LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te TAn kelimesini içeren 92 kelime bulundu...

akl-ı evvel / عقل اول

 • Tanrı.

allah / allâh / اﷲ

 • Tanrı, Allah. (Arapça)

aşinalık / âşinâlık

 • Tanıma, yakınlık.

aşna / âşnâ / آشنا

 • Tanıdık, dost, aşina. (Farsça)

aşnayan / âşnâyân / آشنایان

 • Tanıdıklar, dostlar. (Farsça)

avarız-ı divaniye

 • Tanzimat-ı Hayriye'den önce geçerli olan kanunlara göre alınan vergiler.

barbut altını

 • Tanzimattan önce Osmanlılarda kullanılan bir çeşit altın sikke. Yüzlük Mecidiye altını kıymetinde ve ayarında, iki kırat ağırlığında idi.

çiznök

 • Tane, tohum.

dan

 • Tane. (Farsça)

dane / dâne

 • Tane, tohum.

deşne-i subh

 • Tan yeri. (Bu tabir, tan yerinin ilkönce hançer şeklinde göründüğünden kinaye olarak denmiştir.)

el-i istiğrak

 • Tanımlama edatı olup başına geldiği isim, kendisiyle ilgili bütün mânâları içerir, örneğin el- insan = bütün insanlık.

esham-ı umumiye

 • Tanzimat devrinde devletin, halka borç karşılığı olarak verdiği hisse bedelleri.

eşhas-ı ma'rufe

 • Tanınmış kişiler, bilinen şahıslar.

fecir / فجر

 • Tan yerinin ağarması, sabah.
 • Tan ağartısı. (Arapça)

fecr / فجر

 • Tan ağartısı. (Arapça)

fecr-i sadık / fecr-i sâdık / فجر صادق

 • Tan ağartısı, şafak sökmesi.

fisebilillah / fîsebîlillah / فى سبيل اﷲ

 • Tanrı rızası için, Tanrı yolunda. (Arapça)

güvah / güvâh / گواه

 • Tanık, şahıt. (Farsça)

habbe / حبه

 • Taneler. (Arapça)

hu / hû / هو

 • Tanrı. (Arapça)

hubeb / حبب

 • Taneler. (Arapça)

huda / hudâ / خدا

 • Tanrı. (Farsça)

hudaşinas / hudâşinas / خداشناس

 • Tanrıtanır. (Farsça)

hudaya / hudâyâ / خدایا

 • Tanrım. (Farsça)

iane-i askeriye

 • Tanzimattan sonra cizye yerine Hristiyan tebeadan alınan vergi. Bu vergi sonradan "bedel-i askerî" adını almış ve 1908 Temmuz inkılâbına kadar devam etmiştir.

ikindi divanı

 • Tanzimattan evvel sadrazamların kendi konaklarında yaptıkları divanlar. Bu divan ikindi namazından sonra toplandığı için bu adı almıştı. Bâb-ı Âlî teşkilâtının ilk şekli olarak Divan-ı Hümayun, muayyen günlerde toplandığı zaman, vezir-i azamlar da divanda bitirilemeyen veya arza lüzum görülmeyen işl (Türkçe)

ilah / ilâh / اله

 • Tanrı.
 • Tanrı, ilah. (Arapça)

ilahe / ilâhe / الهه

 • Tanrıça.
 • Tanrıça. (Arapça)

ilahi / ilâhî / الهى

 • Tanrım. (Arapça)

ilahiyyat / ilâhiyyât / الهيات

 • Tanrıbilim, teoloji. (Arapça)

inficar / inficâr

 • Tan yerinin ağarması, tohumun çatlaması.

inkar / inkâr

 • Tanımama.

işhad / işhâd / اشهاد

 • Tanık getirme. (Arapça)

ized / îzed / ایزد

 • Tanrı. (Farsça)

kadı

 • Tanzimat'a kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.

kesb-i muarefe

 • Tanımak, alışkanlık kazanmak.

kesir-ül ahbab / kesir-ül ahbâb

 • Tanıdıkları, bildikleri çok olan.

kürek cezası

 • Tanzimattan önce ve yelkencilik devrinde işledikleri ağır cürümden dolayı harp gemilerinden kürek çekmek üzere gemi hizmetine verilen kimseler. Bu gibiler, gemilerde kürek çektikleri için bu tâbir meydana gelmiştir.

ledünni / ledünnî / لدنى

 • Tanrı sırlarıyla ilgili. (Arapça)

ma'rifet / مَعْرِفَتْ

 • Tanıma.

ma'ruf / ma'rûf / مَعْرُوفْ

 • Tanınan.

mahudiyet / mâhudiyet

 • Tanınır, bilinir olma.

mansur / منصور

 • Tanrı'nın yardımıyla zafer kazanan. (Arapça)

mecelle

 • Tanzîmât'ın îlânından sonra, Ahmed Cevded Paşa'nın başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanan; İslâm hukûkunun muâmelâta (alışveriş, şirketler, hibe v.b.) âit hükümlerinin Hanefî mezhebine göre maddeler hâlinde tertibinden meydana gelen kânunlar veya bu kânunları içerisine alan mecmûa.

meşhur

 • Tanınmış, herkesin bildiği. Çoklarının bildiği.
 • Tanınmış.

mihbeb

 • Tâne tâne kesecek âlet.

mikyas-ı ma'rifet / mikyâs-ı ma'rifet / مِقْيَاسِ مَعْرِفَتْ

 • Tanıma ölçüsü.

mıkzef

 • Tanbur.

muarefe / muârefe / مُعَارَفَه

 • Tanışma.
 • Tanışma.

muarefet

 • Tanıma, yakından bilme.

muarref

 • Tanıtılmış.

muarrif

 • Tanıtıcı.

mühlet / مهلت

 • Tanınmış süre. (Arapça)
 • Mühlet vermek: Süre tanımak. (Arapça)

münacat / münâcat / مناجات

 • Tanrı'ya yakarma. (Arapça)

munazzama

 • Tanzim olunmuş, yoluna konulmuş olan. İntizamlı teşkilât. Nizamlı. Adaletli.

mutantan

 • Tantanalı, gösterişli.
 • Tantanalı, gösterişli.

müvasat / müvâsât

 • Tanıdıklarını ve arkadaşlarını, kendisinde bulunan nîmetlere ortak etmek, onlarla iyi geçinmek.

na-ma'ruf

 • Tanınmayan, bilinmeyen, ma'ruf olmayan. (Farsça)

navakıf / nâvâkıf

 • Tanımayan, bilmeyen.

perverdigar / perverdigâr / پروردگار

 • Tanrı. (Farsça)

rabbi / rabbî / ربى

 • Tanrım. (Arapça)

şafak

 • Tan zamanı.

şahit olma

 • Tanık olmak.

seher

 • Tan, sabah olmaya başladığı vakit.
 • Tan.

seher vakti

 • Tan yerinin ağarmaya başladığı zaman.

sepide

 • Tan vakti. (Farsça)

sepidedem / sepîdedem / سپيده دم

 • Tan ağartısı. (Farsça)

şinas

 • Tanıyan, bilen, anlayan. Tarih-şinas : f. Tarihten anlayan, tarih bilen. (Farsça)

şirk / شرک

 • Tanrı'ya ortak koşma. (Arapça)

sübhan / سبحان

 • Tanrı. (Arapça)

sübhani / sübhânî / سبحانى

 • Tanrısal. (Arapça)

ta'rif / تعريف

 • Tanıtma.

taarrüf / تَعَرُّفْ

 • Tanışma, tanıma.
 • Tanınma.

taarrüfat / taarrüfât

 • Tanıtmalar, tanımalar.

tanburi / tanbûrî / طنبوری

 • Tanbur virtüözü. (Arapça)

tarif

 • Tanım, tanıtma.

tarif edici

 • Tanıtıcı.

tarife

 • Tanıtma yazısı.

tarifename

 • Tanıtma yazısı.

tarifname

 • Tanım yazısı.

tavsifname

 • Tanıtıcı yazı.

tearüf / teârüf

 • Tanışmak. Birbirini tanımak. Birbirine tanış çıkmak.
 • Tanışma, birbirini tanıma.

tertil

 • Tane tane ve düşünerek okuma veya konuşma.

teşhis / teşhîs / تَشْخ۪يصْ

 • Tanıyıp şahıslandırma.

tetimme-i tarif

 • Tanımın tamamlayıcısı, devamı.

uluhiyyet / ulûhiyyet / الوهيت

 • Tanrılık. (Arapça)

vacibülvücud / vâcibülvücûd / واجب الوجود

 • Tanrı. (Arapça)

vahdani / vahdânî / وحدانى

 • Tanrı'nın birliği ile ilgili. (Arapça)

vahdaniyyet / vahdâniyyet / وحدانيت

 • Tanrı'nın tekliği. (Arapça)

vehbi / vehbî / وهبى

 • Tanrı vergisi. (Arapça)

yezdan / yezdân / یزدان

 • Tanrı. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın