LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te VERGİ ifadesini içeren 97 kelime bulundu...

a'şar / a'şâr / اعشار

 • (Tekili: Öşür) Öşürler. Arazi mahsüllerinden alınan onda bir nisbetindeki vergiler.
 • Mahsül alan zengin müslümanların zekâtları.
 • Öşür vergileri, onda birler. (Arapça)

adet-i agnam / âdet-i agnâm

 • Keçi ve koyunlar için alınan vergi.

agnam

 • (Tekili: Ganem) Koyunlar, keçiler.
 • Hayvanlardan alınan vergi anlamında kullanılan bir tabirdir.

aidat

 • (Tekili: Aide) Gelirler, kazançlar.
 • Resim, vergi. İrad. Belirli sürelerde bir derneğe ödenmesi taahhüd edilen para.

akem

 • Vergisi olmayan emlâk. Türbe, cami, köprü, çeşme gibi.

alef resmi

 • Hayvanların yedikleri saman ve otlardan alınan vergi.

amediye / âmediye

 • Gümrük vergisi. (Farsça)

amil / âmil / عامل

 • Yapan. İşleyen.
 • Sebep.
 • Vergi tahsiline memur kimse.
 • Mütevelli.
 • Vâli.
 • Gr: İraba te'sir eden yüz şeyden altmışı. (Yalnız ismi mecrur yapanlar yirmi adettir).
 • Yapan, işleyen. (Arapça)
 • Faktör, etken. (Arapça)
 • Vergi memuru. (Arapça)
 • Vali. (Arapça)

arazi-i haraciyye / arâzi-i harâciyye

 • Harac vergisine tâbi olan topraklar. Müslüman olmayanlardan sulh ile alınıp harac vergisi karşılığında mülkiyeti eski sâhiplerine bırakılan veya harbde zorla alınıp müslüman olmayan sâhiplerinin elinde bırakılan, yâhut zımmînin (müslüman olmayan vata ndaşın) müslüman hükümdârın izni ile işlediği ölü

arz-ı a'şariye / arz-ı a'şâriye

 • Öşür (onda bir vergi) veren memleket.

arz-ı harac

 • Harac veya vergi veren memleket.

aşar / âşâr

 • Öşürler, toprak ürünlerinin vergileri.

aşir / âşir

 • Onuncu.
 • Eskiden öşür toplayan vergi memuru.
 • İslâm devletlerinde, şehir dışında durarak; müslüman tüccârdan o anda yanında bulunan ticâret malının zekâtını, müslüman olmayanlardan ise, gümrük denilen vergiyi toplayan me'mur.

ata-yı mahz / atâ-yı mahz

 • Sâf, halis lütuf, bağış, Allah vergisi.

ata-yı rahmet / atâ-yı rahmet

 • Rahmet ve merhametin ihsanı, vergisi.

avarız / avârız / عوارض

 • Arızalar. Sonradan olan noksanlıklar.
 • Girinti çıkıntı, noksanlık.
 • Mânialar. Engeller.
 • Fevkalâde hallerde ve bilhassa harp sebebi ile geçici olarak alınan vergi.
 • Belalar. (Arapça)
 • Engeller. (Arapça)
 • Geçici vergi. (Arapça)

avarız-ı divaniye

 • Tanzimat-ı Hayriye'den önce geçerli olan kanunlara göre alınan vergiler.

ba'

 • Kulaç.
 • Erişme.
 • Yetme.
 • Kuvvet, kudret, beceriklilik.
 • şeref, kerem.
 • Vergili, verimli olma.

bac / bâc / باج

 • Vergi. (Farsça)
 • Kudretli hükümdarın zayıf olan hükümdardan aldığı vergi. (Farsça)
 • Eskiden halktan alınan öşür veya haraç ve gümrük vergisi. (Farsça)
 • Renk. (Farsça)
 • Çeşit. (Farsça)
 • Haraç. (Farsça)
 • Vergi. (Farsça)
 • Gümrük vergisi. (Farsça)

bac-ban / bâc-bân

 • Geçiş vergisi tahsildarı. Bac toplayan memur. (Farsça)

bac-gir / bâc-gir

 • Vergi toplayan kimse. Vergi toplama memuru. (Farsça)

bac-güzar / bâc-güzar

 • Vergi veren, haraç veren. (Farsça)
 • Geçiş parasına tâbi. (Farsça)

bac-ı kırtıl / bâc-ı kırtıl

 • Hayvanlardan alınan vergi.

bacgir / bâcgîr / باجگير

 • Vergi memuru. (Farsça)

bayiiyye / bâyiiyye

 • Eskiden pazar kurulan yerlere gönderilen mevad ve eşyadan gümrük ihtisab vergisinin haricinde alınan ikinci vergi.

bedel-i nüzul / bedel-i nüzûl

 • Tar: Osmanlı İmparatorluğu devrinde askerlerin bir yere konaklamasında yapılacak olan masraflar için alınan vergi.

berat-ı cibayet

 • Vergi, icâre ve resim gibi vakfa veyahut da hazineye ait olan paraları toplamak salâhiyetini veren vesika.

beraya

 • (Tekili: Beriye) Halk. Bütün mahlûkat.
 • Halkın kılıç kullanabilenleri ve vergi hârici tutulan müslüman kısmı.

cibayat

 • (Tekili: Cibâyet) Vergi, câbilikler, gelir toplamalar.

cibayet

 • Vergilerin, devlet gelirlerinin tahsili.
 • Büyük vakıfların ayrı vazifeliler tarafından idare edilen kısımları.
 • Câbîlik, vergi, gelir toplama.

cizye / جزیه

 • Vergi. Haraç. Müslümanların fethettikleri yerlerde, müslüman olmayanlardan alınan ve devlet teminatı altında bulunmanın karşılığı olan vergi.
 • Devlet teminatı karşılığında fethedilen yerlerde Müslüman olmayanlardan alınan vergi.
 • İslâm devletinde zımmî denilen gayr-i müslim vatandaştan, can ve mal güvenliklerinin korunmasına karşılık seneden seneye alınan vergi. Buna harâc-ur-ruûs (baş vergisi) de denir.
 • Müslüman olmayan teb'a-dan alınan vergi.
 • Müslüman olmayanlardan alınan vergi.
 • Gayrimüslim vergisi. (Arapça)

cizyedar / cizyedâr

 • Cizye adı verilen vergiyi toplıyan memur, cizyeci. (Farsça)

dab / dâb

 • Adalet, doğruluk,
 • İhsan, vergi.

dad / dâd / داد

 • Adâlet. Hak, doğruluk. (Farsça)
 • İnsaf. (Farsça)
 • Vergi, ihsan, atiyye. (Farsça)
 • Ömür. (Farsça)
 • Sızlanma. (Farsça)
 • Vergi, ihsan.
 • Verme. (Farsça)
 • Verdi. (Farsça)
 • Vergi. (Farsça)

dad-ı hak / dâd-ı hak

 • Allah vergisi.
 • Hak vergisi, Cenab-ı Hakk'ın lütf u ihsanı.

dad-ı hakk / dâd-ı hakk

 • Allah vergisi.
 • Veriş, satış.

dade / dâde

 • Verilmiş, vergi. (Farsça)

dadıezel / dâdıezel

 • Allah vergisi.

dadıhak / dâdıhak

 • Hak vergisi.

derçin resmi

 • Kesilen hayvanlardan alınan bir cins vergi.

duhuliye

 • Eskiden, satılmak üzere şehir ve kasabalara getirilen her cins ticaret malından alınan vergi.
 • Bir yere girmek için verilen para.

ehl-i zimme

 • İslâm devleti uyruğu olan ve harac (vergi) veren Hıristiyan ve Yahudiler.

ehl-i zimmet

 • Cizye (vergi) vermek şartıyla İslâm devleti içerisinde yaşayan gayr-i müslim vatandaş. Zımmî.

emval-i emiriye / emvâl-i emiriye

 • Devlet malları, devlete verilmesi gereken vergi vs. mallar.

fakir

 • Biçâre, muhtaç, yoksul. İslâm dini, ev kirası, yiyecek, içecek, giyecek, ilaç, yakacak gibi zorunlu ihtiyaçları karşılandıktan sonra yılda 96 gram altın alabilecek kadar geliri olmayanları fakir sayar. Fakirlerden vergi alınmaz, İslâm devleti zorunlu ihtiyaçlarını karşılamada, tedavi, tahsil (öğreni

garamet / garâmet

 • (Çoğulu: Garâmât) Diyet ve borç gibi şeyleri ödeme. Resim, vergi.
 • Borçlanılan şeyi ödeme. Bir çeşit vergi.

gulamiye

 • Tar: Cizye ve diğer vergileri tahsil edenlerin topladıkları paraların hazine veznesine teslim edilişi esnasında cizye veya vergi harç pusulalarının her biri için kendilerine verilen tahsil âidatı.

hane-i avarız

 • Avarız ve bedel-i nüzul ve buna benzer vergiler ve tekâlifin toplanmasında tutulan ölçü. Buradaki hanenin, lügat mânası olan evle münasebeti yoktur. Kasabalar, köyler nüfuslarına ve emlâk ve arazilerinin miktar ve hâsılatlarına göre hane itibar edilir ve mahallî masraflarla sair vergiler ona göre ta

harac

 • Güçlük, sıkıntı, eziyet.
 • Bir farzı yapma veya haramdan sakınma esnâsında karşılaşılan güçlük.
 • Müslüman olmayan vatandaşlardan seneden seneye alınan toprak vergisi.
 • Vaktiyle müslüman olmayan vatandaşlardan alınan vergiye denirdi. Arazi hasılatından veya çalışanların emeğinden elde edilirdi. Reşit ve vücudu sağlam olan gayr-ı müslim erkek verirdi. Buna harac-ı rüus veya cizye denirdi. Topraktan alınan vergiye de harac-ı araziye denilirdi.
 • Müslüman olmayanlardan alınan vergi.

harac-ı mukasseme

 • Arazinin hâsılatından yerin tahammülüne göre alınacak bir vergidir. bu harac, hâsılata taallûk eder. Bir sene içinde hâsılat tekerrür ederse bu harac da tekerrür der. Fakat mahsulât mevcud olmayınca bu vergi de alınmazdı.

harac-ı muvazzaf

 • Tar: Arazi üzerine her dönüm başına senevi maktuan muayyen bir miktar meblağ olarak alınacak bir vergidir. Buna "harac-ı vazife" adı da verilir. Bu vergi, zimmete taalluk eder ve araziden yalnız bilfi'l intifa edilmekle değil, intifaa temekkün ile de tahakkuk eder. Binaenaleyh, böyle bir araziyi sah

harc / خرج

 • Gider, sarfiyat, bir iş için kullanılan madde.
 • Vergi.
 • Çıkmak.
 • Yeni çıkan bulut.
 • Yemâme vilayetinde bir yer.
 • Ecir.
 • Buğday. (Dinimizde lüzumsuz harcamak, israf haramdır. Zillet ve fakirliğe sebeptir.)
 • Gider, vergi.
 • Vergi. (Arapça)
 • Masraf. (Arapça)

hiba

 • Bahşiş.
 • Kadına kocasından kalan hisse.
 • Vergi.

hıtre

 • Azıcık vergi.

hudadad / hudâdâd / خداداد

 • Allah vergisi. Mevhibe-i İlâhî. (Farsça)
 • Allah verdi. (Farsça)
 • Allah vergisi. (Farsça)

iane-i askeriye

 • Tanzimattan sonra cizye yerine Hristiyan tebeadan alınan vergi. Bu vergi sonradan "bedel-i askerî" adını almış ve 1908 Temmuz inkılâbına kadar devam etmiştir.

iane-i cihadiye

 • Muharebe zamanında harbin icab ettirdiği fazla masrafları karşılamak ve yardım olmak için halktan alınan paralar. Miktarı, her mahallin iktidarı derecesine göre kaza ve liva üzerine merkezden tertib ve "tevzi defterleri"ne maktu' miktar olarak konulurdu. Bu çeşit vergi ve ianeler Tanzimat'tan sonra

ictiba

 • Seçmek. İhtiyar ve intihâb etmek. Seçkin bir şeyi almak.
 • Tahsildarın para ve vergi toplaması.

idad

 • Saymak. Sayı. Hesab etmek.
 • Ölüm vakti.
 • Fark. Vergi.
 • Bahşiş.
 • Küfüv. Denk, hemtâ.
 • Delilik emâresi.
 • Parmakla hesab etmek.

ihtisab

 • Hesab sorma, mes'uliyet.
 • İhtisab dâiresinin aldığı vergi.
 • Emr-i bilma'ruf nehy-i an-ilmünker vazifesi,
 • Ceza.
 • Eskiden belediye işlerine bakan memurun işi ve dâiresi.

ihtisab resmi

 • Eskiden belediye varidatı olarak damga, tartı, ölçü, panayır ve pazar vergisi adı altında alınan vergiler ile, hile yapan esnaftan alınan para cezalarının umumi adı.

ihtisabiyye

 • İhtisaba (belediyeye) ait vergi.

imdadiye

 • Savaş zamanlarında harp masrafını karşılamak, sulh vaktinde de bütçe açığını kapatmak için halktan alınan örfi vergi. Harp için alınana "imdadiye-i seferiye", açığı kapatmak gayesiyle alınana da "imdadiye-i hazariye" denilirdi.

kabale

 • Kadı'nın (hâkimin) verdiği hüccet.
 • Toptan, götürü ile yapılan satış.
 • Yahudilerin kendi cemaatlarına verdikleri vergi.

katia

 • (Çoğulu: Katâi') Kesme, kat etme.
 • Kırılma.
 • Alâkayı kesme. Ahbaplığı kesme.
 • Vergi.
 • Arazi.

ledünni ilmi / ledünnî ilmi

 • Allahü teâlânın vergisi, ihsânı olan mânevî ilim.

ledünniyat / ledünniyât

 • Allah vergisi olan mânevî ilimler.
 • Allah vergisi olan gizli ilimler.

makis

 • Öşür ve vergi toplayan kimse.

maliyyet / mâliyyet

 • Alış fiyatı ile birlikte taşıma ile işçilik ücretleri, vergi gibi masrafların hepsi.

matruh

 • Tarh edilmiş, çıkarılmış.
 • Belirtilmiş, konulmuş (vergi)
 • Temeli atılmış (Binâ).

meks

 • (Çoğulu: Mükus) Bir şeyin pahası noksan olma.
 • Öşür. Vergi. Vergi almak.

mevhibe

 • Allah vergisi, ihsan, bağış, hediyesi.

mevhibe-i mutlaka

 • Mutlak Allah vergisi; Allah'ın sınırsız ihsan ve ikramı.

muahid

 • Andlaşma yapanlardan her biri. Yeminli ve anlaşmalı olanlardan her biri.
 • İslâm hükümetine vergi ödeyerek kendini himâye ettiren gayr-ı müslim.

mukataa

 • (Kat'. dan) Kesişmek.
 • Ülfeti terk eylemek.
 • Birbirinden kesmek ve kesişmek.
 • Muayyen bir kira karşılığında arazinin kesime verilmesi.
 • Ekilen toprak için verilen muayyen vergi.

mükus

 • (Tekili: Meks) Öşürler, vergiler ve bunları tahsil etmeler.

mültezim

 • Bir şeyi kendi üzerine lâzım eden; iltizam eden, üzerine alan, deruhte eden. Devlet hazinesine maktu, muayyen vergi verip bir kısım memleketlerin aşar gibi varidatının tahsilini üzerine alan.

mütesellim

 • (Selm. den) Teslim edilen şeyi alıp kabul eden.
 • Tanzimattan evvel vali ve mutasarrıfların uhdelerinde bulunan sancak ve kazâların idaresine memur edilen kimseler. Bunlara "voyvoda" denirdi.
 • Vergi tahsildarı.

neş'e-i şit-i hüviyet / neş'e-i şît-i hüviyet

 • Cenâb-ı Hakkın Hz. Adem'e, ölen oğlu Hâbil'e mukabil "Allah'ın vergisi, ihsanı" anlamına gelen Şit'i (a.s.) vermesi sevinci.

öşr / عشر

 • Onda bir. (Arapça)
 • Öşür vergisi. (Arapça)

raiyye

 • Otlatılan hayvan sürüsü.
 • Bir hükümdar idaresinde bulunan ve vergi veren halklar.

resm / رسم

 • Resim. (Arapça)
 • Çizme. (Arapça)
 • Fotoğraf. (Arapça)
 • Tören. (Arapça)
 • Usül. (Arapça)
 • Vergi. (Arapça)

resm-i gümrük

 • Gümrük vergisi.

rüsum / رسوم

 • Resimler, şekiller. Âdetler. Vergiler, gümrükler, gümrük vergisi.
 • Merasim, usûl.
 • Vergi. (Arapça)
 • Tören. (Arapça)

şirhar

 • Tar: Acemiliğe alınmayan veya sayısı beşten az olan esirlerden bir kısmı. Pencik kanuni hükümlerine göre esirler: Şirhâr, beççe, gulamçe, gulâm, sakallı ve pir olmak üzere sınıflara ayrılır ve bu tertibe göre vergiye tâbi tutulurdu. Üç yaşına kadar olan çocuklara, süt emen mânâsına gelen şirhâr; üç (Farsça)

tahsil

 • Hâsıl etmek.
 • İlim edinmek. İlim öğrenmek veya öğretmek için çalışmak.
 • Vergi toplamak.
 • Aşikâre eylemek.

tahsilat / tahsîlat / تحصيلات

 • Para ve vergi toplama. (Arapça)

tahsildar / tahsildâr / تحصيلدار

 • Vergi derleyen.
 • Vergi memuru. (Arapça - Farsça)

tavil-ül ba' / tavil-ül bâ'

 • Uzun kulaçlı. Gücü yeter.
 • Eli açık, vergili, verimli.

tekalif / tekâlif / tekâlîf / تكاليف

 • Teklifler, vergiler.
 • Öneriler, teklifler. (Arapça)
 • Vergiler. (Arapça)
 • İbadetler. (Arapça)

tekalif-i devlet / tekâlif-i devlet

 • Devletin halka yüklediği yükler; vergiler ve saireler.

teklif / teklîf / تكليف

 • Zor birşey istemek. Bir vazife ileri sürmek.
 • Sıkılgan ve resmi davranış. İçli dışlı olmayan çekingen muâmele.
 • Vergi yüklemek.
 • Vazife vermek.
 • Cenab-ı Hakk'ın, insanları, emir ve nehiyleri üzerine hareket etmeğe vazifelendirmesi.
 • Fık: Şeriat-ı İslâmiyeni
 • Öneri. (Arapça)
 • Vergi. (Arapça)

timar / timâr

 • Osmanlı Devleti'nin geçimlerine ve hizmetlerine âit masrafları karşılamak üzere bir kısım asker ve memurlara, muayyen bölgelerde kendi nâm ve hesaplarına tahsîl selâhiyeti ile birlikte tahsîs etmiş olduğu vergi kaynaklarına verilen isim. Dirlik.

vasi' / vâsi'

 • (Vasia) Geniş, enli. Bol. Engin. Meydanlı.
 • Her ihtiyacı olana vergisi kâfi ve bol bol ihsan eden. İlmi cümle eşyayı muhit, rızkı bütün mahlukata şâmil ve rahmeti bütün şeyleri kaplamış olan Allah (C.C.)

vehb / وهب

 • Hibe. Bağış. Vergi.
 • Bağış, vergi. (Arapça)

vehbi / vehbî / وهبى / وَهْب۪ي

 • Doğuştan. Allah vergisi. Çalışmakla kazanılmayıp Allah'ın (C.C.) lütfu ile olan.
 • Allah vergisi, ikramı.
 • Allah vergisi.
 • Doğuştan, Allah vergisi, çalışmakla kazanılmayıp Allah'ın lütfu ile olan.
 • Tanrı vergisi. (Arapça)
 • Allah vergisi.

vehub

 • Verimi fazla, vergisi çok.