LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ten kelimesini içeren 51 kelime bulundu...

adem-i tenezzül

 • Tenezzül etmeme, eğilip bakmama, inmeme.

bataet

 • Tenbellik, yavaşlık. Ağırlık.

benş

 • Tenbellik. İhmâl.

beray-ı tenezzüh / berây-ı tenezzüh

 • Tenezzüh için, gezinti için.

cem'iyet

 • Tenasüp ve tezat gibi söz san'atları yoluyla birbirine uyan veya zıt olan sözleri bir arada bulundurma san'atı.

cesed

 • Ten, gövde, vücut, beden. Ruhsuz vücud.

dantela

 • Tentene. Her nevi iplikle örülen, bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince örgü, dantel. (Fransızca)
 • Tentene, dantel.

dehş

 • Tenbel olmak.

dig / dîg / دیگ

 • Tencere. (Farsça)

ejhan

 • Tenbel. (Farsça)

guşe-i uzlet

 • Tenha ve ıssız köşe.

hali

 • Tenhâ. Boş. Sahipsiz. Issız. İçinde bir şey olmama.

halvet

 • Tenha yerde yalnız kalmak.

heyhat

 • Teneffür ve tehassür ifâde eder; "sakın, savul, yazıklar olsun, uzak ol" mânalarına geldiği gibi, daha ziyade; Eyvah, yazık, ne yazık, ne kadar uzak... gibi mânalar için söylenir.

hiss-i tenkit

 • Tenkit, eleştirme duygusu.

irtat

 • Tenbellik etme. Yerinden kımıldamama.

kabil-i tenkit

 • Tenkit edilmesi mümkün, eleştirilebilir olma.

kadih / kadîh

 • Tencere dibinde arta kalan.

kritik

 • Tenkit, sıkışık durum.

ledis / ledîs

 • Tenbel kimse.

madde-i tenkit

 • Tenkit unsuru, eleştiri noktası.

medar-ı tenkit / medâr-ı tenkit

 • Tenkite sebep olan.

merzgun

 • Tenâsül organı. (Farsça)

miskinane / miskinâne

 • Tenbelcesine, miskincesine. (Farsça)

münekkah

 • Tenkıh edilmiş, fazlalıkları atılarak düzeltilmiş, temizlenmiş.

münekkid / مُنَقِّدْ

 • Tenkid edici. Kötüyü iyiyi ayıran ve onları söyleyen, kusurları söyleyen.
 • Tenkid eden, eleştiren, değerlendiren.
 • Tenkîd eden.

münekkit

 • Tenkitçi; hadisin tahlil ve kritiğinde uzman olan hadis âlimi.

münezzeh

 • Tenzih edilmiş, temiz, arı, noksanlıklardan uzak.

mütenavil

 • Tenavül eden. Alıp yiyen. El uzatıp alan.

mütenebbit

 • Tenebbüt eden, yerden biten, yetişen.

mütenezzih

 • Tenzih eden.
 • Tenezzüh eden, gezen, seyreden.

mütenezzihane / mütenezzihâne

 • Tenezzüh edercesine, gezip eğlenircesine. Mütenezzihcesine. (Farsça)

nakkad

 • Tenkitçi; hadîsin tahlil ve kritiğinde uzman olan hadîs âlimleri.

patile

 • Tencere. (Farsça)

redane

 • Tentelerin kenarlarında açılan ufak deliklerin yırtılmaması için o deliklere geçirilen mâdeni halka.

secur

 • Tennur kızdırılan nesne.

tavsib

 • Tenbellik ve süstlük.

tehevvük

 • Tenbel olmak.

tenasüh-vari / tenasüh-vâri

 • Tenasühe benzer bir surette. (Farsça)

tenasühvari / tenâsühvârî

 • Tenasüh gibi.

tenbihat / tenbihât

 • Tenbihler, uyarmalar.

tenezzülat / tenezzülât

 • Tenezzüller.

tenezzülen

 • Tenezzül ederek.

tenkidat / tenkidât

 • Tenkitler.

tenkitkar / tenkitkâr

 • Tenkit eden, eleştiren.

tenkitkarane / tenkitkârâne

 • Tenkit edercesine.

tenzihen

 • Tenzih ederek. Tenzih etmekle.

usret-i teneffüs

 • Teneffüs zorluğu, nefes darlığı.

uzletgüzin

 • Tenhada yaşayan, yalnızlık köşesine çekilen. (Farsça)

uzletnişin

 • Tenha bir köşeye çekilip yalnız yaşayan. (Farsça)

yektene

 • Tenha, yalnız başına. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın