LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Osmanlıca - Türkçe Sözlük'te T s kelimesini içeren 35 kelime bulundu...

adiyat suresi / âdiyat suresi / âdiyât sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 100. suresinin ismi olup, Medine-i Münevvere'de nâzil olmuştur.
 • Kur'ân-ı kerîmin yüzüncü sûresi.

ankebut suresi / ankebût sûresi

 • Kur'an-ı Kerimin yirmidokuzuncu suresidir. Mekkidir. (Allahtan başkasına güvenenlerin, dünyayı avlamak için kurdukları teşkilâtını bir örümcek ağına benzeten, örümcek meseli zikrolunan bir suredir.)
 • Kur'ân-ı kerîmin yirmi dokuzuncu sûresi.

arz ve semavat san'atkarı / arz ve semâvât san'atkârı

 • Dünyayı ve gökleri mükemmel bir san'atla yaratan Allah.

bat satışı / bât satışı

 • Şartsız, kesin satış, alış-verişte şart koşmama.

beraat satışı / berâât satışı

 • Zekât toplayan âmillerin (memurların), köylüden alacakları zekât ve uşrun cins ve miktârını gösteren ve berâât adı verilen senedlerin satışı.

bid'at sahibi / bid'at sâhibi

 • Bid'at ehli.

dad-ı hak ra kabiliyyet şart nist / dâd-ı hak râ kabiliyyet şart nist

 • Cenab-ı Hakk'ın lütf u ihsanında kabiliyyet şart değildir.

fesat şebekesi

 • Bozgunculuk ve fenalık yapan düşünce ağı, akımı.

fussilet suresi / fussilet sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 41. suresidir. Mekkî'dir. Secde, Sure-i Akvat ve Mesabih Suresi de denir.
 • Kur'ân-ı kerîmin kırk birinci sûresi. Secde sûresi ve Hâ mîm de denir.

gabit sahrası / gabît sahrâsı

 • Gabît çölü; Arap Yarımadasında, Benî Yerbû' kabilesinin yaşadığı ve bugün Yemen sınırları içerisinde yer alan bir çölün adı.

hidayet serdarı / hidâyet serdarı

 • İman ve Kur'ân hakikatlerini açıklayarak doğru ve hak yolu gösteren komutan.

hilafet saltanatı / hilâfet saltanatı

 • Hilafetin egemenliği.

hilkat şeceresi

 • Yaratılış ağacı.

hüceyrat şehri

 • Küçük hücreciklerden meydana gelen şehir.

hucurat suresi / hucurât sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'de 49. suredir. Medine-i Münevvere'de nâzil olmuştur.
 • Kur'ân-ı kerîmin kırk dokuzuncu sûresi.

kainat sahibi / kâinat sahibi

 • Evrenin ve herşeyin yaratıcısı ve sahibi Allah.

kainat seması / kâinat seması

 • Kâinatın ve bütün varlıkların üzerinde duran gökyüzü; burada bütün varlıklar âlemi dünyaya, onu kuşatan gökyüzü ise yücelerde bulunan manevî âlemlere benzetilmiştir.

kainat sultan / kâinat sultan

 • Kâinatın ve bütün varlıkların sultanı olan Allah.

kainat sultanı / kâinat sultanı

 • Evrenin ve herşeyin yaratıcısı ve Sultanı Allah.

kitabet san'atı / kitâbet san'atı

 • Yazı yazma san'atı.

kıyamet suresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 75. Suresi olup "Lâ Uksimu" Suresi de denir. Mekkidir.

küvviret suresi

 • Kur'an-ı Kerim'de 81. Suredir. İzeşşemsü Küvviret veya Tekvir Suresi de denir. Mekke-i Mükerreme'de nâzil olmuştur.

mikat sünneti

 • Hacca niyet edenin ihrama girmesi.

mürselat suresi / mürselât sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yetmiş yedinci sûresi.

müsakat şirketi / müsâkât şirketi

 • Bağda üzüm, bahçelerde meyve ve bostanlarda sebze yetiştirmek için, toprak sâhibi ile çalışacak kimse arasında yapılan şirket, ortaklık.

mutavassıt sureler

 • (Bak: Evsat-ı mufassal)

naziat suresi / nâziât sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 79. Suresidir. Sâhire ve Tâmme Suresi de denir.
 • Kur'ân-ı kerîmin yetmiş dokuzuncu sûresi.

saffat suresi / sâffât sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 37. suresidir. Mekkîdir.
 • Kur'ân-ı kerîmin otuz yedinci sûresi.

şeriat sahibi

 • İlâhi kanunların sahibi olan Allah.

tarik-ı velayet serlevhası / tarik-ı velâyet serlevhası

 • Velilik yolunun başlığı; 29. Mektubun 9. kısmı olan Telvihat-ı Tis'a.

tayınat senedi

 • Görevlendirme belgesi.

tebbet suresi / tebbet sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yüz on birinci sûresi.

tilavet secdesi / tilâvet secdesi

 • Kur'ân-ı kerîmdeki on dört secde âyetinden herhangi birini okuyan veya işiten bir mükellefin yâni akıllı ve ergenlik çağına erişmiş bir müslümanın yapması vâcib (lâzım gelen) secde. Secde âyetleri, Kur'ân-ı kerîmin; A'râf, Ra'd, Nahl, İsrâ, Meryem, Hac, Furkân, Neml, Secde, Sâd, Necm, İnşikâk ve Ala

vücut sahası

 • Varlık alanı.

zariyat suresi / zâriyât sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 51. suresidir. Mekkîdir.
 • Kur'ân-ı kerîmin elli birinci sûresi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın