LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Vehi ifadesini içeren 52 kelime bulundu...

ba-vehim

 • Vehim ile, şüphe ile.

bavehim / bâvehim

 • Vehim ve korku ile, şüpheyle.
 • Vehimle, kuruntuyla.

evham / evhâm / اوهام

 • Olmayan bir şeyi olur zannı ile meraklanma. Üzüntü. Vehimler. Kuruntular. Zarar ihtimâli çok az olan bir şeyden meraklanma ve üzülme.
 • Vehimler ve hayaller. Kuruntular ve gerçek dışı şeyler.
 • Vehimler, kuruntular.
 • Vehimler, kuruntular.
 • Vehimler.
 • Vehimler, kuruntular. (Arapça)

evham-alud / evham-âlûd

 • Vehimler ve kuruntular karışmış.

evham-ı batıla / evham-ı bâtıla

 • İnsanları haktan uzaklaştıran bâtıl vehimler ve kuruntular.

evham-ı muzlime

 • Karanlık vehimler, kuşkular.

evham-ı seyyie / evhâm-ı seyyie

 • Akla gelen kötü vehim ve kuruntular.

evham-ı vahiye

 • Saçma vehimler, asılsız kuruntular.

evham-ı zamaniye

 • İçinde yaşanılan zaman diliminin yönelttiği vehimler.

evham-saz / evham-sâz

 • Vehimli, kuruntu saçan.

evhamın müdafaası

 • Vehimlerin def'edilmesi, kuruntuların kovulması.

havass-ı (hamse-i) batına / havass-ı (hamse-i) bâtına

 • Kalbe bağlı beş duyğu: Hiss-i müşterek (hayâl kuvveti), müdrike (akıl), vehim (vâhime), hâfıza, mutasarrıfa (meydana getirici hayal kuvveti).

havass-ı aşere

 • On hasse, on duyu; görme, işitme, dokunma, koklama, tatma, hayal, akıl, vehim, hafıza ve tasarruf etme duyuları.

havass-ı hamse-i batına / havass-ı hamse-i bâtına

 • Kalbe bağlı beş duygu; hayal, akıl, vehim, hafıza, mutasarrıfa.

hulya

 • Kuruntu. Hayal. Vehim. Olmıyan bir şeyi düşünerek yaşamak. Akıldan geçen ve matmah-ı nazar olan husus. (Farsça)

iham

 • Vehme düşürmek, vehimlendirmek.
 • Edb: İki mânaya gelen bir kelimeden en az kullanılan mânayı bilerek kullanmak.

ihvan-üs-safa / ihvân-üs-safâ

 • On birinci asrın ikinci yarısında Basra'da ortaya çıkan; "İslâmiyete birçok vehimler karışmış, onu bu vehimlerden temizlemek ancak felsefe ile mümkündür. İslâm dînini felsefe vâsıtasıyla saf hâle getirmelidir" diyen sapık ve gizli bir cemiyet, ekol.

imkan-ı vehmi / imkân-ı vehmî

 • Vehimle bir şeyi mümkün görmek, zannetmek.

işkil

 • Şüphe, vesvese. Vehimlenmek. (Farsça)
 • Hile, tezvir. (Farsça)
 • Sağ ön ayağı ve sol arka ayağı beyaz olan at. (Farsça)

kuvve-i vahime / kuvve-i vâhime

 • Vehim ve hayâl duygusu. Kuruntu hâssesi.

kuvvet-i vehim

 • Vehim kuvveti, kuruntu gücü.

ma'reke-i evham

 • Vehim ve asılsız kuruntuların çarpıştığı savaş alanı.

mahsusattaki vehmiyat bedihiyattandır / mahsûsattaki vehmiyat bedihiyattandır

 • Dış duyular vasıtasıyla elde edilen bilgiye vehim karışamaz. Zira hakikati sabittir. Dış duyularla gödüğümüz şeyler dış dünyada vardır. Vehimde olduğu gibi kuruntu ile olmayan bir şeyin varlığına hükmetmek değildir.

mevhum / mevhûm / مَوْهُومْ

 • Aslı olmayıp evham mahsulü olan. Vehim.
 • Vehimde olup, hakîkatte olmayan.

mevhume

 • Vehim, kuruntu ve hayâl nev'inden bir şey.

mugalata

 • (Galat. dan) Karşısındakini yanıltmak için söz söylemek. Doğruya benzer yanlış sözler. Safsata. Hatalı ve yanlış söz. Demagoji.
 • Man: Vehimlerden terekküb eden kıyastır.

mütekebbir

 • Allahü teâlânın ism-i şerîflerinden. Yaratılanların sıfatlarından uzak, vehim ve aklın anlamasından yüksek, azamet ve kibriyâ (büyüklük) sıfatıyla her şeyden ayrılmış olup, her şeyden yüce ve yüksek olan.
 • Kibirlenen, kendisini başkalarından üstün gören, kendini beğenen.

mütevehhim

 • Evhamlı, vehimli, kuruntulu.

mütevehhimane / mütevehhimâne

 • Vehimlenircesine, evhamlanırcasına. (Farsça)

reddü'l-evham

 • Vehimleri, kuruntuları reddetme.

su-i tevehhüm

 • Kötü vehim, kötü düşünce.

taarruz-u evham

 • Vehimlerin hücumu.

tevehhüm / توهم

 • Vehimlenme.

tevehhüm-ü batıl / tevehhüm-ü bâtıl

 • Bâtıl ve hakka ters vehim.

tevehhüm-ü küfür

 • Küfrü tevehhüm etme; küfür olmadığını kesin bildiği halde, küfürmüş gibi vehimlenme.

tevehhümkarane / tevehhümkârâne

 • Vehimlenerek, kuruntuya kapılarak.

tevhim

 • (Çoğulu: Tevhimât) (Vehm. den) Vehme düşürme. Vehimlendirme.

uluhiyet-i sariye ve hayat-ı sariye / uluhiyet-i sâriye ve hayat-ı sâriye

 • Vahdet-ül vücud ehlince kullanılan tasavvufî tabirler olup; İlâhî sıfatların ve hayatiyetin eşyaya sirayet etmesi, yani tecelli etmesi mânasında olan bu tabirlerden, ehil olmayanlar; Allah'ın tecessümünü veya eşyaya hulûl'ünü veya eşya ile ittihad ve ittisal'ini zu'metmek gibi bâtıl vehimlere düştül

vahime

 • Vehim veren, vesvese veren.

vahşet

 • (Vahş - Vahiş) Yabanilik.
 • Issızlık, tenhalık.
 • Vehim, ürküntü. Korku. Vahşilik.
 • Tenha, ıssız, korkunç yer.
 • Elbise ve silâhını çıkarıp atmak.
 • Aç kimse.

vehel

 • Vehim, kuruntu.

vehham

 • Çok vehimli. Fazla şüphe eden.
 • Aşırı derecede vehimli, kuruntulu, şüpheci.
 • Vehimli, kuruntulu.

vehhamlık

 • Kuruntu etme, aşırı vehimli olma.

vehim ü hayal

 • Vehim ve hayal; olmayan bir şeyi varmış gibi gösterme ve hayal etme.

vehm

 • Vehim, kuruntu.
 • (Vehim) Mübhem ve mânasız korku.
 • Belirsiz fikir ve düşünce.
 • Cüz'i mânaların anlaşılmasına yarayan bir idrak kuvveti.

vehm-alud / vehm-âlud

 • Vehimli, kuruntu dolu.
 • Vehimli. Vehim dolu. Vehim karışık. (Farsça)

vehm-i batıl / vehm-i bâtıl

 • Bâtıl ve gerçeğe uymayan vehim.

vehm-nak / vehm-nâk

 • Vehimli, kuruntulu. (Farsça)

vehmi / vehmî

 • Vehimle ilgili.

vehmiyyat / vehmiyyât

 • (Tekili: Vehmiyye) Vehimler, kuruntular.

vilayet-i kübra / vilâyet-i kübrâ

 • Vehimden ve hayâlden kurtulma makâmı. Bu vilâyete, Vilâyet-i enbiyâ da denir.

vilayet-i sugra / vilâyet-i sugra

 • Vehimden ve hayâlden kurtulamadan ilerlenen evliyâlık yolu. Buna Vilâyet-i evliyâ da denir.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın