LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Varmak ifadesini içeren 51 kelime bulundu...

baliğ / bâliğ / بالغ

 • Erişkin. (Arapça)
 • Tutan, varan. (Arapça)
 • Bâliğ olmak: (Arapça)
 • Erişkin olmak. (Arapça)
 • Tutmak, ulaşmak, varmak (Arapça)

çare / çâre

 • Neticeye varmak üzere maniaları kaldırmak için tutulması icabeden çıkar yol. Kurtuluş yolu. Tedbir, yardım, yol. (Farsça)
 • Hile. (Farsça)
 • Bir def'a. (Farsça)
 • Ayrılık. (Farsça)

ce'r

 • Tazarru etmek, yalvarmak.
 • Çağırmak.

daka'

 • Varmak. Ulaşmak.
 • Buluşmak.

dua

 • Allah'a (C.C.) karşı rağbet, niyaz, yalvarış, tazarru.
 • Salât, namaz.
 • Cenab-ı Hak'tan hayır ve rahmet dilemek. Allah'ın rızâsını, hidayet ve istikamete muvaffakiyyeti dilemek, yalvarmak.
 • Peygamber'e (A.S.M.) salavat getirmek.
 • Birisini çağırmak.
 • Birisini

entimem

 • yun. Man: Mantıkta kısaltılmış kıyas şekli. Öncül veya had denilen ve bilinen kaziyelerden biri söylenmeden sonuca varmak. Örnek: (Orucu bozdu, o halde 61 gün keffareten oruç tutması gerekir.) Burada hadlerden biri (Orucu bozan, 61 gün keffareten oruç tutar), kaziyesi biliniyor kabul edilerek söylen

evvah

 • Kusurunu bilerek, ah, vâh ederek yalvarmak.
 • Çok âh edip duâ eden.
 • Merhametli. Sağlam imanlı. Yakin ilim sahibi. Dinde çok âlim olan. Hz. İbrahim Aleyhisselâmın bir vasfı.

hads

 • Uzun düşünce ve delile ihtiyaç kalmadan hâsıl olan ilim. Sür'at-i intikal. Ani ve doğru idrâk. Delilden neticeye çabuk varmak.

hann

 • Yalvarmak.
 • İnlemek.
 • Esirgemek.

hasıl-ı bilmasdar / hâsıl-ı bilmasdar

 • Bir şeyin kaynağından ortaya çıkan, gerçek tesir sahibinden meydana gelen sonuç; varmak fiili masdar, acı ise hâsıl-ı bilmasdardır.

hiss

 • Duymak. Farkına varmak. Duygu.
 • Bir kimsenin haline acıyıp rikkat ve şefkat eylemek.
 • Bir şeyi idrak edip şuur hâsıl eylemek. Bedendeki his uzuvlarından birisini müteessir eden bir şeyin mevcudiyetini idrak eylemek.

iltica

 • Sığınmak. Melce' ve penaha varmak. Birinden himâye istemek.

ishal

 • Mülâyim ve düz bir yere varmak.
 • Tıb: Barsakların iltihabından soğuk algınlığından hâsıl olan sürgün, iç sürme.

istatistik

 • Bir neticeye varmak veya bir hüküm çıkarmak için metodlu olarak mevcud lüzumlu şeyleri toplayıp sayı hâlinde göstermek işi ve bu işle meşgul olan ilim. (Fransızca)

istidrak

 • Nâil olmak, ulaşmak, varmak.
 • Anlamak.
 • Gr: Bir kelimeyi, evvelki sözden neş'et eden bir tevehhümü kaldırmak için kullanmak.

istiğfar

 • (Gufran. dan) Afv dilemek. Cenab-ı Hak'tan kusurlarının affedilmesini, günahlarının bağışlanmasını dilemek. Tevbe etmek. Yalvarmak. " Estağfirullâh" demek.

istirham

 • Merhamet istemek. Yalvarmak.
 • İzin istemek. Rica etmek.

istiska / istiskâ

 • Kıtlık, kuraklık vaktinde, sahrâya çıkıp, yağmur yağdırması için Allahü teâlâya yalvarmak, duâ etmek. Yağmur duâsı.

lahh

 • Ulaşmak, varmak.
 • Yağmuru kesilmeyen bulut.

lat'

 • Yapışmak.
 • Ulaşmak, varmak.

lecz

 • Ulaşmak, varmak.
 • Yapışmak.

levt

 • Yapışmak.
 • Varmak, ulaşmak.

leyt

 • Ulaşmak, varmak.

lüzk

 • (Lâzık) Yapışmak.
 • Ulaşmak varmak.

münacat / münâcât

 • Allah'a yalvarmak. Duâ. Allah'tan necat için dua.
 • Yalvarmak için yazılan duâ veya manzume.
 • Sürurlaşmak, neşelenmek.
 • Allahü teâlâya duâ etmek, yalvarmak.

münacat-ı rahman

 • Rahman'a yalvarmak. Cenab-ı Hakk'a dua ve niyazda bulunmak.

müstaksi / müstaksî

 • (Kusv. dan) Dikkatle araştıran.
 • Sonuna, nihâyetine varmak isteyen.

muvasalat / muvâsalat / مواصلات

 • Varma, ulaşma. (Arapça)
 • Muvâsalat etmek: Ulaşmak, varmak. (Arapça)

neec

 • Yel esmek, rüzgâr esmek.
 • Yalvarmak, tazarru etmek.

nefh

 • Üflemek, şişmek, üfürük.
 • Kaba kuşluk vaktine varmak.

netice / netîce / نتيجه

 • Sonuç. (Arapça)
 • Netice çıkarmak: Sonuç çıkarmak, sonuca varmak. (Arapça)

niyaz / niyâz / نياز

 • Yalvarma. (Farsça)
 • Dua. (Farsça)
 • Niyâz etmek: (Farsça)
 • Yalvarmak. (Farsça)
 • Rica etmek. (Farsça)

reca

 • Emel, ümit, yalvarmak.
 • Cânib, taraf.
 • İstek, arzu, dilek.

rica

 • Yalvarmak, niyaz eylemek.
 • Canib. Taraf.

seccade

 • Genellikle üzerinde secdeye varmakta yâni namaz kılmakta kullanılan küçük halı, kilim cinsinden sergi.

sücud / sücûd

 • Secdeye varmak. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hiçliğini, aczini bilip teslimiyetle yere kapanıp duâ ve tesbih etmek.
 • (Tekili: Sâcid) Secde ederek yere kapananlar, secde edenler.
 • Secdeye varmak, secdeler.

sürye

 • Gece seyri.
 • Ulaşmak, varmak.

tazarru / tazarrû

 • Yalvarmak, yakarış.

tazarru'

 • Bir şeye gizlice yaklaşmak.
 • Kendi kusurlarını bilip kibirden vaz geçip tevâzu ile yalvarmak.
 • Bir şeye gizlice yakarma.
 • Kendi kusurlarını bilip kibirden vazgeçip tevazu ile yalvarmak, ağlayıp, sızlamak.

teellüh

 • Kulluk ve ibadet etmek.
 • Tazarru' etmek, yalvarmak.

tefehhüm / تفهم

 • Farkına varmak. İdrâk eylemek.
 • Yavaş yavaş anlamak. Tekellüfle anlamak.
 • Anlama. (Arapça)
 • Tefehhüm etmek: Anlamak, farkına varmak. (Arapça)

tekvif

 • Kûfe'ye varmak.

telak

 • Ulaşmak, varmak.

telkıye

 • Ulaşmak, varmak.
 • Bir nesneyi yüze getirmek.

tesatül

 • Ulaşmak, varmak.

tevaggul

 • Çok uğraşma, meşgul olma. Bir işin çok ilerisine varmak.

teveccüh

 • Yönelme.
 • Peygamberleri aleyhimüsselâm veya evliyâyı vesîle (vâsıta) yaparak, onların hâtırı için istenilen bir şeye kavuşturması için Allahü teâlâya yalvarmak. Buna, istigâse, tevessül ve teşeffü' de denir.
 • Tasavvuf yolunda ilerleme, yükselme sebeblerinden en önemli olanı. Bir velîni

urret

 • (Çoğulu: Urr) Devenin dudaklarında ve ayaklarında çıkan bir çıban.
 • Ulaşmak, varmak.
 • Kuş tersi.

vasıl olmak

 • Ulaşmak, varmak.

vekc

 • Ulaşmak, varmak.

velb

 • Ulaşmak, varmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın