LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Umu kelimesini içeren 97 kelime bulundu...

abd-i külli / abd-i küllî / عَبْدِ كُلِّي

 • Umum kâinatın ibadetlerini temsil eden kul.

adab-ı umumiye / âdâb-ı umumiye

 • Umumi ahlâk kaideleri.

ahkam-ı umumiyye / ahkâm-ı umûmiyye

 • Umûmî hükümler.

ale-l-ıtlak

 • Umumiyetle. Mutlaka. Bir suretle kayıtlı olmayarak. Mingayri tahsis.

amm / âmm

 • Umumi, genel.
 • Umumî, genel.

amme / âmme / عَامَّه

 • Umum.

ammeten

 • Umumi olarak, herkese ait olarak, genel tarzda.

anasır-ı külliye / anâsır-ı külliye / عَنَاصِرِ كُلِّيَه

 • Umûmi unsurlar.

belva-yı am / belvâ-yı âm

 • Umûmî sıkıntı, meşakkat, kaçınılması mümkün olmayan zorluk.

burhan-ı külli / burhân-ı küllî / بُرْهَانِ كُلِّي

 • Umûmî delil.

cefla

 • Umumi ziyafet.

cinayet-i amme / cinayet-i âmme

 • Umuma karşı işlenen cinayet.

düstur / دستور

 • Umumi kaide.

efkar-ı amme / efkâr-ı âmme / اَفْكَارِ عَامَّه

 • Umuma âit fikirler.

efkarıamme / efkârıâmme

 • Umumun fikirleri, halkın düşünceleri.

erzak-ı umumiye

 • Umumî, herkese ait erzaklar, rızıklar.

fazilet-i külliye / فَضِيلَتِ كُلِّيَه

 • Umumi olan değer ve üstünlük.

fevaid-i me'mule / fevâid-i me'mule

 • Umulan faydalar.

fevkalme'mul

 • Umulmadık bir şekilde, beklenenin üstünde.

fevkalmemul

 • Umulanın, beklenilenin üstünde.

fevkalmêmul

 • Umulanın üstünde.

feyz-i amm / feyz-i âmm

 • Umumî, genel bolluk.

gafilane / gafilâne

 • Umursamazca, duyarsızcasına.

gaflet

 • Umursamazlık; âhirete, Allah'ın emir ve yasaklarına duyarsız kalma hali.

gafletkarane / gafletkârâne

 • Umursamazca, duyarsızcasına.

gayr-ı me'mul

 • Umulmadık. Beklenmedik. Birdenbire.

hacet-i amme / hâcet-i âmme / حَاجَتِ عَامَّه

 • Umûmî ihtiyaç.

hakikat-i amme / hakikat-i âmme

 • Umûmi, her yerde geçerli olan gerçek.

hakimiyet-i amme / hâkimiyet-i âmme / حَاكِمِيَتِ عَامَّه

 • Umumî hükümrânlık.

halas-ı umumi / halâs-ı umumi

 • Umumî, genel kurtuluş.

hayat-ı umumiye

 • Umuma ait, genel hayat.

hey'at / hey'ât / هَيْئَاتْ

 • Umûmî görünüş.

hey'et-i umumiye

 • Umumi hey'et. Bir şeyin teferruatları nazara alınmadan olan umumi durumu.

hidemat-ı amme / hidemat-ı âmme

 • Umuma ait vazifeler. Kamu görevleri. Millete fayda veren hizmetler.

hilaf-ı me'mul / hilâf-ı me'mûl / خِلَافِ مَأْمُولْ

 • Umulanın aksine.

hilaf-ı memul / hilâf-ı memûl

 • Umulanın tersine, beklenin aksine.

hiss-i umumi / hiss-i umumî

 • Umumî his, genel ortak duygu.

hiss-i umumiye / hiss-i umumîye

 • Umumun hisleri, genelin duyguları.

hitab-ı am / hitab-ı âm

 • Umuma hitap, bir topluluğa söyleme.

hitab-ı umumi

 • Umumi konuşma, seslenme.

hukuk-u medeni / hukuk-u medenî

 • Umumi mânada: Temel hak ve hürriyetler ve medeni haklar. Avrupaî mânada ise: Lâik hukuk sistemi, medeni hukuk.

ilan-ı tekvini / ilân-ı tekvinî

 • Umumi âfetler ve gök taşları düşmesi gibi Cenab-ı Hakk'ın tekvinî âyetleri ve ibretli hâdiseleri ile hakaik ve hikmet-i İlâhiyesini ilân edip bildirmesi.

ittihad-ı umumi / ittihad-ı umumî

 • Umumi ittihad. Bütün insanların birleşmesi.

kıyamet-i kübra-yı umumiye / kıyamet-i kübrâ-yı umumiye

 • Umumî olan büyük kıyamet.

kıyamet-i umumiye / قِيامَتِ عُمُومِيَه

 • Umumi kıyamet.

külli / küllî / كلي / كُلّ۪ي

 • Umumî.
 • Umûmî.

külliyat-ı umur / külliyât-ı umûr / كُلِّياَتِ اُمُورْ

 • Umûmî işler.

külliyet / كُلِّيَتْ

 • Umûmilik.

kütübhane-i umumiye

 • Umumi kütübhâne.

kuva-yı umumiye / kuvâ-yı umumiye

 • Umumi kuvvetler.

masarif-i umumiye

 • Umumi masraflar.

me'mul / me'mûl

 • Umulan, ümit edilen.
 • Umulan. Ümid edilen. Beklenilen.
 • Umulan, ümit edilen.

me'yus / me'yûs / مأیوس

 • Umutsuz. (Arapça)
 • Me'yûs etmek: Umutsuz bırakmak. (Arapça)
 • Me'yûs olmak: Umudunu yitirmek. (Arapça)

memul

 • Umulan, beklenilen.

mêmul / mêmûl

 • Umulan.

memul / memûl / مأمول

 • Umulan, beklenilen. (Arapça)

menafi-i umumiye

 • Umumi menfaatler, umumi faydalar.

merga merg / mergâ merg

 • Umumi vebâ hastalığı. (Farsça)

meyus / مأیوس

 • Umutsuz, üzgün. (Arapça)

mufarakat-ı umumiye

 • Umumî ayrılıklar, genel göç.

muhtemel

 • Umulur, olabilir, olası.

mürteca / mürtecâ

 • Umulan.

müsalemet-i umumiye

 • Umumî barış ortamı; herkesi içine alan barış ve huzur.

musibet-i amme / musibet-i âmme / musîbet-i âmme / مُصِيبَتِ عَامَّه / مُص۪يبَتِ عاَمَّه

 • Umuma ve cemiyetin ekseriyetine gelen belâ.
 • Umuma gelen musîbet.
 • Umuma gelen musibet.

muvazene-i amme / muvazene-i âmme

 • Umumi, genel denge.

na-me'mul

 • Umulmadık, beklenmedik anda. (Farsça)

name'mul / nâme'mûl / نامأمول

 • Umulmayan, beklenmedik. (Farsça - Arapça)

nazar-ı amme / nazar-ı âmme

 • Umumun bakışı, genel bakış.

nazar-ı umumi / nazar-ı umûmî / نَظَرِ عُمُوم۪ي

 • Umumun bakışı.

nefret-i amme / nefret-i âmme / نَفْرَتِ عَامَّه

 • Umumun, genelin nefreti.
 • Umûmî nefret.

nevmid / nevmîd / نوميد

 • Umutsuz. (Farsça)
 • Nevmîd etmek: Umutsuzluğa düşürmek. (Farsça)
 • Nevmîd olmak: Umutsuzluğa kapılmak. (Farsça)

nükte-i umumiye

 • Umuma ait, herkesle ilgili ince ve derin bir nokta, mânâ.

rağbet-i amme / رَغْبَتِ عَامَّه

 • Umûmun beğenmesi ve kabullenmesi.

rağbet-i umumiye

 • Umum tarafından rağbet edilip beğenilme. Herkes tarafından istenme.

re'y-i am / re'y-i âm

 • Umumun re'yi, ekseriyetin fikri. Umumun görüşü.

realizm

 • Umumi fikirleri birer hakikat sayan felsefi görüş. Hadiseleri olduğu gibi anlatma ve gösterme gayesi güden san'at çığırı, fikri.

selamet-i amme / selâmet-i âmme

 • Umumî esenlik, güven.

seyr-i umumi / seyr-i umumî

 • Umumi, geniş bir seyahat.

şükr-ü külli / şükr-ü küllî / شُكْرُ كُلِّي

 • Umumî ve kapsamlı bir şükür.
 • Umumi nimetler için yapılan şükür.
 • Umumi, büyük şükür.
 • Umumi, büyük şükür.

ta'mim / ta'mîm / تَعْم۪يمْ

 • Umumileştirme. Herkese bildirme.
 • Umumileştirme, herkese bildirme, genelge.
 • Umumileştirme.

taammüm / تَعَمُّمْ

 • Umumileşme, genelleşme.
 • Umûmîleşme.

tamim / tâmîm

 • Umumileştirme, genelleme; bir hükmü aynı cinsin bütün fertlerine verme.

tarih-i umumi / tarih-i umumî

 • Umumî tarih.

tearüf-ü amme / tearüf-ü âmme

 • Umumun anlayacağı tarz, umumun bilgi ve idrak seviyesi.

tecelli-i amme / tecellî-i âmme

 • Umumî tecellî; Cenâb-ı Hakkın bütün mahlukatı kuşatan isimlerine ait büyük tecelliler, yansımalar.

teveccüh-ü amme / teveccüh-ü âmme / تَوَجُّهِ عَامَّه

 • Umumun (kabûlle) yönelmesi.

teveccüh-ü umumi / teveccüh-ü umumî

 • Umumun alâkası, teveccühü.

ümid

 • Umut.
 • Umut, ümit.

umum

 • Umumi olmak. Hep, bütün, cümle, herkes.

umumi / umumî

 • Umumî, herkese ait, herkesle ilgili, genel.

umumiyet

 • Umumilik, genellik.

umumiyetle

 • Umumi olarak. Genel olarak.

umumü'l-belva / umûmü'l-belvâ

 • Umuma yayılmış, genelleşmiş belâ; kaçınılması mümkün olmayan umumî problem.

vaiz-i umumi / vâiz-i umumî

 • Umumî, genel vaiz.

yais / yâis / یائس

 • Umutsuz. (Arapça)

ye's / یأس

 • Umutsuzluk. (Arapça)

zarar-ı amm / zarar-ı âmm

 • Umumla ilgili zarar.