LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te VAhiy ifadesini içeren 48 kelime bulundu...

asümani / âsümânî

 • Göklere ait, vahiyle gelen.

cebrail / cebrâil

 • (Cebril, Cibril) Cenab-ı Hakk'ın emirlerini Peygamberlere (A.S.) bildiren büyük melek. Peygamberimiz Resul-i Ekrem'e (A.S.M.) Kur'ân-ı Azimüşşân'ı vahiyle getiren melek (A.S.).
 • Allah tarafından peygamberlere vahiy getirmekle görevli melek.
 • Peygamberimize vahiy getiren büyük bir melek.

cevşen-i kebir / cevşen-i kebîr

 • Büyük zırh. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (A.S.M.) vahiyle gelen en azîm ve en mühim bir münâcâtın ismidir. Bu harika münâcât, mârifetullahda terakki eden bütün âriflerin münâcâtının fevkindedir. Bin hâsiyeti olan ve bin Esmâ-i Hüsnâ'yı içine alan emsalsiz bir münâcât-ı Peygamberiyedir.

cevşenülkebir / cevşenülkebîr

 • Peygamberimize vahiy ile gelen büyük bir dua.

cibril / cibrîl

 • Dört büyük melekten biri, vahiy meleği olan Cebrail.
 • Cebrâil, Ruhül Kudüs. Cenâb-ı Hakdan (C.C.) Peygamberimize (A.S.M.) vahiy getiren melek.

dürer-i semavi / dürer-i semavî

 • Aslı vahiy ile gelen, parlak hakikatlı mânalar. Semâvi inciler.

ehl-i fetret

 • Hz. İsâ (a.s.) ile Hz. Muhammed'in (a.s.m.) devirleri arasında vahiysiz geçen zaman diliminde yaşayanlar.

esrar-ı kelam / esrâr-ı kelâm

 • Kelâmın sırları; vahiy, İlâhi kelam.

ilka

 • Vahiyle indirilme, kalbe bırakılma.

inzal-i kütüb

 • Cenab-ı Hakk'ın vahiy ile peygamberlere kitab göndermesi.

isa

 • Dört büyük peygamberden birisidir. Hakiki Hristiyanlık dininin peygamberidir. Kur'an-ı Kerim'de meziyet ve senası geçmektedir. İncil, mukaddes kitabıdır. Vahiy ile kendine gönderilmiştir. Ancak kendisinden sonra Havarileri tarafından yazılmıştır.

kanun-u semavi / kanun-u semavî

 • Vahiyle bildirilen kanun.

kelimat-ı ilahiye / kelimât-ı ilâhiye

 • Cenab-ı Allah'a ait kelimeler; vahiyle indirilen kitaplar.

kur'an

 • Allah (C.C.) tarafından Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâma Cebrâil Aleyhisselâm vâsıtası ile (yâni vahiyle) gönderilen ve beşeriyetin bütün saadet düsturlarını hâvi en mukaddes ve en son kitâb-ı semâvidir. Din ve dünyanın nizâmını en iyi şekilde bildirir, kâinatın neden ve niçin yaratıldığ

kütüb-ü münzele

 • Vahiy ile Cenâb-ı Hak tarafından indirilmiş, ihsan edilmiş mukaddes kitaplar.

kütüb-ü semaviye / kütüb-ü semâviye

 • Allah'ın gönderdiği kutsal kitaplar; vahiy ile gelen Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'ân-ı Kerim.

leyle-i kadr

 • Ramazân-ı mübârekin ve senenin en kudsi ve kıymetli gecesi. Kur'ân âyetlerinin ilk defa vahiy ile gelmeye başladığı gece.

mahz-ı vahy

 • Tamamen vahye dayanan; her yönüyle vahiy olan.

mazhar-ı vahiy

 • Kendisine vahiy gelen.

meşair

 • (Tekili: Meş'ar) Beş duygu, his. Hasseler.
 • Akıl ve vahiy.
 • Hacı olmadan evvel durulması lâzım gelen mühim makamlar.

mesele-i nakliye

 • Vahiyle bildirilen mesele.

muaviye

 • (Mi: 603 - 682) Sahabe-i Kiramdan olup Şam'da yirmi seneden ziyade valilik yaptı, sonra hilâfetini ilân etti. Yirmi sene de halifelik yaptı. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtu Vesselâmın kayın biraderi ve vahiy kâtibi idi. Beni Ümeyye sülalesinden olan bu zattan itibaren İslâm Devletine, Emevi Devleti denm

münezzil

 • (Nüzul. den) Tenzil eden, indiren.
 • Kur'an-ı Kerim'i vahiy ile insanlara rahmet olarak ihsan eden Allah (C.C.)

musa

 • Beni İsrâil peygamberlerinden Hz. Musa'nın (A.S.) ismi. Dört büyük kitaptan birisi olan Tevrat, vahiy yoluyla kendisine gelmiştir. Yahudilerin en büyük peygamberidir. Şeriatı, İsa'ya (A.S.) kadar devam etti. Yusuf'un (A.S.) soyundan Yuşa nâmındaki peygamberi yerine tâyin ederek vefat etmiştir. Mısır

nazil olmak / nâzil olmak

 • Yukardan aşağıya inmek; mukaddes kitabların vahiy yoluyla peygamberlere gönderilmesi.

nur-u semavi / nur-u semavî

 • Semavî nur, vahiy ile gelen aydınlık, ışık.

nur-u vahiy

 • Vahiy nuru, ışığı.

peygamber

 • İlâhî hakikatları insanlara bildirmek ve onlara örnek olmak üzere Allah tarafından tayin edilen, vahiy yoluyla sahip olduğu ilmini yaşayıp neşreden mübarek zatların umumî ismi.

risalet ve't-tenzil

 • Peygamberlik ve Cenâb-ı Allah'ın peygamberlere vahiy yoluyla kitaplar indirmesi.

ruhu'l-emin

 • Vahiy meleği, Hz. Cebrail (a.s.).

semadan gelme

 • Vahiyle gelme.

semavi / semavî

 • Gökle alâkalı, semaya dair ve müteallik.
 • İnsan eseri olmayan, vahiyle gelmiş bulunan.

semavi ferman / semâvî ferman

 • Vahiyle gelmiş emir ve tebliğler.

semavi fermanlar / semavî fermanlar

 • Vahiyle gelen emir ve buyruklar.

semavi şerayi / semâvî şerâyi

 • Vahiyle gelen şeriatler, İlâhî hükümler.

tenzil

 • Bir şeyin bir miktarını çıkarmak.
 • İndirmek, indirilmek, indirilen. Aşağı indirmek.
 • Kur'an-ı Kerim'in vahiy vasıtası ile Peygamberimize (A.S.M.) indirilmesi. Tedricen indirme. (Birden indirmeye inzal, parça parça indirmeye de tenzil denir.)

tur / tûr

 • Dağ, cebel, Tûr-ı Sina denilen ünlü dağ, Hz. Musa'ya burada vahiy gelmiştir.

vahiy

 • Bir fikrin, bir hakikatın veya emrin Allah (C.C.) tarafından Peygambere bildirilmesi.
 • Lügatte vahiy: Kelâm, kitap, işaret, irsal, ilham, ifham, emir, teshir, bir şeyi harfiyyen i'lâm, bazı hususi maksadları tebliğ gibi mânalara gelir.
 • Şeriatta vahiy: Dilediği ahkâmı, esrar ve

vahiyat / vahiyât

 • (Tekili: Vâhiye) Mânasız, faydasız ve ehemmiyetsiz şeyler.

vahy / وحى

 • (Bak: Vahiy)
 • Vahiy, ilâhî makamdan peygambere inen yüce mânâlar.
 • Vahiy. (Arapça)

vahy-i ilahiye / vahy-i ilâhiye

 • Allah tarafından vahiyle gelen emir ve yasaklar.

vahy-i kur'an / vahy-i kur'ân

 • Vahiyle gelen Kur'ân-ı Kerim.

vahy-i kur'ani / vahy-i kur'ânî

 • Vahiyle gelen Kur'ân-ı Kerim.

vahy-i mahz

 • Tamamıyla Allah'ın vahyi olan, hâlis ve katıksız vahiy.
 • Kuvvetli ve sarih mertebede olan vahiy. Sırf vahiy olup, içinde Allah'ın bildirdiğinden başka bir şey katılmamış vahiy.

vahy-i sarihi / vahy-i sarihî

 • Kur'ân-ı Kerim ve bazı kudsî hadisler gibi ap açık şekilde Cenâb-ı Hak tarafından gelen vahiy.
 • Hem sözü, hem mânası tam vahiy olan. (Âyetler ve kudsi hadisler gibi) Resul-ü Ekrem burada sırf tebliğ edendir. Müdahalesi yoktur.

vahy-i semavi / vahy-i semavî / وَحْيِ سَمَاو۪ي

 • Beşerin düşünerek yapmasına inkân olmayan, Allah (C.C.) tarafından melek vasıtasıyla Peygambere gönderilen vahiy.
 • Peygamberlere Allah tarafından gönderilen vahiy.

vahy-i zımni / vahy-i zımnî

 • Mücmel ve hulâsası vahye ve ilhama istinad eden; tasvirât ve tafsilatı Resul-ü Ekrem'e (A.S.M.) âit olan vahiydir.

zebur

 • Kitap. Mektub.
 • Peygamber Hz. Dâvud'a (A.S.) vahiy ile gelen mukaddes kitabın adı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın