LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te YÜKSEL ifadesini içeren 229 kelime bulundu...

acic

 • Sesi yükseltmek.

agmak

 • Yukarı kalkmak, yükselmek, yukarıya meyletmek.
 • Buhar olup yukarı kalkmak, buharlaşmak.

alkış

 • Tar: Padişahlarla vezirlerin kadirlerini yükseltmek maksadıyla yapılan merasim hakkında kullanılan bir tabir.

allame / allâme

 • İslâmiyetin yirmi ana ilmi ve bunların kolları olan seksen ilminde mütehassıs ve evliyâlık derecelerinde yükselmiş, ayrıca lâzım olduğu kadar zamanın fen ve edebiyat ilimlerinde de yetişmiş zât. Âlim kelimesinin mübâlağalı ismi fâilidir.

aric / âric

 • (Uruc. dan) Yukarı çıkıp yükselen. Çıkıp inen. Uruc eden.
 • Topal, aksak, noksan.

bahur / bahûr

 • Sıcakta yerden yükselen buhar.
 • Tütsü. Yakılarak güzel kokular elde edilen ot ve sâir şey.

basık

 • Yükselmiş. Uzamış. Çıkmış.

bedii kıraet / bedîî kıraet

 • Mantıki kıraet şartlarına riâyet ettikten başka rikkat mevkiinde sesini indirmek, şiddet makamında yükseltmek -acemi aktör tavrı takınmaksızın- mevzuu ses ve işaretle canlandırmaktır.

berrüste

 • Karpuz, kavun, kabak, çimen gibi dalbudak salıp da yükselmiyen nebat. (Farsça)
 • Mc: Alçak, edepsiz, rezil kimse. (Farsça)

cennet-i terakki

 • Yükselme, kalkınma cenneti.

cennet-i terakki ve medeniyet

 • Medeniyet ve yükselme cenneti.

dacic

 • Çağırış.
 • Sesi yükseltmek.

dahve

 • İlk kuşluk vakti. Güneşin ufukta ilk yükselip yayılmaya başladığı an.

derece

 • Gitgide yükselen durumların her biri, kerte.

efrahte

 • Yukarı kaldırılmış, yükseltilmiş, yükselmiş. (Farsça)

efraşte

 • Yükseltilmiş, yukarı kaldırılmış. (Farsça)

efraz

 • Kaldırma. Yükseltme. Yüksek. Yukarı. Bülend. (Farsça)

ehl-i velayet ve keşif / ehl-i velâyet ve keşif

 • Mânevî mertebelere yükselen ve maneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini keşfeden insanlar.

elfaz-ı tazimiye / elfâz-ı tâzimiye

 • Övücü, yükseltici sözler.

elhan / elhân

 • Sesi mûsikî perdelerine uydurmak için, mânâ bozulacak şekilde, harfleri ve kelimeleri değiştirerek, sesi alçaltıp yükselterek, çeneyi oynatarak okumak. Lahn'in çokluk şeklidir.

enflasyon

 • Piyasaya gerektiğinden fazla kâğıt para çıkartmaktan dolayı paranın değeri düşüp fiyatların yükselmesi. (Fransızca)

engihte

 • Yükseltilmiş, karıştırılmış, oynatılmış, koparılmış. (Farsça)

erka

 • Ziyade yükselen. Çok yükselen.

evc-gir

 • Yükselen, yükseğe çıkan. (Farsça)

firaz

 • Yukarı, yüksek. (Farsça)
 • Çıkış, yokuş. (Farsça)
 • Kaldıran, yükselten, yücelten. (Farsça)

gaylule / gaylûle

 • Sabah, tan yerinin ağarmaya başlamasından, tâ güneşin bir mızrak boyu (yaklaşık 45 dk.) yükselmesine kadar geçen zaman dilimi.

gazale

 • Dişi geyik.
 • Güneşin yükselmesi.

hadiye / hâdiye

 • Değnek, asâ, sopa.
 • Su içinden sivrilerek yükselen kaya.

hasr-ı örfi / hasr-ı örfî

 • Örfen bir şeye ait kılma; örfe göre "el" takısı bazı cins isimleri özel isim derecesine yükseltir. Meselâ, "el-Kitap" sözüyle Kur'ân'ın kastedilmesi gibi.

havass / havâss

 • (Tekili: Hâss - Hâssa) Hâslar. Hâssalar. Keyfiyetler. Hususlar.
 • Dindarlık ve doğruluğu ile, ilmiyle âmil olup mâneviyat mertebelerinde yükselmekle makbul ve muteber olan zatlar.
 • Zenginler sınıfı.
 • Kur'anî ve manevî sırlara ve hususlara vâkıf bulunan, ilim, ibadet, tâat

havass-ı hümayun / havâss-ı hümayun

 • Tar: Osmanlı İmparatorluğunun fütuhat devirlerinde (yükselme devri) fethedilen araziden devlet hazinesine ayrılan kısım. Her yer zaptedildikçe, arazi: timar, zeamet ve has namıyla üç sınıfa ayrılırdı. Meselâ 250 köyden müteşekkil bir sancağın 100-150 köyü ikişer üçer köy olarak 40-50 tımara ayrılır,

helle

 • (Çoğulu: Hilâl) Azıcık sesi yükseltmek.

hilafetname

 • Tarikata intisab ile usulü dairesinde belirli mevkilere çıkarak irşad mertebesine yükselenlerden isteklilerin irşad ve terbiyesine ruhsat ve izni mutazammın şeyhi tarafından verilen mühürlü vesika.

hiz / hîz

 • Yükselme. (Farsça)
 • Hislenerek coşma. (Farsça)
 • Dalga. (Farsça)

horst

 • Alm. Jeo: Bir çukur veya hendeğin, tersine, faylar arasında yükselmiş kesimi.

i'la / i'lâ / اعلا

 • (Ulüv. den) Yükseltmek. Bir şeyin yukarısına çıkmak. Yukarı kaldırmak. Şânını yüceltmek. Şöhretini artırmak.
 • Yükseltme, yüceltme. (Arapça)
 • İ'lâ edilmek: Yükseltilmek, yüceltilmek. (Arapça)

i'tida

 • Sesini yükseltmek.
 • Zulmetmek.
 • Haddinden geçmek.

i'tila / i'tilâ / اعتلا

 • (Ulüv. den) Yükselmek. Yukarı çıkmak.
 • Yüksek rütbelere çıkmak.
 • Yükselme, yücelme.
 • Yükselme. (Arapça)
 • Yüksek rütbeye ulaşma. (Arapça)

igla'

 • Pahalandırma, fiatını yükseltme.
 • Kaynatma.

ihtikar / ihtikâr

 • Bir şeyi kıymetlensin diye saklamak.
 • Ist: İnsanların veya ehlî hayvanların yiyeceklerine âit şeylerin satış kıymetleri yükselsin diye kırk gün kadar saklamak. Böyle yapan kimseye muhtekir denir.
 • Vurgunculuk, bozgunculuk.

ihtimal

 • (Haml. den) Mümkün olma, belki. Olması mümkün görünmek.
 • Kabul eylemek.
 • Yükselip götürmek.
 • İhsana mukabil şükretmek.
 • Kızma ve hiddetlenmekten dolayı yüzünün rengi değişmek.

ilbas-ı hırka

 • Bir tarikata intisab ile mutad olan menzilleri geçerek irşad mertebesine yükselenlere, şeyhlerinden gördükleri yolda başkalarını irşad ile izin verme salâhiyetini ihtiva eden "İcazetname: hilâfetname" verme.

illiyyun

 • (Tekili: İlliyyîn) (Aliyyu) Cennetin en yüksek tabakası. Ahirete giden tam kâmil mü'minlerin yeri. Hafaza meleklerinin divanları ismidir ki, salihlerin amelleri oraya yükseltilir. Ahirette yüksek dereceye, dergâh-ı rızâya en yakın olan derecedir.

inşad

 • Edb: Şiir okuma. Şiiri kaidesine uygun ahenk ile okuma. Sesini yükseltme.
 • Arayıp soruşturma.
 • Birisini hicvetme.
 • Kayıp olan bir şeyi haber verme.

inşaz

 • Yükseltme.

intibak

 • Bir mekânın yükselmesi.
 • Bir kavmin şerre yönelmesi.

intiha-i terakkiyat-ı hayat-ı ahmediye

 • Hz. Peygamberin (a.s.m.) hayatı süresince katettiği mânevî mertebelere yükselme ve ilerlemesinin en son noktası.

irtibah

 • Yükselme, yükseğe çıkma.

irtifa almak

 • Öğle vakti, güneşin yüksekliğini ölçerek zamanı belirlemek.
 • Yükselmek.

irtifa' / irtifâ' / اِرْتِفَاعْ

 • Yükseklik, yükselme.
 • Yükselme.

irtifas

 • Fiatların yükselmesi, pahalılık.

irtihaz

 • Rezil rüsvay olma. Kepaze olma.İRTİKA' : Yükselme, yukarı çıkma.
 • Daha yüksek yerlere ve mevkilere erişme. Yüksek derecelere ulaşma.

irtika / irtikâ / ارتقا

 • Yükselme. (Arapça)
 • Yüksek mevkiye gelme. (Arapça)

ıs'ad

 • Yukarı çıkarmak. Yükseltmek.
 • Mekke-i Mükerreme'ye gitmek.
 • İnbikten geçirmek.

is'ad / is'âd / اصعاد

 • Yükseltmek, yukarı çıkarmak.
 • Mekke-i Mükerremeye gitmek.
 • Yükseltme. (Arapça)
 • İs'âd etmek: Yükseltmek, çıkartmak. (Arapça)
 • İs'âd olunmak: Yükseltilmek. (Arapça)

isad / isâd

 • Yükseltme, mesut etme.

işade

 • Çağırmak. Sesini yükseltmek.
 • Dünyevi matluba yetişmek.
 • Binayı yükseltmek.

isma

 • Yükseltmek.
 • İsim koymak.

isna

 • Yukarı kaldırmak, yükseltmek.
 • Değerini yükseltme.
 • Ateş alevinin yükselmesi.
 • Bir sene bir yerde kalmak.

işrak namazı / işrâk namazı

 • İşrâk vaktinde, güneş bir mızrak boyu yükseldikten sonra kılınan namaz.

işrak vakti / işrâk vakti

 • Güneşin ufuk hattından beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesinden, yâni güneşin çıplak gözle bakılamıyacak kadar parlamasından îtibâren başlayan zaman, bayram namazı vakti.

isti'la

 • (Ulüv. den) Yükselmek. Üste çıkmak. Yüce olmak. Terfi' eylemek. Galib olmak.
 • Gr: Bir şeyin bir şey üzerine çıkması.
 • Tecvidde: Harf okunduğu zaman dilin, üst damağa kalkmasına denir.

istidrac / istidrâc

 • Derece derece yükselmeyi isteyiş.
 • Ist: Hakkı ve hakiki değeri olmadığı halde ve kabiliyetsizliğine rağmen bir kimsenin kesret-i nimete mazhar olması ve bu sebeple küfür ve isyana devam etmesi ile azab ve gazab-ı İlâhiyeye yaklaşması.
 • Derece derece yükselmeyi istemek.
 • Fâsık veya kâfir olduğu belli bir şahsın gösterdiği harika.
 • Derece derece yükselme, hayırsız başarı.

istifale

 • Tecvidde: Bir harfin, okunduğu zaman aşağı çene tarafına düşüp üst damağa yükselmesi. Bu hâlde ağızdan çıkan harfler: "Müsta'liye" harflerinin zıddıdır. Bu harfler: "Elif, Be, Te, Se, Cim, Ha, Dal, Zel, Rı, Ze, Sin, Şın, Ayın, Fe, Kaf, Kef, Lâm, Mim, Nun, Vav, He, Yâ" dır.

istiva

 • Müsavi oluş. Temasül.
 • İ'tidal, istikamet ve karar.
 • Kemalin sâbit olması.
 • Kaba kuşluk zamanı.
 • Yükselmek, yüksek olmak. Üstün olmak.
 • İstila eylemek.

itila / îtilâ

 • Yükselme.

kat'

 • Aşma, yükselme.

kat-ı meratip / kat-ı merâtip

 • Manevî derece ve mertebelere yükselme.

keramet

 • Allah (C.C.) indinde makbul bir veli abdin (yâni, âdi beşeriyyetten bir derece tecerrüd edebilen zatların) lütf-u İlâhî ile gösterdiği büyük mârifet. Velâyet mertebelerinde yükselen bir abdin hilaf-ı âdet hâli.
 • Bağış, kerem.
 • İkram, ağırlama.

kuşluk vakti

 • Güneşin doğup bir miktar yükselmesinden başlayıp Günişin gökyüzünün tam ortasına gelmesinden biraz öncesine kadar olan vakit.

lahd

 • (Çoğulu: Lühud) Mezar. Üstü yükseltilerek yapılan mezar.
 • Eğilmek.
 • Bir tarafına meyilli olan çukur.

leheb

 • Ateşin alevlenmesi. Ateş alevi. Havaya yükselen toz.

ma'ric

 • Merdiven, yükseliş yeri.

mahr

 • (Çoğulu: Mevâhır) Yarmak.
 • Yükseltmek.
 • Rüzgârın çıkardığı gürültü.

manevileşmiş / mânevîleşmiş

 • Mânâ boyutunun yaşam seviyesine yükselmiş.

medar-ı feyiz ve terakki / medâr-ı feyiz ve terakki

 • Mânevi gıda, ilim ve yükselme kaynağı.

medar-ı inkişafat / medâr-ı inkişafât

 • Gelişme, yükselmeye sebep olan.

megafon

 • Sesi yükseltip büyüten alet.

meratib-i terakkiyat ve tedenniyat / merâtib-i terakkiyat ve tedenniyat

 • Yükselme ve alçalma dereceleri.

merdiven-i terakki

 • İlerleme merdiveni; bir merdivenin basamakları gibi yükselme.

merfu / merfû

 • Yükseltilmiş.

merfu'

 • Yükseltilmiş. Yüksekte. Terfi ettirilmiş. Ref' olunmuş.
 • Hükümsüz bırakılmış.
 • Gr: Zamme ile harekelenmiş harf. Yani: Harfin harekesi, ötre (mazmum) "u, ü, o, ö şeklinde" okunan harf.
 • Kaldırılmış, yükseltilmiş.
 • Sonu ötre ile okunan kelime.
 • Merfû Hadis; senedi kuvvetli olsun veya olmasın Hz. Peygamber'e isnad olunan hadistir.

mesafe-i terakki

 • İlerleme, yükselme mesafesi.

meylü't-terakki

 • İlerleme meyli, yükselme eğilimi,.

meyyal-i i'tila / meyyal-i i'tilâ

 • Yükselmeğe çok meyilli ve istekli.

mi'rac / mi'râc / مِعْرَا جْ

 • Peygamberimizin (a.s.m.) Allah'ın huzuruna yükseldiği ve bütün kâinat âlemlerini gezdiği yolculuk.
 • Merdiven, süllem.
 • Yükselecek yer.
 • En yüksek makam.
 • Huzur-u İlâhî. Peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.M.) Efendimizin, Receb ayının 27. gecesinde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna ruhen, cismen, hâlen çıkması mu'cizesi ki; en büyük mu'cizelerinden birisidir.
 • Peygamberimizin (asm) Cenab-ı Hakk'ın huzuruna cismen ve ruhen yükselmesi.

mi'rac-ı asgar

 • Küçük mi'rac, yükseliş; kulun namazı.

mi'rac-un nebi

 • Hazret-i Peygamber'in (A.S.M.) huzur-u İlâhîde yükselmesi.

mirac / mirâc

 • Peygamberimizin (a.s.m.) Allah'ın huzuruna yükselişi ve bütün kâinat âlemlerini gezdiği yolculuk.
 • Peygamberimizin (A.S.M.) Allah'ın huzuruna yükselmesin.

miraç

 • Peygamberimizin (a.s.m.) Allah'ın huzuruna yükseldiği ve bütün kâinat âlemlerini gezdiği yolculuk.

mirac / معراج

 • Yükselme vasıtası.

mirac-ı ahmedi / mirac-ı ahmedî

 • Peygamberimizin (a.s.m.) Allah'ın huzuruna yükselişi ve bütün mânevî âlemleri gezdiği yolculuk.

mirac-ı ahmediye

 • Peygamberimizin (a.s.m.) Allah'ın huzuruna yükselişi ve bütün kâinat âlemlerini gezdiği yolculuk.

mirac-ı azam / mirac-ı azâm

 • Peygamberimizin (a.s.m.) Allah'ın huzuruna yükselişi ve bütün kâinat âlemlerini gezdiği büyük yolculuk.

mirac-ı azim / mirac-ı azîm

 • Peygamberimizin (a.s.m.) Allah'ın huzuruna yükselişi ve bütün kâinat âlemlerini gezdiği büyük yolculuk.

mirac-ı cüz'i / mirac-ı cüz'î

 • Küçük bir yükseliş.

mirac-ı imani / mîrac-ı imanî

 • İman bakımından yükseliş.

mirac-ı kur'ani / mirac-ı kur'ânî

 • Kur'ânî yükseliş.

mirac-ı mü'min / mirâc-ı mü'min

 • Mü'minin miracı; mü'minin Allah'ın huzuruna yükselişi.

mirac-ı münevver

 • Nurlu yükseliş.

mirac-ı nebevi / mirac-ı nebevî

 • Peygamberimizin (a.s.m.) Allah'ın huzuruna yükseldiği ve bütün kâinat âlemlerini gezdiği yolculuk.

mirac-ı nebeviye

 • Peygamberimizin (a.s.m.) Allah'ın huzuruna yükselişi ve bütün kâinat âlemlerini gezdiği yolculuk.

mirac-ı ruhani / mirâc-ı ruhânî

 • Maddî olmayan, ruh ile yapılan yükseliş.

mirac-ı suud

 • Yükselme merdiveni.

mirkat-ı cennet

 • Cenneti kazanmaya ve yükselmeye vesile olan anlamında Cennet merdiveni.

mu'cize-i mirac

 • Mirac mu'cizesi, Peygamberimizin (a.s.m.) Allah'ın huzuruna yükselişi ve bütün kâinat âlemlerini gezdiği yolculuk mu'cizesi.

mu'tedi / mu'tedî

 • Sesini yükselten. Yüksek sesle dua eden.
 • Haddini aşan, tecâvüz eden.
 • Zâlim.

mualli / muallî

 • Yücelten, yükselten.
 • Sağılır davarın sağ tarafından sağmaya varan kişi.

mübeccel

 • Muhterem. Azizlenmiş. Yüceltilen, yükseltilen. Büyük saygı gösterilmiş.

müctehid

 • İctihâd makâmına yâni Kur'ân-ı kerîmden, hadîs-i şerîf ve diğer dînî delillerden hüküm çıkarma derecesine yükselmiş büyük din âlimi. Bütün İslâm ilimleri ve zamânın fen bilgilerinde söz sâhibi âlim.

müf'am

 • Kabarmış ve yükselmiş su.

mufaddel

 • Faziletlendirilmiş, diğerlerinden ayrıca fazilet itibarıyla temayüz etmiş, yükselmiş.

mufaddıl

 • Üstün eden, yükselten.

müizz

 • İzzet veren, yükselten.

mürekkebat-ı mütedahile-i mütesaide / mürekkebât-ı mütedahile-i mütesaide

 • Atomların iç içe dizilmesiyle yükselip gelişerek meydana gelen moleküller, elementler, bileşikler.

mürtaki

 • İlerliyen, terakki eden. Yükselen, yukarı çıkan.

mürtefi / mürtefî

 • Yükselen.

mürtefi'

 • (Ref'. den) İrtifâ eden, yükselen, yükselmiş, yüce.

müşarefe

 • Şan, şöhret ve şeref gibi hususlarda biriyle övünme.
 • Yükselme, yüksek yere çıkma.

müşrif

 • Etrafı gören, etrafa bakan.
 • Yüce yer, yüksek yer.
 • Yükselen, çıkan.
 • Bir hal almağa yüz tutmuş olan.
 • Yükselen, çıkan.
 • Ölüme pek yakın bulunan.
 • Etrafa bakan, etrafı gören.
 • Vakıf malı koruyan kimse.

müsta'liye

 • (İsti'la. dan) İsti'la eden, yükselen, üstün gelen, üste çıkan.

mutatavil

 • Uzanan, uzun olan.
 • Uzatmak suretiyle yükselen.

müteali

 • (Ulüvv. den) Yüksek olan, yükselen.
 • Fls: Tecrübe ile elde edilen. İlim hududunu aşan.

müterakki

 • Yükselmiş, terakki etmiş, ilerlemiş olan.
 • Yükselmiş.

mütereffi'

 • Yukarı kalkan, yükselen.
 • Ululuk gösteren.

mütesaid

 • Yükselen, yukarı çıkan.
 • Ziyade olan.
 • Zahmet veren.

mütesaide / mütesâide

 • Yükselen.

müteşeyyid

 • Yükselten. Sağlamlaştıran.

nebr

 • (Nibr) : (Çoğulu: Enbâr - Nibâr) Keneye benzer bir küçük böcek.
 • Yukarı kaldırmak, yükseltmek.

neceş

 • Müşteri kızıştırmak, bir malı satın almaya niyeti olmadığı hâlde alacakmış gibi malın fiyatını yükseltmek.

nevh

 • Yükseltmek, yüceltmek.
 • Kuvvetli ve kavi olmak.

nühud

 • (Nühuz) Kalkmak, kıyam etmek, yerinden yükselmek.
 • Şiddetle muharebe etmek.

paskalya

 • Hıristiyanların inanışlarına göre, Îsâ aleyhisselâmın haça gerildikten sonra dirilerek göğe yükselmesi ile ilgili olarak her yıl Mart ayının on dördüncü gününden sonra gelen ilk Pazar günü yaptıkları şenlik, âyin.

pervaz-ı berdar / pervaz-ı berdâr

 • Yükselip uçan. Uçarak dolaşan.

rafi / râfi

 • Yükseltici, kaldırıcı.

rafi'

 • Yükseltici. Hâmil. Sâhib. Kaldırıcı, kaldıran.
 • Esma-i İlâhiyedendir.

rafi-üd derecat

 • Dereceleri yükselten. Allah. (C.C.)

rafia

 • Yükselten.
 • Kaldırmak için destek.

raky

 • Yükselmek, terakki etmek.

ref'

 • Yukarı kaldırma, yükseltme.

ruhani terakki / ruhânî terakki

 • Rûhen yükselme, ruh âleminde yükselme, yol alma.

ruhanileşmiş / ruhânîleşmiş

 • Ruh dünyasının yaşam seviyesine seviyesine yükselmiş.

şahr

 • Ağızını öttürmek.
 • Islık çalmak.
 • Sesi yükseltmek.

said

 • (Suud. dan fâil) Yukarı çıkan, yükselen, kalkan.

sakf-ı merfu / sakf-ı merfû

 • Yükseltilmiş dam, tavan.

sakf-ı merfu'

 • Yükseltilmiş dam, tavan.

samid

 • Yükselen, başını kaldırıp göğsünü kabartan.
 • Hayrette kalan.
 • Gafil.

satı'

 • (Sâtı'a) Yükselerek meydana çıkan.
 • Yükselerek görünen. Nur saçan. Parlak.

sebeb-i terakki / sebeb-i terakkî

 • İlerleme, yükselme sebebi.

şebeke-i seadet / şebeke-i seâdet

 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem mübârek kabrinin bulunduğu Hücre-i seâdet denilen yerin dış duvarı etrâfında yerden Mescid-i Nebî'nin tavanına kadar yükselen demir parmaklık.

senem

 • Yüce olmak, yükselmek.
 • Uzamak.

ser-efraz

 • Başını yükselten, yukarı kaldıran. (Farsça)
 • Benzerlerinden üstün olan. (Farsça)
 • Baş kaldıran. (Farsça)
 • Başı dik, alnı açık. (Farsça)
 • Haklı ve galib. (Farsça)

serdengeçti

 • Osman Yüksel Serdengeçti tarafından çıkarılan bir dergi.

serfiraz

 • Başını yukarı kaldıran, yükselten. Benzerlerinden üstün olan. (Farsça)

seyr ü süluk-i ruhani / seyr ü sülûk-i ruhanî

 • Mânevî âlemlerde ruh ile bazı mertebelere yükselme ve yolculuk etme.

seyr-i ilallah

 • Allahü teâlâya doğru olan yolda ilerlemek, mânevî ilimde durmadan yükselmek. Seyr-i âfâkî (kötü hâllerden kurtulma) ve seyr-i enfüsî (iyi hâllerle süslenme) yi içine alan tasavvuf yolculuğu.

seyrisüluk / seyrisülûk

 • Manen yükselmek için bir yola girip yürümek.

sıhtit

 • Katı, şiddetli, şedid.
 • Çok yükselen toz.
 • Katıksız kavut denilen kavrulmuş un.

simak

 • (Tekili: Semek) Balıklar.
 • Parlak yıldız.
 • İki parlak yıldızdan birisi.
 • Bir şeyi yükseltip kaldıracak âlet.

şimendifer-i terakki / şimendifer-i terakkî

 • İlerleme treni; yükselme vasıtası.

simk

 • Yüce olmak, yükselmek.

sofiye meşrebi

 • Tarikat yoluyla mânevî derecelere yükselme gayretinde olan tasavvuf ehlinin takip ettikleri yol, tarz.

şügur

 • Yükseltmek.
 • Hâli etmek, boşaltmak.

süluk / sülûk

 • Bir yola girmek, manen yükselmek.

sümuk

 • Yüce olmak, yükselmek.
 • Uzamak.

suret-i suud

 • Yükselme tarzı.

sutu'

 • Yükselme, yukarı çıkma.
 • Belli olma. (Toz, koku v.b) yayılma.

sütu'

 • Zâhir olmak, görünmek.
 • Yükselmek, yüksek olmak.

suud / suûd / صُعُودْ

 • Yükselme.
 • Yükselmek. Yukarı çıkmak. Derece artmak.
 • Yükseliş.
 • Yükselme.
 • Yükselme.

ta'liye

 • Yükseltme.

tamm

 • Saçını kesmek.
 • Galebe etmek. Galib gelmek.
 • Yükselmek, yüce olmak.
 • Defnetmek, gömmek.

tasa'ud

 • (Suud. dan) Yukarı çıkma.
 • (Gaz veya buhar) yükselme.

tealallah

 • Allah yükseltsin!

teali / teâlî / تعالى / تَعَال۪ي

 • Yükselme. Yüceltme. Çok yüce olma.
 • Yükselme, yücelme.
 • Yükselme. (Arapça)
 • Yükselme.

teali etme / teâlî etme

 • Yükselme, yücelme.

tealiperver

 • Yükselmeyi isteyen. (Farsça)

tealli

 • (Çoğulu: Tealliyât) Yüksek olma. Yükselme.

tebarek

 • Mübarek etsin (mealinde dua.) Teâlâ gibi mâzi fiiliyle mübalâğa ile bereketin Allah'tan zuhurunu ifade eder. (Suyun havuzda yükselmesi halinden alınmıştır.)

tedric

 • Azar azar, derece derece ilerlemek. Birisini bir şeye yavaş yavaş vardırmak.
 • Sıkıştırmak suretiyle çok güçsüz hâle koymak.
 • Edb: İfadenin derece derece yükselmesi veya alçalması.

tehzib-i ruh

 • Ruhunu yükseltmeğe, temizlemeğe çalışmak.

tekerfu'

 • Mürtefi olmak, yükselmek.

temayüz / temâyüz

 • Yükselme, üstün olma.

temayüzat

 • (Tekili: Temayüz) Üstün olmalar, temayüzler, yükselmeler.

temk

 • Uzamak.
 • Yükselmek, yüce olmak.

tensik

 • Nizam üzere dizmek. Nizâma koymak.
 • Edb: Bir ibârede zikredilecek birkaç şeyi sırasıyla irad eylemek. Sıra tertibi ile mânâ yükselirse tensik-i irtifâî, alçalırsa tensik-i inhitatî denir.

tenvih

 • Sulandırma.
 • Yaldızlama.
 • Haksız bir şeyi yapmacık şeylerle süsleyip haklı gösterme.
 • Başka bir madeni, altın veya gümüş suyuna daldırma.
 • Bir kimsenin nâmını, şânını yükseltme.

terakki / terakkî / تَرَقّ۪ي

 • İlerleme, yükselme.
 • İlerleme. Yukarı çıkma, yükselme.
 • Artma, çoğalma.
 • Bilgi ve medeniyetçe yükseliş. (Terakkimizin şartı: 1- Mesailerin tanzimi 2- Emniyet 3- Teavün düsturunun teshilidir.) (H.Şâmiye)
 • Yükselme, ilerleme.
 • İlim, fen ve san'atta yükselme, ilerleme.
 • Mânevî ilerleme, rûhen yükselme.
 • İlerleme, yukarı çıkma, yükselme.
 • Artma, çoğalma, gelişme.
 • Yükselme.

terakki etme

 • İlerleme, yükselme.

terakki etmek

 • Yükselmek, ilerlemek.

terakki ettirme

 • İlerletme, yükseltme.

terakki-i fikri / terakkî-i fikrî

 • Fikren ilerleme, yükselme.

terakkiyat / terakkiyât

 • (Tekili: Terakki) Terakkiler. Yükselişler. İlerlemeler.

terakkiyat-ı beşer

 • İnsanlığa ait kalkınmalar, yükselmeler, ilerlemeler.

terakkiyat-ı daimi / terakkiyât-ı daimî

 • Sürekli, yükseliş, ilerleme.

terakkiyat-ı maneviye / terakkiyât-ı mâneviye

 • Mânevî ilerlemeler, yükselmeler.

terakkiyat-ı maneviye-i beşeriye / terakkiyât-ı mâneviye-i beşeriye

 • İnsanlığın mânevî ilerlemesi, yükselmesi.

terakkiyat-ı ruhiye / terakkiyât-ı ruhiye

 • Ruh ile mânevî mertebelere yükselme.

terbiye

 • Allah'ın emirlerine itaat ederek ruhen ve cismen yükselmeye ve yükseltmeye çalışmak. Kemale ermeğe, nizam ve emirleri dinlemeğe çalışmak. Allah rızası yolunda gitmeyi öğrenmek.

terci' / tercî'

 • (Rücu'. dan) Geri döndürme, geri çevirme.
 • Sesini yükseltmek.
 • Geri çevirme, döndürme. Sesi yükseltip alçaltarak ve tekrarlayarak okuma.

tereffu

 • Yükselme.

tereffuat / tereffuât

 • (Tekili: Tereffu') Yukarı kalkmalar, yükselmeler.

terfi / terfî

 • Yükselme.
 • Yükselme.

terfi etmek

 • Yükselmek.

terfi' / terfî' / ترفيع / تَرْف۪يعْ

 • Yükselme. Yukarı kaldırma. İ'lâ etme.
 • Talebenin sınıf geçmesi.
 • Rütbe alma. Rütbe verme.
 • Yükseltme. (Arapça)
 • Rütbesini yükseltme. (Arapça)
 • Bir üst sınıfa geçme. (Arapça)
 • Terfî' etmek: (Arapça)
 • Yükselmek. (Arapça)
 • Rütbesi yükselmek. (Arapça)
 • Bir üst sınıfa geçme. (Arapça)
 • Yükseltme.

terfi-i makam

 • Makam itibariyle terfi etme, yükselme.

terfian / terfîan

 • Yükselerek, terfi ederek.
 • Rütbesi yükseltilerek, rütbe alarak, terfi ederek.
 • Yükselerek.

terfiat / terfiât

 • (Tekili: Terfi') Terfiler. Rütbe vermeler. Rütbe almalar.
 • Yukarı kaldırmalar, yükseltmeler.

terkıye

 • Yüce etmek. Yükseltmek.

teşamuh

 • (şemh. den) Yüce, büyük, yüksek olmak. Yükselmek.

tesaud / tesâud / تصاعد

 • Göklere yükselme, ağma. (Arapça)

teseyyüd

 • Yükseltme.
 • Sağlam olma.

teşeyyüd

 • Yükseltme. Sağlamlaştırma.

tesnim

 • Hörgüçleyerek yukarı yükseltmek, terfi etmek mânasına masdar olup, yükseklik mânasıyla Cennet çeşmelerinden bir çeşmenin ismidir. İbn-i Abbas'tan rivayet edildiğine göre Cennet meşrubatının en yükseğidir.

tesvir

 • Büyük derecelere çıkma, büyük işlere yükselme.
 • Koluna bilezik yapma.

teşyid

 • Müşeyyed etmek. Binayı yükseltip sağlamlaştırmak.

teveccüh

 • Yönelme.
 • Peygamberleri aleyhimüsselâm veya evliyâyı vesîle (vâsıta) yaparak, onların hâtırı için istenilen bir şeye kavuşturması için Allahü teâlâya yalvarmak. Buna, istigâse, tevessül ve teşeffü' de denir.
 • Tasavvuf yolunda ilerleme, yükselme sebeblerinden en önemli olanı. Bir velîni

tevsi-i zihin

 • Zihni genişletme, anlayış ve kavrayış kabiliyetini yükseltme.

teyeffu'

 • Yüce olmak, yükselmek.

tezekki

 • Mânevi temizlenme. Ahlâken yükselme.
 • Zekât verme.

uruc / urûc

 • Yukarı çıkmak. Yükselmek.
 • Yükselme.
 • Yükselme, çıkma.

uruç

 • Yükseliş.

uruc / urûc / عروج

 • Yükselme, göklere ağma. (Arapça)
 • Urûc etmek: Yükselmek, göklere ağmak. (Arapça)

uruc etmek

 • Yükselmek.

uruc-u külli / uruc-u küllî / urûc-u küllî

 • Küllî, büyük yükseliş.
 • Genel mânâda kâinat çapında bir yükseliş.

uruc-u ruhani / urûc-u ruhanî

 • Ruhen yükseliş.

vakl

 • Yükselmek.
 • Bir nesnenin üstüne çıkmak.
 • Mukul ağacı.

vukuf-i adedi / vukûf-i adedî

 • Nakşibendiyye yolunun on temel esâsından biri. Tasavvuf yolunda ilerlemek ve yükselip olgunlaşmak için yapılan zikri, bildirilen adede (sayıya) göre yapmak. Meselâ bir nefeste 1, 3, 5, 7, 11 kerre Allah demek gibi teke riâyet ederek zikretmek.

yakazan

 • Uyanık kimse.
 • Tozu yükselen toprak.

zefr

 • Yükseltmek.
 • Yük getirmek.