LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te UYGUNLUK ifadesini içeren 89 kelime bulundu...

acip tevafuk

 • Harika, şaşırtıcı uygunluk, denk düşme.

adalet

 • Zulüm etmemek. Herkese hakkını vermek ve lâyık olduğu muâmeleyi yapmak. Mahkeme. Hak kanunlarına uygunluk. Haksızları terbiye etmek. İnsaf. Mâdelet. Dâd. Cenab-ı Hakk'ın emrini emrettiği şekilde tatbik etmek. Suçluya Allah'ın emrini icra etmek.

aheng / âheng

 • Uygunluk ve düzen.

ahenk / âhenk

 • Seslerin arasındaki uygunluk. Düzgün tarz ve gidiş. (Farsça)
 • Uygunluk.

bilmutabakat

 • Tam bir uygunlukla birebir.

cihet-i muvafakat

 • Uygunluk yönü.

erzani / erzanî

 • Ucuzluk. (Farsça)
 • Lâyıklık, liyakat, münasiblik, muvafakat, uygunluk. (Farsça)

esca'

 • (Tekili: Sec') Edb: Nesirde fıkra sonlarının kafiye tarzında olan uygunlukları, vezinli nesirler.

gaybi tevafuk / gaybî tevafuk

 • Gaybî ve mânevî bir yardım sonucu oluşan tevafuk, uygunluk.

hakk

 • (Bâtılın zıddı) Doğru. Gerçek. Vâcib ve lâzım olan. Her sâbit ve doğru olan şey. Adalet. Herkesin meşru olan salahiyeti, iktidarı, bir şey üzerindeki mâlikiyyeti.
 • Dâva ve iddia.
 • Hakikate uygunluk.
 • Geçmiş, harcanmış emek. Pay, hisse.
 • Münasib
 • Din. İslâmi

hüsn-ü tenasüp

 • Güzel bir uygunluk.

hüsn-ü vifak

 • Uygunluğun güzelliği, güzel uygunluk.

i'tidal

 • Bir şeyde veya halde ifrat veya tefrite düşmemek. Vasat derece olmak.
 • Yumuşaklık. Uygunluk.
 • Gündüz ve gecenin birbirine denk, eşit olması.
 • Miktar ve keyfiyyet hususunda iki hâlet arasında mutavassıt olmak.

ıstılah

 • Tabir, deyim. Belirli bir topluluğun, bir lafzı lügat mânasından çıkararak başka bir mânada kullanmaları.
 • Bir ilim veya mesleğe âid kelime. Terim. Erbab-ı ilim arasındaki ve herkesin anlamadığı kelime.
 • Muvafakat. Uygunluk. Barışmak. İttifak.

kemal-i münasebet / kemâl-i münasebet

 • Mükemmel bir uygunluk.

kemal-i tenasüb / kemâl-i tenasüb

 • Tam bir uygunluk.

küfüvv-ü şer'i / küfüvv-ü şer'î

 • Şeriatın eşler arasında uygun gördüğü denklik; birbirine uygunluk.

latif tevafuk

 • İnce mânâlar içeren hoş, güzel uygunluk.

lisan-ı beliğane / lisân-ı beliğâne

 • Belâgatli dil, maksadı muhatabın hâline tam bir uygunluk içinde anlatan dil.

liyakat / liyâkat

 • Layıklık, uygunluk.

ma'kuliyet

 • Akla uygunluk, mantıki oluş.
 • Menkul olmayış.

makuliyet / mâkuliyet / mâkûliyet

 • Akla uygunluk.
 • Akla uygunluk.

mavudieleh / mâvudieleh

 • Varlık gayesine uygunluk.

medar-ı tenasüp / medâr-ı tenasüp

 • Uygunluk sebebi, kaynağı.

meşruiyet / meşrûiyet

 • Dine uygunluk.

muadelet / muâdelet

 • Müsâvilik, denklik. Karşılıklı uygunluk. Eşitlik.
 • Eşitlik, denklik, karşılıklı denge ve uygunluk.

mukarenet

 • (A, uzun okunur) Yakınlık. Ayrılmayıp musâhebe etmek.
 • Bitişmek. Birleşmek.
 • Uygunluk.
 • Bir yere gelmek.
 • Bitişiklik, yaklaşma, kavuşma, uygunluk, cinsel yaklaşma.

mukteza-yı hale mutabakat / muktezâ-yı hâle mutabakat

 • Hâlin icabına ve gereğine uygunluk.

mülayemet

 • Lâtife etmek, şaka yapmak.
 • Sevinç izhar etmek.
 • Yumuşaklık. Uygunluk. Yumuşak huyluluk.
 • Bağırsakların yumuşaklığı.

mümaşat

 • Birlikte hoş geçinmek.
 • Bir maslahat yolunu takib etmek.
 • Meslek işlerinde tesviye, tervic ve idare etmek.
 • Karışmamak.
 • Başkalarının zarar vermeyen fikirlerine uyarcasına hareket etmek ve sulh u salâh üzere durmak. Uygunluk.

münasebat / münâsebât

 • Uygunluklar, ilgiler.

münasebat-ı tevafukıyet / münâsebât-ı tevafukıyet

 • Uygunluk arz eden münâsebetler, bağlantılar.

münasebet / münâsebet / مناسبت

 • İki şey arasındaki tenasüb, uygunluk, yakınlık, bağlılık, mensubiyet, yakışmak, vesile, alâka.
 • Uygunluk, ilgi.
 • Uygunluk.

münasebet-i belağat / münasebet-i belâğat

 • Belağattaki münasebet, uygunluk.

müsaif

 • İş bitiren, uygunluk gösteren.

müşakele

 • Benzeme, uygunluk, şekilce bir olma.

müşakelet

 • Şekilde bir olma ve uygunluk, benzeyiş.
 • Cinsiyet birliği.
 • Edb: Birinin söylediği bir sözü diğerinin az çok evvelki mânaya zıd olarak kullanması.

mutabaat / mutâbaat

 • Uyum, uygunluk.

mutabakat / mutâbakat / مُطَابَقَتْ

 • Uygunluk.
 • Uygunluk. Muhalif ve mugayir olmayıp, uygun ve muvafık olmak.
 • Man: Lâfzın, mevzuu olduğu mânânın tamamına delâleti.
 • Uygunluk.
 • Uygunluk.

mütehazib

 • Biribine muvâfık olmak, uygunluk.

mütetabıkan

 • Birbirine uygunluk içinde.

müvademe

 • Mülâzemet, uygunluk, muvâfakat.

müvaeme

 • Muvâfakat, uygunluk.

muvafakat / muvâfakat / مُوَافَقَتْ

 • Uygunluk. Uymak. Anlaşmak. Karşılıklı anlaşma. Râzı olma. Müsâade.
 • Uygunluk; bir durumu uygun görme.
 • Uygunluk, uygun bulma.
 • Uygunluk.

muvafakat-i adediye

 • Sayıca meydana gelen uygunluk, denklik.

muvafakat-ı maneviye / muvafakat-ı mâneviye

 • Mânevi uygunluk, denklik.

müvatat

 • Muvafakat, uygunluk.
 • Boyun eğmek, itaat etmek.

muvazenet

 • Ölçmek. Denk olup olmadığını bilmek için tartmak, ölçmek.
 • Düşünmek.
 • İki şeyin vezince birbirine denk olması. Uygunluk.

nisbet-i adediye

 • Sayısal uygunluk oranı.

nizam / nizâm

 • Düzen, uygunluk.

nokta-i telaki / nokta-i telâki

 • Karşılaşma noktası. Uygun ve karşılıklı nokta. Buluşma noktası, yeri.
 • Münâsebet. Uygunluk.

riayet

 • Uyma, uygunluk.

salihlik / sâlihlik

 • Dinin emir ve yasaklarına uygunluk.

şayestegi / şayestegî

 • Uygunluk, liyâkat. (Farsça)

şaygani / şayganî

 • Çokluk, bolluk, mebzuliyet. (Farsça)
 • Münasiblik, lâyıklık, uygunluk. (Farsça)

sazkari / sazkârî

 • Uygunluk, muvafakat. (Farsça)

selahiyet / selâhiyet

 • Yetki; uygunluk.

şiddet-i tenasüp / şiddet-i tenâsüp

 • Büyük uyum, tam bir uygunluk.

sırr-ı tevafuk

 • Uygunluk, denklik sırrı.

tecanüs

 • Bir cinsten olma.
 • Birbirine sıkı sıkı bağlılık, benzeyiş ve uygunluk.

tenasüb / tenâsüb / تناسب

 • Uygunluk, uyma, tutma. Yakınlaşma.
 • Anlamca birbirine uygun kelimeleri bir arada söze güzellik vermek amacı ile kullanmak.
 • Uygunluk, uyma, tutma. Yakınlaşma.
 • Nisbet, kıyas.
 • İki adet birbirine nisbet edilerek yapılan hesap usulü.
 • Edb: Mânaca birbirine uygun kelimeleri bir arada söze güzellik vermek maksadı ile zikretmek.
 • Uygunluk.
 • Uygunluk.
 • Uygunluk. (Arapça)
 • Orantı. (Arapça)

tenasüp / tenâsüp

 • Birbirine uyumluluk, uygunluk.

tetabuk / tetâbuk

 • Uygunluk.

tetabukat / tetâbukât

 • Uygunluklar.

tetabukat-ı riyaziye

 • Sayısal denklik, uygunluk.

tevafuk / tevâfuk / توافق

 • Birbirine uygunluk. Muvâfık oluş. Rast gelme hali. Nizamlanmış biçimde birbirine uygun olmak.
 • Uygunluk.
 • Birbirine uygunluk.

tevafuk etme

 • Uygunluk, denk gelme.

tevafuk-u acibe

 • Hayret verici, şaşırtıcı uygunluk, denk gelme.

tevafuk-u fevkalade / tevafuk-u fevkalâde

 • Olağanüstü uygunluk.

tevafuk-u hakikiye

 • Gerçek uygunluk, denk gelme.

tevafuk-u latife / tevafuk-u lâtife

 • Güzel tevafuk, uygunluk.

tevafuk-u manevi / tevafuk-u mânevî

 • Mânevî uygunluk.

tevafuk-u mutlak

 • Sınırsız uyum, uygunluk.

tevafukat / tevâfukât

 • (Tekili: Tevâfuk) Uygunluklar. Tevafuklar.
 • Uygunluklar.

tevafukat-ı acibe

 • Şaşırtıcı uygunluklar.

tevafukat-ı gaybiye

 • Gaybî ve mânevî bir inâyet eseri olan tevafuklar, uygunluklar.

tevafukat-ı harfiye

 • Harflerin sıralanışındaki tevafuklar, münasebetler, uygunluklar.

tevafukat-ı kur'aniye / tevâfukat-ı kur'âniye

 • Kur'ân-ı Kerim'deki tevafuklar, uygunluklar.

tevafukat-ı latife / tevafukat-ı lâtife

 • İnce ve güzel uygunluklar, uyumluluklar.

tıbak

 • Uyma, uygunluk.
 • Tabakalar. Katlar.
 • Birbirine uygun olan şey.
 • Bir şeyi diğerine uydurup müsavi ve münasib kılmak.
 • Uyum, uygunluk. İki zıt olayın ortak özelliğini ifade sanatı.

umur-u mütenasibe

 • Aralarında uygunluk ve münasebet bulunan şeyler.

umur-u mütezadde

 • Aralarında uygunluk olmayan birbirine zıt şeyler.

vakıa mutabakat / vâkıa mutabakat

 • Gerçekleşen olaylarla uygunluk.

vakıa mutabık / vâkıa mutabık

 • Gerçekleşen bir olayla uygunluk.

vech-i muvafakat / vech-i muvâfakat / وَجْهِ مُوَافَقَتْ

 • Uygunluk yönü.

vech-i tevfik

 • Uygunluk yönü.

vefk

 • Ebced ve cifir ilmi çerçevesinde, bir takım sırlara işaret eden uygunlukların bulunduğu tevafuk sistemini gösteren tılsımlı kare alan.

vifak

 • Dostça bir fikir üzerinde birleşmek. Samimi anlaşmak.
 • Barış.
 • Uygunluk.

zemin ü zaman

 • Vakit ve yer.
 • Münasebet. Mevzuya veya mes'eleye olan uygunluk, hâl, vaziyet.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın