LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te TEk kelimesini içeren 191 kelime bulundu...

a'ver / اعور

 • Tek gözlü. Bir gözü kör. Yek-çeşm. (Âhirzamanda gelecek Süfyan adındaki bir zâlimden "Aver" diye rivayetlerde bahsedilmesi, sadece dünyayı görecek bir gözü olduğu ve âhireti görecek imân gözünün olmadığından kinayedir.)
 • Tek gözlü. (Arapça)

ağdiye

 • Tekelcilik.

ahadi / ahadî

 • Tek, yalnız. Birlere âid, birlere mensub.

aksa-yı terakki / aksâ-yı terakki

 • Tekâmülün son basamağı. Terakkinin son hududu.

ala hide / alâ hide

 • Tek başına, münferiden, ayrıca.

alahide / alâhide / عليحده

 • Tek başına, başlı başına. (Arapça)

alelinfirad

 • Teklikle, bir olarak.

avan-ı tekamül / avan-ı tekâmül

 • Tekâmül, olgunlaşma ve terakki zamanları.

ayat-ı tekviniye / âyât-ı tekviniye

 • Tekvinî âyetler.

ayine-i ehad ve samed / âyine-i ehad ve samed

 • Tek ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'a ayna olan.

ayn-i vahid / ayn-i vâhid

 • Tek gözlü.

bahik

 • Tek gözü kör olan adam.

bakteri

 • Tek hücreli bir canlı.

be-tekrar

 • Tekrar ile. (Farsça)

beygar

 • Tekdir, azarlama, çıkışma. Sövme. (Farsça)

cahf

 • Tekebbürlenmek, kibirlenmek, gururlanmak.

çare-i yegane / çâre-i yegâne

 • Tek çare.

çare-i yeganesi / çare-i yegânesi

 • Tek çare.

cehalet-i avra / cehâlet-i avrâ

 • Tek gözü kör cehalet, insanların hakikatleri görmesini engelleyen cahillik.

cevahir-i ferd / cevâhir-i ferd

 • Tek başına olan cevherler; atomlar, zerreler.

cevahir-i fert / cevâhir-i fert

 • Tek başına olan cevherler; atomlar, zerreler.

cevher-i yegane / cevher-i yegâne

 • Tek, eşsiz cevher.

cevhere

 • Tek cevher.

cüft

 • Tek olmayan. Eşi olan. Çift. (Farsça)

cümane

 • Tek inci.

cur'a

 • Tek yudum. Bir içimlik. Bir yudumluk.

daire-i vahid

 • Tek daire, tek merkez (merkezî yönetim).

darbe

 • Tek vuruş.

davet-i münferide / dâvet-i münferide

 • Tek bir dâvet, çağrı.

deha-yı a'ver / dehâ-yı a'ver

 • Tek gözlü dehâ, Süfyan ve Deccalizm gibi.

delef

 • Tekaddüm etmek, ileri geçmek. Önde bulunmak.

din-i ferid

 • Tek ve benzersiz olan hak din. İslâm dini.

dübare / dübâre / دوباره

 • Tekrar, yeniden. (Farsça)

dürr-ü yetim / dürr-ü yetîm / دُرُّ يَتِيمْ

 • Tek, eşsiz inci (Peygamberimiz a.s.m).

ebedi haps-i münferid / ebedî haps-i münferid

 • Tek başına sonsuz bir hapis, sonsuz Cehennem hapsi.

ecinni / ecinnî

 • Tek cin.

edat

 • Tek başına bir anlam ifade etmeyen, kullanıldığı kelimelerle sebep, sonuç, vasıta benzerlik vb. bakımlardan ilişkisi olan kelime (dahi, gibi, için vs.).

ehad / احد / اَحَدْ

 • Tek, bir.
 • Tek.

ehadiyyet / احديت

 • Teklik.

ehl-i tekke

 • Tekkeye giden ve oradaki zikirleri yapan kişiler; Osmanlı döneminde, sadece tasavvuf ve tarikat eğitimi verilen tekkelerde mânevî ilim tahsil edenler.

entari

 • Tek parçadan oluşan uzun giysi.

esma-i mübheme

 • Tek başına bir mâna ifade etmeyen isimler. Arabcada: (Ellezine) gibi kelimeler esma-i mübhemeden olduğundan onu tayin ve temyiz eden yalnız sılasıdır. Demek bütün kıymet sılasına aittir.

evamir-i tekviniye

 • Tekvine âit emirler.

evtar / evtâr

 • Tek, eşsiz.

fayton

 • Tek körüklü, dört tekerlekli, atlı binek arabası.

fennen / فنا

 • Teknik açıdan. (Arapça)

fenni / fennî / فنى

 • Teknik. (Arapça)

fenniyat

 • Teknik bilgiler. (Teknoloji)

fenniyyat / fenniyyât / فنيات

 • Teknoloji. (Arapça)

ferd

 • Tek, bir, yekta. Eşi, benzeri olmayan. Bîhemta olan.

ferd ve ehad

 • Tek ve benzersiz olan, eşi ve ortağı bulunmayan Allah.

ferd-a-ferd

 • Tek tek, ferd ferd. (Farsça)

ferd-i nefer

 • Tek nefer, kişi.

ferd-i vahid / ferd-i vâhid

 • Tek fert.

ferdaniyet

 • Teklik, birlik, benzersizlik.

ferden-ferda

 • Tek tek, fert fert.

ferdiyet

 • Teklik, birlik.

fikr-i infiradi / fikr-i infiradî

 • Tek başına olma fikri, bireysel düşünce, sadece kendini düşünme.
 • Tek başına olmak fikri, istişâresiz iş yapmak. Bir şeyi sâde kendine mal etmek fikri, hodgâmlık.

galtide / galtîde

 • Tekerlenmiş, yuvarlanmış. (Farsça)

gaye-i yegane / gaye-i yegâne

 • Tek gaye.

gusne

 • Tek dal.

hadim-i yegane / hâdim-i yegâne

 • Tek hizmetçi.

hadise-i vahid / hadise-i vâhid

 • Tek bir olay.

hanekah / hânekâh

 • Tekke, dergah. İrşâd (doğru yolu gösterme) ve sohbet ile insanları olgunlaştırma hizmetlerinin yapıldığı yer.

hangah / hangâh

 • Tekke.

hankah / hankâh / hânkah / خانقاه

 • Tekke.
 • Tekke. (Arapça)

haps-i münferid

 • Tek başına olan hapis; hücre hapsi.

haps-i münferit

 • Tek başına hapis, hücre hapsi.

harid / harîd

 • Tek, ayrı.

has / hâs

 • Tek bir mânâ için konulan her lâfız ve tek başına belirli ferdler için kullanılan her isim.

hikmet-i tekrar

 • Tekrarın hikmeti, sebebi.

icşam

 • Teklif etmek.

infirad

 • Tek başına kalma. Yalnızlık hâli.
 • Tek başına olma.
 • Teklik, benzersizlik.

infiradi / infirâdî

 • Tek başına.

inhisar / inhisâr / انحصار

 • Tekel. (Arapça)

inhisar zihniyeti

 • Tekelcilik anlayışı (Din sadece bizim tekelimizdedir, her yönüyle bize aittir anlayışı).

irbiyan

 • Teke, istakoz gibi deniz hayvanları.

itab

 • Tekdir etmek. Şiddetle hitab etmek. Azarlamak. Terslemek. Paylamak. Rencide etmek. Darılmak.

ittifakıyet-i avra / ittifakıyet-i avrâ

 • Tek gözü kör olan ittifak, beraberlik; arkasında hükmeden İlâhî kudret görülmediği için sadece maddî güce sahip olduğu sanılan birlik ve beraberlik.

kabr-i haps-i münferit

 • Tek başına kabir hapsi, kabirdeki hücre hapsi.

kalem-i vahid

 • Tek kalem.

kaziye-i vahide / kaziye-i vâhide

 • Tek bir hükümden oluşan önerme.

kelam-ı vahid / kelâm-ı vâhid

 • Tek bir söz, tek bir ifade.

kiraren

 • Tekrar tekrar, çok sefer, tekrar suretiyle.

kıyamet-i mükerrere

 • Tekrarlanan kıyamet, defalarca ölüp dirilme.

lafz-ı vahid / lafz-ı vâhid

 • Tek söz.

lasani / lâsani

 • Tek, vâhid. İkincisi olmayan.

lisan-ı vahid / lisan-ı vâhid

 • Tek bir dil.

madde-i vahid / madde-i vâhid

 • Tek bir madde.

mahiyet-i vahide / mahiyet-i vâhide

 • Tek mahiyet, aynı özellik.

meclis-i vahid / meclis-i vâhid

 • Tek bir meclis.

mesele-i vahide / mesele-i vâhide

 • Tek mesele, tek konu.

meyl-üt tezeyyüd

 • Tekellüfle sözü uzatma, artırma arzusu.

müekked

 • Tekidli, pekiştirilmiş.

müekkeden

 • Tekrarlanarak, te'kid edilerek.

müfred

 • Tek, yalnız, basit, tekil.
 • Tek, yalnız.

mükebbir / مُكَبِّرْ

 • Tekbir getiren, "Allahü ekber" diyen.
 • Tekbir getiren, "Allahü ekber" diyen.
 • Tekbir getiren, "Allahuekber" diyen.
 • Tekbîr getiren.

mükerrer / مكرر / مُكَرَّرْ

 • Tekrarlı. Tekrar olunmuş. İki veya daha fazla aynısı yapılmış.
 • Tekrar tekrar.
 • Tekrarlı.
 • Tekrarlanmış, yinelenmiş. (Arapça)
 • Tekrarlanan.

mükerreren / مكررا / مُكَرَّرًا

 • Tekrar tekrar.
 • Tekrar tekrar. (Arapça)
 • Tekrar tekrar.

mükessir

 • Teksir eden, çoğaltan.

mükezzib

 • Tekzib eden. Yalanlayan, yalan çıkaran.
 • Tekzib eden, yalanlayan.

münferid / مُنْفَرِدْ

 • Tek başına.
 • Tek, yalnız.
 • Tek başına.

münferiden

 • Tek olarak.
 • Tek tek, yalnız olarak, ayrı ayrı, birer birer.

münferit

 • Tek, yalnız, tek başına.

münkis

 • Tekrar eden hastalık, tekrar etkisini gösteren hastalık.

mürecca'

 • Tekrar avdet olunmuş, tekrar geri dönülmüş.

müteferridane / müteferridâne

 • Tek ve yalnız olarak. Teferrüd ederek. (Farsça)

mütekaid

 • Tekaüd olan. Emekli.

mütekamilin / mütekâmilîn

 • Tekâmül etmiş olanlar. Kâmil ve olgun kimseler. Allah'ın emrine uygun şekilde hareketi alışkanlık hâline getirmiş olanlar.

mütekasil / mütekâsil

 • Tekâsül eden. Üşenir ve tembel olan.

mütekerrir / مُتَكَرِّرْ

 • Tekrar eden.
 • Tekrarlanan.
 • Tekrarlanan.

müzekkire-i mükerrere

 • Tekrar tekrar hatırlatan.
 • Tekrar tekrar hatırlatan.

nakarat / nakarât

 • Tekrar.

nesak-ı vahid / nesak-ı vâhid

 • Tek şekilde, tek tarzda, tek biçimde.

netice-i vahide

 • Tek netice, bir sonuç.

netice-i yegane / netice-i yegâne

 • Tek netice, sonuç.

nev-i vahid / nev-i vâhid

 • Tek bir tür.

nokta-i vahidiye

 • Tek bir nokta.

nokta-yı vahide / nokta-yı vâhide

 • Tek nokta.

öşür

 • Tek yıllık ürün veren buğday gibi mallardan alınan onda bir ölçüsünde zekât.

pa-sar

 • Tekme. Tepme. (Farsça)

pas-par

 • Tekme. (Farsça)

rabb-i vahid / rabb-i vâhid

 • Tek ve eşsiz olan Rab, bir olan Allah.

raks-ı mükerrer

 • Tekrar tekrar yapılan raks. Döne döne oynama.

rey-i vahid / rey-i vâhid

 • Tek bir görüş.

sani-i vahid / sâni-i vâhid

 • Tek olan ve herşeyi san'atlı yapan Allah.

sebeb-i vahid

 • Tek sebep.

sebeb-i yegane / sebeb-i yegâne

 • Tek sebep.

sebülmesani / sebülmesanî

 • Tekrar tekrar okunan, iki kez nazil olan Fatiha sûresi.

seciye-i avra / seciye-i avrâ

 • Tek gözlü seciye. Dünyaperestlik.

seciye-i uvera / seciye-i uverâ

 • Tek gözlülerin -yâni sadece bu dünyayı düşünenlerin, âhireti görmeyenlerin- seciyesi.

sehabe

 • Tek bulut.

şehr-i vahid

 • Tek bir şehir.

sual-i vahid / sual-i vâhid

 • Tek soru.

talim-i infiradi

 • Tek eğitimciye dayalı eğitim sistemi.

te'haz

 • Tekrar almak.

te'te

 • Tekebbürlenmek, gururlanmak. Ululanmak.

tebelluh

 • Tekebbürlenmek, gururlanmak, kibirlenmek.

tebezzuh

 • Tekebbürlenmek, gururlanmak.

tecemmüş

 • Tekellüf etmek, özenmek.

tecrid koğuşu

 • Tek kişilik hücre.

tecrid-i münferid / tecrîd-i münferid / تَجْر۪يدِ مُنْفَرِدْ

 • Tek başına bırakma.

tecrid-i münferit

 • Tek kişilik hücre hapsi.

tecridhane / tecrîdhâne

 • Tek kişilik yer.

tekalif / tekâlif

 • Teklifler, vergiler.
 • Teklifler, yükler.

tekaüdiye

 • Tekaüde mahsus olan aylık.

tekaya / tekâyâ / تكایا

 • Tekkeler.
 • Tekkeler. Tekkenin çoğulu.
 • Tekkeler. (Arapça)

tekbirat

 • Tekbirler.

tekbirhan / tekbirhân

 • Tekbir getiren. (Farsça)

tekerrür / تكرر / تَكَرُّرْ

 • Tekrarlanmak.
 • Tekrarlanma.
 • Tekrarlanma.
 • Tekrarlanma.
 • Tekrarlanma. (Arapça)
 • Tekerrür etmek: Tekrarlanmak. (Arapça)
 • Tekrarlanma.

tekerrür etme

 • Tekrarlanma.

tekevvüni / tekevvünî

 • Tekevvüne ait. Oluşla, hâdisatla alâkalı.

teklifat / teklifât

 • Teklifler.
 • Teklifler.

teknoloji

 • Teknik bilgiler. Matematik, Kimya ve Fizik ilminden elde edilen bilgiler. (Fransızca)
 • Teknik bilgiler.

tekrar betekrar

 • Tekrar tekrar.

tekrarat / tekrarât / tekrârat

 • Tekrarlamalar. Aynı şeyi bir kaç defa yapma.
 • Tekrarlar.
 • Tekrarlar.

tekraren / tekrâren / تكرارا

 • Tekrar tekrar. (Arapça)

tekrir / tekrîr / تكریر / تَكْر۪يرْ

 • Tekrarlama.
 • Tekrarlama.
 • Tekrarlama. (Arapça)
 • Tekrarlama.

tekye / تكيه

 • Tekke; zikir veya ders için toplanılan yer, dervişlerin kaldığı yer.
 • Tekke. (Arapça)

tekyenişin

 • Tekkede oturan, derviş. (Farsça)

temayül-ü infirad

 • Tek başına hareket etme, sadece kendisini düşünerek hareket etme eğilimi.

temerrün

 • Tekrar ettirerek alıştırma. İdman yapma.

tenha / tenhâ

 • Tek başına.

tenhanişin

 • Tek başına oturan. Yalnız oturan. (Farsça)

terakkiyat-ı medeniye / terakkiyât-ı medeniye

 • Teknolojik ilerlemeler.

terbiye-i vahide / terbiye-i vâhide / تَرْبِيَۀِ وَاحِدَه

 • Tek bir terbiye.
 • Tek (elden) terbiye.

terdad / terdâd

 • Tekrar.
 • Tekrar.
 • Tekrar.

teşt

 • Tekne, teşin, leğen, kap.
 • Tekne, leğen, su kabı.

tevahhud

 • Teklik, birlik.

tevv

 • Tek.

teyyas

 • Teke besleyen ve teke tutan kişi.

tükah / tükâh

 • Tekyegâh.

vahid / vâhid / واحد / vahîd / وحيد

 • Tek, bir tane. (Arapça)
 • Tek, biricik. (Arapça)

vücud-u vahid / vücud-u vâhid

 • Tek bir vücut, varlık.

yegan yegan / yegân yegân / يَگَانْ يَگَانْ

 • Tek tek.

yegane / yegâne / يَگَانَه

 • Tek, eşsiz.
 • Tek, bir.
 • Tek.

yegane-gi / yegâne-gî

 • Teklik, yegâne ve tek oluş. (Farsça)

yek

 • Tek, bir.

yek-çeşm / يَكْ چَشْمْ

 • Tek gözlü.
 • Tek göz.

yek-çeşm deha / yek-çeşm dehâ

 • Tek gözlü olağanüstü zekâ ve akıl; Kur'ân'ın gösterdiği gerçekleri görmeyen ve sadece dünyevî maksatları gözeten zekâvet ve akıl.

yeknesaklık

 • Tekdüzelik, monotonluk.

yekpa

 • Tek ayaklı. Topal. (Farsça)

yekpare / yekpâre / يَكْپَارَه

 • Tek parçadan meydana gelen. Bütün. Parçasız.
 • Tek parça.
 • Tek parça.

yekta / يَكْتَا

 • Tek, eşsiz.
 • Tek, eşsiz.

yektene / یك تنه

 • Tek başına. (Farsça)

yekvücud

 • Tek kişi gibi. Hep birden.

yekvücud-u vahdani / yekvücud-u vahdânî

 • Tek bir vücut halinde.

yekvücut

 • Tek vücut, tek bir insan gibi birlik ve bütünlük içinde.

zaman-ı vahid / zaman-ı vâhid

 • Tek bir zaman. Aynı zaman dilimi.

zat-ı ehadiye / zât-ı ehadiye

 • Tek olan herbir varlıkta birliği tecelli eden Zât, Allah.

zat-ı ferd / zât-ı ferd

 • Tek ve benzersiz olan Zât, Allah.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın