LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Utuf ifadesini içeren 131 kelime bulundu...

a'taf

 • (Tekili: Atf) Meyiller.
 • Merhametler, şefkatler, lütuflar, ihsanlar.

ala

 • Bahşişler. Lütuflar. Nimetler. İhsanlar.

alim-i inayetkar / alîm-i inayetkâr

 • Sonsuz lütuf, yardım ve ihsan sahibi ve herşeyi hakkıyla bilen, ilmi herşeyi kuşatan Allah.

allah-ı kerim / allah-ı kerîm

 • Sınırsız ikram, lütuf, ihsan ve cömertlik sahibi Allah.

amme nevalühü

 • "Cenâb-ı Hakkın lütuf ve ihsanı herkese veya herşeye şâmildir." meâlinde.

ashab-ı yemin / ashâb-ı yemin

 • Ahid ve yeminlerinde sebât edenler. Kendi kazançlarından ziyâde Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ikrâmına kavuşacakları ümid edilenler. Allah'a itâatleri ve amelleri iyi olup ahirette amel defterleri sağ taraftan verilecek olanlar. Sağcılar. Mukaddesatçılar. Kur'an ve İmân yolunda Allah (C.C.) için çalışanl

ata / atâ

 • Verme. Bağışlama. Bahşiş. Lütuf. İhsan.
 • İhsân, lütuf, bağış. Buna atiyye de denir.
 • İhsan, lütuf, bağışlama.
 • Verme, lütuf, ihsan.

ata ender ata

 • Lütuf içinde lütuf, ihsan üzerine ihsan.

ata-ender / atâ-ender

 • Lütuf ve bağış içinde.

ata-yı mahz / atâ-yı mahz

 • Sâf, halis lütuf, bağış, Allah vergisi.

ataya

 • (Tekili: Atiyye) Bahşişler. İhsanlar. Lütuflar.

atiyye

 • Hediye. Bahşiş. Lütüf ve ihsan.
 • İhsan, lütuf, muhtaç olanlara yapılan bağış.

ayn-ı inayet

 • Lütuf ve ihsanın ta kendisi.

bast fi makam-il-kalb / bast fî makam-il-kalb

 • Nefis makamında ricâ mesabesindedir. Lütuf ve rahmeti, kurb ve ünsü kabule işarettir.

cemal / cemâl

 • Yüz güzelliği. Fertteki güzellik.
 • Cenâb-ı Hakk'ın lütuf ve ihsânı ile tecellisi.
 • Hak ile söylenen doğru söz.
 • Hüsün.
 • Güzellik.
 • Allahü teâlânın lütuf ve rızâ sıfatı.
 • Zât, yüz.
 • Çirkinliği gidermek, vakar sâhibi olmak ve şükr etmek için nîmeti göstermek. Çirkinliğe, başkalarının iğrenmelerine, hakâret etmelerine sebeb olacak şeyleri yapmamak, bunları gidermek.

cemali / cemalî / cemâlî

 • Allah'ın sonsuz lütuf, ihsan, rahmet ve merhametine dair isim ve sıfatlarının tecellisiyle ilgili; lütuf ve cemal tecellisi gibi.
 • Allah'ın lütuf ve ihsanının tecellîsine ait.

cud

 • Cömertlik. Sahilik. Eli açık olmak. Muhtaçların vaziyetlerini, durumlarını bildirmeğe meydan vermeksizin lütuf ve ihsanda bulunma hâleti. Mücahede-i diniye ve neşr-i hakaik-ı Kur'aniye ve imaniye hizmetinde mutemed zâtlara lüzumunda maddeten de iştirak etmek fedakârlığı.

dad-ı ezel / dâd-ı ezel

 • Ezelî bağış, lütuf ve ihsan.

derece-i lütuf

 • Lütuf ve iyilik derecesi.

dest-i inayet / dest-i inâyet

 • Yardım, ihsan, lütuf eli.

ebr-i ihsan

 • İhsan, lütuf bulutu.

edeb

 • Terbiye. Kavlen, fiilen insanlara lütuf ile muamele etmek. Güzel ahlâk. Usluluk. Hayâ.
 • Ist: Sünnet-i Resul'e (A.S.M.) uygun hareket etmek.
 • Utanılacak şeylerden insanı koruyan meleke; kuvve-i râsiha-i nefsiye.
 • Edebiyat ve ondan bahseden ilim. (Kur'anın edebi ise: Öyle

ehl-i keşif ve şuhud

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Allah'ın lütuf ve ihsanıyla bilen ve gören kimseler.

ehl-i keşif ve zevk ve şuhud ve müşahede

 • Maneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini Allah'ın lütuf ve ihsanıyla gözleme yeteneğine sahip olan veli zâtlar (k-ş-f;.

ehl-i şuhud

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Allah'ın lütuf ve ihsanıyla gören kimseler.

ehl-i velayet ve şuhud / ehl-i velâyet ve şuhud

 • Mâneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini Allah'ın lütuf ve ihsanıyla gözleme yeteneğine sahip insanlar, velîler.

el-ala / el-âlâ

 • Cenâb-ı Hakkın lütuf ve ihsanları. Ni'metler.

el-ihsan ale-l ihsan

 • İhsan üzerine ihsan, lütuf üzerine lütuf.

eltaf / eltâf / الطاف

 • (Tekili: Lutf) Lütuflar, iyi muameleler, iyilikler, iyilikseverlikler. Nezaketler, nazik davranmalar. Okşamalar.
 • Lütuflar, ikramlar.
 • Lütuflar, en latîf, en hoş.
 • İyilikler, lütuflar. (Arapça)

eltaf ve inayet-i sübhaniye / eltaf ve inâyet-i sübhâniye

 • Her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah'ın lütuf ve yardımları.

eltaf-ı ilahiye / eltâf-ı ilâhiye

 • Allah'ın lütufları, ikramları.

eltaf-ı ilahiyye / eltaf-ı ilâhiyye

 • İlâhî lütuflar; Allah'ın ihsanları, şefkatle muamelesi.

eltaf-ı rabbaniye / eltâf-ı rabbaniye

 • Allah'ın lütufları, ikramları.

eltaf-ı sübhaniye / eltâf-ı sübhâniye

 • Her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah'ın lütufları, şirin ikramları.

eltafı

 • Lütufları, bağışları.

en'üm

 • (Tekili: Ni'met) Nimetler, iyilikler, lütuflar, ihsanlar.
 • Medine-i Münevverede bir mevki ismi.

fatır-ı kerim-i zülcemal / fâtır-ı kerîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik, lütuf ve cömertlik sahibi ve herşeyi hârika üstün sanatıyla yaratan Allah.

fazl

 • Lütuf, ihsan, bağış.
 • Üstünlük, lütuf.

fazl ve kerem / فَضْلْ وَ كَرَمْ

 • İyilik ve lutuf.

fazl-ı ihsan

 • İlâhi ihsan ve lütuf.

fazl-ı kerem

 • İhsan ve iyilik, lütuf ve nimet.

feyiz

 • Bolluk, bereket, lütuf.

feyz-i fazl

 • Allah'ın lütuf ve ihsanının bereketi.

feyz-i ilahi / feyz-i ilâhî

 • Allah'ın sunduğu manevî feyiz ve lütuf.

fütüvvet

 • Dostlara afv ve safh ile muamele.
 • Yiğitlik. Cömertlik. Lütuf ve ihsankârlık.
 • Kerem ve seha.
 • Soy temizliği.

habib-i ekrem / habîb-i ekrem / حَب۪يبِ اَكْرَمْ

 • Lutuf ve cömerdliği çok olan sevgili (Peygamberimiz asm).

halık-ı zülcelali ve'l-ikram / hâlık-ı zülcelâli ve'l-ikram

 • Haşmeti sonsuz, lütuf ve ikramları sınırsız yaratıcı, Allah.

hedaya

 • (Tekili: Hediye) Hediyeler. Lütuf ve ihsanlar. Bağışlar.

himmet

 • Kalbin bütün kuvveti ile Cenab-ı Hakk'a ve sâir mukaddesata yönelmesi. Kalb isteği ile gösterilen ciddi gayret.
 • Allah indinde makbul ve mübârek bir kimsenin mânevi yardımı ile birisini koruması, yardım etmesi.
 • Tabiî şevk ve meyil ve heves.
 • Lütuf, yardım.

ifdal

 • (Fadl. dan) Lütuf ve bağış. İhsan.

ihsan / ihsân

 • İyilik, lütuf, bağışlamak.
 • Sahilik etmek, cömertlik yapmak.
 • Allah'ı görür gibi ibadet etmek.
 • Güzel bilmek. Güzel eylemek.
 • Bağış, ikram, lütuf.

ihsan-ı azim / ihsân-ı azim

 • Büyük ikram, lütuf.

ihsan-ı halık / ihsan-ı hâlık

 • Herşeyin yaratıcısı olan Allah'ın lütuf, ihsan ve ikramı.

ihsanat / ihsânât

 • (Tekili: İhsan) İhsanlar, lütuflar.
 • İyilikler, bağışlar, lütuflar.

ihsanat-ı ilahiye / ihsânât-ı ilâhiye

 • Allah'ın lûtuf ve bağışları.

ihsanat-ı rabbaniye / ihsânât-ı rabbâniye

 • Allah'ın lütuf ve bağışları.

ihsanen

 • İhsan suretiyle. Bağışlayarak, lütuf ve iyilik ederek.

ikramat-ı ilahiye / ikrâmât-ı ilâhiye

 • Allah tarafından gelen ikramlar, ihsan ve lütuflar.

iltifat-ı ilahi / iltifât-ı ilâhî

 • Allah'ın lütuf ve iyiliklerle insanlara yönelmesi.

iltifat-ı rahmani / iltifat-ı rahmânî

 • Allah'ın sonsuz rahmetiyle kuluna yönelip ona lütufta bulunması.

iltifat-ı rahmet

 • İlâhî rahmet tarafından gelen lütuf.

iltifat-ı şahane / iltifât-ı şâhâne

 • Yüksek iltifât, padişahın lütufla yaptığı özel muamele.

iltifatat / iltifâtât

 • İltifâtlar, lütuf ve iyilikler.

iltifatat-ı rahmaniye / iltifâtât-ı rahmâniye

 • Allah'ın sonsuz rahmetiyle kullarına lütuf ve iyilikte bulunması.

in'am-ı hak / in'âm-ı hak

 • Allah'ın nimeti, lütuf ve ihsanı.

inayat

 • (Tekili: İnayet) İnayetler, iyilikler, lütuflar, ihsanlar.

inayet / inâyet

 • Yardım, lütuf meded etmek.
 • Mühim bir işle karşılaşıp onunla meşgul olmak.
 • Dikkat, gayret, özenme.
 • Lütuf, ihsan, iyilik.
 • Lütuf, ihsân, iyilik, yardım.

inayet ve rahmet-i ilahi / inayet ve rahmet-i ilâhi

 • Allah'ın özel rahmeti, şefkat ve merhameti, lütuf ve yardımı.

inayet-i merhamet-i ilahiye / inayet-i merhamet-i ilâhiye

 • Allah'ın merhamet ve yardımı, lütuf ve ihsanı.

inayet-i şahsiye / inâyet-i şahsiye

 • Şahsa ve kişiye yapılan yardım, ikram, lütuf.

inayetkar / inayetkâr / inâyetkâr

 • Yardım ve iyilik eden. Lütuf ve inayette bulunan. (Farsça)
 • Yardım ve iyilik eden, lütuf ve inayette bulunan.

inayetli

 • Yardımlı, lütuflu.

inkişaf-ı feyezani / inkişaf-ı feyezanî

 • İlâhi lütuf, bolluk ve bereketin ortaya çıkması, görünmesi.

inkişaf-ı feyzani / inkişaf-ı feyzânî

 • İlâhî lütuf, bolluk ve bereketin ortaya çıkması, görünmesi.

istikram

 • Kerem ve lütuf isteme.

kalb-i kerim

 • Allah'ın lütuf ve ikramına ayna olan mübarek kalp sahibi.

kan-ı kerem / kân-ı kerem

 • Kerem, lütuf ve ihsan menbaı.

karun

 • (A, uzun okunur) Peygamber Musâ (A.S.) devrinde yaşamış, malı ile mağrur olarak haddini aşmış ve Cenab-ı Hakkın zekât emrini dinlemediğinden Musa'nın (A.S.) duâsından sonra malı ile birlikte yere batmış olan dünya zengini. Cenab-ı Hakkın lütuf ve ihsanını kendine mâlederek nankörlük ve enaniyetinden

keramet-i ilmiye

 • İlmi keramet, lütuf, ihsan.

kerem

 • İyilik, lütuf, ikram, değer.

kerem-i ilahi / kerem-i ilâhî

 • İlâhi lütuf ve ikram.

kerim-i mutlak / kerîm-i mutlak

 • Lütuf ve cömertliği sınırsız olan Allah.

kerimane / kerîmâne

 • Lütufkâr ve cömert bir şekilde.

latif / latîf / لَط۪يفْ

 • Çok lütuf edici (Allah).

lutf

 • (Bak: Lütuf)

lütf

 • Lütuf.

lutf / لطف

 • İyilik, lütuf. (Arapça)
 • Güzellik. (Arapça)

lütf u kerem ü ihsan

 • Lütuf, kerem ve ihsan.

lutf-u ilahi / lutf-u ilâhî / lûtf-u ilâhî

 • Allah'ın lütuf ve ikramı.
 • Allah'ın lütuf ve ikramı.

lütf-u mücessem

 • Cisimleşmiş lütuf.

lütfen

 • Lütuf ile.

lutfkar / lutfkâr / لطفكار

 • Lütuf sahibi. (Arapça - Farsça)

lütuf ve inayet-i bari / lütuf ve inâyet-i bâri

 • Varlıklara biçim verip şekillendiren ve onları mükemmel bir şekilde yaratan Allah'ın lütuf ve yardımı.

lütuf-dide

 • Lütuf görmüş.

lutufdide / lutufdîde / لطف دیده

 • İyilik görmüş, lütuf görmüş. (Arapça - Farsça)

lütufkar / lütufkâr

 • Lütuf eden.

lutufkar / lutufkâr / لطفكار

 • Lütuf sahibi. (Arapça - Farsça)

lütufkarane / lütufkârane

 • Lütuf edercesine.

lütufname / lütufnâme

 • Lütuf mektubu.

melak

 • Lütuf, muhabbet, sevgi.

minnet-i uhrevi / minnet-i uhrevî

 • Âhirete ait iyilik, lütuf.

mübarekat / mübarekât

 • Bütün tebrike sebeb olacak ve mâşâallah dediren ve bârekâllah söyleten bütün hâletler ve san'atlar. Mübarekiyet ifade eden bolluk ve İlâhî lütuflar.

müellefet-ül kulub

 • Asr-ı Saadette kalbleri te'lif için mübâşeret edilenler. İslâmiyete ısındırmak için kıymet vererek farklı ve lütufla muamele edilenler.

mufaddıl

 • Dilediğine dilediği konuda üstünlük veren, lütufta bulunan Allah.

musamaha

 • İyilikle, lütufla muamele.
 • İdare edip, kusuru görmezden gelme.

natafe

 • (Çoğulu: Nutuf) Küpe.

neş'e-i lütuf

 • Lütuf ve ikramdan kaynaklanan sevinç.

ni'met

 • (Nimet) İyilik, lütuf, ihsan. Saadet. Hidayet.
 • Giyecek şeyler.
 • Yiyecek faydalı şey, rızık.

nimet / nîmet

 • Hayat için lâzım olan her şey; iyilik, lütuf, ihsan.

nücebe

 • Lütuf ve keremi çok olan. Cömert insan.

pür-neval / pür-nevâl

 • Çok lütuf ve ihsan. Çok çok ihsan etmek, vermek.

rahmet kapısı

 • Duâların kabûl edildiği, ihsân ve bereket kapısı. Duâların geri çevrilmediği lütuf kapısı.

rızk

 • Yiyip içecek şey. Maddi mânevi ihtiyaca lâzım nimet. Allah'ın herkese lütuf ve kısmet ettiği ve bekaya sebeb olan nimet.

şefaatçı

 • Allah'ın lütuf ve ihsanıyla aracı, vesile olan.

şekur

 • Çok şükreden. Allahın (C.C.) lütuflarına karşı pek fazla memnuniyetini, sevincini gösteren. Az şükredene dahi çok nimet veren Allah (C.C.).

sıfat-ı cemaliye / sıfât-ı cemaliye

 • Lütuf ve merhamet ile daha ziyade alâkalı olan vasıflar.

sofra-i ihsan

 • Bağış, iyilik, lütuf sofrası.

taattufat / taattufât

 • (Tekili: Taattuf) İhsanlar, lütuflar, bağışlar.

taltif / taltîf / تَلْط۪يفْ

 • Gönül okşama, lütuf etme.
 • Lütuf ve iyilik etme.

taltifat / taltifât

 • Lütuf ve iyiliklerde bulunma.
 • (Tekili: Taltif) Taltifler, ihsanlar, lütuflar, bağışlar.

tecellidar / tecellidâr

 • İlâhî kudret ve lütuf ile meydana gelen. (Farsça)

tehnid

 • Lâtifeleşmek, şakalaşmak, birbirine lütuf etmek.

tekrim

 • Hürmet ve tazim göstermek ve görmek. Saygı göstermek, lütuf ve kerem icrasında bulunmak.

telattuf

 • (Çoğulu: Telattufât) (Lutf. den) Lütuf ve nezaketle davranma. Nâzikâne muamelede bulunma.

telattufen

 • Nezaketle, lütuf ile.

telattufkar / telattufkâr

 • Lütuf, nezaket ve tatlılıkla muamele eden. (Farsça)

telatuf

 • (Çoğulu: Telâtufât) Nezaket ve lütufla hareket etme, nâzikâne muamelede bulunma.

tezahürat-ı cemaliye / tezahürat-ı cemâliye

 • Allah'ın güzelliğinin, lütuf ve iyiliklerinin varlıklar üzerinde görünüşleri.

ükrume

 • Kerem, bahşiş, lütuf.

utufet

 • Nezaket, lütuf. şefkat.

ya kerim / yâ kerîm

 • Sınırsız ikram, lütuf, ihsan ve cömertlik sahibi Allah.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın