LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te UZATMA ifadesini içeren 64 kelime bulundu...

ancere

 • Dudak uzatmak.

bast

 • Genişlemek, açmak, yaymak.
 • Bir şeye el uzatmak.
 • Sevindirmek.
 • Bir mecliste haya sebebiyle olan sıkılmanın gitmesiyle açılmak.
 • Özür kabul etmek.
 • Kaplamak.
 • Tas: Allahın cemâl tecellisiyle kalbin sükûn ve huzur içinde ferahlaması. (Mukabili: "Kabz"

bast-ı yed

 • Elini bir şeye uzatmak.
 • Mc: Tasallut ve istilâ manasındadır.

dest-diraz

 • El uzatan, zulmeden. (Farsça)
 • Sarkıntılık etme, el uzatma. (Farsça)

dest-zen

 • Tutunma. (Farsça)
 • El uzatma. (Farsça)

galat-ı tahakkümi / galat-ı tahakkümî

 • Bir kelimenin gerek lâfzı ve gerekse mânası itibariyle herkesin kullandığı gibi kullanılmaması.Bu, başlıca üş şeyden olur:1- Nazımda vezne uydurmak için bir kelimenin telâffuzunu değiştirmek, hecesini uzatmak ve kısaltmak yahut harfini gizlemek.2- Çeşitli mânâları olan bir kelimeyi meşhur olmayan bi

hazf

 • Aradan çıkarma, çıkarılma. Yok etme, silme, ortadan kaldırma, giderme, düşürme.
 • Selâm ve tahiyyatı uzatmayıp kısa kesmek.
 • Mahvetmek.
 • Vurmak.
 • Atmak.

hübu'

 • Uyumak.
 • Eşek gibi yürümek.
 • Boynunu uzatmak.

hütu'

 • Boyun uzatmak.
 • Çok nazar etmek, çok bakmak.

ibdad

 • Uzaklaştırma, teb'id.
 • Bir şeyi uzatma.

ictizab

 • (Cezb. den) Çekip uzatma.
 • Etrafına toplanma.

ıhlaf

 • Su aramak. Yerine halef etmek.
 • Kılıç çıkarmak için elini uzatmak.

ıknat

 • Allah'a dua etme. Aczini ve fakrını anlayarak Allah'a yalvarma.
 • Namazda kıyamı uzatma.
 • İnkisar etmek.

iksar-ı kelam / iksar-ı kelâm

 • Çok söyleme, sözü uzatma, gevezelik etme.

iktisad

 • Tutum, biriktirme. Her hususta itidal üzere bulunmak. Lüzumundan fazla veya noksan sarfiyattan kaçınmak.
 • Edb: Beyit veya kasideyi birbirine vasl ile uzatmak.

imdad

 • Yardım. Yardıma yetişmek. "Yetişin, kurtarın" mânasında da kullanılır.
 • Yardıma gönderilen kuvvet.
 • Vâdeyi uzatmak. Mühlet vermek.

imla

 • Doldurma, doldurulma.
 • Yazı yazma. (Dikte)
 • Bir dildeki kelime ve sözleri doğru yazma bilgisi.
 • Müddeti mühlet vererek uzatma.

istida'

 • El uzatma.

istikfaf

 • (Kifâf. dan) Kanaat etme, az şeyi yeter bulup râzı olma.
 • Yetişme.
 • Dilenci gibi el uzatma.

itale / itâle / اطاله

 • Uzatmak. Sözü uzun etmek. Tatvil-i kelâm etmek.
 • Birini zemmetmek, ayıplamak.
 • Uzatma. (Arapça)

itale-i dest

 • El uzatma, hıyânet etme.

itale-i lisan / itale-i lisân / itâle-i lisân

 • Dil uzatma, kötü şeyler söyleme.
 • Dil uzatma, kötü şeyler söyleme, sövüp sayma.

ıtnab / ıtnâb

 • Edb: Konuşurken, fazla tafsilât vermek. Lüzumundan fazla sözü uzatmak. (Îcazın zıddı)
 • Sözü uzatma.
 • Konuşurken fazla tafsilât vermek, sözü gereğinden fazla uzatmak.

itnab / itnâb

 • Sözü uzatma; herhangi bir yeni fayda için, maksadı alışılagelmişin dışında uzun bir söz ile ifade etme.

ıtnab / ıtnâb / اطناب

 • Sözü uzatma. (Arapça)

ıtnab-ı mümille

 • Lüzumsuz olarak sözü uzatmak, usanç verecek şekilde uzatmak.

ıtval

 • Uzatmak. Uzatılmak.

izale

 • Halsiz bırakma.
 • Uzun etekli elbise.
 • Kadın yaşmağını açma.
 • Sarığın ucunu uzatma.

kasr

 • Kısa kesme, kısaltma, kısma.
 • Azaltma, kesme, eksiklik.
 • Köşk, saray,
 • Tahsis.
 • Kıraatte uzatmadan okumak.

med

 • Uzatmak, çekmek, Kur'ânı kerîmde uzatan harflerden (elif, vav, yâ) biriyle kendilerinden önceki harfleri çekmek.
 • Uzatma, çekme. Yayma ve döşeme.
 • Çoğaltmak.
 • Bir şeye dikkatlice bakmak.
 • Nihayet, son.
 • Sönmek. Bir şeyi söndürmek.
 • Yardım etmek, mühlet vermek.
 • Yâr ve yâver olmak.
 • Tarlaya fışkı ve gübre dökmek.
 • Sel suyu.

medd / مد

 • Uzatma, çekme.
 • Yayma, döşeme.
 • Uzatma, çekme; مُسْتَقِيمْ kelimesinde kaf harfini uzatan "ye" harfi, "medd"ir.
 • Kabarma, uzatma.
 • Uzatma. (Arapça)
 • Çekme. (Arapça)

medd-i yed

 • El uzatma.

medde

 • Uzatma işareti.
 • Uzatma; çekim harfleri; yazıldığı halde okunmayan, kendisi harekesiz olup, kendinden önceki harfi uzatan elif, vav, ye harfleri.

melace

 • Husumeti uzatmak, düşmanlığı çoğaltmak.

melze

 • At seğirtirken koltuklarını uzatmak.
 • Süngü ile veya gayrı nesne ile ta'n eylemek.

meşk

 • Uzun uzun yazma, uzatma.
 • Yazı örneği. Öğretici yazı.
 • Bir şeyi uzatmak.
 • Uzun uzun yazmak.
 • Bilmeyene bir şeyi öğretmek.
 • Sür'at, hız.

meyl-üt tezeyyüd

 • Tekellüfle sözü uzatma, artırma arzusu.

mümanat

 • Uzatmak.
 • İntizar etmek, beklemek.

mümatala

 • Savsaklama, borcu uzatma.

münavele

 • Takdim, bir şeyi el ile öne uzatmak. Sunmak, arzetmek.

mutatavil

 • Uzanan, uzun olan.
 • Uzatmak suretiyle yükselen.

mutavele

 • (Tul. dan) İşi uzatma, sürüncemede bırakma.

seb' etmek

 • Kötülemek, dil uzatmak.

sedv

 • El uzatmak.

şetm

 • Bir kimseye dil uzatmak, sövmek, kötülemek.

şürabiye

 • Bir şeye bakmak için boyun uzatmak. (Farsça)

sütre

 • Namaz kılarken imâmın veya yalnız kılanın sol kaşı hizâsında, önüne diktiği yarım metreden uzun çubuk. Çubuğu dikmeyip, secde yerinden kıbleye doğru uzatmak veya çizgi çizmekle de olur.

ta'n etmek

 • Kötülemek, dil uzatmak.

tahv

 • Düşmek.
 • Çekip uzatmak.

tatvil / tatvîl / تطویل

 • Uzatma. Uzatılma.
 • Uzatma.
 • Sözü uzatma, uzun tutma.
 • Uzatma. (Arapça)

tatvil-i kelam / tatvil-i kelâm / tatvîl-i kelâm

 • Uzun konuşma. Sözü uzatma.
 • Sözü uzatma.

teati

 • Karşılıklı alıp vermek.
 • Bir şeye el uzatıp almak. Hakkı olmayan şeye el uzatmak.
 • Fık: Pazarlıksız ve konuşmadan fiilen vâki olan mal alış verişi.

tefevvüh

 • (Çoğulu: Tefevvühât) (Fevh. den) Söyleme, ağza alma.
 • Dil uzatma. Münâsebetsiz söz söyleme.

tefsie

 • Çekmek. Uzatmak.

teganni / tegannî

 • Sesi mûsikî perdelerine uydurmak için, hareke, harf ve med (uzatma) ilâve etme ve çıkarma yapmak sûretiyle, kelimelerin asıllarını dolayısıyle mânâyı bozarak okuma.

temdid / temdîd / تمدید

 • Devam ettirmek. Uzatmak. Uzatılmak. Sürdürmek.
 • Çekip uzatmak.
 • Tecvidde: Bir harfi uzun okumak, çekmek.
 • Uzatma.
 • Devam ettirmek, uzatmak, sürdürmek, süre vermek.
 • Uzatma. (Arapça)
 • Süre uzatma. (Arapça)
 • Temdîd edilmek: Uzatılmak. (Arapça)
 • Temdîd etmek: Uzatmak. (Arapça)

temdidad / temdidâd

 • Devamlar, uzatmalar.

temdidat

 • Uzanan hatlar, uzatmalar.

tenşiye

 • Beslemek, terbiye etmek.
 • Uzatmak.

terfil

 • Ta'zim.
 • Uzatma.

tetellu'

 • Kalkmak için boynunu uzatmak.

teverrük

 • Sol yanı üstüne oturup iki ayaklarını sağ tarafından uzatmak.

tezeyyüd

 • Ziyadeleşme, çoğalma, artma.
 • Tekellüfle sözü uzatma.

tezyil

 • Eklemek. Uzatmak. Altına ilâve etmek. Zeyl yapmak.