LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Tekrarla ifadesini içeren 48 kelime bulundu...

amin-i daimi / âmin-i daimî

 • Sürekli tekrarlanan "Allahım kabul eyle!" duası.

devirli

 • Fiz: Müsavi zaman aralıkları ile tekrarlanan hareket. Periyodik.

engare

 • Tamamlanmayan, eksik kalan iş, nakış veya taslak. (Farsça)
 • Hikâye, efsâne, roman, kıssa. (Farsça)
 • Başdan geçen bir olayı tekrarlama. (Farsça)
 • Hesap defteri. (Farsça)
 • Utanarak geri geri çekilme. (Farsça)

evrad-ı kudsiye

 • Kutsal virdler, devamlı tekrarlanan kutsal zikirler.

evrad-ı muntazama

 • Düzenli ve sürekli tekrarlanan zikirler.

gayr-ı müekkede

 • Tekrarlanmamış ve takviye edilmemiş.
 • Zannî ve kat'î delil ile sâbit olmayıp, Peygamberimizin (A.S.M.) bazan devam buyurdukları iş veya amel.

istikrar

 • (Tekrar. dan) Tekrarlatmak.

kafiye

 • Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı sesi veren hecelerin benzeşmesi.

kekeme

 • Harfleri serbest söyliyemeyip tekrarlayan. Dilinde tutukluk olan. (Türkçe)

kıyamet-i mükerrere

 • Tekrarlanan kıyamet, defalarca ölüp dirilme.

kıyamet-i mükerrere-i nev'iye / kıyâmet-i mükerrere-i nev'iye

 • Her bir varlık türünde sürekli olarak tekrarlanan ve kıyameti andıran var olma ve yok olma hadiseleri.

kürur

 • Bir şeyin tekrarlanması.
 • Geri çekmek.
 • Menetmek, engel olmak.

la ilahe illallah zikri / lâ ilâhe illâllah zikri

 • "Allah'tan başka ilâh yoktur" mânâsına gelen kelime-i tevhidin sürekli olarak tekrarlanması.

melekat / melekât

 • Melekeler; tekrarla yapılan iş veya tecrübelerden sonra elde edilen bilgi ve beceriler.

meleke

 • Tecrübe ve tekrarla elde edilen beceri, maharet, iktidar, ustalık.

muazale

 • Bir sözün mânasını başka sözle bağlayıp kelâmı arka arkaya getirme.
 • Kafiyeyi ayrılmıyacak şekilde mâkabliyle bağlama.
 • Sözde kelimeleri tekrarla kullanma.

müekkeden

 • Tekrarlanarak, te'kid edilerek.

mükerrer / مكرر / مُكَرَّرْ

 • Tekrarlanmış, yinelenmiş. (Arapça)
 • Tekrarlanan.

mükerrerat

 • (Tekili: Mükerrer) Mükerrer olan ve tekrarlanmış şeyler.

mükerreren

 • Defalarca, tekrarla.

müteekkid

 • (Te'kid. den) Sağlamlaşan, tekrarlanan.

mütekerrir / مُتَكَرِّرْ

 • Tekrarlanan.
 • Tekrarlanan.

mütenavib

 • (Nevbet. den) Nöbetleşe tekrarlanıp giden.

nakarat

 • (Tekili: Nakra) Durmadan tekrarlanan usandırıcı şeyler.
 • Edb: Şarkının belli yerlerinde tekrarlanan bestesi değişmeyen parça.
 • Çok sık tekrarlanmasından dolayı bıkkınlık veren söz.

neşve

 • (Nişve - Nüşve) Sevinç, keyif.
 • Büyümek ve yetişmek.
 • Koklamak.
 • Rayiha.
 • Bir şeyi tekrarlamak.
 • Mest ve sarhoş olmak.
 • İyice duyup vâkıf olmak.

redif

 • Arkadan gelen, birisinin ardından giden.
 • Birbiri ardınca zuhur etmek.
 • Terhis olup ihtiyata geçen asker.
 • Edb: Beytin sonunda kafiyeden sonra tekrarlanan kelime.

seb'-ül mesani

 • İki defa nazil olan ve yedi âyetten ibaret bulunan Fâtiha Suresi.
 • Mükerrer okunup tekrarlanan.

silsile-i tefekkür

 • Tefekkür mânâları ve ifadeleri bulunan ve günlük olarak tekrarlanan bölümlerin zincirleme devam etmesi.

tahdis

 • (Hudus. dan) Söylemek. Anlatmak. Rivayet etmek.
 • Şükür ve teşekkür ile bildirmek. Görülen iyiliği herkese söylemek.
 • Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın sözünü tekrarlamak.

te'kid / te'kîd / تأكيد

 • Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma.
 • Üsteleme. Bir iş için evvelce yazılan bir yazıyı tekrarlama.
 • Sağlamlaştırma.
 • Bir iş için önce yazılanı bir daha tekrarlama.
 • Pekiştirme, sağlamlaştırma. (Arapça)
 • Te'kîd etmek: (Arapça)
 • Pekiştirmek, sağlamlaştırmak. (Arapça)
 • Önceki yazıyı tekrarlamak. (Arapça)

te'kiden

 • Tekrarlama ile.
 • Sağlamlaştırarak. Te'kid suretiyle.
 • Evvelce yazılmış olan bir yazıyı tekrarlıyarak.

tecdid-i biat

 • Biatını, bağlılığını, itimadını tekrarlamak, yenilemek.

tefennün-i fi-l ibare / tefennün-i fi-l ibâre

 • Bir defa söylenilmiş olan bir sözü ikinci defa söylemek icabederse, o aynı kelimeyi tekrarlamamak için başka kelime veya sözle aynı mânâyı ifade etme san'atı.

tekerrür / تكرر / تَكَرُّرْ

 • Tekrarlanmak.
 • Tekrarlanma.
 • Tekrarlanma.
 • Tekrarlanma.
 • Tekrarlanma. (Arapça)
 • Tekerrür etmek: Tekrarlanmak. (Arapça)
 • Tekrarlanma.

tekerrür etme

 • Tekrarlanma.

tekerrür-ü ihtiyaç

 • İhtiyacın tekrarlanması.

tekerrür-ü nuzul / tekerrür-ü nuzûl

 • İnişin tekrarlanması.

tekerrür-ü zaman

 • Zamanın tekrarlanması.

tekerrürat / tekerrürât

 • (Tekili: Tekerrür) Tekerrürler, tekrarlanmalar.

tekrarat / tekrarât / tekrârat

 • Tekrarlamalar. Aynı şeyi bir kaç defa yapma.
 • Tekrarlar.
 • Tekrarlar.

tekrarat-ı kur'aniye / tekrarat-ı kur'âniye

 • Kur'ân'daki tekrarlar.

tekraren

 • Defalarca, tekrarlanarak.
 • Defalarca, tekrarlanarak.

tekrir / tekrîr / تكریر / تَكْر۪يرْ

 • Tekrarlama.
 • Tekrar etme, bir daha yapma, söyleme, tekrarlama.
 • Edb: Sözün tesirini kuvvetlendirmek için bir sözü bile bile tekrar etme san'atı.
 • Tecvidde: Harf okunduğu zaman dilin sürçmesine denir. Râ harfine âid olan bir sıfattır. Buna mükerrir harfi de denir.
 • Tekrarlama.
 • Tekrarlama. (Arapça)
 • Tekrarlama.

temrin

 • Yumuşak etme. İdman ettirme.
 • Tekrarlatarak çalıştırma. Egzersiz.

terci' / tercî'

 • Geri çevirme, döndürme. Sesi yükseltip alçaltarak ve tekrarlayarak okuma.

tevhid

 • Birleme. Bir Allah'tan başka İlâh olmadığına inanma. Lâ ilahe illallah sözünü tekrarlama. Her yerde ve her şeyde Allah'tan başkasının te'sir hâkimiyeti olmadığını anlamak, bilmek ve bilerek yaşamak.
 • Edb: Allah'ın varlığına ve birliğine dair yazılan manzume.
 • Birkaç şeyi bir etme, birleştirme.
 • Birliğine inanma, bir sayma.
 • Lâ ilâhe sözünü tekrarlama.

tuyur

 • Birbiri ardınca iade etmek, peşpeşe geri çevirmek. Tekrarlamak.

vird-i zeban / vird-i zebân

 • Sürekli tekrarlanan zikir.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın