LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Teşvi ifadesini içeren 60 kelime bulundu...

ahiret alimi / âhiret âlimi

 • Dünyâlığa, mala, mevkiye kıymet vermeyen, ilim ile dünyâlık elde etmeye çalışmayan, âhireti dünyâya tercih eden, ilmiyle amel eden, işi sözüne uyan, ibâdet ve tâate teşvik eden, ilmi âhiretine faydalı olan tevâzu sâhibi âlim.

bi-teşvik

 • Kışkırtarak, teşvik ederek.

bittahrik

 • Hareket ettirerek, oynatarak.
 • Kışkırtarak, teşvik ederek.

ca'l

 • Yaratmak, halk.
 • Almak.
 • İş işlemek. Yapmak.
 • Bu kelime Kur'ân-ı Kerim'de onüç vecihle kullanılmıştır:1- Tafak ve ahz (inşâ ve ikbal) mânasına; bir işi işlemeğe müteveccih olup başlamak ve işler olmak.2- Halketmek, yaratmak.3- Kavl ve irsal.4- Tehiyye ve tesviye (tanzim

dest-i teşvik

 • Teşvik eli.

devai

 • (Tekili: Dâiye) Batından, içten gelen bir duyguyu teşvik edici hâlât.

egare

 • Kandırma, kışkırtma, teşvik etme. (Farsça)

ehl-i salib / ehl-i salîb

 • Haç sâhipleri. Târihte papalığın teşvikiyle müslümanlara karşı birleşerek seferler tertipleyen, milyonlarca insanın canına kıyan, devletlerin yıkılmasına sebeb olan hıristiyan milletler topluluğu, haçlılar, hıristiyanlar.

ela / elâ

 • Arabçada söze başlarken kullanılır. İstiftah harfi tâbir edilir. Beş vecih üzere bulunur: 1 - Tevbih ve tenbih, 2 - İnkâr, 3 - İstifham-ı anin-nefiy, 4 - Arz, 5 - Teşvik ve rağbet ettirme, makamlarında.

emr-i bi-l-maruf, nehy-i anil-münker

 • Dinin emirlerini, Kur'âni ve İslâmi hakikatleri neşretmek ve bildirmek, men'edilen şeyleri de yaptırmamak. İyiliği, İslâmi hususları emretmek ve teşvik etmek, kötülüğü men'edip yaptırmamağa sevketmek. (Fakat bu kudsi vazifeyi âdabına itaat ve riâyet ederek ifâ etmek lâzımdır, zirâ bu itaat da dinimi

enfal / enfâl

 • Devlet reîsinin, herkesin elde ettiği kendisinin diyerek, harbe teşvik için gâzilere (İslâm askerlerine) ganîmet hisselerinden fazla olarak verdiği mallar. Tekîli nefeldir. Gâzileri böyle teşvik etmeye tenfîl denir.

fettan

 • Fitne ve fesada teşvik eden, ayartan.
 • Cazibeli, gönül alıcı, oynak kadın.

haratin-i hassa / haratîn-i hassa

 • Osmanlılar zamanında Topkapı Sarayı'ndaki bir sınıf san'atkârın adı idi. Bunlar demir ve ağaç eşyayı tesviye ederlerdi. Bugünkü tâbirle tornacı demekti. Bileziklerden çarklara ve silâh yivlerine kadar her çeşit şey yaparlardı.

hasis

 • Çabuk. Çok aceleci.
 • Ayartılan, tergib ve teşvik edilen.

hass

 • Tergib. Teşvik. Bir kimseyi bir şey için iknâ etmek.

hiss-i şaika

 • İnsanları bir hedefe teşvik eden, şevklendiren, duygu.

igare

 • Yağma etmek, hücum etmek.
 • Teşvik etmek. Gayrete getirmek. Acele etmek.

igra

 • Rağbetlendirmek. Teşvik etmek. Hırsını tahrik etmek.

ihsas

 • Kandırmak, tergib, teşvik etmek.

kamçı-yı teşvik

 • Teşvik kamçısı, unsuru.

kötü din adamı

 • İlmini dünyâ kazancına, mala, mevkîye kavuşmaya vâsıta eden, ilmi ile amel etmeyen, insanları ibâdete ve âhirete yönelmeye teşvik etmeyen din adamı.

mahdud

 • Tesviye edilmiş. Silinmiş, düzgün.
 • Meyvesi çok olup da dalları eğilmiş.

mahzud

 • (Mahdud) Silinmiş, tesviye edilmiş.
 • Düzgün.
 • Meyvesinin çokluğundan dalları basıp bükülmüş.

medar-ı teşvik / medâr-ı teşvik

 • Şevklendirme sebebi, teşvik nedeni.

mudill

 • İdlâl edici, yoldan çıkaran, eğri yola teşvik edici.

muharrik

 • Harekete getiren. Hareket veren. Tahrik eden. Teşvik eden. Ayaklandıran.

muharriz

 • Kışkırtan. Teşvik ve tahriz eden.

müheyya

 • (Hey'e. den) Hazırlanmış olan. Hey'et-i mecmuası tertib ve tesviye olunmuş olan.

mukavvim

 • Kıvama getiren. Biçimine koyan. Tesviye ve tanzim edici. Eğriyi doğrultucu.

mümaşat

 • Birlikte hoş geçinmek.
 • Bir maslahat yolunu takib etmek.
 • Meslek işlerinde tesviye, tervic ve idare etmek.
 • Karışmamak.
 • Başkalarının zarar vermeyen fikirlerine uyarcasına hareket etmek ve sulh u salâh üzere durmak. Uygunluk.

mümehhed

 • Hazırlanmış, serilmiş, yayılmış, düzeltilmiş.
 • Tanzim ve tesviye olunmuş, döşenmiş.
 • Ilık su.

münşi

 • (Neş'et. den) İnşâ eden, yapan. Yapısı, üslubu güzel olan.
 • Edb: Maksadı kâğıt üzerinde tasvir ve tesvid eden. İyi nesir yazı yazan, kâtib.

mürevvic-i amal / mürevvic-i âmâl

 • Uygulamaya sokmaya çalışan, yapmaya teşvik eden.

mürevvic-üş-şeria / mürevvic-üş-şerîa

 • İnsanları dînin emirlerine uymaya teşvîk eden mânâsında Muhammed Ma'sûm-i Fârûkî hazretlerinin üçüncü oğlu Muhammed Ubeydullah Serhendî'nin lakabı.

müşevvik / مُشَوِّقْ

 • Teşvik edici.
 • İsteğini arttıran. Gayrete getiren, şevk veren, teşvik eden.
 • Teşvik eden, isteklendiren.
 • Teşvik eden.

müşevvik-i imtisal

 • Dinin emirlerine sıkı sıkıya bağlanmaya ve yerine getirmeye teşvik eden unsur.

müşevvikane / müşevvikâne

 • Şevk vermek suretiyle, teşvik ederek, sevdirerek. (Farsça)
 • Teşvik eder bir şekilde.
 • Teşvik edercesine, isteklendirircesine.

müstevi

 • Düz. Her tarafı bir, doğru. Tesviye görmüş.
 • Düzlem.
 • Gr: Müennes ve müzekkeri bir olan isim. Sıfat.

mütesakıl

 • Üşenip ağırlaşan.
 • Muhârebeye girmeye teşvik edilmiş iken oyalanıp kalan.

nefs-i emmare

 • İnsanın çirkin ve şeytanın teşviklerine itirazsız ve mücahedesiz tâbi olması hâli.

nüfus-u emmare / nüfus-u emmâre

 • İnsana daima kötülüğü emreden, yasak zevk ve isteklere teşvik eden nefisler.

nümune-i teşvik

 • Teşvik nümunesi, örneği.

sebeb-i teşvik

 • Teşvik eden sebep.

sebeb-i teşvik ve kanaat

 • Teşvik etme ve inandırma sebebi.

sefahet-i medeniyet

 • Batı medeniyetinin teşvik ettiği yasak zevk ve eğlenceye düşkünlük.

taziyane-i teşvik / tâziyâne-i teşvik

 • Teşvik kamçısı.

tergibat

 • Teşvikler, istek uyandırıcı ifadeler.

teşci / teşcî

 • Cesaretlendirme, teşvik etme.

teşçi etme / teşçî etme

 • Teşvik etme, cesaretlendirme.

teşci-i gavs-ı azam / teşci-i gavs-ı âzam

 • Abdülkadir Geylanî'nin (k.s.) teşviki.

tesevvi

 • Düzeltme, tesviye etme, düzleme.

tesvif

 • (Sevf. den) (Çoğulu: Tesvifât) Sebepsiz olarak atlatma, geciktirme.

teşvik / teşvîk / تشویق

 • Şevklendirme. (Arapça)
 • Teşvîk edilmek: Şevklendirilmek. (Arapça)
 • Teşvîk etmek: Şevklendirmek. (Arapça)

teşvikat / teşvîkât / تشویقات

 • Teşvikler.
 • (Tekili: Teşvik) İsteklendirmeler, şevke getirmeler. Kışkırtmalar.
 • Teşvikler. (Arapça)

teşvikkarane / teşvikkârâne

 • Teşvik ederek.

tesvil

 • (Çoğulu: Tesvilât) Kötü bir şeyi güzel göstererek aldatma.
 • Tezyin etmek, süslemek.

tesviye / تسویه

 • Eşitleme. (Arapça)
 • Düzleme. (Arapça)
 • Sonuçlandırma. (Arapça)
 • Hesap kapatma. (Arapça)
 • Tesviye edilmek: (Arapça)
 • Eşitlenmek. (Arapça)
 • Düzlenmek. (Arapça)
 • Sonuçlandırılmak. (Arapça)
 • Hesap katılmak. (Arapça)
 • Tesviye etmek: (Arapça)

üslub-u müzeyyen / üslûb-u müzeyyen

 • (Ziynetli ve parlak üslub) Bu üslub tergib ve terhib (teşvik etme ve sakındırma) gibi hususları tazammun eder. Hitabiyat ve iknaiyatta kullanılır.
 • Süslü, parlak üslûp (Bu üslûp teşvik etme ve sakındırma gibi özellikleri ihtiva eder.).

vasıta-i teşvik

 • Teşvik etme vasıtası.

vesile-i teşvik

 • Teşvik vesilesi, motive etme vasıtası.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın