LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te TEBA ifadesini içeren 37 kelime bulundu...

aktab-ı erbaa

 • Ehl-i sünnet âlimleri ve mütebahhir ve maneviyatta çok ileri zatlar tarafından şimdiye kadar dört büyük kutup olarak bilinen veliler. (Seyyid Abdulkadir-i Geylâni, Seyyid Ahmed-i Bedevi, Seyyid Ahmed-i Rufâi, Seyyid İbrahim Desuki.)

atebe

 • (Çoğulu: Atebât) Basamak, eşik.

ekalliyet

 • (Akalliyet) Bir hükümetin tebaiyyeti altında yaşayan, yabancı din ve milliyete mensub olup, ekseriyeti teşkil etmeyen halk. Azlık. Azınlık.

firkateyn

 • Buharın icadından evvel kullanılan harp gemilerindendir. Bu gemiler, güvertelerinin altında bir batarya topu hâvi olup hızlı giderlerdi. Bu gemilerin üç direkleri vardı ve içlerinde mürettebatının binbeşyüzü bulanları da vardı.

hakim / hakîm

 • Hikmetle muttasıf olan ve mevcudatın hakikatına vâkıf olan. Hikmet mütehasssı. İlm-i hikmette mütebahhir ve mütehassıs olan. İş ve emirleri hikmetli ve yanlışsız olan.
 • Tabib, doktor.

ittiba'

 • Tabi' olma. Arkasından gitme. İtaat etme. Tebaiyyet ve imtisal etme.

kıyas-ı fukaha

 • Hakkında açıkça âyet ve hadis bulunmayan mes'elelere dâir; ilim ve irfanda allâme ve mütebahhir, ilmi ile amelde ve Sünnet-i Seniyyeye ittiba ve imtisalde, ibadet ve taatta, takva ve verada, züht, azimet ve riyazetle, terakki ve taâli eden müctehid fukaha tarafından kıyas ile verilen hüküm.

mücteba / müctebâ

 • Seçilmiş mânâsına, Resûlullah efendimizin mübârek sıfatlarından. Eğer ümmet isen, ol müctebâya, Uymalısın sünnet-i Mustafâ-yı safâya.

mukteda-bih / muktedâ-bih

 • Kendisine tebaiyyet edilen. Kendisine uyulan.

mülk suresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 67. suresidir. Tebâreke, Münciye, Mücâdele, Mânia, Vakiye, Mennea Suresi gibi isimleri de vardır. Mekkîdir.

müste'men

 • (Emn. den). Ecnebi tebaasından olan, yabancı.
 • Kendisine aman verilmiş olan..

müste'min

 • Eman dileyen. Emane, emniyete erişen, nâil olan. (Gerek müslim, gerek zimmî veya harbî olsun.) İstiman eden. Emin edilmiş.
 • Canının bağışlanması şartiyle teslim olan.
 • Tar: Osmanlı ülkesinde oturmalarına müsaade olunan yabancı devlet tebaası. Osmanlı devleti ile sulh halinde bu

müsteban / müstebân

 • Müstebân olmak: Anlaşılmak.

mütebadil

 • (Bedel. den) Birbirinin yerine geçen, tebâdül eden.
 • Nöbetle değişen.

mütebadire

 • (Bak: MÜTEBADİR)

mütebahhir

 • (Buhar. dan) Tütsülenen, dumanlanan, tebahhur eden.

mütebariz

 • (Bürüz. dan) Tebarüz eden, meydana çıkan. Bâriz âşikar olan.

mütebarizin / mütebarizîn

 • (Tekili: Mütebariz) Meydana çıkanlar, belirenler, tebarüz edenler.

mütebasbısin / mütebasbısîn

 • (Tekili: Mütebasbıs) Yaltaklananlar, tabasbus edenler.

mütetabi'

 • (Teba'. dan) Birbiri ardınca gelen.

raiyyet / رعيت

 • Halk, hükümdar tebası. (Arapça)

reaya

 • (Tekili: Raiyet) Bir kimsenin emri altında bulunanlar.
 • Bir hükümdar idaresi altında bulunan halk.
 • Hristiyan tebaa.
 • Bütün halk.

rutube

 • (Çoğulu: Rutebât-Ruteb) Olmuş yaş hurma.

tebaa / تبعه

 • Bir devletin hükmünde bulunan (Türkiye Devletinin tebaası gibi).
 • Uyruk, teba. (Arapça)

tebadülat / tebadülât

 • (Tekili: Tebadül) Değişmeler. Tebadüller.

tebaguz

 • (Çoğulu: Tebâguzât) (Buğz. dan) Sevişmeme, gizli kin tutup düşmanlık besleme.

tebah / tebâh / تباه

 • Yok olmuş. (Farsça)
 • Yıkılmış. (Farsça)
 • Bozulmuş, çürümüş. (Farsça)
 • Tebâh etmek: (Farsça)
 • Yok etmek. (Farsça)
 • Yıkmak. (Farsça)
 • Bozmak, çürütmek. (Farsça)
 • Tebâh olmak: (Farsça)
 • Yok olmak. (Farsça)
 • Yıkılmak. (Farsça)
 • Bozulmak, çü (Farsça)

tebah-kar / tebah-kâr

 • (Çoğulu: Tebâhkârân) Mahveden, harab eden, bitiren. (Farsça)

tebahhur / تبحر

 • Göllenme. (Arapça)
 • Derin bilgi sahibi olma, uzmanlaşma. (Arapça)
 • Tebahhur etmek: Buharlanmak. (Arapça)

tebaüd / tebâüd / تباعد

 • Uzaklaşma. (Arapça)
 • Tebâüd etmek: Uzaklaşmak. (Arapça)

tebaüdat / tebaüdât

 • (Tekili: Tebaüd) Birbirinden uzak düşmeler. Uzaklaşmalar.

tebayünat / tebayünât

 • (Tekili: Tebayün) Tebayünler, iki şey arasındaki farklılıklar.

tebe'a / تبعه

 • Tebalar, uyruklar. (Arapça)

tebea

 • Bir devletin hükmünde bulunan (Türkiye Devletinin tebaası gibi).

tebeh

 • (Bak: Tebah)

tebehhur

 • (Bak: Tebahhur)

tebrih

 • (Çoğulu: Tebârih) İncitmek. Eza vermek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın