LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ul kelimesini içeren 114 kelime bulundu...

adem-i itilaf / adem-i itilâf

 • Ülfetsizlik, anlaşmazlık.

adem-i ülfet

 • Ülfetsizlik, alışılmamış olma.

aksa-yı emel / aksâ-yı emel / اقصای امل

 • Ülkü, ideal.

alem-i ulvi / âlem-i ulvî

 • Ulvi âlem, ruhlar âlemi.

ark

 • Ulaşmak.

arş-üs-süreyya

 • Ülker yıldızının altında yer alan bir yıldız topluluğu.

asal / âsal

 • Ulaştırma.

avi

 • Uluyan. Hırlayan.

baliğ / bâliğ

 • Ulaşan, olgunlaşmış, yetişmiş, erişmiş.

besa'

 • Ülfet, alışma, ünsiyet.

beynelmilel / بين الملل

 • Uluslararası. (Arapça)

beynülmilel / بين الملل

 • Uluslararası. (Arapça)

celadet / celâdet

 • Ululara karşı gösterilen cesaret.

celal / celâl / جلال

 • Ululuk. (Arapça)

celil / celîl / جليل

 • Ulu. (Arapça)

dahiliye

 • Ülke sınırlarının içi.

destres / دسترس

 • Ulaşma, elde etmek. (Farsça)
 • Destres olmak: Ulaşmak, elde etmek. (Farsça)
 • Destres olunmak: Ulaşılmak. (Farsça)

devlet

 • Ülkeyi yönetmek için örgütlenmiş siyasî topluluk.

devlet ü ikbal

 • Ulviyet ve iyi tâlih.

diplomat

 • Ülkenin dış işleriyle uğraşan memur.

diyar / diyâr / دیار

 • Ülke, yer.
 • Ülke, topraklar, memleket. (Arapça)

du'ma

 • Ulu yol.

dünüvv

 • Ulaşmak, yakın olmak.

dur-dest

 • Ulaşılması zor şey, erişilmesi güç şey. Uzak, uzun. (Farsça)

ecram-ı ulviye

 • Ulvi yıldızlar. Büyük cirimler.

ecsam-ı ulviye

 • Ulvi cisimler.

eluf

 • Ülfeti fazla, herkesle konuşup görüşmeye alışık olan kimse.

fehame

 • Ululuk, büyüklük.

fehm

 • Ulu kişi.

gaye-i maksat

 • Ulaşılmak istenen gaye, hedef.

hasıl eyleme

 • Ulaştırma, kavuşturma.

haydeb

 • Ulu ve yüce yol.

hıtat / خطط

 • Ülkeler, diyarlar. (Arapça)

hıtta / خطه

 • Ülke, diyar. (Arapça)

hükumet-i müstebide / hükûmet-i müstebide

 • Ülkeyi istibdatla, dikta ile yöneten hükûmet.

iblağ / iblâğ

 • Ulaştırma.

iclal / iclâl / اجلال

 • Ululama. (Arapça)

ifham

 • Ulu etmek, yüceltmek.

ikbar

 • Ulu görme, büyük görme veya görülme.

ilaf / ilâf

 • Ülfet ettirme, ülfet ettirilme, alıştırma, uzlaştırma.

ilm-i alet / ilm-i âlet

 • Ulûm-i âliyye denilen sekiz yüksek din bilgisini öğrenebilmek için lâzım olan yardımcı ilimlerdir. Bunlara ulûm-i ibtidâiyye, başlangıç ilimleri de denir. Ulûm-i âliyye şunlardır:Tefsîr, usûl-i kelâm, kelâm, usûl-i hadîs, ilm-i hadîs, usûl-i fıkh, fı kh, ilm-i tasavvuf. Böylece din bilgileri yirmi o

intikal

 • Ulaşma.

isal / îsal / îsâl / ا۪يصَالْ

 • Ulaştırmak, vâsıl etmek. Yetiştirmek.
 • Ulaştırma, eriştirme.
 • Ulaştırma, vardırma.
 • Ulaştırma.

isal edici / isâl edici

 • Ulaştırıcı.

isal etme / îsal etme

 • Ulaştırma, eriştirme.

isal etmek / îsal etmek

 • Ulaştırmak, eriştirmek.

kalemrev / قلمرو

 • Ülke, diyar, topraklar. (Arapça - Farsça)

kalmes

 • Ulu kişi, seyyid.

kari'

 • Ulu kişi, seyyid.

kibare

 • Ululuk, büyüklük.

kiber

 • Ululuk. Büyüklük. Yaşlılık.

kiram / kirâm

 • Ulular, cömertler, kerimler.

kişver / كشور

 • Ülke. (Farsça)

kişvergir

 • Ülke tutan. Pâdişah, hükümdar. (Farsça)

kişvergüşa

 • Ülke açan, cihangir. (Farsça)

kuvvet-i ulviyet

 • Ulvî, yüce, İlâhî kuvvet.

lahık / lâhık

 • Ulaşan, eklenen.

lahuti / lahutî / lâhutî

 • Uluhiyet âlemine mensub ve müteallik olan. Sır âlemi. Gaybî âleme ait. Ruhanî âlemle alâkalı.
 • Uluhiyet âlemiyle ilgili.

lahutiyan

 • Uluhiyet âlemine girebilen melekler.

lesin

 • Ülfet, alışkanlık.

leyt

 • Ulaşmak, varmak.

lühuk

 • Ulaşmak. Yaklaşmak. Sonradan yetişmek.

makrun

 • Ulaşmış, kavuşmuş.

mazhar buyurma

 • Ulaştırma, eriştirme.

me'luf / me'lûf

 • Ülfet edilmiş, alışılmış.

mecd / مجد

 • Ululuk. (Arapça)

mecid / mecîd / مجيد

 • Ulu. (Arapça)

mefkure / mefkûre / مفكوره

 • Ülkü.
 • Ülkü, ideal. (Arapça)

mefkureci

 • Ülkücü, idealist.

mefkurevi / mefkûrevî / مفكوروی

 • Ülkü ile ilgili. (Arapça)

milli / millî / ملى

 • Ulusal. (Arapça)

milliyye / مليه

 • Ulusal. (Arapça)

mübaşir / mübâşir / مُبَاشِرْ

 • Ulaştıran, müjdeleyen.

mülki tamamiyet / mülkî tamamiyet

 • Ülke varlığı, toprak bütünlüğü.

mülkiye / مُلْكِيَه

 • Ülkenin idaresi için çalışanların bulunduğu daire.
 • Ülke idaresiyle ilgili daire.

muvasal / muvâsal

 • Ulaşan, kavuşan.

muvasala / muvâsala

 • Ulaşma, kavuşma.

nail / nâil

 • Ulaşan, erişen.

natm

 • Ulaştırmak, vardırmak.

nizamatü'l-alem / nizâmâtü'l-âlem

 • Uluslararası İlişkiler.

padişah / pâdişah

 • Ülkeyi idare eden devlet başkanı.

pervin / پروین

 • Ülker denilen yedi yıldızın tamamı. (Farsça)
 • Ülker, Süreyya. (Farsça)

peyk / پيك

 • Ulak. (Farsça)

peyvest

 • Ulaşma, vasıl olma, kavuşma. (Farsça)

ratk

 • Ulaşmak, yetişmek.

resan

 • Ulaştırı yağan yağmur.

resanende

 • Ulaştırıcı, getirici. (Farsça)

santit

 • Ulu, kerim kişi.

seniyye / سنيه

 • Ulu, yüce. (Arapça)

sevded

 • Ulu olmak.

şevket / شوكت

 • Ululuk. (Arapça)

süreyya / süreyyâ / ثریا / ثُرَيَّا

 • Ülker (Pervin) yıldızı. Yedi (veya altı) yıldızlardır ki; ikişer ikişer karşılıklı dururlar ve Ayın geçtiği yerlere yakın görünürler. Gerdanlığa benzemesinden Felekiyâtta "Ikd-ı Süreyya" tabir edilir.
 • Ülker yıldızı, bir yıldız topluluğu.
 • Ülker yıldızı.
 • Ülker takımyıldızı; yedi (veya altı) yıldızdan meydana gelen ve Ayın geçtiği yerlere yakın görünen bir takımyıldızı.
 • Ülker, Pervin. (Arapça)
 • Ülker takım yıldızı.

tebcil / tebcîl / تبجيل

 • Ululama. (Arapça)
 • Tebcîl edilmek: Ululanmak. (Arapça)
 • Tebcîl etmek: Ululamak. (Arapça)

tebliğ / teblîğ / تَبْل۪يغْ

 • Ulaştırma, bildirme, ilâhî emirleri insanlara anlatma.
 • Ulaştırma, bildirme.

tecehzum

 • Ululanmak.

tecellül

 • Ululanmak, büyüklenmek.

telak

 • Ulaşmak, varmak.

temcid / temcîd / تمجيد

 • Ululama. (Arapça)

tesatül

 • Ulaşmak, varmak.

übbehet / ابهت

 • Ululuk, büyüklük, azamet.
 • Ululuk. (Arapça)

ülfetger

 • Ülfet eden. Ülfet edici. (Farsça)

ulviyet

 • Ulvilik, yücelik, yükseklik, ululuk.

ümm-üt tarik / ümm-üt tarîk

 • Ulu yol. Yüce yol.

üşkuh

 • Ululuk, büyüklük, şan ü şeref. (Farsça)

uzm

 • Ululanma, kibirlenme.

vasıl / vâsıl / واصل / وَاصِلْ

 • Ulaşan, erişen, kavuşan. Hakka vâsıl olan.
 • Ulaşmış, kavuşmuş.
 • Ulaşan, erişen, kavuşan.
 • Ulaşan, kavuşan, gelen. (Arapça)
 • Vâsıl olmak: Ulaşmak, kavuşmak. (Arapça)
 • Ulaşan.

vasıl olan

 • Ulaşan.

vasıl olma / vâsıl olma

 • Ulaşma, kavuşma.

vasıl olmak

 • Ulaşmak, varmak.

vassal / وصال

 • Ulaştıran, vasleden. Birleştiren.
 • Ulaştıran. (Arapça)

vekc

 • Ulaşmak, varmak.

velb

 • Ulaşmak, varmak.

vesait-i nakliye / vesâit-i nakliye

 • Ulaşım araçları.

vusul / vusûl / وصول / وُصُولْ

 • Ulaşma, erişme, varma, yetişme.
 • Ulaşma.
 • Ulaşma, gelme. (Arapça)
 • Vusûl eylemek: Gelmek, ulaşmak. (Arapça)
 • Ulaşma.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR