LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ve kelimesini içeren 256 kelime bulundu...

ahd

 • Verilen söz, söz verme.

ahid

 • Verilen söz, andlaşma.

akem

 • Vergisi olmayan emlâk. Türbe, cami, köprü, çeşme gibi.

aktab-ı evliya / aktâb-ı evliya

 • Velilerin büyükleri.

alet-i vesvese / âlet-i vesvese

 • Vesvese aracı.

asaleten

 • Vekil olmayış. Kendi işini kendi namına bizzat kendisi yapmak üzere. Kendi nâmına olmak üzere.

asl-ı vesvese

 • Vesvesenin aslı.

ata / atâ

 • Verme. Bağışlama. Bahşiş. Lütuf. İhsan.
 • Verme, lütuf, ihsan.

atıf

 • Verme, yükleme, bağlama.

atiyye

 • Verilen, nimet.

ba-vehim

 • Vehim ile, şüphe ile.

bac-gir / bâc-gir

 • Vergi toplayan kimse. Vergi toplama memuru. (Farsça)

bacgir / bâcgîr / باجگير

 • Vergi memuru. (Farsça)

bahane / bahâne

 • Vesile, sebep, özür.

bahş

 • Verme, ihsan etme.

bahş eden

 • Veren, bağışlayan.

bavehim / bâvehim

 • Vehim ve korku ile, şüpheyle.
 • Vehimle, kuruntuyla.

baytar / baytâr / بيطار

 • Veteriner.
 • Veteriner.
 • Veteriner. (Arapça)

bedpeyman

 • Verdiği sözde durmayan. Sözünün eri olmayan. Sözünü tutmayan. (Farsça)

bedrud / bedrûd / بدرود

 • Veda. (Farsça)

berat-ı cibayet

 • Vergi, icâre ve resim gibi vakfa veyahut da hazineye ait olan paraları toplamak salâhiyetini veren vesika.

bey'-i bil vefa / bey'-i bil vefâ

 • Vefa ile satış. Alıcı ve satıcının, satıştan vazgeçmek hakkına sâhip olduğu alış-veriş.

beytar / beytâr / بيطار

 • Veteriner. (Arapça)

beyzavi / beyzavî

 • Vefatı (Hi: 685) Büyük âlim ve müfessirlerdendir. Yazdığı Tefsiri "Beyzavî" ismiyle meşhurdur. Tebriz'de medfundur. (K.S.)

bi-vefa / bî-vefa

 • Vefasız, dönek. (Farsça)

bilvekale / bilvekâle

 • Vekâlet ederek, vekil olarak.

bivefa / bîvefa / bîvefâ / بى وفا

 • Vefasız.
 • Vefasız. (Farsça - Arapça)

buht

 • Veled, oğul, mahdum. (Farsça)

cami-ül kelim

 • Vecize. Kısa olup çok mânaya gelen söz.

camiü'l-kelim / câmiü'l-kelim

 • Vecize, kısa olmasına rağmen çok mânâları içine alan söz söyleyen.

cism-i velayet / cism-i velâyet

 • Velîlik bedeni, cismi.

cizye

 • Vergi. Haraç. Müslümanların fethettikleri yerlerde, müslüman olmayanlardan alınan ve devlet teminatı altında bulunmanın karşılığı olan vergi.

çorak

 • Verimsiz toprak.

cürüz

 • Verimsiz çorak yer.

dad / dâd

 • Vergi, ihsan.

dade / dâde

 • Verilmiş, vergi. (Farsça)

daden / dâden

 • Vermek. (Farsça)

daire-i velayet / daire-i velâyet

 • Velilik dairesi.

derece-i velayet / derece-i velâyet

 • Velilik derecesi.

devletlü utufetlü

 • Vezirlere, müşirlere, padişah damatlarına verilen ünvan.

dihiş

 • Verme, veriş, bağışlama, ihsan, atiyye. (Farsça)

ehl-i velayet / ehl-i velâyet

 • Veliler, Allah dostları.

ehlivelayet / ehlivelâyet

 • Velîler, erenler, kalbi nurlanmış müminler.

emr-i i'ta / emr-i i'tâ

 • Verme emri. Verilme emri.

enahid

 • Venüs gezegeni. Zühre seyyaresi. (Farsça)

ervah-ı evliya / ervâh-ı evliya

 • Velîlerin ruhları.

esas-ı velayet / esas-ı velâyet

 • Veliliğin esası, temeli.

ev kema kàl / ev kemâ kàl

 • Veya buna benzer şekilde buyurmuşlar.

evham / evhâm / اوهام

 • Vehimler ve hayaller. Kuruntular ve gerçek dışı şeyler.
 • Vehimler, kuruntular.
 • Vehmler, zanların esâsı olan kıyaslar.
 • Vehimler, kuruntular.
 • Vehimler.
 • Vehimler, kuruntular. (Arapça)

evham-alud / evham-âlûd

 • Vehimler ve kuruntular karışmış.

evham-saz / evham-sâz

 • Vehimli, kuruntu saçan.

evhamın müdafaası

 • Vehimlerin def'edilmesi, kuruntuların kovulması.

evkemakal / evkemakâl

 • Veya söylediği gibi….

evlad / evlâd

 • Veledler, çocuklar.

evliya / evliyâ / اوليا

 • Velîler, Allah'ın sevgili kulları.
 • Velî kelimesinin çoğuludur.
 • Dostlar.
 • Allahü teâlânın sevgili kulları, nefsin esâretinden kurtulup, sözleri, işleri ve hareketleri İslâmiyet'e uygun olanlar, devamlı Allahü teâlâyı hatırlayıp, ananlar.
 • Veliler.

eyzan / ایضا

 • Ve yine, aynı şekilde. (Arapça)

gayr-ı müsmir

 • Verimsiz, faydasız, meyvesiz.

hatem-i velayet / hâtem-i velâyet

 • Velilik mührü.

hemeze

 • Vesvese. Şeytanın desisesi. Kuruntu.

hey'et-i vekile

 • Vekiller hey'eti, icra vekileri hey'eti. Bakanlar Kurulu. Başbakanın riyaset ettiği heyet.

heyet-i vükela / heyet-i vükelâ

 • Vekiller heyeti, Bakanlar Kurulu.

hulf

 • Verdiği sözü tutmama, yemininde durmama.

hulfü'l-vaad

 • Verdiği sözden dönme.

i'ta / i'tâ / اِعْطَا

 • Vermek. Bahşetmek. İhsan etmek.
 • Verme, bahşetme.
 • Verme.

i'tikab

 • Veresiye vermeme. Bir malı borç olarak satmama. Parasını almadıkça malı teslim etmeme.

icaz / îcâz / ایجاز

 • Vecizlik, az sözle çok mânâlar ifade etme.
 • Veciz anlatma, özlü söyleme. (Arapça)

icazkarane / îcazkârâne

 • Vecizeli bir şekilde, az sözle çok mânâlar ifade ederek.

icra vekilleri hey'eti

 • Vekiller heyeti. Başvekilin riyaset ettiği bakanlardan meydana gelen hey'et.

ihab

 • Verme, bağışlama.

iham / îhâm

 • Vehme düşürme.

ihbarat-ı sadıka / ihbârât-ı sâdıka

 • Verilen doğru haberler.

ilah / ilâh / الخ

 • Ve benzerleri, ve diğerleri. (Arapça)

ilm-i feraiz / ilm-i ferâiz

 • Vefât eden kimsenin bıraktığı malın kimlere verileceğini ve nasıl taksim edileceğini öğreten ilim.

imkan-ı vehmi / imkân-ı vehmî

 • Vehimle bir şeyi mümkün görmek, zannetmek.

intisah

 • Verilen öğütü dinleme, edilen nasihatı tutma.

iras / irâs

 • Verme, miras bırakma.

irsiyet

 • Verâset. Aile ve soydan geçen benzerlik.

irtihal / irtihâl

 • Vefat etmek, ölmek.

ısdak

 • Verilecek parayı kadının nikâhında tesbit edip kararlaştırma.

işkil

 • Vesvese, kuşku.

isti'dad-şure

 • Verimsiz istidad. Çorak yerin kabiliyeti. (Farsça)

istidad-ı şure / istidad-ı şûre

 • Verimsiz, çorak istidad.

istivfa

 • Vefa istemek.

ita / îta

 • Verme.

ita etmek / itâ etmek

 • Vermek.

kahraman-ı velayet / kahraman-ı velâyet

 • Velîlik alanında kahraman.

kali / kâlî

 • Veresiye satmak.

kavs-ı mevhume / kavs-ı mevhûme

 • Vehmedilen, varsayılan yay; sanal yay.

kefen

 • Vefât eden kimsenin yıkandıktan sonra sarılarak defnedildiği beyaz bez parçaları.

kefen-i sünnet

 • Vefât eden erkek için üç, kadın için beş parça olan bez parçası.

kemalat-ı velayet / kemâlât-ı velâyet

 • Velilik vasıfları.

keşf-i evliya

 • Velilerin mânevî âlemlerde bazı olayları ve hakikatleri görmesi.

kurb-i velayet / kurb-i velâyet

 • Velâyet, evliyâlık yoluna âit yakınlık. Allahü teâlâdan gelen feyz ve bereketlere, arada vâsıta bulunmak sûretiyle kavuşma.

kutbiyet / قُطْبِيَتْ

 • Velilikte yüksek bir makam.

kuvve-i vahime / kuvve-i vâhime

 • Vehim ve hayâl duygusu. Kuruntu hâssesi.

kuvve-i velayet / kuvve-i velâyet

 • Velîlik kuvveti.

kuvvet-i vehim

 • Vehim kuvveti, kuruntu gücü.

kuvvet-i velayet / kuvvet-i velâyet

 • Velîlik kuvveti.

lümme

 • Vesvese, nokta.

ma'reke-i evham

 • Vehim ve asılsız kuruntuların çarpıştığı savaş alanı.

mağlata-i vehmiye / mağlâta-i vehmiye

 • Vehmin yanlışı doğru göstermesi, olmayan bir şeyi varmış gibi tasvir etmesi.

maglata-i vehmiyye

 • Vehmin, insanı yanıltmak için yanlışı doğru göstermesi.

mahsuldar

 • Verimli, bereketli. Mahsul veren. (Farsça)
 • Verimli.

makam-ı imtinan

 • Verilen nimet ve ihsandan söz etme makamı.

makam-ı üveys

 • Veysel Karani'nin makamı.

makam-ı vekalet / makam-ı vekâlet

 • Vekillik makamı.

makamat-ı evliya / makamât-ı evliya

 • Velilerin manevî makamları.

makamat-ı velayet / makamât-ı velâyet

 • Velîlik makamları.

mal-i hulya

 • Vesvese, kara sevdâ, kuruntu, boş hayaller. (Farsça)

mamizan

 • Vers denilen ot.

manzume

 • Vezinli ve kafiyeli söz.

mat'unen

 • Vebâya tutularak.

matte

 • Vesile, sebep.

medyun

 • Verecekli.

melek-i müekkel / مَلَكِ مُؤَكَّلْ

 • Vekil tayin edilmiş, görevli melek.
 • Vekil kılınan melek.

menh

 • Verme, ihsan etme.

merhume

 • Vefât etmiş, rahmete kavuşmuş kadın.

mertebe-i velayet / mertebe-i velâyet / مَرْتَبَۀِ وَلَايَتْ

 • Velilik mertebesi, derecesi.
 • Velilik mertebesi.

meşarib-i evliya / meşârib-i evliya

 • Velîlerin meşrepleri, tasavvuf yolunda ortaya koydukları ve takip ettikleri yöntemler.

meslul / meslûl / مسلول

 • Veremli. (Arapça)

mevacid

 • Vecd hâlleri. Kalbî zevk veren istiğrak halleri.

mevaid / mevaîd

 • Verilen sözler, vaadler.

mevhibe

 • Verilmiş.

mevhube / mevhûbe

 • Verilmiş. İhsan edilmiş. Karşılıksız olarak birisine verilmiş mal.
 • Verilen.

mevhum / mevhûm / موهوم / مَوْهُومْ

 • Vehmolunmuş, aslı esâsı yokken zihinde kurulmuş olan, kuruntuya dayanan. Hayâlî.
 • Vehmedilmiş, asılsız, kuruntuya dayalı. (Arapça)
 • Vehimde olup, hakîkatte olmayan.

mevhume

 • Vehim, kuruntu ve hayâl nev'inden bir şey.

mevrus

 • Vereseye âit olan. Miras edilmiş. Miras edilen eşya.

mevsuk / mevsûk

 • Vesikalı, belgeli, sağlam.

mevzunen

 • Vezinli olarak. Ölçülü olarak.

meyyit

 • Vefât etmiş, ölü.

miras / mîrâs

 • Vefât eden kimsenin, geride kalan akrabâlarına bıraktığı mal ve haklar.

mu'ta

 • Verilen. İ'tâ olunmuş, verilmiş olan.

mu'ti / mu'tî

 • Veren, ihsân eden mânâsına Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (ism-i şerîflerinden).
 • Veren. İtâ eden.

mu'tiyat / معطيات

 • Veri. (Arapça)

müekkel / مُؤَكَّلْ

 • Vekil edilen kimse. Vekil tâyin olunmuş olan.
 • Vekil edilmiş.
 • Vekil kılınan.

müekkil

 • Vekil tayin eden. İşine vekilini ikame eden. İşleri için başkasını yerine bırakan.
 • Vekil eden.

mümevveh

 • Vehmî, hayâlî.

münbit / منبت

 • Verimli, verimi bol. İnbat eden, ekini güzel yetiştiren.
 • Verimli.
 • Verimli.
 • Verimli. (Arapça)

münciz

 • Verdiği sözü yerine getiren. Ahdini yapan. İncâz eden.

müsmiriyet / مثمریت

 • Verimlilik. (Arapça)

muta / mûtâ

 • Verilmiş, kendisine bir şey verilen.

müteşekkirane / müteşekkirâne

 • Verdiği nimetlerden dolayı Allah'a şükrederek.

mütevazi / mütevâzî

 • Vezinli, tartılı.

müteveffa / müteveffâ / مُتَوَفَّا

 • Vefat etmiş, ölmüş.
 • Vefât etmiş. Ölmüş kimse.
 • Vefat etmiş.

mütevehhimane / mütevehhimâne

 • Vehimlenircesine, evhamlanırcasına. (Farsça)

mütevekkil

 • Vekil eden, tevekkül eden.

müteverrim / متورم

 • Veremli, verem hastası. (Arapça)

müteverrimen

 • Verem olarak.

müvekkel

 • Vekil tâyin olunmuş olan, vekil edilmiş olan. Bir kimse tarafından işlerini görmek veya kendisini müdafaa ettirmek için vekil edilmiş kimse.

müvekkil / موكل

 • Vekil eden, bir kimseyi kendi yerine geçiren.
 • Vekâlet veren.
 • Vekil eden, vekil tayin eden.
 • Vekil tayin eden.
 • Vekalet veren. (Arapça)

müvesvis

 • Vesvese veren, şek veren. Şüphelenmeğe sebeb olan.
 • Vesvese veren, şüphe ve kuruntu veren.
 • Vesvese veren.

na-mihr-ban

 • Vefasız, sevgisiz, muhabbetsiz. (Farsça)

na-mihr-bani / na-mihr-banî

 • Vefasızlık, sevgisizlik, muhabbetsizlik. (Farsça)

nahid / nâhid / ناهيد

 • Venüs, Çulpan, Zühre. (Farsça)

naib / nâib / نَائِبْ

 • Vekil, birinin yerine geçen.
 • Vekil.
 • Vekil, yerine geçen.

nakib / nakîb

 • Vekil.

nakile / nâkile / نَاقِلَه

 • Verici.

nazar-ı velayet / nazar-ı velâyet

 • Velîlik bakışı, velâyet gözü.

nefs-i ihbar / nefs-i ihbâr

 • Verilen haberin kendisi.

nesie

 • Veresiye almak. Satın alınan şeyin bedelini vermeyip sonraya bırakmak.

nur-u velayet / nur-u velâyet

 • Velilik ışığı.

pedrud

 • Vedâlaşma. (Farsça)

pesadet

 • Veresiye alışveriş. (Farsça)

reddü'l-evham

 • Vehimleri, kuruntuları reddetme.

reis-i vükela / reis-i vükelâ

 • Vekillerin başı. Başvekil. Başbakan.

sadr-ı ali / sadr-ı âli

 • Vezirlerin veya vekillerin başkanı. Sadrâzam.

şah-ı velayet

 • Velîlik makamının şâhı, başı.

sahib-i velayet / sahib-i velâyet

 • Velâyet sahibi, veli olan kimse.

şahs-ı veli / şahs-ı velî

 • Velî şahıs, evliya; büyük zât.

sandukdar / صندوقدار

 • Veznedar. (Arapça - Farsça)

sandukkar

 • Veznedar.

sertac-ı evliya

 • Velîlerin baş tacı.

seyr ü süluk-u velayet / seyr ü sülûk-u velâyet

 • Velayet yoluyla çıkılan mânevî yolculuk.

sıddık-ı vefiy

 • Vefâlı ve her yönüyle sâdık olan.

sill / سل

 • Verem. (Arapça)

sipar

 • Veren, fedâ eden. (Farsça)

sırr-ı velayet / sırr-ı velâyet

 • Velîlik sırrı.

sühaf

 • Verem hastalığı.

şükr

 • Verilen nîmetleri yerli yerinde kullanma. Allahü teâlâya, verdiği nîmetlerle isyân etmeme. Nîmetleri kullanırken sâhibini unutmama. Görülen iyiliğe karşı teşekkür. Allahü teâlânın emir ve yasaklarına uyma.

şükreyleme

 • Verdiği nimetlerden dolayı Allah'a teşekkürlerini sunma.

sultan-ı evliya

 • Velilerin sultanı, reisi.

taarruz-u evham

 • Vehimlerin hücumu.

tabakat-ı evliya / tabakat-ı evliyâ

 • Velilerin tabakaları, dereceleri.

tahsildar / tahsildâr / تحصيلدار

 • Vergi derleyen.
 • Vergi memuru. (Arapça - Farsça)

takas

 • Vereceğini alacağına karşılık tutmak suretiyle ödeşmek, sayışmak, değişmek.

tarik-i velayet / tarik-i velâyet

 • Velilik yolu.

tarik-ı velayet serlevhası / tarik-ı velâyet serlevhası

 • Velilik yolunun başlığı; 29. Mektubun 9. kısmı olan Telvihat-ı Tis'a.

taun / tâun / tâûn / طاعون / طَاعُونْ

 • Vebâ denen dehşetli bir bulaşıcı hastalık. Bu hastalıkta lenf bezlerinde hâsıl olan yumruların herbiri.
 • Veba, salgın hastalık.
 • Vebâ.
 • Veba. (Arapça)
 • Vebâ.

techiz / techîz

 • Vefât edenin (ölenin) yıkanmasından kabre defnedilmesine kadar yapılması lâzım gelen şeyler.

tesellüm

 • Verileni geri almak.

teşkikat-ı vehmiye / teşkikât-ı vehmiye

 • Vehmî ve asılsız şüpheler, tereddütler.

tevacüd / tevâcüd

 • Vecd ve muhabbette kemâle ermeyenin (olgunlaşmayanın) isteğiyle vecde kavuşmaya tâlib olması, istemesi.

tevdian

 • Vererek, bırakarak, teslim ve emanet ederek.

tevehhüm / توهم

 • Vehimlenme.

tevehhümkarane / tevehhümkârâne

 • Vehimlenerek, kuruntuya kapılarak.

tevekkül

 • Vekil etme, gerekeni yaptıktan sonra neticeyi Allaha bırakma.

tevesvüs

 • Vesvese etme.

tevkil / tevkîl / تَوْك۪يلْ

 • Vekil tayin etme.
 • Vekil tayin etme.
 • Vekil kılma.

turuk-u evliya / turuk-u evliyâ / طُرُوقُ اَوْلِيَا

 • Velîlerin yolları.
 • Velilerin gittiği yollar, tarikatlar.

turuk-u velayet / turuk-u velâyet

 • Velîlik yolları.

ubudiyet-i evliya / ubûdiyet-i evliya

 • Velilerin ibadeti, kulluğu.

ünvan-ı velayet / ünvan-ı velâyet

 • Velîlik ünvanı.

üveysi / üveysî

 • Veysel Karânî Hazretleri gibi sevdiği ve kendisine bağlı olduğu zâtı görmeden, gıyaben bağlanma, ders alma.

vafi / vâfî

 • Vefalı, kendini seveni unutmayan, ilgisini kesmeyen.

vahime

 • Vehim veren, vesvese veren.

ve hakeza / ve hâkeza

 • Ve böylece, bunun gibi.

ve saire

 • Ve bunun gibi.

vecd-alud / vecd-âlud

 • Vecd veren haller. Manevî coşkunlukla beraber olan hal. (Farsça)

vecd-efza / vecd-efzâ

 • Vecdi artıran, heyecanı çoğaltan. (Farsça)

vecdi / vecdî

 • Vecdle ilgili, heyecanla ilgili.

vech

 • Vecih, yüz, tarz, ön, alın, sebep, ilgi.

veçh-i nazım

 • Vezin, tertip yönü.

vecihi / vecihî

 • Veche ait. Veche dair.

vedaname / vedânâme

 • Vedâ yazısı.
 • Veda yazısı.

vefa-ender / vefâ-ender

 • Vefâ içinde.

vefadar / vefadâr / vefâdâr / وفادار

 • Vefalı, sözünde ve dostluğunda devamlı olan.
 • Vefalı, dostluğu devamlı.
 • Vefâlı, sözünde ve dostluğunda devamlı olan.
 • Vefalı. (Arapça - Farsça)

vefadarane / vefadarâne / vefadârâne

 • Vefalı olarak, vefa göstererek.
 • Vefalı olarak.

vefakar / vefakâr / vefâkâr / وفاكار

 • Vefalı, sözünde ve dostluğunda devamlı olan.
 • Vefalı.
 • Vefalı. (Arapça - Farsça)

vefakarane / vefakârâne / vefâkârâne

 • Vefa göstererek.
 • Vefalı bir şekilde.

vefiyat / vefiyât

 • Vefatlar, ölümler.
 • Vefatlar, ölümler.

vehel

 • Vehim, kuruntu.

vehhabi / vehhâbî

 • Vehhabilik anlayışından olan.

vehhabiyyet / vehhâbiyyet / وهابيت

 • Vehhâbîlik. (Arapça)

vehhabiyyun / vehhâbiyyûn / وهابيون

 • Vehhâbîler. (Arapça)

vehham

 • Vehimli, kuruntulu.

vehim ü hayal

 • Vehim ve hayal; olmayan bir şeyi varmış gibi gösterme ve hayal etme.

vehm

 • Vehim, kuruntu.

vehm-alud / vehm-âlud

 • Vehimli, kuruntu dolu.
 • Vehimli. Vehim dolu. Vehim karışık. (Farsça)

vehm-nak / vehm-nâk

 • Vehimli, kuruntulu. (Farsça)

vehmetmek

 • Vehme kapılmak, kuruntulanmak.

vehmi / vehmî

 • Vehimle ilgili.

vehub

 • Verimi fazla, vergisi çok.

vekalet / vekâlet

 • Vekillik, bakanlık.

vekaleten / vekâleten / وكالة

 • Vekil olarak.
 • Vekil olarak. (Arapça)

vekaletname / vekâletnâme / وكالت نامه

 • Vekil etme yazısı.
 • Vekillik belgesi. (Arapça - Farsça)

vekeza / vekezâ

 • Ve bu da öyle.

velayat / velâyât

 • Velâyetler, velîlikler.
 • Velîlikler.

velayet / velâyet / وَلَايَتْ

 • Velîlik.
 • Velîlik, ermişlik.
 • Veli olan kimsenin hali, dervişlik, dostluk, sadakat, başkasına sözünü geçirmek.
 • Velilik.

veliahd / velîahd / وليعهد

 • Veliaht. (Arapça)

verise / verîse

 • Veris otuyla boyanmış nesne.

vesaik / vesâik / وَثَائِقْ

 • Vesîkalar.

vesail / vesâil

 • Vesileler, sebepler.
 • Vesileler, araçlar.

vesair / vesâir

 • Ve diğerleri.

vesaire

 • Ve diğerleri.

vesiledar / vesiledâr

 • Vesileli. (Farsça)

vesilehah / vesilehâh

 • Vesile isteyen. (Farsça)

vesvas

 • Vesvese veren.

vesvesedar / vesvesedâr

 • Vesveseli, kuruntulu. (Farsça)

vezaret / vezâret / وزارت

 • Vezirlik. (Arapça)

veznedar / veznedâr

 • Vezne memuru. Bir teşkilâta âit parayı alıp veren memur. (Farsça)
 • Vezne memuru.

vilayet-i kübra / vilâyet-i kübrâ

 • Vehimden ve hayâlden kurtulma makâmı. Bu vilâyete, Vilâyet-i enbiyâ da denir.

vilayet-i sugra / vilâyet-i sugra

 • Vehimden ve hayâlden kurtulamadan ilerlenen evliyâlık yolu. Buna Vilâyet-i evliyâ da denir.

vücuh / vücûh

 • Vecihler, yönler.
 • Vecihler, yüzler, yönler.

vükela / vükelâ / وُكَلَا

 • Vekiller, bakanlar.
 • Vekiller.

vüzera / vüzerâ / وزرا / وُزَرَا

 • Vezirler.
 • Vezirler.
 • Vezirler. (Arapça)
 • Vezirler.

yar-ı bivefa / yâr-ı bîvefâ

 • Vefasız dost.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın