LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Tek başına ifadesini içeren 45 kelime bulundu...

ala hide / alâ hide

 • Tek başına, münferiden, ayrıca.

alahide / alâhide / عليحده

 • Tek başına, başlı başına. (Arapça)

atletizm

 • yun. Çeviklik, atiklik, kuvvet gibi beden kabiliyetlerini inkişaf ettirmeğe yarayan ve koşu, atlama, ağırlık kaldırma ve atma gibi, tek başına yapılan bedeni çalışmalar.

cevahir-i ferd / cevâhir-i ferd

 • Tek başına olan cevherler; atomlar, zerreler.

cevahir-i fert / cevâhir-i fert

 • Tek başına olan cevherler; atomlar, zerreler.

ebedi haps-i münferid / ebedî haps-i münferid

 • Tek başına sonsuz bir hapis, sonsuz Cehennem hapsi.

ebedi haps-i münferit / ebedî haps-i münferit

 • Sonsuza kadar tek başına kalınacak olan hapis, hücre hapsi; Cehennem.

edat

 • Tek başına bir anlam ifade etmeyen, kullanıldığı kelimelerle sebep, sonuç, vasıta benzerlik vb. bakımlardan ilişkisi olan kelime (dahi, gibi, için vs.).

esma-i mübheme

 • Tek başına bir mâna ifade etmeyen isimler. Arabcada: (Ellezine) gibi kelimeler esma-i mübhemeden olduğundan onu tayin ve temyiz eden yalnız sılasıdır. Demek bütün kıymet sılasına aittir.

fail-i ferd-i samed / fâil-i ferd-i samed

 • Kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığı fakat her şeyin Kendisine muhtaç olduğu ve her şeyi tek başına yapan Allah.

fikr-i infiradi / fikr-i infiradî

 • Tek başına olma fikri, bireysel düşünce, sadece kendini düşünme.
 • Tek başına olmak fikri, istişâresiz iş yapmak. Bir şeyi sâde kendine mal etmek fikri, hodgâmlık.

gaviyy

 • Azgın. Zâlim.
 • Tek başına kalan.

habs-i münferid

 • Tek başına olan hapis. Hapishanede bir kişilik hücre.
 • Ehl-i dalâlet için olan ölüm ve kabir.

halvet

 • Yalnızlık, tek başına kalma.
 • Yalnızlık. Tek başına kalmak. Tenhaya çekilme.
 • Gizlilik.

halvetgah / halvetgâh

 • Tek başına oturup ibadetle vakit geçirilen yer. (Farsça)
 • Halvet yeri. Gizli olarak görüşülecek yer. (Farsça)

haps-i münferid

 • Tek başına olan hapis; hücre hapsi.

haps-i münferit

 • Tek başına hapis, hücre hapsi.

harfiye

 • Harf mânâsında; tek başına bir mânâsı olmayıp başkasının mânâsını gösterme.

has / hâs

 • Tek bir mânâ için konulan her lâfız ve tek başına belirli ferdler için kullanılan her isim.

hass / hâss

 • Tek başına bir mânâ karşılığında konmuş lafız (söz).
 • Geliri yüz bin akçeden fazla olan dirlikler. General toprağı.

huruf-ı mukattaa / hurûf-ı mukattaa

 • Kur'ân-ı kerîmde bâzı sûre başlarında bulunan ve mânâsı açık olmayan ikisi üçü bir arada veya tek başına yazılı harfler. Elif lâm mîm, Yâsîn, Elîf lâm râ... gibi.

huruf-ul mukattaa

 • Gr: Kur'an-ı Kerim'de sure başlarında bulunan, kesik kesik, ikisi üçü birleşik veya tek başına yazılı hafler. Elif Lâm Mim, Yâ Sin, Elif Lâm Râ... gibi. Bunlar İlahî birer şifre olup, mânalarını anlayanlar Resul-ü Ekrem (A.S.M.) ve O'nun vârisleridir.

i'tikaf / i'tikâf

 • Bir yere çekilip tek başına ibadetle meşgul olmak.

in'izal

 • Bir tarafa çekilme, tek başına kalma.

infirad

 • Tek başına kalma. Yalnızlık hâli.
 • Tek başına olma.

infiradi / infirâdî

 • Tek başına.

inziva / inzivâ / انزوا

 • Köşesine çekilme, tek başına yaşama. (Arapça)

istifrad

 • Ayırma, tek tek yapma.
 • Yalnız tek başına.

kabr-i haps-i münferit

 • Tek başına kabir hapsi, kabirdeki hücre hapsi.

mu'temil

 • Zorlukları göze alarak tek başına iş gören.

mücerred

 • (Çoğulu: Mücerredât) Yalnız, tek.
 • Hâlis, saf, katışıksız, karışık olmayan. Tek başına.
 • Çıplak, soyulmuş.
 • Tek başına yaşayan, evlenmemiş, bekâr.
 • Edb: Kur'ân yazısında noktasız harflerle yazılı mensur veya manzume. Bu şekil yazıya mahzuf veya mühmel de denir.

müfrid

 • (Ferd. den) Tek başına, yalnız bırakan.

münferid / منفرد / مُنْفَرِدْ

 • (Münferit) Tek başına, tek, yalnız, kendi başına.
 • Hapishânede tek kişilik hücre.
 • Tek başına.
 • Ayrı, tek başına. (Arapça)
 • Tektük. (Arapça)
 • Tek başına.

münferit

 • Tek, yalnız, tek başına.

münzevi

 • Yalnız başına çekilip kimse ile görüşmeyen, çekilip tek başına bir tarafta duran.
 • Yalnızlık içinde ibadet eden.

münzeviyane / münzeviyâne

 • İnzivaya çekilircesine, tek başına kalır gibi. (Farsça)

müstakill-i bizzat

 • Bizzat, başlı başına, tek başına.

mütecerrid

 • (Mücerred. den) Tek kalmış, tek başına olan.
 • Soyunan, tecerrüd eden, çıplak olan.
 • Bekâr. Evli olmıyan.
 • Tas: Dünya işlerinden vazgeçip Allah'a bağlanan.

nefr

 • Heyecan verici bir emirden dolayı bir yerden bir yere fırlayıp çıkmaktır. Ürkmek demek olan "Nüfur" da bu mânâdandır. Fakat "Nüfur" tek başına kaçıp kurtulmak için menfi bir harekette kullanıldığı hâlde; "nefr", düşmana karşı gaza için fırlayıp çıkmakta kullanılır. Ve böyle çıkıp toplanan cemaate "n

tecrid

 • Açıkta bırakmak.
 • Yalnız başına bırakmak. Tek başına hapsetmek.
 • Dünya alâkalarını kalpten çıkarıp Allah'a (C.C.) yönelmek.
 • Edb: Bir şairin kendini mücerred bir şahıs, yâni ayrı bir adam farzederek ona hitabetmesi.
 • Soyma, soyulma.

tecrid-i münferid / tecrîd-i münferid / تَجْر۪يدِ مُنْفَرِدْ

 • Tek başına bırakma.

temayül-ü infirad

 • Tek başına hareket etme, sadece kendisini düşünerek hareket etme eğilimi.

tenha / tenhâ / تنها

 • Tek başına.
 • Tek başına, yalnız. (Farsça)
 • Boş yer, yssız yer. (Farsça)

tenhanişin

 • Tek başına oturan. Yalnız oturan. (Farsça)

yektene / یك تنه

 • Tek başına. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın