LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Umum ifadesini içeren 187 kelime bulundu...

abd-i külli / abd-i küllî / عَبْدِ كُلِّي

 • Umum kâinatın ibadetlerini temsil eden kul.

adab-ı umumiye / âdâb-ı umumiye

 • Umumi ahlâk kaideleri.

adet / âdet

 • Usul, görenek, alışılmış davranış. Huy, tabiat. Toplumda nesiller boyunca uyulan ve kamuoyunda (umumî efkârda) saygı ve müeyyideye sahip hareket kaideleri (Sosyoloji). İslâm cemiyetinde âdetler de İslâmî olur, İslâma uygun olur. Müslüman, İslâma aykırı âdetlere uymaz. Cemiyetin yabancı âdetlerle boz

ahali

 • (Tekili: Ehl) Halk, umum, nâs.
 • Bir memleketin yerlileri, bir memlekette oturanlar, yaşayanlar.

ahkam-ı umumiyye / ahkâm-ı umûmiyye

 • Umûmî hükümler.

ahval-i acizane / ahvâl-i âcizâne

 • Bir tevazu ifadesi olarak "Allah'ın âciz ve zavallı bir kulu olarak sağlık durumum, halim" mânâsında bir ifade.

akl-ı külli / akl-ı küllî

 • Kâinatta görülen umumi ahenk. Her şeyi kavrayan akıl.

ale-l-ıtlak

 • Umumiyetle. Mutlaka. Bir suretle kayıtlı olmayarak. Mingayri tahsis.

alem-i ceberut / âlem-i ceberut

 • Âlem-i azamet ve kudret. (Bununla âlem-i esmâ ve sıfât kasdolunur. Muhakkıkların ekserisine göre bu, âlem-i evsattır. Yâni üstte olan Lâhut âlemi ile altta bulunan melekut âlemi arasındaki âlem. Amiriyyet-i umumiyyeyi muhit olan berzahtır. Ceberut, ibranice "kudret" mânasındadır).

amim / amîm

 • Herkese mahsus. Umuma âit.
 • (Çoğulu: Umem) Tam, tamam.

amim-ül ihsan / amîm-ül ihsan

 • Bağışı, bahşişi, ihsanı bol ve umumi olan.

amm / âmm

 • Umumi, genel.
 • Herkese âit. Umuma âit. Hususi ve bazılara mahsus olmayan. Umumi.
 • Umumî, genel.

amme / âmme / عَامَّه

 • Tülbent sargı.
 • Su içinde üstüne binip yüzülen şişirilmiş tulum.
 • Umumi. Herkese ait.
 • Genel, umumi.
 • Umum.

ammeten

 • Umumi olarak, herkese ait olarak, genel tarzda.

amnezi

 • Psk. Hafıza kaybı, erken bunama, ihtiyarlık bunaması, histeri, beynin zedelenmesi gibi hâllerde meydana gelir. Hafıza kaybı kısmî veya umumi (genel) olabilir. Hasta, belli bir olaydan öncekini (retrofrat), yahut sonrakini (anterofrat) hiç hatırlamaz, yahut tamamen hafızasını kaybeder.

amr

 • Eski fetva metinlerinde erkeği temsil etmek için kullanılan umumi isimlerden birisi.

anasır-ı külliye / anâsır-ı külliye / عَنَاصِرِ كُلِّيَه

 • Umûmi unsurlar.

arraf

 • Falcı, kâhin, müneccim.
 • Hekim.
 • Göçebe Arab aşiretlerinin örfe vâkıf umumi bilgileri. (Müe: Arrâfe)

bakteriyoloji

 • yun. Bakterilerin ve umumiyetle mikropların biçimlerini, hususiyetlerini inceleyen bilim.

bari'

 • Bir kalıptan döker gibi, düzgün, tertipli ve güzel yaratan. Aza ve cihâzatları birbirine mütenasip ve kâinattaki umumî nizama ve gayelere uygun ve münasebettar olarak halkeden Cenâb-ı Hak (C.C.)

barut

 • yun. Güherçile ile kükürt ve kömürden mürekkeb, alev alıcı bir maddedir ki, toz halinde olup, umumiyetle ateşli silahlarda ve taş kırmak gibi işlerde kullanılır.
 • Mc: Çabuk kızan, şiddet ve hiddete kapılan.

belva-yı am / belvâ-yı âm

 • Umûmî sıkıntı, meşakkat, kaçınılması mümkün olmayan zorluk.

berr

 • (Çoğulu: Ebrâr) Va'dinde sâdık. Sözünde duran. Muhsin. Keremkâr.
 • Nimetleri herkese, umuma ihsan eden.
 • Gerçeklik, sıdk.
 • Susuz, kuru yerler.
 • Toprak. Yeryüzü, yer.

beylerbeyi

 • Tar: Sancak beylerinin başı. Osmanlı eyalet umumi valisi.

bilcümle

 • Bütün, hepsi. Umumiyetle.

burhan-ı külli / burhân-ı küllî / بُرْهَانِ كُلِّي

 • Umûmî delil.

cefla

 • Umumi ziyafet.

cinayet-i amme / cinayet-i âmme

 • Umuma karşı işlenen cinayet.

devletçilik

 • Halk işlerinin, hususan büyük sanayi ve ziraatin devlet vasıtası ile işletmesi usulü. Cemiyetin umuma âid olan işleri ve bu işler için lâzım gelen teşkilât, müessese ve sâirelerini devlet eliyle yapılmasını kabul eden idâre sistemi.
 • Halkın hususi teşebbüslerini veya büyük müesseseler

düstur / دستور

 • Umumi kaide. Kanun, nizam. (Farsça)
 • Örnek, nümune (Farsça)
 • Üslub. İzin, müsaade. (Farsça)
 • Mu'teber ve mu'temed kimse. (Farsça)
 • Destur. (Farsça)
 • Umumi kaide.

eamm / eâmm / اَعَامّْ

 • Pek şumullü, daha umumi ve geniş.
 • Daha umumi ve daha genel.
 • Daha geniş, pek şümullü, en umumî.
 • Pek umumi, en genel.
 • En umumi.

efkar-ı amme / efkâr-ı âmme / اَفْكَارِ عَامَّه

 • Umuma âit fikirler.

efkarıamme / efkârıâmme

 • Umumun fikirleri, halkın düşünceleri.

ehali

 • (Tekili: Ehl) Bir memleket, şehir, kasaba köy veya semt veyahut da mahallede yerleşip oturanlar.
 • Avam, halk umum.

erzak-ı umumiye

 • Umumî, herkese ait erzaklar, rızıklar.

fazilet-i külliye / فَضِيلَتِ كُلِّيَه

 • Umumi olan değer ve üstünlük.

fenn

 • Hüner. Mârifet.
 • San'at.
 • Tecrübe.
 • İlim.
 • Nevi, sınıf, çeşit, tabaka.
 • Türlü.
 • Fizik, kimya, biyoloji, matematik ilimlerinin umumi adı.
 • Tatbikat ve isbat ile meydana gelen ilim.
 • Birisini muamelede aldatmak.
 • Fend.
 • Borç

feyz-i amm / feyz-i âmm

 • Umumî, genel bolluk.

flandra

 • Harp gemilerinin ve bilumum beylik gemilerin grandi direklerine çekilen ensiz ve uzun şerit sancaklar.

gafir / gafîr

 • Çok fazla, sayısız, kalabalık.
 • Örten, etrafını çeviren.
 • Umumi.
 • Boyun, boğaz ve kafada olan tüyler.

gulüvv-i amm / gulüvv-i âmm

 • Genel ayaklanma, umumi isyan.

hacet-i amme / hâcet-i âmme / حَاجَتِ عَامَّه

 • Umûmî ihtiyaç.

hakikat-i amme / hakikat-i âmme

 • Umûmi, her yerde geçerli olan gerçek.

hakikat-i umumiye-i uzma / hakikat-i umumiye-i uzmâ

 • Büyük ve umumî hakikat.

hakimiyet-i amme / hâkimiyet-i âmme / حَاكِمِيَتِ عَامَّه

 • Umumî hükümrânlık.

halas-ı umumi / halâs-ı umumi

 • Umumî, genel kurtuluş.

halit / halît

 • Huk: Yol ve su gibi umumi olan araziler hukukunda ortak olan kimse.
 • Şerik, ortak.
 • Karışmış.

harb-i umumi / harb-i umumî

 • Genel harp, umumî savaş. 1914 senesinde başlayan Birinci Cihan Harbi.

hass / hâss

 • (Çoğulu: Havass) Hususi. Hâlis. Kıymetli ve ileri gelen mühim yakınların topluluğu.
 • Bir şeyde bulunup başkasında bulunmayan. Umumi olmayıp mahsus olan.
 • Tam ayar olan, yabancı maddelerle karışık olmayan ve içinde bozuk bulunmayan. Tek, münferid.
 • Saf.
 • Tar: Osman

hatice / hatîce

 • (Hadîce) Vakitsiz ve erken doğan kız çocuğu.
 • Fetva metinlerinde kadını temsil eden umumi isimlerden birisi. (Ötekiler: Hind, Fâtıma ve Zeyneb'dir.)

hayat-ı sariye / hayat-ı sâriye

 • Varlıklara sirayet etmiş olan umumî hayat; Cenâb-ı Hakkın Hayat sıfatının bir tecellîsi olan varlıklardaki hayatın mebdei, kâinatın hayatı, ruhu.

hayat-ı umumiye

 • Umuma ait, genel hayat.

hey'at / hey'ât / هَيْئَاتْ

 • Umûmî görünüş.

hey'atın feletatı / hey'atın feletâtı

 • Birini taklit eden kimsenin taklitçiliğini gösterip ilân eden sürçmeleri, falsoları. Kemalât-ı ruhiye veya mükemmelliğin iktizası olan umum ahvaldeki fıtrîlik ve müvazeneyi o seviyede olmayanın sun'î taklitteki gayr-ı fıtrîliği.

hey'et-i umumiye

 • Umumi hey'et. Bir şeyin teferruatları nazara alınmadan olan umumi durumu.

hidemat-ı amme / hidemat-ı âmme

 • Umuma ait vazifeler. Kamu görevleri. Millete fayda veren hizmetler.

hikmet-i amme / hikmet-i âmme / حِكْمَتِ عَامَّه

 • Her şeyin alakâlı olduğu İlâhî gaye. Her şeyi kanun ve nizamına itaat ettiren umumi faydalar. Yaratılıştaki, kâinattaki umumi ve ilâhi gaye.
 • Yaratılıştaki asıl maksat ve faydanın umûmîliği.

hilafet

 • Bir kimseye halef olmak ve onun yerine geçmek.
 • Din ve dünya işlerinde umumi reislik. İmam-ül Mü'minîn olan zât, şer'î hükümlerin icrasında Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (A.S.M.) halef olduğu için hilafet vazifesini alana Halife denmiştir. Buna İmamet-i Kübra da denir.Hilafet, 1517 (Hi

hind

 • Hindistan'ın kısa adı.
 • Bir kadın adı. (Asr-ı saadette Hazret-i Hamza'nın ciğerlerini yiyen kadın, Ebu Süfyan'ın karısı.)
 • Fetva metinlerinde kadını temsil etmek üzere kullanılan umumi isimlerden birisi. Diğerleri: Fatıma, Hatice, Zeyneb.

hiss-i umumi / hiss-i umumî

 • Umumî his, genel ortak duygu.

hiss-i umumiye / hiss-i umumîye

 • Umumun hisleri, genelin duyguları.

hisse-i şayia / hisse-i şâyia

 • Fık: Müşterek bir malın her bir cüz'üne sirayet eden hisse, pay.
 • Ortaklar arasında taksim edilmemiş olan müşterek mal. Meselâ: Bir kitaba, bir kaç kişi ortak ve taksim de mümkün değil ise; her hissedarın kitabın umumuna sahip olması.

hitab-ı am / hitab-ı âm

 • Umuma hitap, bir topluluğa söyleme.

hitab-ı umumi

 • Umumi konuşma, seslenme.

hostes

 • ing. Umumi taşıtlarda, daha ziyade uçaklarda yolcuları ağırlayan kız veya kadın.

hukuk-u medeni / hukuk-u medenî

 • Umumi mânada: Temel hak ve hürriyetler ve medeni haklar. Avrupaî mânada ise: Lâik hukuk sistemi, medeni hukuk.

hukukçu

 • Hukuk mütehassısı. Hukuku meslek edinen kimse. Avukat, müdde-i umumi "savcı" ve hâkim.

hukukullah

 • Fık: İbadetler ve İlâhî cezalar, ukubetlerle alâkalı haklar.
 • Hukukullah umuma taalluk edip, yalnız bir şahsa âid olmayan ahkâm demektir. Bunlar hukuk-u umumiyeden ibarettir. Cenab-ı Hakk'a izafesi, tazim ve ehemmiyetine işaret içindir.

hunnes-künnes

 • Hunnes, Hânis'in; Künnes de Kânis'in çoğuludur. Kânis, süpüren mânasınadır. Umumiyetle, akıp akıp yuvalarına giden veya aynı yollarında gidip gelen yıldızlar demektir. Bazılarınca gündüz gaib, gece zâhir olan yıldızlara denir. Ekseriyetle yedi seyyar yıldızlara denmiştir. (Zuhal, Müşteri, Merih, Züh

huteba-i umumi / huteba-i umumî / hutebâ-i umumî

 • Herkese hitâp edenler, umuma ders verenler.
 • Herkese hitâbeden, umuma ders verenler. (Farsça)

icmar

 • Bir araya toplamak.
 • Süratle yürümek.
 • Atın sıçrayarak yürümesi.
 • Bir şeyin umumi olması. Ateşe öd ağacı koymak.
 • Bir şeyi buhurlamak. Tahmini hesab yapmak.
 • Yeni ayın görünmesi.

iddianame

 • Müddei umuminin (savcının), iddialarını topladığı ve soruşturma sonunda mahkemede okuduğu yazı. (Ceza işlerinde hazırlık tahkikatının neticesi, davasının açılması için kâfi olduğu anlaşılırsa savcı bu dâvayı, ya ilk tahkikatın açılması hakkında sorgu hakimine bir talepname veya doğrudan doğruya mahk

ihtisab resmi

 • Eskiden belediye varidatı olarak damga, tartı, ölçü, panayır ve pazar vergisi adı altında alınan vergiler ile, hile yapan esnaftan alınan para cezalarının umumi adı.

ilan-ı tekvini / ilân-ı tekvinî

 • Umumi âfetler ve gök taşları düşmesi gibi Cenab-ı Hakk'ın tekvinî âyetleri ve ibretli hâdiseleri ile hakaik ve hikmet-i İlâhiyesini ilân edip bildirmesi.

ilm

 • (İlim) Okumakla veya görmek ve dinlemekle veya ihsan-ı Hak'la elde edilen malumat. Bilmek. İdrak etmek. (İlim, hakikatı bilmekten ibarettir. İlim, marifetten daha umumidir. Marifet, tefekkürle bilmek mânasına olmakla beraber, Cenab-ı Hakk'a nisbeti câiz olmaz. Gerek huzurî olsun (ilm-i İlâhî

imam-ı a'zam

 • (Hi: 80-150) Hanefi Mezhebinin imamı. Asıl ismi: Ebu Hanife Nu'man bin Sâbit'tir. Bağdatlı olup Abbasiler devrinde yaşamıştır. Fıkıh ilminin en ileri geleni olup, bu ilmin tedvin ve tervicinde çok büyük hizmet etmiştir. Böyle zâtların vicdan-ı umumiye nezdinde idareyi, hak ve adalette selâmet için,

imece

 • Köyün umumi işlerinde veya köylünün kendi işlerinde köy halkının müştereken çalışması. Beraberce birçok kimsenin toplanıp elbirliğiyle bir kişinin işini halletmesi ve herkesin işinin sıra ile bitirilmesi.

inayet-i şamile / inayet-i şâmile

 • Herkese ait umumi inayet ve yardım. (Farsça)

intişar

 • Dağılmak. Yayılmak. Üremek.
 • Tıb: Yorgunluktan damar şişip kabarmak. Umumileşmek.

inzibat

 • Asayiş, düzen ve rahatlık. Umumi emniyetin iyi ve yolunda olması.
 • Sağlamlaşmak.
 • Polis vazifesini gören asker, ordu mensubu.

irade

 • İstek, arzu. Dilemek. Emir. Ferman.
 • Bir şeyi yapmak veya yapmamak için olan iktidar, güç. (İrade, ihtiyardan daha geniştir, umumidir. İhtiyar, taraflardan birini diğerine tafdil ile beraber tercihtir. İrade; yalnız tercihtir. Mütekellimler bazan iradeyi ihtiyar mânasında kullanmışlar

istiğrak / istiğrâk

 • Türü kapsayacak şekilde umumi hâle getirme.

istikra'

 • Gezmek, dolaşmak, etraflı bilgi edinmek. Ayrı ayrı hâdiselerdeki müşterek vasıflara dikkat ederek umumi bir netice çıkarmak. Umumi araştırmak. Fertten umuma âit hüküm sâhibi olmak.

istimlak

 • İcraî karar alma salâhiyetini hâiz bir amme hükmî şahıs (Vilâyet, Belediye v.s.) tarafından bir malın, halkın faydası için karşılığı verilip alınarak umumun istifadesine arzedilmesi.
 • Mülk satın almak.
 • Mülk sahibi olmak.

istirahat-i umumi / istirahat-i umumî

 • Genelin rahatı, umumun huzuru.

ittihad-ı umumi / ittihad-ı umumî

 • Umumi ittihad. Bütün insanların birleşmesi.

kaide-i külliye

 • Açık ve sarih olan kaide ve hüküm. Herşey hakkında tatbik edilebilen, umumi kaide.

kıyamet-i kübra-yı umumiye / kıyamet-i kübrâ-yı umumiye

 • Umumî olan büyük kıyamet.

kıyamet-i şahsiye-i umumiye

 • Şahsa, bireye ait umumî kıyamet.

kıyamet-i umumiye / قِيامَتِ عُمُومِيَه

 • Umumi kıyamet.

kıyasiyyat

 • (Tekili: Kıyâsi) Benzetme veya tatbik ile olanlar.
 • Umumi kurallara uygun olanlar.

küf

 • Yetiştiği satıhta kimyevî değişikliklere sebep olan küçük boylu mantarlara verilen umumi ad.
 • Maddelerin oksitlenme neticesinde dış tarafını kaplayan tabaka. Pas.

külli / küllî / كلي / كُلّ۪ي

 • Külle mensub. Cüz'iyat ve ferdlerden meydana gelmiş olan. Umumi, bütün.
 • Çok, ziyade, fazla.
 • Man: İnsan dediğimiz zaman küll'ü ve küllîyi ifade etmiş oluyoruz. İnsanın eli, ayağı, kolu, gözü dersek cüz' ve cüz'îyi ifade etmiş oluruz. Dünya denilirse küll; dünyanın karaları, kı
 • Umumî.
 • Umûmî.

külliyat-ı umur / külliyât-ı umûr / كُلِّياَتِ اُمُورْ

 • Umûmî işler.

külliye

 • (Külliyet) Bütünlük, umumilik, genellik.
 • Bolluk, çokluk, ziyadelik.
 • Tar: Osmanlı İmparatorluğu zamanında Arap vilâyetlerinde bazı medreselere, üniversite karşılığı verilen ad.

külliyet / كُلِّيَتْ

 • Umûmilik.

kültür

 • Her türlü fikir, san'at ve âdet varlıklarının hepsi. (Fransızca)
 • Bir kimsenin umumi bilgi seviyesi. (Fransızca)
 • Terbiye. (Fransızca)
 • Ziraat. (Fransızca)
 • Tıb: Tecrübe veya ilâç yapmak için mikrop besleme ve çoğaltma. (Fransızca)

kütübhane-i umumiye

 • Umumi kütübhâne.

kuva-yı umumiye / kuvâ-yı umumiye

 • Umumi kuvvetler.

küvet

 • Leğen olarak kullanılan kapların umumi adı. (Fransızca)

lafz-ı külli / lafz-ı küllî

 • Man: Mânâsı umumi ve herkesçe müşterek olan lâfız. "İnsan" gibi.

lam-ı istiğrak / lâm-ı istiğrak

 • Arapça, başına geldiği kelimeyi umûmileştiren "lâm".

lam-ı ta'rif veya lam-ı istiğrak / lâm-ı ta'rif veya lâm-ı istiğrak

 • Kelimenin mânâsını umuma teşmil ettiği için, istiğrak mânâsı verilir. El-i istiğrak veya harf-i ta'rif de denir. Meselâ: Hamd kelimesi herhangi bir hamdi ifâde ettiği halde; El-Hamd dediğimiz zaman her ne kadar hamd varsa, bütün hamd ve senâlar mânâsına gelir. Bu, harf-i ta'rif ile olur. Harf-i ta'r

lameşru / lâmeşru

 • Meşru olmayan, şeriata uymayan, umumi nizam harici.

levazım

 • İhtiyaç maddeleri. Lüzumlu madde.
 • Ask: Silâhlı kuvvetlerin yiyecek ve giyecek maddelerini, silâh ve cephane dışında kalan çeşitli araç ve ihtiyaçlarını ifade etmek üzere kullanılan umumi tabirdir.

leziz

 • (Lezize) Lezzetli. Tatlı, hoş. Tadı hoş ve güzel. (Lezzet umumidir, hâlavet ise hususidir.)

mahazır

 • (Tekili: Mahzar) Mahzarlar, mürâcaatlar. Umumi istidatlar.

mana-yı ulvi ve külli / mânâ-yı ulvî ve küllî

 • Yüce ve umumî mânâ.

marre / mârre

 • Fık: Herkesin gittiği umumi yoldan yürüyen.

masarif-i umumiye

 • Umumi masraflar.

mehdi-yi abbasi / mehdi-yi abbasî

 • (Hi: 120-163) Abbâsi Halifesidir. Ebu Abdullah Muhammed diye de anılır. Halife Mansurun oğludur. Meşhur ve iyiliği ile umumi kabul gören bir zat olup hususan sulh zamanında imparatorluğun inkişafı için çok çalışmıştır. Yeni yollar yaptırmış, postayı ıslâh etmiş ve Abbâsi Sülâlesinin en iyi hükümdarı

menafi-i umumiye

 • Umumi menfaatler, umumi faydalar.

menfaat-i umumiye

 • Herkesin yararı, umumun menfaati.

merek

 • Köy evlerinin yanında ot, saman ve yaprak gibi şeylerin ve umumiyetle hayvan yiyeceklerinin muhafazasına mahsus kârgir veya kerpiçten yapılmış bina. Samanlık.

merga merg / mergâ merg

 • Umumi vebâ hastalığı. (Farsça)

merga mergi / mergâ mergî

 • Hastalıktan dolayı umumi ölüm.

mesel

 • Bir umumi kaideye delâlet eden meşhur söz. Ata sözü. İbretli ve küçük hikâye.
 • Dokunaklı ve mânalı söz.
 • Benzer. Misil.
 • Delil. Hüccet.

meyelan-ı amme / meyelân-ı âmme

 • Genel eğilim, umumun isteği, eğilimi.

mucibe-i külliye

 • Man: Müsbet ve umumi (şumüllü) olan kaziye.

müddei-yi umumi / müddei-yi umumî

 • Milletin umum haklarını korumak üzere muhakemede hazır bulunan vazifeli, hukuk tahsilini bitirmiş hükümet memuru. Adliye bakanlığına bağlı, icra kuvvetini birlik halinde temsil eylemek üzere teşekkül eden, adlî idare makamında bulunan şahıs. Savcı.

mufarakat-ı umumiye

 • Umumî ayrılıklar, genel göç.

müsalemet-i umumiye

 • Umumî barış ortamı; herkesi içine alan barış ve huzur.

müsellemat

 • (Tekili: Müsellem) Doğruluğunda şüphe edilmeyen umumi bilgi ve kaideler. İslâmiyete ait, sağlamlığında şüphe olmayan esâslar.
 • Man: Dinleyenin hemen münakaşasız kabul ettiği kaziyeler.

musibet-i amme / musibet-i âmme / musîbet-i âmme / مُصِيبَتِ عَامَّه / مُص۪يبَتِ عاَمَّه

 • Umuma ve cemiyetin ekseriyetine gelen belâ.
 • Umuma gelen musîbet.
 • Umuma gelen musibet.

mutbik

 • (Tıbk. dan) Genel ve umumi olan. Değişmeyip devam eden. Bütün. Tam.
 • Bir şeyin etrâfını örten, bürüyen.

müteammim

 • (Umum. dan) Yaygın, yayılmış.

muvazene / موازنه

 • Denge. (Arapça)
 • Muvazene-i umûmiye kanunu: Bütçe kanunu. (Arapça)

muvazene-i amme / muvazene-i âmme

 • Umumi, genel denge.

naib-ül am / naib-ül âm

 • Cumhuriyet müddei-i umumisi. Cumhuriyet savcısı.

nazar-ı amme / nazar-ı âmme

 • Umumun bakışı, genel bakış.

nazar-ı umumi / nazar-ı umûmî / نَظَرِ عُمُوم۪ي

 • Umumun bakışı.

nazariyye

 • Bir veya birkaç hipotez (faraziye) ile, birçok hâdiseleri îzâh ederek ve bunlardan yeni hâdiselere vararak ve bu hâdiseleri tecrübe ile inceleyerek görülen hipotez. Hipotez, aynı sebeblerle îzâh edilen çeşitli hâdiselerin hepsini birden îzâh edebilec ek umûmî bir fikirdir.

nefret-i amme / nefret-i âmme / نَفْرَتِ عَامَّه

 • Umumun, genelin nefreti.
 • Umûmî nefret.

nida-i umumi-i alevi / nidâ-i umumi-i alevî

 • Hz. Ali'nin (r.a.) umumi çağrısı.

nizam-ı alem / nizam-ı âlem

 • Kâinatta Allah'ın koyduğu umumi nizam.

nükte-i umumiye

 • Umuma ait, herkesle ilgili ince ve derin bir nokta, mânâ.

nuut

 • (Tekili: Na't) Vasıflar, keyfiyetler, umuma şâmil sıfatlar.
 • Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm hakkındaki medhiyeler.

otorite

 • Kumanda etme hakkı, itaat ettirme iktidarı. (Fransızca)
 • İdari veya siyasi iktidar. (Fransızca)
 • Muhakemeleri veya doktrini umumiyetle doğru olarak kabul edilen ve bir sahada derinleşmiş olan şahıs veya eser. (Fransızca)

peygamber

 • İlâhî hakikatları insanlara bildirmek ve onlara örnek olmak üzere Allah tarafından tayin edilen, vahiy yoluyla sahip olduğu ilmini yaşayıp neşreden mübarek zatların umumî ismi.

piskopos

 • Hıristiyanlığın katolik ve doğu kiliselerinde en yüksek rûhânî ünvâna sâhip ve umûmiyetle bir bölgenin dînî lideri olan hıristiyan din adamlarına verilen ad.

pranga

 • İng. Eskiden ağır cezalı mahkûmların ayaklarına takılan kalın zincir.
 • Halkalarıyla beraber iki okka yüz dirhem ağırlığındaki demire verilen addır.
 • Umumi hapishanelerde, hapishanenin iç nizamını bozan ve taşkınlık gösteren mahkûmların ayaklarına da pranga vurulurdu.

psikoz

 • Tıb: Akıl hastalıklarının umumi adı. (Fransızca)

rağbet-i amme / رَغْبَتِ عَامَّه

 • Umûmun beğenmesi ve kabullenmesi.

rağbet-i umumiye

 • Umum tarafından rağbet edilip beğenilme. Herkes tarafından istenme.

raiyyet

 • Bir hükümdar idaresinde olanlar, birinin idaresine bağlı olanlar. Devletin idâresindeki umum insanlar.
 • Sürü. Otlatılan hayvan sürüsü.

re'y-i am / re'y-i âm

 • Umumun re'yi, ekseriyetin fikri. Umumun görüşü.

realizm

 • Umumi fikirleri birer hakikat sayan felsefi görüş. Hadiseleri olduğu gibi anlatma ve gösterme gayesi güden san'at çığırı, fikri.

recefe

 • Zelzele.
 • Ortalığı sarsacak kışkırtmalar yapmağa ircaf denir. Yalan, yanlış haberlerle umumî efkârı şaşırtıcı neşriyatlara ise Eracif denmektedir.

resm-i küşad

 • Yeni yapılan mekteb, fabrika, kışla, hükümet konağı, demiryolu vs. gibi şeylerin umuma açılışı yerinde kullanılan bir tâbirdir. Yeni tabirde " Açılış töreni" demektir.

rızk-ı umumi-i iaşe / rızk-ı umumî-i iâşe

 • Bütün canlıların yaşaması için verilmiş olan umumî rızık.

sagıye

 • Koyun.
 • Umumu nefy için ehad mânâsına da kullanılır.

sahn

 • Evin ortasındaki açıklık, avlu, oyuk.
 • Boşluk. Boş yer. Orta, meydan, aralık.
 • Sahne.
 • Cami ve medreselerdeki umumun toplanmasına âit üstü kubbeli ve örtülü yer.
 • Büyük kâse. Sahan.
 • Zil.

şakul

 • (Çekül) Geo: Bir yerin umumi hattını tâyin için kullanılan âlete denir. Bir ağır cismi ip ile yüksekten sarkıtmakla bir duvarın ne derece yatık, eğri veya doğru olduğu anlaşılması gibi.

şazz

 • (Şâzze) Kaide hârici olan. Umumi nizamdan ayrılmış olan, müstesna bulunan.

şeair

 • (Tekili: Şiâr) Âdetler, İslâm işaretleri. İslâmlara ait kaideler. Allah'ı anmak, hamdetmek, ezan okumak, İslâmî kıyafet gibi. Bunlara Şeair-i İslâmiye denir. Bütün müslümanlarla alâkalı mes'eleler ve alâmetler, umumun hissedar olduğu işlerdir.

selamet-i amme / selâmet-i âmme

 • Umumî esenlik, güven.

semm

 • (Simm - Sümm) (Çoğulu: Sümum) Delik.

seyr-i umumi / seyr-i umumî

 • Umumi, geniş bir seyahat.

sikke

 • Damga. Nereye ve kime ait olduğunun bilinmesi için konulan işaret, mühür. Umumi damga.
 • Dirhem.
 • Para üstüne vurulan damga.
 • Düz, doğru yol.
 • Mevlevilerin keçe külâhlarının ismi.
 • Basılmış madeni para.

simm

 • (Çoğulu: Simâm-Sümum) Küçük dar delik.
 • İğne deliği.
 • Ağu, zehir.
 • Kast.
 • Düzeltme, ıslah.
 • Set.

şükr-ü külli / şükr-ü küllî / شُكْرُ كُلِّي

 • Umumî ve kapsamlı bir şükür.
 • Umumi nimetler için yapılan şükür.
 • Umumi, büyük şükür.
 • Umumi, büyük şükür.

ta'mim / ta'mîm / تَعْم۪يمْ

 • Umumileştirme. Herkese bildirme.
 • Umumileştirme, herkese bildirme, genelge.
 • Umumileştirme.

taammüm / تَعَمُّمْ

 • Umumileşme, genelleşme.
 • Umumileşme. Umumi olma.
 • (İmame. den) Sarık sarma.
 • (Amm. den) Amca olma. Birisini "amca" diye çağırma.
 • Umûmîleşme.

tamim / tâmîm

 • Umumileştirme, genelleme; bir hükmü aynı cinsin bütün fertlerine verme.

tarih-i umumi / tarih-i umumî

 • Umumî tarih.

teammüm

 • İmame sarmak, sarık sarmak.
 • Umumileşmek.

tearüf-ü amme / tearüf-ü âmme

 • Umumun anlayacağı tarz, umumun bilgi ve idrak seviyesi.

tecelli-i amme / tecellî-i âmme

 • Umumî tecellî; Cenâb-ı Hakkın bütün mahlukatı kuşatan isimlerine ait büyük tecelliler, yansımalar.

tecrübe-i umumi / tecrübe-i umumî

 • Genele ait tecrübe, umumî deneyler ve incelemeler.

teşkilat-ı esasiye / teşkilât-ı esasiye

 • Anayasa. Kanun-u esasî. Devletin temel kuruluş şeklini tayin eden ve teşrinin yani meclisin, hükümetin ve mahkemelerin salâhiyetleri nasıl kullanılacağını; vatandaşların umumi hak ve hürriyetlerini gösteren temel kanunlardır.

teveccüh-ü amme / teveccüh-ü âmme / تَوَجُّهِ عَامَّه

 • Umumun (kabûlle) yönelmesi.

teveccüh-ü umumi / teveccüh-ü umumî

 • Umumun alâkası, teveccühü.

tevellüdat

 • (Tekili: Tevellüd) Belli bir zaman içinde doğum. Umumi doğumlar.

ubudiyet-i külliye / ubûdiyet-i külliye

 • Büyük ve umumî kulluk.
 • Büyük ve umumî kulluk.

umum

 • Umumi olmak. Hep, bütün, cümle, herkes.

umumi / umumî

 • Umumî, herkese ait, herkesle ilgili, genel.

umumiyet

 • Umumilik, genellik.
 • Bir şeyin herkese âit olması. Umumilik.

umumiyet-i ihvan / umûmiyet-i ihvân / عُمُومِيَتِ اِخْوَانْ

 • Kardeşlerin umumu.

umumiyetle

 • Umumi olarak. Genel olarak.

umumiyyet / umûmiyyet / عموميت

 • Genellik. (Arapça)
 • Umûmiyyetle: Genellikle. (Arapça)

umumü'l-belva / umûmü'l-belvâ

 • Umuma yayılmış, genelleşmiş belâ; kaçınılması mümkün olmayan umumî problem.

unsur

 • Kimyevî maddeden her biri. Mürekkeb cisimlerde bulunan basit maddelerin her birisi.
 • Umumdan ayrılan kısım.
 • Tam olan şeyin her bir parçaları.
 • Madde, esas, kök. Element.

vahidiyyet / vâhidiyyet

 • Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) umum eşyada birden birlik tecellisi.

vaiz-i umumi / vâiz-i umumî

 • Umumî, genel vaiz.

velayet-i amm / velayet-i âmm

 • Huk: Umum mallara ve fertlere şâmil olan velayet. (Şeriat hâkimleri, kadılar ve valilerin velayetleri gibi)

zabtıyye nezareti

 • Emniyet Umum Müdürlüğü'nün eski ismi.

zarar-ı amm / zarar-ı âmm

 • Umumla ilgili zarar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın