LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Uğur ifadesini içeren 134 kelime bulundu...

agun

 • Baş aşağı, ters. (Farsça)
 • Uğursuz. (Farsça)

aksi / aksî

 • İnatçı.
 • Geçimsiz, huysuz. Uğursuz.
 • Ters, zıd.

ashab-ı meş'eme / ashâb-ı meş'eme

 • Uğursuz, şerli kişiler, kötüler.
 • Uğursuz, kötü, dine muhalif olanlar.
 • Solak, sol tarafta, alçak mevkide bulunanlar.

ashab-ı meymene

 • Uğurlu kişiler, iyi kimseler.

ashab-ı yemin

 • Uğurlu, meymenetli kimseler.

bab / bâb

 • Lâyık, uygun, münasib, elverişli. (Farsça)
 • Hayır, uğur. (Farsça)

badbedest / bâdbedest / بادبدست

 • Eli boş, züğürt. (Farsça)

baht

 • Kader. Tâli. Uğur. Alın yazısı. Kısmet. İkbal. (Farsça)
 • Saadet. Lezzet. (Farsça)

başgun / başgûn

 • Uğursuz. (Farsça)
 • Ters, başaşağı. (Farsça)

bazgun / bazgûn

 • Uğursuz. (Farsça)
 • Ters, başaşağı. (Farsça)

bedreka / بدرقه

 • Uğurlama, yolcu etme. (Farsça)
 • Kılavuz. (Farsça)

berekat / berekât

 • Bolluklar, uğurlar, hayırlar.

berekat-ı kelamullah / berekât-ı kelâmullah

 • Allah kelâmının verdiği feyizler, bolluklar, uğurlar.

bereket / بركت

 • Bolluk. Çokluk. Feyiz. Cenab-ı Hakk'ın lütfu, ihsanı. Uğurluluk. Meymenet, saadet.
 • Bolluk. (Arapça)
 • Uğur. (Arapça)

bil-hayr

 • Uğurlu olarak, hayırla.

efles

 • Çok müflis, iflâs etmiş, züğürt.

enhas

 • En uğursuz, pek uğursuz. Eş'em.

eş'em

 • (Çoğulu: Eşâim) En uğursuz, pek şom.

eşaim

 • (Tekili: Eş'em) En şomlar, en uğursuzlar.

eşref-i saat

 • Saatlerin şereflisi. Uğurlu ve işlerin rast gittiği, dua ve dileklerin kabul edildiği an.

eyamin

 • (Tekili: Eymen) Pek hayırlı, uğurlu olanlar. En yümünlü.

eymen

 • En meymenetli. En uğurlu. Sağ taraf.

fakr

 • Fakirlik, yoksulluk, züğürtlük.

fal / fâl

 • Uğur. Baht. Tali'.
 • Fal, belirti, uğur.

fal-i hayr

 • İyi alâmet ve işaret. Uğur.

ferhunde

 • Mes'ut, saadetli, mutlu, mübarek. Uğurlu. (Farsça)

ferhunde-pay / ferhunde-pây

 • Ayağı uğurlu olan. (Farsça)

ferhundegi / ferhundegî

 • Mes'utluk, mutluluk, mübareklik, kutluluk. Uğurluluk. (Farsça)

ferruh

 • Mübarek, kutlu, uğurlu. (Farsça)

ferruh-fal / ferruh-fâl

 • Bahtı açık, şanslı, talihli, uğurlu.Ferruhî : f. Mübareklik, uğurluluk, meymenet. (Farsça)

ferruh-zad / ferruh-zâd

 • Mübarek evlât, uğurlu çocuk. (Farsça)
 • Hayırlı, kutlu, mübarek. (Farsça)

fetiş

 • Sahibine uğur getirdiğine ve tabiatüstü özellikler taşıdığına inanılan nesne veya hayvan.

firuz

 • Said, hurrem, saadetli, uğurlu, muzaffer, mansur.

firuz-baht

 • Şanslı, uğurlu. (Farsça)

hafıza-pira / hâfıza-pirâ

 • Hafızayı süsleyen. (Farsça)
 • Uğur sayılarak ezberlenen şey. (Farsça)

hane-harab

 • Câhil, bilgisiz. (Farsça)
 • Evi yıkılmış, evsiz barksız kalmış. (Farsça)
 • Hâli perişan olmuş kimse. (Farsça)
 • Mc: Müflis, züğürt, sefil. (Farsça)

hasaset

 • İhtiyaç. Yoksulluk. Züğürtlük.
 • Rahne.
 • Kalbur ve elek gibi şeylerdeki küçük delik, gedik.

hoşkadem

 • Uğurlu ayağı olan, ayağı uğurlu. (Farsça)

huceste

 • Saâdetli, mutlu. Hayırlı, uğurlu, meymenetli. (Farsça)

hüceste

 • Uğurlu, mübârek, mes'ud. (Farsça)

huceste / خجسته

 • Kutlu, uğurlu. (Farsça)

huceste-hisal

 • Güzel huylu, tabiatı uğurlu. (Farsça)

huceste-re'y

 • Reyi, fikri ve düşüncesi isabetli ve uğurlu.

hüma kuşu / hümâ kuşu

 • Devlet kuşu. (Hikâyede: Gölgesi kimin başına düşerse o padişah olurmuş, derler. Hümâyun da buradan gelmiştir. Tayr-ı hümâyun, tâlih kuşu, uğur kuşu gibi isimlerle söylenir.)

hüma-yi ikbal / hümâ-yi ikbal

 • Devlet kuşu.
 • Mc: Yüksek talih, iyi uğur.

hümayun

 • Padişaha ait. (Farsça)
 • Mübarek. Kutlu. Uğurlu. Âlî. (Farsça)
 • Kuvvetli. (Farsça)

husum

 • (Tekili: Hasim) Uğursuzluk.
 • İdman. Birbiri ardınca devam üzere olmak.
 • Bir şeyi kökünden kesip dağlayanlar.
 • Fırtına.

irmegan

 • Saadet. İkbal, mutluluk, uğurluluk. (Farsça)
 • Terbiye eden, mürebbi. (Farsça)

istis'ad

 • (Sa'd. dan) Uğurlu sayma. Mes'ud nazarıyla bakma.

izz ü şerefle

 • Güle güle, uğurlar olsun.

kadem

 • Ayak. Adım. Metrenin üçte biri kadar olan uzunluk. Oniki parmak uzunluğu, yarım arşın.
 • Uğur.
 • Ayak, adım.
 • Yarım arşın uzunluğunda bir ölçü.
 • Uğur.

lahayr / lâhayr

 • Uğursuz, hayırsız.

lahayre fih / lâhayre fih

 • Bu işte hayır ve uğur yok.

lahus

 • Uğursuz, meş'um.

lezzet-i menhus

 • Çirkin ve uğursuz bir lezzet.

ma'kus

 • Tersine dönmüş, aksetmiş, başaşağı çevrilmiş, zıddı.
 • Uğursuz.

makus / makûs / معكوس

 • Ters. (Arapça)
 • Uğursuz. (Arapça)

medar-ı şeamet / medar-ı şeâmet / medâr-ı şeâmet / مَدَارِ شَآمَتْ

 • Kötülük, uğursuzluk vesilesi.
 • Uğursuzluk sebebi.

medeniyet-i meş'ume

 • Kötü, uğursuz medeniyet.

menahis

 • (Tekili: Minhas) Uğursuz şeyler.

menhus / menhûs / منحوس / مَنْحُوسْ

 • Uğursuz. Kötü. Meş'um.
 • Uğursuz, kötü.
 • Uğursuz.
 • Uğursuz. (Arapça)
 • Uğursuz.

menhuse

 • Uğursuz, kötü kadın.

meş'eme

 • Sol taraf. Sol.
 • Kötü. Uğursuz.

meş'um / مشئوم / meş'ûm / مَشْئُومْ

 • Kötü. Uğursuz. Bedbaht.
 • Uğursuz, şom. (Arapça)
 • Uğursuz.

meş'umane / meş'ûmâne

 • Uğursuzca.

mesaib

 • Felâketler. Uğursuzluklar. Suubetler. Güçlükler.

meşaim / meşaîm

 • (Tekili: Meş'um) Uğursuz olan şeyler. Meş'um şeyler.

meşême

 • Sol, kötü, uğursuz.

meşum / meşûm

 • Uğursuz.

meşumane / meşûmâne

 • Uğursuzcasına.

meşume / meşûme

 • Uğursuz.

meyamin

 • (Tekili: Meymenet) Bereketler, mutluluklar, uğurlar.
 • (Tekili: Meymun) Bereketliler, uğurlular.
 • Maymunlar.

meymene

 • Sağ kol, sağ taraf.
 • Meymenet, yümn-ü bereket. Bereket. Kuvvetlilik. Uğurluluk. Kutluluk.
 • Sağ, iyilik, uğur.

meymenet / مَيْمَنَتْ

 • Bereket, uğur, kutluluk.
 • Uğur, saadet, bereket.

meymun / meymûn / ميمون

 • Bereketli, uğurlu. Kuvvetli. Kutlu.
 • Uğurlu, kutlu.
 • Uğurlu. (Arapça)

minhas

 • (Çoğulu: Menâhis) Uğursuz şey.

mübarek / mübârek

 • İlâhi hayrın bulunduğu şey. Bereketlenmiş, çoğalmış. Bereketli, uğurlu. Hayırlı. Mes'ud.
 • Beğenilen, kendisine kızılan ve şaşılan kimse veya şey.
 • Bereketli, hayırlı, uğurlu.

mübarekiyet

 • Uğurluluk, hayırlılık.

müftekir

 • (Fakr. dan) Muhtaç.
 • Fakir, züğürt.

muharebe-i meş'ume

 • Uğursuz, kötü savaş.

musibet / musîbet / مصيبت

 • Felâket, ansızın gelen belâ, uğursuz.
 • Bela. (Arapça)
 • Şirret, uğursuz. (Arapça)

müstes'ad

 • (Sa'd. dan) Uğurlu sayılan veya uğurlu sayılmış.

müstes'id

 • Uğurlu sayan.

müteberrik

 • (Bereket. den) Mübarek sayılan, teberrük eden, uğurlu.

müteberriken

 • Mübarek sayarak, uğur bilerek.

mütefe'il

 • (Çoğulu: Mütefe'ilîn) (Fâl. dan) Fala bakan, fal açan.
 • Hayra yoran, uğur sayan.

mütelain

 • Lânetleşen, uğursuzlaşan.

müteşe'im

 • Uğursuz sayan.

müteyemmen

 • (Yümn. den) Uğurlu, meymenetli, mübarek.

na-mes'ud

 • Mes'ud ve mübârek olmayan. Uğursuz. (Farsça)

na-mübarek

 • Uğursuz, meymenetsiz. (Farsça)

nahis

 • Kıtlık.
 • Yümünsüz, uğursuz.

nahs / نحس

 • Uğursuzluk, yümünsüzlük.
 • Bahtsız, uğursuz.
 • Uğursuzluk. (Arapça)

nefes-i mübarek

 • Bereketli, uğurlu nefes.

nekbeti / nekbetî

 • Tâlihsiz, bahtsız, şanssız, uğursuz. (Farsça)

nigun

 • Tersine dönmüş, altüst olmuş, başaşağı. (Farsça)
 • Ters, uğursuz, aksi. (Farsça)

nugre

 • (Çoğulu: Nugur-Nugrân) Serçe kuşu büyüklüğünde olup kırmızı olan bir kuşun adı.

nuhuset

 • Uğursuzluk.
 • Uğursuzluk.

nühuset / nühûset

 • Yaramazlık, uğursuzluk. (Mübârek'in zıddı)
 • Uğursuzluk.

piruz

 • Uğurlu, hayırlı. (Farsça)

piruzi / piruzî

 • Uğurluluk, hayırlılık. (Farsça)

sa'd

 • Uğur, uğur getiren şey, iyilik, mübareklik, kuvvetlilik.
 • Kutlu, uğurlu.

sa'di / sa'dî

 • (M. 1193-1291) Şiraz'da doğmuş büyük bir İran şâiridir. Gülistan ve Divan'ında bol bol temsilî hikâyeler kullanmıştır.
 • Saadete, uğura mensub.

saat-i muhtar

 • Uğurlu vakit.

sagr

 • (Tekili: Sügur) Etrafı kale ile çevrili şehir.
 • Sahil şehri.
 • Tepe veya başka bir yerde mağara.
 • Ağız. Ön dişler.

şeamat

 • (Tekili: Şeâmet) Uğursuzluklar, şeâmetler.

şeamet / şeâmet / شآمت / شَئَامَتْ

 • Uğursuzluk, kötülük, bedbahtlık.
 • Kötülük, uğursuzluk.
 • Uğursuzluk, kötülük.
 • Uğursuzluk. (Arapça)
 • Uğursuzluk.

segar

 • (Çoğulu: Süğür) Ön dişler.
 • Ağız. (Dar geçit ağızlarına ve diğer yerlerin boş olan korku yerlerine de denir.)
 • Yaş hıyar.

şu'm

 • (Şum) Uğursuzluk. Meş'um olma. Uğursuz. (Farsça)

sugre

 • (Çoğulu: Sügur) Göğüs çukuru.
 • Boğaz çukuru.
 • Gedik.

şum / şûm / شوم

 • Uğursuz.
 • Uğursuz, şom. (Farsça)

tabu

 • (Polinezya dilinden) Var olduğu sanılan, mukaddes hususiyetlerinden dolayı dokunulamıyan. Uğursuz ve korkunç olan şey.
 • Uğursuz, hakkında konuşmaktan korkulan.

tatayyur

 • Teşe'üm addetmek. Uğursuzluk.
 • Uçmak.

tayere

 • Uğursuzluğa inanmak.

tayr-ı hümayun / tayr-ı hümâyun

 • Talih veya uğur kuşu. Devlet kuşu.

teberrük

 • Bir şeyi bereket veya saadet vesilesi sayarak almak veya vermek. Uğur ve bereket saymak.
 • Bir şeyi bereket veya saadet vesilesi sayarak almak veya vermek. Uğur ve bereket saymak.
 • Hayr-ı İlâhiye hissedâr olmak.

teberrüken / تبركا

 • Uğurlu ve mübarek olarak. Bereket mevzuu ederek.
 • Mübarek görerek,uğur sayarak. (Arapça)

tefe'ül / تفأل

 • Fal açmak, bazı olayları uğurlu saymak, olacak şeyleri tahmin etmek.
 • Fal açmak.
 • Bazı hâdiseleri, tevafukları uğurlu saymak. Meselâ: Bir kitabı rast gele açarak ilk tevafuk eden yeri okuyup ona dikkat ederek onu uğurlu ve esas bir ders sayma gibi.
 • Olacak şeyi tahmin etmek. (Zıddı: Teşe'üm)
 • Bir şeyi uğur saymak, hayıra yormak, bir hâdiseyi hayra alâmet, işâret olarak görmek. Tefe'ülün mukâbili (zıddı) teşe'üm yâni uğursuz saymaktır.
 • Falcılık.
 • Fal açma. (Arapça)
 • Hayra yorma, uğur sayma. (Arapça)
 • Tefe'ül etmek: (Arapça)
 • Fal açmak. (Arapça)
 • Hayra yormak, uğur saymak. (Arapça)

tefeül

 • Fal açma, uğur sayma.

tehidest

 • Eli boş. Züğürt.

tengi / tengî

 • Darlık. (Farsça)
 • Züğürtlük. (Farsça)

tesayür

 • Bir uğurdan gitmek.

teşe'üm

 • Kötüye yorma. Uğursuz sayma. Bu anlayış dinimizde men edilmiştir.
 • Sola dönme.
 • Sola yatma.
 • Bir şeyi uğursuz saymak, kötüye yormak.

teşyi / teşyî

 • Uğurlama, vefat eden kişinin defnedilmesi.
 • Uğurlama, yolcu etme.

teşyi' / teşyî' / تشييع / تَشْي۪يعْ

 • Uğurlamak. Gideni selâmetlemek. Yolcu etmek.
 • Cesaretlendirmek.
 • Bir yerden ayrılıp gideni uğurlama, hürmet için biraz onunla birlikte gitme.
 • Uğurlama. Selametleme.
 • Uğurlama. (Arapça)
 • Teşyî' edilmek: Uğurlanmak. (Arapça)
 • Teşyî' etmek: Uğurlamak. (Arapça)
 • Uğurlama.

tetayyur

 • Uğursuzluk, uğursuzluğa inanma.

teyemmün / تيمم

 • Uğur sayma.
 • Uğur sayma. Bir şeyle teberrük eylemek. Bir şeyi mesut ve uğurlu saymak.
 • Ölüyü kabirde sağ yanına yatırmak.
 • "Ben Yemenliyim" demek.
 • Uğur sayma. (Arapça)

teyemmünen

 • Uğur sayarak. Teyemmün ederek.

vajgun

 • (Vâjgune) Ters, tersine dönmüş. Uğursuz. (Farsça)

varun

 • Ters, uğursuz, aksi. (Farsça)

yümin

 • Bereket, uğur.

yümn / یمن

 • (Yümün) Kuvvetli, uğur, bereket.
 • Uğur, bereket.
 • Uğur. (Arapça)

yümn-ü iman / yümn-ü îmân / يُمْنُ اِيمَانْ

 • İnanmanın getirdiği bereket ve uğur.
 • İmanın bereketi, uğuru.

yümni / yümnî / یمنى

 • Uğura, berekete ait. Uğurlu.
 • Uğurlu. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın