LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Tûl ifadesini içeren 1157 kelime bulundu...

husuf namazı / husûf namazı

 • Ay tutulduğunda kılınan namaz.

nehy-i anil münker

 • Günahlardan ve kötülüklerden sakındırmak, alıkoymak.

"icl" meselesi

 • Buzağı olayı. Bu olay İsrailoğullarının Firavun'dan kurtulup Sina Çölüne yerleştikleri zaman yaşandı. Bir ara Mûsa (a.s.) Tur Dağına çıkmış ve orada bir müddet kalmıştı. İsrailoğulları da bu esnâda altından bir buzağı yaptı ve ona tapmaya başladı.

ab-ı hayat

 • Kan. Ebedî hayata sebep olan hayat suyu (diye tâbir edilen) bu kelime, edebiyatta : "çok güzel ifâde, lâtif söz, parlaklık, letâfet" mânalarında geçer.
 • Tas : Aşk-ı hakiki, aşk-ı ilâhi, ilm-i ledün, mârifetullah'tan kinayedir. Âb-ı Hızır, âb-ı hayvan, âb-ı beka gibi isimlerle de söyle

abeket

 • (Çoğulu: Abekât) Tâne, az şey.
 • Tuluk içinde kalan yağ bakiyyesi.
 • Ekmek parçası.
 • Yılan başı dedikleri ufacık akça boncuk.

accac

 • Fırtınalı, rüzgârlı.
 • Gürültülü.

adavet-i müsi'

 • Kötülük işleyen kişiye düşmanlık.

adetullah / âdetullah

 • (Sünnetullah da denir.) Tabiatta canlı cansız bütün varlıkların nasıl hareket edeceklerini belirliyen Allah'ın emirleri, O'nun koyduğu değişmez düzen. Meselâ oksijenle hidrojenin birleşmesinden su meydana gelir. Işık, geldiği açıya eşit bir açı ile yansır ki, bunlar birer âdetullahdır. "Âdetullah" y

afir

 • Güneşte kum üstünde kurutulan et.

agraz

 • (Tekili: Garaz) Garazlar. Fiil yapılırken gözetilen gayeler. Kasden ve bilerek yapılan kötülükler.

agşiye

 • (Tekili: Gışa) Perdeler, örtüler.
 • Zarflar, mahfazalar.

ahfiye

 • (Tekili: Hıfâ) Örtüler, perdeler, gizli şeyler.
 • Çiçeğin tomurcuğunu örten kabuk.

ahkam-ı mesture / ahkâm-ı mesture / اَحْكَامِ مَسْتُورَه

 • Örtülü (açık olmayan) hükümler.

ahzan / ahzân

 • Hüzünler, üzüntüler.

ajanda

 • Akılda tutulması icab eden şeyleri not etmeye yarayan, takvim şeklinde tanzim edilmiş defter.

akibet / âkibet

 • Son, netîce.
 • Dünyâda zafer, âhirette sevâb ve kurtuluş.

akl-ı mead / akl-ı meâd

 • Ebedî rahata kavuşmak, Cennet'te ebedî kalmak ve Cehennem azâbından kurtulmak için hâlini ıslâh etmeyi, düzeltmeyi düşünen, uzak görüşlü, dünyâya değil, âhirete değer veren akıl.

alak

 • Kan. Kızıl veya koyu ve uyuşuk kan.
 • Yapışkan veya ilişken nesne.
 • Hayvanat.
 • Bir işe mülâzemet eylemek.
 • Husumet-i lâzime veya muhabbet-i lâzime. Aşk ve muhabbet eylemek. Bir işe başlayıp o işe devamlı olmak.
 • Bir şeye ilişip tutulmak.
 • Yapışkan, ba

alam / âlâm

 • (Tekili: Elem) Elemler. Kederler. Üzüntüler.
 • Elemler; acılar, üzüntüler.

alavere

 • Vapurlara kömür vermek için bordaya kurulan kademeli iskele.
 • Tulumbanın basıp emme suretiyle işlemesi.
 • Herc ü merc. Karışıklık, kargaşalık.
 • Bir şeyin elden ele verilerek veya atılarak aktarılması.

alem-i misal / âlem-i misâl

 • Görüntüler âlemi.

alem-i misali / âlem-i misalî

 • Görüntüler âlemi; bütün varlıkların ve olayların görüntülerinin yansıdığı madde ötesi âlem.

alem-i misaliye / âlem-i misaliye

 • Bütün varlıkların ve olayların görüntülerinin yansıdığı madde ötesi âlem.

alem-i suver / âlem-i suver

 • Sûretler âlemi, görüntüler dünyası.

alim

 • Üzüntülü, kederli, ıztırab çeken.

amme / âmme

 • Tülbent sargı.
 • Su içinde üstüne binip yüzülen şişirilmiş tulum.
 • Umumi. Herkese ait.

analoji

 • Mant. Benzetme yoluyla sonuç çıkarma. Bilinmeyen bir durum, bir hadise, bir münasebet ve bir varlık hakkında hüküm vermek için bilinen bir benzeri hakkındaki bilgilerden faydalanılarak muhakeme yürütülmesidir. Bu tarz düşünce çok defa düşüneni yanlış sonuca götürür. Muhtemel olanın muhakkak zannedil

arazi-i emiriyye / arâzi-i emiriyye

 • Huk: Beytülmâle mahsus olup devlet tarafından şahıslara dağıtılan yerler. (Tarla, çayır, koru ve emsali gibi.)

arazi-i emiriyye-i sırfa / arâzi-i emiriyye-i sırfa

 • Huk: Beytülmâle mahsus menfaatleri ve tasarruf haklarından hiçbiri bir cihete verilmeyip devlete ait olan ve şahıslara dağıtılan memleket arazisi.

arazi-i mahmiye / arâzi-i mahmiye

 • Huk: Beytülmâle ait araziden, koru, mer'a, yol, pazar yerleri gibi halkın ihtiyaçlarına ayrılmış olan arâzi.

arazi-i mektume / arâzi-i mektume

 • Huk: Beytülmâle haber verilmeksizin kullanılan mahlul veya müstahik-i tapu araziler.

arazi-i miriyye / arâzi-i mîriyye

 • Mîrî yâni devlete âit topraklar. Harp ile alınarak, gâziler arasında taksim edilmeyip, beytülmâle (devlet hazînesine) bırakılan veya uşr yâhut harac toprağı iken sâhibi ölüp, hiç mîrasçısı bulunmayan topraklar. Arâzi-i Memleket, Arâzi-i Emîriyye de denir.

arazi-i öşriyye / arâzi-i öşriyye

 • Huk: Ziraat olundukça her sene hâsılatından beytülmâle, beytüssadakaya konulmak üzere, fakirlerin hakkı olan öşür alınan arâziler.

arbede

 • Gürültülü patırtılı kavga.

ard

 • Buğday ve diğer tahıllardan öğütülen un. (Farsça)
 • Buğdayı değirmen taşına akıtan oluk. (Farsça)

armani / armanî

 • Müteessif, kederli, üzüntülü. Pişman, nâdim. (Farsça)

arz-ı beyza / arz-ı beyzâ

 • Beyaz dünya, kötülüklerden arınmış dünya.

arz-ı münacat

 • Yalvarıp yakarma, kurtuluş isteme.

asayiş

 • Emniyet, güvenlik, korku ve endişeden uzak hâl. Kanun, nizam hakimiyeti. İnsan cemiyetlerinde iktidar, hâkimiyet, bir zümrenin, bir sınıfın elinde olmaktan kurtulamamasından ve bir kısım insanlarca yapılan, istedikleri zaman değiştirilen kanunlara diğer insanların saygısı temin edilemediğinden asayi (Farsça)

ashab-ı kehf / ashâb-ı kehf

 • Mağara arkadaşları. Bunlar, zamanlarındaki zalim hükümdarlarının şerrinden mağaraya sığınan ve orada yıllarca uyutulduktan sonra tekrar diriltilen, köpekleri ile birlikte, yedi sekiz kişiydiler.

ashab-ı meş'eme

 • Uğursuz, şerli kişiler, kötüler.

ashab-ı suffa / ashâb-ı suffa

 • Suffa ehli. Bunlar, Hz. Peygamberin (A.S.M.) mescidine bitişik üstü örtülü, etrafı açık bir yerde otururlardı ve orada yaşarlardı. Bu zatların yaşayışları ve hâlleri din hizmeti, hayatı bakımından büyük değer taşımaktadır. Bütün hayatları Peygamberimiz'in (A.S.M.) yanında bulunarak Kur'ânın en yükse

aşi

 • Akşam.
 • Akşam yemeği.
 • Tavuk karasına tutulan kimse.

asif

 • (Çoğulu: Usefâ) Para ile tutulan işçi, yevmiyeci, gündelikçi.

aşir

 • Onda bir. On kısma taksim edilen bir şeyin herbir parçası.
 • Kur'an-ı Kerimin on cüz'ünden herbiri veya on âyetlik bir parçası.
 • Dost, yardımcı, yardak.
 • Koca.
 • Kabile.
 • Kötülükte yardımcılık eden.
 • Sahip.
 • Toz.

aşub-gah / aşûb-gâh

 • Gürültülü patırtılı yer. Kargaşalık ve karışıklık yeri. (Farsça)

atele

 • (Çoğulu: Utül) Rende.
 • Kalın ve büyük asâ.
 • Fârisi yayı.
 • Doğurmamış dişi deve.

atil

 • Para karşılığı tutulan yardımcı, asistan.

atle

 • (C. Utül) Rende.
 • Yoğun büyük asâ.
 • Büyük iğne demiri. Farisî yayı.
 • Doğurmamış dişi deve.

avret

 • Eksik. Gedik. Gizlenmesi lâzım gelen şey. Dinen örtülmesi vâcib olan âzâ, ud yeri. Utanılacak ve hayâ edilecek şey. Erkeklerde göbek ile diz kapağı arasındaki kısım.
 • Kadın. Zevce. Nikâhlı.
 • Gece uykuya yatacağı vakit ve seherden evvel uykudan kalkılacak saate de şeriat örfünde

ayn-i şer

 • Kötülüğün ta kendisi, tam bir kötülük.

azad / âzâd

 • Serbest. Hür. Kimseye bağlı olmayan. Kölelikten kurtulmuş olan. (Farsça)
 • Dünya alâkasından kesilmiş. (Farsça)
 • Serbest fikirli. (Farsça)
 • Kurtulmuş, serbest.

azad olmak / âzâd olmak

 • Serbest olma, kurtulma.

azade / âzâde

 • Bağlardan kurtulmuş. Serbest. Kayıtsız. Hür. Sâlim. Müberrâ. (Farsça)
 • Serbest, hür, kayıtlardan kurtulmuş.

azade olma / âzâde olma

 • Kurtulma, hür ve serbest olma.

azade-hayat

 • Hayattan kurtulmuş. Ölmüş. (Farsça)

azamüşşer / âzamüşşer

 • Büyük kötülük.

bais-i necat / bâis-i necât

 • Kurtuluş sebebi.

bakiyyet-üs-süyuf / bakiyyet-üs-süyûf

 • Kılıçtan kurtulan kimseler.
 • Mc: Arta kalan kişiler.

başame

 • Kadınların örtündükleri yaşmak. Tülbent, başörtüsü. (Farsça)

bed-amuz / bed-âmuz

 • Kötülük, fenalık öğrenmiş. (Farsça)
 • Fenalık, kötülük öğreten. (Farsça)

bed-cu

 • Kötülük arayan. Kötülük düşünen. (Farsça)

bed-dua

 • (Bedduâ) Bir kimsenin kötülüğü için duâ. Kötü duâ. (Farsça)

bed-hah

 • Fenalık isteyen. Herkesin kötülüğünü isteyen. Kötülük isteyen. (Farsça)

bedan

 • (Tekili: Bed) Kötüler, fenalar. Yaramazlar.
 • Çirkinler.

bedestan

 • Değerli, kıymetli kumaşlar, silâhlar ve mücevherler vs. alış-verişine mahsus üstü örtülü ve mahfuz çarşı. (Farsça)

bedhah / bedhâh / بدخواه

 • Kötülük isteyen.
 • Birinin kötülüğünü isteyen, kötü niyetli. (Farsça)

bedpesend

 • Kötülüğü beğenen, kötülüğü öven, medheden. (Farsça)
 • Güç beğenir, müşkülpesend. (Farsça)

behr

 • Nasip.
 • Galip olmak.
 • Nefesi tutulmak.
 • Ümidin boşa çıkması.
 • Felâket, musibet.
 • Uzaklık, mesafe.

bel' / بلع

 • Yutma. (Arapça)
 • Yutulma. (Arapça)
 • Bel' edilmek: Yutulmak. (Arapça)
 • Bel' etmek: Yutmak. (Arapça)

bel' olunma

 • Yutulma.

bel'-i lokma

 • Lokmanın yutulması.

belul

 • Kurtulma. Hastalıkdan, marazdan kurtulma. Halâs olma.

benes

 • Kötülükden, fenalıkdan ve iyi olmayan şeylerden çekinme ve kaçınma.

beraet / berâet

 • Temize çıkarmak. Bir şahsın, hakkında iddia edilen suçtan uzak olduğunun veyâ işlediği söylenilen suçun gerçekte suç olmadığının anlaşılması.
 • Kurtuluş vesîkası.
 • Arınma, kurtulma.

berat / berât / بَرَاتْ

 • Suçlamadan kurtuluş belgesi.

beraya

 • (Tekili: Beriye) Halk. Bütün mahlûkat.
 • Halkın kılıç kullanabilenleri ve vergi hârici tutulan müslüman kısmı.

bergerde

 • Hatırda tutulmuş, ezberlenmiş, hıfzedilmiş. (Farsça)

beri / berî

 • Sâlim, kurtulmuş, temiz arınmış.
 • Salim, kurtulmuş, temiz, pak.
 • (Berâet. den) Kurtulmuş. Temiz. Kayıt ve hüküm altında olmayan. Zimmeti bulunmayan adam. Hiçbir karışıklık, kusur ve noksanı olmayan. Hastalıktan sâlim olan.
 • Temiz, arınmış, kurtulmuş.

bernun / bernûn

 • İnce tül. Çok ince ipek kumaş. (Farsça)

berrud / berrûd

 • Tül ağacı.

beste-dem

 • Nefesi tutulmuş. (Farsça)

bevarid

 • (Tekili: Bârid) Soğutulmuş yemekler.
 • Omuzlarda boyun arasında, gerdanın yanında veya kulaklar arasında ve ensede olan etler.
 • Sakat şeyler.

beyin

 • Kafatasının en büyük kısmını kaplayan, kalınca ve dayanıklı üç zarla örtülmüş olan bir sinir merkezidir. Yumuşak ve beyazımsı bir kitle olan beyin, duygu ve bilgi merkezidir. Ak ve boz maddeden yapılmıştır ve iki yarım küre olarak yaratılmıştır. Yarım kürelerden birinde bir arıza sebebiyle bu merkez (Türkçe)

beytullah

 • Mekke-i mükerremede Mescid-i harâmın ortasında bulunan mukaddes binâ. Kâbe-i muazzama; müslümanların kıblesi; Fazîlet ve kıymetini bildirmek için Beytullah buyurulmuştur.
 • Câmi, mescid.

beyzat-ül hıdr

 • Kapalı, örtülü güzel kadın.

bid'at-ı hasene

 • Resûlullah'ın ve dört halîfesinin zamanlarında bulunmayıp da, dinde sonradan meydana çıkan ve bir sünnetin unutulmasına sebeb olmayan minâre, medrese, mektep yapmak, İslâmî ve faydalı kitaplar yazmak gibi güzel şeyler.

bid'at-ı seyyie

 • Resûlullah'ın ve Eshâbının zamanlarında bulunmayıp da, dinde sonradan meydana çıkan ve bir sünnetin unutulmasına sebeb olan bozuk inanış ve ibâdet olarak yapılan işler.

bilsam

 • Zâtülcenb, akciğer zarı iltihabı. (Farsça)

buğzetme

 • Kin besleme, kötüleme.

bür'

 • (Büru') Hastanın iyileşmeğe başlaması.
 • Kurtulmak.
 • Fazilette ve bilgide üstünlük.

büraye

 • Yontulan ağaçtan çıkan yonga.

bürokrasi

 • Hükûmet dairelerinde aşırı kırtasiyecilik, muamele çokluğu. İşlerin yürütülmesinde şekilciliğin ve idarî işlemlerin ağır basması hâli. Devlet görevlilerinden meydana gelen zümre veya sınıf. Memurlar sınıfı. Bürokrasi, her çeşit rejimde tahakküm vasıtası olmaktadır. Oysa İslâmiyet'te devlet makamları (Fransızca)

bürtule

 • (Çoğulu: Bürtul) Kalpak dedikleri keçe takke.
 • Rüşvet.

busayri / busayrî

 • (Şeref-üd-din) (Mi: 1213-1295) Busayr'da doğdu. Meşhur Arap şair ve hattatıdır. "Kaside-i Bürde" sahibidir. Esas ismi "El-Kevakib-üd-Dürriyye fi Medh-i Hayrilberiyye" olan kasidesine; tutulmuş olduğu hastalıktan, rü'yasında Resûlullah'ın hırkasını (bürde) üzerine örtüp şifa bulması sebebiyle "Kaside

büyü

 • Cin gibi manevî varlıklar aracılığı ile insan veya başka varlıklar üzerinde etki meydana getirme işi. Dinimiz büyücülerin şerrinden, kötülüklerinden Allah'a sığınmamızı emreder. Müslüman büyücülük yapmaz.

büzu' / büzû'

 • Doğmak, tulû' etmek.

cadı

 • Avrupa'da putperestlik çağından beri gelen bir inanca göre, şeytanın gücünü kullanarak büyü yolu ile insanlara kötülük eden, felâketler getiren kadın. Bu bâtıl inanç yüzünden birçok yaşlı masum kadın, cadı diye Hristiyanların kurduğu Engizisyon mahkemeleri kararıyla yakılmıştır.

cahiliye devri / câhiliye devri

 • İslâmiyet'ten önce hissin akla, kötülüğün iyiliğe hâkim olduğu, puta tapılan karanlık devir.

cale

 • Nehrin bir kenarından diğer kenarına geçebilmek için ağaçtan, sazdan veya şişirilmiş tulumlardan yapılan sal. (Farsça)

çare / çâre

 • Çıkar yol, kurtuluş yolu.
 • Neticeye varmak üzere maniaları kaldırmak için tutulması icabeden çıkar yol. Kurtuluş yolu. Tedbir, yardım, yol. (Farsça)
 • Hile. (Farsça)
 • Bir def'a. (Farsça)
 • Ayrılık. (Farsça)

çare-i halas / çare-i halâs

 • Kurtuluş çaresi.
 • Kurtuluş çaresi.

çare-i necat

 • Kurtuluş çaresi.

çarşaf

 • Yatağın üstüne serilen veya yorgana kaplanan bez örtü.
 • Kadınların kullandığı baştan örtülen, pelerinli eteklikli sokak elbisesi. Kadınların örtünmesi farzdır. Bu maksatla çarşaf ucuz, pratik, hafif olması ve zengin fakir herkesin kolayca sağlıyabilmesi bakımından yaygın olarak kulanı

ce'vet

 • Kıtlık.
 • Bir şeyin üzerine örtülen.
 • Üzerine tencere konulan örtü.
 • Çömlek.

cebel-i selamet / cebel-i selâmet

 • Kurtuluşun sembolü olan esenlikli ve güvenli dağ.

cefa / cefâ

 • İncitmek, eziyet etmek, kötülük.

celabib

 • (Tekili: Cilbâb) Kadının bütün vücudunu örten ve dıştan giyilip bol olan çarşaf nevi. Yaşmaklar. Baş ve yüz örtüleri, ferâceler.

celafet

 • Kabalık, yontulmamışlık.

cem-ul cevami'

 • Eski medreselerde okutulan Dört Hak Mezhebin fıkıh usûlünü içine alan, Usûl-i Fıkh'ın en son kitabı. Müellifi Şâfiî âlimlerinden İbn-üs Sübkî'dir.

cemaat-ı naciye / cemaat-ı nâciye

 • Cehennemden kurtulacak ehl-i sünnet cemaatı.
 • Selâmete, kurtuluşa erecek cemaat.

cendere

 • yun. Tazyik. Baskı, basınç.
 • Dar dere, boğaz.
 • Kalın oklava.
 • Çamaşır ütülemeye mahsus iki ağaç üstüvaneden ibaret alet.
 • Mc: Sıkı ve dar yer.

cerban

 • Uyuz hastalığına tutulmuş olan, uyuz.

cereb-nak

 • Uyuz hastalığına tutulmuş kimse, uyuz kişi. (Farsça)

cerh / جرح

 • Yaralama. (Arapça)
 • Çürütme. (Arapça)
 • Cerh edilmek: (Arapça)
 • Yaralanmak. (Arapça)
 • Çürütülmek. (Arapça)
 • Cerh etmek: (Arapça)
 • Yaralamak. (Arapça)
 • Çürütmek. (Arapça)

cerh edilme

 • Çürütülme.

cerh edilmez

 • Çürütülmez.

cerib

 • Uyuz hastalığına tutulan. Uyuz marazına tutulmuş olan. Uyuz.

cesten

 • Atlamak, sıçramak. Kaçmak, kurtulmak. Atılmak. (Farsça)

cevşen-i kebir / cevşen-i kebîr

 • Büyük zırh. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (A.S.M.) vahiyle gelen en azîm ve en mühim bir münâcâtın ismidir. Bu harika münâcât, mârifetullahda terakki eden bütün âriflerin münâcâtının fevkindedir. Bin hâsiyeti olan ve bin Esmâ-i Hüsnâ'yı içine alan emsalsiz bir münâcât-ı Peygamberiyedir.

cezbekarane / cezbekârâne

 • Cezbeye tutulmuşçasına.

cihad

 • (Cehd. den) Düşman ile muharebe. İlim ve imanla, sözle, fiile, mal ve canla bütün kuvvetini sarf etmek. Allah (C.C.) yolunda muharebe. Din için çalışmak. Erkân-ı imâniye ve esasât-ı diniyeyi muhafaza ve imânı takviye için cehd ve gayret etmek. Şeriat-ı Garrâ'nın ahkâmını muhafaza, Kelimetullah'ı i'l

cihad-ı ekber / cihâd-ı ekber

 • En büyük cihad; insanları kötülüğe yönelten nefisle mücadele etme.

cilve-i bedayi / cilve-i bedâyi

 • Benzersiz san'atların tecellîleri, görüntüleri.

cilve-i misaliye / cilve-i misâliye

 • Şeffaf şeyler üzerinde yansıyan görüntüler.

cirsam

 • Divanelik, delilik.
 • Öldürücü zehir.
 • Zatülcenb.

cudi-i islamiyet / cudi-i islâmiyet

 • Her türlü helâket ve felâketlerden İslâmiyetle necat bulunacağını ifâde eden bir teşbihdir.Nasıl ki Nuh tufanında Nuhun (A.S.) gemisi Cudi Dağında karaya oturup kurtuldukları gibi.

cürn

 • (Çoğulu: Cüren) Hurma kurutulan ve harman yapılan yer.

cüz-i ihtiyar

 • Dilediği gibi hareket edebilme. Yani: Herhangi bir şeyi yapmak veya yapmamak hususunda bir tarafı tercih etmek iktidar ve serbestliği. Bu serbestlik ile, Cenab-ı Hak insanları, iyiliği veya kötülüğü istemek cihetinde imtihan eder.

dağdar

 • Pek acıklı, üzüntülü. (Farsça)
 • Gönlü yaralı. (Farsça)
 • Kızgın demirle nişan vurulu. Damgalı. (Farsça)

dağidar

 • Üzüntülü, kederli.

dahmes

 • Sirke tulumu.
 • Her nesnenin karası.

damen-i pakiniz / dâmen-i pâkiniz

 • Çok temiz eteğiniz; her türlü kötülük ve günahtan uzak duran bir kişinin peşinden gitmeyi ve ona saygı göstermeyi ifade eden bir deyim.

dar-ut-teklif / dâr-ut-teklîf

 • Kulların Allahü teâlânın emirlerini yerine getirmekle mükellef, sorumlu tutulduğu yer. Dünyâ.

darüsselam / dârüsselâm

 • Kurtuluş ve güven yeri, cennet.

dedikodu

 • Bir müslümanın veya zımmînin (İslâm devletinin idâresi altında bulunan müslüman olmayan vatandaşın) ayıbını, onu kötülemek için arkasından söylemek.

def-i şer

 • Kötülüğü def etme, ortadan kaldırma.
 • Kötülüğü ve şerri def'etmek.

defain

 • Defineler, örtülü hazineler.

define-i saadet ve necat / define-i saadet ve necât

 • Kurtuluş ve mutluluk hazinesi.

defn

 • Cenâzenin yıkanıp kefenlendikten ve namazı kılındıktan sonra kabre konularak üzerinin toprakla örtülmesi.

defter-i a'mal / defter-i a'mâl

 • Amel defteri, insanların dünyadaki hayır ve kötülüklerin kaydedildiği defter.
 • İnsanların amellerinin iyilik veya, kötülüklerinin meleklerce kaydolunduğu manevî defter.

delalet-i zımni ve işari / delâlet-i zımnî ve işârî

 • Örtülü ve gizli işaretle bir mânâyı gösterme.

derece-i şenaat

 • Kötülük ve fenalık derecesi, seviyesi.

derem

 • Baldır etli olduğundan dolayı topuğun görünmeyip belirsiz olması ve sâir kemiklerin etlilikten belirmeyip örtülmesi.
 • Ağızdan dişlerin dökülüp yerini et bürüyüp belirsiz olması.
 • Davarın yavaş yürüyüp adımlarını birbirine yakın atması.

dergah / dergâh

 • Makam, kapı girişi, eşik. Tasavvuf mektebi. Tasavvufta yetişmiş ve yetiştirebilen evliyâ zâtlar tarafından, talebelere, tasavvuf, İslâm ahlâkı ve diğer dînî ilimlerin ve zamânın fen ilimlerinin okutulduğu yer.
 • Cenâb-ı Hakk'ın rahmet kapısı.

derman

 • İlâç, tiryak. (Farsça)
 • Çare-i necat, kurtuluş sebebi. (Farsça)
 • Tâkat, güç, kuvvet. (Farsça)

derrace

 • Eskiden kullanılan bir çeşit harb âletidir ki, üstü sığır derisi ile örtülü olup, tekerlekleri içinde dönerdi.
 • Bisiklet.

ders-i amm

 • Bir medreseyi bitirdikten sonra, tâbi tutulan imtihan sonunda medrese talebelerine ders vermek salâhiyetini kazanan.
 • Asistan.
 • Herkese ders vermeğe salâhiyetli âlim.

dervah

 • Hastalıktan yeni kurtulan, iyice kendisine gelemeyen kimse. (Farsça)
 • Sağlam, metin, muhkem. (Farsça)
 • Doğru, asıl, gerçek. (Farsça)
 • Yiğitlik, cesaret, cesur olmak, şecaat. (Farsça)
 • Ayıp, utanma. (Farsça)
 • Sertlik, kabalık. (Farsça)

destar

 • Sarık, imâme, başa sarılan tülbent. (Farsça)

destur

 • İzin, müsaade. Şerlilerden kurtulmak için söylenen söz. (Farsça)
 • Allah'ın inayeti. (Farsça)

deviyy

 • Nerden geldiği anlaşılamayan sesler, gürültüler, patırtılar.

devr

 • Bir şeyi elden ele aktarma. Vefât eden bir müslümanın sağlığında kılamadığı namaz, tutamadığı oruç ve veremediği zekât gibi borçlardan kurtulması için birkaç fakirin kendilerine ölünün vasî veya velîsi tarafından verilen fidyeyi alıp, gönül rızâsıyla tekrar geri vermek sûretiyle yapılan muâmele.

dimen

 • Süprüntülükler. Mezbele. Gübre. Fışkı.

dimne

 • (Çoğulu: Dimen) Ters.
 • Duvar temeli.
 • Kin, düşmanlık.
 • Süprüntülük.

direktif

 • Üst makamlardan, tutulacak yol üzerine verilen emirlerin tümü, hepsi. Talimat, emir. Nasıl, ne şekil olacağına çalışacağına dair emir. (Fransızca)

dok

 • ing. Gemi tamir veya inşasında kullanılan üstü örtülü havuz.
 • Ticari eşya için rıhtımlarda yapılan büyük depo.

duçar / dûçar

 • Tutulmuş, yakalanmış.

dülbent

 • Tülbent. (Farsça)

dümac

 • Çok sağlam nesne.
 • Gizli örtülü olan şey.

dürdkeş / دردكش

 • Tortulu şarap içen. (Farsça)

ebatil

 • (Tekili: Ubtule) Beyhude, bâtıl, hurâfe, mantıksız, hakikatsız şeyler.

ebh

 • Unutulan şeyi hatırlatmak.

ebu hüreyre

 • Peygamberimize (A.S.M.) bütün gücüyle hizmette bulunmuş ve İ'lâ-yı kelimetullâh yolunda Peygamber (A.S.M.) ile bütün muharebelere iştirak etmiş, 5374 aded Hadis-i Şerif nakletmiştir. Hicri 75 yılında, Medine-i Münevvere'de, 78 yaşında iken dâr-ı bekaya irtihâl etmiştir. (R.A.)

ebü'l-vakt

 • Tasavvufta kalb makâmından yukarı çıkıp, kalbin sâhibine varan, hallerden kurtulup, halleri verene ulaşan. Bunlara Erbâb-üt-temkîn de denir.

ecel-i mübrem

 • Elinden kurtulunması mümkün olmayan, kaçınılmaz olan ecel.

ecir-i has / ecîr-i hâs

 • Belli zamanda, belli işi yapmak için husûsî tutulan işçi.

eflah

 • Çok felah bulan, kurtulan, selâmete çıkan. Taleb ettiği şeye, arzusuna vasıl olan.

eflec

 • (Felc. den) Seyrek, sık olmayan diş. Bazıları dökülmüş olan diş.
 • Geniş omuzlu, kollarının arası açık olan adam.
 • Nüzul hastalığına tutulmuş olan kimse.

efra'

 • İşi gücü olmayan adam. Boş dolaşan kişi.
 • Kuruntulu, vesveseli adam.
 • Başının saçı tamam olan kimse. (Müe: Für'â)

eftel

 • (Çoğulu: Fütul) Ön ayaklarının arası geniş olan at.

egoizm

 • Bencillik. Kendi menfaatını ön plâna alma. Her işi ve davranışta kendini düşünme. Bencillik, hem ahlâk, hem de dinde reddedilen kötü bir huydur. Bencillikten kurtulmanın çaresi, İslâm terbiyesidir. (Fransızca)

ehl-i felah / ehl-i felâh

 • Kurtuluşa, selâmete erenler.

ehl-i necat / ehl-i necât / اَهْلِ نَجَاتْ

 • Kurtuluşa erenler.
 • Kurtuluşa erenler.

ehl-i suffa

 • Medîne-i münevverede, akrabâları ve evleri bulunmayan, Peygamber efendimizin mescidinin suffa denilen ve üzeri hurma dallarıyla örtülü bölümünde kalan eshâb-ı kirâm.

ehlinecat

 • Kurtulanlar.

ehremen

 • Zerdüştîlerin inandıkları, kötülük ve karanlık tanrısı, şeytan, dev.

ehriman

 • Ateşe tapanların kötülük tanrısı.

ehrimen / اهرمن

 • Kötülük tanrısı, şeytan. (Farsça)

ehven-i şerreyn

 • İki şer (kötülük)den zararı en az olanı. Bu kelime, halk arasında Ehven-i şer olarak kullanılmaktadır.

ekba'

 • (Tekili: Kibâ) Süprüntüler.

ekdar / ekdâr / اكدار

 • (Tekili: Keder) Kederler, acılar, üzüntüler.
 • Kederler, üzüntüler.
 • Kederler, üzüntüler. (Arapça)

elemkarane / elemkârâne

 • Acı duyarak, üzüntülü bir şekilde.

elmas-tıraş

 • Elmas gibi yontulmuş olan makbul bir cam, kristal.

elvah-ı misaliye / elvâh-ı misâliye

 • Herşeyin görüntülerinin kaydedildiği tablolar.

emmare / emmâre

 • Kötülüğü emreden.

emr-i bi-l-maruf, nehy-i anil-münker

 • Dinin emirlerini, Kur'âni ve İslâmi hakikatleri neşretmek ve bildirmek, men'edilen şeyleri de yaptırmamak. İyiliği, İslâmi hususları emretmek ve teşvik etmek, kötülüğü men'edip yaptırmamağa sevketmek. (Fakat bu kudsi vazifeyi âdabına itaat ve riâyet ederek ifâ etmek lâzımdır, zirâ bu itaat da dinimi

emr-i tekvini / emr-i tekvinî

 • Yaradılışa ait İlâhi kanun ve nizam. Tekvine dair işler, hâdiseler, maddeler. Fıtri kanunlar ve Âdetullahın tazammun ettiği emirler.

enduh-nak / enduh-nâk

 • Kederli, sıkıntılı, gamlı, üzüntülü. (Farsça)

endülüs

 • (Mi: 756-1031) Dört halife devrinden sonra kurulan Emevi devleti yıkıldıktan sonra Emevilerin Afrikadan Avrupa'ya geçip şimdiki Portekiz ve İspanya'da kurdukları İslâmi devletin bir ismidir. Bunlara Endülüs Emevileri denir. Abbasilerin katliâmından kurtulan Abdurrahman ismindeki zât Afrika yoluyla İ

enfiye

 • Buruna çekilen çürütülmüş tütün tozu.

erdiye

 • (Tekili: Rıdâ) Baş örtüleri.

ervak

 • (Tekili: Revk) Revkler, perdeler, örtüler.
 • Çadırlar, muvakkat olarak bezden yapılan odalar.

ervenan

 • Dik ses, sadâ.
 • Iztırablı, sıkıntılı, üzüntülü gün.

esaret-i nefis

 • Nefsin esareti; insanı daima kötülüğe, hazır zevk ve isteklere sevk eden duygunun esiri olma.

esban

 • Kadınların başlarını örttükleri güzel ve ince bir örtü.
 • Kadınların, yüzlerini örtükleri peçe, tül.

eshab-ı bedr / eshâb-ı bedr

 • İslâm târihinin ilk ve en önemli muhârebesi olan Bedr savaşında Peygamber efendimiz ile birlikte Mekkeli müşriklere (puta tapanlara) karşı harbedip kıyâmete kadar unutulmayacak şanlı bir zafer kazanan üç yüz on üç kahraman mücâhid.

eshab-ı suffa / eshâb-ı suffa

 • Suffe ehli. Peygamber efendimizin Mekke'den hicretinden sonra, Medîne-i münevverede yaptırdığı câminin (Mescid-i Nebevî'nin) örtülü bölümünde ilim ve ibâdetle meşgul olan fakir ve kimsesiz müslümanlar.

eşirra / eşirrâ

 • Şerliler, kötüler.

eşkiya

 • Şakiler. Yol kesenler. Asiler. Allah'a veya kanunlara isyan edip kötülük yapanlar. Haydutlar, anarşistler, âsiler. Hak ve kanunlara baş kaldıranlar, Allahın emirlerine karşı gelenler.

eşrar / eşrâr

 • Tahribçiler. Kötülük edenler.
 • Kötü şeyler. şerliler.
 • Şerliler, kötüler.
 • Şerliler, kötüler.

eşrar-ı arzin / eşrâr-ı arzîn

 • Yeryüzünün şerlileri, kötüleri.

esrar-ı mesture / esrar-ı mestûre / esrâr-ı mestûre / اَسْرَارِ مَسْتُورَه

 • Üzeri örtülü kalan sırlar.
 • Örtülü sırlar.

estağfirullah

 • Cenâb-ı Hak'tan kusurumun örtülmesini dilerim. Allah (C.C.) kusurumu efvetsin (mealinde, kusurunu anlayan bir müslümanın duâsı. Hürmet veya ikramlara karşı tevâzu maksadı ile de söylenmektedir.)

estar

 • Örtüler, perdeler.

esyan

 • Kederli, gamlı, tasalı, kaygılı, hüzünlü, üzüntülü.

etrah

 • (Tekili: Terah) Tasalar, kederler, elemler, gamlar, üzüntüler, sıkıntılar, ıztırablar.

etrika

 • (Tekili: Tarik) Tarikler, yollar, caddeler.
 • Sebepler, vesileler, vasıtalar.
 • Maişeti te'min etmek için tutulan meslekler, geçinmek için yapılan işler.

ev-kema kal

 • Söylediği gibi. Söylendiği gibi.
 • Hadis-i Şerifi lâfzı ile aynen nakletmekte bir hata olmuşsa, mes'uliyetten kurtulmak için bu kelâm söylenir. "Bu naklettiğim hadisin metninde yanlışım varsa Peygamber (A.S.M.) aslında nasıl söylemiş ise aynen onu kastediyorum" demektir.

evham / evhâm / اوهام / اَوْهَامْ

 • Olmayan bir şeyi olur zannı ile meraklanma. Üzüntü. Vehimler. Kuruntular. Zarar ihtimâli çok az olan bir şeyden meraklanma ve üzülme.
 • Vehimler ve hayaller. Kuruntular ve gerçek dışı şeyler.
 • Vehimler, kuruntular.
 • Vehimler, kuruntular.
 • Vehimler, kuruntular. (Arapça)
 • Kuruntular.

evham-alud / evham-âlûd

 • Vehimler ve kuruntular karışmış.

evham-ı batıla / evham-ı bâtıla

 • İnsanları haktan uzaklaştıran bâtıl vehimler ve kuruntular.

evham-ı faside / evhâm-ı fâside

 • Asılsız, boş kuruntular.

evham-ı seyyie / evhâm-ı seyyie / اَوْهَامِ سَيِّئَه

 • Akla gelen kötü vehim ve kuruntular.
 • Kötü kuruntular.

evham-ı vahiye

 • Saçma vehimler, asılsız kuruntular.

evhamın müdafaası

 • Vehimlerin def'edilmesi, kuruntuların kovulması.

evhamlandırmak

 • Kuruntulandırmak, şüphelendirmek.

evhamlı

 • Kuşkulu, kuruntulu.

evliya / evliyâ

 • Velî kelimesinin çoğuludur.
 • Dostlar.
 • Allahü teâlânın sevgili kulları, nefsin esâretinden kurtulup, sözleri, işleri ve hareketleri İslâmiyet'e uygun olanlar, devamlı Allahü teâlâyı hatırlayıp, ananlar.

ez'aki / ez'akî

 • Kısa boylu ve kötü olan adam. Kötülük yapan kimse.

fahhaş

 • Her cins fenalık ve kötülükleri şahsında toplamış olan kimse.

faiz

 • (Fevz. den) Dilediğine eren. Başaran. Korktuğundan kurtulan. Üstün gelen. Necat bulan.
 • Kapının üstündeki eşik.

fakahetlu / fakahetlû

 • Evvelce müftüler hakkında kullanılmış olan resmî bir lâkab.

falih

 • İsteğine kavuşan. Kurtulan. Felâh bulan.
 • Toprak süren. Çiftçi.

fani / fânî

 • Yok olucu, geçici, devamlı olmayan.
 • Tasavvufta Allahü teâlâdan başkasını unutan, bunların sevgisinden kurtulan kimse.

faraş

 • (Feraşe. den galat) Süprüntüleri toplamağa ait kulplu kutu, kürekçik. Süpürge.

farfara

 • Hafif meşreblik. Gürültülü. Gürültüye boğmak.
 • Akılsızlık.

farz / فرض

 • Tanrı emri. (Arapça)
 • Borç, ödev. (Arapça)
 • Zorunlu. (Arapça)
 • Farz edilmek: Sayılmak, tutulmak, tasavvur edilmek. (Arapça)
 • Farz etmek: Saymak, tutmak, tasavvur etmek. (Arapça)
 • Farz olunmak: (Arapça)
 • Ta (Arapça)

farz-ı kifaye

 • Bir kısım müslümanların yapması ile diğerlerinin günahtan kurtuldukları farz. Cenâze namazı kılmak gibi.

farzıkifaye / farzıkifâye

 • Bazı müminlerin yapmasıyla sorumluluktan kurtulunan vazife.

fasık / fâsık / فاسق

 • Kötülük düşünen. (Arapça)

fasye

 • Darlıktan ve belâdan kurtulmak.

feda'

 • Kurban.
 • Uğruna verme, gözden çıkarma.
 • Bir yere toplanmış arpa, buğday veya hurma.
 • Hurma ve üzüm kurutulan yer.

feha

 • Horultulu uyku.
 • Şişman kadın.
 • Ayaklarda olan gevşeklik.

felah / felâh / فلاح / فَلَاحْ

 • Selâmet. Saadet. Kurtuluş. Hayır ve ni'metlerde refah, rahatta dâim olmak. Fevz ve zafer. Necat ve beka.
 • Sahur yemeği.
 • Şakketmek.
 • Kurtuluş.
 • Kurtuluş, selâmet, mutluluk, hayır ve nîmetlerde, râhatta dâim olmak.
 • Kurtuluş, selâmet, onma, mutluluk, kutluluk.
 • Tam kurtuluş.
 • Kurtulma, rahata erme. (Arapça)
 • Kurtuluş.

felah-ı vatan / felâh-ı vatan

 • Vatanın kurtuluşu. Vatanın selâmeti.
 • Tar: 10 Şubat 1920'de İstanbul Mebuslar Meclisi'nde teşekkül etmiş olan bir grup.

felah-yab

 • Kurtulan, kurtuluşa eren, felah bulan. (Farsça)

feletat

 • Lisanın döküntüleri, iradesiz ağızdan çıkan söz veya kelime.
 • Ansızlık.
 • Her ayın son geceleri.

fenalık

 • Kötülük.

ferce

 • Gamdan ve tasadan kurtulmak.
 • Kurtuluş.
 • Şiddetten kurtulmak.
 • Yarık, şak.
 • Girecek yer, medhal.
 • Açıklık, ferahlık.

ferec / فَرَجْ

 • Sıkıntıdan kurtulmak, zafer, inşirah, kederden kurtulmak. Genişlik, ferahlık, fütuhat.
 • Girecek yerler.
 • Tasa ve sıkıntıdan kurtulma, ferahlık.
 • Sıkıntıdan kurtulma.

ferec-i umumi / ferec-i umumî

 • Genel ferahlık, sıkıntıdan kurtulma.

ferik / ferîk

 • Buğday tanesinin olgunu, öğütülecek hâle gelmiş buğday tânesi.

feris / ferîs

 • (Çoğulu: Fersâ) Ağaç halka, çenber.
 • Yaralı. Maktul.

feryad-ı matem

 • Matem hâlinde derin üzüntülerin bağırıp çağırarak dile getirilmesi.

fesad / fesâd / فساد

 • Fenalık, kötülük, arabozuculuk. Kargaşalık, karışıklık.
 • Fesat, bozukluk. (Arapça)
 • Kötülük. (Arapça)

fesadat

 • (Tekili: Fesad) Bozukluklar. Kötülükler. Karışıklıklar.

fesat / فساد

 • Bozukluk, kötülük. (Arapça)

fevahiş / fevâhiş

 • Kötülükler.
 • Fahişeler, kahpeler.

fevz

 • Kurtuluş. Zafer. Necat. Muvaffakiyet. Selâmet.
 • Kurtuluş.
 • Galiplik, zafer, üstünlük, selamet, kurtuluş.

fevz-i azim / fevz-i azîm

 • Büyük kurtuluş, büyük selamet, büyük başarı.

fevz-i necat

 • Kurtuluş zaferi.

fevzi / fevzî

 • Kurtuluşa, fevze âit ve müteallik.

fidye

 • Herhangi bir farzından birini yerine getirmeye gücü olmayan bir kimsenin Cenâb-ı Hak'tan özür dilemek kasdı ile, verdiği para veya sadaka.
 • Esir veya kölelikten kurtulmak için verilen para.
 • Fık: Fakirin sabahlı akşamlı bir günlük yiyeceği.
 • Bir suçtan veya esirlikten kurtuluş parası.

fidye-i necat

 • Kurtuluş fidyesi.
 • Bir kimsenin esirlikten veya başına gelen bir belâdan kurtulmak için, kendisi veya kendi namına başkası tarafından mecburen verilen para vesaire hakkında kullanılan bir tabirdir. Tabirin karşılığı, can kurtarma akçası demektir.

fikak

 • Halas, kurtulma.
 • Bir şeyin karşılığında verilen şey.

fırka-i naciye / fırka-i nâciye

 • Kurtuluşa eren cemaat, topluluk; Ehl-i Sünnet ve Cemaat.
 • Kurtuluş fırkası. Cehennem'den kurtulacağı bildirilen fırka. İslâm dîninde doğru îtikâd üzere olanlar. Peygamber efendimiz ve Eshâbının ve bu büyüklere tâbi olan Ehl-i sünnet âlimlerinin yolunda bulunanlar.

fırka-i naciye-i kamile / fırka-i nâciye-i kâmile

 • Kurtuluşa eren kâmil cemaat, topluluk; Ehl-i Sünnet ve Cemaat.

fısk / فسق

 • Kötülük, sefihlik. (Arapça)
 • Dinsizlik. (Arapça)
 • Tanrı'ya karşı isyan. (Arapça)

fuhş

 • Haddini aşma.
 • Kötülük, namusa aykırı hareket.

fünun-u müterettibe

 • Düzenlenmiş, belli bir sisteme oturtulmuş fenler, ilimler.

füruş

 • (Tekili: Firaş) Döşemeler. Yerlere serilen örtüler.
 • Yataklar.

galeri

 • San'at eserinin sergilendiği salon veya koridor. (Fransızca)
 • Tiyatroda seyircilere ait balkon. (Fransızca)
 • Üstü örtülü uzun yer. (Fransızca)
 • Yer altında açılmış uzun, dar yol. (Fransızca)

gamlı

 • Üzüntülü.

garb

 • (Çoğulu: Gurub) Güneşin battığı taraf. Batı.
 • Sığır derisinden yapılan büyük kova.
 • Sakaların su koydukları büyük tulum.
 • Atıldıktan sonra bulunmayan ok.
 • Yürügen at.
 • Nasır acısı (gözde olur).
 • Göz yaşı.
 • Göz yaşının geldiği damar.
 • Ke

gavs

 • Çağırma. Nida. Medet istemek.
 • Yardım edici. Medet verici.
 • Kurtuluş.

gayr-ı mes'ul

 • Mes'ul olmayan, sorumlu tutulmayan.

gayur / gayûr

 • Gayreti çok olan. Kötülük ve çirkinlikleri şiddetle reddeden.

gayya

 • Cehennemin beşinci tabakasındaki çok korkunç bir kuyunun adı. İçine düşenin kolay kolay kurtulamıyacağı korkunç yer.

germ ü serd

 • Sıcak ve soğuk.
 • Darlık genişlik, iyilik kötülük, acı tatlı.

gıfare

 • Kat kat bulut.
 • Başa örtülen bez parçası.
 • Yama.

giriban-çak / girîban-çâk

 • Yakası yırtık. (Farsça)
 • Mc: Kederli, hüzünlü, üzüntülü. (Farsça)

girift

 • Yakalama, tutma. (Farsça)
 • Dolaşık. Birbiri içine girik. Girintili çıkıntılı, karışık. (Farsça)
 • Motifleri birbirine girik ve içiçe geçme olan tezyinat tarzı. Buna aynı zamanda arabesk de denilir. (Farsça)
 • Türk musikisinin nefesli sazlarından olup, bugün unutulmak üzeredir. Ney'e benzer. Girift ç (Farsça)

giriftar / giriftâr / گرفتار / گِرِفْتَارْ

 • Tutulmuş. Yakalanmış. (Farsça)
 • Tutulmuş, yakalanmış.
 • Tutulmuş, esir, yakalanmış.
 • Düşkün.
 • Tutulmuş.
 • Yakalanmış, tutulmuş, müptela. (Farsça)
 • Tutulmuş.

giriftar olan

 • Tutulan, yakalanan.

girifte

 • Yakalanmış, tutulmuş. (Farsça)
 • Bir hastalığa mâruz kalmış, hastalığa yakalanmış. (Farsça)
 • Esir. (Farsça)

girifte-dem

 • Nefesi tutulmuş. (Farsça)

girifte-leb

 • (Çoğulu: Giriftelebân) Dudağı tutulmuş. (Farsça)
 • Mc: Sessiz, sakin (kimse). (Farsça)

gışş / غش

 • Hile, kötülük. (Arapça)

gıta / gıtâ

 • Örtü, örtülecek şey.

gül-nikab

 • Yüzü gülle örtülü, pembe yüzlü. (Farsça)

gülpuş

 • Gül örtülü, pembe yüzlü. (Farsça)

gümkerde

 • (Gümkerdepey) İzi kalmamış, adı sanı kaybolmuş, unutulmuş. (Farsça)
 • Yaptığı işi kimseye sezdirmeyen. (Farsça)

gumme

 • Tasa, keder.
 • Kırba, tuluk gibi şeylerin derinliği.
 • Belirsiz mühim nesne.

gümnam / gümnâm / گمنام

 • Eseri kalmamış, adı sanı kaybolmuş, unutulmuş. (Farsça)
 • Adı unutulmuş. (Farsça)

gürültühane / gürültühâne

 • Gürültülü yer.

habais / habâis / خبائث

 • (Tekili: Habise) Kötülükler. Murdar ve pis şeyler.
 • Kötülükler, kötü şeyler.
 • Pislikler, kötülükler.
 • Kötülükler. (Arapça)

habaset / habâset / خباثت

 • (Hubs) Murdarlık, pislik, kötülük.
 • Kötülük, alçaklık, fenalık.
 • Pislik, pislik, kötülük.
 • Kötülük, alçaklık. (Arapça)

habes

 • (Tekili: Habis) Kötüler. Alçaklar. Pisler.
 • Necaset denilen ve maddeten pis şeyler (Necis veya necaset-i hakikiye de denir.)

habisat / habîsât

 • Pisler, kötüler.

habr

 • (Çoğulu: Hubur) Büyük tuluk.

habt

 • Yanlış hareket.
 • Maktulün kanının heder olması.
 • Bozma, ibtâl etme, muteberliğini kaybettirme.
 • Bir bahis veya münazarada karşısındakinin hatasını isbat ile onu ilzam edip susturma.

hadd

 • Gürültülü bir sesle çağıran.
 • Denizden gelen gürültülü dalga sesi.
 • Gürültü ile yıkılan.

hadis-i munfasıl / hadîs-i munfasıl

 • Aradaki râvîlerden (nakledenlerden), birden ziyâdesi (fazlası) unutulmuş olan hadîs-i şerîfler.

hafaza melekleri

 • Koruyucu melekler, her insanın hayır (iyi) ve şer (kötü) işlerini yazan; ikisi gece, ikisi gündüz gelen ve kötülüklerden ve cinlerden koruyan melekler. Bunlara Kirâmen kâtibîn melekleri diyenler olduğu gibi, onlardan başka olduğunu söyleyenler de olm uştur.

hafe

 • İçine bal konulan sahtiyan tuluk.

hah

 • (Hasten : "İstemek" mastarından yapılmıştır.) Kelimenin sonuna getirilerek isteyen, ister mânasında terkib yapılır. Meselâ: Bed-hah : Kötülük isteyen. (Farsça)

hain / hâin

 • Emanete hıyanet eden. İyiliğe karşı kötülük eden.
 • Hıyanet, kötülük eden.

hakb

 • Devenin semerini karnına bağlamakta kullanılan ip.
 • Tutulmak.

hakikat / hakîkat

 • Bir lafzın (sözün) asıl mânâsı.
 • Gerçek.
 • Kötülüklerin kalbden tekellüfsüzce, zorlanmadan gitmesinin gerçekleşmesi, fenâ(Allahü teâlâdan başka her şeyi unutma) mertebesi.
 • Mâhiyet.

hakn

 • Sütü tuluma koyup toplamak ve sağıldıkça üzerine koymak.
 • Men etmek, engel olmak.

halaat / halâat

 • Yüzsüzlük, utanmazlık, hayâsızlık.
 • Kötülüğünden dolayı ailesi ve cemaatı kendisinden ayrılan kimse.

halas / halâs / خلاص / خَلَاصْ

 • Kurtulma, kurtuluş. Selâmete ermek.
 • Kurtulma.
 • Kurtulma, kurtuluş.
 • Kurtuluş.
 • Kurtuluş, kurtulma. (Arapça)
 • Halâs bulmak: Kurtulmak. (Arapça)
 • Halâs olmak: Kurtulmak. (Arapça)
 • Kurtulma.

halas olma / halâs olma

 • Kurtulma, kurtuluşa erme.

halas olmak / halâs olmak

 • Kurtulmak.

halas-ı umumi / halâs-ı umumi

 • Umumî, genel kurtuluş.

halaskar-ı iman / halâskâr-ı iman

 • İman kurtarıcı, imanın kurtulmasına vesile olan.

halet-i mahzunane / halet-i mahzunâne

 • Üzüntülü durum.

halık-ı şer / hâlık-ı şer

 • Kötülük yaratanı.

halk-ı şer

 • Kötülüğün yaratılması.

hame / hâme

 • Yontulmuş kalem. (Farsça)

hamit

 • Şiddetli, sağlam.
 • Üzerinde kıl olmıyan yağ tulumu.

hane-i avarız

 • Avarız ve bedel-i nüzul ve buna benzer vergiler ve tekâlifin toplanmasında tutulan ölçü. Buradaki hanenin, lügat mânası olan evle münasebeti yoktur. Kasabalar, köyler nüfuslarına ve emlâk ve arazilerinin miktar ve hâsılatlarına göre hane itibar edilir ve mahallî masraflarla sair vergiler ona göre ta

hane-i huda

 • Beytullah, Kâbe.

hangar

 • Eşyayı muhafaza etmek için yapılan üstü örtülü, yanları açık yer. (Fransızca)
 • Uçakları barındırmaya mahsus garaj. (Fransızca)

harikuladelik / harikulâdelik

 • Olağanüstülük.

harita

 • yun. Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir ölçüye göre küçültülerek muvafık bir yere çizilen taslağı.
 • Dağarcık, kulplu kese.

haşa' / haşâ'

 • (Çoğulu: Ehşâ) Nefes tutukluğu.
 • Nefesin tutulması.
 • Nâhiye.
 • Kalb.

haşan

 • Kokmuş tuluk.

hasf / خسف / خَسْفْ

 • Ay tutulması.
 • Işığı sönmek.
 • Ay tutulması.
 • Ay tutulması. (Arapça)
 • Ay tutulması.

haşin

 • Kokmuş tuluk.

hasir / hasîr

 • Bir şey söyler veya okurken dili tutulan kimse. Kekeme insan.
 • Hasır.

hasıraltı etmek

 • Ist: Unutmak, saklamak, gizlemek, terviç etmemek manasında kulanılan bir tâbirdir. Hasır, eskiden halı ve kilim yerinde kullanıldığı ve onun altında kalan şeyler unutulup gittiği için bu tâbir meydana gelmiştir.

hasr

 • Bir şeyin içine alma. Yalnız bir şeye mahsus kılma.
 • Bir çember içine almak. Askerle etrafını kuşatmak.
 • Sıkıştırma. Kısaltma.
 • Okurken tutulup kalmak.
 • Vakfetmek.
 • Zaman ayırmak.

hatır-ı nefsani / hâtır-ı nefsânî

 • Kötülükleri istiyen nefs tarafından kalbe getirilen düşünce. Buna hâcis denir.

hatır-ı rahmani / hatır-ı rahmanî

 • Tasavvuf ehlinin kalbinde, Allah'ın cemal-i vahdetinin tecellisiyle tam bir sükûnet olması. Buna muhabbetullah da denir.

havacib

 • Hicablar, perdeler, örtüler.

havra

 • Yahudi mâbedi, sinagog.
 • Mc: Pek gürültülü yer.

hayal-i şan

 • Hayalî olarak büyütülen şan ve şöhret.

hayır ve şer

 • İyilik ve kötülük.

hayır-şer

 • İyilik-kötülük.

haylulet-i arz / haylûlet-i arz

 • Ay tutulması. Dünyanın güneşle ay arasına girerek güneş ışığına perde olması.
 • Ay tutulması, Dünyanın Güneşle ayın arasına girmesi.

hayr ü şer

 • İyilik ve kötülük.
 • İyilik ve kötülük.

hayye ale'l-felah / hayye ale'l-felâh

 • "Haydi kurtuluşa!".

hayyealelfelah / hayyealelfelâh

 • Tam bir kurtuluşa gelin!

hayyeales-salah-hayyealel-felah / hayyeales-salâh-hayyealel-felâh

 • Ezân ve ikâmet okunurken söylenen "Haydin namaza" ve "Haydin kurtuluşa" mânâsına mü'minleri kurtuluşa, seâdete sebeb olan namaza çağıran iki mübârek söz.

hazine-i amire / hazine-i âmire

 • Tar: Para işlerini yönetmek üzere kurulmuş olan müesseselerden birinin adı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrelerinde para işleri "Beytülmal" denilen ve "Defterdar" adı verilen bir memurun idaresinde iken, sonraları teşkil olunan yeni idarelere göre çeşitli adlar verilmiştir. Hazine-i âmire, devlet k

hecime

 • Tulukta biriktirilip ekşitildikten sonra içilen ve köremez denilen süt.
 • Yoğurt.

hecr-i cemil

 • Kalben ve fikren onlardan uzak durup fiillerinde onlara uymamakla beraber, kötülüklerine karşılık vermeğe kalkışmayıp müsamaha, idare ve güzel ahlâk ile hüsn-i muhalefet etmek.

hecv

 • (Hicv) Medh ü senânın zıddı. Kötüleme. Birisi hakkında kötülemek için söylenen söz veya manzume.

hediy

 • Beytullah için getirilen kurbanlar.

hem-şerr

 • Kötülükte beraber olan, kötülüğü birlikte yapan. (Farsça)

hemahim

 • (Tekili: Hemheme) Üzüntüler, kederler, dertler, tasalar.

hemezat

 • (Tekili: Hemeze) Kuruntular, vesveseler, şüpheler, tereddütler.

hetr

 • Bunama, alıklaşma. Ateh getirme, ihtiyarlıktan çocuk gibi olma.
 • Sersemleşme, aptallaşma.
 • Birisini kötüleme.
 • Acib emir.
 • Zahmet, meşakkat.
 • Enine yarmak.

hevacis

 • (Tekili: Hâcise) Vesveseler, kuruntular. Akla gelen kötü düşünceler.

heykel

 • Taş, tunç, kil ve alçı gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğurulup, pişirilerek yapılan insan, hayvan vs. şekli.
 • Büyük bina, anıt, büyük ve yüksek yapı, âbide.
 • Mc: Soğuk ve duygusuz kimse.
 • Güzel ve yakışıklı kişi.

hıçkırık

 • t. Fazla yemekten ve asabi sebeplerden diyaframın kasılması ve akciğerlerdeki havanın şiddetli ve gürültülü bir şekilde dışarı atılması.
 • Boğaz tıkanacak surette ve derinden iç çekerek ağlama.

hicran / hicrân

 • Ayrılık.
 • Unutulmaz acı keder.

hicran-zede

 • Ayrılmış, üzüntülü, hicrâna uğramış.

hicret

 • Bir yerden başka bir yere göç etmek.
 • Resûlullah efendimizin Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye göç etmesi.
 • Müslüman bir kimsenin, dînini korumak için, kâfir memleketinden, İslâm memleketine göç etmesi.
 • İslâm memleketinde fitne ve kötülük bulunan bir yerden iyi bir yere

hicv

 • Birini şiirle yerme, kötüleme.

hik / hîk / خيك

 • Tulum.
 • Tulum. (Farsça)

hikçe / hîkçe

 • Küçük tulum. (Farsça)

hişamiyye / hişâmiyye

 • Hazret-i Ali'yi sevdiğini iddiâ ederek diğer Eshâb-ı kirâmı (Peygamberimizin arkadaşlarını) kötüleyen şîanın kollarından olan bozuk bir fırka, topluluk.

hisbet

 • İyiliği emr edip kötülükten alıkoymak husûsunda, hükûmet adamlarının bizzat işe karışıp gerekeni yapmaları. İhtisâb da denir.

hişin

 • Kokmuş tuluk.

hissiyat-ı nefsaniye / hissiyât-ı nefsaniye

 • Kötülükleri emreden nefsin yönlendirdiği duygular.

hissiyat-ı süfliye

 • İnsanları kötülüğe yönelten aşağılık duygular.

hışt

 • Küçük mızrak şeklinde, ortasında ipten örtülü bir halka olan ve orta parmağa geçirilerek atılan eski bir savaş âleti.
 • Kerpiç.
 • Tuğla.

hışt-ı ham

 • Ham kerpiç. Tam pişmemiş kerpiç. Güneşte kurutulan kerpiç.

hıyaneten

 • Kötülükte bulunarak, hıyanet ederek.

hızac

 • Büyük tuluk.

hubs

 • Kötülük, fenalık, yaramazlık.
 • Pislik.
 • Kötülük.

hücu

 • Zemmetmek, çekiştirmek, kötülemek.

hükm-ü zımni / hükm-ü zımnî

 • Gizli, kapalı, örtülü hüküm.

hülagu / hülâgu

 • Mi: 1258' de Bağdadı zaptederek halkını kılıçtan geçirmiş, Abbasi Halifesi Musta'sımı ve bütün âile efradını öldürtmüştür. Cengiz Hanın torunu, Tülay Hanın oğludur. Tarihde en çok kan döken hükümdar olarak bilinir. Abbasi Devletini yıkan Moğol Başkumandanıdır.

hulüm

 • (Çoğulu: Ahlâm) Düş, rüyâ. (Rüyâ tâbiri iyilerinde; hülm tâbiri kötülerinde kullanılır.)
 • İhtilam olmak.
 • Akıl.

hums

 • Beşte bir; ganîmetten, mâdenlerden ve bulunan defînelerden beytülmâl denen devlet hazînesine ayrılan beşte bir hisse.

huneyn vak'ası

 • Hicretin sekizinci senesinde şirkten kurtulmamış bazı Arap kabileleri Mekkeyi geri almak maksadıyla hücum ettikleri zaman burada müslüman askerlere karşı gelerek başlangıçta galip gibi görünmüşlerse de daha sonra galebe ve zafer, İslâm askerlerine nasib olmuştur. Bu muhârebede Sahabe-i kiramdan birç

hunus

 • Rücu etmek, vazgeçmek, geri dönmek.
 • Örtülü olmak.
 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.

huşkar

 • İri öğütülmüş un. O undan olan ekmek.

hüsn-ü tedbir

 • İyi düşünülerek tutulan yol. Tefekkür ile tasmim etmek, ihtiyar olunacak meslek ve harekete karar vermek.
 • Bir kimseden bir haberi nakil ve rivâyet eylemek.
 • Bir şeye iyi muvaffak olmak için o işe muvafık ve hesaplı hareket etmek.

husr

 • Tıb: Peklik, kabızlık, inkıbaz.
 • İdrar tutulması.

husuf / husûf

 • Ay tutulması. Perdelenmek. Dünya gölgesinin ay üzerine gelmesi.
 • Bir şeyin nuru ve ışığı gitmesi.
 • Ay tutulması.
 • Perdelenme, ay tutulması.

hüsuf / hüsûf

 • Ay tutulması, sönme.

husuf / husûf / خسوف / خُسُوفْ

 • Ay tutulması. (Arapça)
 • Ay tutulması.
 • Ay tutulması.

husuf namazı

 • Ay tutulmasında kılınan namaz.

husuf-i cüz'i / husuf-i cüz'î

 • Ayın bir kısmının tutulması.

husuf-i külli / husuf-i küllî

 • Ayın tamamen tutulması.

husufat / husufât / husûfât

 • Ay tutulmaları.
 • Perdelenmeler, ay tutulmaları.

huyul

 • (Tekili: Hayl) Atlı alaylar.
 • Atlar.
 • Kötülerin meydana getirdiği kalabalık.

hüzünlü

 • Hüzün verici, üzüntülü.

i'caz-ı san'at / i'câz-ı san'at

 • San'attaki olağanüstülük; burada bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan Kur'ân san'atının olağanüstülüğü kastedilmektedir.

i'sar

 • Sürçtürmek, ayak kaydırmak.
 • Zemmetmek, kötülemek.

i'tilak

 • Âşık olma, birinin sevgi ve muhabbetine tutulma.

iade-i itibar

 • Ticarette iflâstan kurtulma.
 • Kaybedilen itibarı tekrar kazanma. Şerefini kurtarma.

ibtila / ibtilâ

 • Belâya uğramak. Musibete düşmek. İyi veya kötü şeye düşkünlük, tiryakilik.
 • İnsanın iyiliğini, kötülüğünü ve kemâl derecesini meydana çıkaran imtihan, tecrübe.

icra / icrâ / اجرا

 • Yürütme, yapma, yerine getirme. (Arapça)
 • Yapılma, yerine getirilme, yürütülme. (Arapça)
 • İcrâ edilmek: Yürütülmek, yapılmak, yerine getirilmek. (Arapça)
 • İcrâ etmek: Yürütmek, yapmak, yerine getirmek. (Arapça)

ıcre

 • Başına tülbent sarmak.
 • Besili ve semiz olmak.

idcan

 • (İdcican) Gökyüzü yağmur bulutlarıyla örtülme.
 • Hava çok sisli ve dumanlı olma.

ifakat

 • (Fevk. den) İyileşme, hastalıktan kalkma. Hastalıktan kurtulup tamamen iyileşinceye kadar aradan geçen zaman.
 • Ayılma. Sarhoşluk veya baygınlıktan kurtulma.

ifdah

 • (Fadih. den) Kötülüğü açığa vurma. Kusur ve ayıpları meydana çıkarma.

iflah / iflâh / افلاح

 • Kurtulma.
 • Rahata erme, kurtulma. (Arapça)
 • İflâh etmek: Ondurmak, dertten kurtarmak. (Arapça)
 • İflâh olmak: İyileşmek, kurtulmak. (Arapça)

iflas

 • Sıyrılıp kurtulmak.

iflat

 • Kement veya bağdan kurtulup kaçma.

ifraş

 • Zemmetme, kötüleme, çekiştirme.
 • Serip döşetme.

iftiat

 • Başa tülbent sarmak.

iftida'

 • (Fidye. den) Fidye vererek esirlikten kurtulma.

ifzah

 • (Fazih. den) Kusuru, kötülüğü, ayıbı açığa vurma.

ihanet

 • (Hevn. den) Alçak ve hakir addedip itibar etmemek, kıymet vermemek.
 • Hainlik. Haksızlık. Kötülük.

ihaze

 • Kalkanın elle tutulacak olan yeri.
 • Timar. Hükümdarın verdiği arazi.

ihdar-ı dem

 • Huk: Maktulün (öldürülmüş olan kimsenin) diyetini katilden (öldürenden) aldırmamak.

ihtibas

 • (Habs. den) Tutulma, tutukluk.
 • Hapsolunma, hapsetme.

ihtidar

 • Örtülenme, perdelenme, perde tutma.

ihtimal-i necat

 • Kurtuluş ihtimali.

ihtisab / ihtisâb

 • Allahü teâlânın emir ve yasaklarına uyulmasının, ilim ve ehliyet sâhibi bir devlet me'muru olan muhtesib tarafından sağlanması, emr-i ma'rûf nehy-i münkerin yâni iyiliği emretmek kötülükten sakındırmak vazîfesinin el ile yapılması vazîfesi.

ihtiyat / ihtiyât

 • Dîne uygun olmayan bir işi yapma şüphesinden kurtulmak için, tedbirli hareket etme.

ik'ad

 • Bir hükümdarın tahta oturtulması. Oturtmak.

ikbah

 • (Kubh. dan) Fenalık yapma, kötülük etme.

ilah-ı şer / ilâh-ı şer

 • Kötülük tanrısı.

ilbas

 • (Lebs. den) Giydirme veya giydirilme.
 • Örtme yahut örtülme.

ilm-i husuli / ilm-i husûlî

 • Bir şeyi onun sûreti, görüntüsü zihinde bulunduğu müddetçe bilmek. O şeyin zihindeki sûreti yok olunca, o şey unutulur. Bundan dolayı ilm-i husûlî devamlı değildir.

imtidad

 • Uzanmak. Uzayıp gitmek. Gerilip ve çekilip uzanmak.
 • Boy. Tul. Uzunluk.
 • Feza, uzay.

imtiyaz / imtiyâz / امتياز

 • Ayrıcalık. (Arapça)
 • Kapitülasyon. (Arapça)

iname-i etfal

 • Çocukların uyutulması.

incizam

 • Kesilme.
 • Cüzzam hastalığına tutulmuş kimsenin bir organının (âzâsının) kopması.

indira'

 • Bir işe girişme, bir şeye teşebbüs etme.
 • Öne geçme.
 • Buluttan kurtulma.

infar

 • Ürkütme, ürkütülme.

infirac

 • Gam ve gussadan kurtulma, açılma.

inhibas

 • Vakıf namına malı hapsetme.
 • Nefes tutulma.

inhisaf / inhisâf / انخساف

 • Ay tutulması. Husufa uğramak. Ay'ın, dünyanın gölgesi altına girmesi veya o şekildeki gölgelenmek.
 • Tutulma.
 • Ay tutulması
 • Söner gibi olma, parlaklığın gitmesi.
 • gözden düşürme, perdeleme.
 • Ay tutulması. (Arapça)
 • Gelişimini yitirmek, parlaklığını kaybetmek. (Arapça)

inkıbaz

 • Tutulma, tutukluk.

inkisaf

 • (Küsuf. tan) Parlaklığı sönme. Güneş tutulması.
 • Tutulma.

inkitam

 • Gizli tutulma, saklı tutulma.

intikad

 • İyi bilineni kötülemek.
 • Seçip ayırdetmek.
 • Kalp parayı gerçeğinden ayırmak.
 • Tenkid.
 • Fenni veya edebi eserlerin tarafsız bir nazarla incelenmesi sonunda fikir ileri sürülmesi.

intişab

 • Odun veya mal biriktirme.
 • Tutulup kalma.

irdaf

 • Ardısıra yürütme, yürütülme.

irhab

 • Korkutma veya korkutulma.
 • Kaçırma.

irkad

 • Uyutma veya uyutulma.

irtiaş

 • Ra'şeye tutulma, titreme, sarsılma.

irtitac

 • Konuşurken kekelemeye başlama, dili tutulma.

isa ruhullah / isâ ruhullah

 • İsâ Allah'ın ruhudur (Yani, Beytullah ifadesinde olduğu gibi, sebepler perdesini kaldıran bir tabirdir. "İsa (a.s.), babasız olarak doğrudan İlâhî kudretin tecellisiyle yaratılmıştır" demektir).

isaet / isâet / اسائت

 • (Sû'. dan) Kötü iş işlemek. Kötülükte bulunmak. Yaramazlık.
 • Kötülük etme. (Arapça)

isaga

 • Kolaylıkla ve rahatlıkla yutulma.

isaga-i taam

 • Yemeğin kolaylıkla yutulması.

ısba'

 • Tulu etmek, meyletmek.

ıskat

 • Düşürmek. Düşürülmek. Aşağı atmak. Hükümsüz bırakmak.
 • Silmek.
 • Ölünün azaptan kurtulması ümidi ile ölen kimse nâmına dağıtılan sadaka.

iskat ve devr / iskât ve devr

 • Müslüman bir kimsenin ölünce, namaz, oruç ve diğer bâzı borçlarından kurtulması için yapılan muâmele.

islac

 • Kara tutulma. Karlı olma.

istiab

 • İçine almak.
 • Kaplamak. Toplamak. Tamam etmek.
 • Tutulmak. Zapteylemek.

istifaka

 • Hastalıktan kurtulup iyileşme.
 • Sarhoşluktan ayılma.

istiflah

 • Felah bulma, kurtulma. Maksada ulaşma.

istiklal harbi / istiklâl harbi

 • Bağımsızlık, Kurtuluş Savaşı.

istirhab

 • Korkutma veya korkutulma.

istişfa

 • Şifa istemek. Hastalıktan kurtulup iyi olmayı arzulamak.

istitare

 • Örtülecek, perdelenecek şey.

istıtla'

 • (Çoğulu: İstıtlâât) (Tulu'. dan) Anlamağa ve bilmeğe çalışma. Öğrenmeğe gayret etme.

ıtla'

 • Tulu ettirmek, zuhur ettirmek, doğdurmak.

itraz

 • Kurutma veya kurutulma.

ittika

 • Sakınmak. Çekinmek. Günahlardan ve bütün kötülüklerden kendini çekmek. Takvâ ile amel etmek.

ıttıla'

 • (Tulu. dan) Haberli olmak. Öğrenmek. Haberi, malumatı bulunma.
 • Yukarıdan aşağı bakmak.

izahe

 • Bir şeyi ayırma.
 • Kurtulma.
 • Yok etme.

izar

 • Peştemal. Futa. Göğüsten aşağı örtülen elbiseler.
 • İsmet, iffet.
 • Zevce.

izlam

 • Karanlık olmak. Zulme giriftar olmak. Zulme tutulmak.

izmam

 • Bir kimseden söz alma.
 • Bir insanı kötülenecek bir halde bulma.

jaji / jajî

 • Tereyağı ile karışık peynirin tuluma konan şekli. (Farsça)

jurnal

 • İlk önce gazete ve rapor mânasına kullanılırken sonradan "hükümete ihbar" gibi olan hâdiselere denilmeğe başlandı. İhbar, şikâyet, polis raporu. İnsanı kötüleyerek verilen haber veya rapor. (Fransızca)

ka'be / kâ'be

 • (Kâbe) Dünyanın en kudsi ma'bedi. Beytullah, Beyt-ül Ma'mur, Beyt-ül Atik. Bütün mü'minlerin ibâdet esnâsında yöneldikleri merkez. Dört köşe olduğu için Kâbe denir. Bu mukaddes makamın etrafına Mescid-ül Haram ismi verilir. İçinde bir kısım olarak Makam-ı İbrahim mevcuddur. Burası İbrahim Aleyhissel

kab'

 • Seyahat edip gezmek.
 • Nefesi tutulmak.
 • Atın burnu içinden çıkan hırıltı.

kabe-i muazzama / kâbe-i muazzama

 • Yeryüzünde yapılan ilk mâbed. Müslümanların kıblesi. Arabistan'ın Mekke-i mükerreme şehrindeki Mescid-i Harâm'ın ortasında bulunan taştan yapılmış dört köşeli binâ. Beytullah, Beyt-ül-haram, Bekke, Beyt-ül-atîk, Hâtime, Basse, Kadîs, Nâzır, Karye-i Kadîme adları ile de anılmıştır.

kabil-i cerh

 • Çürütülebilir.

kabiliyet-i şer

 • Kötülük kabiliyeti.

kadh / قدح

 • Kötüleme, kınama. (Arapça)

kadid / kadîd / قدید

 • Kurutulmuş et.
 • Pek zayıf, kuru ve çelimsiz insan.
 • Etleri dökülmüş olup yalnız kemikten ibaret olan gövde. İskelet.
 • Kurutulmuş et, kadit. (Arapça)
 • Canlı cenaze. (Arapça)

kadih

 • (Kadh. dan) Bir kimse hakkında kötü söz söyleyen. Zemmedici, çekiştirici, kötüleyici.

kadro

 • ing. Bir işin yürütülebilmesi için icab eden bir cinsten şeylerin, bilhassa insanların tamamı veya bütünü.

kahir-ül eşrar / kahir-ül eşrâr

 • Şerleri ve kötülükleri ortadan kaldırıp yok eden. Haydutları kahreden.

kalb gözü

 • Kin, hased, kibir gibi mânevî hastalıklardan kurtulup, her an Allahü teâlâyı anan kimsenin kalbinde meydana gelen, işlerin iç yüzünü görme kuvveti, basîret.

kalb selameti / kalb selâmeti

 • Kalbin kibir, riyâ, kıskançlık, kin ve düşmanlık gibi kötü düşüncelerden kurtulup, iyi ahlâk ile ahlâklanması.

kalb temizliği

 • Kalbin İslâmiyet'e uymayan şeylerden, dünyâya düşkünlükten, kötü düşünceden kurtulması.

kalb toparlanması

 • Kalbin Allahü teâlâdan başka şeylere bağlanmaktan kurtulması.

kalemkar / kalemkâr

 • Tülbent veya ince kumaş üzerine fırça ile şekiller yapan yazmacı. (Farsça)
 • Maden üzerine kazarak şekiller yapan kimse. (Farsça)
 • Duvar veya tavanlara süs yapan, nakkaş. (Farsça)

kamame

 • Süprüntülük.

kameriyye

 • Çardak. Bahçelerde, mehtaplı gecelerde oturmak üzere yapılıp, etrâfı sarmaşık v.s. çiçeklerle örtülü bulunan yer. Küçük köşk.

kaplıca

 • Üstüne bina yapılmış sıcak maden suyu, üstü örtülü kaynarca, ılıca.

karia / kâria

 • Pek şiddetli rüzgâr,
 • Ansızın gelen büyük belâ.
 • Kıyamet.
 • Belâdan kurtulmak üzere okunan "el-Kariâtü" sûresi.

kasavetli

 • Üzüntülü, sıkıntılı.

katil

 • Öldürülmüş, vurulmuş. Maktul.

kavad

 • Katili maktul yerine kısas etmek.

kavadih

 • (Tekili: Kadiha) Çekiştirenler, zemmediciler, kötüleyiciler.
 • Çekiştirilecek ve zemmedilecek şeyler.

kavanin-i adatullah / kavânin-i âdâtullah

 • Âdetullah kanunları; kâinatta işleyen İlâhî yasalar, yaratılış kanunları.

kaza / kazâ

 • Allah'ın ezeldeki hükmü
 • Kadılık (ilçe) merkezi.
 • Kadılık etme işi, mahkemenin kararı, hükmü.
 • Yapma, yapılma, işleme.
 • İstemeden yapılmış bir kötülük.

kaza orucu / kazâ orucu

 • Oruç tutmamayı mubâh kılan (dînde bildirilen) bir özür sebebiyle vaktinde tutulamayan veya tutarken bir özür sebebiyle yâhut kast (bilerek) olmadan bozulup, Ramazân bayramının birinci, Kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günleri dışındaki zam anlarda gününe gün tutması gereken Ramazân-ı şerî

kazurat

 • Pislikler, süprüntüler, insan pisliği.

kazure

 • (Çoğulu: Kazurât) Pislik.
 • Mezbele, süprüntülük.

kederli

 • Sıkıntılı, üzüntülü.

kedernak / kedernâk / كدرناک

 • Üzüntülü, kederli. (Arapça - Farsça)

kefen-i farz

 • Erkek veya kadının vefât ettiğinde sarılarak örtüldüğü bezlerden bir parçası. Buna kefen-i zarûret (lâzım olan kefen) de denir.

keffaret / keffâret

 • (Masdar gibi kullanılıyorsa da "keffâr" mübalâğa isminin müennesi olup, asıl mânası: örtücü ve imhâ edici demektir.) Bir mecburiyet altında veya yanlışlıkla işlenmiş günahı affettirmek ümidiyle şeriata uygun olarak verilen sadaka veya tutulan oruç.
 • Günahtan arınma.
 • İşlenen bir hata veya günahın bağışlanmasına vesile olması için verilen sadaka veya tutulan oruç, karşılık.

kefiye

 • Başa sarılan ve omuzların üzerine kadar gelen, uçları püsküllü ince ipek örtülü kumaş.

kenin

 • Örtülü, gizli, mahfuz.

kenn

 • Örtülüp gizlenme.

keramet-i hizmet-i kur'aniye / keramet-i hizmet-i kur'ânîye

 • Kur'ân hizmetinin kerameti, olağanüstülüğü.

kesir darbı

 • Bölme işleminde paydanın çarpılarak büyütülmesi.

keşkek

 • Haşlandıktan sonra kurutulmuş buğday.

kevr

 • Devretmek, dönmek.
 • Sarık sarmak. Tülbend sarmak.
 • Bir yerde toplanmış olan develer.
 • Çokluk, bolluk, ziyadelik.
 • Mukül dedikleri darı cinsi.

kevser

 • Kıyamete kadar gelecek Âl, Ashâb, Etbâ' ve onların iyilikleri, hayırları.
 • Bereket.
 • Kesretten mübâlağa. Çokluğun gayesine varan şey. Gayet çok şey.
 • Pek çok hayır. Hikmet, ilim. Kur'an, İslâm, tevhid. İlm-i Ledün. Ma'rifetullah.
 • Cennet ırmaklarının kaynakları.

keyd

 • Tuzak. Kötülük, hile.
 • Men'etmek.
 • Kusmak.
 • Çakmağın tezce ateşi çıkmayıp geçmek.
 • Cenk etmek, dövüşmek.
 • Karganın ötmesi.

kile

 • (Çoğulu: Kilel) İnce tülbendden yapılan cibinlik.

kinaye / kinâye

 • Dolayısı ile dokunaklı söz. Maksadı dolayısı ile anlatan söz. Üstü örtülü dokunaklı söz. Açıktan olmayıp hakiki mânâyı başka ifâde ile dokunaklı konuşmak.
 • Mânâyı dolayısıyla anlatan söz, üstü örtülü dokunaklı söz.

kıram

 • Nakışlı perde.
 • Duvara tutulan örtü.
 • Çarşaf.

kırba

 • (Çoğulu: Kıreb-Kırebat) Saka tulumu. Deriden su kabı.
 • Tıb: Çocuklarda karın şişmesi.
 • Süt tulumuna da kırba denir.
 • 13 bin dirhemlik veya 32 okıyyelik bir kab.

kısas / kısâs

 • İşlenen suçun, yapılan kötülüğün aynısını suçluya tatbîk ederek cezâlandırma, öldüreni öldürme, yaralıyanı yaralama, bir uzvu kesenin uzvunu kesme cezâsı.

kitab-ı mübin / kitâb-ı mübîn / كِتَابِ مُب۪ينْ

 • Kaderde olan her şeyin gerçekleşmesinde esas tutulan kānunların bütünü; Allahın geçmiş ve gelecekten ziyâde, şimdiki hâle bakan ilmi.

kubuh

 • Çirkinlik, kötülük.

kudret

 • Güç. Takat.
 • Her yeri kaplayan kudretullah.
 • Varlık. Ehliyet. Becerebilme.
 • Zenginlik.
 • Kabiliyet.
 • İlm-i kelâmda: Allah Teâlâ'ya mahsus ezelî ve ebedî ve bütün kâinatta tasarruf eden sıfattır.

küdur

 • (Tekili: Keder) Kederler, hüzünler, üzüntüler, sıkıntılar, ıztırablar.

künasat

 • (Tekili: Künâse) Künâseler, süprüntüler.

kuşe-i nisyan / kûşe-i nisyan

 • Unutma köşesi, unutulan yer.

küşte

 • (Çoğulu: Küştegân) Öldürülmüş, maktul. (Farsça)

küsuf / küsûf / كثوف / كُسُوفْ

 • Güneş tutulması. Ay'ın, dünya ile güneş arasına gelerek dünya üzerinde gölge yapması.
 • Mc: Birisinin felâketli hâlinde çok teessür göstermesi hâli.
 • Güneş tutulması.
 • Güneş tutulması.
 • Kararma, tutulma (güneş tutulması).
 • Kararma, güneş tutulması.
 • Güneş tutulması. (Arapça)
 • Tutulma. (Arapça)
 • Güneş tutulması.

küsuf namazı / küsûf namazı

 • Güneş tutulduğunda en az iki rek'at olarak cemâatle kılınan namaz.

küsuf ve husuf namazı

 • Güneş ve ay tutulmasında kılınan namaz.

küsuf-u cüz'i / küsuf-u cüz'î

 • Güneşin bir kısmının tutulması.

küsuf-u külli / küsuf-u küllî

 • Güneşin tamamının tutulması.

küsufat / küsûfât

 • Güneş tutulmaları.
 • Kararmalar, güneş tutulmaları.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kutb-i irşad / kutb-i irşâd

 • İnsanların irşâdına (doğru yolu bulmasına) ve hidâyetine (saâdete ve kurtuluşa ermesine) vesîle kılınan zâtların reisi.

kutela'

 • (Tekili: Katil) Öldürülmüş kimseler, maktuller.

la'net

 • Bedduâ; bir kimsenin kötülüğünü, Allahü teâlânın af ve merhametinden mahrum olmasını, ihânet edenlerin veya kötülüklerin gerektiği cezâya çarptırılmasını istemek.

lahn

 • Hatâ etmek, doğrudan sapmak. Çoğulu elhândır.
 • Tecvîd ilminde, tecvîd kâidelerine uymamaktan doğan okuyuş hatâsı. Fıkıh kitablarında namaz kılanın namazın farzlarından olan kırâette yaptığı hatâ zelletül-kârî adı altında incelenmiştir.
 • Tegannî, sesi mûsikî perdelerine uydurmak için, mâ

laim / lâim

 • (Lâime) Çekiştiren. Levmeden. Başkasını kötüleyen.

lakab

 • Bir kimseyi övmek veya yermek (kötülemek) için takılan adlar.

lakim / lakîm

 • Yontulmuş veya yonulmuş.

lakıs / lâkıs

 • Kötüleyici ve ayıplayıcı kimse.

layüs'el / lâyüs'el

 • Mes'uliyetsiz. Mes'ul tutulamaz. Sorumsuz.

ledün

 • Gizli ilim, marifetullah.

lefaif

 • (Tekili: Lifafe) Sargılar, örtüler. Zarflar.

lehif / lehîf

 • (Lehfân) Mahzun, hüzünlü, üzüntülü, kederli.

lerzenak / lerzenâk

 • Titrek, titreyici. Titremeğe tutulmuş. (Farsça)

levh-i misali / levh-i misâlî / لَوْحِ مِثَالِي

 • Üzerinde görüntülerin yansıdığı levha.
 • Herşeyin görüntülerinin muhafaza edildiği levha.

levm

 • Kınama, kötüleme.

levs-ül katl

 • Birisini katletmekle müttehem olan şahısta, katlin nişânesi veyahut maktul ile aralarında zâhir bir düşmanlık bulunması gibi alâmet ve karineler.

levvame / levvâme

 • Sürekli kendini kötüleyen nefis.

libs

 • Kâbe-i Muazzama'ya örtülen örtü.

lügaz

 • Edb: Manzum bilmecelere denir. Lügaz çözülürse insan, hayvan, eşya veya başka bir mânâ çıkar. Meselâ: (Hikmetullah şehrinin bir tânesiOğlunun karnında yatar annesi.)Bu manzum çözülürse cevap olarak "İpek böceği" çıkar.

lühuf

 • (Tekili: Lihâf) Örtüler, sargılar. Örtünecek şeyler.

lütf u kahr

 • Güzellik, insan ve kötülük, sıkıntı.

ma'füvv

 • Suçu bağışlanmış, affolunmuş.
 • Muaf tutulan, istisna edilen.
 • Suçu afvedilmiş. Bağışlanmış.
 • İstisnâ edilmiş, müstesnâ kılınmış, ayrı tutulmuş.

ma'reke-i evham

 • Vehim ve asılsız kuruntuların çarpıştığı savaş alanı.

ma'rifet

 • Bilme, tanıma, gönülle bilme. Allahü teâlânın sıfatlarını ve isimlerini hakkıyla bilme, tanıma. Ma'rifetullah.

ma's

 • Tıb: Adalelerin tutulması, kasların büzülmesi. Kramp.

maddeten

 • Cismen. Madde ve cisim olarak.
 • İş olarak, iş ile.
 • Gözle görülür ve elle tutulur şekilde.

maddiyat

 • (Tekili: Maddiyet) Maddi ve cismâni şeyler. Gözle görülüp elle tutulur cinsten şeyler.

maddiyet

 • Gözle görülür, elle tutulur şey.
 • (Çoğulu: Maddiyât) Gözle görülüp elle tutulan şey. Cismâni.

maddiyyat

 • Gözle görülür, elle tutulur şeyler.

mahcub / mahcûb / محجوب

 • Utanan. Utangaç.
 • Perdeli, örtülü. Kapalı.
 • A'ma.
 • Yaşmak veya perde ile mestur olan.
 • Örtülmüş. (Arapça)
 • Utangaç. (Arapça)
 • Mahcûb etmek: Utandırmak. (Arapça)
 • Mahcûb olmak: Utanmak. (Arapça)

mahdure

 • Örtülü ve kapalı kadın veya kız.

mahis / mahîs

 • Kaçacak yer. Kaçamak.
 • Kurtulmak.

mahkuk / mahkûk / محكوک

 • Kazılmış, kazılarak yazılmış, yontulmuş. (Arapça)

mahlas

 • Nâm. Lâkab. Bazı muharrirlerde olduğu gibi, isme ilâve edilen başka bir isim.
 • Halâs olacak, kurtulacak yer.
 • Kurtulacak yer.
 • Bir kimsenin takma adı, mahlası.

mahmum

 • Hummaya, sıtmaya tutulmuş. Sıtmalı olan. Ateşli olan. Mecnun. Saçma sapan konuşan.

mahsus ve meşhud

 • Hissedilir ve görülür olma, elle tutulur, gözle görülür hale getirme.

mahv

 • Harab olma. Yıkılma. Ortadan kalkma. Çökme. Bozulma.
 • Tas: Beşeri noksanlıklardan kurtuluş hâli.
 • Yok etme, ortadan kaldırma.
 • Beşerî noksanlardan kurtulma hali.

mahzuf

 • Silinmiş, kaldırılmış, gizli tutulmuş.

mahzum

 • Burnunun halkasıyla tutulan sığır ve deve.
 • Her delinmiş nesne.

mahzuniyet

 • Mahzunluk. Kederli ve kaygılı oluş. Üzüntülü olma.

makam-ı zem ve zecir

 • Kötüleme ve yasaklama makamı.

makani'

 • (Tekili: Mıkna' ve Mıknaa) Başörtüleri, eşarplar.

maket

 • Bina, şehir gibi eserlerin, belirli bir ölçüde küçültülmüş modeli. (Fransızca)

maklum

 • Yontulmuş ve kesilmiş olan.

maksur

 • (Kasr. dan) Kasrolunmuş, kısaltılmış, kasılmış, alıkonulmuş.
 • Mahbus.
 • Kasrolunmuş nesne.
 • Gelinin üzerine tutulan duvak.
 • Gr: Bir kısım arapça kelimelerin sonunda yâ şeklinde yazılan, fakat elif gibi okunan harf. ( : Dâ'vâ) kelimesinde olduğu gibi. Buna, "Elif-i

maktül / مقتول

 • Öldürülen. (Arapça)
 • Maktül olmak: Öldürülmek. (Arapça)

maktulin / maktulîn

 • (Tekili: Maktul) Öldürülmüş insanlar. Vurulmuş veya katledilmiş kimseler.

maneviye / mâneviye

 • İyilik ve kötülük ilâhı diye iki ilâha inanmaktan ibaret batıl bir mezhep olup zerdüştlerden alınmıştır.

maraz-ı kalbi / maraz-ı kalbî

 • Kalb hastalığı, bozuk îtikâd; kibir, hased (kıskançlık), kin ve riyâ (gösteriş) gibi kalb hastalıkları. Kalbin Allahü teâlâdan başka şeylere tutulması.

maruz / معروض

 • Arzedilen, sunulan. (Arapça)
 • Karşı karşıya kalma, tutulma. (Arapça)
 • Maruz olmak: Karşı karşıya kalmak. (Arapça)

masdu'

 • Baş ağrısına tutulmuş olan. Başı ağrıyan.

masru'

 • Sar'a hastalığına tutulmuş, sar'alı.

masruan

 • Sar'alı olarak, sar'a hastalığına tutulmuş olarak.

mat'un

 • (Tâun. dan) Belâya tutulmuş. Musibet ve tâuna giriftar olmuş.
 • (Ta'n. dan) Ayıplanmış.

mat'unen

 • Vebâya tutularak.

matemhane / mâtemhane

 • Matem ve yas tutulan yer.
 • Ağlanılan, yas tutulan yer. (Farsça)

matemi / mâtemî

 • Yaslı, mâtemli, üzüntülü.

matemsera / mâtemserâ / ماتمسرا

 • Yas tutulan ev. (Arapça - Farsça)

mavtın / موطن

 • Yurt tutulan yer. (Arapça)

mazanne

 • Zan taşıyan, tahmin yürütülen mevzular, konular, yerler.

mazanne-i su'

 • Kendisinden ancak kötülük beklenen kimse.

mazbut / mazbût

 • Zabtolunmuş, elegeçirilmiş.
 • Sağlam.
 • Yazılmış. Kaydedilmiş. Hatırda tutulmuş. Derli toplu.
 • Muhâfazalı. Korunmuş.
 • Belli, belirtilmiş.
 • Tutulan, derli toplu.

mazbutat / mazbutât

 • (Tekili: Mazbut) Ele geçirilmiş; kaydedilmiş; hatırda tutulmuş şeyler. Mazbut olan şeyler.

me'huz

 • Alınmış, çıkarılmış, tutulmuş.
 • Ödünç olarak başka bir yerden alınmış.

me'lum

 • Kederli. Eleme, derde tutulmuş.

measir / meâsir

 • Harika işler, unutulmaz olaylar.

meblu'

 • (Bel'. den) Yutulmuş.

mebtuş

 • Tutulmuş.
 • Hışım olunmuş.

mecazib

 • (Tekili: Meczub) Meczublar. Cezbeye tutulmuş olanlar.

mecburiyet

 • Zora tutulma. Mecburluk.

mechure

 • Nefesin tutulup sesin çıkarılmasıyla okunan harfler.

mecruh

 • Yaralı. Yaralanmış.
 • Huk: İnandırıcı sözlerle çürütülmüş fikir, davâ.

meczub / meczûb

 • Allahü teâlânın sevgisi ile kendinden geçmiş olan.
 • Cezbeye tutulmuş, çekilmiş tasavvuf yolcusu.

meczube / meczûbe

 • Cezbeye tutulmuş, İlâhî aşkla aklî dengesi değişmiş kadın, mecnun.

meczum

 • (Cüzam. dan) Cüzam hastalığına tutulmuş kimse.

medar-ı mesuliyet / medâr-ı mesuliyet

 • Bazı suçlardan sorumlu tutulma sebebi.

medar-ı necat / medâr-ı necât / مَدَارِ نَجَاتْ

 • Kurtuluş sebebi.
 • Kurtuluş sebebi.

medar-ı şeamet / medar-ı şeâmet

 • Kötülük, uğursuzluk vesilesi.

medaris

 • Medreseler. Ders okunan yerler. Talebe-i ulumun ikametgâhları. Din, imân, ahlâk dersi ve fenni ilim okutulan ve aynı zamanda talebenin ikamet ettiği mektebler.

medrese

 • (Ders. den) Ders görülen yer. Ders okutulan yer. İslâmi ilimleri okuyan talebelerin yatıp kalktıkları ve tahsil için çalıştıkları vakıf odalarının bulunduğu binâ.

medrese ehli

 • Dinî ilimlerin okutulmasıyla meşgul olan hocalar.

mefaz

 • Feyz, halâs, zafer.
 • Korkulardan, acılardan kurtulup murada ermek.

mefsedet

 • Bozgunculuk, fesat, kötülük.

meftun / meftûn / مفتون

 • Fitne ve belâya tutulmuş olan. Âşık. Mecnun.
 • Cünun. Fitne.
 • Tutkun, aşık. (Arapça)
 • Meftûn etmek: Aşık etmek. (Arapça)
 • Meftûn olmak: Aşık olmak, tutulmak. (Arapça)

meftun olma

 • Tutulma, bağlanma.

mehcur

 • (Hicr. den) Uzaklaşmış, uzakta kalmış, ayrı düşmüş. Bırakılmış, metruk, unutulmuş, gayr-i müstâmel.
 • Saçma sapan, hezeyan. Amel edilmeyen. Kullanılmaz olmuş. Ayrılmış.

mehcuriyet

 • Uzaklık, ayrılık.
 • Bırakılıp unutulma, metrukiyet.

mehcüv

 • Hicvolunmuş. Zemmolunmuş. Kötülüğü ilân ile zevklenilmiş.

mehmuse

 • Gizli. Gizlenmiş eşya.
 • Örtülmüş.
 • Tecvidde: Gizli okunan harfler. Fısıltı ile okunan harfler. Bunun zıddı "Huruf-u mechure" dir.

mekare / mekâre

 • Eskiden kira ile tutulan yük hayvanı.
 • Tar: Osmanlı ordusunda taşıma işlerinde kullanılan hayvanlara verilen ad. (Mekâre denilen at, katır, deve gibi hayvanlar, harp zamanlarında halktan satın alınırdı. Bazen geçici bir zaman için, savaş bölgesindeki halktan hayvan toplanır ve belirli

mekbut

 • Mahzun kişi. Hüzünlü, üzüntülü kimse.

mekir

 • (Mekr) Hile. Aldatma. Oyun. Düzen. (Birisinin kötü veya iyi hâllerini öğrenmek veya kötülüğe sevketmek ya da gayesinden alıkoymak için yapılır.)

meknun

 • Örtülü, gizli. Saklı.
 • Dizilmiş. Dizili. Manzum.
 • Gizli, örtülü.
 • Örtülü, gizli.

meknuz

 • Gömülü define, örtülü, gizli. Hıfzedilmiş, mahfuz.

mekr-i ilahi / mekr-i ilâhî

 • Allahü teâlânın mekr (hîle) yapanların mekrini kendilerine çevirmesi, kötülüklerini, kurdukları tuzaklarını bozması, mekrlerine karşılık onları cezâlandırması.

meksuf

 • Küsufa uğramış, ziyâsı, aydınlığı tutulmuş. Kararmış.

mekteb-i mülkiye

 • Siyaset ve yönetim biliminin okutulduğu okul; Siyasal Bilgiler Fakültesi.

mektum

 • Gizli. Saklı. Gizli kalmış.
 • Hükümetten gizli tutulan.

mekzum

 • Kederli, hüzünlü, tasalı, üzüntülü, gamlı.

melce'

 • Sığınılacak yer. Halas olacak, kurtulacak yer.

melek

 • Allahü teâlânın nûrdan yarattığı gözle görülmeyen mâsum (kötülüklerden korunmuş) varlıklar. Çokluk şekli, melâike'dir.

melhufan / melhufân

 • (Tekili: Melhuf) Kederliler, tasalılar, kaygılılar, üzüntülüler.
 • Hasrette kalanlar.

memsun

 • Mesâne hastalığına tutulmuş kimse.

men dakka dukka

 • "Kapı çalanın kapısı çalınır." Yâni, kim birisine bir kötülük yahut iyilik yaparsa ona o şey yapılır. Meselâ: "Su-i zan eden su-i zanna mâruz olur."

menba-ı fevz-i necat

 • Kurtuluş zaferinin kaynağı.

mencat

 • Kurtulma, necât bulma. Halâs olma.

mence

 • (Mencâ) Kurtulacak yer. Necat bulacak yer.
 • Necat bulma. Kurtulma.

mencê

 • Kurtuluş yeri.

mence' / مَنْجَأْ

 • Kurtuluş yeri.

menhere

 • (Çoğulu: Menâhir) Mahalle arasındaki süprüntülük.

menhut

 • Yontulmuş. Tıraş edilmiş. Yontulmuş ağaç.

mensi / mensî

 • (Mensiyye) (Nisyan. dan) Unutulmuş, hatırdan çıkmış.

mensiyat

 • (Tekili: Mensi) Hatırdan çıkıp unutulmuş şeyler.

mensiyet

 • Unutulma, hatırdan çıkma.

mercuh

 • Başka bir şeyin kendisine üstün tutulduğu şey.
 • Hasmından önce iddiasını ispata selahiyeti olmayan kişi.

mercum

 • (Recm. den) Recmolunmuş. Taşlanmış, taşa tutulmuş.

mered

 • Kötülükte inad.
 • Sakal belirmemek, sakal çıkmamak.

merhum

 • (Rahm. den) Kendine rahmet edilmiş.
 • Rahmete kavuşmuş. Dünyanın sıkıcı ahvâlinden kurtulup rahmet-i İlâhiyeye kavuşmuş olan. Dünya imtihanından kurtulup, vazifesini bitirmiş, paydosa kavuşmuş olan. (Vefat etmiş müslüman hakkında söylenir.)

mesalik / mesâlik

 • (Tekili: Meslek) Meslekler. Tutulan yollar. Süluk edilen yollar.
 • Meslekler, tutulan yollar.

mesavi / mesâvî / مساوی

 • Kötülükler, fenalıklar, ayıplar, kusurlar.
 • Kötülükler. (Arapça)

mesavi-i medeniyet / mesâvî-i medeniyet

 • Medeniyetin kötülükleri.

mesavi-i medeniyyet

 • Medeniyyetin fenalıkları, kötülükleri. (İsraf ve sefahet gibi)

mesbah

 • Doğacak yer ve zaman. Tulu' edecek yer. Tulu' edecek vakit.

meşgul

 • (Şugl. den) Bir işle uğraşan.
 • Dalgın.
 • Doldurulmuş, tutulmuş, işgal olunmuş.

meşhum

 • Cesaretli. Sözü geçer kimse. Zeyrek. Zeki. Akıllı.
 • Korkmuş. Korkutulmuş.
 • Çok güzel hareketli at.

meşk

 • Kırba. Tulumdan yapılmış su kabı. (Farsça)

meslah

 • (Çoğulu: Mesâlih) Tulu decek yer, doğacak yer.
 • Bir şey gözetecek yüksek yer.

meslek

 • Yol. Usul. Gidiş.
 • San'at. Geçim için tutulan yol.
 • Sistem.
 • Mezheb. Mâneviyatta tutulan yol.

mesluc

 • Yutulmuş, bel'olunmuş.

meslut

 • Kemiği üzerinden eti sıyrılmış.
 • Tıraş edilmiş. Yontulmuş.

mestur / mestûr / مستور / مَسْتُورْ

 • Örtülmüş. Setredilmiş. Gizlenmiş.
 • Örtülü, gizli.
 • Örtülmüş.
 • Örtülü, gizli, kapalı. (Arapça)
 • Örtülü.

mesture / mestûre

 • Örtülmüş, tesettürlü.
 • Örtülü kadın. İslâmiyetin emrettiği şekilde örtülmesi farz olan yerlerini örtmüş olan kadın.
 • Gizli tutulan resmi işlerde harcanmak için hükümetin emrine verilen para. (Buna tahsisat-ı mesture de denir.)
 • Örtülü.
 • Örtünmüş, örtülü.
 • Örtülü kadın.

metali'

 • Matla'lar. Tulu' edecek yerler veya zamanlar. Güneş veya benzerinin doğduğu yerler.
 • Ast: Herhangi bir yıldızın i'tidal-i rebii (Arz'ın güneş etrafındaki gezmesinde, 20 Mart'ta bulunduğu) noktasından geçmek üzere başlangıç kabul edilen daire ile bu yıldızın semavî istiva dairesi üzeri

mevkuf

 • Durdurulan. Vakfedilen. Dâimi bir halde bırakılan.
 • Tevkif edilen. Tutulup hapsedilen.
 • Ait, bağlı.
 • Durdurulan, tutulan.

mevkufat

 • (Tekili: Mevkufe) Bir zaman için tutulup alıkonulmuş mal veya para.
 • Vakfedilmiş mal, emlâk.
 • Gelirden artıp hazineye mâl edilen para.

mevkufen

 • Tutularak, durdurularak.

meyelan-ı şer / meyelân-ı şer

 • Kötülüğe eğilim gösterme.

meyl

 • Ortadan bir tarafa eğik olmak.
 • İstek. Yönelme. Arzu.
 • Sevme, tutulma, âşık olma.
 • Gönül akışı.
 • Eğilme, eğiklik, akıntı.
 • Sevme, tutulma, gönül akışı.

mezabil

 • (Tekili: Mezbele) Mezbelelikler, süprüntülükler, çöplükler.

mezad

 • Artırma ile yapılan satış.
 • Tuluk, dağarcık.

mezade

 • (Çoğulu: Mezaid) Tuluk, dağarcık.

mezahib / mezâhib

 • Mezhepler, tutulan yollar.
 • Mezhepler, tutulan yollar.

mezcuc

 • Süngülenmiş. Süngü ile dürtülmüş.

mezheb

 • Yol. Gidilen yol. Tutulan çığır.
 • Dinin esaslarında ve esas temel mes'elelerde bir olmakla beraber, teferruatta bazı muhtelif mes'eleler olması sebebiyle birbirinden az farklı müctehidlerin yolları. Müctehidlerden, kendilerine tâbi olunanların seçtikleri meslekleri. Füruatta Hanefi ve
 • Gidilen, tutulan yol.
 • Mezhep.

mezhep

 • Dinde tutulan yol.

mezkum

 • Zükâm hastalığına tutulmuş. Nezle olmuş, nezleli.

mezmum / mezmûm / مذموم

 • Yerilen, kötülenen, beğenilmemiş, çirkin.
 • Kötülenmiş, ayıplanmış. (Arapça)

miğfer / مغفر

 • Tulga. (Arapça)

mihneka

 • (Çoğulu: Mehânık) Maktul.
 • Gerdanlık.
 • Boğacak âlet.

mıkvem

 • (Çoğulu: Mekâvim) Saban ağacının tutulacak yeri.

mıntıkat-ül büruc

 • Burçlar mıntıkası. Coğ: Oniki burcun bulunduğu tutulma dairesi.

miri toprak / mîrî toprak

 • Beytülmâle yâni devlete âit toprak.

mis'eb

 • Bal konulan tulum, bal tulumu.

misal-i musaggar

 • Küçültülmüş örnek.

misal-i musağğar / misâl-i musağğar / مِثَالِ مُصَغَّرْ

 • Küçültülmüş örnek.
 • Küçültülmüş örnek.

misal-i musağğar-ı kainat / misâl-i musağğar-ı kâinat

 • Âlemin küçültülmüş örneği.

mişvez

 • (Çoğulu: Meşâviz) Tülbend.

mu'amma / mu'ammâ

 • Gizli, örtülü, anlaşılmaz veya anlaşılması güç şey.
 • Edebiyâtta bir ad sorulacak şekilde düzenlenmiş manzûm bilmece.

mu'tezil

 • Hatâsını itiraf edip, idrâk ederek melâmeti kabul eden. Kendi kötülüğünü kabul eden.

mu'zam

 • Bir şeyin en büyük kısmı. İ'zam edilmiş, büyütülmüş.

mu'zamat

 • (Tekili: Mu'zam) Büyük görülmüş veya büyütülmüş şeyler.

muaf / muâf

 • Afvolunmuş. İstisna edilmiş, ayrı tutulmuş. Bağışlanmış. Serbest.
 • Affolunmuş, ayrı tutulmuş.

muafiyet / muâfiyet / معافيت

 • Muaf tutulma. (Arapça)
 • Bağışıklık. (Arapça)

muafname

 • Afv kâğıdı. Bir şeyin muaf tutulup afvedildiğini gösteren kâğıt. (Farsça)

muahez değil

 • Eleştiri konusu değil, sorguya tâbi tutulmaz.

mübadil

 • Mübâdele olunmuş. Başkasının yerine getirilmiş, bir şeye bedel tutulmuş.

müberred

 • Soğutulmuş olan.

mübtela / mübtelâ / مبتلا

 • Dertli. Hasta. Başı sıkıntılı. Rahatsız. Belâlı. Düşkün. Tutkun. Tutulmuş.
 • Uğramış, tutulmuş, yakalanmış. (Arapça)
 • Mübtela olmak: Uğramak, tutulmak, yakalanmak. (Arapça)

mübtela'

 • (Bel'. den) Yenilmiş. Yutulmuş.

mübtela-yi aşk / mübtelâ-yi aşk

 • Aşka tutulmuş.

mübtela-yi maraz / mübtelâ-yi maraz

 • Hastalığa tutulmuş.

mücadele-i milliye

 • Milli mücadele.
 • Kurtuluş Savaşı. İstiklal Harbi. (1919 - 1922)

müceffef

 • Kurutulmuş. Suyu çekilmiş, nemi kalmamış, kurumuş.

müellefe-i kulub / müellefe-i kulûb

 • Kalbleri İslâm'a ısındırılmak istenenler. Kalblerine îmân yerleştirilmesi istenilen veya yeni îmân etmiş müslümanlar ve kötülükleri önlemek istenilen bâzı kâfirler olup, zekât verilen sekiz sınıftan biri iken hazret-i Ebû Bekr zamânında kendilerine zekât verilmesinin nesh yâni hükmünün kaldırıldığı

mufazzal

 • (Fazl. dan) Başkalarına üstün tutulmuş. Tafdil edilmiş.

müferrah

 • Ferahlanmış. Sıkıntıdan, üzüntüden kurtulmuş.

müflih

 • İflâh olan, selâmet bulan. Kurtulan. Felâha eren.
 • Kurtuluşa eren.
 • Kurtulan.

müflihin / müflihîn

 • (Tekili: Müflih) Selâmete çıkanlar, kurtulanlar, felâha erenler.

müflihun / müflihûn

 • (Tekili: Müflih) Kurtulanlar, iflâh olanlar, felâha erenler, müflihler, selâmete çıkanlar.

müfrat

 • Terk olunup unutulmuş.

müfteri / müfterî

 • İftira eden. Başkasına suç isnad eden. Yapmadığı kötülüğü isnâd eden.

mugammed

 • (Gamd. dan) Örtülü, kılıflı. Kınına konmuş.

mugatti / mugattî

 • Perdelenmiş, örtülmüş. Üstü örtülü.

mugril / mugrîl

 • Şişmiş maktul.

mugşa

 • (Gaşy. den) Bürünmüş, örtülmüş.

muhadder

 • (Muhaddere) Kapalı, örtülü.
 • Nâmuslu müslüman kadını.

muhammere

 • Başı beyaz, cesedi siyah olan koyun.
 • Örtülmüş nesne.

muhammes

 • Ateş üzerinde kızdırılıp kurutulmuş. (Kavrulmuş kahve gibi)

muhassal-ı mazbut

 • Elde tutulacak şekilde var olan, oluşan.

muhatara

 • Tehlike. Korkulacak hâle tutulmak.
 • Zarar. Ziyan. Korku.
 • Tehlike ve zarar ihtimali olan.

muhavvef

 • Korkulu. Korkutulmuş.

muhazara

 • (Çoğulu: Muhazarât) (Huzur. dan) Hatırda tutulan şeyler.
 • Tarihi ve edebi fıkra ve hikâyeler anlatma.
 • Konferans verme.

muhazarat / muhazarât

 • (Tekili: Muhazara) Akılda tutulan faydalı bilgiler veya hikâyeler.

muhtar kavl / muhtâr kavl

 • Bir mes'elede, bir mezhebin âlimlerinin çoğu tarafından mezhebin içinde mevcûd ictihâdlardan (büyük âlimlerin kitâb ve sünnetten çıkardıkları hükümlerden) seçilen ve bu seçime göre üstün tutulan ve fetvâya esâs alınan kavl, söz.

muhtecib

 • Hicablanmış. Perdeli. Örtülü. Örtülmüş. Saklanan. Gizlenen.

muhtesib

 • Eskiden İslâm devletlerinde iyiliği emredip, kötülüğü yasaklayan, engel olan ve cemiyette güzel ahlâk ve fazîletlerin korunmasına ve dînî hükümlerin uygulanmasına, çarşı ve pazarların düzenine bakmakla vazîfeli, ilim, fazîlet ve kuvvet sâhibi kimse.

muhyi / muhyî

 • Maddî mânevî hayat veren, dirilten, canlandıran, can ve ruh veren mânalarında olup, Cenab-ı Hakk'ın bir ismidir. (Ehl-i dünya küfür ve dalâlet karanlığında mânen ölü gibi iken Resul-i Ekremin (A.S.M.) mübarek irşadları ve iman nurları ile dirilmelerine ve o mânevî ölümden kurtulmalarına binaen Peyga

mukabele

 • Karşılık, karşılamak.
 • Mücadele.
 • Karşılaştırmak. Karşılıklı yapılan iş, karşılıklı yapılan okuma.
 • Camide Kur'ân-ı Kerimi okuyup halka dinletmek.
 • Yüz yüze olmak.
 • Düşmanın şerrinden kurtulmak ve onun şiddetini kaldırmak için onu yıldıracak tedbirde bulunm

mukalled

 • (Kald. dan) Boynuna gerdanlık takılmış.
 • Padişah tarafından nişan takılan kimse.
 • (Taklid. den) Taklid edilen. Örnek tutulan. Misal alınan.

mukanfez

 • Üzeri yumuşak dikenlerle örtülü olan hayvan. Kirpi.

mukarreb

 • Yakınlaştırılmış.
 • Cennette dereceleri en yüksek olan.
 • Tasavvufta, nefslerinin sevgisinden kurtulmuş, kalbinde Allahü teâlâdan başka hiçbir şeyin sevgisi kalmayan, yalnız Allahü teâlâyı isteyen.

mukrib

 • Nöbete tutulmuş at.

muktefa

 • (Kafâ. dan) İzinden gidilmiş. Ardına düşülmüş. Misâl alınmış, örnek tutulmuş.

müleslis

 • Mütereddit, tereddütlü, kuruntulu kimse.

mülim / mülîm

 • Kendini levm etmek. Melâmette olmak. Kusurunu anlayıp kendisini kötülemek.

mümtaz

 • İmtiyazlı, seçkin, üstün tutulmuş.
 • Diğerlerinden ayrılmış, üstün, seçkin, seçilmiş.
 • Ayrı tutulan.

mün'am

 • Çok kıymetli ve nazlı olarak büyütülmüş.

münacat / münâcât

 • Dua, kurtuluş için Allaha yalvarma.

müncezib

 • Tutulmuş.

münci

 • İncâ eden. Kurtaran, necat veren.Resul-i Ekremin (A.S.M.) insanların azabtan kurtulmasına ve dünyâ ve âhiret saadetlerine sebeb olmasından mübarek isimlerinden birisi de münci olmuştur.

münehmes

 • Örtülü, saklı, gizli.

münevvem

 • Uyutulmuş. Gaflet verilmiş. Unutturulmuş.

münezzeh

 • (Nezahet. den) Tenzih edilmiş, teberri edilmiş.
 • Pâk, kusur ve noksanlıklardan uzak. Hiç bir şeye muhtaç olmayan. Kötülükten, kusurdan ve noksanlık gibi şeylerden tenzih edilen.

münferic

 • İnfirac eden. Çok açık. Açılan, genişleyen.
 • Gam, gussa ve kederden kurtulmuş.
 • Arası geniş. Açık olan. İki tarafı birbirinden uzak olan.

münhasif

 • Sönmüş, batmış, tutulmuş.

münkesif

 • Küsufa uğramış, tutulmuş, tutulan.
 • Tutulmuş.

münzevi / münzevî

 • İslâmiyet'in emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak, kötülüklerden korunmak ve kalb huzûru ile ibâdet yapabilmek için bir köşeye çekilmiş olan kimse.

münzir

 • (Nezir. den) Olacak bir şeyi haber vererek korkutan, akibetin kötülüğünü bildiren.
 • Kâfir ve münafıkların Cehennem'e gideceğini haber veren.

münzirat / münzirât

 • Haber verip kötülüğünü söyleyerek korkutanlar.

müphem

 • Kapalı, örtülü, belirsiz.

müptela / müptelâ / مبتلا

 • Uğramış, tutulmuş, yakalanmış. (Arapça)
 • Müptelâ olmak: Tutulmak, yakalanmak, uğramak. (Arapça)

murassa'

 • Süslü. Kıymetli taşlarla süslenmiş. Sırmalı.
 • Birbirine yanaştırılmış. Oturtulmuş.
 • Edb: İki mısra veya iki fıkrası birbiri ile aynı vezin ve kafiyede olan söz veya beyit.
 • Bir nevi yazı.

müreccah

 • (Rüchân. dan) Daha ileride kabul edilen, üstün tutulan, tercih edilen.

müreddef

 • Edb: Redifli olan manzum söz.
 • Peşinden yürütülmüş.

mürehheb

 • Korkutulmuş, terhib edilmiş.

murzia

 • (Rızâ. dan) Çocuğa süt emziren. Meme veren. Sütnine. Bebeğe süt vermek üzere para ile tutulmuş kadın.

müşa'şa

 • (Şa'şaa. dan) Parlayan, parıldayan.
 • Dedbedeli, gürültülü, patırtılı.
 • Karışmış, karışık.

musab / musâb / مصاب

 • Yakalanmış, tutulmuş, uğramış. (Arapça)
 • Musâb olmak: Yakalanmak, tutulmak. (Arapça)

musabiyet

 • Bir hastalığa tutulma. Bir musibete giriftar olma.

müsag

 • Kolay yutulmuş. Boğazdan kolaylıkla geçirilmiş.

müşağabe / müşâğabe

 • Aldatıp kötülük etme.

musaggar

 • (Sagir. den) Küçültülmüş. Tasgir olunmuş, küçük yapılmış.

musağğar

 • Küçültülmüş.

müsakkaf

 • (Çoğulu: Müsakkafât) (Sakf. dan) Üstü dam veya tavanla örtülmüş. Tavanı veya damı olan.

musayefe

 • (Sayf. den) Bir yaz tutulmak üzere pazarlık etme. Ücretle tutma.

müsedded

 • (Sedad. dan) Uzunlamasına doğrultulmuş.
 • İstikametle amel eden kişi.

musi'

 • Kötülük işleyen, günahkâr, isyankâr.

müsi'

 • (Sev'. den) Yaramaz, itaatsiz, iş görmez. Kötülük işleyen.
 • Kötülük eden.

müstagfir

 • (Gufran. dan) İstiğfar eden. Günahlarının örtülmesini, bağışlanmasını Allah'tan (C.C.) isteyen.

müstahzar

 • (Huzur. dan) Hazır, hazırlanmış.
 • Huzura getirilmiş. Zihinde tutulan.

mustatil

 • (Tul. den) Uzayan, İstitâle eden.
 • Geo: Dikdörtgen.

müste'cer

 • Kira ile tutulmuş olan.

müstehdif

 • (Hedef. den) Hedef tutan. Hedef tutulan. Hedef gibi dikilip duran.

müsteşhed

 • (Çoğulu: Müsteşhedât) şâhid olarak gösterilen. şâhid tutulan.

müsteşhedat / müsteşhedât

 • (Tekili: Müsteşhed) şâhid olarak gösterilen kimseler. şâhid tutulan kişiler.

müstesna / müstesnâ / مُسْتَثْنَا

 • İstisna edilen. Ayrı tutulan, ayrı muameleye tabi olan. Kaide dışı bırakılmış olan.
 • Ayrı tutulan.

müstetir

 • (Setr. den) Örtülü, gizlenen. Gizli, saklı.
 • Gizli, örtülü.
 • Örtülü.

mutantan

 • Debdebeli. Tantanalı. Gürültülü. Gösterişli ve şatafatlı.

mutavele

 • (Tul. dan) İşi uzatma, sürüncemede bırakma.

mutavvel

 • (Tul. dan) Uzatılmış, uzun uzun.

mütebekkim

 • (Bekem. den) Konuşurken kekeleyen, tutulup kalan.

mütebekkimane / mütebekkimâne

 • Kekeliyerek, dili tutularak. (Farsça)

mütebettil

 • (Betl. den) Tebettül eden, fani şeyleri bırakıp Allah'a yönelen.

müteessif

 • Üzüntülü.

müteessir / مُتَأَثِّرْ

 • Te'sir altında kalmış. Acımış yahut sevinmiş. Hissiyatına dokunmuş.
 • Üzüntülü.
 • Üzüntülü, etkilenen.

müteessirane / müteessirâne

 • Üzüntülü bir halde.

müteessiren

 • Üzüntülü olarak.

mütegammid

 • (Gamd. dan) Örtülü. Kınlı, kılıflı.

mütehallis

 • (Hulus. dan) Kurtulan, halâs bulan.
 • İkinci olarak başka bir ad takınan. Mahlâs alan.

müteneşşib

 • Bir şeye ilişip tutulan.

müteressib

 • (Rüsub. dan) Dibe çöken, tortulanan.

müteşekkik

 • Şek ve şüphede kalan. Şek ve şüpheden kurtulamayan.

mütevehhim

 • Evhamlı, vehimli, kuruntulu.
 • Kuruntulu.

müteverrimin / müteverrimîn

 • (Tekili: Müteverrim) Veremliler. Verem hastalığına tutulmuş kimseler.

mutlak fena / mutlak fenâ

 • Allahü teâlâdan başka her şeyin kalbden çıkıp, isimlerinin bile unutulması.

mutmainne

 • İtmînân bulan, rahatlayan, huzur ve sükûna kavuşan.
 • İslâmiyet'in emirlerini yapıp, yasaklarından kaçınarak ve Allahü teâlâyı zikrederek itminana huzur ve sükûna kavuşan, şüphe ve tereddütlerden kurtulan nefis.

müvaele

 • Necat talep etmek. Kurtuluş için talepte bulunmak.

muzahrafat-ı arziye

 • Dünyanın süprüntüleri, pislikleri.

muzahrefat

 • Süprüntüler, atıklar.

müzahrefat / müzahrefât / مزخرفات

 • Süprüntüler, dışı süs içi pis şeyler.
 • Gayr-i hâlis. Yaldızlı.
 • Dünyanın daima değişen ve zail olan ziynetleri.
 • Süprüntüler, pislikler.
 • Pislikler, süprüntüler, döküntüler. (Arapça)

muzam / mûzam

 • En büyük kısım, büyütülmüş.

muzmer

 • Gizli, saklı, örtülü. İzmar edilmiş. İçinde saklı kalmış.
 • Gizli, örtülü, saklı, dışarıya vurulmamış, içte gizli.

muzmerat

 • Örtülü, gizli şeyler.
 • (Tekili: Muzmer) Örtülü, saklı, gizli, dışarı vurulmamış.

na'ra

 • (Çoğulu: Na'rât) Yüksek sesle uzun uzun bağırma.
 • Tar: Eskiden yangına giderken ve dönerken kalabalık caddelerde, geçitlerde, dönemeçlerde, meydanlarda tulumbacıların içlerinden "naracı" adı verilen birinin bağırması yerinde kullanılır bir tâbirdir. Nâra atmakla yangın münasebetiyle s

na-mestur

 • Açık, meydanda, âşikâr. (Farsça)
 • Örtülmemiş. (Farsça)

na-teraş

 • Mc: Terbiye görmemiş, kaba saba. Yontulmamış.

na-tıraş

 • Yontulmamış, tıraş olmamış, terbiye görmemiş. Ham, kaba. (Farsça)

naci / nâcî / ناجى / nacî / نَاجِي

 • Kurtulan. Necat bulan.
 • (Mi: 1849-1892) Muallim Naci diye meşhur olan bir İstanbul'lu şâir. Lügat-ı Naci'yi "Fetva" kelimesine kadar hazırlamıştır.
 • Kurtulmuş, necat bulmuş. Cennetlik olan.
 • Kurtulan.
 • Kurtulan. (Arapça)
 • Kurtulan.

nafi' ve darr / nâfi' ve dârr

 • "Fayda ve zarar, iyilik ve kötülük kendisinden olan" mânâsına Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden).

naime

 • Rahatlık içinde nazlı büyütülmüş kadın.
 • Yumuşak yapılı hayvancıklar.

nakıh

 • (Çoğulu: Nukuh) Tam olarak iyileşip hastalıktan kurtulmayan.

nakih

 • (Nekahet. den) Hastalıktan yeni kurtulmuş olup henüz zayıf olan kimse.

nakz

 • Halâs olmak, kurtulmak.

nassi / nassî

 • Nass'a ait. Her türlü şübhe ve tereddüdün ve tenkidin üstünde tutulacak şekilde olan kesinlik, kat'ilik, açıklık. Bedahet.
 • Âyet ve hadisle doğruluğu sâbit olan.

nebg

 • Un öğütülürken tozan un.
 • Görünmek, zâhir olmak.

neca

 • Evmek. Acele etmek.
 • Halâs olmak, kurtulmak.

necat / necât / نَجَاتْ

 • Kurtuluş, selâmet.
 • Hırs ve hased.
 • Yüksek mekân.
 • Ağaç budağı.
 • Mantar.
 • Kurtulma, kurtuluş.
 • Kurtulma, kurtuluş.
 • Kurtuluş.
 • Kurtuluş.
 • Kurtuluş.

necati / necatî

 • Kurtulmaya ait, kurtulmakla ilgili.

necr

 • Ağaç yonmak.
 • Şiddetli sevk.
 • Asıl.
 • Renk.
 • Halâs, kurtuluş.

nefr

 • Heyecan verici bir emirden dolayı bir yerden bir yere fırlayıp çıkmaktır. Ürkmek demek olan "Nüfur" da bu mânâdandır. Fakat "Nüfur" tek başına kaçıp kurtulmak için menfi bir harekette kullanıldığı hâlde; "nefr", düşmana karşı gaza için fırlayıp çıkmakta kullanılır. Ve böyle çıkıp toplanan cemaate "n

nefs

 • İnsanı daima kötülüğe, hazır zevk ve isteklere sevk eden duygu.
 • Can.
 • İnsanın kendisi, kişi, beden.
 • Hakîkat, cevher, asıl, öz. İnsanda ve cinde şer, kötülük kuvveti. Şerîate yâni dîne uymayan isteklerin kaynağı. Buna nefs-i emmâre de denir.

nefs muhasebesi / nefs muhâsebesi

 • İnsanın, dâimâ kötülük ve günâh işlemek istiyen nefsini hesâba çekip, kontrol etmesi ve gerektiğinde onu cezâlandırması

nefs- i emmare / nefs- i emmâre / نفس اماره

 • Kötülükleri emreden nefis.

nefs-i emmare / nefs-i emmâre

 • Kötülüğü emr eden nefs.
 • İnsanı daima kötülüğe, yasak zevk ve isteklere sevk eden duygu.

nefs-i insaniye

 • İnsanda bulunan ve onu kötülüğe yönelten duygu.

nefs-i levvame

 • Kötülüğü işledikten sonra fenâlığını hatırlayarak insanı rahatsız eden pişmanlık hâli ve vicdan rahatsızlığı.
 • İnsanın, kendine ait kötülük ve günahını görüp fenalığını bilen ve hayra meyleden iradesi.

nefs-i mülhime