LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ulag ifadesini içeren 76 kelime bulundu...

a'kas

 • Boynuzu kulağı ardında bitmiş veya boynuzu kulağı ardına gelmiş nesne.

ahrab

 • Kulağı kesik.
 • Kulaktaki küpe deliği.

ahreb

 • Çok harap, perişan, yıkık.
 • Kulağı yarık kimse.
 • Edb: Rübai vezinlerinden "Mef'ulü" ile başlayan oniki şekilden herbiri.

akfen

 • Kulağı küçük ve kalın olan.

aslah

 • Kulağı hiç işitmeyen.

aslem

 • Kulağı kesik olan, kesik kulaklı.

asrem

 • Kulağı sakat, hasta.
 • Ailesini geçindirmek için sıkıntı çeken (kimse).
 • Bölük bölük.

bahire

 • Kulağı kesik deve.

bahıyre

 • Cahiliyye devrinde beş batın doğuran devenin beşinci yavrusu erkek olursa kulağı yarılır ve salıverilirdi. Artık hiç bir işte kullanılmayan bu deveye bu ad verilirdi.

bende-i halka-beguş / bende-i halka-begûş

 • Kulağı halkalı olan köle, esir.
 • Mc: İtaatli, muti'.

benna-guş / benna-gûş

 • Kulağın aşağı sarkan yumuşak kısmı ki, küpe asılan yerdir. (Farsça)

cezma

 • Kulağı kesik koyun.
 • Kulağı delik koyun.

ebhekan

 • Kuzu kulağı adı verilen ot.

ecda'

 • Burnu kesik olan kimse.
 • Kulağı, eli ve dudağı kesik kimse.

ekşem

 • Doğuştan kusurlu olan. Burnu, kulağı kesik veya noksan doğan (adam).
 • Pars denilen vahşi hayvan.

esamm

 • (Çoğulu: Summun) Kulağı sağır olan.
 • Katı taş.

esekk

 • Tavşan.
 • Kulağı kesik olan.
 • Küçük kulaklı.
 • Kulağı işitmeyen. Sağır.

ezra

 • Kulağı beyaz, gövdesi siyah olan davar.

ferek

 • Kulağın sarkık ve sülpük olması.

feylekus

 • Fil kulağı dedikleri büyük yassı yapraklı ot.

fülgur

 • Kuzukulağı dedikleri ot.

fürafür

 • Kulağı yırtık kişi.

gazf

 • Kulağın sarkık olması.
 • Kırmak.
 • Geceleyin karanlık olmak.

giran-guş

 • (Çoğulu: Giranguşân) Sağır, kulağı ağır işiten. (Farsça)

guş-hurde

 • Kulağı bükülmüş, terbiye edilmiş. (Farsça)

guş-i can

 • Can kulağı.

guş-i huş

 • Akıl kulağı. Can kulağı.

guş-i kabul-i cane / gûş-i kabul-i câne

 • Canın kabul kulağı; birşeyi can kulağıyla dinleme.

guş-zed

 • Kulağa çarpan, işitilen. (Farsça)

halkabeguş

 • Kulağı küpeli, kulağı halkalı. (Farsça)
 • Mc: Köle, esir. (Farsça)

harba'

 • Kulağı delik koyun.

harka'

 • Kulağı delik koyun.
 • Çeşitli yönlerden esen rüzgâr.

hazama'

 • Kulağı enine yarılmış keçi.

humaz

 • Kırmızı çiçeği olan bir bitki çeşidi.
 • Kuzu kulağı.

hummaz

 • Kuzu kulağı.

hurs

 • (Çoğulu: Hursân) Altından ve gümüşten olan halka.
 • Kulağa taktıkları küçük halka.

iktat

 • Alçak sesle kulağa fısıldama.

ilhan

 • Tar: Cengizlilerin İran kolunun Hülâgu hanedanının hükümdarlarına verilen ünvan.

kanef

 • Kulağın küçük ve kalın olması.

karr

 • Durma.
 • Karar verme.
 • Su dökmek.
 • Kulağına söylemek.
 • Mahfe.

karra

 • Bir kimsenin kulağına söylemek.
 • Soğuk su dökmek.

kasv

 • Deve kulağının kenarı.

kasva

 • Kulağının dörtte biri kesik olan koyun veya deve.

kavnes

 • (Çoğulu: Kavânis) Atın iki kulağı arası.
 • Başa giyilen miğferin tepesi.

kelam-ı lafzi / kelâm-ı lafzî

 • Kelâm-ı nefsîyi anlatan ve insanın kulağına gelen ve söyleyenin ağzından çıkan harfler topluluğu.

makazz

 • Başın arka tarafından iki kulağın arası.

maksuv

 • Kulağının ucu kesilmiş deve veya koyun.

mecusi

 • Çok eskiden yaşamış, kulağı küçük olan birisinin adıdır. Ateşperestlik âyinine sebeb olduğundan "Ateşperestlere" bu isim verilmiştir.
 • Eski İran dini olan Mecusilikten olan kimse.

merviyat

 • (Tekili: Mervi) Rivayet olunmuş şeyler. Kulaktan kulağa söylenerek gelmiş olan sözler.

mücedda'

 • Burnu ve kulağı kesilmiş.
 • Başı yanmış olan ot.

muhaddiş

 • Kulağı tırmalıyan. Tahdiş eden.

nehizet

 • Tabiat.
 • At kulağına benzer dokunmuş nesne.

ra'l

 • Koyunun kulağından kesilen parça.

ra'la'

 • (Çoğulu: Rual) Akılsız kadın.
 • Kulağının ucu kesilip ilişik duran dişi koyun.

ra'se

 • (Çoğulu: Riâs) Kulağa takılan küpe.

refş

 • Küçük kazma.
 • Çapa.
 • Büyük kulaklık.
 • Kulağı büyük olma.

sakka'

 • Kulağı çok küçük olan koyun.

salig

 • (Çoğulu: Sulag) Altı yaşındaki sığır.

seka'

 • Kulağı olmayan dişi hayvan.

sem'-i hamiyet

 • Hamiyet kulağı, insaf ve hakperestlikle dinleyiş.

şerka'

 • Kulağı uzunlamasına yarık olan koyun.

şilak

 • Cima etmek.
 • Vurmak.
 • Kulağı uzunlamasına yarmak.

sımah-ı can / sımah-ı cân

 • Can kulağı.

şinvay

 • Kulağın işitmesi.

süfte-guş

 • Kulağı delinmiş olan. Kulağı delik. (Farsça)

süllem

 • Merdiven, basamak.
 • Derece.
 • Tıb: Kulağın içindeki içiçe daireler şeklinde olan boşluğun adı.

tahliz

 • Bir kimsenin kulağına küpe ve koluna bilezik takmak.

takrit

 • Kulağına küpe takmak.
 • Davarın başına yular takmak.

tantif

 • Kulağına küpe geçirmek.

taslim

 • Kulağı dibinden kesmek.

tefarik-ul asa / tefarik-ul asâ

 • Bir atasözüdür. Bu darb-ı mesel hakkında meşhur Kamus Tercümesi'nde hülâsaten şu mâlumat var: "Arab'dan fakir bir kadının zaif ve gayet huysuz bir oğlu varmış. Yaptığı müteaddit kavgalarda meselâ bir defasında burnunu, bir defasında kulağını, bir defasında dudaklarını kesmişler. Her bir defasında da

telkin / telkîn / تلقين

 • Öğretme, kulağına anlatma. (Arapça)

tenafür / tenâfür / تنافر

 • Birbirinden kaçmak. Ürkmek.
 • Uzağa çekilmek.
 • Bir mes'elenin halli için hâkime başvurmak.
 • Edb: Kulağa hoş gelmeyen hece veya kelimelerin bir arada bulunması.
 • Birbirinden nefret etme. (Arapça)
 • Kulağa hoş gelmeyen sözcükleri sık sık kullanma. (Arapça)

tezyinat-ı lafziye / tezyinat-ı lâfziye

 • Sözle ilgili süslemeler, cinas, seci' gibi anlamdan ziyade kulağa hitap eden söz san'atları.

zed

 • "Vurucu, vuran" mânasına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Guş-zed : Kulağa çalınan. Zeban-zed : Yayılmış söz.

zenme

 • Keçinin kulağı ucunda küpe gibi sarkan kıllar.
 • Devenin kulağından kesip ilişik koydukları parça.