LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Vazgec ifadesini içeren 68 kelime bulundu...

a'vak

 • (Tekili: Avk) Mani olmalar. Alıkoymalar, durdurmalar. Vazgeçirmeler.

astin-efşan

 • Yen silken. (Farsça)
 • Mc: Vazgeçen. (Farsça)

avk

 • (Çoğulu: A'vâk) Mâni olma, alıkoyma, durdurma, vazgeçirme, geciktirme.

bey'-i bil vefa / bey'-i bil vefâ

 • Vefa ile satış. Alıcı ve satıcının, satıştan vazgeçmek hakkına sâhip olduğu alış-veriş.

caymak

 • Vazgeçmek. Sözünden dönmek. (Türkçe)

dest-keş

 • Gözleri görmeyen bir kimseyi ellerinden tutup dolaştıran. (Farsça)
 • Kazanç. Kâr. (Farsça)
 • Yay gibi elde kolaylıkla idare olunabilen şey. (Farsça)
 • Dilenci. (Farsça)
 • Bir işten vazgeçen. (Farsça)

farig

 • İşini bitirmiş, boş kalmış, alâkasını kesmiş, rahat, vazgeçmiş, çekilmiş.
 • Fık: Tasarrufu altında olan mülkün kullanma ve tasarruf hakkını başkasına devreden.

fariğ / fâriğ / فارغ

 • Vazgeçmiş, çekilmiş.
 • Rahat, âsûde.
 • Boş, işini bitirmiş, işsiz.
 • Boş. (Arapça)
 • Rahat, huzurlu. (Arapça)
 • Vazgeçen. (Arapça)

fasih / fâsih

 • (Fesh. den) Vazgeçen. Dağıtıcı. Bozguncu. Fesheden.
 • Çürüten.

fena fillah makamı / fenâ fillâh makamı

 • Allah'ın varlığında tamamen yok olma makamı, Onun varlığına dalıp kendinden tamamen vazgeçme makamı.

ferağ / ferâğ / فراغ

 • Bırakma, terk etme, vazgeçme. (Arapça)
 • Boş durma. (Arapça)
 • Ferâğ etmek: Bırakmak. (Arapça)

feragat

 • Fedakarlık, özveri, kişisel hakkından vazgeçme.

ferağat

 • Fedakarlık, hakkından vazgeçme.

feragat / ferâgat / فَرَاغَتْ

 • Hakkından vazgeçme.

feragat-ı nefis

 • Nefsini geri çekmek, hakkından isteyerek vazgeçmek.

feragat-i nefis

 • Kendi hakkından vazgeçme, özverili olma.

feragat-ı nefs

 • Kendi hakkından vazgeçme.

hanif

 • İslâmiyetten evvel Allah'ın birliğine inanan ve Hz. İbrahim'in (A.S.) dininden olanların vasfı.
 • İslâmiyete kuvvetle bağlı olan ve ilmiyle âmil olan kimse.
 • Eğri.
 • Eski kötü hallerinden vazgeçip hakka ve doğruluğa yönelen.

hidad

 • Dul olan bir kadının mâtem tutup süsten vazgeçmesi.

hıyar / hıyâr

 • Serbest olma. Yapılan bir akdden yâni sözleşmeden vazgeçebilmek hakkı.

hunus

 • Rücu etmek, vazgeçmek, geri dönmek.
 • Örtülü olmak.
 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.

i'tilal

 • (İllet. den) Hasta olma.
 • Hastalanma.
 • Bahane etme.
 • Her şeyden vazgeçip tek bir şeyle meşgul olma.

i'zab

 • Suyu temizleme.
 • Vazgeçme.
 • Azaba düşürme veya düşürülme.

ihtila'

 • (Kadın) Nikâhı bozdurma. Kadın mehrinden vazgeçip veya çok para vererek kocasından boşanması.

imtina

 • Çekinme, vazgeçip geri durma.

inabe / inâbe

 • Günahlardan vazgeçip Hak yola dönmek.
 • Bir mürşidden el alıp yerine geçme.

inad

 • Israr, muannidlik, ayak direme, dediğinden vazgeçmeme.

inaf

 • Bir kimseyi, bir şeyden vazgeçirmeğe çalışmak.

inha'

 • Vazgeçme.
 • Yöneltme, tevcih etme.

inzicar

 • Çekilmek, vazgeçmek.

ısdar

 • (Sudur. dan) Çıkarma, çıkarılma, sudur ettirme.
 • Deveyi sudan geri döndürmek.
 • Rücu ettirmek, geri döndürmek, vazgeçirmek.

istiglaz

 • Bir şeyi galiz saymak, galiz bilmek.
 • Satın almaktan vazgeçmek.

itrak

 • Bırakma, vazgeçme, terkettirme.

kasr-ı yed

 • El çekmek, ferâgat etme, vazgeçme.

kat'-ı nazar

 • Bir şeye bakmaktan vazgeçme, ondan ilgisini kesme.

kebn

 • Kova ağzını iki kat edip dikmek.
 • Udul etmek, dönmek, vazgeçmek.
 • Besili ve semiz olmak.
 • Kaybetmek.

kerr

 • Çekilerek yeniden hücum etmek.
 • Birşeyden vazgeçtikten sonra tekrar ona, o işe yönelmek.
 • Devlet.
 • Gemi halatı.
 • Hurma ağacına çıkmakta kullanılan urgan.

mekr

 • Hile, oyun, düzen.
 • Hile ile aldatma, maksadından vazgeçirme.

metab

 • Tevbe etmek.
 • Rücu etmek, geri dönmek, caymak, vazgeçmek.

metruk

 • Terkedilmiş, bırakılmış, kullanılmaktan vazgeçilmiş, metruk hadis; amel edilmeyecek derecede zayıf.

mübrem

 • Kaçınılmaz olan. Vazgeçilmez olan. Acele yapılması lüzumlu bulunan. Elzem.
 • Kaçınılmaz, vazgeçilmez.
 • Kaçınılmaz, vazgeçilmez.

munsarif / منصرف

 • Vazgeçen. (Arapça)
 • Munsarif olmak: Vazgeçmek. (Arapça)

mütecerrid

 • (Mücerred. den) Tek kalmış, tek başına olan.
 • Soyunan, tecerrüd eden, çıplak olan.
 • Bekâr. Evli olmıyan.
 • Tas: Dünya işlerinden vazgeçip Allah'a bağlanan.
 • Tecerrüt eden, sıyrılan; dünya işlerinden vazgeçip Allah'a yönelmiş.

nakil

 • Vazgeçen, cayan, dönen.
 • Çekinen, kaçınan.

nekabet / nekâbet

 • Dönme, vazgeçme, cayma.
 • Yapılan satış sözleşmesinden dönmek, vazgeçmek.

nekb

 • Musibet ve kedere uğrama.
 • Meyletmek, eğilmek.
 • Udul etmek, vazgeçmek, haktan dönmek.

nizar

 • Korkutup, uygunsuz şeylerden vazgeçirmek için söylenilen söz.

nükul / nükûl

 • Vazgeçme, geri dönme, cayma.
 • Dönme, cayma, vazgeçme; bir malı satın aldıktan sonra vazgeçerek satıcıya geri verme.

ric'at

 • Geri dönme, vazgeçme.
 • Erkeğin, boşadığı kadını, iddet süresi bitmeden tekrar nikahlaması.
 • Geri dönme, çekilme, kaçma, vazgeçme.

rücu'

 • Geri dönme, vazgeçme, cayma. Sözünden dönme.
 • Edb: Bir fikri daha kuvvetli anlatmak için söylenilen sözden caymış gibi görünmek.

sadd

 • Yüz çevirmek, men eylemek, bir şeyden birini vazgeçirmek.
 • Fikir, niyet, kasd.
 • Yakınlık, civar.
 • Konuşulan husus.

sak'

 • Horozun ötmesi. Bir kimseye vurmak.
 • Udul etmek, geri dönmek, vazgeçmek.

sarf-ı nazar / صَرْفِ نَظَرْ

 • Bir şeyden vazgeçme, cayma.
 • Nazar-ı itibare almama.
 • Bir şeyden vazgeçme, cayma.
 • Bakışını çevirme, vazgeçme.

sayfufet

 • Udûl etmek. Yoldan çıkmak, vazgeçmek.

sebat / sebât / ثبات

 • Yerinden kımıldamama, kararından vazgeçmeme. (Arapça)

ser / سر

 • Baş. (Farsça)
 • Başkan. (Farsça)
 • Uç. (Farsça)
 • Serden geçmek: Başından vazgeçmek, ölümü göze almak. (Farsça)

sübha

 • Uyku, nevm.
 • Fâriğ olmak, vazgeçmek, çekilmek. İşi bitirmek.

tarik / târik

 • Terkeden, vazgeçen, bırakan.

tazarru'

 • Bir şeye gizlice yakarma.
 • Kendi kusurlarını bilip kibirden vazgeçip tevazu ile yalvarmak, ağlayıp, sızlamak.

teebbüh

 • Kibirlenme, böbürlenme, gururlanma.
 • Alicenaplık ve göztokluğu ile bir şeyden vazgeçme.

tefettü'

 • Rücu etmek, geri dönmek, vazgeçmek.

tefrig

 • (Feragat. dan) Boşaltma.
 • Azade etme.
 • Dökme.
 • Kurtarma.
 • Zâil ve hâlî eyleme.
 • Vazgeçirme.

teracu'

 • (Rücu. dan) Bir yere veya bir kimseye dönme.
 • Birinden ayrılma.
 • Dönme, vazgeçme.

terk / ترک

 • Bırakma, salıverme, vazgeçme.
 • Boşama. Bakmama. İhmal etme.
 • Bırakma, vazgeçme.
 • Bırakma. (Arapça)
 • Vazgeçme. (Arapça)
 • Ayrılma. (Arapça)
 • Terk edilmek: (Arapça)
 • Bırakılmak. (Arapça)
 • Vazgeçilmek. (Arapça)
 • Terk etmek: (Arapça)
 • Bırakmak. (Arapça)
 • Vazgeçmek. (Arapça)
 • Ayrılmak. (Arapça)

terk-i masiva / terk-i mâsivâ

 • Allah'tan gayrısını terk etmek. Allah rızası olmayan işlerden, fâni ve fena dünya işlerinden vazgeçip Allah rızasına yönelmek. Kalbinde Allah sevgisi ve muhabbetinden daha ileri bir sevgi bırakmamak.

tevadu'

 • (İki taraf düşmanlıktan vazgeçip) barışma.

tezavür

 • (Çoğulu: Tezâvürat) Birbirini ziyâret etme, gidip görme.
 • Vazgeçme, yoldan çıkma, udul etmek.
 • Eğilip meyletme.

udul / udûl / عدول

 • Yoldan çıkma, dönme, sapma.
 • Vazgeçme.
 • (Tekili: Âdil) Âdiller, âdil olanlar.
 • Dönme, vazgeçme.
 • Vazgeçme. (Arapça)
 • Udûl etmek: Vazgeçmek. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın