LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Tasvir ifadesini içeren 34 kelime bulundu...

bahariyye

 • Edb: Birini övmek için yazılan ve bahar tasviriyle başlayan kaside.
 • Tar : Yeniçeri ağasından itibaren padişah tarafından Yeniçeri kâtibiyle ocak ağalarına verilen baharlık.

hammamiyye

 • Edb: Divan Edebiyatında giriş kısmı hamam eğlencesi tasvirine tahsis olunan kaside.

hilye

 • Güzel sıfatlar, Peygamberimizi tasvir eden yazılar.

ıh

 • Deveyi çökertmek için kullanılır sestir.
 • Yorgunluk ve heyecanla hızlı nefes vermeği tasvir eder.

istiare-i temsiliye

 • Temsilî istiare; istiarenin, teşbih unsurlarından "benzetilen" ögesi ile yapılan, benzeyenin teferruatlı olarak tasvir edildiği istiare çeşididir. Temsilî istiarede anlatılan kavram bütün manzumeye veya yazıya işlenmiştir.

kuvve-i mütehayyile

 • Hissolunan şeyin gıyabında resim ve tasvir kuvveti. Hayâl kuvveti.

levaih-i kur'aniye / levâih-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın gerçekleri gösteren mânâları ve tasvirleri.

mağlata-i vehmiye / mağlâta-i vehmiye

 • Vehmin yanlışı doğru göstermesi, olmayan bir şeyi varmış gibi tasvir etmesi.

münşi

 • (Neş'et. den) İnşâ eden, yapan. Yapısı, üslubu güzel olan.
 • Edb: Maksadı kâğıt üzerinde tasvir ve tesvid eden. İyi nesir yazı yazan, kâtib.

musavver / مصور

 • Zihnen düşünülen. Tasavvur olunan. Tasvirli.
 • Tasvir olunmuş, görünür hâle gelmiş.
 • Resimli. (Arapça)
 • Tasvir edilmiş. (Arapça)

musavvir

 • Tasvir eden. Şekil ve suret çizen. Her şeye güzel şekil ve suretler veren Allah (C.C.)

musavvire

 • Tasvir edilmiş. Suretlenmiş. Şekli çizilmiş.
 • Kuvve-i hayâliye.

mutasavver

 • Tasavvur edilmiş. İlerde yapılması düşünülmüş.
 • Tasvir edilen. Hatırdan geçen.
 • Kabil, akıl kabul eder, akıl alır.

nigariş / nigâriş

 • Resim yapma. Tasvir yapma. (Farsça)

şedd

 • Sıkı bağlama, sıkı bağlanma, sıkma.
 • Tasvir.

senn

 • Zırh çıkarmak.
 • Halinden döndürmek.
 • Koymak.
 • Keskinleştirmek.
 • Tasvir etmek.
 • Dökmek.

sıfat-ı fiiliye / sıfât-ı fiiliye

 • Cenab-ı Hakk'a (C.C.) mahsus fiilî sıfatlar. (İhyâ, icad, in'âm, tasvir, tezyin, terzik... gibi)

sur-name

 • (Suriye) Edb: Düğün, ziyafet, şenlik gibi halleri tasvir için yazılan yazılar. (Farsça)

suret / sûret

 • (Çoğulu: Sur - Suver) Biçim, görünüş.
 • Kılık. Tarz.
 • Yol. Gidiş. Hal.
 • Tasvir. Dıştan görünen şekil.
 • Çare.
 • Tasvir, resim.
 • Kopya, nüsha.
 • Dıştan görünen şekil, dış görünüş.

suretbend

 • Tasvir yapan. Resimci. (Farsça)

tasavir

 • (Tekili: Tasvir) Tasvirler, resimler.

tasvir-i bimisali / tasvir-i bîmisali

 • Eşsiz, emsalsiz tasvir, anlatım.

tasvir-i hakikat

 • Hakikatın tasviri, gerçeğin resmedilmesi.

tasvir-i müddea / tasvir-i müddeâ

 • İddia edilen şeyin delilsiz tasviri, san'atlı bir biçimde anlatımı.

tasvirat / tasvirât

 • (Tekili: Tasvir) Tasvirler.
 • Tasvirler, anlatımlar.
 • Tasvirler.

tasviri / tasvirî

 • Tasvire dair, tasvirle ilgili.

tasvirkar / tasvirkâr / تصویركار

 • Tasvir edici, tasvir eden. (Arapça - Farsça)

tavsif-i bi'l-fezail / tavsif-i bi'l-fezâil

 • Faziletlerini, iyiliklerini tasvir ederek anlatma.

temasil

 • Timsaller. Suretler. Resimler. Putlar. Semboller. Tasvirler.

terceman

 • (Tercüman) Terceme eden. Bir dilden başka bir dile çeviren.
 • Birisinin veya bir şeyin maksadını anlatmaya, bir şeyi tasvir ve ifadeye vasıta olan.

tesavir / tesâvir / tesâvîr / تصاویر

 • (Tekili: Tasvir) Tasvirler.
 • Tasvirler.
 • Tasvirler, resimler. Heykeller.
 • Resimler, tasvirler. (Arapça)

tesavir-i mütedahile / tesâvir-i mütedahile

 • İç içe geçmiş tasvirler, resimler.

timsal

 • Resim, suret, sembol, nümune. Tasvir. Bir şeyi başka bir şeye benzetmek. Heykel.

vahy-i zımni / vahy-i zımnî

 • Mücmel ve hulâsası vahye ve ilhama istinad eden; tasvirât ve tafsilatı Resul-ü Ekrem'e (A.S.M.) âit olan vahiydir.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın