LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Unlu ifadesini içeren 974 kelime bulundu...

a'neb

 • Büyük burunlu adam, burnu iri olan adam.

a'razi / a'razî

 • Bir şeye zorunluluk sonucu bağlı olmayan, onun özünde bulunmayan şey, ilinek; hareket ve koku gibi.

aba / abâ

 • Yünlü kumaştan yapılmış hırka.

abişhor

 • Hayvan sulama yeri. (Farsça)
 • İçme kabı. (Farsça)
 • Dinlenmek için kısa bir duraklama, teneffüs. (Farsça)
 • Günlük yiyecek. (Farsça)

acip tevafuk

 • Harika, şaşırtıcı uygunluk, denk düşme.

acür

 • Yoğunluk, semizlik, besililik.
 • Yoğun.
 • Her nesnenin hacmi ve cüssesi olmak.

adalet

 • Zulüm etmemek. Herkese hakkını vermek ve lâyık olduğu muâmeleyi yapmak. Mahkeme. Hak kanunlarına uygunluk. Haksızları terbiye etmek. İnsaf. Mâdelet. Dâd. Cenab-ı Hakk'ın emrini emrettiği şekilde tatbik etmek. Suçluya Allah'ın emrini icra etmek.

adcem

 • Eğri burunlu.

adi / âdî

 • Üstünlük farkı olmayan. Kıymetsiz.
 • Her zamanki.
 • Âd kavmine âid.

adiyat / âdiyât

 • Alışılmış, olağan şeyler, günlük işler.

adiyat-ı umur / âdiyât-ı umûr

 • Günlük işler, her zamanki değersiz işler.

afur

 • Boz tüylü ve kısa boyunlu olan geyik.
 • Zaman.

ağleb / اغلب

 • Çoğunluk.
 • Çoğunlukla, genellikle, sık sık. (Arapça)

ağleb-i enbiya

 • İlâhî mesajı insanlara iletmekle görevli olan peygamberlerin büyük çoğunluğu.

ağleb-i hal

 • Çoğunlukla; çoğu halde.

ağleb-i hukema

 • Filozofların çoğunluğu.

ağleb-i şuara / ağleb-i şuarâ

 • Şairlerin çoğunluğu.

ağleben

 • Çoğunlukla, genellikle.

aheng / âheng

 • Uygunluk ve düzen.

ahenk / âhenk

 • Seslerin arasındaki uygunluk. Düzgün tarz ve gidiş. (Farsça)
 • Uygunluk.

ahilik

 • Asırlar önce Anadolu'da gelişen bir halk ocağı. Sosyal bir kuruluş olan ahilik iş alanında adam yetiştirmek, çalışma sevgisini aşılamak, istihsali çoğaltmak gibi gayeleri vardı. Günlük hayatta ise teavün, yoksulları koruma gibi insani duyguları; ayrıca müzik, silah kullanma, binicilik kabiliyetlerin

ahrem

 • Burnu kesik olan. Kesik burunlu.
 • Edb: Rübai vezinlerinden "Mef'ulü" ile başlıyan oniki şekilden herbiri.
 • Tıb: Omuz ucu.

ahsem

 • Geniş yüzlü kılıç.
 • Arslan.
 • Enli, yassı ve yayvan burun.
 • Enli, yassı ve yayvan burunlu adam.

ahtem

 • Uzun burunlu.

ahval-i galibi / ahvâl-i galibi

 • Çoğunlukla meydana gelen haller, durumlar.

ahzen / احزن

 • Çok hüzünlü kederli. En tasalı, daha gamlı.
 • Çok hüzünlü. (Arapça)

akik

 • Çoğunlukla kırmızı renkte olan değerli bir süs taşı.

akıl baliğ / âkıl bâliğ

 • Ergenlik, olgunluk çağına gelen.

akna

 • İnce, yumru burunlu kimse.

aktüalite

 • Bugünkü hâdise veya mevzu. Günlük hâdiseler. (Fransızca)

akvat-ı yevmiyye

 • Geçim, derd-i maişet için lazım olan günlük yiyecekler.

akved

 • Uzun boyunlu.

ale'l-ekser

 • Çoğunlukla, genellikle.

alel-ekser

 • Çoğunlukla.

alelekser

 • Çoğunlukla.
 • Çoğunlukla, ekseriyetle.

alem-i vücub / âlem-i vücub

 • Zorunlu âlem; Allah'ın zât, sıfat ve isimlerini ifade eden âlem.

alempesend / âlempesend

 • Dünyaca ünlü.

aliyy

 • Necip, büyük, yüksek, meşhur, namdar, ünlü.

alpaka

 • Güney Amerika'da yaşayan ve büyüklüğü keçi ile deve arasında olan bir hayvan.
 • Bu hayvanın kılından mamul bir cins ince yünlü kumaş.

ane / âne

 • Bir aşiretin bütünlüğü veya işleri veya şerefi.
 • Dişi ve yabani eşek.
 • Yabani eşek sürüsü.
 • Cedi (keçi) burcundan bir kısım yıldızlar.
 • Kasık kılı.
 • Apış arası, kasık.

anka

 • İsmi olup cismi bilinmeyen bir kuş. Çok büyük olduğu anlatılır. Zümrüd-ü Anka ve Simurg gibi isimlerle de anılır.
 • Uzun boyunlu kadın.
 • Arabdan bir kimsenin lakabı.
 • Zahmet, meşakkat.

aras

 • Yorgunluk, bitkinlik.
 • Hayranlık.

araz

 • Bir şeye zorunluluk sonucu bağlı olmayan, onun özünde bulunmayan şey (ilinek.

arazi / ârazî

 • Bir şeyin aslen kendisinde olmayıp sonradan ona ilişen, zâtı için zorunlu olmayan.

areometre

 • yun. Sıvıların yoğunluk derecesini ölçmeye yarayan âlet. Arşimet'in keşfettiği kanuna istinad edilerek yapılan bu alet, içi boş cam bir silindir ile bunun üst kısmındaki dereceli bir çubuktan ibarettir.

aristokrasi

 • yun. Âlimlerin ve cemiyette en iyilerin iktidarına dayanan hükümet şekli. Tarihte soylu, imtiyazlı, toprak sahibi, zenginlerin hâkimiyetine dayanan hükümet şekli. Bu şekli ile oligarşi veya plütokrasi adıyla da anılmaktadır. İmtiyazlı azınlığın, çoğunluğu idare etmesidir.

arşın

 • Bir uzunluk ölçüsü. (68 cm. uzunluk.) Bir kol boyu. Büyük bir adım genişliği. (Farsça)
 • Zirâ'. (Farsça)
 • 68 santimetrelik uzunluk ölçüsü.

aruz

 • Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere etrafındaki nahiye ve köyler.
 • Edb: Şiirin ahenk ölçülerinden, nazmın vezinlerinden bahseden ilim. Arap, Fars, Türk şiirinde kullanılan vezin ki, hecelerin uzunluk (kapalılık) ve kısalık (açıklık) değerlerine dayanır.
 • Bir beytin birinci

as'ar

 • Çok kibirli, mağrur.
 • Çarpık suratlı, eğri yüzlü, eğri boyunlu.

ashab-ı kemal

 • Mükemmel ve olgunluk sahibi kimseler.

ashab-ı kemalat / ashâb-ı kemâlât / اَصْحَابِ كَمَالَاتْ

 • Kemâl ve olgunluk sahibi insanlar.
 • Ma'nevi olgunluk sahibi insanlar.

asi / âsi

 • Doktor, cerrah, tabib. (Farsça)
 • Kederli, hüzünlü. (Farsça)

asiye / âsiye

 • Kederli, hüzünlü kadın.
 • Sütun, kolon, direk.
 • Hz. Musa'yı (A.S.) Nil nehrinden çıkararak büyütüp yetiştiren kadın. Firavunun zevcesinin ismi.

asr-ı evvel

 • İlk asır.
 • Ist: Fey-i zevâle ilâveten, herşeyin gölgesi kendisinin bir misli daha uzadığı zamandan başlayıp, iki misli uzayıncaya kadar süren ikindi vaktidir. (Fey-i zevâl; güneş tam ortada iken, gölgenin uzunluğudur.)

asr-ı sani / asr-ı sâni

 • İkinci asır.
 • Ist: Fey-i zevâle ilâveten, herşeyin gölgesi kendi boyunun iki misli daha uzadığı zamandan başlayan ikindi vaktidir. (Fey-i zevâl; güneş tam ortada iken, gölgenin uzunluğudur.)

asur / asûr

 • Eğri boyunlu.

atalet / atâlet / عطالت

 • İşsizlik, tembellik, durgunluk.
 • Durgunluk. (Arapça)
 • Tembellik. (Arapça)

ataraksiya

 • yun. Tesirlere (etkilere) karşılık göstermeme, durgunluk hâli.
 • (Fels.) Ruhun sükunete ulaşması, arzu ve ihtiraslardan uzak kalma. Eski çağ felsefesi, hayatın gayesi, saadet olarak duygusuzluk halini gösteriyordu. İnsan arzuları sonsuz, düşmanları sonsuzdur, (mikroptan kuyruklu yıldız

avhec

 • Yılan.
 • Uzun boyunlu.
 • Dişi deve.

avn-i hak

 • Varlığı zorunlu ve gerçek olan, her şeyi hakkıyla yaratan ve her hakkın sahibi olan Allah'ın yardımı.

ayat-ı vücub / âyât-ı vücûb

 • Varlığının vacip ve zorunlu olduğunu gösteren âyetler, deliller.

ayet-i müdayene / âyet-i müdâyene

 • Kur'an-ı Kerim'de (Sure-i Bakara, 281. âyet) borçlu ve alacaklı hakkındaki âyet. (Bu âyet vasatî olarak bir sahife uzunluğundadır.)

ayn-ı kemal / ayn-ı kemâl

 • Olgunluğun, mükemmelliğin ta kendisi.

ayt

 • Uzun boyunlu.

ayta'

 • Uzun boyunlu kadın.
 • Uzun boyunlu dişi deve.

aytel

 • Uzun boyunlu.

azka

 • İri yünlü koyun.

baharet

 • Üstünlük, seçkinlik.

bakalorya

 • Lise tahsilinden sonra imtihan neticesi kazanılan olgunluk. Olgunluk imtihanı ve diploması. (Fransızca)

baladesti / bâlâdestî

 • El üstünlüğü, galibiyet. (Farsça)
 • Zulüm. (Farsça)

balina

 • Denizde yaşıyan ve yaklaşık olarak 20 ilâ 35 metre kadar uzunlukta olan memeli hayvan.

baneva

 • Zengin, mal, mülk sahibi. (Farsça)
 • Meşhur, şöhret bulmuş, ünlü, namdar. (Farsça)

batalet / batâlet

 • İşsizlik, durgunluk.

bayındır

 • Mamur, şenlikli.
 • Bir Oğuz oymağının ve Akkoyunlu hanedânının ismi.

beda

 • (Bedâat) Hayret verici, yenilik ve iyiliklerde üstünlük. Acib ve garib olma. Yeni zuhur etme.

bedaat / bedâat

 • Güzellik, yenilik, özgünlük.

bejman

 • Yırtık, dökük, pejmürde, dağınık. (Farsça)
 • Hüzünlü, kederli, üzgün, yaslı. (Farsça)

belel

 • Yaşlık, rutubet, ıslaklık.
 • Zafer, galibiyet.
 • Mihnet, keder, üzüntü.
 • Mücadele, kavga.
 • Hastalıkdan iyileşen.
 • Düşkünlük.

benam / benâm / بنام

 • Namlı, ünlü, meşhur.
 • Namlı, ünlü, seçkin.
 • Ünlü. (Farsça)
 • Adında. (Farsça)

beraa

 • (Beria, Berua) İlim ve fazilet ve cemalde üstünlük (manasına fiil kökü.)

beraat / berâat

 • Temizlik, arılık.
 • Olgunluk, güzellik.
 • Haşmet, metanet. İlim ve şecaatta, güzel vasıflarda emsâlinden üstünlük. Hüsn ve cemâlde tam olmak,emsâlinden üstün olmak.
 • Güzellik, parlaklık, üstünlük.

berde

 • Tıb: Mide dolgunluğu.

besatet

 • Basitlik. Düzgünlük. Sadelik. Düzlük.
 • Dilde düzgünlük.

beşem

 • Kederli, hüzünlü, yaslı. (Farsça)
 • Hazmı güç olan şey. (Farsça)

besta

 • Uzunluk, bolluk, genişlik. Yaygın olmak.

betalet / betâlet

 • İşsizlik, durgunluk.

bevg

 • Üstünlük, galibiyet, galib gelme.

bevt

 • Zengin iken fakir düşme. Düşkünlük.

beyazi / beyazî

 • Aklık, beyazlık.
 • Uzunluğuna açılan yazma kitap.
 • Sığır dili.

bezbeze

 • Galibiyet, zafer, galebe, üstünlük.
 • Sıkılma, daralma.
 • Kısmet, nasib, pay. Hisse.

bidanet

 • Semizlik, besililik, yoğunluk.

bihteri / bihterî

 • Üstünlük, en iyi ve üstün olma. (Farsça)

bil-iltizam

 • Zorunlu olarak.

bilmecburiye / bilmecbûriye / بالمجبئریه

 • Zorunlu olarak, mecburen. (Arapça)

bilmecburiyye

 • Zorunlu olarak.

bilmutabakat

 • Tam bir uygunlukla birebir.

bismark

 • Ünlü bir devlet adamı.

bıtna

 • Malın, paranın ve servetin ziyadeliğinden doğan sürur, sevinç.
 • Mide dolgunluğu.

bizzarure / bizzarûre / بالضروره

 • İster istemez, zorunlu olarak.
 • İster istemez, zorunlu olarak.
 • Zorunlu olarak. (Arapça)

Bolşevik

 • Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça "çoğunluk" anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği’ni kuracaklardır. Lenin ve Martov yandaşları kongredeki durumlarına göre Rusça “bolshinstvo” (çoğunluk) ve “menshinstvo” (azınlık) olarak adlandırılırlar. Kongredeki delegeler sürekli olarak saf değiştirdikleri için birleşim başarısız olacak ve parti fiilen ikiye bölünecektir.
 • Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça "çoğunluk" anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği’ni kuracaklardır. Lenin ve Martov yandaşları kongredeki durumlarına göre Rusça “bolshinstvo” (çoğunluk) ve “menshinstvo” (azınlık) olarak adlandırılırlar. Kongredeki delegeler sürekli olarak saf değiştirdikleri için birleşim başarısız olacak ve parti fiilen ikiye bölünecektir.
 • Rusça: "Çoğunluk"

bolşevik / بُولْشَوِيكْ

 • Çoğunluktan yana anlamına gelen Rusça kelime, 1903 yılında düzenlenen Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin İkinci Kongresi'nde Vladimir Lenin ve Julius Martov arasında yeni kurulmakta olan partinin üyelik tanımı üzerine başlayan görüş ayrılığı sonucu yaşanan ayrışmadaki taraflardan Lenin yanlısı grup.

bolşeviklik

 • Bolşevik, çoğunluktan yana anlamına gelen Rusça kelime, 1903 yılında düzenlenen Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin İkinci Kongresi'nde Vladimir Lenin ve Julius Martov arasında yeni kurulmakta olan partinin üyelik tanımı üzerine başlayan görüş ayrılığı sonucu yaşanan ayrışmadaki taraflardan Lenin yanlısı grup. Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça çoğunluk anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği'ni kuracaklardır.


Bolşevizm

 • Rusça'da çoğunluk anlamına gelir.

  Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi (RSDIP) içindeki ayrılıkta Lenin ile aynı görüşü savunanlar kongre çoğunluğu sağlamışlar ve bu tarihten sonra Leninist görüşleri savunmanın diğer adı Bolşevizim olmuştur. Bu kelimenin Rusça'daki zıddı; Menşevik.

  Bu kongrede azınlıkta kalan grup ise Menşevikler olarak adlandırılmıştır. Marksist literatürde menşevik bir hakaret olarak kullanılır.

bolşevizm / بُولْشَوِيزِمْ

 • Çoğunlukçu

bostan-ı kemalat / bostan-ı kemâlât

 • Olgunluklar bostanı, mükemmellikler bahçesi; yani mükemmelliklerin yetişip olgunlaşmasına vesile olan ortam.

bu'd

 • (Çoğulu: Eb'ad) Uzaklık. Baid olma.
 • Aralık.
 • Geo: Bir cismin uzunluk, genişlik ve derinliği.

büht

 • İftira, isnad edilen yalan.
 • Bir seyyarenin bir günlük hareketi.

büluğ / bülûğ

 • Erginlik. Olgunluk. Çocukluk devresini tamamlayıp ergenliğe geçiş. Ergenliğe ulaşan genç, namaz kılmak ve oruç tutmak gibi farzlarla mükellef (yükümlü) olur.
 • Yaklaşıp çatma.
 • Erginlik, olgunluk çağına girme, yetişme.
 • Yaklaştırma.

bün

 • Meziyyet, üstünlük.

bür'

 • (Büru') Hastanın iyileşmeğe başlaması.
 • Kurtulmak.
 • Fazilette ve bilgide üstünlük.

burhan-ı vücub-u vücud

 • Allah'ın varlığının zorunlu oluşunun ve var olmak için bir sebebe muhtaç olmamasının delili.

büru'

 • Fazilet, ilim ve iyilikte benzerlerine olan üstünlük.
 • (Hasta) iyiliğe yüz tutma.

büsuk

 • Bir kimsenin, akranına üstün olması.
 • Ağacın uzaması.
 • Uzunluk.

cahız / câhız

 • Ünlü bir edebiyatçı.

camiiyet-i pürşan / câmiiyet-i pürşân

 • Çok ünlü, şanlı kapsayıcılık ve kapsamlılık.

cebri / cebrî

 • Zorla, zorunlu olarak.

cemalperestlik / cemâlperestlik

 • Güzelliğe düşkünlük.

cemam

 • Rahat olmak. Dinlenip yorgunluğu gidermek. İstirahat etmek.

cemmigafir

 • Ekseriyet, çoğunluk.

cenab-ı vacibü'l-vücud / cenâb-ı vâcibü'l-vücud

 • Varlığı zorunlu olan, var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan Allah.

cenab-ı vacibü'l-vücud ve tekaddes / cenâb-ı vâcibü'l-vücud ve tekaddes

 • Varlığı zorunlu olan, var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan ve her türlü kusur ve eksikten uzak olan Allah.

ceraid-i yevmiyye

 • Günlük gazeteler.

ceriz

 • Tasalı kimse. Hüzünlü, kederli olan kişi.

cevdet / جودت

 • İyilik. (Arapça)
 • Olgunluk. (Arapça)
 • Tazelik. (Arapça)

cevdet-i fehm

 • Fehm ve anlayış üstünlük ve iyiliği.

cezalet / cezâlet / جزالت

 • Akıcılık, düzgünlük. (Arapça)

cezalet-i nazmiye

 • Kur'ân'ın nazmındaki güzellik, üstünlük ve akıcılık.

cezalet-i nizam / cezâlet-i nizam

 • Tertip ve düzenin güçlülüğü, uygunluğu.

cihat-ı selase / cihât-ı selase

 • Üç uzunluk: En, boy, yükseklik.

cihet-i imtiyaz

 • Üstünlük yönü, üstünlük tarafı.

cihet-i muvafakat

 • Uygunluk yönü.

cihet-i rüchaniyet

 • Üstünlük ciheti.

cihet-i rüçhaniyet

 • Üstünlük yönü, tercih sebebi.

cihet-i tefevvuk

 • Üstünlük yönü.

cihet-i tercih

 • Üstünlük yönü, tercih sebebi.

çile / چله

 • Kırk günlük ibadet. (Farsça)
 • Sıkıntı, azap. (Farsça)
 • İplik demeti. (Farsça)

cisim

 • (Cism) Varlığı bilinen, hayyiz olan, mekânı, ciheti, uzunluğu, genişliği ve derinliği olan şey.

cumhur / cumhûr / جمهور / جُمْهُورْ

 • Halk, çoğunluk.
 • Halk, kalabalık, ahâlî, çoğunluk.
 • Halk, çoğunluk.
 • Çoğunluk.
 • Çoğunluk, topluluk.

cumhur-i müfessirin / cumhûr-i müfessirîn

 • Müfessirler topluluğu, müfessirlerin çoğunluğu.

cumhur-u avam / cumhur-u avâm / cumhûr-u avâm / جُمْهُورُ عَوَامْ

 • Halkın çoğunluğu.
 • Sıradan halkın çoğunluğu.

cumhur-u enbiya

 • Peygamberlerin çoğunluğu.

cumhur-u muhaddisin / cumhur-u muhaddisîn

 • Hadîs ilmiyle uğraşan âlimlerin çoğunluğu.

cumhur-u nas / cumhur-u nâs

 • Halkın çoğunluğu.

cumhur-u ulema / cumhur-u ulemâ

 • Âlimlerin çoğunluğu.

cumhuri / cumhurî

 • Halkın çoğunluyla ilgili.

dain

 • (Çoğulu: Daân) Yünlü olan koyun.

daire-i hakimiyet / daire-i hâkimiyet

 • Egemenlik, üstünlük, âmirlik dairesi.

daire-i vücub

 • Hiç değişikliğe uğramayan, varlığı zorunlu ve vasıflarının zıddı düşünülemeyen ilâhlık dairesi.

daiye-i tefevvuk / dâiye-i tefevvuk

 • Üstünlük iddiası.

defa

 • Boynuz ve kanat uzunluğu.
 • Bir şeyin eğilip ikiye bükülmesi.

defva

 • Boyu uzun ağaç. Uzun boyunlu keçi.
 • Boynu uzun olan kadın.

dekametre

 • yun. On metrelik uzunluk birimi.

delalet-i iltizamiye / delâlet-i iltizamiye

 • Bir lâfzın vazolunduğu mânânın lâzımına zorunlu olarak işaret etmesi. Meselâ "ilâh" sözü zorunlu olarak "doğmamış, doğurmamış" mânâsına işaret eder.

demokrasi

 • yun. (Demos: Halk; Kratia: İdare, iktidar) Halk iktidarına dayanan hükümet şekli. Devlet iktidarını elinde bulunduranların, halkın çoğunluğunun iradesiyle seçildiği hükümet şeklidir. Tatbikatı üç şekildir:1- Vasıtasız hükümet şekli: Halk, devlet iktidar ve hâkimiyetini vasıtasız olarak kullanır. Kan

desimetre

 • Metrenin onda birine eşit uzunluk birimi. (Fransızca)

dest-bürd

 • Kuvvet, kudret. (Farsça)
 • Üstünlük, zafer, muvaffakiyet. (Farsça)

dilalet

 • Kılavuzluk etmek.
 • Nazlanma. İşve.
 • Üstünlük, galebe.

dıraz-dest

 • El uzatan. El uzunluğu. (Farsça)

dırazi / dırazî

 • Uzunluk. (Farsça)

dünyaperestlik

 • Dünyaya tutkunluk.

dürüsti / dürüstî

 • Doğruluk, düzgünlük, sağlamlık. (Farsça)

dürüşti / dürüştî

 • Kabalık, sertlik, katılık, kalınlık, yoğunluk. (Farsça)

eb'ad / eb'âd / ابعاد

 • Boyutlar. (Arapça)
 • Uzunluklar. (Arapça)

ecyed

 • Uzun boyunlu (adam.)

efdaliyet / efdâliyet

 • Faziletçe üstünlük. Fazileti, iyiliği ziyâde olmak.
 • Faziletli oluş, üstünlük.

eftah

 • Yassı burunlu.

ehl-i hakikat ve kemal / ehl-i hakikat ve kemâl

 • Doğru ve hak yolda olanlar ve mânevî açıdan belirli bir olgunluğa erişmiş kimseler.

ehl-i hal

 • İlâhî aşka bağlanmış, çoşkunluk ve vecd sahibi.

ehl-i istidraç

 • Kendilerine Allah tarafından bir takım olağanüstü hâl ve üstünlükler verilen günahkâr veya kâfir kişiler.

ehl-i istiğrak

 • Manevi bir coşkunlukla kendinden geçmiş hâle giren zatlar.

ehl-i kemal / ehl-i kemâl / اَهْلِ كَمَالْ

 • Ma'nevî olgunluk ve mükemmellik sâhibleri.

ekonomi

 • yun. İktisad. Tutum. Geliri gideri hesaplıyarak lüzumsuz masrafı bırakıp artırmağa çalışmak. Ölçülü ve idâreli harcamak. İnsanların sınırsız olan ihtiyaçlarıyla bunları sağlamaya yarayacak sınırlı imkân ve vasıtalar arasında mümkün olan azami uygunluğu temin için (sağlamak için) yapılan çalışma ve f

ekram

 • Küçük burunlu.
 • Küçük boylu.

ekser-i hükema

 • Aklı temel alan bilginlerin, filozofların çoğunluğu.

ekser-i mutlak / اَكْثَرِ مُطْلَقْ

 • Genel çoğunluk.
 • Büyük çoğunluk.

ekser-i nas / ekser-i nâs

 • İnsanların çoğunluğu.

ekseri / ekserî

 • Çoğunlukla.
 • Çoğunlukla.

ekserin-i avam / ekserîn-i avâm / اَكْثَرِينِ عَوَامْ

 • Halkın çoğunluğu.
 • Halkın çoğunluğu.

ekserisi / ekserîsi

 • Çoğunluğu.

ekseriya / اَكْثَرِيَا

 • Çoğunlukla.
 • Ekseriyetle, çoğunlukla.
 • Çoğunlukla.

ekseriyet / اَكْثَرِيَتْ

 • Çoğunluk.
 • (Ekseriyyet) En büyük kısım, çokluk.
 • Bir topluluk ve hey'etin yarısından fazlası.
 • Bir mecliste üyelerin verdikleri rey'lerin büyük kısmı ve bunların üstünlüğü.
 • Çoğunluk.
 • Çoğunluk.

ekseriyet-i azime / ekseriyet-i azîme

 • Büyük çoğunluk.

ekseriyet-i masum / ekseriyet-i mâsum

 • Günahsız, mâsum çoğunluk.

ekseriyet-i mutlaka / اَكْثَرِيَتِ مُطْلَقَه

 • Büyük çoğunluk.
 • Büyük çoğunluk.

ekseriyetçe

 • Çoğunlukla.

ekseriyetle

 • Çoğunlukla.
 • Çoğunlukla.

ekseriyyet / اكثریت

 • Çoğunluk. (Arapça)

ekseriyyet-i mutlaka / اكثریت مطلقه

 • Çoğunluk.

el-hükmü li'l-ekser

 • Hüküm çoğunluğa göre verilir.

endaze / endâze / اندازه

 • 60 cm.lik uzunluk ölçüsü. (Farsça)

enlem

 • (Arz dairesi) t. Yer yüzünde herhangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değeri. Dünyanın büyüklüğü X. yy. başlarında Sincar sahrasında ve Kûfe civarında bir meridyenin uzunluğunu ölçmek suretiyle bulan Musa Oğulları nâmıyla tanınan Muhammed, Ahmed ve Hasan isimlerindeki üç kardeş

enmuzec-i kemal / enmûzec-i kemâl

 • Yüksek fazilet ve olgunluk örneği.

erak ağacı

 • Arabistan'da yetişen, dallarından, diş temizliğinde faydalanılan, bir karış uzunluğunda, misvâk denilen parçaların yapıldığı ağaç.

erba'in / erba'în

 • Kırk günlük riyâzet. Maddî bağları azaltıp, mânevî tarafı kuvvetlendirmek ve kalb aynasını parlatmak için, tasavvuf büyükleri tarafından konan usûllerden biri; kırk gün az yemek, az içmek, az konuşmak, çok ibâdet etmek. Buna çile de denir.

erbain / erbaîn / اَرْبَع۪ينْ

 • Tasavvufta kırk günlük çile.

erc

 • Uzunluğuna yapılan ev.

erkaban

 • Uzun boyunlu.

erkan ve ahkam-ı zaruriye / erkân ve ahkâm-ı zaruriye

 • İslâmın yerine getirilmesi zorunlu temel esasları ve hükümleri.

erzani / erzanî

 • Ucuzluk. (Farsça)
 • Lâyıklık, liyakat, münasiblik, muvafakat, uygunluk. (Farsça)

esabi' / esabî'

 • (Tekili: Üsbu') Haftalar, yedi günlük zamanlar.

esbab-ı zaruriyye / esbâb-ı zarûriyye / اسباب ضروریه

 • Zorunlu sebepler.

eşbu / eşbû

 • Odunluk, kömürlük. Kömür ve odun konulacak yer. (Farsça)

esca'

 • (Tekili: Sec') Edb: Nesirde fıkra sonlarının kafiye tarzında olan uygunlukları, vezinli nesirler.

esef-nak

 • Hüzünlü, acıklı, esefli. (Farsça)

eşhür-ül-hacc

 • Hac ayları mânâsına gelen bu kelime; İslâmiyetten evvel Kâbenin tavaf edildiği; Şevval ve Zilka'de ile Zilhicce ayından da alınan 10 günle cem'an 70 günlük zamana verilen addır.

esrar-ı tevafukiye

 • Tevafukun, uygunluğun sırları.

eşşehir / eşşehîr

 • Meşhur, ünlü, tanınmış.

esta'

 • (Satı. dan) Uzun boyunlu. Boynu uzun olan insan veya hayvan.

esyan

 • Kederli, gamlı, tasalı, kaygılı, hüzünlü, üzüntülü.

etan

 • Dişi eşek. (Farsça)
 • Bir kısmı havada, bir kısmı suyun içinde kalan kaya; yosunlu taş. (Farsça)
 • Kuyu kenarında üstüne oturup su içmeye mahsus taş. (Farsça)

evzar

 • (Tekili: Vizr) Ağırlıklar. Yükler.
 • Mc: Günahlar.
 • (Vezer) Kal'alar, kaleler, hisarlar, sığınılacak yerler.
 • Üstünlükler, galebeler.
 • Dağlar.

eyamin

 • (Tekili: Eymen) Pek hayırlı, uğurlu olanlar. En yümünlü.

eyne

 • Nere? Nerede? Nereye? (mânasına sual için söylenir ve zarf-ı mekândır).
 • Zaman. An.
 • Yorgunluk (mânâsında da kullanılmıştır.)

fadl

 • İhsân.
 • Üstünlük, fazîlet.

fadl-i cüz'i / fadl-i cüz'î

 • Bir bakımdan üstünlük.

fadl-i külli / fadl-i küllî

 • Her bakımdan üstünlük.

faikiyet / fâikiyet

 • Üstünlük.
 • Üstünlük, başkalarından farklı ve üstün olmak.

faikiyyet / fâikiyyet / فائقيت

 • Üstünlük. Kıymetlilik.
 • Üstünlük. (Arapça)

fakd / فقد

 • Yokluk, yoksunluk. (Arapça)

fakir

 • Biçâre, muhtaç, yoksul. İslâm dini, ev kirası, yiyecek, içecek, giyecek, ilaç, yakacak gibi zorunlu ihtiyaçları karşılandıktan sonra yılda 96 gram altın alabilecek kadar geliri olmayanları fakir sayar. Fakirlerden vergi alınmaz, İslâm devleti zorunlu ihtiyaçlarını karşılamada, tedavi, tahsil (öğreni

fariza-i cihad

 • Cihad farzı; din uğrunda, Allah için çeşitli şekillerde mücadele etme zorunluluğu.

farz / فرض

 • Zorunlu görev.
 • Tanrı emri. (Arapça)
 • Borç, ödev. (Arapça)
 • Zorunlu. (Arapça)
 • Farz edilmek: Sayılmak, tutulmak, tasavvur edilmek. (Arapça)
 • Farz etmek: Saymak, tutmak, tasavvur etmek. (Arapça)
 • Farz olunmak: (Arapça)
 • Ta (Arapça)

fazail / fazâil

 • Faziletler, üstünlükler.

fazilet / fazîlet / فَض۪يلَتْ

 • Değer. Meziyet, iyilik, ilim ve iman, irfan itibarı ile olan yüksek derece. Dinî ve ahlâkî vazifelere riayet derecesi. Fazl ve hüner cihetiyle olan yüksek derece. Bir şeyin başka şeylerden cemal ve kemal ve fayda cihetiyle üstünlüğü, müreccah olmasına sebep olan keyfiyet.
 • Üstünlük. İyi ahlâklılık.
 • Farz ve vâciblerin hâricindeki nâfile ibâdetler yâni müstehâb ve sünnetler.
 • Değer, üstünlük.

fazilet-i a'mal / fazilet-i a'mâl

 • Amellerdeki fazilet, üstünlük.

fazilet-i imaniye

 • İmanın kazandırdığı üstünlük.

fazilet-i islamiye / fazilet-i islâmiye

 • İslâmın insanlara kazandırdığı erdem, üstünlük.

fazilet-i külliye / فَضِيلَتِ كُلِّيَه

 • Genel üstünlük, erdem.
 • Umumi olan değer ve üstünlük.

fazilet-i uhreviye

 • Âhirete ait fazilet, üstünlük.

faziletfuruş / fazîletfuruş

 • Üstünlük taslayan.

faziletfuruşluk

 • Üstünlük taslama, üstünlüklerini satmaya çalışma.

fazl / فضل

 • Âlimlere yakışır olgunluk.
 • İmân, cömertlik, ihsan, kerem, ilim, ma'rifet, üstünlük, hüner, tefâvüt, inayet.
 • Artmak.
 • Artık, (bunun zıddı naks'tır). Bir şeyden bakiye kalmak.
 • Fazla, ziyade, artık, bâki.
 • Fazlalık, üstünlük.
 • Üstünlük, lütuf.
 • Erdem. (Arapça)
 • Üstünlük. (Arapça)

fazl u kerem

 • Bilginlere, faziletli kişilere yaraşır olgunluk ve cömertlik.

fazl-ı israil-i kudret / fazl-ı isrâil-i kudret

 • Lâkabı İsrâîl olan güçlü Yakup'un (a.s.) üstünlüğü, fazileti.

fec'

 • Bir kimsenin, musibetten dolayı elemli olması.
 • İncinmek.
 • Tasalı olmak, kederli ve hüzünlü oluş.

fedame

 • Yorgunluk.
 • Tembellik.

fenn-i maani / fenn-i maânî

 • Mânâ ilmi, anlam bilim; sözün maksada, duruma ve yerine uygunluğundan bahseden ve hâlin gerekliliğine yakışması yollarını gösteren ilim.

feraiz-i ilahiye / ferâiz-i ilâhiye

 • Allah'ın zorunlu kıldığı görevler, farzlar.

fersah

 • Uzunluk ölçüsü birimidir, iki çeşittir: Deniz fersahı: 5555 m. Kara fersahı: 4444 m.
 • İki şey arasındaki açıklık.
 • Sükun ve hareket arasındaki vakit.
 • Zaman. Saat.
 • Dâimî ve çok olup aslâ kesilmeyen şey.
 • Üç mil, beş kilometre veya dört saatlik mesafe, muhtelif mesafelere tekabül eden bir uzunluk ölçüsü.

ferzane-gi / ferzane-gî

 • Üstünlük, rüçhaniyet. (Farsça)
 • Bilgi. (Farsça)

fesahat / فصاحت

 • Fasihlik, dilde düzgünlük. (Arapça)

fesahat-i harika

 • Sözün hayranlık verici şekildeki düzgünlük, açıklık ve akıcılığı.

feta

 • (Fetâne) (Çoğulu: Eftâ) Yassı ve çökük burunlu olmak.

fetase

 • Yassı çökük burunlu olmak.
 • Büyük boncuk.

fetişizm

 • Bazı eşyaları putlaştırıp aşırı düşkünlük gösterme.

fevak

 • İki sağım arasında devenin memesinde sütün birikmesi.
 • Rahat.
 • Rücu.
 • Uzun boyunlu bir nevi su kuşu.

fevkaniyet

 • Üstünlük.

fevz

 • Galiplik, zafer, üstünlük, selamet, kurtuluş.

fey-i zeval / fey-i zevâl

 • Güneş, gün ortasında (Nısf-ün-nehârda), tam tepeye gelince görülen en kısa gölge uzunluğu.

feyezan-ı hikmet / feyezân-ı hikmet

 • Hikmetin feyizli coşkunluğu, taşkınlığı.

feyz-i kemal / feyz-i kemâl

 • Olgunluğun feyzi, mükemmelliği yansıması.

fezail-i a'mal / fezâil-i a'mâl

 • Amellerin faziletleri, üstünlükleri.

fezail-i ilmiye / fezâil-i ilmiye

 • İlmi faziletler, üstünlükler.

fezail-i kelamiye / fezâil-i kelâmiye

 • Sözün üstünlükleri.

fidye

 • Herhangi bir farzından birini yerine getirmeye gücü olmayan bir kimsenin Cenâb-ı Hak'tan özür dilemek kasdı ile, verdiği para veya sadaka.
 • Esir veya kölelikten kurtulmak için verilen para.
 • Fık: Fakirin sabahlı akşamlı bir günlük yiyeceği.

fıkdan / fıkdân / فقدان

 • Yoksunluk, bulunmama, yokluk. (Arapça)

fir'avni / fir'avnî

 • Firavunluk. Firavun ile ilgili. (Farsça)

firavniyet

 • Firavunluk; firavun gibi isyankârlık.

firavun / firâvun

 • İlâhlık davası güden ünlü bir ulu önder.

firavuniyet / firâvuniyet

 • Firavunluk.

füru-mandegi / füru-mandegî

 • Yorgunluk, bitkinlik. Beceriksizlik. (Farsça)

fütüvvet

 • Cömertlik. Başkasını, kendisine tercih etmek. Başkalarının işlerini düzeltmeye çalışmak ve faydasına koşmak. Fütüvvetin başka değişik târifleri de yapılmıştır. Bunlardan bâzıları şöyledir: Kendi nefsinde başkasının üzerine bir meziyet, üstünlük görme mek. Hatâlarını îtirâf edenleri affetmek, hiç kim

füyak

 • Su kuşlarından uzun boyunlu bir kuş.

gafa

 • Her şeyin kemi ve yaramazı.
 • Toza benzer bir âfet. (Hurma koruğunun üstüne gelip olgunluktan men'eder ve lezzetini bozar.)

galeb

 • (Galb) Üstünlük. Yeğinlik.

galebe

 • Üstünlük, üstün gelme.

galebe etmek

 • Gâlip gelip üstünlük sağlamak.

galebe-i ilmiyye

 • İlmî üstünlük.

galebe-i vahşet

 • Vahşetin üstünlüğü, ilkelliğin üstünlüğü.

galiben

 • Çoğunlukla.

galibi

 • Çoğunluğu.

galibiyet

 • Üstünlük.
 • Üstünlük, yenme.

galibiyyet

 • Üstünlük. Yenmek. Mağlub etmek.

gamin / gamîn

 • Tasalı, hüzünlü, kederli, gamlı. (Farsça)

gamm-alud

 • Kederli, gamlı, hüzünlü, kaygı veren. (Farsça)

gamm-dide / gamm-dîde

 • Kederli, tasalı, gamlı, hüzünlü.

gamm-gin / gamm-gîn

 • Kederli, hüzünlü, gamlı. (Farsça)

gamm-zede

 • Kederli, hüzünlü, gamlı, tasalı. (Farsça)

gasa

 • Uzunluk.

gaybi tevafuk / gaybî tevafuk

 • Gaybî ve mânevî bir yardım sonucu oluşan tevafuk, uygunluk.

gayr-ı zaruri / gayr-ı zarurî

 • Zorunlu olmayan.

gazete

 • Genellikle günlük çıkan ve büyük boy olan neşriyat organı. (Fransızca)

gevedan

 • Çoğunlukla Van, Hakkari ve Şırnak illerinde yaşamakta olan aşiretlerden birisi.

geylani / geylânî

 • Kerametleriyle ünlü büyük bir velî.

gılaz

 • Yoğunluk, koyuluk.

gılzet / غلظت

 • Yoğunluk. (Arapça)
 • Kabalık. (Arapça)
 • Kalınlık. (Arapça)

giriban-çak / girîban-çâk

 • Yakası yırtık. (Farsça)
 • Mc: Kederli, hüzünlü, üzüntülü. (Farsça)

girifte-gi / girifte-gî

 • Tutkunluk. (Farsça)
 • Hastalık hali. (Farsça)
 • Esirlik. (Farsça)

goethe

 • Almanların ünlü şairi.

gurre-i garra

 • Bir günlük hilâl.

gussanak / gussanâk

 • Kederli, hüzünlü, tasalı, kaygılı. (Farsça)

hacat-ı zaruriye / hâcât-ı zaruriye

 • Zorunlu temel ihtiyaçlar, yiyecek ve içecek gibi.

hacat-ı zaruriye-i diniye / hâcât-ı zaruriye-i diniye

 • Dinen yapılması ve karşılanması zorunlu olan ihtiyaçlar.

hacegan yolu / hâcegân yolu

 • Daha çok nübüvvet kemâlâtına (olgunluklarına, üstünlüklerine) kavuşturan Hazret-i Ebû Bekir'den gelen yolun, Yusuf-ı Hemedânî hazretlerinden îtibâren aldığı isim. Bu yol sonradan Nakşibendiyye adını almıştır.

hacerülesved

 • Kâbede bulunan ünlü kara taş.

hacet-i zaruriye / hâcet-i zaruriye

 • Zorunlu ihtiyaç.

hadb

 • Vurmak, darb etmek.
 • Deriyi etiyle ayırmak.
 • Isırmak.
 • Yalan söylemek.
 • Uzunluk.

hadd-i kemal / hadd-i kemâl

 • Olgunluk hâli. Kemalât haddi.
 • Olgunluk ve mükemmellik sınırı, seviyesi.

hafta

 • Yedi günden ibaret müddet. Yedi günlük müddet. (Farsça)

hakesari / hakesarî

 • Perişanlık, düşkünlük. (Farsça)

hakikat-ı zaruriye

 • Zorunlu gerçek.

hakimiyet / hâkimiyet

 • Hakimlik, üstünlük, egemenlik.

hakimiyyet / hâkimiyyet

 • Hâkim oluş. Hükmediş. Âmirlik. Üstünlük. Müdahale ve rakibi kabul etmemek hali.

hakk

 • (Bâtılın zıddı) Doğru. Gerçek. Vâcib ve lâzım olan. Her sâbit ve doğru olan şey. Adalet. Herkesin meşru olan salahiyeti, iktidarı, bir şey üzerindeki mâlikiyyeti.
 • Dâva ve iddia.
 • Hakikate uygunluk.
 • Geçmiş, harcanmış emek. Pay, hisse.
 • Münasib
 • Din. İslâmi

haksari / hâksarî

 • Perişanlık, düşkünlük, rezillik.

hamsin / hamsîn

 • Elli.
 • Erbaîn denen kırk günlük kara kıştan sonra gelen elli günlük kış.

harf-i atıf

 • Atıf harfi, bağlaç; (Ar. gr.) bir mânâ bütünlüğünü korumak için, kelime veya cümle grubu arasındaki irtibatı sağlayan harf, "vav" gibi.

hari / hârî / خواری

 • Düşkünlük. (Farsça)

hariri / harîrî

 • Makamât adlı eseri yazan ünlü edibin ünvanı.

hasafet

 • Rey sağlamlığı. Hükümde kuvvet ve olgunluk.

hasaset / hasâset

 • Yoksulluk, düşkünlük.

haşebiyet

 • Odunluk, odun niteliği.

hasen

 • Güzel. Hüsünlü. Güzellik.
 • Güzel olmak.

hata-yı ekseriyet

 • Çoğunluğun hata ve kusuru.

hatibe / hatîbe

 • Ormanlık, ağaçlık yer.
 • Odunluk.

havadis-i yevmiye / havâdîs-i yevmiye

 • Günlük hâdiseler, olaylar.

havaic-i gayr-ı zaruriye / havâic-i gayr-ı zaruriye

 • Zorunlu olmayan ihtiyaçlar.

havaic-i zaruri / havâic-i zarurî

 • Zorunlu ihtiyaçlar.

havayic-i gayr-ı zaruriye

 • Zorunlu olmayan ihtiyaçlar, ihtiyaç olmadığı halde ihtiyaç haline gelmiş şeyler.

hayşum

 • Geniz (burun) kovuğu. Nunlu sesler, gunne buradan çıkar. (Tecvidde bahsedilmiştir.)

hayta'

 • Deve kuşlarının uzun boyunlu olanı.

hazin / hazîn / حَز۪ينْ

 • Hüzünlü. Keder meydana getiren. Acı uyandıran.
 • Hüzünlü, üzüntü verici.
 • Hüzünlü.

hazin levha / hazîn levha

 • Hüzünlü, acıklı tablo.

hazinane / hazînâne

 • Hüzünlü bir şekilde.
 • Hüzünlü bir hâlde.

hedne

 • Sükun, sessizlik, durgunluk.

hefte

 • Yedi günlük müddet olan hafta.

hegemonya

 • yun. Kuvvetle ve kıymetli vasıflarla olan üstünlük.
 • Bir devletin başka bir devlet üzerindeki siyasi üstünlüğü ve baskısı.
 • Üstünlük ve baskı.

hektometre

 • Yüz metrelik uzunluk ölçü birimi. (Fransızca)

helak

 • Yıkılma, bitme, mahvolma.
 • Harislik ve pek düşkünlük.
 • Azab. Korku, havf.
 • Fakr.

hem-kadd

 • Boyları birbirine eşit olan, uzunlukları aynı olan. (Farsça)

heva

 • İstek. Nefsin isteği. Düşkünlük. Gelip geçici olan heves. Nefsin zararlı ve günah olan arzuları.

heyecan / heyecân

 • Birden bire şiddetle hislenme. Ürperme.
 • Coşkunluk. Coşmak.
 • Coşkunluk, şiddetli hislenme.

heyecanat / heyecânât

 • Coşkunluklar.

hezimet / hezîmet

 • Bozgunluk, mağlubiyet.

hicaz demiryolu

 • Şam'dan Hayfa'ya kadar uzanan demiryolu. Yapımına 1900'de başlanan bu demiryolunun uzunluğu 1465 km, genişliği ise 1050 m. idi. Başlıca özelliği tamamıyla İslâm dünyasının yardımı ile yapılmış olmasıdır. II.Abdülhamid zamanında yapılan bu demiryolu 1908 yılında tamamlanmıştır.

hiddet-i zeka / hiddet-i zekâ

 • Akıl üstünlüğü, zekâ keskinliği.

hillet

 • Bir yere konup istirahat eden cemaat.
 • Yorgunluk. Kırgınlık.
 • Boşanmış kadının iddet müddetinin sona ermesi.

hırs

 • Bir şeye aşırı düşkünlük, şiddetli istek.
 • Aç gözlülük, aşırı düşkünlük.

hırs-ı şöhret

 • Şöhret hırsı, şöhrete düşkünlük.

hizame

 • (Çoğulu: Hazâyim) Yular burunluğu.

hubas

 • Değirmen unluğu.

hubb-u cah

 • Şöhret düşkünlüğü, makam sevgisi. Rütbe hırsı. (Farsça)

hubb-u nefis

 • Kendini sevme, nefse düşkünlük.

hubbüşşehevat / hubbüşşehevât

 • Şehvetleri sevme, nefsin arzu ve istekelerinine aşırı düşkünlük.

humud / humûd

 • Durgunluk, uyuşukluk; bir mâni olmadığı halde bekârlığı istemek. Şehvet ve iffetin azlığı.

huruf-u atıf

 • Atıf harfleri, bağlaçlar; (Ar. gr.) mânâ bütünlüğünü korumak için, kelime veya cümle grubu arasındaki irtibatı sağlayan harfler; "vav, bel, fe" gibi.

huşam

 • Kalın burunlu.
 • Uzun dağ burnu.

hüsn-ü kemal / hüsn-ü kemâl

 • Güzel kemâl, olgunluk.

hüsn-ü tenasüp

 • Güzel bir uygunluk.

hüsn-ü vifak

 • Uygunluğun güzelliği, güzel uygunluk.

husure

 • Yoğunluk, kalınlık. Sütün yoğurt olması.

hüzn-alud

 • Kederli. Hüzünlü. Gamlı. (Farsça)

i'tidal

 • Bir şeyde veya halde ifrat veya tefrite düşmemek. Vasat derece olmak.
 • Yumuşaklık. Uygunluk.
 • Gündüz ve gecenin birbirine denk, eşit olması.
 • Miktar ve keyfiyyet hususunda iki hâlet arasında mutavassıt olmak.

ibtila / ibtilâ / ابتلا

 • Belâya uğramak. Musibete düşmek. İyi veya kötü şeye düşkünlük, tiryakilik.
 • İnsanın iyiliğini, kötülüğünü ve kemâl derecesini meydana çıkaran imtihan, tecrübe.
 • İmtihan. Allahü teâlânın, kulunu, çeşitli sıkıntılar vermek sûretiyle imtihan etmesi, denemesi.
 • Bir şeye düşkünlük. Mübtelâ olmak.
 • Belaya uğramak, musibete düşmek, kötü şeye düşkünlük.
 • Tiryakilik, düşkünlük.
 • Tutkunluk, müptelalık, düşkünlük. (Arapça)

icab / îcâb

 • Zorunlu kılma; bir fiilin yapılmasını isteme ve onun terk edilmesini yasaklama.

icabi / icabî

 • Zorunluluk, mecburiyet.

idad

 • (İded) Üstünlük, galibiyet, zafer.
 • Kuvvet, zor.

idbar / idbâr

 • Düşkünlük.

iddia-yı rüçhan

 • Üstünlük iddiası.

iffet / عفت

 • Namusluluk, namus düşkünlüğü. (Arapça)

ifrat-ı neşat

 • Sevinç coşkunluğu, sevinçten dolayı çoşma.

ıh

 • Deveyi çökertmek için kullanılır sestir.
 • Yorgunluk ve heyecanla hızlı nefes vermeği tasvir eder.

ıhlamak

 • Ih diyerek deveyi çökertmek.
 • Ih diyerek yorgunluk ve heyecanla hızlı nefes vermek.

ihtiras

 • Bir şeyi fazla arzulama ve ona fazla düşkünlük.

ihtiyac-ı zaruri / ihtiyac-ı zarurî

 • Zorunlu ihtiyaçlar.

ihtiyacat-ı zaruriye / ihtiyâcât-ı zaruriye

 • Zorunlu ihtiyaçlar.

iktirab

 • Tasalı ve gamlı olma. Korkulu ve hüzünlü bulunma.

iktiras

 • Bir işe ehemmiyet verme, bir şeyi mühimseme.
 • Kederli ve hüzünlü olma.

ılgıdır

 • Bir metre kadar uzunluğunda, uçlarına birer karış kadar iki çivi sokulmuş ağaçtan yapılma bir ölçü âletidir.

ilm-i meani / ilm-i meânî

 • Sözün hâle uygunluğundan bahseden edebî ilim dallarından biri.

iltifat

 • Güzel sözle samimi olarak okşamak. Yüz göstermek. Teveccüh etmek. İyilik etmek. Lütfetmek.
 • Dikkat, itina.
 • Edb: Bir mevzu anlatılırken, o anda kalbe doğan bir ilham coşkunluğu ile -mevzu dışına çıkmadan- sözün ve hitabın yönünü değiştirme san'atıdır. Meselâ: (Asım'ın nesli...

imtidad

 • Uzanmak. Uzayıp gitmek. Gerilip ve çekilip uzanmak.
 • Boy. Tul. Uzunluk.
 • Feza, uzay.

imtila'

 • Dolma. Dolgunluk.
 • Tıb: Kan durma, kan toplanma.

imtila-i mide

 • Mide dolgunluğu.

imtizac-ı elvan

 • Renklerin uygunluğu.

inbihar

 • Yorgunluktan dolayı nefes kesilip soluk soluğa kalma.

inde'l-cumhur

 • Çoğunluğun yanında, çoğunluğun nazarında.

inhifaz

 • Aşağılanma, alçaklanma.
 • Çökkünlük.

inhimak / inhimâk / انهماک

 • Kapılma, düşkünlük.
 • Aşırı düşkünlük. (Arapça)

insak-ı kelam / insak-ı kelâm

 • Söz düzgünlüğü, kelâmın akıcılığı.

insicam / insicâm / اِنْسِجَامْ

 • Suyun dökülüp devamlı akışı. Düzgünlük. Sağlam ve ıttırad ile ârızasız tertib üzere olmak.
 • Devamlı yağmur yağmak.
 • Edb: Düzgün, tertibli, pürüzsüz söz. Kitabın ifadesi güzelce ve düzgün tertib üzere olmak.
 • Düzgünlük, uyumluluk.
 • Düzgünlük.
 • Düzgünlük.

insicam-ı ecmel / insicâm-ı ecmel / اِنْسِجَامِ اَجْمَلْ

 • Çok güzel düzgünlük, uyumluluk.
 • En güzel düzgünlük.

intiaş

 • Yorgunluktan sonra canlılık hissetme. Canlılık.
 • Hastalıktan sonra iyileşip kalkma.
 • Geçinme.
 • (Yıkılan adam) doğrulup kalkma.

intişar

 • Dağılmak. Yayılmak. Üremek.
 • Tıb: Yorgunluktan damar şişip kabarmak. Umumileşmek.

intizam / intizâm / اِنْتِظَامْ

 • Düzgünlük, düzen, yerli yerindelik.
 • Düzen, düzgünlük.

intizām / اِنْتِظَامْ

 • Düzgünlük.

intizam-ı ekmel / intizâm-ı ekmel / اِنْتِظَامِ اَكْمَلْ

 • En mükemmel düzen, düzgünlük.

intizam-ı faik / intizâm-ı fâik / اِنْتِظَامِ فَائِقْ

 • En yüksek (derecede) düzen, düzgünlük.

intizam-ı mutlak / intizâm-ı mutlak / اِنْتِظَامِ مُطْلَقْ

 • Mutlak düzen, düzgünlük.

iptila / iptilâ

 • Düşkünlük, tiryakilik.

irfan / irfân

 • Bilme, anlama, zihni olgunluk.

ism-i tafdil

 • "En üstün, daha üstün, daha iyi" gibi karşılaştırma ve üstünlük ifâde eden sözler.
 • Renge, şekil ve vasfa dâir (ef'al) vezninde olan mutlak ve uzuv noksanlığına delâlet etmemek üzere mukâyeseli üstünlük ifâde eden sıfatlardır. Daha büyük, en büyük, daha küçük, en küçük, en güzel, daha güzel gibi mânâlara gelir. (Kebir kelimesinin ism-i tafdili: Ekber; sağir kelimesinin ism-i tafdil

ispat-ı vacibü'l-vücud / ispat-ı vâcibü'l-vücud

 • Varlığı zorunlu olan, var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı olmayan Allah'ın ispatı.

istahrabat

 • Ateşe tapanların ünlü ateşlerinin bulunduğu yer.

istidad-ı kemal / istidad-ı kemâl

 • Mükemmellik ve olgunluk yeteneği.

istidadat-ı kemal / istidâdât-ı kemâl

 • Mükemmellik ve olgunluk yetenekleri, çekirdekleri.

istikmal

 • Bir şeyin olgunluğa, kemale erdirilmesi. İkmal etmek. Eksiksiz ve tam oluş, tam ve kâmil olmak.

ıstılah

 • Tabir, deyim. Belirli bir topluluğun, bir lafzı lügat mânasından çıkararak başka bir mânada kullanmaları.
 • Bir ilim veya mesleğe âid kelime. Terim. Erbab-ı ilim arasındaki ve herkesin anlamadığı kelime.
 • Muvafakat. Uygunluk. Barışmak. İttifak.

it'ab

 • Yormak. Yorgunluk vermek. Sıkıntı vermek.

itikadat-ı umumiye

 • Çoğunluğun, genelin inançları.

ittisal-i mana / ittisal-i mânâ

 • Anlam bütünlüğü.

izhar-ı fazl

 • Değerini, üstünlüğünü ortaya koyma.

ıztırar / ıztırâr / اضطرار

 • Zorunluluk, mecburiyet.
 • Zorunluluk. (Arapça)

ıztırari / ıztırarî / ıztırârî / اضطراری

 • Zorunlu olarak, çaresizce.
 • Zorunlu. (Arapça)

ıztırari olarak / ıztırârî olarak

 • Çaresizce, zorunlu olarak.

izzet

 • Bir kimse zelil iken kavi ve kudret sahibi olmak. Ziyâdelik ve üstünlük.
 • Değer, kıymet. Kuvvet. Muhterem ve mu'teber olmak.
 • Bulunmaz derecede az olan şey.
 • Üstünlük, yücelik, azîz olma.
 • Hürmet, saygı. Çünkü bildin mü'minin kalbinde bir Allah var, Niçin izzet etmedin ol beyte kim Allah var.
 • Üstünlük, yücelik.
 • Üstünlük, galibiyet.

izzet ve şehamet-i islamiye / izzet ve şehamet-i islâmiye

 • İslâmiyetten gelen cesaret ve üstünlük.

izzet-i kudret

 • Kudretin izzet ve üstünlüğü.

jurnal

 • Günlük, ispiyon.

kabe-i kemalat / kâbe-i kemâlât

 • Mükemmelliklerin kâbesi, olgunlukların merkezi.

kad / kâd

 • Mahzun olma, hüzünlü ve kederli olma.

kadem

 • Ayak. Adım. Metrenin üçte biri kadar olan uzunluk. Oniki parmak uzunluğu, yarım arşın.
 • Uğur.
 • Ayak, adım.
 • Yarım arşın uzunluğunda bir ölçü.
 • Uğur.

kahır

 • Üstünlük, galebe.

kalah

 • Diş sarılığı.
 • Sarık uzunluğu.

kalb temizliği

 • Kalbin İslâmiyet'e uymayan şeylerden, dünyâya düşkünlükten, kötü düşünceden kurtulması.

kalb-i hazin / kalb-i hazîn

 • Üzülen kalp, hüzünlü gönül.

kalb-i na-şad / kalb-i nâ-şâd

 • Hüzünlü gönül, kederli kalb.

kamilin / kâmilîn

 • Kemâl ve fazilet sahibi, mânevî yönden olgunluğa erişmiş kimseler.

kamilin-i nev-i beşer / kâmilîn-i nev-i beşer

 • İnsanların içinde kemâl ve fazilet sahibi, mânevî yönden olgunluğa erişmiş olanlar.

kanıt

 • Ümidi tamamen sönmüş. Ye'se düşmüş, ümitsiz, kederli, hüzünlü.

kanuniyet

 • Kanunluluk. Kanun haline gelmek.
 • Kanunluk.

kanva'

 • Büyük burunlu kadın.

karanitıs

 • Kişiyi sersem eden dimağ dolgunluğu.

kariye

 • (Çoğulu: Kavâri) Uzun burunlu, kısa ayaklı, arkası yeşil bir kuş.
 • Süngü demirinin keskin yeri.
 • Kılıcın ve ona benzer şeylerin keskin yeri.

karlayl

 • Ünlü bir tarihçi.

karun / karûn

 • Azaba uğramış ünlü bir zengin.

kavd

 • Boy uzunluğu.
 • At sürüsü.

kavda

 • (Çoğulu: Kud) Uzun boyunlu kadın.
 • Alt dişlerin uzun başlısı.

kavmiyetçilik

 • İslâmiyetin âyet-i kerime ve hadis-i şerifle men'ettiği, soy sop üstünlüğü ileri sürerek, kendi kavminden olmayanlardan ayrılmak ve onları hakir görmek.

kaziye-i makbule

 • Çoğunluk tarafından kabul edilen önerme, hüküm.

keffaret-i halk

 • Hac için ihrama girip de bir özre mebni saçlarını vaktinden evvel traş ettiren kimsenin tutacağı üç günlük oruçtan ibârettir.

keib

 • Mahzun, hüzünlü, münkesir ve kötü halli olan kişi. (Müe: Keibe)

kelal / kelâl

 • Yorgunluk. Bitkinlik. Usanç.
 • Göz nuru zayıf olmak, yorgun olmak.

kelal-aver / kelâl-âver

 • Yorgunluk ve bıkkınlık veren. Sıkıcı, yorucu. (Farsça)

kelal-bahş / kelâl-bahş

 • Sıkıcı, yorucu. Yorgunluk getiren. (Farsça)

kelal-i dil / kelâl-i dil

 • Gönül yorgunluğu.

kelalet / kelâlet

 • Yorgunluk. Bitkinlik. Usançlık.
 • Bıçak ve kılıç gibi şeylerin kesmez olması.
 • Akrabalığı uzak olanlar. (Amcazâdeler topluluğu gibi).
 • Kör ve kesmez olan.

kell

 • (Çoğulu: Külul) Ağırlık.
 • Yorgunluk.
 • Ufak taneli yağmur.
 • Yetim.
 • Semizlik, besililik.
 • Cibinlik dedikleri ince örtü.

kemal / kemâl / كمال

 • Kâmillik, olgunluk. Olgunlaşma. Erginlik. Bütün güzel sıfatlarla muttasıf olmak. Fazilet.
 • Değer, baha.
 • Fazlalık.
 • Sıdk ile yapılan güzel iş.
 • Olgunluk, olma.
 • Eksiksizlik, tamlık.
 • Değer, baha.
 • Bilgi, fazilet.
 • Olgunluk, mükemmellik, eksiksiz olma, fazîlet.
 • Olgunluk, erginlik, tamlık.
 • Olgunluk, mükemmellik. (Arapça)

kemal-i akıl / kemâl-i akıl

 • Aklın olgunluğa erişmesi.

kemal-i intizam / kemâl-i intizâm / كَمَالِ اِنْتِظَامْ

 • Tam bir düzen, düzgünlük.

kemal-i münasebet / kemâl-i münasebet

 • Mükemmel bir uygunluk.

kemal-i tam / kemâl-i tam

 • Tam bir mükemmellik, olgunluk.

kemal-i tenasüb / kemâl-i tenasüb

 • Tam bir uygunluk.

kemalat / kemâlât

 • Faziletler, olgunluklar, insanın bilgi ve güzel ahlâkça tam ve olgun olması.
 • Olgunluklar, fazîletler, ahlâk ve huy güzellikleri.
 • Kemâller, olgunluklar.

kemalat-ı hakikiye / kemâlât-ı hakikiye

 • Hakikî, gerçek mükemmellikler ve üstünlükler.

kemalat-ı maneviye / kemâlât-ı mâneviye

 • Mânevî mükemmellikler, üstünlükler.

kemalat-ı medeniyet / kemâlât-ı medeniyet

 • Medeniyetin mükemmellikleri, üstünlükleri.

kemalat-ı nübüvvet / kemâlât-ı nübüvvet

 • Peygamberliğe âit üstünlükler olup, evliyâlığın çok yüksek makamlarından biri.

kemalat-ı şahsiye / kemâlât-ı şahsiye

 • Şahsî olgunluklar, faziletler, güzellikler.

kemalat-ı vicdaniye / kemâlât-ı vicdaniye

 • Vicdanî ve ruhî olgunluklar.

kemalat-ı vilayet / kemâlât-ı vilâyet

 • Evliyâlığa âit üstünlükler, olgunluklar.

kemalin vücudu / kemâlin vücudu

 • Mükemmelliğin, olgunluğun varlığı.

keramet / kerâmet

 • İkrâm, üstünlük.Hangi peygamberin ümmetinden olursa olsun, velîlerden âdet dışı, yâni fizik, kimyâ ve fizyoloji kânunları dışında meydana gelen şeyler, hâdiseler.

kesad / kesâd

 • Alış veriş durgunluğu. Kıtlık. Eksiklik. Verimsizlik.
 • Kıtlık, yokluk.
 • Sürümsüzlük, alış-veriş durgunluğu.
 • Durgunluk.

kesafet / kesâfet / كثافت / كَثَافَتْ

 • Sıkılık, tokluk.
 • Kalınlık, yoğunluk.
 • Saydam olmama.
 • Koyuluk.
 • Kalabalık.
 • Bulanıklık. Kir. Açık veya berrak olmamak.
 • Kalınlık, yoğunluk, kesiflik, koyuluk. Şeffaf olmamak.
 • Yoğunluk, katılık.
 • Yoğunluk.
 • Yoğunluk. (Arapça)
 • Çokluk. (Arapça)
 • Şeffaf olmama, yoğunluk ve katılık.
 • Şeffaf olmama, yoğunluk ve katılık.

kesafet-i nüfus

 • Nüfus çokluğu, nüfus yoğunluğu, nüfus kalabalığı.

kesat

 • Kötü gidiş, durgunluk.

kesb-i imtiyaz

 • Üstünlük, ayrıcalık kazanmak.

kesel

 • Tembellik. Uyuşukluk.
 • Yorgunluk.
 • Ağırlık.

keselan

 • Tembellik. Yorgunluk. Uyuşukluk.

kevser-i fesahat

 • Dilin doğru, düzgün, açık ve akıcı şekilde kullanılmasından doğan tatlılık, doygunluk.

keyf

 • Afiyet, sağlık, sıhhat.
 • Memnunluk, hoşlanma.
 • Neş'e, sevinç, sürur.
 • Mizaç, tabiat.
 • İstek, taleb, arzu, heves.
 • Gönül açıklığı.

kezaz

 • (Kezazet) Hadden tecavüz etmek, haddini aşmak.
 • Tıb: Nefes alamıyacak derecede mide dolgunluğu.

kibriya / kibriyâ

 • Allahü teâlâya mahsûs azamet, büyüklük, üstünlük, yücelik.

kihal

 • (Tekili: Kehl) Kemâlini bulmuş kimseler. Kâmil insanlar. Olgunluk çağında bulunanlar.

kınaf

 • Büyük burunlu kişi.

kirzim

 • (Çoğulu: Kerâzim) Yüksek burunlu kimse.
 • Büyük balta.

kısm-ı a'zam / قِسْمِ اَعْظَمْ

 • Büyük çoğunluk.

kısm-ı ekseri / kısm-ı ekserî

 • Çoğunluk, büyük bir kısmı.

kıvam / kıvâm

 • Olgunluk derecesi. Her şeyin en uygun hali.
 • Mâyi bir şeyin koyulaşmış hali.
 • Tav.
 • Durma.
 • Çağ.
 • Bir şeyin nizamı.
 • Doğrular. Dikler. Dik ve doğru çizgiler.
 • Olgunluk, tav, dik, direk.

kıymet

 • Değer, îtibâr, üstünlük.

küfüvv-ü şer'i / küfüvv-ü şer'î

 • Şeriatın eşler arasında uygun gördüğü denklik; birbirine uygunluk.

kühulet

 • Orta yaşlılık. (35-40 yaş arası) Olgunluk çağı. Bazılarına göre: Yirmibir ile altmış yaşa kadar olan insanın hayat devresi. Veya otuz ile elli arası.
 • Orta yaşlılık, olgunluk çağı.

külfet

 • Zahmet. Sıkıntı. Yorgunluk. Zahmetli iş. Adetten ve lüzumundan çok yorularak çalışmakla iş yapmak.
 • Merâsim.

küll-i azam / küll-i âzam

 • En büyük varlık; bütünlük arz eden en büyük şey.

küll-ü azam / küll-ü âzam

 • En büyük bütün; bütünlük arz eden en büyük şey.

külliye

 • (Külliyet) Bütünlük, umumilik, genellik.
 • Bolluk, çokluk, ziyadelik.
 • Tar: Osmanlı İmparatorluğu zamanında Arap vilâyetlerinde bazı medreselere, üniversite karşılığı verilen ad.
 • Bütünlük, ilgili bütün kısımların bir arada bulunduğu yapı.

külliyet

 • Bütünlük, genellik, kapsamlılık.
 • Genellik, bütünlük, çokluk.

kündür

 • (Çoğulu: Kenadir) "Günlük" denilen nesne.
 • Şişman ve kısa boylu kimse.
 • Vahşi hımar, yabani eşek.
 • Büyük çuval.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

latif tevafuk

 • İnce mânâlar içeren hoş, güzel uygunluk.

lazım-ı mezhep / lâzım-ı mezhep

 • Mezhebe zorunlu olarak lâzım olan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey (meselâ, iktisat ilmi bir mezhepse, onun lâzımı matematik ilmidir. Çünkü matematik ilmi olmadan iktisat hesaplanamaz).

lazım-ı zaruri / lâzım-ı zarurî

 • Zâtın zorunlu gereği.

lazım-ı zati / lâzım-ı zâtî

 • Birşeyin bizzat kendisinde zorunlu olarak bulunan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey; meselâ, sıcaklık ateşin lâzım-ı zâtîsidir.

lazime / lâzime

 • Gereklilik, zorunlu olarak ayrılmaz nitelik.

lazıme-i zaruriye / lâzıme-i zaruriye

 • Varlığı zorunlu ve mutlaka gerekli olan zorunlu ve gerekli özellik.

lazıme-i zaruriye-i beyyine / lâzıme-i zaruriye-i beyyine

 • Bir meseleyle beraber düşünülmesi ister istemez zaruri olan diğer bir şey ("Allah" denilince Onun ezelî olduğu da zorunlu olarak bilinir).

lazime-i zaruriye-i beyyine / lâzime-i zaruriye-i beyyine

 • Apaçık zorunlu bir gereklilik şeklinde; bir şeyin apaçık zorunlu niteliği.

lazıme-i zaruriye-i naşie-i zatiye / lâzıme-i zâruriye-i nâşie-i zâtiye

 • Bizzat kendi zâtında var olan ve zâtından başka hiçbirşeyden kaynaklanmamış olan, bizzat kendisinde zorunlu olarak bulunan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey; meselâ "Sıcaklık, ateşin bizzat kendisinden kaynaklanan ayrılmaz zorunlu bir özelliğidir." denilebilir.

lazime-i zaruriye-i zatiye / lâzime-i zaruriye-i zâtiye

 • Zâtının ayrılmaz ve zorunlu gerekliliği.

lebid / lebîd

 • Ünlü bir şair.

lefef

 • Pelteklik, kekemelik.
 • Yorgunluk.
 • Besililik, semizlik.

lehif / lehîf

 • (Lehfân) Mahzun, hüzünlü, üzüntülü, kederli.

lisan-ı beliğane / lisân-ı beliğâne

 • Belâgatli dil, maksadı muhatabın hâline tam bir uygunluk içinde anlatan dil.

liyakat / liyâkat

 • Layıklık, uygunluk.

lokman

 • Kurânda adı geçen tıp bilgisiyle ünlü bir zat.

lügub

 • Yorgunluk, açlık, meşakkat. Ta'b.

lüzum-u mutabakat

 • Uygunluğun lüzumu, gereği.

lüzum-u zati / lüzum-u zâtî

 • Varlığının zorunlu şartı ve ayrılmaz temel özelliği.

lüzum-u zati-i tabii / lüzum-u zâti-i tabiî

 • Birşeyin bizzat kendisinde zorunlu olarak doğal bir şekilde bulunan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey; meselâ tam olmasa da "Ateşin lüzum-u zâti-i tabiîsi sıcaklıktır." denilebilir.

ma'd

 • Taze hurma.
 • Taze ot.
 • Yumuşak.
 • Yoğunluk, gılzat.
 • Gitmek.
 • Çekmek.

ma'kuliyet

 • Akla uygunluk, mantıki oluş.
 • Menkul olmayış.

ma'rufiyet

 • Ma'rufluk. Ünlülük, meşhurluk, tanınmışlık.

maani / maanî

 • (Tekili: Mâna) Mânalar.
 • Belâgatın üç şubesinden biri. Lafzın muktezâ-yı hâl ve makama uygunluğuna mahsus bir ilim adı.

maani-i beyaniye / maâni-i beyâniye

 • Beyân ve maânî ilimleri (beyân; teşbih, istiâre, mecaz, kinâye gibi konularından bahseder; maânî; sözün maksada uygunluğundan bahseder.).

mabihi'l-imtiyaz / mâbihi'l-imtiyaz

 • Başkalarından ayıran üstünlük ve ayırt edici vasıf.

mah

 • (Meh) Senenin onikide birisi. Yirmisekiz, yirmidokuz, otuz veya otuzbir günlük zaman. (Farsça)
 • Gökteki ay. Kamer. (Farsça)

mahrumiyet / mahrûmiyet / محروميت

 • Yoksunluk.
 • Yoksunluk, mahrumluk. (Arapça)

mahsuldar / mahsûldâr

 • Ürünlü.

mahtab

 • (Çoğulu: Mehâtıb) Odun yığacak yer, odunluk.

mahv ve sekir

 • Fenafillâh makamında kendi varlığını hiç görmek ve bu mânevi hâlin zevk ve te'sirinden ruhi bir coşkunlukla kendinden geçme hâli.

mahzun / محزون / mahzûn / مَحْزُونْ

 • Tasalı. Kederli. Hüzünlü. Gamlı.
 • Hüzünlü.
 • Hüzünlü. (Arapça)
 • Mahzun etmek: Hüzünlendirmek. (Arapça)
 • Mahzun olmak: Hüzünlenmek. (Arapça)
 • Hüzünlü.

mahzunane / mahzûnane / محزونانه

 • Hüzünlü bir halde. (Arapça - Farsça)

mahzuniyet

 • Hüzünlü olma.
 • Mahzunluk. Kederli ve kaygılı oluş. Üzüntülü olma.

makàsıd-ı san'atperverane / makàsıd-ı san'atperverâne

 • San'ata olan düşkünlüğü ortaya koyan maksatlar.

maktel / مقتل

 • Öldürme yeri. (Arapça)
 • Ünlü birinin ölümü üzerine yazılan şiir. (Arapça)

makuliyet / mâkuliyet / mâkûliyet

 • Akla uygunluk.
 • Akla uygunluk.

maruf / معروف

 • Bilinen, tanınan, meşhur ünlü.
 • Şeriatin emrettiği, uygun gördüğü.
 • Bilinen. (Arapça)
 • Ünlü, tanınmış. (Arapça)

masiva-perest / mâsivâ-perest

 • Dünya ile ilgili olan şeylere düşkünlük; Allah'tan başka şeylere aşırı düşkünlük.

matemli

 • Yaslı, hüzünlü.

mavudieleh / mâvudieleh

 • Varlık gayesine uygunluk.

mebadi-i zaruriye / mebâdi-i zaruriye

 • Zorunlu prensip ve ilkeler.

mecami-i ahlak-ı mütezahime / mecâmi-i ahlâk-ı mütezahime

 • Hepsi de birbiriyle üstünlük yarışında olan ahlâkî vasıf mecmuaları, toplulukları.

mecane

 • Ne bulursa sakınmadan yapmak. Mecnunluk.

mecazi rızık / mecâzî rızık

 • Yaşamı devam ettirmek için zorunlu olmayan ve çalışıp çabalamakla elde edilmesi gereken nimetler.

mecbur / mecbûr / مجبور

 • Zorunlu.
 • Zorlanmış, zorunlu.
 • Zorunlu. (Arapça)
 • Zora koşulmuş. (Arapça)

mecburi / mecbûrî / مجبوری

 • Zorunlu. (Arapça)

mecburiyet / mecbûriyet / مجبوریت

 • Zorunluluk.
 • Zorunluluk. (Arapça)

mecburiyet-i kat'iye

 • Kesin zorunluluk.

mecburiyetle

 • Zorunlu olarak.

mecenne

 • Kalkan, siper.
 • Delilik, mecnunluk, divanelik.

meclubiyet

 • Tutkunluk, meclubluk.

mecmuiyyet

 • Topluluk. Bütünlük. Tamlık.

mecnuniyet

 • Delilik. Mecnunluk.

medar-ı imtiyaz / medâr-ı imtiyaz

 • Üstünlük, ayrıcalık sebebi.

medar-ı rüçhaniyet / medar-ı rüçhâniyet

 • Üstünlük sebebi.

medar-ı tenasüp / medâr-ı tenasüp

 • Uygunluk sebebi, kaynağı.

mefhum-ı muvafık / mefhûm-ı muvâfık

 • Lafızda (sözde) zikredilmeyen mânânın bizzat zikredilen mânâya hükümde uygunluğu.

meftuh

 • Açılmış. Fethedilmiş.
 • Ele geçirilmiş, zabtedilmiş.
 • Gr: Fethalı (üstünlü) okunan harf.

meftuniyet / meftûniyet / مفتونيت / مَفْتُونِيَتْ

 • Tutkunluk. Aşıklık.
 • Düşkünlük.
 • Düşkünlük, aşırı bağlılık.
 • Tutkunluk, vurgunluk.
 • Tutkunluk. (Arapça)
 • Tutkunluk.
 • Tutkunluk.

mehar

 • Dizgin, yular. (Farsça)
 • Devenin burnuna takılan burunluk. (Farsça)

mehasin-i kemalat / mehasin-i kemâlât

 • Olgunluk ve mükemmelliklerin güzellikleri.

mekbut

 • Mahzun kişi. Hüzünlü, üzüntülü kimse.

mekrubiyet

 • Kederli, hüzünlü ve tasalı olma.

mekzum

 • Kederli, hüzünlü, tasalı, üzüntülü, gamlı.

mel'anet-piş

 • Mel'unluktan başka işi olmayan. İşi gücü mel'unluktan ibaret olan. (Farsça)

melanet / ملعنت

 • Melunluk. (Arapça)

mell

 • Küsmek, darılmak.
 • Yorgunluk.
 • Kakma, dürtmek.
 • Mahzun olmak, kederli olmak.
 • Hamuru külün içinde pişirmek.

memnuniyet / memnûniyet / ممنونيت

 • Memnunluk.
 • Memnunluk. (Arapça)

menkabe / منقبه

 • Ünlü kişilerin yaşamlarına ilişkin ve çoğu gerçekle bağdaşmaz öyküler. (Arapça)

menzil

 • Yollardaki konak yeri.
 • Ev.
 • Bir günlük yol, konak.
 • Mesafe.

merak

 • Bir şeyi öğrenmek istemek. Çok şiddetli arzu. Heves. Düşkünlük.
 • Dalgınlık. Kara sevdâ.
 • Kuruntu, telâş. İç sıkıntısı. İç darlığı.

merbutiyet / merbûtiyet / مربوطيت

 • Bağlılık. (Arapça)
 • Düşkünlük, aşırı ilgi. (Arapça)

merhale

 • (Rihlet. den) Menzil. Konak.
 • İki konak arası mesafe.
 • Bir günlük yol.
 • Derece, kademe.

mertebe-i kemal / mertebe-i kemâl

 • Olgunluk, mükemmellik mertebesi.

mesafe

 • Uzaklık. Uzunluk.
 • Ara.
 • Bir nevi uzaklık ölçme usulü.

meşahir / meşâhir / meşâhîr / مشاهير

 • Meşhurlar, ünlüler.
 • Meşhurlar, ünlüler.
 • Ünlüler. (Arapça)

meşahir-i insaniye / meşâhir-i insaniye

 • İnsanların meşhurları, ünlü kişiler.

mesgabe

 • Açlık. Meşakkat ve yorgunluk içinde açlık.

meşhur / meşhûr / مشهور

 • Ünlü.
 • Ünlü, tanınmış, bilinen. (Arapça)

mesnevi / mesnevî

 • Her beyti kendi arasında kafiyeli ve baştan sona aynı vezinle yazılmış manzume.
 • Mevlânâ'nın ünlü eseri.

meşruiyet / meşrûiyet

 • Dine uygunluk.

met'abe

 • (Çoğulu: Metâib) Meşakkat, zahmet. Yorgunluk.

metaib

 • Yorgunluklar. Meşakkatler. Eziyet verecek şeyler.

metaib-i sefer

 • Muhârebe veya yol yorgunlukları.

mevacid / mevâcid

 • Kalbe gelen zevkler, vecdler (mânevî coşkunluk halleri).

mevadd-ı hayatiye / mevâdd-ı hayatiye

 • Hayat için lüzumlu ve zorunlu olan maddeler.

mevlana / mevlânâ

 • Mesnevî adlı kitabın da yazarı olan ünlü velî ve şair.

mevsim-i hazinane

 • Hüzünlü mevsim.

mevsuf-u vacibü'l-vücud / mevsuf-u vâcibü'l-vücud

 • Varlığı zorunlu olan ve var olmak için hiçbir şeye ihtiyacı olmamakla nitelenen Allah.

meyl-i tahaddi / meyl-i tahaddî

 • Meydan okuma meyli. Üstünlüğünü göstermek fikri.

meyl-üt tefevvuk

 • Üstünlük elde etmek meyil ve arzusu.

meylül-istikmal / meylül-istikmâl

 • Olgunluğa ulaşma meyli, eğilimi.

meylülistikmal

 • Olgunluğa erme eğilimi, arzusu; birşeyin olgunluğa, kemâle erme istek ve arzusu.

mezaya / mezâyâ / مزایا

 • Meziyetler, üstünlükler. (Arapça)

mezaya-yı aliye / mezâya-yı âliye

 • Yüce, yüksek meziyetler, üstünlükler.

mezaya-yı maani / mezâyâ-yı maânî

 • Mânâlardaki meziyetler, üstünlükler.

mezellet / مذلت

 • Düşkünlük. (Arapça)

mezheb-i ekser

 • Çoğunluğun izlediği yol, ekol; birinci derecede tercih edilen yol, metod.

mezheb-i racih ve ekser / mezheb-i râcih ve ekser

 • Çoğunluğun izlediği yol, ekol; birinci derecede tercih edilen yol, metod.

meziyet / مَزِيَتْ

 • Üstünlük.

meziyet-i cezalet / meziyet-i cezâlet

 • İfade güzelliğindeki üstünlük.

meziyet-i dindarane / meziyet-i dindarâne

 • Dindarlık fazileti ve üstünlüğü.

meziyet-i i'caziye / meziyet-i i'câziye

 • Mu'cizelik meziyeti, üstünlüğü.

meziyyat / meziyyât / مزیات

 • (Tekili: Meziyyet) Meziyyetler. Üstünlük vasıfları.
 • Meziyetler, üstünlükler. (Arapça)

meziyyet / مزیت

 • Üstünlük. (Arapça)

mia

 • Günlük adı verilen zamk.

mibzele

 • (Çoğulu: Mebazil) Her gün giyilen kaftan, günlük elbise.

mikyas

 • Kıyas edecek, ölçecek âlet. Ölçü âleti. Uzunluk ölçüsü. Ölçek.

mikyas-ül mayiat / mikyas-ül mâyiat

 • Sıvıların yoğunluk derecesini ölçen âletin adı.

mil

 • Bin dokuz yüz yirmi metre olan bir uzunluk ölçüsü.

miladi yıl / mîlâdî yıl

 • Hazret-i Îsâ'nın doğduğu iddiâ edilen yılı başlangıç kabûl eden ve 365,242 günlük güneş yılını esas alan takvim senesi.

minkaz

 • Uzunluğuna yarılmış, boylamasına bölünmüş.

mir'at-ı vacibü'l-vücud ve'l-mennan / mir'ât-ı vâcibü'l-vücud ve'l-mennân

 • Varlığı zorunlu olup var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan ve yarattıklarına herşeyi karşılıksız veren Allah'ın isim ve sıfatlarını yansıtan ayna.

miskin / miskîn

 • Bir günlük nafakasından (yiyeceğinden, giyeceğinden) fazla bir şeyi olmayan müslüman.
 • Dervîş. Miskîn Yûnus var yârına, Koma bugünü yârına, Yârın Hakk'ın dîvânına, Varam Allah deyü deyü!..

mıstar

 • Yazının güzelliğine, düzgünlüğüne yarayan âlet. Yazı yazarken satırları doğru gösterebilmek için lâzım olan çizgileri yapmağa yarayan âlet.
 • Sıvacıların bir âleti.

mizlaka

 • Uzun burunlu ışık fitili makası.

mizz

 • Bir şeyin diğeri üzerine olan fazlı, üstünlüğü.

moda

 • Geçici yenilik. Elbise ve süslenmede geçici hevesler ve fantezi düşkünlüğü sebebiyle çıkartılan yeni tarz ve şekiller. Bunlar israfı artırır ve iktisada aykırıdır. (Fransızca)

mu'cize-i tevafukıyye

 • Kur'ân'daki tevafuka ait mu'cize, kelimelerin mu'cizeli bir şekilde birbirine uygunluğu.

muadelet / muâdelet

 • Müsâvilik, denklik. Karşılıklı uygunluk. Eşitlik.
 • Eşitlik, denklik, karşılıklı denge ve uygunluk.

muallekatıseba / muallekatısebâ

 • Kâbe duvarına asılan yedi ünlü şiir.

mübayenet-i lazime / mübâyenet-i lâzime

 • İki şey arasında lâzım olan zıtlık ve zorunlu olan farklılık.

mübrem / مبرم

 • Kaçınılmaz, zorunlu. (Arapça)

mübteis

 • Mahzun, hüzünlü.
 • şikâyet edici, şikâyeti olan kimse.

mücessem

 • Cismi olan. Dış duygularımızla bilinip varlığından haberdar olduğumuz şey. Varlığı görünen. Cisimlenmiş olan. Bir şekli gösteren. Uzunluğu, genişliği ve kalınlığı olan cisim. Şekillenmiş.

mucip olma

 • Zorunlu kılma, gerektirme.

müddet-i sefer

 • Orta hâlli bir gidiş ile üç günlük yol, mesâfe.

mufaddıl

 • Dilediğine dilediği konuda üstünlük veren, lütufta bulunan Allah.

müfahere

 • Üstünlük yarışı.

muhabbet

 • Sevgi. Aşırı düşkünlük.

muhassenat

 • (Tekili: Muhassene) Üstünlük sebepleri.
 • Güzel, hayırlı ve faydalı işler.

muhatab-ı mahzun

 • Hüzünlü muhatap.

muhayyirülukul / muhayyirülukûl / محيرالعقول

 • Akıllara durgunluk veren. (Arapça)

muhtezin

 • Kederli, hüzünlü, mahzun, mükedder.

mukarenet

 • (A, uzun okunur) Yakınlık. Ayrılmayıp musâhebe etmek.
 • Bitişmek. Birleşmek.
 • Uygunluk.
 • Bir yere gelmek.
 • Bitişiklik, yaklaşma, kavuşma, uygunluk, cinsel yaklaşma.

mükellefiyet-i askeriye

 • Askerî yükümlülük, askerlikteki zorunlu görev.

mükterib

 • (İktirâb. dan) Kederli, hüzünlü, gamlı.

mukteza-yı hale mutabakat / muktezâ-yı hâle mutabakat

 • Hâlin icabına ve gereğine uygunluk.

mülayemet

 • Lâtife etmek, şaka yapmak.
 • Sevinç izhar etmek.
 • Yumuşaklık. Uygunluk. Yumuşak huyluluk.
 • Bağırsakların yumuşaklığı.

mülki tamamiyet / mülkî tamamiyet

 • Ülke varlığı, toprak bütünlüğü.

mülzim değil

 • Bağlayıcı değil; bağlayıcı olmadığı için uyulma zorunluluğu olmaz.

mümaşat

 • Birlikte hoş geçinmek.
 • Bir maslahat yolunu takib etmek.
 • Meslek işlerinde tesviye, tervic ve idare etmek.
 • Karışmamak.
 • Başkalarının zarar vermeyen fikirlerine uyarcasına hareket etmek ve sulh u salâh üzere durmak. Uygunluk.

mümtaziyet / mümtâziyet

 • Mümtazlık, seçkinlik, üstünlük.
 • Seçkinlik, üstünlük.

mümteli

 • (Melâ. dan) Dolu, dolgun, dolmuş.
 • Mide dolgunluğuna uğramış.

münasebat / münâsebât

 • Uygunluklar, ilgiler.

münasebat-ı mefhumiye / münasebât-ı mefhumiye

 • Sözdeki mealin gerçeğe uygunluğu.

münasebat-ı tevafukıyet / münâsebât-ı tevafukıyet

 • Uygunluk arz eden münâsebetler, bağlantılar.

münasebet / münâsebet / مناسبت

 • İki şey arasındaki tenasüb, uygunluk, yakınlık, bağlılık, mensubiyet, yakışmak, vesile, alâka.
 • Uygunluk, ilgi.
 • Uygunluk.

münasebet-i belağat / münasebet-i belâğat

 • Belağattaki münasebet, uygunluk.

müreccahiyet

 • Üstünlük, müreccah oluş.

mürşid-i kamil / mürşid-i kâmil

 • Dinî meselelerde olgunluğa ulaşmış mürşid, yol gösterici.

müsaade-i sefahet

 • Gayr-i meşrû zevk ve eğlence düşkünlüğüne izin verme.

müsaif

 • İş bitiren, uygunluk gösteren.

müşakele

 • Benzeme, uygunluk, şekilce bir olma.

müşakelet

 • Şekilde bir olma ve uygunluk, benzeyiş.
 • Cinsiyet birliği.
 • Edb: Birinin söylediği bir sözü diğerinin az çok evvelki mânaya zıd olarak kullanması.

müsellemat-ı diniye / müsellemât-ı diniye

 • Dinin kabul görmüş ve uygulanması zorunlu kaideleri, temelleri.

müslim

 • Ünlü hadîs kitaplarından biri, bu kitabı yazan âlimin namı.

müştehir / مشتهر

 • Ünlü.
 • Ünlü. (Arapça)

müsteka

 • (Çoğulu: Mesâtık) Uzun yünlü kürk.

müstervih

 • (Rahat. dan) Dinlenen. İstirahat eden. Yorgunluğunu gideren.

müstmend

 • (Çoğulu: Müstmendân) Kederli, hüzünlü, mahzun. Zavallı, miskin, biçâre. (Farsça)

müstmendan / müstmendân

 • (Tekili: Müstmend) Hüzünlü, kederli ve mahzun kimseler, üzgün kişiler. Zavallılar, miskinler, biçareler. (Farsça)

müstmendane / müstmendâne

 • Zavallılıkla, biçarelikle, mahzunlukla. (Farsça)

müt'ib

 • Yorgunluk veren, yoran.

mutabaat / mutâbaat

 • Uyum, uygunluk.

mutabakat / mutâbakat / مُطَابَقَتْ

 • Uygunluk.
 • Uygunluk. Muhalif ve mugayir olmayıp, uygun ve muvafık olmak.
 • Man: Lâfzın, mevzuu olduğu mânânın tamamına delâleti.
 • Uygunluk.
 • Uygunluk.

mütearef

 • (Örf. den) Herkesin bildiği, meşhur, ünlü.

mütefevvikane

 • Üstünlükle, üstün gelerek. (Farsça)

mütegallib / مُتَغَلِّبْ

 • Zorla üstünlük sağlayan.

mütehazib

 • Biribine muvâfık olmak, uygunluk.

mütehazzin

 • Hüzünlü, kederli. Üzülen, mahzun olan.

müteheyyicane / müteheyyicâne

 • Coşkunlukla, heyecana gelerek. (Farsça)

mütekamilane / mütekâmilâne

 • Olgunluk ve kemâlât göstererek. Olgunlukla. (Farsça)

mütekeddir

 • (Çoğulu: Mütekeddirîn) (Keder. den) Kederli, hüzünlü. Kederlenen, tekeddür eden.
 • Bulanık.

mütekeddirane / mütekeddirâne

 • Kederli ve hüzünlü bir hâlde. (Farsça)
 • Bulanarak. (Farsça)

mütekeddirin / mütekeddirîn

 • (Tekili: Mütekeddir) Kederlenenler, kederli ve hüzünlü olan kimseler.
 • Bulanık şeyler.

mütelehhif

 • (Çoğulu: Mütelehhifîn) (Lehef. den) Hasret çeken. Özleyen. Yanıp yakılan. Hüzünlü olan.

mütetabıkan

 • Birbirine uygunluk içinde.

mutlak kemal / mutlak kemâl

 • Genel mânâda kemâl, olgunluk; yani kemâl kelimesinin teklik, çokluk veya nitelik gibi şeylerine bakmaksızın konulduğu genel mânâsına, "mutlak kemâl" denir.

mutlaka / مطلقا

 • Kesinlikle, zorunlu olarak, kayıtsız şartsız. (Arapça)

mutneb

 • Uzatılmış. Uzatılan söz. Sözdeki itnâb, yâni; uzunluk.

müttehemiyet

 • Suçlandırılma, suçlu olduğu tasavvur edilme. Maznunluk.

müvademe

 • Mülâzemet, uygunluk, muvâfakat.

müvaeme

 • Muvâfakat, uygunluk.

muvafakat / muvâfakat / مُوَافَقَتْ

 • Uygunluk. Uymak. Anlaşmak. Karşılıklı anlaşma. Râzı olma. Müsâade.
 • Uygunluk; bir durumu uygun görme.
 • Uygunluk, uygun bulma.
 • Uygunluk.

muvafakat-i adediye

 • Sayıca meydana gelen uygunluk, denklik.

muvafakat-ı maneviye / muvafakat-ı mâneviye

 • Mânevi uygunluk, denklik.

muvafakat-ı mefhumiye

 • Sözden çıkarılan meallerin uygunluğu.

müvatat

 • Muvafakat, uygunluk.
 • Boyun eğmek, itaat etmek.

muvazenet

 • Ölçmek. Denk olup olmadığını bilmek için tartmak, ölçmek.
 • Düşünmek.
 • İki şeyin vezince birbirine denk olması. Uygunluk.

müvesseb

 • Yünlü ve kıllı davar.

müyaveme

 • (Yevm. den) Günlüğüne tutma. Gündelik üzere pazarlık etme.

müyemmen

 • Bereketli, yümünlü.

muzafferiyet

 • Üstünlük, muzafferlik, düşmana üstün gelme.

müzaraa

 • 75 - 90 cm. lik bir uzunluk ölçüsü olan zira' ile satma.

na-şadi / na-şadî

 • Hüzünlü ve kederli oluş, gamlılık. (Farsça)

nağamat-ı hazine / nağamât-ı hazîne

 • Hüzünlü nağmeler.

nam-aver

 • (Çoğulu: Nam-âverân) Ünlü, meşhur, ad salmış. (Farsça)

nam-averan / nam-âverân

 • (Tekili: Nam-âver) Namlı kişiler, ad salmış kimseler, ünlüler, meşhurlar.

namaver / nâmâver / نام آور

 • Ünlü, sanlı. (Farsça)

namberdar / nâmberdar / نامبردار

 • Şanlı, ünlü, ad salmış, meşhur. (Farsça)
 • Ünlü, sanlı. (Farsça)

namdar / nâmdar / nâmdâr / نامدار / نَامْدَارْ

 • Ünlü, şöhretli, meşhur. (Farsça)
 • Ünlü, şöhretli, meşhur.
 • Namlı, ünlü.
 • Ünlü, namlı. (Farsça)
 • Ünlü.

namdaran / namdarân

 • (Tekili: Namdar) Ünlüler, namlılar, meşhurlar.

namdari / namdarî

 • Namdarlık, ünlülük, meşhur olma. (Farsça)

nami / nâmî / نامى

 • Büyüyen, artan, ürmee kuvveti olan. Nebat ve hayvandaki büyüyüp gelişme kuvveti.
 • Farsçada: Namlı, şöhretli, ünlü.
 • Ünlü, namlı. (Farsça)

namver / nâmver / نامور

 • (Çoğulu: Namverân) Namlı, adlı, meşhur, ünlü.
 • Ünlü. (Farsça)

nasb

 • Dikme, bir rütbe alma, bir memurluğa atama. Bazı Arapça kelimelerin sonunun üstünlü olma durumu.

naşize / nâşize

 • Kocasına üstünlük taslayan kadın.

nasr

 • Yardım, üstünlük, yenme, galip kılma.
 • Yağmurun her yeri sulaması.

nazc

 • Olgunluk, olma, pişme, kıvam bulma. Yetişme.
 • Büluğa erme. Bâliğ olma.

nefsaniyet

 • Nefsine düşkünlük.

nekbet

 • (Çoğulu: Nekebât - Nükub) Talihsizlik, şanssızlık, bahtsızlık.
 • Musibet, felâket.
 • Düşkünlük.

netice-i zaruriye

 • Zorunlu sonuç.

niknam

 • İyi nam kazanmış, iyi ünlü. (Farsça)

nisab-ı ekseriyet

 • Ekseriyet derecesi. Çoğunluk derecesi.

nisbet-i adediye

 • Sayısal uygunluk oranı.

nizam / nizâm

 • Düzen, uygunluk.

nokta

 • (Nukta) Benek.
 • Durak, mevki. Mahâl.
 • Göze ârız olan leke.
 • Durak işareti.
 • Tek karakol, tek nöbetçi.
 • Yazıdaki durak işâreti.
 • Mat: Hiçbir uzunluğu olmayan şekil.

nokta-i telaki / nokta-i telâki

 • Karşılaşma noktası. Uygun ve karşılıklı nokta. Buluşma noktası, yeri.
 • Münâsebet. Uygunluk.

nübüvvet-i mutlakanın mebhasi

 • Mutlak peygamberlik; peygamberliğin insanlık için zorunluluğunu ispat eden bölüm.

nükub

 • Rücu' etmek, geri dönmek.
 • Udul etmek, ayrılmak.
 • (Tekili: Nekbet) Tâlihsizlikler, şanssızlıklar. Felâketler, musibetler, düşkünlükler.

nusrat

 • Nusrat vermek: Üstünlük vermek.

nusret / نصرت

 • (Nusrat) Yardım. Cenab-ı Hakkın yardımı, hususen ruhani muavenet. Zafer, galebe, fetih, üstünlük, başarı, düşmana gâlib olmak.
 • Tanrı'nın yardımı. (Arapça)
 • Üstünlük. (Arapça)

nüşuze

 • Kadının, kocasından nefret edip kaçması.
 • Fık: Kocasına karşı üstünlük iddia eden kadın.

ömr-ü galibi / ömr-ü galibî

 • Çoğunlukla yaşanılan ömür süresi.

ömr-ü hazin

 • Hazin ömür. Hüzünlü hayat.

pejman

 • Pişman, nâdim. (Farsça)
 • Kederli, hüzünlü. (Farsça)

pencruze

 • Beş günlük. (Farsça)
 • Süreksiz, pek az. (Farsça)

perestiş

 • Aşırı düşkünlük, tapınış.

perişan

 • Dağınık, karışık. (Farsça)
 • Bozuk, tertibsiz, düzensiz. (Farsça)
 • Kederli, hüzünlü, kaygılı. (Farsça)

perişani / perişanî

 • Perişanlık, dağınıklık. (Farsça)
 • Düzensizlik, bozgunluk. (Farsça)
 • Yoksulluk, fakirlik. (Farsça)

pişi / pişî

 • İlerleme, üstünlük, tefevvuk. (Farsça)
 • Önünü gören, ileri görüşlü. (Farsça)

puhtegi / puhtegî

 • Olgunluk, kemalât, pişkinlik. (Farsça)

ra'san

 • Yorgunluktan dolayı yab yab yürümek.

racih-i mercuh

 • Bürhan ve delillerin tercih ve üstünlük esasları.

rağbet

 • Düşkünlük, istek.

ravda-i mutahhera

 • Temiz bahçe. Medîne-i münevveredeki Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) mescidinin içinde bulunan ve Peygamber efendimizin kabr-i şerîfi ile mescidin o zamanki minberi arasında kalan 26 m. uzunluğundaki mübârek yer. Ravda-i mukaddese, Ravda-i mübâreke de denir.

reba'

 • Uzunluk.

rehk

 • Aradan yetişip yaklaşma.
 • Yürüme.
 • şaşa kalma, taaccüb etme, hayrette kalma.
 • Kötü şeylere düşkünlük.

rekabet

 • Başkalarını geçmeye çalışmak, benzerleriyle üstünlük yarışına çıkmak.
 • Kıskanmak.
 • Hıfzetmek.
 • Gözetmek.
 • Terakkub üzere olmak, başkalarından ileri geçmeğe çalışmak, benzerleriyle üstünlük yarışına çıkmak.
 • Kendi işini yürütmeğe çalışmak.

rey-i cumhur

 • Âlimler arasında çoğunluğun görüşü.

rey-i ekseriyet

 • Çoğunluğun görüşü.

riayet

 • Uyma, uygunluk.

ribe'n-nesie / ribe'n-nesîe

 • Gecikme ribâsı. Bir cinsten olan iki şeyin birini, diğeri karşılığında veresiye olarak satmak veya başka başka cinslerden olup; ağırlık, hacim veya uzunluk ölçüsüyle yâhut belirli ölçülerde olup, sayıyla alınıp satılan iki şeyi veresiye değişmek. Mik tarlar eşit olsa bile ribâ sayılır.

rıdvan

 • Memnunluk, razılık, hoşnudluk.
 • Cennet'in kapıcısı olan büyük melek.
 • Memnunluk.

ritm

 • (Reythme) Mısra ve cümlelerdeki ses uygunluğundan gelen iç âhengi. Duygunun ses hâline gelişi. (Fransızca)
 • Müvazeneli ve tenasüblü hareket. (Fransızca)

rıza / rızâ / رضا

 • Memnunluk, hoşluk, razı olmak.
 • İstek, arzu. Kendi isteği.
 • Hoşnutluk, memnunluk, razı olma, peki deme.
 • İstek, kendi isteği.
 • Allah'ın yazdığına boyun eğme.
 • Râzı olma, hoşnutluk, memnunluk.
 • Memnunluk, hoşnutluk.
 • Razılık, memnunluk. (Arapça)
 • İstek. (Arapça)

ru-yi rıza / rû-yi rıza

 • Rıza yüzü, mennunluk ifadesi.

rubu'

 • (Tekili: Rub') Dörtte birler.
 • Metrenin kabulünden evvel ipekli, yünlü, basma ve emsali kumaş, bez ve sairenin ölçülmesinde kullanılan çarşı arşınının kesirlerinden birinin adıdır.

rüchan

 • Üstünlük, yükseklik, üstün olma. Fazilet, haslet veya her hangi bir şey cihetiyle diğerinden üstün olmak.
 • Üstünlük.

rüçhan

 • Üstünlük.

rüchan / رجحان

 • Üstünlük. (Arapça)

rüchaniyet

 • Üstünlük.

rüçhaniyet

 • Üstünlük.

rükud

 • Durgunluk. Durgun olma.

rükudet

 • Durgunluk, durulma.

rüşd

 • Doğru yolu bilme, olgunluk.

rüşdi / rüşdî

 • Rüşdle ilgili. Olgunluğa dair.

rüşeda

 • (Tekili: Reşid) Reşid olanlar. Rüşd, olgunluk sâhibleri.

rüstem

 • Şark edebiyatında kuvvet ve cesaret timsali olarak şöhret bulan Zaloğlu Rüstem, İran'ın efsanevî ünlü kahramanı.

rüsti / rüstî

 • Üstünlük, muvaffakıyet. (Farsça)
 • Yiğitlik. (Farsça)
 • Kuvvet. (Farsça)

rüya / rüyâ

 • Düş. İnsanın kalbinin ve duyu organlarının dünyâ işleriyle olan meşgûliyetinin kısmen kesildiği, uyku, bayılma ve istiğrak (mânevî coşkunlukla kendinden geçme) gibi hallerde gördüğü şeyler.

ruzmerre

 • Her günkü. Her günlük. (Farsça)

ruzname / ruznâme / rûznâme

 • Vakit cetveli, takvim.
 • Günlük gazete, günlük hâdiselerin yazıldığı kâğıt.
 • Bir meclis veya hey'etin müzakerat proğramı.
 • Hergünkü gelir ve giderin kaydedilip yazıldığı defter.
 • Günlük.
 • Günlük, olayların zaman sırasına göre yazıldığı defter, takvim.
 • Günleri gösteren yazı, takvim, günlük yazı.

sadi / sâdî

 • Gülistan isimli ünlü eserin de yazarı olan hakîm bir zat.

şadi

 • Sevinçlilik, memnunluk, mesruriyet, gönül ferahlığı. (Farsça)

sadi'

 • Sabah vakti.
 • Koyun ve deve bölüğü.
 • Yedi günlük oğlan.

saf

 • Tüylü ve yünlü hayvan.

sahib-i kemal / sâhib-i kemâl / صَاحِبِ كَمَالْ

 • Manevî olgunluk ve makam sahibi.

sahib-kıran

 • Her zaman muvaffak olan ve üstünlük kazanan hükümdar. (Farsça)

şair-i meşhur

 • Ünlü şair.

sakit / sâkit

 • Suskun, suskunluk.

sakur

 • Sivri burunlu büyük balta. Külünk.

salah / salâh / صلاح

 • Hayırlı olma, iyilik, düzgünlük.
 • Düzgünlük, yolunda gitme. (Arapça)
 • Barış. (Arapça)
 • Dine bağlılık. (Arapça)

salihlik / sâlihlik

 • Dinin emir ve yasaklarına uygunluk.

sallallahü aleyhi ve sellem

 • Peygamber efendimizin ism-i şerîfi anıldığı, işitildiği ve yazıldığında söylenen ve yazılan, Allahü teâlâdan, O'nun dünyâda ve âhirette her türlü iyiliğe ve üstünlüğe kavuşmasını istemekten ibâret olan hayır duâ, hürmet, saygı ve bağlılık ifâdesi. Bu na salât u selâm da denir.

sani-i vacibü'l-vücud / sâni-i vâcibü'l-vücud

 • Varlığı zorunlu olan, var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan ve herşeyi san'atla yaratan Allah.

şart-ı kemal / şart-ı kemâl

 • Mükemmellik, olgunluk şartı.

sasaniler

 • İran'da ikibin yıl önce devlet kuran bir sülâledirler. İlk meşhur hükümdarları Erdeşir'dir. Devleti kuvvetlendirdi ve Doğu Anadolu'yu Romalılardan aldı. Ünlü pâdişahlarından ve âdil ismi ile tanınan Nuşirevan İslâmiyetten önce yaşamıştır. Altıyüz seneden ziyade devletleri devam eden Sâsâniler, İslâm

saver

 • Eğri boyunlu olmak.

savt-ı hazin

 • Hüzünlü ses.

şayestegi / şayestegî

 • Uygunluk, liyâkat. (Farsça)

şaygani / şayganî

 • Çokluk, bolluk, mebzuliyet. (Farsça)
 • Münasiblik, lâyıklık, uygunluk. (Farsça)

sazkari / sazkârî

 • Uygunluk, muvafakat. (Farsça)

şebaat

 • Dolgunluk, tokluk.

sebaimeşhure / sebaimeşhûre

 • Ünlü yediler.

sebeb-i izzet

 • Şeref ve üstünlük sebebi.

sebeb-i izzet ve kemal

 • Değer, itibar ve olgunluk sebebi.

sebeb-i temayüz

 • Seçkinlik ve üstünlük sebebi.

sec'

 • Nesirde cümle sonlarının kâfiye şeklinde birbirine uygunluğu.

şeddad / şeddâd

 • Ad kavminin ulu önderi olan ünlü bir kâfir.

sefahat / sefâhat / سفاحت

 • Gayrı meşru zevk ve eğlenceye düşkünlük.
 • Sefihlik, zevk ve eğlence düşkünlüğü. (Arapça)

sefahet / sefâhet

 • (Sefeh) Zevk ve eğlenceye ve yasak şeylere düşkünlük. Akılsızlık edip lüzumsuz yere, sonunu düşünmeden, hazz-ı nefs için masraf etmek.
 • Yasak zevk ve eğlencelere düşkünlük, beyinsizce davranış, budalalık.
 • Aklın az ve hafîf olması. Malını dînin ve aklın beğenmediği yerlere sarfetme. Lüzumsuz harcama. Süse, eğlenceye ve her türlü kötülüğe, harama düşkünlük. Akıl azlığı.
 • Kıt akıllılık, düşüncesizlik, günahlara düşkünlük.

sefahet-i beşeriye

 • İnsanların zevk, eğlence ve yasak şeylere düşkünlükleri, budalalıkları.

sefahet-i hayat

 • Hayattaki dinen yasaklanmış olan zevk ve eğlencelere düşkünlük.

sefahet-i medeniyet

 • Batı medeniyetinin teşvik ettiği yasak zevk ve eğlenceye düşkünlük.

sefahet-i mutlak

 • Yasak zevk ve eğlencelere düşkünlük.

sefalet / sefâlet

 • Düşkünlük, aşağılık.

sefalethane / sefâlethâne

 • Sefalet yeri, düşkünlük evi.

şefi'

 • Şefaat eden.
 • Satılacak bir mal için satın almada üstünlük hakkı olan.

şehir / şehîr / شهير

 • Ünlü, tanınmış.
 • Ünlü, meşhur. (Arapça)

şehr

 • Ay. 30 günlük süre.
 • Ay. 30 günlük zaman.
 • Bir şeyi izhar etmek. Teşhir etmek.

sekaf

 • Uzunluk.

sekenat / sekenât

 • Oturumlar; bir yerde kalıp ikamet etme halleri; Durgunluklar.

sekte / سكته

 • Durma, kısılma.
 • Kanın birdenbire durması.
 • Bir işin görülmesinde kesiklik, durgunluk hâsıl olmak.
 • Tecvidde: Kıraat esnasında nefes almadan sesi kesmeğe denir.
 • Durma. (Arapça)
 • Kesilme. (Arapça)
 • Sekte vermek: Durgunluk vermek, sekteye uğratmak. (Arapça)

selahiyet / selâhiyet

 • Yetki; uygunluk.

şemerdel

 • Uzun boyunlu, seri davar.

şems-abad

 • Güneşi bol yer. Günlük güneşlik yer. (Farsça)

sere

 • Başparmağın ucundan şehadet parmağının ucuna kadar germek suretiyle hâsıl olan uzunluk ölçüsü. Karıştan küçüktür ve dört sere bir arşın sayılırdı.

şeref / شرف

 • Şeref. (Arapça)
 • Üstünlük. (Arapça)
 • Kıvanç. (Arapça)

şerekrak

 • Yeşil kanatlı, siyah burunlu, güvercin büyüklüğünde kırmızı bir kuş.

şerr-i hazin

 • Hüzünlü, üzücü kötülük.

şesel

 • Yoğunluk.

sevad-ı a'zam / sevâd-ı a'zam

 • Müslümanların çoğunluğu.

sevad-ı azam / sevâd-ı âzam

 • İnsanların çoğunluğu.

sevadıazam / sevâdıâzam

 • İnsanların ekseriyeti, büyük çoğunluk.

sevk-i zaruret

 • Zorunluluğun itmesi.

seyl-i huruşan-ı zaman / seyl-i huruşân-ı zaman

 • Zamanın gürültü ve coşkunluklarının seli.

şı'şa'

 • Uzun, yeynicek kimse.
 • Uzun boyunlu deve.

şiar

 • İz, belirti, işaret, nişan, ayırt edici iyi âdet.
 • Üstünlük veren işaret.
 • İnsanın gömleği.
 • Ölüm.
 • (Tekili: Şa'r) Kıllar.

sibak u siyak

 • Sözün gelişi. Sözün (öncesinin sonraya olan) uygunluğu.

sıbtır

 • (Çoğulu: Sibetrât) Uzun, tavil.
 • Uzun boyunlu bir kuş.

şiddet-i galeyan

 • Şiddetli coşkunluk, coşup taşma.

şiddet-i tenasüp / şiddet-i tenâsüp

 • Büyük uyum, tam bir uygunluk.

şiftegi / şiftegî

 • Kaçıklık, tutkunluk, meftuniyet. (Farsça)

şikestedil

 • Gönlü kırık, mahzun, kederli, hüzünlü. (Farsça)

şıkk

 • Adeta yarım adam gibi olan ünlü bir kâhin.

silsile-i tefekkür

 • Tefekkür mânâları ve ifadeleri bulunan ve günlük olarak tekrarlanan bölümlerin zincirleme devam etmesi.

şimendifer-i kemalat / şimendifer-i kemâlât

 • Kemâlât treni, olgunluk ve mükemmellikler treni.

sinn-i kemal / sinn-i kemâl / سِنِّ كَمَالْ

 • Olgunluk yaşı.
 • Olgunluk yaşı.

sırr-ı tefevvuk

 • Üstünlük sırrı, esprisi.

sırr-ı tevafuk

 • Uygunluk, denklik sırrı.

sita'

 • Deve boynunda uzunluğuna olan alâmet.
 • Ev direği.

siyak ve sibaka mülayemet / siyak ve sibaka mülâyemet

 • Sözün öncesinin sonrasına, sonrasının öncesine uygunluğu.

şöhre / شهره

 • Ünlü, şöhretli, meşhur.
 • Ünlü. (Arapça)

şöhretgir

 • Şöhretli, ünlü. Meşhur. (Farsça)

şöhretperestlik

 • Şöhret düşkünlüğü.

şöhretşiar / şöhretşiâr / شهرت شعار

 • Meşhur, ünlü.
 • Ünlü. (Arapça)

subr

 • Her cismin tek kenarı ve yoğunluğu.
 • Ufak taşlı yer.

şühur

 • (Tekili: şehr) Aylar. 30 günlük müddetler.

şükr

 • (Tekili: Şükür) Allah'ın (C) nimetlerine karşı memnunluk göstermek. Allah'a teşekkür.

şükretme

 • Nimetlere karşı memnunluk gösterme, Allah'a teşekkür etme.

şükretmek

 • Allah'ın (c.c.) nimetlerine karşı memnunluk göstermek; Allah'a teşekkür etmek.

sükun / sükûn

 • Durgunluk. Sâkin olmak. Hareketsizlik.
 • Dinmek, kesilmek.
 • Gr: Bir harfin (a,e,i,o) okunmayıp yalnız ses vermesi, harfin harekesiz olarak kendi sesi ile okunması.
 • Durgunluk, dinme.
 • Durgunluk, hareketsizlik. Durmak, kesilmek.

sükun-u mutlak / sükûn-u mutlak

 • Mutlak hareketsizlik, durgunluk.

sükunet / sükûnet

 • Sakinlik, durgunluk.
 • Vakarlılık, ciddiyet.
 • Durgunluk. Rahatlık.
 • Hareketsizlik.
 • Durgunluk, hareketsizlik.

şükür

 • Şükr, nimete karşı memnunluk göstermek.

sükut-u mutlaka / sükût-u mutlaka

 • Tam bir sessizlik, suskunluk.

şuridegi / şuridegî

 • Karışıklık, perişanlık. (Farsça)
 • Tutkunluk, düşkünlük. (Farsça)

taab / تعب

 • Yorgunluk. Sıkıntı. Zahmet. Bezginlik. Eziyet.
 • Sıkıntı, zahmet. (Arapça)
 • Yorgunluk. (Arapça)

taab-aver / taab-âver

 • Yorgunluk veren. (Farsça)

taab-ı dimaği / taab-ı dimağî

 • Zihnî yorgunluk. Dimağın yorgunluğu.
 • Beyin ve zihin yorgunluğu.

tabakat-ı ehl-i kemal / tabakat-ı ehl-i kemâl

 • Olgunluk ve fazilet sahibi insanların tabakaları.

tabakat-ı hüsün ve cemal ve fazl ve kemal / tabakat-ı hüsün ve cemâl ve fazl ve kemâl

 • Güzellik, üstünlük ve mükemmellik tabakaları.

tabakat-ı kemal ve muhabbet / tabakat-ı kemâl ve muhabbet

 • Sevgi ve olgunluk tabakaları, katmanları.

tabii lüzum-u zati / tabiî lüzum-u zâtî

 • Birşeyin bizzat kendisinde zorunlu olarak doğal bir şekilde bulunan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey; meselâ "Ateşin tabiî lüzum-u zâtîsi sıcaklıktır." denilebilir. Ancak gerçek lüzum-u zâtî Cenâb-ı Hakkın sıfatlarında vardır.

tafaddul

 • Faziletlilik iddia etmek, üstünlük iddiasında bulunmak.
 • Üstünlük iddiası.

tafazzul

 • (Fazl. dan) Üstünlük taslama.

tafdil

 • Bir şeyi üstün kılmak. Birisini ötekisinden mühim görmek.
 • Gr: Bir şeyi "en üstün, daha üstün daha çok, en iyi, daha iyi" gibi mânâ ifâde etmesi için mukayese ve üstünlük gösteren ismini söylemek ki, buna "ism-i tafdil" denir. Ef'al () vezninde; efdal (daha faziletli), ekber; (en büyü

takvid

 • Çok uzun boyunlu olmak.

takvim

 • Düzeltme. Doğrultma. Kıvamına koyma. Eğriyi doğru tutma.
 • Ta'dil etme.
 • Bir şeye kıymet tâyin eylemek.
 • Her gün güneşin doğuşu, batışı, ay ahkâmı ve süresi kaydedilmiş olan defter.
 • Günlük olaylardan bahseden gazete.

tama'

 • Aç gözlülük, dünyâ malına aşırı düşkünlük.

tamamiyet

 • Tamamlık, bütünlük.
 • Bütünlük, tamamlık, tamlık.

tarab-gah / tarab-gâh

 • Coşkunluk ve sevinç yeri. (Farsça)

tecanüs

 • Bir cinsten olma.
 • Birbirine sıkı sıkı bağlılık, benzeyiş ve uygunluk.

tefaddul

 • Faziletlilik iddiasında bulunmak. Üstünlük taslamak.
 • Bir kimseyi inâyet, ihsan ve kerem ile memnun etmek.
 • Üstünlük taslama.

tefavvuk / تفوق

 • Üstünlük. (Arapça)

tefazzul / تفضل

 • Üstünlük taslama, fazilet satma.
 • Bağışlama, iyilik.
 • Üstünlük taslama. (Arapça)

tefeccu'

 • Canı yanma, acıma. Kaygılı olma, dertli olma.
 • Belâ ânında hüzünlü olma.

tefevvuk / تفوق

 • Üstünlük.
 • Üstünlük. Fâik ve daha büyük olma. Üstün gelme.
 • Üstünlük. (Arapça)

tehyiç etme

 • Heyecanlandırma, heyecana getirme, çoşkunluk verme.

telebbük

 • Mide dolgunluğuna uğrama.

temayüz / temâyüz / تمایز

 • Seçkinlik, üstünlük, ayrıcalık. (Arapça)
 • Temayüz etmek: Seçkinlik kazanmak, ayrıcalık kazanmak, dikkat çekmek. (Arapça)

tenasüb / tenâsüb / تناسب

 • Uygunluk, uyma, tutma. Yakınlaşma.
 • Anlamca birbirine uygun kelimeleri bir arada söze güzellik vermek amacı ile kullanmak.
 • Uygunluk, uyma, tutma. Yakınlaşma.
 • Nisbet, kıyas.
 • İki adet birbirine nisbet edilerek yapılan hesap usulü.
 • Edb: Mânaca birbirine uygun kelimeleri bir arada söze güzellik vermek maksadı ile zikretmek.
 • Uygunluk.
 • Uygunluk.
 • Uygunluk. (Arapça)
 • Orantı. (Arapça)

tenasüp / tenâsüp

 • Birbirine uyumluluk, uygunluk.

tercih bila müreccih / tercih bilâ müreccih

 • Hiç bir üstünlük sebebi yok iken birbirine eşit iki şeyden birisini diğerine üstün tutmak.

tereccuh bila müreccih / tereccuh bilâ müreccih

 • Bir şeyin kendi zâtında diğer şeye karşı bir üstünlük vasfı olmadığı hâlde, hiç sebebsiz üstün bulunması ki; böyle bir hal imkânsızdır, muhaldir.

tereccuh bila müreccih muhaldir / tereccuh bilâ müreccih muhaldir

 • Sebepsiz üstünlük olmaz. Yani, bir şeyin başka seçeneklere üstün gelen bir sebebi, bir özelliği bulunmazsa onlardan üstün olması mümkün değildir.

tereccüh bila-müreccih / tereccüh bilâ-müreccih

 • Sebepsiz üstünlük. Yani, bir üstünlük sebebi ve niteliği olmadan üstünlüğün olması.

tetabuk / tetâbuk

 • İki şeyin birbirine uygunluğu.
 • Uygunluk.

tetabukat / tetâbukât

 • Uygunluklar.

tetabukat-ı riyaziye

 • Sayısal denklik, uygunluk.

tevafuk / tevâfuk / توافق

 • Birbirine uygunluk. Muvâfık oluş. Rast gelme hali. Nizamlanmış biçimde birbirine uygun olmak.
 • Uygunluk.
 • Birbirine uygunluk.

tevafuk etme

 • Uygunluk, denk gelme.

tevafuk-u acibe

 • Hayret verici, şaşırtıcı uygunluk, denk gelme.

tevafuk-u fevkalade / tevafuk-u fevkalâde

 • Olağanüstü uygunluk.

tevafuk-u hakikiye

 • Gerçek uygunluk, denk gelme.

tevafuk-u latife / tevafuk-u lâtife

 • Güzel tevafuk, uygunluk.

tevafuk-u manevi / tevafuk-u mânevî

 • Mânevî uygunluk.

tevafuk-u mutlak

 • Sınırsız uyum, uygunluk.

tevafukat / tevâfukât

 • (Tekili: Tevâfuk) Uygunluklar. Tevafuklar.
 • Uygunluklar.

tevafukat-ı acibe

 • Şaşırtıcı uygunluklar.

tevafukat-ı gaybiye

 • Gaybî ve mânevî bir inâyet eseri olan tevafuklar, uygunluklar.

tevafukat-ı harfiye

 • Harflerin sıralanışındaki tevafuklar, münasebetler, uygunluklar.

tevafukat-ı kur'aniye / tevâfukat-ı kur'âniye

 • Kur'ân-ı Kerim'deki tevafuklar, uygunluklar.

tevafukat-ı latife / tevafukat-ı lâtife

 • İnce ve güzel uygunluklar, uyumluluklar.

tevfik / tevfîk

 • İnsan iradesiyle ilâhî iradenin birbirine uygunluğu.

tevrib

 • Bir nesnenin uzunluğuyla eni arası.

tıbak

 • Uyma, uygunluk.
 • Tabakalar. Katlar.
 • Birbirine uygun olan şey.
 • Bir şeyi diğerine uydurup müsavi ve münasib kılmak.
 • Uyum, uygunluk. İki zıt olayın ortak özelliğini ifade sanatı.

tuhme

 • Mide dolgunluğu. Hazımsızlık.

tul / tûl / طول

 • Boy.
 • Uzunluk.
 • Ömür ve hayat.
 • Uzamak.
 • Zaman çokluğu.
 • Çokluk, bolluk.
 • Uzunluk, meridyen.
 • Uzunluk. (Arapça)
 • Boylam. (Arapça)

tul-u ömür

 • Ömrün uzunluğu. Uzun ömür.

tulan

 • (Tul. den) Uzunluğuna, boyuna.

tulani / tûlânî / طولانى

 • Uzunluğuna. (Arapça)

tulen

 • Uzunlukça. Uzunluk cihetinden. Boyca.

tur / tûr

 • Dağ, cebel, Tûr-ı Sina denilen ünlü dağ, Hz. Musa'ya burada vahiy gelmiştir.

uçbeyi

 • Hudutlardaki sancakbeyleri hakkında kullanılan bir tâbir idi. Orta çağlarda Türk Devletinin uçbeyleri yarı müstakil idiler. Bağlı bulundukları devletler zayıfladıkça istiklâl dereceleri artar, neticede müstakil devlet olarak ortaya çıkanlar olurdu. Akkoyunlular, Karakoyunlular ve nihayet Osmanlılar

üftadegi / üftadegî

 • Düşkünlük, biçarelik. (Farsça)

ulema-i benam / ulemâ-i benâm

 • Namlı, ünlü, seçkin âlimler.

ulüvv-ü derece

 • Derecenin yüksekliği, üstünlüğü.

umur-u mütenasibe

 • Aralarında uygunluk ve münasebet bulunan şeyler.

umur-u mütezadde

 • Aralarında uygunluk olmayan birbirine zıt şeyler.

ünafi

 • Büyük burunlu kimse.

uşara

 • Uzunluğu on zira' miktarı olan.

üsbu'

 • Hafta. Yedi günlük zaman.

üslub-perestlik / üslûb-perestlik

 • Kelâmın mâna ve maksada uygunluğuna değil de, ifade tarzının güzelliğine önem vermek.
 • Sözün mânâ ve maksada uygunluğuna değil de ifade tarzının güzelliğine önem verme.

üslub-u adi / üslub-u âdî

 • Alelâde ifade tarzı. İfadesinde hiçbir üstünlük bulunmayan tarz.

üslub-u mücerret / üslûb-u mücerret

 • Sade, basit üslûp (Bu üslûpta tabiîlik, akıcılık, kısalık, mânâ ve maksada yetecek kadar izah nitelikleri vardır. Ders kitaplarında, günlük hayatta ve konuşmalarda genellikle bu üslûp kullanılır).

vacib / vâcib

 • Allah ve resulü tarafından yerine getirilmesi kesin olarak emredilmiş olan şey (diğer bir mânası; delili farz ifade edecek derecede kesin olmayan, fakat hiç terk edilmeden yapılması istenen amel; vitir ve bayram namazları gibi.
 • Varlığı zorunlu olan.
 • Gerekli, zorunlu olan, yerine getirilmesi her müslüman için gerekli ve zorunlu olan Allah'ın emirleri.

vacib-i ehad / vâcib-i ehad

 • Varlığı zorunlu olan ve her bir varlık üzerinde birliğinin izleri görünen Allah.

vacib-i sermedi / vâcib-i sermedî

 • Varlığı zorunlu ve devamlı olan Allah.

vacibiyet / vâcibiyet

 • Varlığının zorunlu oluşu.

vacibü'l-vücud / vâcibü'l-vücud / vâcibü'l-vücûd

 • Varlığı zorunlu olan ve var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan Allah.
 • Varlığı zorunlu olan ve var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı olmayan Allah.

vacibü'l-vücud teala ve tekaddes hazretleri / vâcibü'l-vücud tealâ ve tekaddes hazretleri

 • Namı ve şerefi yüksek olan, her türlü kusur ve eksikliklerden münezzeh olan, varlığı zorunlu olup var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan Allah.

vacip / vâcip

 • Zorunlu.

vahid-i i'tibari / vâhid-i i'tibarî

 • Hakikatta olmayıp varlığı farazî olarak kabul edilen bir şey. Varlığına itibar edilen şey. (Ağırlık için kilo, uzunluk için metre bir vâhid-i itibarîdir.)

vahid-i kıyasi / vâhid-i kıyasî

 • Bir şeyin miktarını ve sair hususiyetlerini ölçmek için kendi cinsinden değişmez olarak tayin edilen parça veya miktar. Meselâ: Uzunluğun "vâhid-i kıyasîsi" metredir. Hava tazyiklerinin ve sıcaklıklarınınki de derecedir.

vahid-i vacib / vahid-i vâcib

 • Varlığı zorunlu olan, var olmak için hiçbir şeye ve sebebe ihtiyacı olmayan ve herbir varlıkta birliği görünen Allah.

vakıa mutabakat / vâkıa mutabakat

 • Gerçekleşen olaylarla uygunluk.

vakıa mutabık / vâkıa mutabık

 • Gerçekleşen bir olayla uygunluk.

vasıta-i galebe

 • Üstünlük vesilesi.

vazife-i zaruriye

 • Zaruri vazife, zorunlu görev.

vazife-i zaruriye-i insaniye

 • İnsanın zorunlu vazifesi, görevi.

ve'l-hükmü li'l-ekser

 • Hüküm çoğunluğa göre verilir.

vecd-alud / vecd-âlud

 • Vecd veren haller. Manevî coşkunlukla beraber olan hal. (Farsça)

vech-i muvafakat / vech-i muvâfakat / وَجْهِ مُوَافَقَتْ

 • Uygunluk yönü.

vech-i tevfik

 • Uygunluk yönü.

vecibe / vecîbe

 • Borç, zorunlu vazife, görev.

veda-yı hazinane / vedâ-yı hazinâne

 • Hüzünlü vedâ.

vefk

 • Ebced ve cifir ilmi çerçevesinde, bir takım sırlara işaret eden uygunlukların bulunduğu tevafuk sistemini gösteren tılsımlı kare alan.

venn

 • Zebunluk, zayıflık, zaaf.
 • Çengilerin ve köçeklerin parmaklarıyla çaldıkları çalpara.

vifak

 • Dostça bir fikir üzerinde birleşmek. Samimi anlaşmak.
 • Barış.
 • Uygunluk.

vücub

 • Kesinlik, zorunlu olma.

vücub derecesinde

 • Zorunluluk derecinde.

vücub mertebesi

 • Hiç değişikliğe uğramayan, varlığı zorunlu olan ve vasıflarının zıddı düşünülemeyen İlâhlık derecesi.

vücub ve lüzum

 • Zorunluluk ve gereklilik.

vücub ve vahdaniyet-i ilahiye / vücub ve vahdâniyet-i ilâhiye

 • Allah'ın birliği ve varlığının zorunlu oluşu.

vücub ve vahdet-i sani / vücub ve vahdet-i sâni

 • Herşeyi san'atla yaratan Allah'ın birliği ve varlığının zorunlu olması.

vücub-u kat'i / vücub-u kat'î

 • Kesin zorunluluk; kesin ve şüphesiz farz oluş.

vücub-u vacib / vücub-u vâcib

 • Varlığı zorunlu olan Allah'ın varlığı.

vücub-u vahdet

 • Allah'ın birliğinin zorunlu oluşu.

vücub-u vücud / vücub-u vücûd / vücûb-u vücud / vücûb-u vücûd

 • Allah'ın varlığının zorunlu oluşu, var olmak için bir sebebe muhtaç olmaması.
 • Allah'ın varlığının zorunlu oluşu, var olmak için bir sebebe muhtaç olmaması.
 • Varlığının zorunlu oluşu ve var olmak için bir sebebe ihtiyacının olmayışı.
 • Varlığı zorunlu olan, yok olması düşünülemeyen, var olmak için hiç bir sebebe muhtaç olmayan varlık; Allah.

vücub-u vücud ve vahdet

 • Allah'ın varlığının zorunlu oluşu ve birliği.

vücud-u vacib / vücud-u vâcib

 • Varlığı zorunlu olan, var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan Allah'ın varlığı.

vücud-u vacibü'l-vücud / vücud-u vâcibü'l-vücud

 • Varlığı zorunlu olan, var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan Allah'ın varlığı.

vücud-u vücubi / vücud-u vücubî

 • Varlığı zorunlu olan, var olmak için hiçbir şeye ve sebebe ihtiyacı olmayan ve diğer varlıkların var olması Kendisine bağlı olan, yokluğu düşünülemeyen varlık, Allah.

vülu'

 • Bir şeye aşırı derece düşkünlük.

yad-i hazin / yâd-i hazin

 • Hüzünlü hâtıra.

yal ü bal / yâl ü bâl

 • Boybos düzgünlüğü.

yekruz

 • Bir günlük. Geçici, muvakkat. (Farsça)

yekvücut

 • Tek vücut, tek bir insan gibi birlik ve bütünlük içinde.

yevmi / yevmî / يَوْم۪ي / یومى

 • Günlük.
 • Günlük. Güne ait.
 • Günlük.
 • Günlük, gündelik. (Arapça)

yevmiye / يَوْمِيَه

 • Gündelik. Bir günlük çalışmanın neticesi alınan ücret.
 • Günlük hadiseleri günü gününe kaydetmeğe yarıyan defter, gazete.
 • Günlük.
 • Günlük.

yevmiye ve seneviye

 • Günlük ve yıllık.

zafer / ظفر

 • Üstünlük kazanma. (Arapça)

zaferyab / zaferyâb / ظفریاب

 • Üstünlük kazanan, muzaffer olan. (Arapça - Farsça)
 • Zaferyâb olmak: Üstünlük kazanmak, muzaffer olmak. (Arapça - Farsça)

zahmet

 • Sıkıntı, eziyet. Yorgunluk.
 • Zor, güç.

zann-ı kabul-ü cumhur / zann-ı kabûl-ü cumhûr / ظَنِّ قَبُولُ جُمْهُورْ

 • Çoğunluğun kuvvetle kabulü.
 • Çoğunluğun kabulü olan zann.

zarurat

 • Zorunluluklar, mecburiyetler.

zarure-i naşie / zarure-i nâşie

 • Kendisinde bulunması zorunlu olan, ondan ayrılması mümkün olmayan zorunlu özellik.

zaruret / zarûret / ضرورت / ضَرُورَتْ

 • Zorunluluk.
 • Zorunluluk, gereklilik.
 • Zorunluluk.
 • Sıkıntı. (Arapça)
 • Yoksulluk. (Arapça)
 • Zorunluluk. (Arapça)
 • Zorunluluk.

zaruret derecesinde

 • Zorunluluk derecesinde.

zaruret-i kat'i / zaruret-i kat'î

 • Kat'î zorunluluk, kesin ihtiyaç.

zaruret-i kat'iye

 • Kesin zorunluluk ve mecburiyet.

zaruret-i zihni / zaruret-i zihnî

 • Zihinsel zorunluk; zihnin zorunlu gördüğü şey.

zaruret-i zihniye / zarûret-i zihniye / ضَرُورَتِ ذِهْنِيَه

 • Zihnin zorunlulukları.
 • Aklen zorunlu olma.

zarureten

 • Zorunlu olarak.

zaruri / zarurî / zarûrî / ضروری / ضَرُور۪ي

 • İnkâr edilemeyen, zorunlu olan.
 • Zorunlu. (Arapça)
 • Zorunlu.

zaruriyat / zaruriyât

 • Dince yapılması zorunlu olan ve hükmü açıkça belirtilen işler.

zaruriyat-ı dini / zaruriyât-ı dinî

 • Dince yapılması zorunlu olan ve hükmü açıkça belirtilen emirler.

zaruriyat-ı diniye / zaruriyât-ı diniye

 • Dince yapılması zorunlu olan işler, dinî esaslar.

zaruriye

 • Zorunlu.

zaruriye-i zatiye / zaruriye-i zâtiye

 • Zâtın zorunlu niteliği.

zaruriyet-i kat'iye

 • Kesin bir zorunluluk.

zaruriyyat / zarûriyyât / ضروریات

 • Zorunluluklar. (Arapça)

zat-ı vacibü'l-vücud / zât-ı vâcibü'l-vücud

 • Varlığı zorunlu olan, var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı olmayan Zât, Allah.

zebanzed / zebânzed / زبانزد

 • Ünlü, dillerde dolaşan. (Farsça)

zeberdesti / zeberdestî

 • Maharetlilik, ustalık. (Farsça)
 • El üstünlüğü, üstünlük, galibiyet. (Farsça)

zeka / zekâ

 • Saflık, duruluk.
 • Hâl düzgünlüğü.

zemahşeri / zemahşerî

 • Keşşaf isimli ünlü tefsiri yazan islâm âlimi.

zemin ü zaman

 • Vakit ve yer.
 • Münasebet. Mevzuya veya mes'eleye olan uygunluk, hâl, vaziyet.

zıra'

 • Arşın, el kol uzunluğu, yaklaşık bir metrelik uzunluk ölçüsü.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın