LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Suret ifadesini içeren 549 kelime bulundu...

a'raf suresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 7. suresidir. Mekke-i Mükerremede nâzil olmuştur. Suret-ül Mikat, Suret-ül Misak, Elif lâm mim sâd gibi isimleri de vardır.

a'yan-ı sabite / a'yan-ı sâbite / a'yân-ı sabite

 • Tas: İlm-i İlâhide eşyanın ezelden beri sâbit olan sûret ve hakikatları. Mevcudat-ı ilmiye.
 • Allah'ın ilminde varlıkların değişmez suretleri, öz mahiyetleri.

abese

 • (Abs. den) Çehresini çattı, sureti kerih oldu (meâlinde).

abidane

 • Kul olarak, ibâdet edene yakışır surette. (Farsça)

acemane / acemâne

 • Acemlere yakışır suret. Yabancı gibi. (Farsça)

acibe / acîbe

 • Alışılmış surette olmayan. Çok hârika. Acib ve garip, hayret verici, şaşılacak şey.

aculane / aculâne

 • Acele edene yakışır suretde.

acz yolu

 • Çok güçsüz olduğunu ve her an Allah'ın yardımına muhtaç olduğunun bilmek suretiyle Allah'a varma yolu.

adaletkarane / adâletkârane

 • Adâletlice. Adalet sahibine yakışır şekilde, insaflı ve haklı surette. (Farsça)

adeta / adetâ

 • Âdet olduğu üzere, her vakitki gibi, alelâde. Bayağı surette, âdi bir suretle. Düpedüz.

adilane / âdilâne

 • Adalet sahibi bir adama yakışır surette.

ahrarane

 • Hürriyetçilere yakışır tarzda. Serbestçe. Hür olana yakışır surette. (İnsana karşı hürriyet, Allah'a karşı ubudiyyeti intac eder. Mün.) (Farsça)

ahsen-i takvim / ahsen-i takvîm

 • En güzel kıvama koyma.
 • Cenab-ı Hakkın her şeyi kendisine lâyık en güzel kıvam, sıfat ve surette yaratması. İnsanın en yüksek ve câmi isti'dâd ve kabiliyetlerde ve en güzel surette yaratıldığı.
 • En güzel boy ve sûret. Bedenen ve rûhen en güzel olan.

akılane / âkılâne

 • Akıllı kimseye yakışır surette, akıl ve idrakle. (Farsça)

aks-i misal / aks-i misâl / عَكْسِ مِثَالْ

 • Sûretin yansıması.

alavere

 • Vapurlara kömür vermek için bordaya kurulan kademeli iskele.
 • Tulumbanın basıp emme suretiyle işlemesi.
 • Herc ü merc. Karışıklık, kargaşalık.
 • Bir şeyin elden ele verilerek veya atılarak aktarılması.

ale-l-ıtlak

 • Umumiyetle. Mutlaka. Bir suretle kayıtlı olmayarak. Mingayri tahsis.

alem-i misal / âlem-i misâl / عَالَمِ مِثَالْ

 • Varlıkların kendilerinin değil de sûretlerinin, görünüşlerinin bulunduğu âlem.
 • Her şeyin suretlerinin bulunduğu âlem.

alem-i suver / âlem-i suver

 • Sûretler âlemi, görüntüler dünyası.

alettahkik

 • (Ale-t-tahkik) Hakikat üzere, kat'i surette. Besbelli.

alimane / âlimâne

 • Alimlere yakışır surette. Bilenlere yakışır şekilde. (Farsça)
 • Âlimlere yakışır surette.

ameli / amelî

 • (Ameliyye) Amele mensup ve müteallik olan. Fiil olarak. İşlemek suretiyle. Pratik. Tecrübeli.

amiyane / âmiyane

 • Âdice. Bayağıca. Cahillere yakışır surette. (Farsça)

amuden

 • Dik olarak, dikine. Dik surette.

an'ane

 • Âdet, örf.
 • Ağızdan nakledilen söz, haber.
 • Ist: Bir haberin veya bir hadis-i şerifin "an filân, an filan" diye râvileri bildirilmek suretiyle olan nakil.
 • Silsile.
 • Müezzin ezân okurken "teganni" ederse; ona da "An'ane" denir.

arazi-i mevkufe / arâzi-i mevkufe

 • Vakfedilmiş yerler. Bir hayır işine devamlı surette tahsis edilmiş yerler.

arazi-i muhtekere / arâzi-i muhtekere

 • Kiracısı tarafından üzerine bina yapılmak veya ağaç dikilmek üzere senelik bir ücret karşılığında kiraya verilen arazi. (Kiracı, kira bedelini her sene arâzi sahibine vererek o arâziyi devamlı sûrette elinde bulundurur.)

arifane / ârifane / ârifâne / عَارِفَانَه

 • Arife yakışır surette. Bilene yakışır şekilde. İrfan sahibi olarak. (Türkçe)
 • Allahı tanıyana yakışacak sûrette.

arz-ı belde ta'yini

 • Ast: Herhangi bir bölgede kutup yıldızı veya diğer yıldızlarla astronomik hesaplar yapmak suretiyle o yerin arzını tayin etmek.

asafane / asafâne

 • Bir vezire yakışır surette ve hâlde. (Farsça)

avam-perestane

 • Avam kimselere yakışır şekilde. (Farsça)
 • Şiddetli halk taraftarı olan birine yakışır sûrette. (Farsça)

ba-anki

 • Şu sûretle ki, o şartla ki.

bagiyane

 • Allah'a isyan edenlere ve âsilere yakışır surette. (Farsça)
 • Zâlimlere yakışır şekilde. (Farsça)

bahadırane

 • Yiğitçesine, kahramana yakışır surette. (Farsça)

bakiyane / bâkiyâne

 • Bâki olana yakışır surette. Ebediyyete yakışır şekilde. Sonsuzca. (Farsça)

bari / bâri

 • Varlıklara biçim verip şekillendiren ve onları mükemmel bir surette yaratan Allah.

bari' teala ve tekaddes / bâri' teâlâ ve tekaddes

 • Varlıklara biçim verip şekillendiren, onları mükemmel bir surette yaratan, yüce ve her türlü eksiklikten uzak Allah.

basit kesir

 • Sûreti (payı), mahrecinden (paydasından) küçük kesir. 2/5 gibi.

baştina

 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında Balkanların bazı yerlerinde devlet arazisinden tapu ve miras suretiyle geçen tarla.

bedih-ül butlan

 • Bâtıl olduğu âşikar surette belli. Bâtıl, haksız bir hüküm veya görüş olduğu herkesçe bilinen.

beyan-ı zaruret

 • Huk: Zaruri beyandır. Susmak suretiyle ifade edilen mâna, beyan-ı zaruret kabilindendir.

bil'istihkak

 • Hak etmek suretiyle.

bilistihkak

 • Hak etmek sûretiyle.

bilmüşahede

 • Görmek suretiyle, görerek.

bir guna / bir gûna

 • Hiçbir suretle. Bir suretle. Bir türlü.

biyonik

 • Canlıların, yaşadıkları muhit içinde değişen şartlara uygun nasıl hareket ettiklerini inceleyerek canlıları model almak suretiyle benzer hareketleri yapabilecek makinelerin yapılması işiyle uğraşan ilim ve fen.

bünye

 • Bir şeyin vücut yapısı. Vücut, beden. Fıtrat.
 • Şekil, tarz, sûret.

burc

 • Belli bir şekil ve surete benzeyen sabit yıldız kümesi.
 • Muayyen bir şekil ve sûrete benzeyen sâbit yıldız kümesi.
 • Tek hisar kule, kale çıkıntısı.
 • Dünyaya göre güneşin döndüğü yerin onikide bir kadarı.

burç

 • Belli bir şekil ve surete benzeyen sabit yıldız kümesi.

bürhan

 • Delil, hüccet, isbat vasıtası.
 • Man: Yakînî mukaddemelerden meydana gelen kıyas.
 • Red ve inkâr için itiraz kabul edilmeyecek surette isbat-ı hakikat eden kavi hüccet.

büzürgane / büzürgâne

 • Büyük, ulu bir kimseye yakışacak sûrette. (Farsça)

cahid

 • Mânen, kavlen, kalemen ve maddeten cihad eden. Mücâhid olan. Din düşmanı ile elinden geldiği kadar mânen, kavlen, kalemen ve maddeten cenkeden, vuruşan. Mümkün olduğu kadar gayretle çalışan. Kur'an ve İman hakikatlarının neşrinde çalışmak suretiyle mücahede eden.

cebhe

 • Yüz, ön taraf. Harp sahası. Muharebe edilen yer.
 • Alın.
 • Bir binanın veya o cinsten bir şeyin ön tarafı.
 • Gökteki ayın menzillerinden birisinin ismi olup arslan suretinin cephesidir, dört yıldız arslan alnına benzetilmiştir.
 • Bir kavmin ve cemaatin seyyidi.

cehl-i basit

 • Bilmediğini bilmek sûretiyle olan câhillik.

cehreten

 • Aşikâr sûrette, aleni bir şekilde, açıktan açığa.

celb-i suret

 • Uzakta olan bir şeyin sûretini resmini yanına getirmek.

cem'an

 • Bir yere toplamak suretiyle, toplanmış olarak.

cem'iyyet

 • (Cemiyet) Topluluk, birlik. Hey'et.
 • Bir yere cem' olma.
 • Mânevi birlik teşkil eden cemaat.
 • Huk: Kazanç paylaşmaktan başka bir maksadla, ikiden ziyade şahsın ilim ve mâlumâtlarını ve faaliyetlerini devamlı bir şekilde birleştirmek suretiyle bir esas nizamnameye müstenid

cennet

 • Allah'a (C.C.) inanan ve O'na ibadet ve itaat edenlerin, iman ve İslâmiyyet'e ihlâs ve sadâkatle hizmet edenlerin, Kur'ana bir hizb-ül Kur'ân olarak mücâhidâne bir sûrette hizmetkâr olan mücâhidlerin, cihâd-ı diniyye erlerinin âhirette fazl-i İlâhi ile gidip ebediyyen içinde kalacakları mekân ve mes

cerre çıkma

 • Eski zamanda medrese talebelerinin, mübarek üç aylar olan Receb, Şaban ve Ramazanda köylere dağılıp halka, ahaliye dini nasihatlarda bulunmak, namaz kıldırmak veya müezzinlik etmek suretiyle para ve erzak toplamaları.

cezmen

 • Kestirip atmak sûretiyle.

cinas-ı nakıs / cinas-ı nâkıs

 • Edb: Cinaslı kelimelerin birinde veya birkaç harfin ziyade olması suretiyle yapılan cinas. (dem, âdem gibi.)

cuşacuş

 • Çok coşkun, taşkın. Pek coşkun ve taşkın bir sûrette. (Farsça)

dağvari

 • Dağ gibi, dağ cesametinde. Dağ büyüklüğünde. Dağa benzer surette. (Farsça)

daima

 • (Devam. dan) Her vakit, bir düziye, daimî suretde.

dar-ül karar / dâr-ül karar

 • Kararlı surette kalınan, kıyametten sonraki yer. Cennet. Dâr-ül Beka.

delalet-i zatiye / delalet-i zâtiye

 • Kendi zatı ile, bizzat kendisini eserleri ile göstermek suretiyle olan delâlet, şahidlik.

dervişane / dervişâne

 • Dervişe yakışır halde, saflık ve kalenderlikle. Müstağni ve fakir bir surette. (Farsça)

desisekarane / desisekârâne

 • Hilekârcasına. Desise ve hile edene yakışır surette. (Farsça)

devr

 • Bir şeyi elden ele aktarma. Vefât eden bir müslümanın sağlığında kılamadığı namaz, tutamadığı oruç ve veremediği zekât gibi borçlardan kurtulması için birkaç fakirin kendilerine ölünün vasî veya velîsi tarafından verilen fidyeyi alıp, gönül rızâsıyla tekrar geri vermek sûretiyle yapılan muâmele.

düma

 • (Tekili: Dümye) Suretler. Küçük putçuklar.

dümye

 • (Çoğulu: Dümâ) Oyun.
 • Ağaçtan yapılmış nakışlı suret. Sanem.

ebced

 • Arabça Eski Sâmi alfabesindeki harf sırasının sayı değerine göre tertiplenmesinden meydana gelen birinci kelime. Bu tertip İbrâni ve Süryâni Alfabesindeki harfleri içine alır. İbâredeki kelimelerin sırası ve harflerin rakam değerleri şu suretle gösterilmektedir (Ebced), (Hevvez), (Hutti), (Kelemen),

ecel-i kaza / ecel-i kazâ

 • Tehlikeye uğramak suretiyle gelen ecel.

edibane / edibâne

 • Edibe yakışır, terbiyeli bir surette. Edebiyatçı gibi. (Farsça)

emaneten

 • Emanet yoluyla, emanet olarak.
 • Bir resmî daire tarafından bizzat, ihale şeklinde ve iltizam suretiyle olmayarak.

emirane

 • Emredene yakışır bir surette. Emir gibi. (Farsça)

emr

 • Buyruk; emredenin, emrolunandan bir işin yapılmasını istemesi veya bu sûretle yapılması istenen şey.
 • İş.

enlem

 • (Arz dairesi) t. Yer yüzünde herhangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değeri. Dünyanın büyüklüğü X. yy. başlarında Sincar sahrasında ve Kûfe civarında bir meridyenin uzunluğunu ölçmek suretiyle bulan Musa Oğulları nâmıyla tanınan Muhammed, Ahmed ve Hasan isimlerindeki üç kardeş

errahim

 • En merhametli, büyük nimetler veren, verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük ve ebedi nimetler vermek suretiyle mükâfatlandıran Allah (C.C.)

esbab-ı feshiyye

 • Huk: Bir i'lâmın istinaf suretiyle bozulmasını icabettiren sebepler.

esnam

 • (Tekili: Sanem) Putlar. Tapılan heykeller. Suretler. Sanemler.

evrek

 • Çocukların ağaca ip takmak suretiyle yaptıkları salıncak. (Farsça)

fa'alane / fa'alâne

 • Hiç durmazcasına çalışarak. Daima çalışır surette. (Farsça)

fahimane / fahimâne

 • İtibar ve nüfuz sahibi kimseye yakışır şekilde, fahim olana yakışacak surette. (Farsça)

fakirane / fakirâne / فَق۪يرَانَه

 • Fakir bir kimseye yakışacak surette. Fakircesine. (Farsça)
 • Fakir bir sûrette.

fal

 • Atılan boncuk ve baklaya, koyunun kürek kemiğine ve benzerlerine bakmak sûretiyle gaybdan, gelecekten haber verme işi.

fazu'

 • Çocukları korkutmak için yapılan çok korkunç suret.

fedakarane / fedakârane

 • Canını ve herşeyini feda eder derecesinde. Her türlü eziyet ve zahmetlere göğüs gererek, dâvası uğruna sebat edene yakışacak surette. (Farsça)

ferzendane / ferzendâne

 • Evlâd gibi. Evlâda yakışır surette.

feth

 • Açma, başlama.
 • Zaptetme. Ele geçirme. Zafer. Nusret.
 • Faydalı şeyleri elde etmek için yolları açmak. Muğlak şeyleri açmak. Bu iki suretle olur. Biri, basâr ile idrâk olunur. Gam ve kederi gidermek gibi. İkinci de: İki nevi olup birincisi; dünya işlerinde olur. Sürur vermekle g

feth-i suver / فَتْحِ صُوَرْ

 • Allah'ın Fettâh isminin tecellisiyle her canlıda suretlerin açılması, yaratılması.
 • Suretlerin meydana çıkışı. Her mahlûkun Allah'ın ilim, irade ve kudretiyle en münasib şekilde suretlerinin açılışı.
 • Sûretleri açma.

fettah / fettâh

 • Herşeyi lâyık olduğu şekil ve suretlerde açan, fetihler ve açılımlar müyesser eden Allah.

fettah-ı allam / fettâh-ı allâm

 • Herşeyi en ince ayrıntılarına varıncaya kadar bilen ve her şeye ayrı ayrı sûretler veren; Allah.

fettahiyet / fettâhiyet

 • Fethedicilik; Allah'ın her şeye lâyık bir şekil ve suret verme sıfatı.

fettahiyyet

 • Fethedicilik. Her şeye lâyık bir şekil açmak ve suret vermek sıfatı.

fevkalade / fevkalâde

 • Âdetin fevkinde. Ayrıca, hususi surette. Bilinenlerin üstünde. Müstesna ve yüksek bir surette.

fezaa

 • Yolda ve tarlada yapılan ve höyük denilen suret.

frenk sakalı

 • Eskiden frenkleri taklid suretiyle bırakılan sakal hakkında kullanılan bir tabirdi. Çeneye gelen kısım uzunca bırakılıp, yukarı tarafları kısa kesilen veya traş edilen sakal demektir.

galibane

 • Muzaffer ve galib olana yakışacak şekil ve surette. (Farsça)

götürü satış

 • Alış-verişte bir malı tartı veya ölçü ile olmayarak toptan pazarlık sûretiyle almak veya satmak; kabala.

hacc-ül haremeyn / hâcc-ül haremeyn

 • Usulüne uygun surette, Mekke-i Mükerreme'yi ve Medine-i Münevvere'yi ziyaret eden.

hacren

 • Malını kullanmaktan menetmek suretiyle.

hadis-i cibril / hadîs-i cibrîl

 • Peygamber efendimiz Eshâbı (arkadaşları) ile otururlarken, Cebrâil aleyhisselâmın insan sûretinde gelip; İslâm'ı, îmânı ve ihsânı sorduğunda Resûlullah efendimizin verdiği cevabları bildiren hadîs-i şerîf.

hadsen

 • Sezgiyle, zihnin hızlı intikali sûretiyle.

hainane

 • Hâincesine, hâin bir kişiye yakışır şekil ve surette.

hakikat-şinasane / hakikat-şinasâne

 • Gerçeği, hakikatı tanıyana yakışacak surette. (Farsça)

hakimane / hakîmane

 • Hikmetli olarak. Hakîm olana yakışır surette. (Farsça)

hakk-ul yakin / hakk-ul yakîn

 • (Hakk-al yakîn) Mârifet mertebesinin en yükseği. En yakînî bir surette hakikatı müşahede edip yaşamak hali. Ateşin yakıcı olduğunu bütün hislerimizle yakından duyup yaşadığımız gibi.

hakkalyakin / hakkalyakîn

 • Bizzat yaşamak suretiyle, kesin bilgiye ulaşma.

hal / hâl

 • Durum, vaziyet. Görünüş. Tavır. Suret. Keyfiyet.
 • Cezbe.
 • Dert, keder, elem.
 • Mecâl. Kuvvet.
 • Gr: Fâili, mef'ulü veya her ikisinin durumunu bildiren sözdür. Halin sâhibine zi-l hâl denir.Meselâ : Reeytuhu mâşiyen: (Onu yürürken gördüm) cümlesinde Mâşiyen (yürürken

halat

 • (Tekili: Hâlet) Haller. Suretler. Keyfiyetler.

halet / hâlet

 • Hal, suret, keyfiyet.
 • Suret. Hâl. Keyfiyet.

halimane / halîmâne

 • Yumuşak surette. Yumuşak huylulara yakışır bir tarzda. (Farsça)

halisane / hâlisane

 • Hâlise yakışır bir surette. Hâlis kimselere mahsus bir niyet ve fiil ile. (Farsça)

halk-ı cedid

 • Ba'sü bade-l mevt, yeniden yaratılış. Yeniden yeniye tekrâren yaratılma. Ana karnındaki çocuğun, insan suretine inkılâb ettiği devre.

hamiyet-mendane / hamiyet-mendâne

 • Hamiyetlicesine. Hamiyetli olan bir kimseye yakışacak şekil ve surette. (Farsça)

hankan

 • Boğmak suretiyle, boğarak.

haramilik

 • Tar: Akıncı kumandanının iştirak etmediği ufak kuvvetler tarafından düşman memleketlerine yapılan akınlar. Bu akınlara yüz ve daha fazla akıncı iştirak ederdi. Akıncı kuvvetleri yüzden az olduğu takdirde "çete" ismini alırlardı. Büyük akınlarda olduğu gibi haramilik suretiyle yapılan akınlarda da al

harben

 • Savaşarak, harbederek, döğüşerek. Muharebe etmek suretiyle.

harifane

 • Esnafça. Herkes kendi masrafını, hissesine düşeni vermek suretiyle, ortaklıkla yapılan. (Farsça)

hasifane / hasîfane

 • Aklı başında ve olgun olan bir adama yakışacak suretde.

haslet-i hamra / haslet-i hamrâ

 • Hamiyet, gayret veya mahcubiyetten gelen ve yüz kızarması suretinde görünen güzel haslet.

hasmen

 • Bir mes'eleyi kesin bir karar ile halledip bitirmek suretiyle.

hasret-keşane

 • Hasret çekene yakışır surette. Özleyenler gibi. (Farsça)

hassasane

 • Hassas ve duygulu olana yakışacak şekil ve surette. (Farsça)

hasudane

 • Kıskançlıkla, hasetçilikle, hasud olan kimseye benzer surette. (Farsça)

hatemane

 • Hâtem'e yakışacak şekil ve surette. Cömertçesine. (Farsça)

hatemkari / hatemkârî

 • Bir sathın "yüzeyin" üzerine süs şekilleri oyarak meydana getirilen boşlukları, o satha benzeyen başka bir madde veya mâdenle doldurmak suretiyle yapılan tezyinât.

havaleten

 • Havale suretiyle, havale olarak.

havz

 • (Çoğulu: Hıyâz) Hususi suretle yapılan su havuzu.

hazıkane

 • Mâhirâne, mâhir ve usta olan bir kimseye yakışacak şekil ve surette.

hergiz

 • Aslâ, kat'iyyen. Hiçbir suretle. (Farsça)

hevl

 • Korku. Korku verici.
 • Ürkmek. Dehşet. Yılgınlık. İhtilâl-ı dimağ (beyindeki bozukluk) sebebi ile bâzı hayâli suretler tevehhüm ederek ondan korkmak.

hey'et

 • Şekil, suret.
 • Görünüş.
 • Durum.
 • Şekil. Suret. Görünüş.
 • Birlik teşkil eden şahısların mecmuu.
 • Gök ve yıldız ilmi. Astronomi.
 • Duruş, vaziyet, keyfiyet. Tabiat ve cibilliyet. Bir şeyin cibilli vaziyeti.

hey'et-i asliye

 • Aslındaki şekil ve suret.

hıçkırık

 • t. Fazla yemekten ve asabi sebeplerden diyaframın kasılması ve akciğerlerdeki havanın şiddetli ve gürültülü bir şekilde dışarı atılması.
 • Boğaz tıkanacak surette ve derinden iç çekerek ağlama.

hıdivane / hıdîvâne

 • Bir vezire veya Mısır hıdîvine yakışır şekil ve surette. (Farsça)

hile-i şer'iye

 • Müşkül bir mes'eleyi, şer'i esaslar üzeri, hazakatla hall ve izah etmek ve şer'an muahaze ve mes'uliyeti mucib olmayacak surette te'vilini bulmaktır. Bu tabir kanuna, yani şeriata karşı irtikâb edilen, hile, oyun, aldatma veya şer'î bir hükmü bertaraf etmek mânasına olmayıp, ancak karışık bir durumu

hile-i şer'iyye / hîle-i şer'iyye

 • Şer'î (dînî) çâre. Müslümanların, İslâmiyet'e uymaları ve haram işlememeleri için ihtiyatlı yol aramaları. Herhangi bir hususta İslâmiyete uymağa mani bir durum bulununca o şeyi yapabilmek için kolay olan bir çâre aramak veya bu sûretle bulunan çıkış yolu.

hilye

 • Güzel sıfatlar. Süs. Zinet. Cevher. Güzel yüz.
 • Kılıcın sapındaki veya kınındaki zinet.
 • Suret. Hey'et. Görünüş.

hilye-i nebeviye

 • Peygamberimizin (a.s.m.) sûret ve görünüşü.

hiyerarşi

 • Mevkilerin, salâhiyeterin ve rütbelerin önem sırası. (Fransızca)
 • Sıra gözetilerek yapılan herhangi bir tasnif. (Fransızca)
 • Huk: Aynı teşkilâta bağlı kişiler arasında yukarıdan aşağıya bir kontrol imkânı veren ve bu suretle astı üste bağlayan alâka. (Fransızca)

hizb-ül kur'an

 • Kur'an Cemaatı. Kur'an'a ciddi ve samimi olarak bağlanıp, ona hizmet için mücahidane bir surette çalışan ve fenâlıklardan korunan müslümanların topluluğu ve cereyanı.
 • Kur'an'ın bir cüz'ünün dörtte biri.
 • Zikir ve dua için Kur'an'dan alınmış bir kısım âyetler.

hizmet

 • Birinin işini görme. Bir kimsenin hesabına veya menfaatına iş görme, bu suretle yapılan iş, vazife. Memuriyet.
 • Bir insan, hayvan veya nebatın muhtaç olduğu işler ve takayyüdat.

hoca-vari / hoca-vâri

 • Hocaya benzer surette.

hüccet-i zahriye

 • Kenarında sebebi yazılı bulunan hükmün tasdikli suretini ihtiva eden hüccet.

hükümdarane

 • Hükümdar gibi, hükümdara yakışır bir surette.

hulul etmek / hulûl etmek

 • Girmek, yer etmek; bir cismin başka bir cisme girmesi, iki şeyin birleşmesi. Allahü teâlânın kula girmesi sûretiyle onun ilâhlaştığını kabûl edenlerin bozuk ve yanlış görüşü.

humve

 • şiddet.
 • Suret.

i'cazdarane / i'câzdârâne

 • Mu'cize suretinde.

i'tibar-ı suret

 • Surete itibar etme, görünüşe değer verme.

ianeten

 • İane suretiyle, yardım olmak üzere.

ibhamvari / ibhamvarî

 • Belli etmeyerek, âşikâr surette tanıtmıyarak, gizli bir şekilde, mübhem olarak. (Farsça)

ibkaen

 • İbka suretiyle.

ibn-i mes'ud

 • Ebu Abdurrahman Abdullah Bin Mes'ud da denir. (R.A.)şeref-i İslâm ile müşerref olanların altıncısıdır. Bütün gazvelere iştirak etmiştir. Dâimî surette huzur-u Risalette bulunduğundan Kur'an-ı Kerim'i herkesten iyi öğrendiği gibi, pekçok hadis de işitmiş ve ezberlemişti. Kur'an-ı Kerim'i en evvel Mek

ibrahim-vari

 • İbrâhim (A.S.) gibi. Fani, gelip geçici şeylere kalbini bağlamamak sureti ile. (Farsça)

ibtila / ibtilâ

 • İmtihan. Allahü teâlânın, kulunu, çeşitli sıkıntılar vermek sûretiyle imtihan etmesi, denemesi.
 • Bir şeye düşkünlük. Mübtelâ olmak.

iç oğlanı

 • Saray hizmetine alınıp devletin çeşitli makamlarına namzed olarak yetiştirilen gençler. İç oğlanı, Yıldırım Bayezid zamanında yeni teşekküle başlayan saray hizmetlerinde bulunmak üzere yeniçerilik için toplanan devşirmelerden ayrılmak suretiyle meydana getirilmiş ve bu usûl sonradan yapılan kanunla (Türkçe)

icaz-ı mutneb / îcâz-ı mutneb

 • Az sözle çok mânâlar ifade etme; bir kelime veya sözün çağrıştırdığı bütün mânâları, açıklama yapmamak sûretiyle kastetme.

icma-ı manevi / icmâ-ı mânevî

 • Mânevi olarak görüş birliğine varma; uzmanların aynı konuyu faklı tarzlarda belirtmeleriyle veya susmak sûretiyle onu tasdik etmeleriyle görüş birliğine varmaları.

idaneten

 • Borç olarak, ödünç olarak, idane suretiyle.

iglak

 • Karıştırmak. Kapamak. Muğlak yapmak. Anlaşılmaz hâle koymak.
 • Zorla iş yaptırmak.
 • Edb: Sözü karışık ve anlaşılmaz surette söyleme.

ihaleten

 • İhale ederek, ihale suretiyle.

ihlas-perverane

 • Temiz yürekli, ihlas sahibi bir kimseye yakışacak surette. (Farsça)

ihrakan

 • Yakmak suretiyle.

ihram / ihrâm

 • Mîkât denilen mahalde (yerde) hacca veya umreye niyet ederek, peştemal gibi dikişsiz iki parça örtüyü giymek ve telbiye getirmek sûretiyle, daha önce mubah (serbest) olan bâzı şeyleri kendine haram kılmak yâni bunları yapmaktan sakınmak. İhrâmlı kims eye muhrim denir. İhrâm elbisesinin belden aşağı

ihraz

 • Nail olmak. Erişmek.
 • Kazanmak. Kesbetmek.
 • Birisini güzel bir surette korumak.

ihsanen

 • İhsan suretiyle. Bağışlayarak, lütuf ve iyilik ederek.

ihtikaren / ihtikâren

 • İhtikâr suretiyle, vurgunculukla.

ihtilaken

 • İhtilak suretiyle, yalan uydurarak.

ihtisaren

 • İhtisar suretiyle, muhtasar olarak, kısaltarak, tafsilâtsız, kısaca.

ikan

 • İyi ve yakînen bilmek.
 • Sağlam bir iş.
 • Yakin hasıl etmek ve edilmek suretiyle bilmek.

ikramen

 • İkram olarak. Ağırlama suretiyle. Hürmet, tazim ve saygı için.

iktibas

 • Bir söz veya yazıyı olduğu gibi veya kısaltarak almak. Birisinden ilmen istifade etmek. İstifade suretiyle almak, alınmak.
 • Söz arasında Kur'an-ı Kerimden veya Hadis-i Şeriftden veya başka makbul eserlerden bir cümlenin kâmilen veya kısmen az tasarruf ile veya tasarrufsuz alınması.

iktibasen

 • İktibas suretiyle. Faydalanma yoluyla alarak. Parça alarak.

iktitab

 • Yazılmış olan bir şeyin kopyasını çıkarma, suretini alma.

illa / illâ

 • (İstisnâ edatıdır) Maadâ, olmadığı suretle, alel-husus, mutlaka, illâ, meğer, aksi hâlde, ne olursa olsun, bâhusus, ancak (gibi mânalara gelir).

ilm

 • Bir şeyi hakkıyla bilmek, anlamak. Cehlin zıddı.
 • Allahü teâlânın subûtî sıfatlarından. Her şeyi bilmesi.
 • Bir şeyin sûretinin, görünüşünün zihinde şekillenmesi, bilme, bilgi.

ilm-i huduri / ilm-i hudûrî

 • Bir şeyi, zihinde onun sûreti (görüntüsü) meydana gelmeksizin bilmek.

ilm-i husuli / ilm-i husûlî

 • Bir şeyi onun sûreti, görüntüsü zihinde bulunduğu müddetçe bilmek. O şeyin zihindeki sûreti yok olunca, o şey unutulur. Bundan dolayı ilm-i husûlî devamlı değildir.

iltizamen

 • İltizam yoluyla, iltizam suretiyle.

ilyasin / ilyasîn

 • İlyas demektir. Bazı kıraetlerde "âl yasin" okunduğundan, her iki kıraete de mutabık olmak için imlâsı, "el yasin" suretinde yazılır.Yasin, İlyas Aleyhisselâm'ın babası olmakla Âl-i Yasin, yine İlyas demek olur. Yasin bir de Resul-i Ekrem'in isimlerinden olduğuna göre, bazıları Âl-i Yasin'den murad;

iman-ı kamil / îmân-ı kâmil

 • Olgun îmân. Mü'minlerin ibâdet ederek Allahü teâlânın emirlerini yapıp, haramlardan kaçınmak sûretiyle, parlayan, kuvvetli ve olgun îmânı. En üstün derecedeki îmân.

iman-ı tahkiki / iman-ı tahkikî

 • İmana aid bütün mes'eleleri yakînî surette tedkik ile bilmek ve yaşamak ve tahkikî iman derslerini veren ve taklidî imanı tahkike tebdil eden eserleri sadakatla okumak neticesinde hâsıl olan sağlam, sarsılmaz iman. (Mü'minin kalbi tasdik nuru ile o derece münevver olmasıdır ki, o nur bütün letaif-i

imtisal

 • Nümune kabul etme.
 • Uymak. Ayrılmamak üzere inkıyad etme.
 • Mesel ve kıssa söyleme.
 • Bir şeyin suretine girme.
 • Muvafakat ve mutabakat etme.
 • Katili kısas etme.

imtizackar / imtizackâr

 • Uyuşarak, anlaşarak, karışarak. Kaynaşmağa müsait surette. (Farsça)

inabe / inâbe

 • Bir büyüğe, evliyâ bir zâta intisab etmek, bağlanmak sûretiyle yapılan tövbe.

inabe yolu / inâbe yolu

 • Müridlik. Sâlikin (tasavvuf yolunda) nefsin isteklerini yapmamak ve istemediklerini yapmak sûretiyle ve çeşitli sıkıntılara katlanarak Allahü teâlâya kavuşma yolu.

inayetkarane / inayetkârâne

 • İnayet edene yakışır surette. Yardım ve iyilikte bulunan kimseye yakışacak şekilde. (Farsça)

inkılab ale-l a'kıb / inkılâb ale-l a'kıb

 • Ökçeler üzerine dönmek demektir ki, asker yürüyüşünde olduğu gibi, tam sağdan veya soldan geri dönmektir. İki ökçeyi birden yerinde çevirmek suretiyle inkılâb ale-l a'kıb, ayakları çaprazlaştırdığından yürümeyi imkânsız bırakır. Kur'an'da bu tâbir ya harbde firardan kinaye veya dinde irtidaddan meca

inkıyaden

 • İnkıyad suretiyle. Teslim olarak. İtaat ederek, boyun eğerek.

intihab

 • Kapışmak. Yağma suretiyle mal almak.

intikalen

 • İntikal suretiyle.

irade-i seniyye

 • Padişahın, bir işin yapılması veya yapılmaması hakkında verdiği emir. İrade eskiden şifahî, yani ağızdan emir vermek, yahut kendi el yazısı ile yazmak suretiyle verilirdi. Sonradan iradeler mabeyn baş kâtibinin imzasını taşıyan yazılı kâğıtla bildirilmeğe başlamıştır.
 • Çok yüksek ve m

irkaben / irkâben

 • Bindirerek, irkâb suretiyle.

irşad-ı gaybi / irşad-ı gaybî

 • Gaybî irşad; gelecekteki hâdiselere işaret etmek suretiyle rehberlik yapma.

işaret

 • Bir şeyi bir vasıta ile (el, göz, kaş veya parmakla) göstererek bildirmek.
 • Nişan, alâmet, belli bir iz.
 • Ist: Doğrudan doğruya olmadan, hatırlatma suretiyle verilen emir.

işrab

 • (Şürb. den) İçirme veya içirilme.
 • Bir maksadı açıktan değil de, dolayısıyla gösterme. Kapalı surette anlatma.

istibdadkarane / istibdadkârane

 • İstibdad idaresi gibi. Kendi kendine, kanunları ve kimseyi tanımadan idare eder surette. (Farsça)

istidlalen

 • İstidlal suretiyle, delil ile.

istiğlalen

 • Gayrimenkulü rehine koymak suretiyle.

istihfafkar / istihfafkâr

 • Ehemmiyet vermeyerek. Küçümsemek suretiyle. Tahfif ve tahkir ederek. (Farsça)

istihzar

 • Huzura gelme, hazır etme, huzura dâvet etme.
 • Hazırlama, bir şeyi hatıra getirme.
 • Konferans verecek olan hatiplerin okumak ve araştırmak suretiyle evvelce hazırlanması.

istikra / istikrâ

 • Birey veya olayları tek tek inceleyerek onlardaki ortak vasıfları tesbit etmek sûretiyle çıkartılan genel sonuç; tümevarım, endüksiyon; yani peygamberleri tek tek araştırıp "peygamberliğin sebebi olan küllî esaslar"ı tespit etmek bir istikra işlemidir. İşte bu esaslar Peygamber Efendimizde en mükemm

istinsah / istinsâh

 • Nüshasını çıkarma, bir sûretini çıkarma, kopye etme.

istişfaen

 • Derdine derman aramak gayesiyle. Şifa istemek suretiyle.

istitraden

 • Edb: Bir bahis anlatırken, söz gelimi, başka bir mes'eleyi de anlatıvermek suretiyle.

ıtk ala mal / ıtk alâ mal

 • Bir köle veya cariyenin kitabet suretiyle olmaksızın cins ve miktarı malum bir mal veya muayyen bir hizmet mukabilinde azad edilmesidir. Buna "Itk alâ cu'l" da denir.

ıtk-ı muallak

 • Bir şarta talik suretiyle vuku bulan ıtkdır. Bir kimsenin kölesine "şu işi yaparsan hürsün" demesi gibi ki, köle o işi yapınca azad olur.

itminankarane / itminankârane

 • İtminan göstermek suretiyle. (Farsça)

ittisafkarane / ittisafkârane

 • Vasıfları belli olur surette. Bir hal takınarak. (Farsça)

izafeten

 • İsnad etmek suretiyle, isnad ederek, ona bağlıyarak.

izafi / izafî

 • İzafetle alâkalı, izafete dâir. Ona bağlamak suretiyle. Alâkalı göstererek.

izn-i bari / izn-i bâri

 • Varlıklara biçim verip şekillendiren ve onları mükemmel bir surette yaratan Allah'ın izni.

kaburga

 • Göğüs kemiklerinin beheri. Göğüs kemiklerinin bel kemiğine bağlanmak suretiyle meydana getirdikleri şeklin bütünü.
 • Gemi, sandal, kayık gibi deniz nakil vasıtalarının hayvan kaburgasına benzeyen ve omurga üzerine kaldırılan eğri ağaçları.

kahilane / kâhilane

 • Tembelce, tembelcesine, tembel olana yakışır surette. (Farsça)

kalen

 • (A, uzun okunur) Söylemek suretiyle. Söyleyerek.

kalenderane / kalenderâne

 • Kalenderce. Kalender olan bir kimseye yakışır surette. (Farsça)

kalıb

 • (Ka, uzun okunur) Hususi bir biçim, bir şekil alması istenen bazı şeylerin konmasına mahsus araç. (Buz kalıbı, çizme kalıbı gibi)
 • Hususi surette dökülmesi istenen şeylere mahsus zarf.
 • Beden, vücut, gövde.
 • Şekil ve suret nümunesi, örnek.
 • Bir kalıba dökülmüş vey

kalkale

 • Bir şeyi titretmek.
 • Tecvidde: Okurken harflerin üzerinde birden durarak harfi, mahrecinden çıkar çıkmaz kesmek suretiyle bu harfleri tekrar okumak. Kalkale ile okunan harfler şunlardır: Kaf, tı, ba, cim, dal. (Hakk kelimesinde okunduğu gibi)

karabet-i nesebiyye

 • Aynı soydan gelmek suretiyle olan asli hısım ve akrabalık.

karin

 • Yakın. Hısım. Akraba.
 • Arkadaş. Yaşı aynı olan arkadaş. Refik. Komşu.
 • Bir şeyi elde eden, nâil olan.
 • Pâdişahın daimi surette yakınında bulunan. Mâbeynci.

katran

 • (Katıran) Siyah, sert kokulu, süretle yanan, hararetli, keskin ve suda erimeyen bir madde.

kaziye-i zaruriyye

 • Man: Tasdikat-ı akliyyeden olmakla zıddı mümkün olamıyacak surette kat'i olan bir nevi kaziyyedir.

kefalet-i nakdiye

 • Bir hususu te'min için depozite yatırmak suretiyle kefil olma.

kefaleten

 • Kefil olarak. Kefillik suretiyle.

keramet-i ilmiye

 • İktisab suretiyle olmayıp, vehbi yani Cenab-ı Hakk'ın atiyyesi olarak geniş bir ilme mazhariyyetten hâsıl olan ilmi keramet.
 • İlim tahsili ile çok büyük ilim sâhibi olan bir allâmeden çok daha yüksek vâsi' ve hârikulâde bir ilme mazhar bulunan, hem ilmî dehâsı ve fart-ı zekâsı tecrübe

kerimane

 • Kerim olana mahsus hâlde. Lutfederek. Kerime hâs bir suretde. (Farsça)

kesane

 • İnsan gibi. İnsana yakışır şekil ve surette. (Farsça)

keşişane / keşişâne

 • Keşişe yakışır yolda. Papaza uygun şekil ve surette. (Farsça)

ketumane

 • Ketum olup ağzı sıkı olan, herşeyi söylemiyen kimseye yakışır surette. (Farsça)

kibarane

 • Büyük adamlara, nâzik ve görgülü kimselere yakışır şekil ve surette. (Farsça)

kimya-yı saadet

 • Rezaletlerden sakınıp nefsi tehzib ve tezkiye ve faziletleri kazanmak sureti ile nefsi tahliye etmek, süslemek, tezyin etmek.
 • İmâm-ı Gazalinin bir eserinin ismi.

kinayeten

 • Hem gerçek, hem de mecâzi mânâya gelebilecek bir sözü mecaz yönüyle kullanmak suretiyle, maksadını kapalı bir şekilde, dolaylı anlatarak.

kıraeten

 • Okuyarak, okumak suretiyle.

kiraren

 • Tekrar tekrar, çok sefer, tekrar suretiyle.

kıyafet

 • Bir şeyin dış görünüşü, zâhiri.
 • Bir kimsenin giydiklerinin bütünü.
 • Heyet, şekil, suret.
 • Feraset.
 • Bir kimsenin ardınca olmak.

kıyas-ı hadsi-i hafi / kıyas-ı hadsî-i hafî

 • Gizli olan hükmün illetine (sebebine) güçlü bir sezgi ile (zihnin hemen intikali olan hads ile) ulaşmak sûretiyle yapılan kıyas; yani peygamberlik sebebi olan bütün peygamberlerdeki esasların Peygamber Efendimizdeki (a.s.m.) esaslar ile kıyaslanmasıdır ki, zihin bu esasların Peygamber Efendimizde da

komisyon

 • Meclis şubesi. Hususi surette teşkil olunan meclis. (Fransızca)
 • Ticarette vasıtalık etme, dellâllık ücreti. (Fransızca)

kurb-i velayet / kurb-i velâyet

 • Velâyet, evliyâlık yoluna âit yakınlık. Allahü teâlâdan gelen feyz ve bereketlere, arada vâsıta bulunmak sûretiyle kavuşma.

kuvve-i musavvire

 • Cenâb-ı Hakkın izni ve kanunu ile maddiyatın şekil ve suretini alma kabiliyeti

lafz-ı müşterek

 • Huk: Birçok müsemması bulunan lafızdır ki, hangi mânâ kasdolunduğu taayyün etmediği surette mânasız addolunur, onunla amel olunmaz.

leş

 • Kendiliğinden ölen veya Besmelesiz kesilen veya kesilmeyip de başka sûretle öldürülen veya Ehl-i kitâb olmayan kâfir ve mürtedlerin kestikleri yenmesi haram hayvanlar. Ölmüş hayvan.

levh

 • Görünen ibretli manzara.
 • Üzerinde yazı veya şekil çizilebilir düzlük.
 • Seyredilen yerin çizili sureti.
 • Ayet, hadis veya büyüklerin ders verici sözleri. Yazılı şey.
 • Şimşek çakmak.
 • Susamak.
 • Zâhir olmak.
 • Çalıp almak.

lian

 • Lânetleşmek. İki kişinin birbirini lânetlemesi.
 • Fık: Zevc ile zevcenin hâkim huzurunda şer'i usulüne uygun olarak dörder defa şahitlikte bulunduktan sonra, nefislerine lânet ve gadab okumak suretiyle olan yeminleri. Buna: Mülâene, telâun, iltiân da denir.

liin / liîn

 • Bostanlarda dikilen ve höyük denilen suret.

ma'nevi huzur / ma'nevî huzûr

 • Allahü teâlâyı anarak emirlerini yapıp, yasaklarından kaçınmak sûretiyle kalbde meydana gelen rahatlık.

maal-memnuniyye

 • Memnun olmak suretiyle. İsteyerek. Gönül rızası ile. Memnuniyetle.

maderane / mâderane

 • Annece. Anaya yakışır surette. (Farsça)

maglubane

 • Mağlub olana yakışır surette. Yenilmiş bir kimseye uygun şekilde. (Farsça)

mahall-i suver

 • Sûret ve fotoğrafların çekilip depolandığı yer.

mahkum-u mutlak / mahkûm-u mutlak

 • Mutlak sûretle hüküm altında bulunan, başkasının hüküm ve iradesiyle her yönden sınırlı olan.

mahrurane / mahrurâne

 • Ateşli ateşli. Hararetli bir surette. (Farsça)

mahya

 • Ramazanlarda, kandillerde veya bayramlarda çifte minâreli olan camilerde iki minare arasına gerilen ipe asılmak suretiyle ışıklarla yazılan yazı veya yapılan resim.
 • Dam çatısında iki eğik sathın birleştiği çizgi ve buradaki aralığı kapatmak için kullanılan uzunca, oluk biçiminde kire

manevi tevatür / mânevî tevatür

 • Yalan üzerine birleşmeleri mümkün olmayan bir topluluğun bir hadis-i şerifi mânâ yönünden aktarması veya aktarılırken susmak suretiyle doğruluğunu tasdik etmesi.

mantıki kıraet / mantıkî kırâet

 • Acele etmeyerek fakat imlâ kaidelerine dikkat ederek, yâni virgüllerde biraz, noktalı virgüllerde biraz daha durmak, teâcüb ve istifhamları anlatmak, muhaverelerde konuşanların sözlerini ayırmak suretiyle okumaktır.

maslahatkarane / maslahatkârâne

 • Maslahata, işe ve maksada uygun surette. (Farsça)

masluben

 • Asılarak, asılmış olduğu hâlde. Asılma suretiyle.

mazlumane

 • Zulüm görmüşe yaraşır surette.
 • Sessizce. Sessizlikle.

mazrufen

 • Zarf içinde olarak. Zarflı surette.

mecnunane

 • Delice, divanece. Mecnunlara ve delilere yakışır surette. (Farsça)

mededcuyane

 • Medet isteyene, yardım arayana yakışacak surette. (Farsça)

mehdi-misal

 • Mehdiye benzer surette. Mehdi gibi hidayete vesile olan.

mekr

 • Bir kimseye, hiç beklemediği, ummadığı yerden hîle yapmak, tuzak kurmak sûretiyle zarar vermeye çalışmak.
 • İstidrâc yâni Allahü teâlânın bir kimseye bir müddete kadar devamlı olarak hakkında hayırlı olmayan nîmetler verip, onun da bunu Allahü teâlânın bir lütfu ve ihsânı, tuttuğu yolu

mel'anetkarane / mel'anetkârane

 • Lânete müstehak surette. (Farsça)

memsuh

 • Suratı, daha çirkin şekle sokulmuş. Biçimsiz ve çirkin surete girmiş olan.
 • Biçimsiz ve çirkin surete girmiş.

mensucat / mensucât

 • Bez veya kumaş gibi dokumak suretiyle yapılan tezgâh veya fabrika mahsulü mallar.

merdane

 • Erkekçesine. Merdcesine. Er'e yakışır surette. (Farsça)
 • Matbaada baskı, baskı makinelerinde ve ofset makinelerinde ise plâteye değerek mürekkeb vermek; ve toprağı bastırmak gibi çeşitli işlerde kullanılan silindir. (Farsça)
 • Yufka açmağa yarıyan oklava. (Farsça)
 • Erkek ayakkabısı. (Farsça)

merhametperverane

 • Acıma ve şefkat ile, esirgeyip acımak suretiyle. (Farsça)

merkez

 • (Rekz. den) Bir şeyin ortası. Vasat. Yol. Durum, vaziyet. Hal, suret.
 • Şubeleri bulunan bir teşkilâtın idâre olunduğu ve emir veren yeri, makamı. Bir şeyin en işlek yeri. Teşkilât olan yerin en yüksek makamı.
 • Geo: Dairenin orta noktası. Çaplarının kesim noktası.

mesh

 • Bir şeyin suretini çirkin ve kötü hale çevirmek.
 • Hayvanı kovarak koşturup onu sıkıştırmakla yormak, bitâb hale getirmek.

meşhur hadis veya hadis-i meşhur

 • Asr-ı evvelde, Ahâdi hadis kabilinden iken ikinci asırda iştihar edip, kizb üzerine ittifakları aklen tecviz olunmayan bir cemaat tarafından rivâyet olunan hadis. İlm-i yakin derecesinde karib bir surette kalbe itmi'nan verir.

mestane

 • Sarhoşcasına. Sarhoş bir kimseye yakışır surette.

metin / metîn

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kudretli, kâmil (kusursuz, noksansız) olan, hiçbir sûrette za'fiyet, âcizlik, güçsüzlük meydana gelmeyen.
 • Hadîs-i şerîfi rivâyet eden (nakleden) râvîlerin (zâtların) sıra ile isimleri demek olan sened kısmından sonra gelen hadî

metn

 • Sağlam ve sert yer.
 • Yüksek yer.
 • Her nesnenin yüzü, üstü, arka ve ortası.
 • "Vurmak ve seyr" mânâsına mastar.
 • Bir yazının tamamı. Yazının aslı veya sureti.

mev'iza

 • Mev'ize. Öğüt. Nasihat.
 • Bir cemaate veya kimseye kalbini yumuşatacak ve iyiliğe sevkedecek surette hakikatları ders vermek.

mevt-i esved

 • Boğazı sıkılmak veya suya atılmak suretiyle husule gelen ölüm.

meyte

 • Ölmüş veya besmelesiz kesilen yâhut kesilmeyip başka sûretle öldürülen hayvan.

mezcen

 • Karıştırmakla. Katma suretiyle.

minnetdarane

 • Minnetli olarak. Minnet eder surette. (Farsça)

minval

 • Tarz, yol, suret, şekil, usül.

misal / misâl / مِثَالْ

 • Suretten ibaret (âlem).

misal-i latif / misal-i lâtif

 • Güzel ve hoş bir örnek, suret, şekil.

misali / misâlî / مِثَال۪ي

 • Sûretten ibaret.

mu'cizekarane / mu'cizekârâne

 • Mu'cize suretinde.

mu'izz / mu'îzz

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (ism-i şerîflerinden). Kullarından bâzılarını, maddî ve mânevî mülk ve saltanat vermek sûretiyle, azîz (üstün) kılan.

mu'terizane / mu'terizâne

 • İtiraz eder şekilde. Muteriz suretinde. (Farsça)

muavaza / muâvaza

 • İki tarafın da ivaz vererek, anlaşarak yaptığı akit. Sayışma. Bir şeyi diğer bir şeye bedel, ivaz olarak vermek. Aslı olmadığı halde menfaat celbi için hususi bir surette müzakere ile yapılan hileli iş. Yapmacık.

mücahidane

 • Mücahid bir kimseye yakışır suret ve şekilde. (Farsça)

müceddidane

 • Müceddide yakışır surette. Yenilik yapana yakışır şekilde. (Farsça)

muciddane / muciddâne

 • Büyük bir çalışkanlıkla. Gayret sahibi bir kimseye yakışır suret ve şekilde. (Farsça)

müdafaa

 • Bir hücuma ve zarar veren bir harekete karşı durmak. Def'etmek. Savmak.
 • Düşman hücumunu men'etmek.
 • Mahkemede: İddiacının dâvasını def' edecek bir surette bir iddia dermeyân etmek, beyânatta bulunmak.

müdafaaten

 • Müdafaa ve korunma suretiyle.

müdara

 • Dost gibi görünme. Yüze gülme.
 • Başkalarının fikirlerine uyarcasına hareket etmek.
 • Sulh ve salâh üzere bulunmak. (Meşru bir surette ve iyi bir netice için yapılan müdârâ memduhtur. Fena bir netice için ise, kötüdür; İslâmlığa yakışmaz, İslâm onu men'eder.)

müebbeden

 • Dâimî olarak. Ebedî surette.

müeccelen

 • Te'cil edilmek suretiyle. Müddeti sonraya bırakılarak.

müfe'at

 • Yılan suretinde olan alâmet.

müfesser

 • Tefsir edilmiş. izah ve beyan edilmiş. Mânası izah suretiyle bildirilmiş. Açıklanmış.
 • Beyan-ı tefsir veya takrir edilmiş olması sebebiyle manası "nass" dan daha vâzıh olan sözdür.
 • Mücmel olmayan söz.

müfsid

 • İfsad eden, fenalaştıran. Bozan.
 • Başlanmış ibadeti bozan.
 • Nifak koyan, fesad ilka eden. (Hiç bir müfsid, ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut, bâtılı hak görür. Evet kimse demez "ayranım ekşidir." Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz tic

müfsidane / müfsidâne

 • İfsad etmek suretiyle. Nifak meydana getirmekle. Fesadlıkla. Ara bozuculukla. (Farsça)

mugalata / mugâlata

 • Hatâlı ve yanlış söz, karşısındakini yanıltmak için söz söylemek veya bu sûretle söylenen söz.

muhakkikane

 • Gerçeği ve hakikatı araştıran bir kimseye yakışır surette. Muhakkik olan bir insana yakışacak şekilde. (Farsça)

muhalledun / muhalledûn

 • Bâki ve dâimî olanlar.
 • Dâimî surette Cennet'te kalacak olanlar.

muhavvifane / muhavvifâne

 • Dehşetlice. Korkutucu bir vaziyette. Korkutmak suretiyle. (Farsça)

muhibbane

 • Severek. Dostça. Dosta yakışır surette. (Farsça)

muhıkkane

 • Haklı olarak. Haklı olmak suretiyle. İhkak-ı hak etmek suretiyle. (Farsça)

muhrec

 • (Huruc. dan) Dışarı çıkarılmış, ihrâc olunmuş.
 • Bir şeyin sureti çıkarılmış.

mukabele-i bilhuruf

 • Söz ile konuşmak ve hakikatı müdafaa etmek suretiyle karşı çıkıp mukabele etmek.

mukabele-i bissüyuf

 • Silâha, kılınca sarılmak suretiyle karşı koymak.

mükedderane / mükedderâne

 • Mükedder olan bir kimseye yakışır surette. (Farsça)

müktesebat

 • Elde edilmiş olanlar. Kazanılmış olanlar. Çalışmak suretiyle kazanılmış olanlar.

mülhidane / mülhidâne

 • Dinsizce, imansızca. Mülhid olan bir kimseye yakışır şekil ve surette. (Farsça)

mülk şirketi

 • İki veya daha çok kimsenin, mîrâs veya hediye sûreti ile veya parasını belirli oranda verip satın alarak, bir mala berâber sâhib olmaları; yâhut mallarını ayrılmayacak şekilde karıştırıp ortak olmaları.

mülukane / mülûkâne

 • Padişahlara yakışır bir surette. (Farsça)

mümaşatkar / mümaşatkâr

 • Dost geçinerek, kusurlara göz yumarak, müdara suretiyle. (Farsça)

mümaselet

 • Benzeyiş, müşabih olmak. şekilce, suretçe birbirine benzeyiş.

müncezibane / müncezibâne

 • Çekilerek, çekilircesine, cezbedilerek. (Farsça)
 • Kendini kaptırmak suretiyle. (Farsça)

münşiyane

 • İyi kâtiplere yakışır surette. (Farsça)

müraiyane / müraiyâne

 • İki yüzlülüğe yakışır surette, münafıkçasına. (Farsça)

mürtecilane / mürtecilâne

 • Düşünmeden hemen şiir veya söz söyliyene yakışır surette. (Farsça)

musannıf

 • Herşeyi istediği surette ve mükemmel bir şekilde sınıflandıran, düzenleyen Allah.

musavvir / مُصَوِّرْ

 • Tasvir eden. Şekil ve suret çizen. Her şeye güzel şekil ve suretler veren Allah (C.C.)
 • Herşeye kendine lâyık güzel şekil ve suretler veren Allah.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (ism-i şerîflerinden). En güzel sûrette şekil veren.
 • Sûret veren, biçimlendiren, Allah.
 • Herşeye layık sûret veren (Allah).
 • Sûret veren.

musavvire

 • Sûretlenen, biçimlenen.
 • Tasvir edilmiş. Suretlenmiş. Şekli çizilmiş.
 • Kuvve-i hayâliye.

musavviriyet-i ilahiye / musavviriyet-i ilâhiye

 • Allah'ın her şeye kendine lâyık güzel şekil ve suretler vermesi.

müşebbihe

 • Fls: İnsan biçiminde ilâh tasavvur edip suretlendiren bâtıl bir inanış. (Antropomorfizm) Mücessime de denir.

müşevvikane

 • Şevk vermek suretiyle, teşvik ederek, sevdirerek. (Farsça)

müşfikane

 • Şefkatle, merhametle. Müşfik olana lâyık surette. (Farsça)

müşirane

 • Müşire yakışır surette. Mareşala has bir tavırla. (Farsça)

müskitane / müskitâne

 • Sustururcasına. Susturma suretiyle. (Farsça)

müstagniyane

 • Müstağni olanlara yakışır surette. (Farsça)

müstahsinane / müstahsinâne

 • Beğenerek, beğenmek suretiyle, beğenircesine. (Farsça)

müstemirrane / müstemirrâne

 • Devamlı olarak, aralıksız surette. (Farsça)

müsterşidane / müsterşidâne

 • Doğru yolun gösterilmesini isteyene yakışır surette. (Farsça)

mutasaddırane

 • Baş köşeye kurulana yakışacak surette. (Farsça)

mutasallibane

 • Salâbetli gibi, kuvvet sâhibi olana yakışır surette. (Farsça)

mutasavvir

 • Tasavvur eden, zihinde suret veren.

mutasavvire

 • Sûretlendiren.

mutatavil

 • Uzanan, uzun olan.
 • Uzatmak suretiyle yükselen.

müteaccibane / müteaccibâne

 • Şaşakalma suretiyle. Taaccüb eder şekilde. (Farsça)

müteannitane / müteannitâne

 • Yanlış arayana, yanlışlıklar çıkarmaya uğraşana yakışır surette. (Farsça)

müteazzibane / müteazzibâne

 • Bekâr kalana evlenmeyene yakışır surette. (Farsça)

müteeddibane / müteeddibâne

 • Edeblenerek, utanç duyarak, haya ederek. Terbiyeli ve edebli bir kimseye yakışır surette. (Farsça)

müteemmilane / müteemmilâne

 • Derin düşünene yakışır surette. Düşünceli olarak. (Farsça)
 • Dalgın şekilde. (Farsça)

mütefekkirane / mütefekkirâne

 • Derin ve dikkatli düşünerek, mütefekkire yakışır surette. (Farsça)

mütefenninane / mütefenninâne

 • Mütefennin olan kimseye yakışır surette. (Farsça)

mütegallibane / mütegallibâne

 • Zorbacasına, zâlimlere yakışır surette. (Farsça)

mütehabbisane / mütehabbisâne

 • Bir yere kapanıp kendini hapsedene yakışır surette. (Farsça)

mütehakkimane / mütehakkimâne

 • Mütehakkim bir surette. Tahakkümle, zorbalıkla. (Farsça)

mütehevvirane / mütehevvirâne

 • Birdenbire saldırarak. (Farsça)
 • Kızgınlıkla. Hiddetlice. Birden öfkelenir surette. (Farsça)

mütehezzizane / mütehezzizâne

 • Titreyerek, titremek suretiyle. (Farsça)

mütekellimane / mütekellimâne

 • Konuşur gibi, konuşmak suretiyle. (Farsça)

mütelemmiz

 • (Çoğulu: Mütelemmizîn) Talebelik etmek suretiyle öğrenen. Telemmüz eden.

mütelezzizane / mütelezzizâne

 • Lezzet alarak, lezzet almak suretiyle. (Farsça)

mütemadiyen

 • Devamlı surette.

mütemessil

 • Benzeyen, sûretlenen.
 • Bir şeye benzeyen, bir şeyin suretine giren, cisimlenip görülen.
 • Kıssa, hikâye anlatan.

mutemidane / mutemidâne

 • Bağlanarak, güvenerek. İtimâd etmek sureti ile. (Farsça)

mütena'imane / mütena'imâne

 • Nimetler içinde nazdar bir şekilde büyümek, yetişmek suretiyle. Varlık içinde, ferahlık ve nimet içinde olarak. (Farsça)

mütenaciyane / mütenaciyâne

 • Fısıldaşanlar gibi, fısıldaşana yakışır surette.

mütenekkir

 • Bilinmeyecek, tanınmayacak surete giren. Kıyafet değiştiren.

müteşebbisane / müteşebbisâne

 • Bir işe girişerek, teşebbüs suretiyle. (Farsça)

müteşecciane / müteşecciâne

 • Yiğit gibi, yürekli olana benzer surette. (Farsça)

müteşekkirane / müteşekkirâne

 • Şükrederek, şükür etmek suretiyle. (Farsça)

müteselliyane

 • Avunarak, teselli bulmak suretiyle. (Farsça)

müteşevvikane

 • Çok istekli olan bir kimseye yakışır şekil ve surette. Şevkli bir tarzda. (Farsça)

mütevasık

 • Birbirine güvenip itimad etmek suretiyle anlaşan.

mütevatir-i bilmana / mütevâtir-i bilmâna

 • Mânevî tevatür; yalan üzerine birleşmeleri mümkün olmayan bir topluluğun bir haberi, olayı veya hadis-i şerifi mânâ yönünden aktarması veya aktarılırken susmak sûretiyle doğruluğunu tasdik etmesi.

mütevatiren

 • Mütevatir olarak, tevatürle naklolunmak suretiyle.

mütevaziane / mütevaziâne

 • Tevazu ile. Mütevazi kimseye yakışır surette. (Farsça)

mütezellilane / mütezellilâne

 • Zelil olarak, alçaklara yakışır surette, alçakçasına. Kendi hiçliğini bilir surette, kusur ve aczini anlamakla. (Farsça)

muvahhidane / muvahhidâne

 • Muvahhide yakışır surette. (Farsça)

muzafferane

 • Muzaffer olan bir kimseye yakışır surette. (Farsça)

muzahrefiyet

 • Sahtecilik; süsleyip cilalamak sûretiyle aslı gibi, doğal gibi göstermeye çalışmak.

naht

 • Ağacı yontmak suretiyle kabartma şekiller yapma san'atı.
 • Yontma, oyma.

naklen

 • Nakil yoluyla. Anlatmak veya hikâye etmek suretiyle.

nakş-ı dil-firib

 • Gönül aldatıcı suret.

namazgah / namazgâh

 • Namaz kılınan yer. İbadetgâh. Eskiden şehir dışında, kırda ve sed üzerinde mihrab konulmak suretiyle namaz kılınmak için yapılan yere verilen addır.
 • Bir kasabanın bütün halkını bir arada bulunduran geniş sahaya da bu ad verilirdi. Bayramlarda ve fevkalâde günlerde kasaba ve civar köy

nazımane / nazımâne

 • Nazım olana yakışır surette. (Farsça)

nebve

 • Uzaklaşmak.
 • Ok hedefe varamamak.
 • Bir yerin havasının mizaca uygun olmaması.
 • Kılıncın vurulan şeye saplanmayıp geri sıçraması.
 • Pek çirkin ve kötü suretten gözün kaçması.

nesren

 • Nesir olarak, manzum olmadan yazılan yazı.
 • Çoğaltmak suretiyle.

neşren

 • Yayılmak suretiyle, neşir yoluyla. Yazarak, dağıtarak.

nev'an-ma

 • Bir dereceye kadar, bir bakıma göre, bir suretle.

nev'umma

 • Bir derece, bir suretle.

nüsha

 • (Çoğulu: Nüsah) Yazılı şey. Yazılı bir şeyden çıkarılan suret.
 • Muska, duâlı kâğıt.
 • Gazete ve dergilerde (sayı).

obüs

 • Ask: Dikey veya dalıcı atış yapabilen, oldukça kısa namlulu top. Obüsler Milâdi 16. asırda icad olunmuştur. Bir mânianın arkasında bulunan ve bu sebeple doğruca görülemeyen düşman mevzilerinin yüksek münhanilerle aşırılmak suretiyle endaht yapmak maksadıyla icad edilmiştir.

pertev-suz

 • Yakan ışık. Güneşe karşı tutulduğu zaman, ışıkları bir noktaya toplayan ve bu suretle ışığın değdiği yeri yakan mercek.

pesendane / pesendâne

 • Beğenecek yolda, beğenmek suretiyle.

rabıta / râbıta

 • Bir velînin şeklini, sûretini hayâline getirerek onun kalbindeki feyz (bereket) ve mârifetlere (ilimlere) kavuşma yolu. Kalbini büyüklerin kalbine bağlayarak onlardan feyz alma. Her şeyi unutarak, dünyâ işlerini düşünmeyerek, sevgi ve saygı ile bir velînin mübârek yüzünü hayâlinde veya gönlünde bulu

radiyen

 • Razı olarak, beğenilerek, hoşnud olmak suretiyle.

rakian

 • Rüku' ederek, huzur-u İlâhîde eğilerek. Rüku' etmek suretiyle.

rasihane / rasihâne

 • Sağlamca, sağlam delil ve bürhana dayanmak suretiyle. (Farsça)

recmetmek

 • Taşlamak, taşlamak suretiyle öldürmek.
 • Mc: Aleyhte konuşmak.

reddiye

 • Ferâiz yâni İslâm mîrâs hukûkunda, Eshâb-ı ferâiz adı verilen Kur'ân-ı kerîmde hisseleri bildirilen mîrâsçılar hisselerini aldıktan sonra terike (ölenin bıraktığı mal) artmış ise ve kalanı alacak kimse yoksa, artan terikenin yine aynı mirasçılar aras ında payları oranında taksim edilmesi. Bu sûretle

reng

 • Renk, levn. (Farsça)
 • Suret, şekil. (Farsça)
 • Oyun, hile, dalavere. (Farsça)

resm

 • (Resim) Yazma, çizme, desen.
 • Eser, iz, nişan, alâmet.
 • Suret.
 • Tertib. Tarz, üslub.
 • Fotoğraf resmi.
 • Âdet, usul, tavır, davranış.
 • Alay, merâsim.
 • Man: Bir şeyi başkalarından ayırdeden tarif.

rezzakane

 • Rızık verene, rezzaka yakışır surette. (Farsça)

rikabdar / rikâbdar

 • Padişahların atla bir yere gidişleri sırasında özengiyi tutmak suretiyle ata binip inmelerine yardım eden kişi.

riyazet-i diniye

 • Dinî riyazet, az gıda almak suretiyle nefsi terbiyeye çalışma.

rıza-yı bari / rıza-yı bârî

 • Varlıklara biçim verip şekillendiren ve onları mükemmel bir surette yaratan Allah'ın rızası.

rüku' / rükû'

 • Huzur-u İlâhîde eğilmek. Namazda elleri dize dayamak suretiyle yere doğru eğilirken baş ile sırtı düz hale getirmek.

rümye

 • Ağaçtan nakşolmuş bir suret.

saburane / saburâne

 • Çok sabır göstermek suretiyle. (Farsça)

safderunane

 • Kalbi safi olanlara ve kolay aldananlara yakışır surette. (Farsça)

şahane

 • Şah gibi, şaha yakışır bir surette.

şahid / şâhid

 • Şâhidlik eden, görüp bilen. Birinin başkasında hakkının bulunduğunu isbat için şehâdet (şâhidlik) ederim demek sûretiyle hâkimin huzûrunda ve hasmın karşısında haber veren.

şairane / şairâne

 • Şairce. şaire benzer surette konuşmakla. Mevzuu şiir sayılabilecek kadar hoş, lâtif olan şey. (Farsça)

şakirane / şakirâne

 • Şükrederek. şükretmek suretiyle. (Farsça)

salben

 • Asarak, asmakla öldürmek suretiyle.

san'atkarane / san'atkârane

 • San'atlı olarak, özenip meharetle yapılmak suretiyle, sanatkâra yakışır şekilde. (Farsça)

sani-i musavvir / sâni-i musavvir

 • Herşeyi istediği surette, mükemmel ve sanatlı bir şekilde yapan Allah.

savm

 • Oruç. İkinci fecirden başlıyarak güneşin batmasına kadar yemekten, içmekten ve cinsi mukarenetten nefsi men'etmek suretiyle yapılan ibâdet.

şebeke

 • Balık ağı.
 • Kötü niyetle çalışan gizli topluluk.
 • Kafes şeklinde olan yer.
 • Hüviyet sureti.
 • Ağ gibi yapılmış ve gerilmiş hat ve yolların tamamı.
 • Ağ şeklinde olan nesiçler, dokular.

sebir

 • Suret.
 • Renk.
 • Asıl.
 • Heyet.

şeddadane

 • Şeddad gibi, ona benzer surette, zâlimce. (Farsça)

şefikane

 • Merhametlice, acıyarak. Acımak suretiyle. şefkat ederek. (Farsça)

şefkat-i ferzendane / şefkat-i ferzendâne

 • Evlâda yakışır sûrette şefkat gösterme.

sehlen

 • Kolaylıkla, kolay surette.

sehna'

 • Heyet.
 • Suret.

şehr-i ayin / şehr-i âyin

 • (Şehrâyin) Şenlik. Büyük hâkimiyet ve kuvvete ait sürur, sevinç, donanma. (İslâmda ilk şehr-i âyin Hz. Peygamber Efendimiz hicret sureti ile Medine'ye vâsıl olunca yapıldı.) (Farsça)

sehven

 • Yanlışlıkla, yanılmak suretiyle.

şekil

 • (Şekl) Biçim, dış görünüş. Çehre. Tarz. Formül.
 • Şebih ve misil.
 • Hey'et.
 • Suret. Surette benzerlik.
 • Bir adamın tab' ve hevasına muvafık olan şey.
 • Muhtelif, müşkil işlerin her biri.
 • Birşeyin gerek hissedilen ve gerek mevhum sureti.
 • Geo: Bi

semaan

 • (Semaen) İşiterek, dinleyerek, dinlemek suretiyle.

şematetkarane / şematetkârane

 • Kuru gürültü yapmak suretiyle, arsızca, gürültü ile bağırmak. (Farsça)

sembol

 • Kararlaştırılmış bir mânası olan işaret. Bir mânanın şekil veya madde halinde gösterilmiş sureti. (Fransızca)

semi-i mutlak

 • Her şeyi şeksiz, şüphesiz, mutlak surette işiten Allah (C.C.).

sere

 • Başparmağın ucundan şehadet parmağının ucuna kadar germek suretiyle hâsıl olan uzunluk ölçüsü. Karıştan küçüktür ve dört sere bir arşın sayılırdı.

şerhan

 • (Şerhen) İzah etmek, açıklamak suretiyle. Şerhederek.

seyr-i afaki / seyr-i âfâkî

 • Terbiye ve mâneviyatta tekâmül yollarında, hariç âlemden, âfaktan başlamak suretiyle bulunan delillerle tekâmül edip nefsini ıslâh ve imâni ve Kur'âni hakikatlarda terakki etmek usulü.

şifahen

 • Sözle, ağızdan. Konuşmak suretiyle.

sıfat

 • Bir kimse veya şeyin hal ve vasfı, keyfiyeti.
 • Suret, çehre, yüz. Nişan, alâmet.
 • Bir şeyin keyfiyetini izah için kullanılan kelime.

sıfat-ı zatiyye / sıfat-ı zâtiyye

 • Allahü teâlânın zâtında (kendisinde) bulunup diğer varlıklarda bulunmayan, yalnız Allahü teâlâya mahsûs sıfatları. Bu sıfatların sonradan yaratılan varlıklarla hiçbir sûrette bağlantıları yoktur. Bu sıfatlara sıfat-ı Vücûdiyye ve sıfat-ı Ulûhiyyet de denir.

sıhriyet

 • Evlenmek suretiyle meydana gelen akrabalık.

şirk-alud / şirk-âlud

 • Şirk karışık, sapıtmış. Şirk bulaşmış. Cenâb-ı Hak'tan gaflet edip başkasından meded bekler surette. (Farsça)

sitayiş-karane / sitayiş-kârâne

 • Överek, medhetmek suretiyle.

şühud-i tecelli / şühûd-i tecellî

 • Tasavvuf yolunda ilerleyen kimsenin tecellinin sûretlerini müşâhedesi.

sulhen

 • Sulh tarzında, barış yoluyla. Anlaşmak suretiyle.

sünbe

 • Suret.

sur

 • (Tekili: Suret) Kıyamet günü İsrafil Aleyhisselâm'ın çalacağı boru. Buna Sur-u İsrafil de denir.
 • Boynuzdan yapılan düdük.

suret-i cüz'iye

 • Küçük suret.

suret-i faniye / suret-i fâniye

 • Geçici suret.

suret-i hakikiye / sûret-i hakikiye

 • Gerçek sûret, şekil, görüntü.

suret-i hayatiye

 • Hayatî suret, canlı şekil.

suret-i maddiye

 • Maddî suret, şeklî görüntü.

suret-i maneviye / suret-i mâneviye

 • Mânevî suret; maddî olmayan şekil, biçim.

suret-i mesele

 • Bir meselenin sûreti, genel yapısı; asıl yapısı.

suret-i mevzune

 • Ölçülü, güzel sûret.

suret-i muntazama

 • Düzenli, intizamlı suret, görünüş.

suret-i rahman / suret-i rahmân

 • Cenab-ı Allah'ın sureti, görünüşü.

suret-i sehl ve basita

 • Kolay ve basit şekil, suret.

suret-i zaife-i vahiye / suret-i zaife-i vâhiye

 • Hakikatsız, saçma sapan zayıf suret ve vesvese.

sureten / sûreten

 • Suret itibariyle, suret olarak, görünüşte. Sanki.
 • Sûretçe, biçimce, görünüşte.

suretger

 • Suret yapan, resim çizen, ressam. (Farsça)

suretperest / sûretperest

 • Görünüşe, surete çok kıymet veren. Esasa kıymet vermeyen. (Farsça)
 • Resimleri çok seven ve meftun olan. (Farsça)
 • Sûrete pek düşkün olan.

suretperestlik

 • Surete tapmak, görünüşe çok değer vermek, fotoğrafa tapmak.

suretyab / suretyâb

 • Şekil bulan, suretlenen, meydana gelen. (Farsça)

suri / surî / sûrî

 • Surete ait, görünüşe ait ve müteallik. Hakiki, ciddi ve samimi olmayan. Zâhirî.
 • Surete ait, görünüşe ait. gerçek dışı, ciddi ve samimi olmayan.
 • Sûrete ait, görünüşte.

sürü

 • Tar: Devşirme suretiyle alınan Hristiyan çocuklarının yüzer, yüzellişer, ikiyüzer veya daha fazla kişilik kafileler halinde sevkedilmeleri. Sürü adı verilen bu kafileler, sürücülerle muhafızların nezareti altında hükümet merkezine sevkedilirlerdi.

suver

 • Boynuz.
 • (Tekili: Suret) Suretler.
 • Suretler.
 • Sûreler, sûretler.

suver-i misaliye

 • Temsilî ifadeler, misalî şekiller, suretler.

suver-i muteaddide

 • Çeşitli şekiller, suretler.

suver-i müteşabihe

 • Müteşâbih ifadeler; Kur'ân-ı Kerimde mânâsı kapalı olan ve yorumlara açık olan suretler, temsiller.

suver-i zihniye

 • Zihindeki şekiller, sûretler.

ta'kiben

 • Takip ederek, takip suretiyle.

ta'mimen

 • Ta'mim suretiyle. Herkese bildirmek suretiyle.

ta'vizen

 • Karşılık olarak, karşılık alınmak suretiyle. Gelecekte gelirinden kesilmek şartıyla.

ta'zim

 • Hürmet. Riayet. İkramda bulunmak. Bir zât hakkında büyük sayıldığına delâlet edecek surette güzel muâmelede ve hürmet ifade eden tavırda bulunmak.

ta'zir-i eşraf

 • Ümera, yüksek tüccar, köy a'yanı gibi şerefli kimseler hakkındaki ta'zirdi ki, ya bilvasıta ilâm suretiyle veya mahkemeye celbedilerek bilmuvacehe ihtar suretiyle yapılır.

ta'zir-i evsat

 • İçtimai mevkileri orta hâlde bulunan kimseler hakkındaki ta'zirdir ki, hem mahkemeye bilcelb ilâm suretiyle, hem de hapis suretiyle yapılabilir.

ta'ziyane

 • Ta'ziye eder surette. Ta'ziye ederek. (Farsça)

tagayyürat-ı suriye / tagayyürat-ı sûriye

 • Şekil ve suret değişiklikleri.

tahkikan

 • İnceleyerek. Araştırma suretiyle. Hakikatını öğrenerek.

tahriren

 • Yazmak suretiyle, yazı ile.

tahsisen

 • Tahsis suretiyle.
 • Hele, en çok.

takas

 • Vereceğini alacağına karşılık tutmak suretiyle ödeşmek, sayışmak, değişmek.

takvim-i arabi / takvim-i arabî

 • Hicretten 17 sene sonra görülen lüzum üzerine Hazret-i Ömer (R.A.) tarafından Kamer senesi esas ve hicret tarihi başlangıç sayılmak suretiyle tertiplenen takvim.

taltifen

 • Taltif suretiyle.

tam'an

 • Tama' suretiyle, tama' ederek.

tamam-ı suret

 • Suretin, fotoğrafın tamamı.

tanziren

 • Nazire olarak. Benzetme suretiyle.

tarze

 • Şekil, suret.

tasdikan

 • Tasdik için. Tasdik suretiyle.

tasvir / tasvîr / تَصْو۪يرْ

 • Hiss ve mahsusata münhasır olan ifâde.
 • Bir şeyi söz veya yazı ile anlatmak. Resim yapmak.
 • Bir şeye şekil ve suret vermek. Resim.
 • Edb: Görebildiğimiz ve hissedebildiğimiz şeyleri bize gösterebilecek veya hariçte vücudu olmayan fakat hissedilen şeyleri duyurabilecek mel
 • Sûret verme.

tasyir

 • Bir surete koyma. Bir şekle vardırma.

tatbiki / tatbikî

 • Tatbike ait. Pratik ile alâkalı. Fiilen işlemek suretiyle.

tavaf / tavâf

 • Kâbe-i muazzamanın etrâfında Hacer-i esvedin bulunduğu köşeden başlamak sûretiyle Kâbe sola alınarak yedi defâ dolaşmak. Tavâf edene tâif; Kâbe etrâfında tavâfa mahsûs mahalle (yere) metâf denir.

tavır

 • (Tavr) Suret. Hareket, hal, vaziyet.
 • Bir kerre, bir defa.
 • İki şey arasındaki had ve fasıla.
 • Kader.
 • Miktar.
 • Hâl, sûret, davranış.

tazarru'karane / tazarru'kârane

 • Tazarru ederek. Tazarru etmek suretiyle. (Farsça)

te'diben

 • Te'dib suretiyle, te'dib için. Haddini bildirmek için.

te'kiden

 • Tekrarlama ile.
 • Sağlamlaştırarak. Te'kid suretiyle.
 • Evvelce yazılmış olan bir yazıyı tekrarlıyarak.

te'minen

 • Te'min suretiyle.

tebellüh

 • Ahmak olmak.
 • Suretâ ahmaklık göstermek.
 • Kaybolmuş bir şeyi araştırmak.
 • Yolu bilmeyen kimse, erbâbından sorup araştırmayarak gitmek.

teberruan

 • Teberru ederek, teberru suretiyle, bağışlayarak.

tecelli-i suri / tecellî-i sûrî

 • Zât-ı ilâhînin veya isimlerinin kendilerinin değil, sûretlerinin, görüntülerinin tecellîsi.

tecelli-i timsal

 • Suretlerin tecellisi.

tecvid ilmi

 • Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur'an-ı Kerim'i hatasız okumayı öğreten bir ilimdir.

tedric

 • Azar azar, derece derece ilerlemek. Birisini bir şeye yavaş yavaş vardırmak.
 • Sıkıştırmak suretiyle çok güçsüz hâle koymak.
 • Edb: İfadenin derece derece yükselmesi veya alçalması.

teganni / tegannî

 • Sesi mûsikî perdelerine uydurmak için, hareke, harf ve med (uzatma) ilâve etme ve çıkarma yapmak sûretiyle, kelimelerin asıllarını dolayısıyle mânâyı bozarak okuma.

tehdid-amiz / tehdid-âmiz

 • Tehditle karışık, tehdit eder surette. (Farsça)

tehekkümen

 • Alay için, tehekküm suretiyle.

telbis

 • (Lebs. den) Ayıbını, kusurunu örtüp iyi göstermek.
 • Suret-i haktan görünerek hile edip aldatmak.
 • Hile. Oyun.

telmihan / telmîhan

 • Telmih sûretiyle, imalı olarak.

telmihen

 • Telmih suretiyle. Telmih için. İmâlı olarak.

telvihat / telvihât

 • Maksadın lâzımı olan şeylerden bahsetmek sûretiyle yapılan kinayeler.

temasil

 • Timsaller. Suretler. Resimler. Putlar. Semboller. Tasvirler.

temessül / تَمَثُّلْ

 • Benzeşmek. Cisimlenmek.
 • Bir şeyin bir yerde suret ve mahiyetinin aksetmesi. Bir şekil ve surete girmek.
 • Bir kıssa veya atasözü söylemek.
 • Benzer şekil ve sûrete girme, sûretlenme.

temliken

 • Mülk olarak vermek suretiyle. Temlik tarzında.

temyizen

 • Temyiz suretiyle. Temyiz yoluyla. Seçerek.

tenasüh-vari / tenasüh-vâri

 • Tenasühe benzer bir surette. (Farsça)

terdid

 • Geri çevirmek, geriletmek.
 • Edb: Karşısındakini merakta bırakacak ve neticeyi sezdirmeyecek şekilde söz etmek.
 • İki ihtimâlle fikir anlatmak. Muhatabın beklemediği bir surette sözü bitirerek söze kuvvet vermek.

terhiben

 • Korkutmak suretiyle, korkutarak.

tesadüfi / tesadüfî

 • Rastgele. Tesadüf olarak. Tedbirsiz meydana gelmek suretiyle.

teşakül

 • (şekl. den) şekil ve suretçe bir olma. Birbirine uyma.

tesakutan

 • Ardı ardına düşerek. Karşılıklı düşürmek suretiyle.

tesbian

 • Yediye ayırmak suretiyle, yediye ayırarak.

tesebbüben

 • Sebep olma suretiyle.

teşhis

 • Şahıslandırma. Şekil ve suret verme. Seçme, ayırma, ne olduğunu anlama. Tanıma.
 • Hastalığın ne olduğunu anlayıp bilmek.
 • Edb: Canlılandırmak, suretlendirmek.
 • Eşyaya şahsiyet vermek.

teşkil

 • Vücud vermek. Suretlendirmek. Şekil vermek. Meydana getirmek.
 • Atın iki önayağı ve art ayağının birisinin beyaz olması.

tevacüd

 • Kişinin kendini vecd suretinde göstermesi.

tevaliyen

 • Tevali etmek suretiyle.

tevatüren

 • Ağızdan ağıza yayılarak. Tevatür suretiyle.

tevessüen

 • Genişleme suretiyle. Tevessü ederek.

tevessül

 • Bir isteğin, bir maksadın hâsıl olması için bir şeyi vesîle, sebeb yapmak. Allahü teâlânın sevdiklerini araya koyarak; "Onların hâtırı, hürmeti için" diyerek duâ etmek veya bu sûretle yapılan duâ. İstiğâse ve teşeffû' da denir

tevsim

 • Hacıların hac zamanı toplanmaları.
 • Dağlamak sureti ile ten üzerine işaret koyma, döğme yapma.
 • İsimlendirme, ad verme.

tezehhüd

 • Kendini dindar göstermek. Sun'i surette dindar olmak.
 • Dünyevî ve nefsanî şeylerden elini çekmek, ibadet etmek.

tıflane / tıflâne

 • Çocukçasına, çocuk gibi. Çocuğa yakışır surette. (Farsça)

tilmizane / tilmizâne

 • Talebe gibi. Tilmize yakışır surette. (Farsça)

timsal

 • Resim, suret, sembol, nümune. Tasvir. Bir şeyi başka bir şeye benzetmek. Heykel.

timsal-i sūret / timsâl-i sūret / تِمْثَالِ صُورَتْ

 • Suretin örneği.

üstadane

 • Üstâda yakışır surette. Ustaca. (Farsça)

vakıfane / vâkıfane

 • Bilen kimseye yakışır surette, bilerek. Vâkıf şekilde. Anlamak ve bilmek suretiyle. (Farsça)

vasl

 • Âşığın sevdiğine kavuşması. Kavuşmak.
 • Birleştirmek, ulaştırmak.
 • Gr: Ulama, ekleme.
 • Edb: Sözü teşkil eden cümlelerin atıf ve rabt suretiyle birbirine bağlı olarak yazılması usulü ki, buna Sebk-i Mevsul da ta'bir edilir.
 • Bir kelimenin sonundaki harfi, bir sonrak

vaz'an

 • Vaz' ile, vaziyeti, durumu itibariyle, yerleştirmek suretiyle.
 • Asıl lügat mânası cihetinden.

vazıhan / vâzıhan

 • Açık olarak. Açıkça. Açık açık. Aşikâr surette.

vech

 • (Vecih) Yüz, çehre, surat.
 • Tarz, üslub.
 • Her şeyin karşısına gelen ve karşısında olan. Satıh. Ön. Alın. Cephe.
 • Tarih.
 • Suret.
 • Sebeb.
 • Bir şeyin nefsi ve zatı.
 • Semt. Cihet.
 • Münasebet.

vechen

 • Bir vechiyle. Bir suretle. Bir bakımdan.

vechen min-el vücuh

 • Hiçbir suretle.

vesen

 • Put. Müşriklerin taptıkları suret. Karşısında ibadet edilen heykel.

veşm

 • İğne ile kan çıkarmak suretiyle vücudda yapılan damga, işaret.

veşşemsi suresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 91. suresidir. Suret-üş Şems de denir. Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur.

vilayet-i amme / vilâyet-i âmme

 • İslâmiyet'in yalnız sûretine uyanların kavuştuğu evliyâlık makâmı.

vücuh

 • (Tekili: Vech) Çehreler, yüzler, suretler.
 • Tarzlar.
 • Sebepler.
 • İmkânlar.
 • Münasebetler.
 • Kur'an-ı Kerim okunuşundaki farklar.
 • Bir memleketin ileri gelenleri.

ya musavviri! / yâ musavvirî!

 • Ey bana harika bir şekil ve suret veren Musavvirim!.

yakinen / yakînen

 • Hiç şübhesiz olarak, kat'i surette.

yakiniyyat / yakîniyyât

 • Yakînî bir surette bilinenler.

yakzaten

 • Uyanık olarak. Şuurlu ve dikkatli surette.

zahidane / zahidâne

 • Zahide yakışır surette. Ehl-i takva gibi. (Farsça)

zahir

 • (Zuhur. dan) Görünen, âşikâr olan. Açık, belli, meydanda olan.
 • Görünüşe göre.
 • Şüphesiz.
 • Suret. Dış yüz. Görünüş.
 • Anlaşılan.
 • Meğer. Galiba. Zannederim. Elbette.

zalimane / zâlimâne

 • Zâlim olana yakışır şekilde. Zulmeder surette. Zâlimce. (Farsça)

zarifane

 • Zariflikle, incelikle, zarif olana yakışır surette. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın