LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Turu ifadesini içeren 279 kelime bulundu...

merhaba

 • "Hoş geldiniz" mânâsına iltifât tâbiri.
 • "Râhat oturun" mânâsına bir iltifat tâbiri.

ahadi / ahadî

 • Bir iki koldan nakledilen hadîs türü.

ambargo

 • Bir para veya malın kullanılması veya başka bir yere götürülmesi ya da bir geminin bulunduğu limandan ayrılması yasağı.

analoji

 • Mant. Benzetme yoluyla sonuç çıkarma. Bilinmeyen bir durum, bir hadise, bir münasebet ve bir varlık hakkında hüküm vermek için bilinen bir benzeri hakkındaki bilgilerden faydalanılarak muhakeme yürütülmesidir. Bu tarz düşünce çok defa düşüneni yanlış sonuca götürür. Muhtemel olanın muhakkak zannedil

arazi-i mürfaka / arâzi-i mürfaka

 • Huk: Sokaklarda oturulacak yerler ve caddelerde boş bırakılan kısımlar. Yolculara ait terkedilmiş konak yerleri, kervansaraylar.

aruz / arûz

 • Şiirde bir vezin türü.

ashab-ı suffa / ashâb-ı suffa

 • Suffa ehli. Bunlar, Hz. Peygamberin (A.S.M.) mescidine bitişik üstü örtülü, etrafı açık bir yerde otururlardı ve orada yaşarlardı. Bu zatların yaşayışları ve hâlleri din hizmeti, hayatı bakımından büyük değer taşımaktadır. Bütün hayatları Peygamberimiz'in (A.S.M.) yanında bulunarak Kur'ânın en yükse

aşiret / aşîret

 • Dil ve kültürü büyük ölçüde aynı türden olan, birçok boydan oluşan, yapısındaki aileler arasında sosyal, ekonomi, din, kan veya evlilik bağları bulunan göçebe veya yerleşik nitelikteki topluluk; oymak.

asris

 • At koşturulan meydan, hipodrom. (Farsça)

azizan / azîzan

 • Azizler. Kelimenin sonundaki ân takısı Arabça'da ikilik, Farsça'da çokluk ifâde eder.
 • "İki azîz (velî)" mânâsına İslâm âlimlerinin ve evliyânın büyüklerinden Ali Râmitenî hazretlerine verilen lakab.
 • Büyükler, evliyâ. Birisiyle oturup kalbin toparlanmazsa Kalbindeki dünyâ düşüncesini s

bekà-i nev'i / bekà-i nev'î

 • Türün devamlılığı.

bekà-yı nev'

 • Bir canlı türünün varlığını sürdürmesi.

bekà-yı nev'i / bekà-yı nev'î

 • Türün varlığının devamı.

ber

 • Üzere, üzerine, yukarı mânasına (ve Arabçadaki "Alâ" yerine edat-ı isti'lâdır) (Farsça)
 • Göğüs, sine, bağır, sadır. (Farsça)
 • Fayda. (Farsça)
 • Hamil. (Farsça)
 • Hıfz. (Farsça)
 • Yan. (Farsça)
 • Taraf. (Farsça)
 • Nâkil. Götürücü. (Farsça)
 • Meyve. (Farsça)
 • Yaprak. Varak. (Farsça)
 • Meme. (Farsça)
 • Genç kadın. (Farsça)
 • E (Farsça)

bergamot

 • Turunçgillerden bir ağaç ve bu ağacın meyvesi. Meyvenin kabuğundan güzel kokulu bir esans da çıkarılır.

beşerin hayat-ı nev'iyesi

 • İnsan türünün hayatı.

bevz

 • Devamlı oturuş. Daimi oturma.
 • Çillerin kaybolmasından sonra yüzün güzelleşmesi.

binaen

 • ...den dolayı, ...den ötürü.

büka-alud / bükâ-âlûd

 • Ağlatıcı, gözyaşı döktürücü. (Farsça)

büka-engiz / bükâ-engiz

 • Ağlatıcı. Gözyaşı döktürücü. (Farsça)

burak

 • Peygamber efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gece (mîrac gecesinde) üzerine bindiği ve kendisini Mekke'den Kudüs-ü şerîfe kadar götüren (taşıyan) Cennet hayvanı. Burak, dünyâ hayvanlarından değildir. Erkekliği ve dişiliği yoktur. Çok hızlı giderdi.

calis

 • (Çoğulu: Cüllâs) Oturan, oturucu, cülûs eden. Tahta çıkan.

celesat / celesât / جلسات

 • Oturumlar. (Arapça)

celse / جلسه

 • Oturum, duruşma.
 • Bir meclis veya mahkeme hey'etinin toplanmalarından tâtile kadar olan müzakere müddeti.
 • Bir def'a akd-i meclis etmek. Oturuş, bir def'a oturmak.
 • Oturum.
 • Oturum. (Arapça)

celse-i aleniyye

 • Açık oturum.

celse-i muhakeme

 • Mahkeme heyetinin görüşme boyunca yaptığı oturum, yargılama duruşması.

cevab-ı müskit / cevâb-ı müskit / جَوَابِ مُسْكِتْ

 • Susturucu cevab.

cevelan-ı zihn / cevelân-ı zihn

 • Düşünce turu, fikir faaliyeti.

cinayet-i külliye-i daime

 • Daimî olan kapsamlı cinayet; belli bir türü, sınıfı içine alan devamlı ve kapsamlı cinayet.

cinni, insi şeytanlar / cinnî, insî şeytanlar

 • Cin ve insan türünden olan şeytanlar.

cins-i amel

 • Amelin cinsi, türü.

cins-i ceza

 • Cezanın cinsi, türü.

cins-i hayvani / cins-i hayvânî

 • Hayvan türü.

cins-i kudret-i mümkinat

 • Mahlûkların kudretlerinin cinsi, türü.

cudi-i islamiyet / cudi-i islâmiyet

 • Her türlü helâket ve felâketlerden İslâmiyetle necat bulunacağını ifâde eden bir teşbihdir.Nasıl ki Nuh tufanında Nuhun (A.S.) gemisi Cudi Dağında karaya oturup kurtuldukları gibi.

cülus

 • Oturuş. Oturma.
 • Padişahın taht'a oturması.

cuş-aver / cûş-aver

 • Coşturucu, coşmaya sebep olucu. (Farsça)

cüzaf

 • Götürü pazar.

darra

 • Şiddet, mihnet. Belâ. Naks. Ziyan. Sıkıntı. Kötürümlük.

düstur-u hareket

 • Hareket düsturu, prensibi.

düstur-u medeniyet

 • Medeniyetin düsturu, prensibi.

düstur-u şeytani / düstur-u şeytanî

 • Şeytanın düsturu, kuralı.

ebabil / ebâbil

 • Bir kuş türü.

ecvibe-i müskite

 • Susturucu cevaplar.

efgar

 • (Figâr) Yaralı, kötürüm, sakat, cerih. (Farsça)

emval-i menkule

 • Bir yerden başka yere taşınabilir, götürülebilir eşya ve mallar. (Masa, karyola, perde, çakı... gibi.)

erike

 • Taht. Padişahın tahtı.
 • Oturulacak yer. Koltuk.

esbtaz

 • At koşturucu, at koşturan. (Farsça)
 • At koşturacak meydan, saha. (Farsça)
 • Her şemsî ayın onsekizinci günü. (Farsça)

esirre

 • Tahtlar, oturulacak yerler.
 • Milletin belli başlı ileri gelenleri.

esrar

 • (Tekili: Sır) Sırlar. Gizli hikmetler ve mânalar. Bilinmeyen şeyler.
 • Keyif veren zehir. Uyuşturucu madde.
 • Elinde ve el ayasında olan hatlar.

etan

 • Dişi eşek. (Farsça)
 • Bir kısmı havada, bir kısmı suyun içinde kalan kaya; yosunlu taş. (Farsça)
 • Kuyu kenarında üstüne oturup su içmeye mahsus taş. (Farsça)

ettehıyyatü / ettehıyyâtü

 • Namazların birinci ve ikinci oturuşlarında okunan duâ.

evhal

 • (Tekili: Vahal) Sıvalar, balçıklar, çamurlar.
 • Mekânlar, hâneler, evler, durulacak veya oturulacak yerler.

evvelbaba

 • İlk baba, her türün bir anda yaratılan ilk ferdi.

feveran ve galeyana getirme

 • Kaynatıp coşturma, çoşturup çağlatma.

ficacen sübüla / ficacen sübülâ

 • Turuk-u vâsia, geniş yollar.

firengi / firengî

 • Batı kültürü.

gayr-ı ademi / gayr-ı âdemî

 • İnsan türünden olmayan.

gayr-ı meskun

 • İçinde oturulmayan yer. Kimsesiz yer.

gazel

 • Bir şiir türü.

gile / gîle

 • Bir kimseyi aldatıp bir yere götürüp öldürmek.

gılman-ı hassa

 • Tar: Padişahların hususi köleleri. Bunlara ilk zamanlarda "İç oğlanları", daha sonları da "İç ağaları" da denilirdi. Bunlar, "Enderun-u Hümayun" denilen ve sarayın Babussaade'den içeride bulunan kısmında hizmet ederler; derece ve hizmet itibariyle başka başka odalarda otururlardı. Bu odalar; Büyük v

gırajova ateşi

 • Tar: Eskiden kale müdafaalarında hücum edenlere karşı ve deniz savaşlarında düşman gemilerini tutuşturmak için kullanılan ve su ile sönmeyen bir cins ateş. Balmumu, kükürt, ispirto, kâfuru karmasından ibarettir. Bu ya doğrudan doğruya tutuşturulur veya buna batırılmış yuvarlak yün parçaları ateşlene

girye-zar

 • Oturup ağlanılan, gözyaşı dökülen yer. (Farsça)

habıt

 • Susturucu.
 • Batıl kılan. İptal ettiren.
 • Değersizleşen.

hadis-i cibril / hadîs-i cibrîl

 • Peygamber efendimiz Eshâbı (arkadaşları) ile otururlarken, Cebrâil aleyhisselâmın insan sûretinde gelip; İslâm'ı, îmânı ve ihsânı sorduğunda Resûlullah efendimizin verdiği cevabları bildiren hadîs-i şerîf.

hakikat-i nev'iye

 • Türün temel özelliği, hakikati.

halvetgah / halvetgâh

 • Tek başına oturup ibadetle vakit geçirilen yer. (Farsça)
 • Halvet yeri. Gizli olarak görüşülecek yer. (Farsça)

hasebiyle

 • Dolayısıyla, -den ötürü.

haşhaş

 • Kapsüllerinden uyuşturucu bir madde olan afyon; tohumlarından da yağı çıkarılan bir bitki.
 • Hazırlıklı.
 • Silâhlı ve zırhlı topluluk.
 • Bir bitki türü.

hasr-ı fikir

 • Bir şeye bütün fikrini vermek ve başka şeyle meşgul olmamak tarzı ve düsturu ile o şeyde veya meslekte mütehassıs ve muvaffak olmaya çalışmak. Bütün fikri çalışmayı bir şey üzerinde toplamak.

haşşaş

 • Esrar, eroin gibi uyuşturucu maddeler kullanan. Esrarcı, esrar içen.

hatıf

 • Süratli kapıp götürücü.
 • Göz kamaştırıcı şimşek.

hatme-i ahmediye

 • Peygamberimizin (a.s.m.) geniş halk kitleleriyle beraber belirli dua ve zikirleri yapıp bitirdiği oturum veya zikir halkası.

hatme-i kübra

 • Büyük ve geniş bir topluluğun belirli zikir ve duaları okuyup bitirdikleri oturum veya zikir halkası.

hatme-i muazzama-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) geniş halk kitleleriyle beraber belirli dua ve zikirleri yapıp bitirdiği oturum veya zikir halkası.

hedy

 • Cenab-ı Hakk'ın rızası için veya ihramda iken yapılması yasak olan herhangi bir fiili işlemekten dolayı kusurunu affettirmek ricasiyle, keffaret olarak Harem-i Şerif'e götürülen veya kendisi veya parası gönderilen kurban.
 • Harem-i şerife götürülen kurban.

hem-zanu

 • Diz dize oturup konuşan, yan yana oturan. (Farsça)

hıbve

 • (Çoğulu: Hubâ) Gökyüzüne yayılmış büyük bulut.
 • Dizlerini büküp, mak'adı üzerine oturup, elleri dizleri altından bağlamak.
 • Bele takılan şey.

hüdhüd

 • Bir kuş türü.

hümeze

 • (Hemz. den) Dürtüştürücü, kırıcı, ısırıcı, sıkıcı.
 • El ve kaş işâretleri ile ayıplama.
 • Bir kişinin ardından ayıplarını söyleyen. Gammaz.

ihdas / ihdâs / احداث

 • Kurma, oluşturma, meydana getirme. (Arapça)
 • İhdâs edilmek: Kurulmak, oluşturulmak, meydana getirilmek. (Arapça)
 • İhdâs etmek: Kurmak, oluşturmak, meydana getirmek. (Arapça)
 • İhdas olunmak: Kurulmak, oluşturulmak, kon (Arapça)

ihdas-ı iman

 • Yeni bir iman türü icat etme.

ikae

 • Kusturma, istifra ettirme. Kusturulma.

ikamet

 • Oturum, oturma.

ikametgah / ikametgâh / ikâmetgâh

 • Oturulan yer, adres.
 • Oturulan ev, hâne, yer, mesken.

iktiyad

 • Tutup götürme veya götürülme.

ilsak

 • Yapışmak. Bitişmek. Ulaşmak. Yapıştırılma. Kavuşturulmak.

iltika

 • Rast gelmek. Buluşmak. Kavuşmak.
 • Kavuşturulmak.

incilab

 • Celbedilme. Çekilme. Sürülüp götürülme.

iş'al edilen / iş'âl edilen

 • Yakılan, tutuşturulan.

ıskarso

 • İtl. Yelkenleri doldurur dik rüzgâr.
 • Geminin götürü olarak kiralanması.

ısmat

 • Susturma, susturulma, sükut ettirme.

istiğrak / istiğrâk

 • Türü kapsayacak şekilde umumi hâle getirme.

ızlak

 • Süçtürüp kaydırma.

ka'de

 • Bir defa oturuş. Oturma.
 • Ist: Namazdaki bir defa oturuş. Teşehhüd için, Ettahiyyâtü duâsını okumak maksadı ile olan oturuş. Birinci oturuşa Ka'de-i ulâ, ikinciye de Ka'de-i âhire denir.

ka'de-i ahire / ka'de-i ahîre

 • Namazda son oturuş.

ka'de-i ula / ka'de-i ûlâ

 • Üç ve dört rekatli namazların ikinci rek'atındaki oturuş.

kabale

 • Kadı'nın (hâkimin) verdiği hüccet.
 • Toptan, götürü ile yapılan satış.
 • Yahudilerin kendi cemaatlarına verdikleri vergi.

kabil-i sükna / kabil-i süknâ

 • Oturmaya elverişli, oturulabilir.

kabilesi

 • Türü, çeşidi.

kabilesinden

 • Bir konunun sınırları içinde yer alması yönünden; türünden.

kabilinden

 • Benzerinden, türünden.

kade

 • Namazda oturuş.

kaid

 • (Kuud. dan) Oturan, oturucu, oturmuş.

kainat-ı suğra / kâinat-ı suğrâ

 • Küçük kâinat, evren; insan türü.

kanaat / kanâat

 • Yeme, içme ve barınacak yer husûsunda bileğin emeği, alın teri ile kazanılana râzı olmak, başkasının kazancına göz dikmemek. Kanâat, çalışmayıp, sâdece eline geçeni kullanmak, tembel oturup, başka bir şey aramamak değildir. Aksine hırslı hareketlerden kaçınıp, gönül huzûru ile yaşamaktır.

kararyab

 • Karar bulan. (Farsça)
 • Bir yerde oturup dinlenen. (Farsça)

kecabe

 • Devenin üstüne konan oturulacak bir çeşit tahtırevan. (Farsça)

kevaib

 • (Tekili: Kâib) Yeni yetişmiş turunç memeli kızlar.

kinai nevinden / kinâî nevinden

 • Kinâye türünden; bir sözü gerçek mânâsına da gelebilecek şekilde, başka bir mânâda kullanma san'atı türünden.

kisal

 • Bir yerde oturup kalan ve gideceği yere geç giden.

kitabımübin / kitâbımübîn

 • Apaçık kitap, kaderin bir türü, Kurân.

kıyamet-i mükerrere-i nev'iye / kıyâmet-i mükerrere-i nev'iye

 • Her bir varlık türünde sürekli olarak tekrarlanan ve kıyameti andıran var olma ve yok olma hadiseleri.

kıyas-ı evlevi / kıyas-ı evlevî

 • Evlâ kıyas; fer'deki illetin asıldaki illetten daha güçlü olduğu kıyas türü.

komünist komitesi

 • Komünizmi yaymak için oluşturulan gizli birlik.

külliye ise

 • Kapsamlı ve genel ise; hüküm bir sınıf veya türün bütün fertlerini kapsıyor ise.

kundak

 • Küçük çocukları sıkı bağlamaya yarıyan bezler takımı.
 • Yangın çıkarmak için bir yere sokulan, tutuşturulmuş yağlı bez çıkısı.

kurfusa

 • Mak'adı üstüne oturup dizlerini karnına yapıştırıp iki kolunu baldırları üstüne kavuşturmak.

kürsi / kürsî

 • Oturulacak yüksekçe yer. Câmilerde vâizin, medreselerde müderrisin oturduğu yer.
 • Taht, serir. Erike. Koltuk.
 • Kaide.
 • Merkez.
 • Vazife.
 • Saltanat, kudret ve mülk.
 • Başkent, hükümet merkezi.
 • Mânevi makam.
 • Arş'ın altına bir semâ tabakas
 • Oturulacak yüksekçe yer, taht, makam.
 • Arş-ı a'lâ'nın altında bulunan, yer ve gökleri kuşatan alan.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kuud

 • Namazın oturularak eda edilen kısmı.

li

 • Gr: Lâm harfinin esre ile okunuşu. Bir kelimenin başına geldiğinde, "için, dolayı, ötürü, yüzünden, sebebinden" gibi mânâlara gelir. Kendinden sonraki isimleri cerreder. Yerine göre muhtelif isimler alır. Lâm-üt-tahsis ve temellük gibi.

li-zalik

 • Bundan dolayı. Bundan ötürü.

lisan-ı mahsus / lisân-ı mahsus

 • Türün kendine özel dili.

ma'lul

 • İlletli, hasta, sakat, kötürüm.
 • Harpte bir uzvunu kaybetmiş gazi.

ma'tuh

 • (Ateh. den) Bunamış, bunak.
 • Sakat, kötürüm. Amelmânde.

ma'zub

 • Kötürüm kimse.

maddi temizlik / maddî temizlik

 • Bedenin, elbisenin ve oturulan yerin temizliği.

mahafil

 • (Tekili: Mahfil) Mahfiller.
 • Toplantı yerleri. Oturulup görüşülecek yerler.
 • Büyük câmilerde eskiden hükümdarlara veya müezzinlere ayrılmış ve etrafı parmaklıklarla çevrilmiş olan yerler.

mahall-i ikamet

 • Oturulan yer.

mahamil

 • Deve üzerine konan oturulacak sepetler. Mahmiller.
 • Kılınç bağ askıları.
 • İhtimâller.

mahfed

 • (Çoğulu: Mehâfid) İkamet yeri. Oturulan yer.
 • Bir renk cinsi.

mahiyet-i nev'iyesi

 • Türünün niteliği, temel özelliği.

mahkede

 • İkamet mevzii, oturulan yer.

mak'ad

 • Oturulacak yer. Minder.
 • Oturulduğunda bedene temel olan âzâ. Kıç.

makar

 • Oturulan, karar kılınan yer; merkez; pâyitaht.

maktu'

 • (Maktua) (Çoğulu: Makati') Kesilmiş, kat olunmuş.
 • Pazarlıksız, değeri ve pahası biçilmiş.
 • Götürü.

maktuan

 • Götürü olarak, toptan.

masaif

 • (Tekili: Masif) Sayfiyeler, yazlıklar. Yaz mevsiminde oturulacak yerler.

mashub

 • (Çoğulu: Mesâhib) Beraber alınıp götürülmüş. Kucaklanmış.

masif

 • (Çoğulu: Mesâif) (Sayf. dan) Yazlık. Yazın oturulacak yer. Sayfiye yeri.

masyef

 • (Çoğulu: Mesâyıf) Yaz gününde oturulacak yer.
 • Su yolunun eğri büğrü yeri.

mavna

 • Limanlarda, şamandıralara bağlı olarak yükleme ve boşaltma yapan gemilerden, kıyılara römorkör yedeğinde yük götürüp getiren tekne.

mavtın

 • (Çoğulu: Mevâtın) (Vatan. dan) Vatan. Yurt edinilen ve yerleşip oturulan yer.

mavzer tüfeği

 • Atış hızı dakikada ortalama altı mermi olan bir tüfek türü.

mazhar buyurulan

 • Eriştirilen, kavuşturulan.

meclis

 • Oturulacak, toplanılacak yer.
 • Görüşülecek bir mes'ele için bir araya gelmiş insan topluluğu.
 • Devlet işlerini görüşmek üzere Millet Vekillerinin toplandıkları büyük bina.

merabi'

 • (Tekili: Mürabba) Mürabbalar, kareler.
 • (Merba) İlkbaharda oturulan evler.

merba'

 • (Çoğulu: Merâbi') (Rebi'. den) Yazlık. Yazın oturulan mesken.

mesh

 • Bir şeyin suretini çirkin ve kötü hale çevirmek.
 • Hayvanı kovarak koşturup onu sıkıştırmakla yormak, bitâb hale getirmek.

mesken / مَسْكَنْ

 • Oturulacak yer, oturulan ev.
 • Oturulan yer, ev.
 • Oturulan yer.

meşkuk / meşkûk / مشكوک

 • Şüphe götürür. (Arapça)

meskun / meskûn

 • İskan edilen, içinde oturulan yer.
 • Oturulan yer.

mesnevi / mesnevî

 • Bir şiir türü.

mevtın

 • (Çoğulu: Mevatın) Yerleşip oturulan, yurt edinilen yer.

mi'rac / mi'râc

 • Merdiven.
 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem elli iki yaşında uyanık iken, beden ile, hicretten altı ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi, Mekke-i mükerremede Mescid-i Harâm'dan Kudüs'e ve oradan göklere ve bilinmeyen yerlere götürülüp, getirilmesi.

mişmel

 • Kaftan altında götürüldüğü hâlde görünmeyen küçük kılıç.

miştat

 • Kış günlerinde oturulacak yer.

mişvargah / mişvargâh

 • Gösteri yeri. (Farsça)
 • Pehlivanların güreştikleri saha. (Farsça)
 • At pazarı. Satılık atların koşturulduğu meydan. (Farsça)

mizmar / mizmâr

 • Her türlü çalgı âleti, ney türünden, biri kamış, diğeri ağaçtan olmak üzere iki parçadan meydana gelmiş olan âlet, düdük, kaval, fülüt.
 • Güzel ses.

mücazefe

 • Söz ile karşısındakinin hakkını örtmek, aldatmak.
 • Fık: Tartıp ölçmeden göz kararı ile yapılan tahmini satış. Götürü almak. Toptan satmak.

müfham

 • Susturulmuş, iskât edilmiş olan.

muhaddir / مخدر

 • Uyuşturucu ilâç.
 • Uyuşturucu. (Arapça)

muhaddirat

 • (Tekili: Muhaddire) Uyuşturucu ilâçlar.

muhakkikin-i nev-i beşer / muhakkikîn-i nev-i beşer

 • İnsan türünün gerçekleri araştıran ve hakikatleri delilleriyle bilen fertleri.

muhteba

 • Dizlerini yere dikip ellerini dizlerine kavuşturup oturan; dizlerini iple bağlayıp oturan kimse.

muk'ad

 • Kötürüm.

mukayyi / مقيىء

 • Kusturucu. (Arapça)

mukayyiat

 • (Tekili: Mukayyi) Kusturucu ilâçlar.

müksif

 • Kalınlaştırıcı.
 • Tortu çöktürücü.

mülzem

 • Susturulmuş, ilzam ve iskât olunmuş, sükuta mecbur olmuş.
 • Lüzumlu görülmüş.
 • Susturulmuş, mağlup edilmiş.
 • İlzam edilmiş, susturulmuş.

mülzim

 • İlzam eden, susturucu.
 • Lüzumlu gören. Gerektiren.
 • Verilen hükmün mutlak yerine getirilmesindeki mecburiyet.

mülzimane

 • Sözde susturmağa zorlıyarak. Sustururcasına.

münevvem

 • Uyutulmuş. Gaflet verilmiş. Unutturulmuş.

münevvim

 • Uyutucu, uyuşturucu.

müreffeh

 • (Rüfuh. dan) Terfih edilmiş, rahata, refaha kavuşturulmuş.
 • Nizam-ı hâle, refah ve huzura kavuşmuş olan.

mürekkeb / مُرَكَّبْ

 • Birkaç şeyden oluşturulan.

müsebbitat

 • Uyuşturucu, bayıltıcı, dondurucu ilâçlar.

müsekkit / مسكت

 • Susturucu. (Arapça)

müsellim

 • (Selm. den) Teslim eden, veren.
 • Tar: Eyalet valileriyle sancak mutasarrıflarının uhdelerinde bulunan yerlerin idaresine memuR edilen kimseler. Vali ve mutasarrıflardan uhdesine tevcih olunan iki yerden mühim olanında kendisi oturur, diğerini gönderdiği adam idare ederdi. Yine bunlar

müskit

 • Susturucu.

müskitane / müskitâne

 • Sustururcasına. Susturma suretiyle. (Farsça)

müstefsir

 • (Çoğulu: Müstefsirîn) (Fesr. den) Soruşturup anlamak isteyen. Açıklanmasını, izah edilmesini ve geniş anlatılmasını isteyen.
 • Soruşturup anlamaya çalışan.

müsteşrik

 • Doğu kültürünü inceleyen Batılı.

mutavassıt nev'

 • Evrim teorisindeki ara geçiş türü, iki ayrı türden doğan melez.

mütkee

 • Turunç.

müttekiun / müttekiûn

 • Yaslanıp oturanlar, yahud oturuyorlar.

na'l

 • Nal. Ayağa giyilen tahta ayakkabı veya hayvanların ayağına çakılan demir.
 • Oturulacak yerlerin en aşağısı.

na-hast

 • Kötürüm. (Farsça)

nahil

 • Hurma ağaçları, hurmalık.
 • Hurma ağacı.
 • Balmumundan yapılan ağaç, yapraklı dal ve yemiş taklidi işlere denir ki, sathı altın ve gümüş yapraklarla süslenerek, eskiden gelin giderken önünde alayla götürülür ve gelin odalarına süs olarak konurdu.

nar-ı mukade / nâr-ı mûkade

 • Tutuşturulmuş ateş.

narenc

 • Portakal. (Farsça)
 • Turunç. (Farsça)

narenci / narencî / nârencî / نارنجى

 • Turunç renginde.
 • Turuncu. (Farsça)

narenciye

 • Turunçgiller. (Mandalina, portakal, limon gibi meyveler.)

narenec

 • (Nârnic) Hindistan'da yetişen ve turunç ağacına benzeyen bir ağaç.

narkotik

 • yun. Afyon, morfin gibi uyuşturucu maddelerin genel adı.

naşi

 • Neş'et eden, yeniden vücuda gelen, yetişen, yetişmiş.
 • Delil, dolayı, ötürü, sebebiyle.
 • Geceleyin meydana gelip zâhir olan şey.
 • Yetişmiş oğlan veya kız.

nemm

 • Birinin sözünü başkasına götürüp ikisinin arasını bozma. Koğuculuk.

nemmam / nemmâm

 • Söz taşıyan, koğuculuk yapan. Duyulması istenmeyen bir sözü başkalarına götürüp söyleyen.

nergis

 • (Nerges - Nercis) İri papatya biçiminde ortası yeşil veya sarı, yaprakları gri ve sarı bir çiçek. Suyu, uyuşturucudur. Mahmur bakışı andırır.

nev'-i beni adem / nev'-i benî âdem

 • Âdemoğulları, insanlık türü.

nev'-i beşer

 • İnsan türü, cinsî.

nev'i beşer

 • İnsan türü, insanlık.

nev'in saadeti

 • İnsanlık türünün, insanlığın mutluluğu.

nev'in umumu

 • Türün bütünü, insanlığın tamamı.

nev'inde

 • Türünde.

nev'inden

 • Türünden.

nev-i beni beşer / nev-i benî beşer

 • İnsanoğlu, insanlık türü.

nev-i hayvan

 • Hayvan türü.

nev-i hayvanat / nev-i hayvânât

 • Hayvan türü.

nev-i i'caz / nev-i i'câz

 • Mu'cizelik türü.

nev-i insan

 • İnsan türü, insanlık.

nev-i insani / nev-i insanî

 • İnsan türü, insanlık.

nev-i mahlukat / nev-i mahlûkat

 • Yaratılmışların bir türü, çeşidi.

nev-i melaike / nev-i melâike

 • Melek türü.

nev-i mütevassıt

 • İki farklı türün birleşmesinden meydana gelen ara tür (katır gibi).

nevinden

 • Türünden.

nişinende

 • Oturan, oturucu. (Farsça)

rabb

 • Varlıkları eksik bir hâlden mükemmel bir hâle doğru götürürken bütün ihtiyaçlarını veren Allah.

rabt / ربط

 • Bağlama. (Arapça)
 • Rabt edilmek: Bağlanmak, tutturulmak. (Arapça)
 • Rabt etmek: Bağlamak, tutturmak. (Arapça)
 • Rabt olunmak: Bağlanmak, tutturulmak, ilişkilendirilmek. (Arapça)

ratık

 • Bir şeyin yarığını bitiştiren, yırtığını kavuşturup birleştiren.

ref-i tesettür

 • Tesettürün kaldırılması.

refref

 • İnce, yumuşak kumaş, bir çeşit döşek; Peygamber efendimizin mîrâc esnâsında (bilinmeyen yerlere götürüldüğü, Cennet'i ve Cehennem'i gördüğü gece) bindikleri Cennet yaygısı.

remil

 • Bir fal türü.

saadet-i nev'iye

 • İnsan türünün, insanlığın mutluluğu, huzuru.

sadr

 • Her şeyin öncesi ve başlangıcının en iyisi. Kalp, göğüs, ön.Başkan... Baş. Oturulacak yerlerin en iyisi.
 • Her şeyin evveli ve başlangıcının en iyisi.
 • Kalb, göğüs, ön.
 • Meclisin önü ve en muteber yeri. Reisin oturduğu yer.
 • Rücu.
 • Bir aruz kalıbı.
 • Baş, reis, başkan.
 • Oturulacak yerlerin en iyisi.

sai

 • Çalışan.
 • Devletçe posta idaresinin kurulmasından evvel mektup ve emanet götürüp getiren kimseler.
 • Bir yere vâli olan.
 • Cemaat başı.
 • Yan yan giden.
 • Hızlı yürüyen.
 • Koğuculuk yapan.

sak'

 • Kuşun, kanadını çırparak öttürüp uçması.

sakin / sâkin

 • Bir yerde veya zamanda oturup yaşayan, bulunan.

sanatüttedelli / sanâtüttedelli

 • Muhatabın söyleneni anlayabilmesi için onun seviyesine inme mânâsında belagat ilminde bir sanat türü.

şark

 • Doğu. Güneşin doğduğu taraf.
 • Güneş ve güneşin aydınlığı.
 • Yarmak.
 • Parıldamak.
 • Avrupa kültürünün dışında kalan müslüman ülkeleri.

şecea

 • Küt ve kötürüm kimseler.

şehid-i ahiret / şehîd-i âhiret

 • Bir kimsenin Allah için olan cihâdın hazırlığı esnâsında tâlimlerde veya zulüm ile öldürülmesi veya cihâdda ve eşkıyâ, âsî, yol kesici, gece hırsızla vuruşmada yaralanarak hemen ölmeyip bir namaz vakti çıkıncaya kadar yaşayan veya başka yere götürülü p, orada ölen. Âhiret şehîdi.

sekenat / sekenât

 • Oturumlar; bir yerde kalıp ikamet etme halleri; Durgunluklar.

şekerhab

 • Otururken gelen tatlı uyku. (Farsça)

şerib

 • Yabancı kimse ile oturup şarap içen.
 • Davarını yabancı kimsenin davarıyla birlikte sulamak.

serir / serîr

 • Tahta karyola.
 • Üzerinde oturulan yüksekçe yer.
 • Taht.
 • Taht. Üzerinde oturulacak yüksek yer. Tahta karyola.

sidre ağacı

 • Arabistan kirazı denen bir ağaç türü.

şifrevari

 • Şifre gibi, şifre türünden.

sırr-ı düstur

 • Düsturun, kanunun sırrı.

sohbet

 • Konuşma, sevdiği kimselerle yapılan toplantı.
 • Birlikte oturup tatlı tatlı hakikat üzerine konuşmak.

sükna / süknâ

 • Oturulacak yer, ev.

ta'lik / ta'lîk / تعليق

 • Askıya alma. erteleme. (Arapça)
 • Ta'lîk edilmek: Asılmak, iliştirilmek, tutturulmak. (Arapça)

tac ü serir

 • Taç ve (üzerine oturulan) taht.

tahaddür

 • (Hader. den) (Kadının) örtünme(si). Tesettür.
 • Uyuşma, uyuşturulma.

tahvil / تحویل

 • Değiştirme. (Arapça)
 • Borç senedi. (Arapça)
 • Tahvil edilmek: (Arapça)
 • Değiştirilmek, dönüştürülmek. (Arapça)
 • Teslim edilmek. (Arapça)
 • Tahvil etmek: (Arapça)
 • Değiştirmek. (Arapça)
 • Teslim etmek. (Arapça)

taife-i hayvaniye

 • Hayvan türü.

taksim olunan

 • Bölüştürülen.

tango

 • Züppe giyinişli kadın. (Fransızca)
 • Turuncuya çalar renk. (Fransızca)
 • Bir dans çeşidi. (Fransızca)
 • Batı kaynaklı bir müzik ve bu müzik eşliğinde yapılan dans türü.

tasni' / tasnî' / تصنيع

 • Yapma. (Arapça)
 • Uydurma. (Arapça)
 • Tasnî' olunmak: Yapılmak, oluşturulmak. (Arapça)

te'cic

 • Tutuşturup alevlendirme.

tebdil / tebdîl / تبدیل

 • Değiştirme, dönüştürme, değişiklik. (Arapça)
 • Tebdîl edilmek: Değiştirilmek, dönüştürülmek. (Arapça)
 • Tebdîl etmek: Değiştirmek, dönüştürmek. (Arapça)
 • Tebdîl olmak: Dönüşmek. (Arapça)

tebdilen / tebdîlen / تبدیلا

 • Değiştirerek, dönüştürerek. (Arapça)
 • Değiştirilerek, dönüştürülerek. (Arapça)

tehdin

 • Çocuğu güzel sözlerle susturup avutma. Yalandan yüze gülüp medhetme.
 • Teskin etmek.

tehiyyat / tehiyyât

 • Namazın ka'delerinde yâni birinci ve ikinci oturuşlarında okunan Ettehiyyâtü duâsı.

tehvi'

 • Kusturma veya kusturulma.

tekellül

 • Götürü gelmek.
 • İhâta etmek, kaplamak, içine almak.

terakki

 • İlerleme. Yukarı çıkma, yükselme.
 • Artma, çoğalma.
 • Bilgi ve medeniyetçe yükseliş. (Terakkimizin şartı: 1- Mesailerin tanzimi 2- Emniyet 3- Teavün düsturunun teshilidir.) (H.Şâmiye)

tesbit / tesbît / تثبيت

 • Sağlamlaştırma, tutturma. (Arapça)
 • Kanıtlama. (Arapça)
 • Tesbît edilmek: (Arapça)
 • Tutturulmak. (Arapça)
 • Kanıtlamak. (Arapça)
 • Belirlenmek. (Arapça)
 • Tesbît etmek: (Arapça)
 • Tutturmak. (Arapça)
 • Kanıtlamak. (Arapça)
 • Belirlemek. (Arapça)

teşehhüd

 • Namazın her ka'desinde (ilk ve son oturuşlarda) ettehiyyâtü duâsını okumak veya bunu okuyacak kadar oturmak.

teverrük

 • Sol yanı üstüne oturup iki ayaklarını sağ tarafından uzatmak.

tür'a

 • (Çoğulu: Türa' - Türüât) Kanal.
 • Suyun taştığı yer.

türs

 • (Çoğulu: Etrâs-Tirâs-Türus) Ask: Kalkan.

turunci / turuncî / ترنجى

 • Turuncu. (Farsça)

türüş-ruy

 • (Çoğulu: Türüşruyan) Asık suratlı, ekşi yüzlü.

udva'

 • Kuru, sert yer.
 • Üzerine oturulduğunda rahat olmayan yer.
 • Evin uzak olması.

üryani erik

 • İnce kabuklu erik türü.

uzletgah / uzletgâh

 • Oturulan tenhâ yer. Yalnızlık köşesi. (Farsça)

vakin

 • Oturucu, oturan.

vatan-ı sükna / vatan-ı süknâ

 • Hanefî mezhebinde on beş günden az kalmak için niyet edilen yâhut yarın çıkarım diyerek senelerce oturulan yer.

vücuda getirilme

 • Meydana getirilme, oluşturulma.

zakkum

 • Bir bitki türü, cehennem ağacı.

zamanet

 • Kötürümlük.

zamin

 • Hasta ve kötürüm kimse.

zemanet

 • Belâ, musibet, âfet.
 • Bedenin bir azası eksik veya kötürüm olma.

zemin

 • Kötürüm kimse.

zemn

 • Kötürüm olmak.

zerneb

 • Turunç kokusu gibi güzel kokan bir ot.
 • Fercin dışarısında olan et.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın