LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Tah kelimesini içeren 116 kelime bulundu...

ahond

 • Tahsil yapmış, hoca. Ulu, büyük. (Farsça)

alettahmin

 • Tahmini olarak.

arş

 • Taht, yüce makam; Allah'ın büyüklük ve yüceliğinin ve herşeyi kuşatan sınırsız egemenliğinin tecelli ettiği yer.

asar-ı tahripkarane / âsâr-ı tahripkârâne

 • Tahrip edici davranış ve hareketler.

bedbaht / بدبخت

 • Tahilsiz. (Farsça)
 • Bedbaht etmek: Mutsuz etmek. (Farsça)

beviş

 • Tahmin, farzetme. (Farsça)

çaş

 • Tahıl yığını, hububat. (Farsça)

cülus / cülûs

 • Tahta çıkma.

el-esirre

 • Taht. Bilinen bir makam sandalyesi. Kürsü.

erike / erîke / اریكه

 • Taht. (Arapça)

erike-ara / erike-ârâ

 • Tahtı güzelleştiren, süsleyen (Padişah.) (Farsça)

erike-nişin

 • Tahtta oturan. (Farsça)

erike-pira / erike-pirâ

 • Tahtı süsleyen, pâdişah. (Farsça)

erre

 • Tahta kesecek dişli âlet, bıçkı. (Küçüğüne verilen testere ismi bundan gelir.) (Farsça)

evreng / اورنگ

 • Taht. (Farsça)

evreng-nişin

 • Tahtta oturan, hükümdar. (Farsça)

evreng-zib

 • Tahtı süsleyen. Hükümdar, padişah. (Farsça)

ezmayiş

 • Tahtadan yapılmış demir temrenli bir cins ok.

galiba

 • Tahminen. Çok zaman. Her halde. Galiben, ekseriyetle.

galle / غله

 • Tahıl. (Arapça)

galle-dan

 • Tahıl anbarı, zahire deposu. (Farsça)

gayr-ı kabil-i tahammül

 • Tahammül etmesi mümkün olmayan.

gıbb-et tahkik

 • Tahkik ettikten sonra.

hadise-i muharrib / hâdise-i muharrib

 • Tahrip edici, yıkıcı olay.

hal' / خلع

 • Tahttan indirme. (Arapça)
 • Hal'edilmek: Tahttan indirilmek. (Arapça)
 • Hal'etmek: Tahttan indirmek. (Arapça)

hamulane

 • Tahammüllü kimseye yakışır şekilde. (Farsça)

hamuli / hamulî

 • Tahammüllülük, sabırlılık, dayanıklılık.

harap / harâp

 • Tahrip edilmiş, yıkılmış.

haşeb-pare

 • Tahta parçası. Yonga. (Farsça)

hasr / حصر

 • Tahsis etme, ayırma, vakfetme, adama. (Arapça)
 • Hasretmek: Adamak, ayırmak, tahsis etmek. (Arapça)

hazar

 • Tahta ve kereste kesmeğe mahsus su ile işler büyük bıçkı.

hazm-ı nefs

 • Tahammül etmek. Nefsini kırmak. Meydana gelen kendi ile alâkalı gördüğü bir kusuru kendi üzerine almak. Sabreylemek. Sindirmek. (Farsça)

hububat / حبوبات

 • Tahıl. (Arapça)

hüsnü efendi

 • Tahirî Mutlu'nun babasıdır.

izdira'

 • Tahkir etme, hakir ve âdi görme.

izzi / izzî

 • Tahammüllü, sabırlı kimse.

kabız-ı mal / kabız-ı mâl

 • Tahsildar.

kasr-ı müşeyyed

 • Tahkim edilmiş, sağlam yapılmış büyük bina. Büyük apartman.

kem-havsala

 • Tahammülü az olan kişi, tahammülsüz kimse. (Farsça)

kerevet

 • Tahtadan yapılan ve üzerine yatak veya minder konularak yatmağa ve oturmağa yarayan yüksekçe yer.

kile / ك۪يلَه

 • Tahıl ölçeği.

lede-t-tahkik

 • Tahkik olundukta.

mahlu / mahlû / مخلوع

 • Tahttan indirilmiş. (Arapça)

menatık-ı duşize-i tahayyül

 • Tahayyülün bâkir mıntıkaları.

metl

 • Tahrik etmek, kımıldatmak, harekete getirmek.

meylü't-tahrip

 • Tahrip meyli, arzusu.

mil'aka-tıraş

 • Tahta kaşık yapan. (Farsça)

muhakkirane / muhakkirâne

 • Tahkir edercesine. Hakarette bulunurcasına. (Farsça)

muhammen / مخمن

 • Tahmin edilen.
 • Tahmin edilen. (Arapça)

muhammin

 • Tahmin eden, sanan, karar veren, değer biçen kimse. Eksper.

muharref

 • Tahrif edilmiş, bozulmuş.
 • Tahrif edilmiş, değiştirilmiş, bozulmuş.

muharrib / مخرب

 • Tahrip eden, yıkan.
 • Tahrib eden. Harâb eden. Yıkan. Bozan. Perişan eden.
 • Tahrip eden, yıkan.
 • Tahrip edici, yıkıcı. (Arapça)

muharrif

 • Tahrif eden. Bozan. Silen. Hilecilik yapan.

muharrip

 • Tahripçi, bozguncu.

muhassas / مخصص

 • Tahsis edilmiş; özel olarak donatılmış.
 • Tahsis edilmiş, özgü. (Arapça)

muhaşşid

 • Tahşideden. Bir yere toplayan.

muhassıs

 • Tahsis edici, ayırıcı, bir tarafa ait kılıcı.

muhassis

 • Tahsis eden. Has kılan. Hususileştiren.

muhayyel

 • Tahayyül edilmiş. Hayâl olarak düşünülmüş. Zihinde tasarlanmış.

muhayyil

 • Tahayyül eden. Hayal kuran. Zihinde olmayacak şeyleri düşünen.

muhazzir

 • Tahzir eden. Sakındıran. Çekindiren.

muhrib

 • Tahribeden. Yıkan. Muharrib. Harâb eden.
 • Tahrip eden, yıkan.

muhrip

 • Tahrip edici, yıkıcı, savaşçı.

mümteni-üt tahsil

 • Tahsili, elde edilmesi mümkün olmayan.

müstahkem

 • Tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış.

mütehakkık

 • Tahakkuk eden, doğruluğu meydana çıkan.

mütehakkime

 • Tahakküm eden, zorla egemenliği altına alan.

mütehammil

 • Tahammül eden, katlanıp sabır ile kabul eden. Dayanabilen, kaldırabilen.
 • Tahammül eden, dayanan.

mütehammilane / mütehammilâne

 • Tahammül ederek, dayanarak.
 • Tahammül ederek, dayanarak.

mütehammir

 • Tahammür eden, ekşiyen. Mayalanan.

müteharri

 • Taharri eden, araştıran.

müteharriyane

 • Taharri edip araştırana yakışır şekilde. (Farsça)

pakar / pakâr

 • Tahsildar. (Farsça)

pakari / pakârî

 • Tahsildarlık. (Farsça)

peyke

 • Tahta sedir.
 • Tahta sedir. (Farsça)

rağmen ala-enfihi / rağmen alâ-enfihi

 • Tahkir maksadıyla, birinin kibrini, burnunu kırmak için.

sabir

 • Tahammül eden, sabreden, bekleyen. Zorluğa karşı göğüs geren, hâlinden şikâyet etmeyip acı ve sızıya katlanan. Belâ ve musibete karşı şikâyet etmeyip Allah'a (C.C.) şükreden.

serir / serîr / سریر

 • Taht. Üzerinde oturulacak yüksek yer. Tahta karyola.
 • Taht. (Arapça)

serir-nişin

 • Tahtta oturan, padişah. (Farsça)

seza-yı tezlil

 • Tahkir edilip alçak görülmeğe lâyık olan.

süftece

 • Tahrîmen mekrûh olan bir havâle şekli. Yolcuya borç verip, gittiğin yerde, falancaya ödeyeceksin demek.

sultan-ı mahlua / sultan-ı mahlûa

 • Tahtından indirilmiş Sultan; İkinci Abdülhamid.

tahammülgüdaz / tahammülgüdâz

 • Tahammülü ve dayanmayı yırtıp geçen. (Farsça)

tahammülsuz

 • Tahammülü yok eden. Sabırsızlık veren. (Farsça)

tahassürat / tahassürât

 • Tahassürler. Hasret çekmeler.

tahbir

 • Tahsin etmek, tezyin etmek. Güzelleştirmek, süslemek.

tahdidat / tahdidât

 • Tahditler. Sınırlamalar.

tahkimat / tahkimât

 • Tahkimler.

tahkimen

 • Tahkim ile.

tahminen / tahmînen / تخمينا

 • Tahminle, aşağı yukarı. (Arapça)

tahmini / tahminî / tahmînî / تخمينى

 • Tahminle ilgili.
 • Tahmin yoluyla. Tahminle alâkalı.
 • Tahmin edilen. (Arapça)

tahribat / tahribât

 • Tahripler, yıkmalar.
 • Tahripler, yıkıp bozmalar.

tahribkar / tahribkâr / tahrîbkâr / تخریبكار

 • Tahrib eden, yıkan.
 • Tahrip edici, yıkıcı.
 • Tahrip edici, yıkıcı, bozucu. (Arapça - Farsça)

tahribkarane / tahribkârâne

 • Tahrip edercesine.

tahrifat / tahrifât

 • Tahrifler, bozmalar.

tahrifkarane / tahrifkârane / tahrifkârâne

 • Tahrif ederek, bozarak.
 • Tahrif ederek, bozarak.

tahrikamiz / tahrîkâmiz / تحریك آميز

 • Tahrik edici, kışkırtıcı. (Arapça - Farsça)

tahrikat / tahrikât

 • Tahrikler.
 • Tahrikler.

tahripkar / tahripkâr

 • Tahrip eden.

tahrirat / tahrirât

 • Tahrirler. Yazı. Resmî mektup.

tahşidat / tahşidât

 • Tahşidler.

tahsildar

 • Tahsil eden; alacakları toplayan kişi.

tahsinat / tahsinât

 • Tahsinler, beğenmeler.

tahsisat

 • Tahsis edilen şeyler; belli bir şey için ayrılan para, ödenek.

taht-nişin

 • Taht'a oturan. Hükümdar. Padişah.

tahte / تخته

 • Tahta. (Farsça)
 • Tahta. (Farsça)

tahtnişin / تخت نشين

 • Tahta oturan.
 • Tahtta oturan, hükümdar. (Farsça)

tahur

 • Tâhir. Hem temiz hem temizleyici. Çok temiz.

tahvilat / tahvîlât / تحویلات

 • Tahviller, borç senetleri. (Arapça)

takriben

 • Tahminen. Yaklaşık olarak. Aşağı yukarı.

tebehhül

 • Tahsil için sıkıntı ve zahmet çekme.

tekbir-i tahrime / tekbîr-i tahrîme

 • Tahrime Tekbîri. Namaza dururken "Allahü ekber" demek. Buna, iftitah (namaza başlama) tekbîri de denir.

tevkiş

 • Tahrik etmek.

tuhare

 • Taharet ettikleri suyun bakiyyesi.

vech-i tahsis

 • Tahsis yönü, has kılma sebebi.

zekiyy

 • Tâhir ve pâk kimse. Temiz insan.