LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te YA kelimesini içeren 2000 kelime bulundu...

a'mer

 • Yaşlı kişi. İhtiyar.

a'ni / a'nî / اعنى

 • Yani ben demek istiyorum ki (manasında).
 • Yani. (Arapça)

a'van

 • Yardımcılar. Etbâlar.

a'vec / اعوج

 • Yamuk, eğri büğrü. (Arapça)

a'zel

 • Yalnız veya silâhsız bulunan.

abir / âbir / عابر

 • Yaya. (Arapça)

abt

 • Yalan, Şübhe uyandırıcı hareket.

acaibü'l-mahlukat / acâibü'l-mahlûkat

 • Yaratılmışların şaşırtıcı, hayret verici halleri.

adat-ı ecanib / âdât-ı ecânib

 • Yabancı örf ve âdetler.

adat-ı ecnebiye / âdât-ı ecnebiye

 • Yabancı âdetler, alışkanlıklar.

adem-i ifa

 • Yapmama, yerine getirmeme.

ademhar / âdemhâr / آدم خوار

 • Yamyam, insan yiyen. (Arapça - Farsça)

adese-i mütekarib

 • Yakınlaştıran mercek.

adub

 • Yardımcı.

aferca

 • Yaramaz huylu.

aferide / âferîde / آفریده

 • Yaratık, yaratılmış, mahluk. (Farsça)

aferidgar / âferîdgâr / آفریدگار

 • Yaratan, Tanrı. (Farsça)

aferin / âferîn / آفرین

 • Yaratan. (Farsça)

aferinende / âferînende / آفریننده

 • Yaratıcı. (Farsça)

aferiniş / âferîniş / آفرینش

 • Yaratılış. (Farsça)

afik

 • Yalancı, iftiracı.

ağlebi / ağlebî

 • Yaygın, genel.

ağyar / ağyâr / اغيار

 • Yabancılar. (Arapça)

ahderri / ahderrî

 • Yabani eşek.

aheste / âheste / آهسته

 • Yavaş, ağır. (Farsça)
 • Yavaş, ağır.
 • Yavaş.
 • Yavaş, usul, ağır. (Farsça)

ahestegi / ahestegî / âhestegî / آهستگى

 • Yavaşlık, acele etmemeklik. (Farsça)
 • Yavaşlık. (Farsça)

ahger-i suzan

 • Yakıcı kor.

ahkab

 • Yabani eşek.

ahsen-i mahluk / ahsen-i mahlûk

 • Yaratılmışların en güzeli, yaratılışı en kıvamda olan.

ahsen-i mahlukat / ahsen-i mahlûkat

 • Yaratıkların en güzeli.
 • Yaratıkların en güzeli.

ahsen-i takvim sureti / ahsen-i takvim sûreti

 • Yaratılışın tam kıvamı ve en güzel şekli.

ahufizar / âhufizâr

 • Yanıp yakınma.

akir

 • Yaralanmış, cerih.

akis / عكس / عَكِسْ

 • Yansıma.
 • Yansıma, yankı.
 • Yansıma, aksetme, akis. (Arapça)
 • Yansıma.

akl-ı matbu'

 • Yaradılıştan olup, her çocukta olan akıl. Öğrenmeden var olan fıtrî akıl. Bu akıl mümeyyiz olmayıp kabil-i hitap değildir.

akraba / akrabâ

 • Yakınlar, hısımlar.

akran / اقران / اَقْرَانْ

 • Yaşıtlar. (Arapça)
 • Yaşıtlar.

akrebiyet

 • Yakınlık.

aks / عكس

 • Yansıma.
 • Yankı, yansıma, tersi.
 • Yansıma, akis. (Arapça)
 • Aksetmek: Yansımak, vurmak. (Arapça)

aks-i misali / aks-i misalî

 • Yansıma; (aynada yansıyan) görüntü.

aks-i sada / aks-i sadâ / عَكْسِ صَدَا

 • Yankı.

aks-i seda / aks-i sedâ / عكس صدا

 • Yankı.

akseden

 • Yansıyan.

aksedilme

 • Yansıtılma.

aksi / aksî

 • Yansıyan, akseden.

aksisada

 • Yankı.

alat-ı cariha / âlât-ı câriha

 • Yaralayıcı âletler.

albay

 • Yarbay ile tuğgeneral arasındaki askeri rütbede olan üstsubay.

alem-i harici / âlem-i hâricî / عَالَمِ خَارِجِي

 • Yalnızca Allah'ın ilminde kalmayıp hâriçte de yaratılmış âlem.

alem-i sagir / âlem-i sagîr

 • Yaratılmışların hepsinden kendisinde bir nümûne bulunduğu için insana verilen ad.

allame-i zaman / allâme-i zaman

 • Yaşadığı zamanın allâmesi, büyük âlimi.

aman

 • Yardım dileme sözü.

amel

 • Yapma, uygulama; dinin emirlerini yerine getirme.

amel-i talih / amel-i tâlih

 • Yaramaz iş, makbul olmayan amel.

amim / amîm / عميم

 • Yaygın. (Arapça)

amin

 • Yâ Rabbi! Öyle olsun, kabul eyle! (meâlinde olup, duânın sonunda söylenir). İncil'de iki yerde geçer. Tevrat'ta da geçer. İbranice ve Süryanicede de vardır. Hakikat, çok doğru, tamam mânâsındadır.

amut / amût

 • Yalçın kayalarda ve yüksek yerlerde yapılmış olan kuş yuvası. (Farsça)

an-karib

 • Yakından, çok zaman geçmeden.

an-karib-iz-zaman

 • Yakın vakitten.

an-karibin

 • Yakın vakitlerde.

andezit

 • Yanardağ lâvlarının soğumuş kalıntısı.

anif / ânif

 • Yakında geçen. Pek yakın geçmişte.

anin

 • Yağ çıkarmağa mahsus olan yayık. (Farsça)

ankarib / ankarîb / عن قریب

 • Yakında, yakından, çok geçmeden. (Arapça)

arız / ârız

 • Yaklaşma, ilişme.

arşın

 • Yaklaşık 68 cm'lik bir ölçü birimi.

arz-ı münacat

 • Yalvarıp yakarma, kurtuluş isteme.

asa'

 • Yaş olan şey kuruyup katılaşmak.

aşabe

 • Yaş otun çok olması.

asabiyy-ül-mizac

 • Yaradılışça sinirli olan kimse. Yaradılışı itibâriyle asabi, hırçın, öfkeli olan.

asar / asâr

 • Yağcı, yağ satıcısı.

ashab-ı dünya

 • Yalnızca dünyaya çalışan, dünyalık kimseler.

asırdide / asırdîde

 • Yaşlı, gün görmüş, tecrübeli.

asl-ı hilkat

 • Yaratılış başlangıcı.

ateş-i suzan / ateş-i sûzan

 • Yakıcı ateş.

ateş-zede

 • Yakılmış, yakılan. (Farsça)

atıl / âtıl

 • Yazı yazmayı bırakan, faaliyet göstermeyip boş duran.

atim

 • Yavaş, sessiz, ağır.

avane / avâne

 • Yardımcılar.

avene / عونه / عَوَنَه

 • Yardımcılar.
 • Yardımcılar.
 • Yardakçılar, avene. (Arapça)
 • Yardımcılar.

avn / عون

 • Yardım.
 • Yardım.
 • Yardım. (Arapça)

avn ü inayet

 • Yardım ve ikram.

avni / avnî

 • Yardıma âit, yardıma dâir.

ayat-ı tekviniyye ve teşriiyye / âyât-ı tekviniyye ve teşriiyye

 • Yaratılışa ve şeriata ait âyetler.

ayde

 • Yaramaz huylu.

ayine-i tecelli / âyine-i tecellî

 • Yansıma aynası.

ayn-ı lezzet-i sefihane / ayn-ı lezzet-i sefihâne

 • Yasak zevk ve eğlencelerde bulunan lezzetin kendisi.

aynelhak

 • Yaşayarak, kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kesin bilme.

ayş / عيش

 • Yaşama, keyif alma, gününü gün etme. (Arapça)

ayzan

 • Yaban eşeğinin erkeği.

azam-ı mahlukat / âzam-ı mahlûkat

 • Yaratılmışların en büyüğü.

azihe

 • Yalan, iftira.

azir / âzir

 • Yara izi.

azze ensaruh / azze ensâruh

 • Yardımı çok olsun. (Bu tabir, padişahlara ait dua yerinde olup eski fermanlarda geçer.)

ba'de't-teşekkül

 • Yapıldıktan sonra, oluşum sonrası.

bahzec

 • Yaban sığırının buzağısı.

balin

 • Yastık. Koltuk. İskemle yerine kullanılan yuvarlak yastık. (Farsça)

baliş / bâliş / بالش

 • Yastık. (Farsça)

baran / bârân / باران

 • Yağmur. Rahmet. (Farsça)
 • Yağmur.
 • Yağmur. (Farsça)

baran ü tegerg / bârân ü tegerg

 • Yağmur ve dolu.

baran-riz / bârân-riz

 • Yağmur saçan, yağmur döken. (Farsça)

barende

 • Yağdıran, yağdırıcı. (Farsça)

baria

 • Yakınlarından üstün vasıflı. Emsalinden üstün. Tam ve mükemmel.

bast / بسط / بَسْطْ

 • Yayma, açma.
 • Yayma. (Arapça)
 • Yayma, açma.

bast edilme

 • Yayılma, genişleme.

bast etmek

 • Yaymak, genişletmek.

bed-fial

 • Yaptığı işleri kötü olan. (Farsça)

bed-tıynet

 • Yaradılışı, fıtratı, tabiatı fena ve kötü olan, soyu bozuk, bayağı adam. (Farsça)

bedanet

 • Yağlı, besili olma. Semizlik.

behtere

 • Yalan söyleme.

bekil

 • Yakışıklı delikanlı, genç.

bekile

 • Yağla karışmış keş.

beliyye-i amme / beliyye-i âmme

 • Yaygın hâle gelmiş belâlar, hastalık.

benna / bennâ / بناء

 • Yapı ustası. (Arapça)

berg / برگ

 • Yaprak. (Farsça)

berg-riz

 • Yaprak döken. Sonbahar, güz. (Farsça)

berham

 • Yahudiler arasında kullanılan bir isim.
 • Yahudi ismi.

berhay

 • Yaramaz, haylaz.

berhayat

 • Yaşayan. Hayat üzere olan. (Farsça)
 • Yaşayan.

beri

 • Yakın mesafe, ötenin zıddı.

berk

 • Yaprak. (Farsça)

beşşak

 • Yalancı, kezzab.

betin

 • Yalnız midesini düşünen kimse.

beyanat-ı kevniye

 • Yaratılışa âit açıklamalar.

beytar

 • Yarılmak.

bi-ganegi / bî-gânegî

 • Yabancılık. (Farsça)

bi-künem

 • Yapayım.

bidayet-i hilkat / bidâyet-i hilkat

 • Yaratılışın başlangıcı.

bidayet-i icad

 • Yaratılışın başlangıcı.

bigane / bîgâne / بيگانه

 • Yabancı. (Farsça)

bihakkalyakin / bihakkalyakîn

 • Yaşayıp bizzat tecrübe edercesine bir kesinlikle.

bihakkılyakin / bihakkılyakîn

 • Yaşamış gibi birşeyi kesin olarak bilme.

bilistifade / بالاستفاده

 • Yararlanarak, istifade ederek. (Arapça)

bille

 • Yaşlık, ıslaklık. Çiy dedikleri rutubet ki sabah vakitlerinde olur.

bina / binâ / بناء

 • Yapı. (Arapça)

binai / binaî

 • Yapı olarak.

biryan / biryân

 • Yaralı, yanık.

bisat / bisât / بساط

 • Yaygı. (Arapça)

bister / بستر

 • Yatak, döşek. (Farsça)
 • Yatak. (Farsça)

bisud / bîsûd / بى سود

 • Yararsız. (Farsça)

bıtta

 • Yağ koydukları bardak.

bittedric

 • Yavaş yavaş.

bivaz

 • Yarasa kuşu. Muvâfakat, kabul. (Farsça)

borc-u fıtrat

 • Yaratılış borcu.

bostan-ı hilkat

 • Yaratılış bostanı, bahçesi.

bozkır

 • Yağışlı mevsimler de yeşeren ot cinsinden bitkilerin ve bazı bodur ağaçların yetişebildiği yarı kurak yer.

büak

 • Yağmuru şiddetle yağan bulut.

bühtan

 • Yalan, iftira, birine işlemediği suçu yükleme.

bünyamin

 • Yakup Aleyhisselâm'ın en küçük oğlu.

bünyan / bünyân

 • Yapı. Bina. Duvar. Esas. Yapı yapmak.
 • Yapı, bünye, saray.
 • Yapı, bina, bir şeyin yapısı.
 • Yapı.

bünye / بنيه

 • Yapı; insanın maddi ve mânevî yapısı.
 • Yapı.
 • Yapı. (Arapça)

bürkan

 • Yanardağ, volkan, lavlar saçan dağ.

bürudet-i muamele

 • Yapılan muamelenin soğukluğu.

büzul

 • Yarılmak, inşikak.

ca'l / جعل

 • Yapma, meydana getirme, yaratma.
 • Yapma. (Arapça)

ca'li / ca'lî

 • Yapay, uydurma.

ca'liyyat

 • Yapmacık hareketler, sahte, düzme hâller.

ca'liyyet

 • Yapmacık (olmak.)

ca'ma

 • Yaşlı deve.

cail / câil

 • Yapan, kılan.
 • Yapan.

cal / câl

 • Yapma, kılma.

cali / câlî

 • Yapmacıktan.

camehab

 • Yatak. (Farsça)

camiiyet-i fıtrat

 • Yaratılışın kapsamlılığı.

can-aferin

 • Yaratıcı. (Farsça)

canib

 • Yan, yön. Cihet, taraf. Yüksek taraf. (Farsça)

çapul / çapûl

 • Yağma, saldırı. (Farsça)

car-ı zil kurba / câr-ı zil kurbâ

 • Yakın komşu.

car-ül cünüb / câr-ül cünüb

 • Yabancı kimse. Akrabadan olmayan.

caris

 • Yaygaracı, geveze, terbiyesiz, güldürücü. Çala çaldıran.

cazgır

 • Yağlı güreşlerde pehlivanları seyircilere takdim edip dualarını okuyarak onları meydana çıkaran kimse.

ceded

 • Yassı, düz yer.

cefl

 • Yağmuru yağmış bulut.

ceham

 • Yağmur vermeyen bulut.

ceml

 • Yağ eritmek.

cenbi / cenbî

 • Yan tarafa âit.

cer

 • Yarık, çatlak. (Farsça)

cerahat / cerâhat / جراحت

 • Yaradan akan irin. Yaralı vücudda toplanan kandaki küreyvât-ı beyzâdan (ak yuvarlardan) mürekkeb kan. Yaradan akan beyaz akıcı cisim.
 • Yara. (Arapça)

cercar

 • Yaban maydanozu.

cered

 • Yaralı, mecrûh. (Farsça)

cerenfeş

 • Yanları etli ve büyük olan kişi.

cerh / جَرْحْ

 • Yaralama, çürütme.
 • Yaralama.
 • Yaralama, yaralatma, çürütme.
 • Yaralama, bir fikri çürütme.

cerh eden

 • Yaralayan.

cerha

 • Yaralı, yaralanmış.

cerhetmek

 • Yaralamak. Herhangi bir meseleyi hak ve hakikatle çürütmek. Yanlış veya yalanını bulup hurafe ve bâtıl olduğunu isbât edip herhangi bir kimsenin veya cereyanın fikrini kabul etmemek.
 • Yaralamak, çürütmek.

ceride

 • Yalnız, tenhâ. (Farsça)

ceriha / cerîha / جریحه / جَر۪يحَه

 • Yara. Çürüklük.
 • Yara.
 • Yara.
 • Yara. (Arapça)
 • Yara.

cerrah

 • Yarayı açıp tedavi eden, ameliyat yapan. Operatör.

cesed-i hilkat

 • Yaratılmış olan varlık cesedi, bedeni.

cevaben / cevâben / جوابا

 • Yanıt olarak. (Arapça)

cevanib / cevânib / جوانب

 • Yanlar, taraflar.
 • Yanlar, yönler. (Arapça)

ceya'

 • Yağmur.

ceyb

 • Yakanın göğüs üzerindeki açık yeri.

ceza-yı amel

 • Yapılan işin karşılığı.

cezire / جزيره / cezîre / جَز۪يرَه

 • Yarımada.
 • Yarım ada.
 • Yarımada.

cibilli / cibillî

 • Yaradılıştan, mayadan, soydan.
 • Yaratılıştan gelen.

cibilliyet / جِبِلِّيَتْ

 • Yaratılıştan gelen huy, karakter.
 • Yaradılış, maya, soyluluk.
 • Yaratılış.

ciblet

 • Yaratılmak.

cihat / cihât

 • Yanlar, yönler.

cihet-i istimdat

 • Yardım ciheti, yönü.

çilehane-i uzlet

 • Yalnız başına ve çile içinde ibadet edilen yer.

cilve

 • Yansıma, görüntü.

cilve-i akis

 • Yansımanın görüntüsü.

cilve-i inayet / cilve-i inâyet / جِلْوَۀِ عِنَايَتْ

 • Yardımın görünmesi.

cinan-ı hilkat

 • Yaratılış bahçeleri.

cins-i karib / cins-i karîb

 • Yakın cins.

cinzab

 • Yaban havucu.

cirban

 • Yaka.

civan

 • Yakışıklı genç.

civar / civâr / جوار

 • Yakın çevre. (Arapça)

cühud / cühûd

 • Yahûdî.

cülbe

 • Yara iyi olduğunda üstünde olan ince deri.

cürah

 • Yara.

cürfüş

 • Yanları etli olan şişman kimse.

da'va-yı halk / da'vâ-yı halk

 • Yaratmak iddiasında bulunmak, halk etmeyi, yaratmayı dâva etmek.

dac'

 • Yan tarafını yere koyup yatmak.

dad-res / dâd-res

 • Yardımcı, yardıma yetişen. (Farsça)

daffe

 • Yan, taraf.

dağdar / dâğdâr

 • Yaralı, kızgın demirle dağlanmış.
 • Yanık, yaralı.

dagit

 • Yanında bir kuyu daha olduğundan suyu çekilip kokan kuyu.

dahil / dahîl

 • Yabancı, sığıntı.

dahilek

 • Yalvarırım, sana sığınırım, sana güvenirim (meâlinde.)

dahiye-i hilkat / dâhiye-i hilkat

 • Yaratılış harikası.
 • Yaradılıştan dâhi olan. Hârika.

daire-i istifade

 • Yararlanma alanı.

damd

 • Yaranın üstüne bez bağlamak, merhem sürmek.

damene / dâmene / دامنه

 • Yamaç, dağ eteği. (Farsça)

damia

 • Yavaş olarak ve damla damla kan sızdıran yara.

daniye

 • Yakında olan.

darc

 • Yarmak, şakk.

dava-yı halk / dâvâ-yı halk

 • Yaratma iddiası.

dayet

 • Yan, taraf, cenb.

deccaliyet / deccâliyet

 • Yalancılık, sahtekârlık, aldatıcılık.

deha

 • Yaymak, döşemek.

dehkem

 • Yaşlı adam. İhtiyar adam.

delail-i fıtriye / delâil-i fıtriye

 • Yaratılıştaki deliller.

delail-i sani / delâil-i sâni

 • Yaratıcının varlığına ait deliller.

delif

 • Yavaş yürümek.

dem-güzar

 • Yaşayan, vakit geçiren. (Farsça)

denavet

 • Yakın olmak, yakınlık.

derda

 • Yazık! Vah vah! (Farsça)

derecat-ı kurbiye

 • Yakınlık dereceleri. Allah'a manevi yakınlık mertebeleri.

derecat-ı tecelli / derecât-ı tecellî

 • Yansıma dereceleri.

dergah-ı rububiyet / dergâh-ı rububiyet

 • Yarattığı bütün varlıkları terbiye edip egemenliği altında bulunduran Allah'ın yüce katı.

derviş

 • Yaşayışını tarikatının edeplerine uyduran kalender kimse.

dest-gir / dest-gîr

 • Yardımcı olan, elinden tutan.

dest-i inayet / dest-i inâyet

 • Yardım, ihsan, lütuf eli.

dest-yar

 • Yardımcı, muin. Arka. (Farsça)

dest-yari / dest-yarî

 • Yardım, muavenet. (Farsça)

dil-i suzan

 • Yanık, ateşli gönül.

dımad

 • Yara üstüne yapılan yakı ve bağlanan bez.

dinar

 • Yaklaşık olarak altın liranın dörtte biri değerinde olan eski bir para.

dirdih

 • Yaşlı, pir, ihtiyar kişi.

diriga

 • Yazık, eyvahlar olsun! (Farsça)

divit

 • Yazı yazmak için kullanılan hokka ve kalemi bir arada ihtiva eden mahfaza.

dubu'

 • Yapışmak.

duçar / dûçar

 • Yakalanmış, düşmüş.
 • Yakalanmış, düşmüş.

dühriyy

 • Yaşlı, ihtiyar, müsinn.

dülger

 • Yapı ustası.

dülgerlik

 • Yapı ustalığı.

dümluk

 • Yassı, yuvarlak taş.

dürug

 • Yalan, Doğru olmayan söz. (Farsça)

düruğ / dürûğ / دروغ

 • Yalan. (Farsça)

dürug-zen

 • Yalancı. (Farsça)

düruğzen / dürûğzen / دروغ زن

 • Yalancı. (Farsça)

düstur-u fıtrat

 • Yaratılış yasası, kanunu.

düstur-u medeniyet ve muavenet

 • Yardımlaşmanın ve medeniyetin prensibi.

düstur-u teavün / düstur-u teâvün / düstûr-u teâvün / دُسْتُورُ تَعَاوُنْ

 • Yardımlaşma kanunu.
 • Yardımlaşma kanunu.

ebr-i baran / ebr-i bârân

 • Yağmur bulutu.

ebric

 • Yayık adı verilen ve yoğurttan yağ çıkarılan nesne.

ebvab-ı müzehheb / ebvâb-ı müzehheb

 • Yaldızlı kapılar.

ecanib / ecânib / اجانب

 • Yabancılar.
 • Yabancılar.
 • Yabancılar. (Arapça)

ecanip / ecânip

 • Yabancılar, Avrupalılar.

ecnas-ı mahlukat / ecnâs-ı mahlûkat

 • Yaratılanların cinsleri, türleri.

ecnebi / ecnebî / اجنبى / اَجْنَب۪ي

 • Yabancı. Garip. Alışmamış. Başka milletten olan.
 • Yabancı.
 • Yabancı.
 • Yabancı. (Arapça)
 • Yabancı.

ecnebiler / ecnebîler

 • Yabancılar; Batılılar.

ecnebilik / ecnebîlik

 • Yabancılık.

ecr

 • Yapılan bir iş karşılığında verilen ücret.

ecr u savab / ecr u savâb

 • Yapılan bir şeyin karşılığı olarak verilen ücret ve sevab.

eda / edâ

 • Yapma, ödeme, davranış, anlatım yolu.

edebiyat-ı ecnebiye

 • Yabancı edebiyat.

edevat-ı kitabet

 • Yazı vasıtaları.

ef'al-i icadiye / ef'âl-i icadiye

 • Yaratılışa ait fiiller.

efdalü'l-halk

 • Yaratılmışların en faziletlisi, en üstünü.

efsus / efsûs / افسوس

 • Yazık! Hay! Eyvah! gibi bir teessür edatı. (Farsça)
 • Yazık, çok yazık, eyvahlar olsun. (Farsça)

eftah

 • Yassı burunlu.

efvek

 • Yalancı, yalan söyleyen.

ehl-i garet

 • Yağmacı, çapulcu.

ehl-i sefahet ve dalalet / ehl-i sefahet ve dalâlet

 • Yasak eğlence, zevklere düşkün olan, doğru ve hak yoldan sapan, sapık kimseler.

ehl-i uzlet / اَهْلِ عُزْلَتْ

 • Yalnız yaşayanlar.
 • Yalnızlığa çekilenler.

ekarib / ekârib / اقارب

 • Yakınlar, akrabalar. (Arapça)

ekazib

 • Yalanlar, kizbler, yalan ve uydurma sözler, asılsız kelâmlar.

ekmel-i mahlukat

 • Yaradılmışların en mükemmeli, Hz. Muhammed (A.S.M.)

ekrem-i halk

 • Yaratılmışların en şereflisi.

ekseriyet-i mutlaka

 • Yarımın bir fazlasıyla elde edilen ekseriyet, mutlak ekseriyet. (Farsça)

ekvan

 • Yaratılanlar.

ekvani / ekvanî

 • Yaratılanlarla ilgili.

el'aman!

 • Yardım!, imdat!.

el-avn

 • Yardım.

elmaz

 • Yalnız üst dudağı beyaz olup, burnu bile ak olmayan at.

emr-i tekvin / emr-i tekvîn

 • Yaratma emri.

emr-i tekvini / emr-i tekvinî / emr-i tekvînî

 • Yaradılışa ait İlâhi kanun ve nizam. Tekvine dair işler, hâdiseler, maddeler. Fıtri kanunlar ve Âdetullahın tazammun ettiği emirler.
 • Yaratma emriyle ilgili; Allah'ın birşeye "kün=ol!" deyince onu derhal olduruveren emriyle ilgili.

emtar

 • Yağmurlar.

emtia-i ecnebiye

 • Yabancı memleket malları.

enam / enâm

 • Yaratıklar, varlıklar.
 • Yaratılmışlar, halk, insanlar.

enbir

 • Yaş ve kuru çamur. (Farsça)

endayiş

 • Yaldızlama, sıvama. (Farsça)

endayişger

 • Yaldızcı, sıvacı. (Farsça)

enfas-ı halaik / enfâs-ı halâik

 • Yaratılmışların nefisleri.

ensaf / ensâf

 • Yarımlar.

ensar / ensâr / انصار

 • Yardımcılar. Mekke'den Medîne'ye hicretten sonra, Resûlullah efendimize ve Mekke'den gelen müslümanlara yakın alâka gösterip, malları, mülkleri, bedenleri ve her şeyleri ile yardım eden Medîneli müslümanlar.
 • Yardımcılar, Medineli sahabeler.
 • Yardımcılar. (Arapça)

eracif ve ekazib / eracif ve ekâzib

 • Yalan ve uydurma sözler.

esefa / esefâ

 • Yazık!

eser

 • Yapı, iz, kitap.

eser-i tasannu ve tekellüf

 • Yapmacık ve gösterişe dayalı eser veya sonuç.

eşkil

 • Yaban soğanı.

esliha-i cariha / esliha-i câriha

 • Yaralayıcı, cerh edici silâhlar. (Kılıç, kama, hançer, bıçak... gibi silahlardır).

esnaf-ı mahlukat / esnâf-ı mahlûkat

 • Yaratılmışların sınıfları, çeşitleri.

eşref-i mahlukat

 • Yaratıkların en şereflisi.

eşrefimahlukat / eşrefimahlûkât

 • Yaratılanların en şereflisi.

estein / esteîn

 • Yardım isterim, istiâne ederim (meâlinde fiil olup, müfred birinci şahıstır.)

esve'

 • Yaramaz nesne.

etraf / etrâf

 • Yanlar, taraflar.

evrak / evrâk / اَوْرَاقْ

 • Yapraklar.
 • Yapraklar, kağıtlar, belgeler.
 • Yapraklar.

evşen

 • Yaltakçı, dalkavuk.

evvel-i fıtrat

 • Yaratılışın başlangıcı.

evvel-i hilkat

 • Yaratılışın başlangıcı.

fahl

 • Yavaşlık, hilm.

fahr-i enam / fahr-i enâm

 • Yaratılmışların kendisiyle övündüğü zât. Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm için kullanılan hürmet ve saygı ifâdesi. Gece-gündüz dilimde, salât-ü selâm, O mübârek rûhuna, ey Fahr-ül-enâm.

fahrüddeveran

 • Yaşadığı ve kendisinden sonra gelen dönemlerin övünç kaynağı.

faide / fâide / فائده

 • Yarar, kazanç, fayda. (Arapça)

faide-i hilkat

 • Yaratılıştaki fayda, yarar.

faidebahş / fâidebahş / فائده بخش

 • Yararlı, faydalı. (Arapça - Farsça)

fak

 • Yaşlanmış, ihtiyar kimse.

fakihe / fâkihe

 • Yaş meyve, yemiş.

fantaziye / fantâziye

 • Yalandan gösteriş, boş debdebe.

fariz

 • Yaşlı.

fariza-i fıtriye

 • Yaratılıştan gelen vazife.

fariza-i zimmet / farîza-i zimmet

 • Yapılması mutlaka boynumuza borç olan vazife.

farize-i hilkat

 • Yaratılış görevi.

fath

 • Yassı ve enli olmak.

fatinü'l-asır

 • Yaşadığı asrın en keskin zekâya ve anlayışına sahip kişisi.

fatır / fâtır / فاطر

 • Yaratan, yaratıcı.
 • Yaratıcı.

fayda / فایده

 • Yarar, fayda, kazanç. (Arapça)

fecr-i kazip / fecr-i kâzip

 • Yalancı fecir, tan yeri ağarmadan önce kısa bir müddet beliren geçici aydınlık.

fecrikazib / fecrikâzib

 • Yalancı fecir.

fel'

 • Yarmak.

feletat / feletât

 • Yanlışlar, yanılmalar, sürçmeler, tutarsızlıklar.

felk

 • Yarmak, şakk.

felsefe-i tabiiye

 • Yaratılışı ve her şeyi tabiata dayandıran felsefe.

fenn-i inşa

 • Yazı yazma san'atı.

fenn-i kitabet / fenn-i kitâbet / فَنِّ كِتَابَتْ

 • Yazma, hat sanatı.
 • Yazma ilmi.

fer'i / fer'î / فرعى

 • Yan dal, tâli, ikincil. (Arapça)

ferc

 • Yarık, dişi tenasül uzvu.

ferda / ferdâ / فردا

 • Yarın, ertesi gün.
 • Yarın.
 • Yarın. (Farsça)

ferdaniyet

 • Yalnızlık, teklik. Ferdlik. Yektâlık.

ferh

 • Yavru.
 • Yavru.

feriş / ferîş

 • Yakında doğurmuş hayvan.

feryad-han

 • Yardım isteyen. (Farsça)

feşfaş

 • Yassı kılıç.

fetn

 • Yakmak, ihrak etmek.

fevaid / fevâid / فوائد

 • Yararlar, faydalar, kazançlar. (Arapça)

feya

 • Yahu... gibi mânaya gelir, hayret ifade eder.

feyz-i tecelli / feyz-i tecellî

 • Yansımadan doğan feyz, bereket.

fi'l-i ihtiyari / fi'l-i ihtiyâri

 • Yapılıp yapılmaması insanın kendi seçimine bağlı olan fiil.

fi'l-i vücubi / fi'l-i vücubî

 • Yapılması gereken, lâzım olan fiil.

fi'len / فعلا

 • Yaparak, işleyerek, bilfiil. (Arapça)

fikr-i batıl / fikr-i bâtıl

 • Yanlış fikir, sapık düşünce.

fıkra / فقره

 • Yazı parçası.

fill

 • Yağmur yağmayıp ot bitmeyen yer, otsuz yer.

firfis

 • Yaban sineği.

firye

 • Yalan, kizb.

fiskil

 • Yarış atlarından cemeleden sonra geleni.

fıtnat

 • Yaradılıştan gelen iyi anlama kabiliyeti.

fıtrat / فطرت

 • Yaradılış.
 • Yaradılış, tıynet, hilkat.
 • Yaratılış, huy, tabiat, mizaç.
 • Yaratılış.
 • Yaratılış. (Arapça)
 • Yaradılış.

fıtrat-ı acibe / fıtrat-ı acîbe

 • Yaratılıştaki gariplik.

fıtraten / فطرتا

 • Yaratılış itibariyle.
 • Yaradılıştan, fıtrî olarak.
 • Yaradılıştan.
 • Yaratılıştan. (Arapça)

fıtri / fıtrî / فطری

 • Yaradılışla ilgili.
 • Yaratılıştan gelen. (Arapça)

fıtri şeriat / fıtrî şeriat

 • Yaratılışa ait kanun.

frenkler

 • Yabancılar, Batılılar.

fülu' / fülû'

 • Yarıklar.

fünun-u ekvan

 • Yaratılışa ait ilimler, pozitif bilimler.

fürade

 • Yalnızlık.

füru' / fürû' / فروع

 • Yan dallar, şubeler. (Arapça)

futunc

 • Yarpuz denilen ot.

gabileşen / gabîleşen

 • Yabancılaşan, âdeta körleşen.

gaden

 • Yarın, yarınki gün.

gafak

 • Yağmurun yavaş yavaş yağması.GAFER (Gufâr)Ğ : Kadının baldırında, alnında veya başka yerinde olan kıl.

galat / غلط

 • Yanlış, yanılma.
 • Yanlış.
 • Yanlış. (Arapça)

galat-gu / galat-gû

 • Yalan yanlış söyleyen. (Farsça)

galat-ı meşhur

 • Yanlış olduğu hâlde herkes tarafından kullanılan kelime veya terkib.

galat-nüvis

 • Yalan yanlış yazan, yanlış tesbit eden. (Farsça)

galatat / galatât

 • Yanlışlar.

galatsız

 • Yanlışsız, hatasız.

gamara / gamârâ

 • Yahûdîlerin Tevrât'tan sonra mukaddes kitab saydıklarıTalmûd'un kısımlarından biri. Talmûd; Mişnâ ve Gamârâ olmak üzere iki kısımdır.

ganbot

 • Yapısı küçük olmakla beraber, nisbeten ağır toplarla mücehhez harp gemisi.

garabet-nüma

 • Yabancılık çeken. Garip, tuhaf. (Farsça)

garaib-i hilkat / garâib-i hilkat / غَرَائِبِ خِلْقَتْ

 • Yaratılış harikaları.
 • Yaratılışın görülmedik şekilleri.

garat / gârât

 • Yağmalar.

garet / gâret / غارت

 • Yağma, talan, çapul.
 • Yağma. (Arapça)

garet-ger

 • Yağmacı. Çapulcu.

garetger / gâretger / غارتگر

 • Yağmacı. (Arapça - Farsça)

garetgeran / garetgerân

 • Yağmacılar, çapulcular. (Farsça)

garetgir / garetgîr

 • Yağmacı.

garib / garîb

 • Yalnız, kimsesiz, zavallı.
 • Yabancı, memleketinden uzakta bulunan, kimsesiz.

garibem

 • Yalnızım, gurbetteyim.

gariza / garîza

 • Yaratılıştan olan, huy.

garize / garîze

 • Yaradılıştan olan.

gav-ı deşti / gâv-ı deştî

 • Yaban sığırı.

gavs

 • Yardım eden. Evliyâ arasında kullara yardımla vazîfelendirilen velî zât.

gayat-ı fıtrat / gayât-ı fıtrat

 • Yaratılış gayeleri.

gaye-i fıtrat

 • Yaratılış amacı.

gaye-i hareket

 • Yapılan hareketin gaye ve maksadı.

gaye-i hilkat

 • Yaratılış gayesi.

gāye-i hilkat / غَايَۀِ خِلْقَتْ

 • Yaratılış gāyesi.

gayna

 • Yaprakları çok olan yaş ağaç.

gayr-ı fıtri / gayr-ı fıtrî

 • Yaratılışa uygun olmayan.

gayr-i fıtri / gayr-i fıtrî / غَيْرِ فِطْر۪ي

 • Yaratılışa uymayan.

gayr-i meşru / gayr-i meşrû / غير مشروع

 • Yasal olmayan.

giriban / girîbân / گریبان

 • Yaka. (Farsça)

giriban-gir / girîban-gir

 • Yaka tutan. (Farsça)

giriftar / giriftâr / گرفتار

 • Yakalanmış, tutulmuş, müptela. (Farsça)

gıyas / gıyâs / غياث

 • Yardım nidâsı.
 • Yardım isteyene yardım eden.
 • Yardım. (Arapça)

goncaruhsar / goncaruhsâr / غنجه رخسار

 • Yanağı goncaya benzeyen. (Farsça)

gonce-i ab / gonce-i âb

 • Yağmur yağarken suyun yüzünde meydana gelen kabarcık.

güdaziş

 • Yakılma, yanma. (Farsça)

gürbe-i deşti / gürbe-i deştî

 • Yaban kedisi.

gurbet

 • Yabancı memleket, yâd el.

haber-i kazib / haber-i kâzib

 • Yalan haber.

haber-i mütevatir / haber-i mütevâtir

 • Yalan üzerinde ittifâk etmeleri (birleşmeleri) mümkün olmayan bir cemâat (topluluk) tarafından nakledilen, bildirilen haber, hadîs-i şerîf.

habgah / hâbgâh / خوابگاه

 • Yatak odası. (Farsça)

habistan

 • Yatakhane, yatak odası. (Farsça)

habt / خبط

 • Yanlış hareket. (Arapça)

habtühata / خبط و خطا

 • Yanlış yapma. (Arapça)

hacat-ı fıtri / hâcât-ı fıtrî

 • Yaratılıştan gelen ihtiyaçlar.

haciri / hacirî

 • Yapıcı, kurucu.

hadd / خد

 • Yanak. (Arapça)

hadis / hâdis

 • Yaratılmış. Yok iken var, var iken yok olabilir. Sonradan olan.

hadis-i garib / hadîs-i garîb

 • Yalnız bir kişinin bildirdiği sahîh hadîs. Yahut, aradaki râvîlerden (nakledenlerden) birine, bir hadîs âliminin muhâlefet ettiği hadîs.

hadis-üs sinn / hâdis-üs sinn

 • Yaşı taze. Genç delikanlı.

hadisat-ı kevniye / hâdisât-ı kevniye

 • Yaratılışla ilgili hâdiseler, olaylar.

hadise-i adliye

 • Yargılama olayı.

hadise-i inayet / hâdise-i inâyet

 • Yardım, ihsan olayı.

hafa'

 • Yalın ayak yürümek.

hafafiş / hafâfîş / خفافيش

 • Yarasalar. (Arapça)

hafi / hâfî / حافى

 • Yalınayak koşan. (Arapça)

haham

 • Yahûdî din adamı.

hakba'

 • Yaban eşeğinin dişisi.

hakikat-i kainat / hakikat-i kâinat

 • Yaratılmış olan herşeyin aslı, esası.

hakikat-i mümkinat / hakikat-i mümkinât

 • Yaratılanların, var edilenlerin gerçeği.

hakikat-i teavün

 • Yardımlaşma gerçeği.

hakk-ı hayat

 • Yaşama hakkı.

hakk-i sehv

 • Yanlışı kazıma.

hakperestlik

 • Yalnız Allah'a kulluk etmek.

hal

 • Yapıp bitirme, indirme.

hala / halâ

 • Yaş ot.

halal / halâl

 • Yasak edilmiş olmayan, yâhut yasak edilmiş ise de, İslâmiyet'in özr, mâni ve mecbûriyet saydığı sebeblerden birisi ile yasaklığı kaldırılmış olan şeyler.

halet-i fıtriye / hâlet-i fıtriye

 • Yaratılıştan gelen haller.

halife-i müslimin / halife-i müslimîn

 • Yavuz Sultan Selim Han'dan sonraki Osmanlı Padişahları hakkında kullanılmış bir tabirdir. Müslümanların halifesi demektir.

halık / hâlık / خالق

 • Yaratıcı, herşeyi yaratan Allah.
 • Yaratan, yaratıcı. (Allah'ın isimlerinden)
 • Yaratıcı.
 • Yaratıcı.
 • Yaratan, Tanrı. (Arapça)

halik / hâlik / خَالِقْ

 • Yaratıcı.

halıkıyet / hâlıkıyet

 • Yaratıcılık.
 • Yaratıcılık.

halikiyet / hâlikiyet / خالقيت

 • Yaratıcılık. (Arapça)

halıkıyyet

 • Yaratıcılık. Halk edicilik. İcad ve takdir.

halk / خلق / خَلْقْ

 • Yaratma.
 • Yaratma, yaratılma.
 • Yaratma.
 • Yaratmak.
 • Yaratma.

halk eden

 • Yaratan.

halk etme

 • Yaratma.

halk etmek

 • Yaratmak.

halk eylemek

 • Yaratmak.

halk olma

 • Yaratılma.

halkan

 • Yaradılışça, hilkatça.

halketmek

 • Yaratmak.

hallak / hallâk / خلاق

 • Yaratan, her şeyi halkeden, Kadir-i Zülcelal, Allah Teala Hazretleri (C.C.)
 • Yaratan, her şeyi yoktan vâr eden Allahü teâlâ.
 • Yaratan.
 • Yaratıcı. (Arapça)

hallakıyet / hallâkıyet

 • Yaratıcılık.

hallakiyet / hallâkiyet

 • Yaratıcılık.
 • Yaratıcılık.

hallas

 • Yakalıyan, tutan kimse.

halt

 • Yanlışlık, karıştırma.

halt etme

 • Yanlışı doğruya karıştırma.

halum

 • Yaş peynir gibi olan koyu yoğurt.

halvet / خَلْوَتْ

 • Yalnızlık, tek başına kalma.
 • Yalnızlık, yalnız olarak kalma.
 • Yabancı bir kadınla yabancı bir erkeğin bir odada, kapalı bir yerde yalnız kalmaları.
 • Tasavvuf yolunda olgunlaşmak ve ilerlemek için belli bir müddet tenhâda kalma hali yalnız kalmak.
 • Yalnız kalma.

halvet ve inziva

 • Yalnız başına bir yere çekilip dünya işleriyle uğraşmama.

halvethane / halvethâne / خَلْوَتْخَانَه

 • Yalnızca ibadet etmek ve çile doldurmak için kapanılan yer.
 • Yalnız kalınan yer.
 • Yalnız kalınan yer.

halvetnişin

 • Yalnız başına bir yere çekilip ibadetle meşgul olanlar.

hamaset

 • Yaradılıştan olan cesâret. Bahadırlık. Cesurluk. Kahramanlık. Yiğitlik.

hamit

 • Yanmış ve pörsümüş süt.

hamızat-ı şahmiye / hâmızat-ı şahmiye

 • Yağ asitleri.

hana

 • Yaramaz ve boş sözler konuşmak.

har'

 • Yarmak.

har-i deşti / har-i deştî

 • Yaban eşeği.

harf-i nida' / harf-i nidâ'

 • Ya, ey, â gibi harflerle çağırılanın ismine eklenen harf. Ünlem.

harib / harîb

 • Yağma olunmuş, soyulmuş, talan edilmiş.

harık / hârık

 • Yakan, yakıcı. Yanan, tutuşmuş. Ateş, od.
 • Yakıcı, yakan.

harik / harîk / حریق

 • Yangın, ateş.
 • Yangın. (Arapça)

harika-i fıtrat

 • Yaratılış harikası.

hariye

 • Yavuz bir yılan.

hark / حَرْقْ

 • Yakmak. Yanmak. Yangın.
 • Yakma.
 • Yakma.

hark ve iltiyam

 • Yarmak ve yapıştırmak. Yırtılmak ve iyileşmek.

harr

 • Yarmak.

harras

 • Yalancı.

hars

 • Yarmak, yırtmak.

harze

 • Yaban şalgamı.

haşarı

 • Yaramaz, rahat durmaz, hırçın.

hasbü'l-mahiye / hasbü'l-mâhiye / حسب الماهيه

 • Yapı bakımından. (Arapça)

hasda'

 • Yaprağı çok olan ağaç.

haşere

 • Yabani arı, böcek, akrep ve yılan gibi zararlı mahluk.

haşmet-i hilkat

 • Yaratılışın görkem ve heybeti.

hasr

 • Yalnız biri için ayırma.

hat / hât

 • Yazı, çizgi, sınır.
 • Yazı.

hata / hatâ

 • Yarış atlarının sekizincisi.
 • Yanlışlık, suç, günah.
 • Yanlış, yanlışlık.

hataen / hatâen / خطاء

 • Yanlışlıkla. (Arapça)

hataiyyat

 • Yanlışlıklar, yanlışlar.

hatakar / hatakâr

 • Yanlışlık yapan, hatâ eden, yanılan. (Farsça)

hataya / hatâyâ / خطایا

 • Yanlışlar, hatalar. (Arapça)

hatem-i inayet / hâtem-i inâyet

 • Yardım mührü.

hati' / hatî'

 • Yaramaz kimse.

hatt-şinas

 • Yazı uzmanı, yazıdan anlayan. (Farsça)

hatve-i tekarrüb

 • Yaklaşma adımı.

havari / havârî

 • Yardımcı. Îsâ aleyhisselâma îmân eden on iki kişiden her biri.

havra

 • Yahûdî mâbedi, sinagog.

hay'al

 • Yakasız gömlek.

hay'ame

 • Yaramaz huylu, kötü mizaçlı.

hayat / حيات

 • Yaşam. (Arapça)

hayat-engiz

 • Yaşamaya zorlayan, yaşatan. (Farsça)

hayatperest

 • Yaşamaya pek düşkün olan.

hayf / حيف

 • Yazık, vah vah. (Arapça)

hayfa / hayfâ / حَيْفَا

 • Yazık!
 • Yazık.

haylaz / haylâz

 • Yaramaz, aylak.
 • Yaramaz.

haym

 • Yaramazlık yapmak.

haynunet

 • Yakın olmak, yaklaşmak.

hayy-ı meyyit / حَيِّ مَيِّتْ

 • Yaşayan ölü.

hayzeyun

 • Yaşlı, acûz, ihtiyar.

hazad

 • Yaş ağaçtan kesilmiş budak ve diken.

hazer ve ibaha / hazer ve ibâha

 • Yasaklar ve mübahlar. Fıkıh kitablarında dînen yasaklanan ve izin verilen şeyleri anlatan bölüm. Bâzı fıkıh kitaplarında bu bölüm kerâhiyye ve istihsân adıyla anılır.

hazret-i yakub

 • Yâkûb (a.s.).

hazun

 • Yaramaz huylu kimse.

hebul

 • Yavrusu kalmayan deve.

hedcan

 • Yavaş yürüyüş.

heder / هدر

 • Yazık olma, boşa gitme. (Arapça)
 • Heder etmek: Yazık etmek, yitirmek, boşa harcamak. (Arapça)
 • Heder olmak: Yazık olmak, yitmek, kaybolmak. (Arapça)

helkam

 • Yaşlı kadın, acuze.

hellab

 • Yağmurlu soğuk rüzgâr.

helyostat

 • Yansıyan güneş ışınlarını, belli bir doğrultuya yöneltmeğe ve bu doğrultuda tutmaya yarayan bir ayna ile bir ayar sisteminden meydana gelen tertibat.

hemmas

 • Yavuz arslan.

hemsal / hemsâl / همسال

 • Yaşıt. (Farsça)

hemsinn / هم سن

 • Yaşıt. (Farsça - Arapça)

hercai / hercâî

 • Yanar döner, gelgeç.

heremdide / heremdîde

 • Yaşlanmış, kocamış, ihtiyarlamış. (Farsça)

herşebe

 • Yaşlı kuru kadın.

hetn

 • Yağmur yağmak.

hevaperest / hevâperest

 • Yasak arzuları peşinde koşan.

hevaperestane / hevâperestâne

 • Yasak arzuların peşinde koşarcasına.

hevesat-ı sihirbaz / hevesât-ı sihirbaz

 • Yalancı ve aldatıcı istek ve arzular.

hevheve

 • Yaprakların sesleri.

hevheve-i yaprak / هَوْهَوَۀِ يَاپْرَاقْ

 • Yaprağın rüzgarın esmesi ile çıkardığı ses.
 • Yaprakların rüzgarın esmesiyle çıkardığı ses.

hevzeb

 • Yaşlı deve.

heyhat / heyhât / هيهات

 • Yazık, ne yazık!
 • Yazık. (Arapça)

hezf

 • Yaşlı devekuşu.

hıba

 • Yağmurdan korunmak için kurulan çadır. Tente.

hıbse

 • Yaramaz, habis nesne.

hidac

 • Yapılan ibadette kusur, noksan, eksiklik.

hidayet-i fıtrıye

 • Yaratılıştan gelen hidayet; kötü tercih ve telkinlerle bozulmamış olan insanı yaratılışındaki doğruluk.

hidemat-ı mahlukat / hidemât-ı mahlûkat

 • Yaratıkların hizmetleri.

hıdırellez

 • Yazın başlangıcı sayılan altı Mayıs günü. (Rûmî senede Nisan ayının yirmi üçüncü günü.)

hıfy

 • Yalın ayak yürümek.

hikmet / حِكْمَتْ

 • Yaratılıştaki asıl maksat ve fayda.

hikmet-i amme / hikmet-i âmme / حِكْمَتِ عَامَّه

 • Yaratılıştaki asıl maksat ve faydanın umûmîliği.

hikmet-i halık / hikmet-i hâlık

 • Yaratıcının hikmeti.

hikmet-i hilkat / حِكْمَتِ خِلْقَتْ

 • Yaratılış hikmeti ve gayesi.
 • Yaratılıştaki ilâhî maksad ve incelik.

hikmet-i teşri'iye

 • Yasamadaki hikmet, kanun koymadaki gaye, fayda.

hilaf-ı evla / hilâf-ı evlâ

 • Yapılması sevâb fakat yapmamakla günâha girilmeyen hareket.

hilaf-ı fıtrat / hilâf-ı fıtrat / خِلَافِ فِطْرَتْ

 • Yaratılışa ters.
 • Yaratılışa aykırı.

hilaf-ı hikmet / hilâf-ı hikmet

 • Yaratılıştaki hikmete, İlâhî gayeye zıt.

hilf

 • Yardımlaşma, ittifak, sözleşme.

hilkat / خلقت / خِلْقَتْ

 • Yaratılış.
 • Yaradılış.
 • Yaradılış.
 • Yaratılış.

hilkat şeceresi

 • Yaratılış ağacı.

hilkatça

 • Yaratılışça.

hilkatçe

 • Yaratılış yönünden.

hilkaten / خِلْقَتاً

 • Yaratılıştan, doğuştan.
 • Yaratılıştan. Doğuştan.
 • Yaradılışça.
 • Yaratılışça.

hilkıyyat

 • Yaratılışla alâkalı, hilkatte olan evsaf.

hilkıyyet

 • Yaratılışta olma, hilkî olma.

himmet

 • Yardım.

hindubar

 • Yazı hokkası. (Farsça)

hınye

 • Yay.

hırkat

 • Yanma.

hirkat / حِرْقَتْ

 • Yakma.

hırkatli

 • Yakıcı.

hırman

 • Yalan, kizb.

hısb

 • Yay avazı. Ok atma sırasında yaydan çıkan ses.

hizem / hîzem

 • Yakacak odun. Yakıt olarak kullanılan odun. (Farsça)

hizmet-i fıtriye

 • Yaratılıştan gelen hizmet.

hod-endişane / hod-endişâne

 • Yalnız kendini düşünerek.

hodendiş

 • Yalnız kendini düşünen, kendisi için endişe eden.

höl

 • Yaşlık, nem, rutubet.

huffaş / huffâş / خفاش

 • Yarasa. Gece kuşu.
 • Yarasa.
 • Yarasa.
 • Yarasa. (Arapça)

hufte-gi / hufte-gî

 • Yatıp uyuma. (Farsça)

hufve

 • Yalın ayak olmak.

hükm

 • Yargı, karar.

hükm-hüküm

 • Yargı, emir, komuta.

hüküm

 • Yargı, karar.
 • Yargı, egemenlik.

hükumet-i hilkat / hükûmet-i hilkat

 • Yaratılış hükümeti.

hulki / hulkî

 • Yaratılıştan.
 • Yaradılışla ilgili, yaradılıştan gelen.

hulle-i icadat / hulle-i îcâdât

 • Yaratma fiilinin üzerini saran elbise; îcat elbisesi.

hulle-i inayet / hulle-i inâyet / حُلَّۀِ عِنَايَتْ

 • Yardım elbisesi.

hulleb

 • Yağmursuz bulut.

huluskar / hulûskâr / خلوصكار

 • Yağcı, dalkavuk. (Arapça - Farsça)

hulusname

 • Yalnız muhabbet, alâka ve bağlılığı göstermek üzere sunulan mektub. (Farsça)

hürriyet-i kalem

 • Yazı yazma hürriyeti.

huruf-u ecnebi

 • Yabancı harfler.

hüsn-ü hilkat

 • Yaratılışın güzelliği.

huşşaf

 • Yarasa kuşu.

huzur

 • Yakınında olma.

huzuren

 • Yakınında olarak.

i'mal / i'mâl / اعمال

 • Yapma, işleme, iş yapma.
 • Yapma, işleme. (Arapça)

i'mar

 • Yapmak. Tâmir etmek. Şenlendirmek. Mâmur kılmak. Harabilik ve ıssızlıktan kurtarmak.

ianat / iânât / اعانات

 • Yardımlar.
 • Yardımlar, bağışlar. (Arapça)

iane / iâne / اعانه

 • Yardım. İmdat. Yardım için istenen, toplanan şey.
 • Yardım, destek.
 • Yardım.
 • Yardım, bağış. (Arapça)

ibadet-i fıtriye

 • Yaratılıştan gelen ibadet.

ibavet

 • Yabancı bir adamın bir çocuğa baba gibi olması, babalık yapması.

ibda'kar / ibdâ'kâr / ابداعكار

 • Yaratıcı, yenilik getiren. (Arapça - Farsça)

ibrani / ibrânî

 • Yahudi sülalesi, o sülaleden olan kimse.

ibrar

 • Yapılan yeminin doğru olduğu tasdik edilme.

ibri / ibrî

 • Yahudi, İbrani.

ibriyyun

 • Yahudiler, İbraniler.

ibzaz

 • Yağlanma, şişmanlama, semirme.

icad eden

 • Yaratan, var eden.

icad etmek

 • Yaratmak, var etmek.

icad u ibda / icâd u ibdâ

 • Yapma ve yaratma.

icad vermek

 • Yaratma özelliğini vermek.

icadat / icâdât

 • Yaratmalar.

icadi / icadî / îcadî

 • Yaradılışa dâir.
 • Yaratmayla ilgili.

icadsız

 • Yaratma özelliği olmayan.

iclinbab

 • Yan yatmak.

icra ettirmek

 • Yaptırmak.

icraat / icrâât / اجراآت

 • Yapılanlar. (Arapça)

içtihad-ı hata / içtihad-ı hatâ

 • Yanlış ve hatâlı hüküm çıkarma.

idare kandili

 • Yatak odalarını aydınlatmağa ve elde gezdirmeğe mahsus küçük, ışığı az lâmba.

idare-i maişet

 • Yaşayış için gerekli olan ihtiyaçlar.

idare-i taayyüş

 • Yaşamı idare etme.

idarehane

 • Yazıhane, müdüriyet.

ıdca'

 • Yatırmak.

idna'

 • Yakın etmek, yaklaştırmak.

idrak ettirmek

 • Yaşatmak, değer ve yüceliğini göstermek.

ıdtıca'

 • Yan yatmak.

ifade-i naşir / ifade-i nâşir

 • Yayımcının yazar ve eseri hakkındaki sözü.

ifade-i tahririye

 • Yazı ile anlatış.

ifşa / ifşâ

 • Yayma, duyurma.

iftira / iftirâ

 • Yalan yere birisini suçlama, suç atma.
 • Yapmadığı hâlde kötü bir işi birisine yükleme, yalan yere birisine suç isnat etme gösterme. Birine suç atma, bühtân.

iğfal / iğfâl

 • Yanıltma ve aldatma.

igfaliyyat

 • Yanıltıp aldatmak için söylenen sözler.

iğlat / iğlât / اغلاط

 • Yanıltma. (Arapça)

igtinam

 • Yağma etmek. Fırsatı ganimet bilmek.

iğtinam

 • Yağmalama.

ihrak / ihrâk / احراق

 • Yakma.
 • Yakma.
 • Yakma. (Arapça)
 • İhrak edilmek: Yakılmak. (Arapça)
 • İhrak olunmak: Yakılmak. (Arapça)

ihrak etme

 • Yakma.

ihrakan

 • Yakmak suretiyle.

ihsa'

 • Yalnız bir ilim ve san'at dalıyla meşgul olup, o hususda ihtisas yapıp terakki etme. Husyelerini çıkarma, iğdiş etme, eneme, erkekliğini giderme.

ıhsas

 • Yaramaz iş yapmak.

ihtilakıyyat

 • Yalanlar, aslı olmayan sözler. Uydurma sözler.

ihtimalat-ı karibe

 • Yakın ihtimaller.

ihtirak / احتراق

 • Yanma. (Arapça)

ihtiyac-ı fıtri / ihtiyac-ı fıtrî

 • Yaratılıştan gelen doğal ihtiyaç.

ihtiyare

 • Yaşlı kadın.

ihtiyariyat

 • Yapılması insanın kendi elinde olan şeyler.

ika / îka / îkâ / ایقا

 • Yapma, etme.
 • Yapma. (Arapça)
 • Îka etmek: Vermek, bırakmak. (Arapça)

ikaat / îkaât

 • Yapıp etmeler.

ikaniyye / ikâniyye

 • Yakînî bilgiye tabi olanlar. Din ve bilginlerce ileri sürülen şeyleri delil aramaksızın doğru sayan anlayış.

ıksar

 • Yapabileceği ve elinden geldiği halde ihmâl etme.

iktan

 • Yapıştırma veya yapıştırılma.

iktidar-ı hayatiye

 • Yaşama gücü.

iktiran / iktirân / اقتران / اِقْتِرَانْ

 • Yakınlaşma, yaklaşma. (Arapça)
 • Yakın olma.

iktitab

 • Yazılmış olan bir şeyin kopyasını çıkarma, suretini alma.

ilanname / ilânnâme

 • Yazılı duyuru.

ilhaz

 • Yan bakışla bakma.

ilsak / ilsâk

 • Yapışmak. Bitişmek. Ulaşmak. Yapıştırılma. Kavuşturulmak.
 • Yapışma, bitişme.

iltida'

 • Yalvarma.

iltihab / iltihâb

 • Yanma, kızışma.

iltiham / iltihâm / التهام

 • Yara kapanması. (Arapça)

iltiyam / iltiyâm / التيام

 • Yara iyileşmesi. (Arapça)

iltizak

 • Yapışma, birleşme.

imal / îmâl

 • Yapma, yapım.

imalat / îmâlât

 • Yapmalar, yapımlar.

imar / îmar

 • Yapma, onarma, şenlendirme.

imdad / imdâd / امداد

 • Yardım.
 • Yardım.
 • Yardım isteme, imdat. (Arapça)

imdadat / imdâdât

 • Yardımlar.

imdadat-ı hassa-i rahmaniye / imdâdât-ı hassa-i rahmâniye

 • Yarattıklarını esirgeyip koruyan, şefkat eden ve rızıklandıran Allah'ın özel yardımları.

imdat / imdât

 • Yardım dileme.

imdat etmek

 • Yardım etmek.

imtar

 • Yağdırma veya yağdırılma.

imtar-ı matar

 • Yağmur yağdırma.

in

 • Yabani hayvanların barınağı, yuvası. Mağara.

in'ikas / in'ikâs / اهعكاس / اِنْعِكَاسْ

 • Yansıma, aksetme.
 • Yanıyma. (Arapça)
 • Yansıma.

in'ikas etmek / in'ikâs etmek

 • Yansımak.

in'ikasat / in'ikâsât

 • Yansımalar, aksetmeler.

inayat / inâyât

 • Yardımlar.

inayet / inâyet / عِنَايَتْ

 • Yardım.
 • Yardım.

inayethah / inâyethah / inâyethâh

 • Yardım isteyen.
 • Yardım isteyen.

inayetkar / inayetkâr / inâyetkâr

 • Yardım ve iyilik eden. Lütuf ve inayette bulunan. (Farsça)
 • Yardım ve iyilik eden, lütuf ve inayette bulunan.
 • Yardım eden.

inayetkarane / inâyetkârâne

 • Yardım edercesine.

inayetli

 • Yardımlı, lütuflu.

inayetname / inâyetnâme

 • Yardım yazısı.

inayetperver / inâyetperver

 • Yardımsever.

inayetperverane

 • Yardım ve ihsan etmeyi severek.

inbisas

 • Yayılıp dağılma.

ind

 • Yanı, katı.
 • Yan, kat.

inde'l-muhakeme

 • Yargılanma anında, duruşma sırasında.

indi / indî

 • Yanlı, taraflı; objektif olmayan.

indimal

 • Yara iyi olma, kapanma.

indimiz

 • Yanımız.

indimizde

 • Yanımızda.

infitak

 • Yarılma, sökülme.

infitar / infitâr

 • Yarılma, açılma.
 • Yarılma.
 • Yarılma, açılma.

inhicaf

 • Yalvarıp yakarma.

inhisar etme

 • Yalnız birşeye ait kılma.

inhişaş-ı evrak

 • Yaprakların hışırtısı.

inikas / inîkas

 • Yansıma.

inkar / inkâr / انكار

 • Yadsıma, reddetme. (Arapça)
 • İnkâr edilmek: Yadsınmak. (Arapça)
 • İnkâr etmek: Yadsımak. (Arapça)

inşa / inşâ / اِنْشَا

 • Yapma, kurma.
 • Yapma, vücuda getirme.
 • Yapma, ortaya çıkarma.

inşa ve kitabet / inşâ ve kitâbet

 • Yazı yazma, telif etme.

insaf

 • Yaprak yaprak olma, lime lime olup dağılma.

inşikak / inşikâk / انشقاق

 • Yarılma.
 • Yarılma, ikiye bölünme.
 • Yarılma, bölünme. (Arapça)
 • İnşikâk etmek: Yarılmak, bölünmek. (Arapça)

inşiram

 • Yarık yarık olma.

intifa' / intifâ' / انتفاع

 • Yararlanma. (Arapça)

ıntıfa-yı harik

 • Yangının sönmesi.

intişar / intişâr / انتشار / اِنْتِشَارْ

 • Yayılma.
 • Yayılma.
 • Yayılma.
 • Yayılma.
 • Yayılma.

intişar eden

 • Yayılan.

intişar etme

 • Yayılma.

intişar etmek

 • Yayılmak.

<