LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Varma ifadesini içeren 108 kelime bulundu...

acz yolu

 • Çok güçsüz olduğunu ve her an Allah'ın yardımına muhtaç olduğunun bilmek suretiyle Allah'a varma yolu.

adem-i kabul

 • Kabule yanaşmama, bir hükme varmama.

arv

 • Sıtma ve diğer ateşli hastalıklarda gelen ilk titreme.
 • İş için birinin yanına varma.
 • Yemişsiz bir çeşit ağaç.

bakaya

 • Artıklar, fazlalıklar.
 • Ask: Son yoklamaları yapıldıktan sonra istenildiklerinde gelmeyen veya gelip de kıtalarına varmadan savuşanlar. (Bakayadan sayılmak suçtur.)

baliğ / bâliğ / بالغ

 • Erişkin. (Arapça)
 • Tutan, varan. (Arapça)
 • Bâliğ olmak: (Arapça)
 • Erişkin olmak. (Arapça)
 • Tutmak, ulaşmak, varmak (Arapça)

bevar

 • Mahvolma, çürüme, yok olma.
 • Kadının kocaya varmayıp evde kalması.

bilkuvve

 • Fiil mertebesine varmadan. Tasavvurda, tasavvurî olarak. Düşünce halinde. Kabiliyet ve istidat ile.

çare / çâre

 • Neticeye varmak üzere maniaları kaldırmak için tutulması icabeden çıkar yol. Kurtuluş yolu. Tedbir, yardım, yol. (Farsça)
 • Hile. (Farsça)
 • Bir def'a. (Farsça)
 • Ayrılık. (Farsça)

ce'r

 • Tazarru etmek, yalvarmak.
 • Çağırmak.

daka'

 • Varmak. Ulaşmak.
 • Buluşmak.

dua / duâ

 • Allah'a (C.C.) karşı rağbet, niyaz, yalvarış, tazarru.
 • Salât, namaz.
 • Cenab-ı Hak'tan hayır ve rahmet dilemek. Allah'ın rızâsını, hidayet ve istikamete muvaffakiyyeti dilemek, yalvarmak.
 • Peygamber'e (A.S.M.) salavat getirmek.
 • Birisini çağırmak.
 • Birisini
 • Allah'a yalvarma.
 • İsteme, yalvarma. Bir kimsenin kendisi veya başkası hakkında bir dileğine bir arzusuna kavuşması için Allahü teâlâya yalvarması.
 • Allaha yalvarma, yakarış, isteme, dileme.

entimem

 • yun. Man: Mantıkta kısaltılmış kıyas şekli. Öncül veya had denilen ve bilinen kaziyelerden biri söylenmeden sonuca varmak. Örnek: (Orucu bozdu, o halde 61 gün keffareten oruç tutması gerekir.) Burada hadlerden biri (Orucu bozan, 61 gün keffareten oruç tutar), kaziyesi biliniyor kabul edilerek söylen

evvah

 • Kusurunu bilerek, ah, vâh ederek yalvarmak.
 • Çok âh edip duâ eden.
 • Merhametli. Sağlam imanlı. Yakin ilim sahibi. Dinde çok âlim olan. Hz. İbrahim Aleyhisselâmın bir vasfı.

feryadüfizar / feryâdüfîzar

 • Yüksek sesle yardım isteme ve yalvarma.

gaydak

 • Geniş.
 • Yumuşak.
 • Kerim kişi. İyi huylu kimse.
 • Keler yavrusu.
 • Büluğ çağına varmamış çocuk.

hads

 • Uzun düşünce ve delile ihtiyaç kalmadan hâsıl olan ilim. Sür'at-i intikal. Ani ve doğru idrâk. Delilden neticeye çabuk varmak.

hall / hâll

 • Çözme, sonuca varma.

hann

 • Yalvarmak.
 • İnlemek.
 • Esirgemek.

hasıl-ı bilmasdar / hâsıl-ı bilmasdar

 • Bir şeyin kaynağından ortaya çıkan, gerçek tesir sahibinden meydana gelen sonuç; varmak fiili masdar, acı ise hâsıl-ı bilmasdardır.

hasm

 • Kesip atma, kesme, kat'etme.
 • Kat'i olarak bir mes'eleyi hâlledip neticeye varma.

hiss

 • Duymak. Farkına varmak. Duygu.
 • Bir kimsenin haline acıyıp rikkat ve şefkat eylemek.
 • Bir şeyi idrak edip şuur hâsıl eylemek. Bedendeki his uzuvlarından birisini müteessir eden bir şeyin mevcudiyetini idrak eylemek.

i'mak

 • Derinleştirme. Bir şeyin derinliğine varma.

i'timak

 • Derinine varma, derinliğine inme.

ibramat

 • (Tekili: İbram) Yalvarmalar, ısrar etmeler, rica etmeler, zorlamalar.

ibtisar

 • (Basar. dan) Kalb gözüyle görme. Basiret.
 • Görüp hakikatına varma.

icma-ı manevi / icmâ-ı mânevî

 • Mânevi olarak görüş birliğine varma; uzmanların aynı konuyu faklı tarzlarda belirtmeleriyle veya susmak sûretiyle onu tasdik etmeleriyle görüş birliğine varmaları.

icma-ı millet

 • Milletin görüş birliğine varması.

ıknat

 • Allah'a dua etme. Aczini ve fakrını anlayarak Allah'a yalvarma.
 • Namazda kıyamı uzatma.
 • İnkisar etmek.

iktinah

 • (Künh. den) Bir işin esâsını, künhünü, kökünü ve gerçeğini anlama. İçyüzüne, derinliğine varma.

iltica

 • Sığınmak. Melce' ve penaha varmak. Birinden himâye istemek.

iltida'

 • Yalvarma.

intihac

 • Yol bulma, varma, ulaşma.

ishal

 • Mülâyim ve düz bir yere varmak.
 • Tıb: Barsakların iltihabından soğuk algınlığından hâsıl olan sürgün, iç sürme.

istatistik

 • Bir neticeye varmak veya bir hüküm çıkarmak için metodlu olarak mevcud lüzumlu şeyleri toplayıp sayı hâlinde göstermek işi ve bu işle meşgul olan ilim. (Fransızca)

istianat

 • (Tekili: İstiane) İstianeler, yalvarmalar.

istidrak

 • Nâil olmak, ulaşmak, varmak.
 • Anlamak.
 • Gr: Bir kelimeyi, evvelki sözden neş'et eden bir tevehhümü kaldırmak için kullanmak.

istigase / istigâse

 • Şefâat dileme, yardım isteme; Allahü teâlâdan bir isteğin, dileğin yerine gelmesi için, Peygamberleri ve evliyâyı, sevdiği kullarını vesîle ederek (araya koyarak) isteme, yalvarma, duâ etme.

istiğfar

 • (Gufran. dan) Afv dilemek. Cenab-ı Hak'tan kusurlarının affedilmesini, günahlarının bağışlanmasını dilemek. Tevbe etmek. Yalvarmak. " Estağfirullâh" demek.

istikra-ı tam / istikrâ-ı tam

 • Bütün cüz'î olaylardan hareket ederek küllî bir hükme varma; tümevarım; endüksiyon; burada bütün ilimlerin hep birlikte aynı sonuca parmak basmaları kastediliyor.

istikra-i tamm / istikrâ-i tâmm

 • Tam bir tümevarım, endüksiyon; parçalardan bütüne, fertlerden türlere, olaylardan kanunlara, ilimlerden kâinatın mükemmel olan düzen ve düzenliğine varma yöntemi.

istikra-i tamme / istikrâ-i tâmme

 • Bütün cüz'î olaylardan hareket ederek küllî bir hükme varma; tümevarım; endüksiyon; burada bütün ilimlerin hep birlikte aynı sonuca parmak basmaları kastediliyor.

istiksa

 • Bir şeyi inceden inceye araştırma, künhüne varmaya çalışma.
 • Tıb: Bir dahili hastalığı iyi teşhis edebilmek için âlet kullanma.

istirca

 • (Recâ. dan) Yalvarma, dileme, rica etme.

istirham

 • Merhamet istemek. Yalvarmak.
 • İzin istemek. Rica etmek.

istirhamat

 • (Tekili: İstirhâm) İstirhâm etmeler, yalvarmalar, ricâ etmeler.

istiska / istiskâ

 • Kıtlık, kuraklık vaktinde, sahrâya çıkıp, yağmur yağdırması için Allahü teâlâya yalvarmak, duâ etmek. Yağmur duâsı.

itilaf / itilâf / ائتلاف

 • Uzlaşma, görüş birliğine varma. (Arapça)
 • Alışma. (Arapça)

küsud

 • Çekilme, vaz geçme. Ric'at. Gayeye varmadan geri dönme.

labe / lâbe / لابه

 • Yalvarma, yaltaklanma, dalkavukluk etme. Acz gösterme. (Farsça)
 • Bu yolda söylenen söz. (Farsça)
 • Yalvarma. (Farsça)

lahh

 • Ulaşmak, varmak.
 • Yağmuru kesilmeyen bulut.

lat'

 • Yapışmak.
 • Ulaşmak, varmak.

lecz

 • Ulaşmak, varmak.
 • Yapışmak.

levt

 • Yapışmak.
 • Varmak, ulaşmak.

leyt

 • Ulaşmak, varmak.

lisan-ı tazarru / lisân-ı tazarru

 • Yalvarma ve yakarış dili.

lüzk

 • (Lâzık) Yapışmak.
 • Ulaşmak varmak.

münacat / münâcat / münâcât

 • Allah'a yalvarmak. Duâ. Allah'tan necat için dua.
 • Yalvarmak için yazılan duâ veya manzume.
 • Sürurlaşmak, neşelenmek.
 • Dua etme, yalvarma.
 • Divan edebiyatında Allah'a dua için yazılan manzume çeşidi.
 • Dua, kurtuluş için Allaha yalvarma.
 • Allahü teâlâya duâ etmek, yalvarmak.

münacat-ı rahman

 • Rahman'a yalvarmak. Cenab-ı Hakk'a dua ve niyazda bulunmak.

müstaksi / müstaksî

 • (Kusv. dan) Dikkatle araştıran.
 • Sonuna, nihâyetine varmak isteyen.

muttali olma

 • Farkına varma; bilgi sahibi olma, haberdar olma.

muvasalat / muvâsalat / مواصلات

 • Vasıl olma, ulaşma, varma.
 • Varma, ulaşma. (Arapça)
 • Muvâsalat etmek: Ulaşmak, varmak. (Arapça)

naz

 • Bir şeyi beğenmeyiş, şımarıklık. (Farsça)
 • Beğendirmek maksadiyle kendini ağır satmak. (Farsça)
 • Celb-i muhabbet için edilen nezâket, letâfet ve zarafet. (Farsça)
 • Yalvarma, rica. (Farsça)

neec

 • Yel esmek, rüzgâr esmek.
 • Yalvarmak, tazarru etmek.

nefh

 • Üflemek, şişmek, üfürük.
 • Kaba kuşluk vaktine varmak.

netice / netîce / نتيجه

 • Sonuç. (Arapça)
 • Netice çıkarmak: Sonuç çıkarmak, sonuca varmak. (Arapça)

niyaz / niyâz / نياز / نِيَازْ

 • Yalvarma, yakarma. Dua. (Farsça)
 • Rağbet ve istek. (Farsça)
 • Hâcet, ihtiyaç. (Farsça)
 • Yalvarma, yakarma, dua.
 • Rağbet ve istek.
 • Hacet, ihtiyaç, gereksinme.
 • Yalvarma, yakarma, dua.
 • Yalvarma, yakarma, dilekte bulunma, isteme.
 • Yalvarma, yakarış.
 • Yalvarma. (Farsça)
 • Dua. (Farsça)
 • Niyâz etmek: (Farsça)
 • Yalvarmak. (Farsça)
 • Rica etmek. (Farsça)
 • Yalvarma.

peyvend

 • Ulaşma, varma, vasıl olma. (Farsça)
 • Bağ, alâka. (Farsça)

reca

 • Emel, ümit, yalvarmak.
 • Cânib, taraf.
 • İstek, arzu, dilek.

recai

 • Ricacı. Ricayla ilgili. Dua ve yalvarmağa, ümide dair.

rica

 • Yalvarmak, niyaz eylemek.
 • Canib. Taraf.

sabaya

 • (Tekili: Sabiyye) Büluğ çağına varmamış küçük kızlar. Kız çocukları.

seccade

 • Genellikle üzerinde secdeye varmakta yâni namaz kılmakta kullanılan küçük halı, kilim cinsinden sergi.

şefa'at-ı kübra / şefâ'at-ı kübrâ

 • Kıyâmette, o günün dayanılmaz dehşeti ve şiddetli sıkıntıları sebebiyle, insanların mürâcaatları üzerine Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem), onların muhâkeme ve hesâblarının bir an evvel görülmesi için Allahü teâlâya yalvarması ve bu dileğinin kabûl olması. O gün herkes kendi başını

sırr-ı sücud

 • Secdeye varma sırrı.

sofestai / sofestaî / sofestâî

 • (Sevfestâi) Kâinatın yaratıcısını, Cenab-ı Hakkı kabul etmemek için herşeyi inkâr eden. Müsbet veya menfi hiç bir hükme varmayan, daima şüphe içinde kalmayı esas alan felsefi bir doktrinin (Septisizm) mensubu. Septik. Alemde hakikat namına hiç bir şey tanımayan ve hakikatı araştırmaktan sarf-ı nazar
 • Şüpheci; herşeyi, hattâ kendisini dahi inkâr eden, olumlu veya olumsuz hiçbir hükme varmayan daima şüphe içinde kalmayı esas alan bir felsefi zihniyet ve tutum sahibi, septik.
 • Olumlu veya olumsuz hiçbir hükme varmayan kuşkucu felsefeci.

sücud / sücûd

 • Secdeye varmak. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hiçliğini, aczini bilip teslimiyetle yere kapanıp duâ ve tesbih etmek.
 • (Tekili: Sâcid) Secde ederek yere kapananlar, secde edenler.
 • Secdeye varmak, secdeler.

sürye

 • Gece seyri.
 • Ulaşmak, varmak.

taahhüd

 • (Ahd. den) Bir işin veya bir şeyin yapılması için söz verme, üzerine almak. İltizam etme. Resmi söz verme. Yüklenme.
 • Postaya verilen bir şeyin, yerine varmasını sağlama.

tabasbus

 • Yaltaklanma, alçakça yalvarma.

tabasbusat / tabasbusât

 • (Tekili: Tabasbus) Tabasbuslar, alçakça yalvarmalar, yaltaklanmalar.

tafattun

 • (Fatanet. den) Anlama, farkına varma, akıl erdirme.

tavassut

 • Araya girme, aracılık etme; bir peygamberi veya bir evliyâyı vâsıta kılarak, araya koyarak, bir isteğin yerine gelmesi için Allahü teâlâya yalvarma.

tazarru / tazarrû

 • Yalvarmak, yakarış.

tazarru' / تَضَرُّعْ

 • Kendini alçaltarak, aşağı görerek, Allahü teâlâya yalvarma.
 • Tövbe etmek.
 • Bir şeye gizlice yaklaşmak.
 • Kendi kusurlarını bilip kibirden vaz geçip tevâzu ile yalvarmak.
 • Bir şeye gizlice yakarma.
 • Kendi kusurlarını bilip kibirden vazgeçip tevazu ile yalvarmak, ağlayıp, sızlamak.
 • Yalvarma.

tazarruat / tazarrûât

 • Yalvarmalar.

tebahhur

 • (Bahr. den) Bir şeyin içine dalma ve derinliğine varma. Bir ilimde derin ihtisas kazanma.

teellüh

 • Kulluk ve ibadet etmek.
 • Tazarru' etmek, yalvarmak.

tefehhüm / تفهم

 • Farkına varmak. İdrâk eylemek.
 • Yavaş yavaş anlamak. Tekellüfle anlamak.
 • Anlama. (Arapça)
 • Tefehhüm etmek: Anlamak, farkına varmak. (Arapça)

tefehhümat / tefehhümât

 • (Tekili: Tefehhüm) Farkına varmalar, yavaş yavaş anlamalar.

tehdid

 • Gözdağı varma.

tekvif

 • Kûfe'ye varmak.

telak

 • Ulaşmak, varmak.

teleccüc

 • Geminin denizin derin yerine varması.

telkıye

 • Ulaşmak, varmak.
 • Bir nesneyi yüze getirmek.

terecci

 • (Recâ. dan) Rica etme, yalvarma.
 • Ümidetme, umma.

tesatül

 • Ulaşmak, varmak.

teşeffü'

 • Bir isteğin, dileğin yerine gelmesi için, peygamberleri veya evliyâyı vesîle ederek (araya koyarak), onların hatırı için diyerek Allahü teâlâya yalvarma, duâ etme, isteme.

tevaggul

 • Çok uğraşma, meşgul olma. Bir işin çok ilerisine varmak.

teveccüh

 • Yönelme.
 • Peygamberleri aleyhimüsselâm veya evliyâyı vesîle (vâsıta) yaparak, onların hâtırı için istenilen bir şeye kavuşturması için Allahü teâlâya yalvarmak. Buna, istigâse, tevessül ve teşeffü' de denir.
 • Tasavvuf yolunda ilerleme, yükselme sebeblerinden en önemli olanı. Bir velîni

urret

 • (Çoğulu: Urr) Devenin dudaklarında ve ayaklarında çıkan bir çıban.
 • Ulaşmak, varmak.
 • Kuş tersi.

vasıl olmak

 • Ulaşmak, varmak.

vefd

 • Çokluk. Cemaat.
 • Bir iş için giden heyet. Elçilik.
 • Dağ başı.
 • Gelme, ulaşma, erişme, varma, vürud.
 • Delege, murahhas, elçi.
 • Gelme, vurma, ulaşma.
 • Hususi bir işle başkasının yanına varma, elçilik.

vekc

 • Ulaşmak, varmak.

velb

 • Ulaşmak, varmak.

visal / visâl / وصال

 • Ulaşma, varma. (Arapça)
 • Kavuşma, vuslat. (Arapça)

vürud

 • Gelme, varma.

vusul

 • Ulaşma, erişme, varma, yetişme.

zeman-ı vusul / zeman-ı vusûl

 • Varma zamanı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın