LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sur kelimesini içeren 197 kelime bulundu...

adevan / adevân

 • Sür'atle koşmak.

aks-i misal / aks-i misâl / عَكْسِ مِثَالْ

 • Sûretin yansıması.

alam-ı ebediye / âlâm-ı ebediye

 • Sürekli acılar, sonsuza kadar sürecek elemler.

aleddevam / على الدوام

 • Sürekli. (Arapça)

alelistimrar / alelistimrâr / على الاستمرار

 • Sürekli, aralıksız. (Arapça)

alem-i bakiye / âlem-i bâkiye

 • Sürekli ve kalıcı dünya.

alem-i suver / âlem-i suver

 • Sûretler âlemi, görüntüler dünyası.

amin-i daimi / âmin-i daimî

 • Sürekli tekrarlanan "Allahım kabul eyle!" duası.

ateş-hiram / ateş-hirâm

 • Süratle yürüyen, hızlı yürüyen. (Farsça)

bahira / bahîra

 • Süryâni rahiblerindendir. Zamanın ilim ve fenlerine vâkıf ve bilhassa hey'et ve nücumda ihtisas sahibiydi. Bu sebepten rahiblerin câhilleri kendisinden hoşlanmazlardı. Hazret-i İsâ'nın ulûhiyetini ve Hz. Meryem'in ümmullah olduğunu inkâr ve ilân ettiğinden, bulunduğu manastırın reisi tarafından kovu

baire

 • Sürülmemiş, ekilmemiş, sert toprak.

baki / bâkî

 • Sürekli, kalıcı.

baki kalma / bâki kalma

 • Sürekli var olma.

basit kesir

 • Sûreti (payı), mahrecinden (paydasından) küçük kesir. 2/5 gibi.

bayir

 • Sürülmemiş, açılmamış, sert, ham toprak.

berdec

 • Sürmek. (Farisîden muarrebtir).

berdevam / berdevâm / بردوام

 • Sürekli, devam eden. (Farsça - Arapça)

berdiyy

 • Suriye'de bulunan iki nehrin, bir köyün ve Hicaz'da da bir dağın adı.

çabük-hıraman / çabük-hırâmân

 • Sür'atli yürüyen. Çabuk yürüyen. (Farsça)

cemal-i sermedi / cemâl-i sermedî

 • Sürekli devam eden güzellik.

cevval / cevvâl

 • Sürekli hareket hâlinde olan.

cilve-i hayat-ı sermedi / cilve-i hayat-ı sermedî

 • Sürekli ve sonsuz olan bir hayatın görüntüsü, aksi.

daim / دائم / dâim

 • Sürekli.
 • Sürekli, devamlı. (Arapça)

daimane / dâimâne

 • Sürekli olarak.

daime

 • Sürekli; fertlerde her zaman gerçekleşiyor olma.

daimi / dâimî / دائمى

 • Sürekli, devamlı. (Arapça)

daimi huzur / dâimî huzur

 • Sürekli olarak Allah'ın huzurunda bulunduğunun bilincinde olma.

demuk

 • Sür'atli, seri, hızlı.

devam

 • Sürüp gitme.

ehl-i zikir ve münacat / ehl-i zikir ve münâcât

 • Sürekli olarak Allah'ı zikredip ananlar ve Allah'a yalvarıp zikredenler.

ekhal / ekhâl / اكحال

 • Sürmeler. (Arapça)

evail-i sure / evâil-i sûre

 • Sûre başları.

faaliyet-i daime

 • Sürekli faaliyet, iş.

feletat / feletât

 • Sürçmeler, falsolar.

feşak

 • Sürur, neşe, sevinç, neşat.

feth-i suver / فَتْحِ صُوَرْ

 • Suretlerin meydana çıkışı. Her mahlûkun Allah'ın ilim, irade ve kudretiyle en münasib şekilde suretlerinin açılışı.
 • Sûretleri açma.

gele / گله

 • Sürü. (Farsça)

habi

 • Sürünüp emekleyen ufak çocuk.

hadv

 • Sürmek.

halet / hâlet

 • Suret. Hâl. Keyfiyet.

hallakıyet-i daime / hallâkıyet-i daime

 • Sürekli yaratıcılık.

harekat-ı muttaride / harekât-ı muttaride

 • Sürekli ve düzenli hareketler.

hareket-i muttaride

 • Sürekli ve düzenli hareket.

hars

 • Sürme, koruma, ekme, kazanma.

hayat-ı daime

 • Sürekli hayat.

hayy-ı baki / hayy-ı bâkî

 • Sürekli var olan ve sonsuz hayat sahibi olan Allah.

hazam

 • Sür'atle yürümek, hızla yürümek.

hazuf

 • Sür'atle yürüdüğünden ayağı altından taşlar atılan eşek.

hebz

 • Sür'at yapmak, hız yapmak.

hefif / hefîf

 • Sür'atli seyir.

hemazi / hemazî

 • Sür'at, hız.

henf

 • Sür'at yapmak, hız yapmak.

hetlan

 • Sürekli yağan hafif yağmur.

hezazik / hezazîk

 • Süratle kat'etmek, çok çabuk kesmek.

hezreme

 • Sür'atle okumak. Sür'atli kelâm.

hizze

 • Sürur, sevinç, neşe, neşat.

hurufumukattaa / hurûfumukattaa

 • Sûre başlarındaki şifreli harfler.

husas

 • Sür'atle gitmek, seğirtmek, koşmak.

hütul

 • Sürekli yağmur yağma.

hütun

 • Sürekli yağmur yağma.

huzur-u daimi / huzur-u dâimî

 • Sürekli olarak Allah'ın huzurunda bulunduğunun bilinci içinde olma.

i'tibar-ı suret

 • Surete itibar etme, görünüşe değer verme.

ibka / ibkâ

 • Sürekli ve kalıcı hale getirme.
 • Sürekli kılma, bakileştirme.

ibkà etmek

 • Sürekli ve kalıcı hâle getirmek.

ıhtitaf

 • Sür'atle ahzetmek, çok hızlı almak.

iktihal / iktihâl / اكتحال

 • Sürme çekme. (Arapça)

ila ahir-i sure / ilâ âhir-i sûre

 • Sûrenin sonuna kadar.

imtiras

 • Sürtünme, kaşınma.

intizam-ı muttarid

 • Sürekli düzenlilik.

ishal / ishâl / اسهال

 • Sürgün, cırcır olma. (Arapça)

israfil / isrâfil

 • Sur borusunu üflemekle görevli büyük bir melek.

istimrar / istimrâr / استمرار / اِسْتِمْرَارْ

 • Süreklilik. (Arapça)
 • Sürekli olma.

istitrabi / istitrabî

 • Sürur ve sevinmeyi istemeğe dâir.

itare-i name

 • Sür'atle ve hevesli bir şekilde mektub yollama.

kelime-i zikriye

 • Sürekli anılan ve tekrar edilen cümle.

kemal-i sermedi / kemâl-i sermedî

 • Sürekli devam eden mükemmellik.

kesad / kesâd / كساد

 • Sürümsüz, kesat. (Arapça)

keşan keşan

 • Sürükleye sürükleye, zorla çekerek götürerek. (Farsça)

kesid

 • Sürümsüz, geçmez, aranmaz. Bayağı, aşağı.

kızaf

 • Sür'atle gitmek, hızla gitmek.

kubus

 • Sür'atle yürüdüğünden yere tırnağının ucundan başka yeri değmeyen at.

kühl

 • Sürme. Göz için sürme boyası.

kuhli / kuhlî

 • Sürme gibi siyah olan.

kümaşe

 • Sürat, hız.

lağz / لغز

 • Sürçme. (Arapça)

lağziş / لغزش

 • Sürçme, kayma. (Farsça)

levvame / levvâme

 • Sürekli kendini kötüleyen nefis.

lüuka

 • Sür'at, hız.

mahall-i suver

 • Sûret ve fotoğrafların çekilip depolandığı yer.

mahbub-u layezali / mahbub-u lâyezâlî

 • Sürekli var olan, asla yok olmayan, sonsuz sevgili, Allah.

mahlukat-ı seyyare / mahlûkat-ı seyyâre

 • Sürekli hareket eden varlıklar.

makh

 • Sür'at, hız.

malide

 • Sürülmüş, sürmüş. (Farsça)

maliş

 • Sürme, sürüştürme. (Farsça)

meclis-i şura / meclis-i şûrâ

 • Şûrâ meclisi, danışma meclisi.

mecmu-u sure / mecmu-u sûre

 • Sûrenin tamamı.

mehl / مهل

 • Süre tanıma. (Arapça)

mekhul / mekhûl / مكحول

 • Sürmeli. (Arapça)

memhure

 • Sürülüp nadas olmuş yer.

memsuh

 • Suratı, daha çirkin şekle sokulmuş. Biçimsiz ve çirkin surete girmiş olan.

menfa / menfâ / منفى / مَنْفَا

 • Sürgün yeri.
 • Sürgün yeri.
 • Sürgün. (Arapça)
 • Sürgün yeri.

menfalık / menfâlık

 • Sürgün hayatı. (Arapça - Türkçe)

menfi / menfî / مَنْف۪ي

 • Sürgün edilen.

menfiyyen

 • Sürgün olarak.

merta

 • Sür'atle yelmek. Seğirtmek.

mesarr

 • Sürurlu, sevinçli.

mevkute

 • Süreli yayın.

mezak

 • Sür'atli yürüyen deve.

mirah

 • Sürur, neşat, sevinç.

misal / misâl / مِثَالْ

 • Suretten ibaret (âlem).

misali / misâlî / مِثَال۪ي

 • Sûretten ibaret.

mizad

 • Sürur, sevinç, neşe.

müctelib

 • Sürüp götüren.

müddet / مدت

 • Süre.
 • Süre, zaman.
 • Süre. (Arapça)

müddet zarfında

 • Süre içinde.

müdrenfık

 • Sür'atle yürüyen kişi, hızlı giden kimse.

muhadere

 • Sür'at etmek.

muhalled

 • Sürekli.
 • Sürekli.

mukattaa

 • Sûre başlarında bulunan şifreli harf.

mukattaat

 • Sûrelerinin başlarında bulunan şifreli harfler.

müncer

 • Sürüklenen, sonuçlanan.

müsaraaten

 • Sür'atli ve acele olarak.

müsarre

 • Sürurlaşmak, sevindirmek.

musavvir / مُصَوِّرْ

 • Sûret veren, biçimlendiren, Allah.
 • Sûret veren.

musavvire

 • Sûretlenen, biçimlenen.

müstemirren

 • Sürekli, devamlı olarak.

mutasavvire

 • Sûretlendiren.

mütemadi / متمادی / mütemâdî / مُتَمَاد۪ي

 • Sürekli. (Arapça)
 • Sürekli olan.

mütemadiyen / mütemâdiyen / متمادیا / مُتَمَادِيًا

 • Sürekli olarak.
 • Sürekli olarak. (Arapça)
 • Sürekli olarak.

mütevaliyen / متواليا

 • Sürekli olarak. (Arapça)

mütezellik

 • Sürçen, kayan.

muttasıl / متصل

 • Sürekli, durmadan. (Arapça)

na-paydar

 • Süreksiz, geçici. Sebatsız, kararsız, durmaz. (Farsça)

nakur

 • Sur gibi ağızla üflenerek çalınan boruya denir. Nakr; vurmak ve didiklemek mânalarına geldiği gibi, boru çalmak mânasına da gelir. Çünkü boru çalındığı zaman, içinden hava tazyiki ile didiklenmiş olacağı gibi, dışından da o ses, çarptığı kulakları didikleyeceği cihetle boruya "minkar" mânasıyla alâk

necaşe

 • Süratle yürümek, hızlı yürümek.

nefh-i sur / nefh-i sûr / نَفْخِ صُورْ

 • Sûra üfleme.

nefh-i sūr / نَفْخِ صُورْ

 • Sura üfleme.

nefiy / نَفِيْ

 • Sürgün.

nefy

 • Sürgün. (Arapça)

nefyedilen

 • Sürülen, sürgün edilen.

nefyolma

 • Sürgün edilme.

nu'm

 • Sürur, neşe, sevinç, neşat.

raic / râic

 • Sürümlü, revaçta olan.

rehvece

 • Sür'atle gitmek.

revac

 • Sürüm, geçerlik, itibarda olma, herkesçe aranılma.
 • Sürüm. Kıymet, değer, geçerlik, makbuliyet.

revacdar / revacdâr

 • Sürümlü ve revâcda olan mal. (Farsça)

ruh-u cevvale / ruh-u cevvâle

 • Sürekli hareket halinde olan ve çok hızlı hareket eden ruh.

sadaka-i cariye / sadaka-i câriye

 • Sürekli hayra sebep olan ve sevabı öldükten sonra da yazılmaya devam eden sadaka.

sahtru

 • Suratı asık, dargın, kırgın. (Farsça)

saika

 • Sürükleyen, sevkeden, götüren hal, sebep.

sari

 • Süren, sürücü. (Farsça)

sebeb-i tehcir

 • Sürgün sebebi, uzaklaştırma sebebi.

şekavet-i daime

 • Sürekli bedbahtlık, hiç bitmeyen sıkıntı.

şerbet / شربت

 • Şurup. (Arapça)

sereyan-ı seria / sereyan-ı serîa

 • Sür'atle yayılan, çabuk neşrolan.
 • Süratle yayılma.

sermed

 • Süreklilik, devamlılık.
 • Sürekli, ebedî ve ezelî, Allah.

sermedi ferman / sermedî ferman

 • Sürekli, dâimi buyruk.

sermediyet

 • Süreklilik, devamlılık.

sevla'

 • Sürüye uymayıp otlakta dönüp duran hasta veya delirmiş koyun. (Müz: Esvel)

seyr-i seri / seyr-i serî

 • Sür'atli seyahat, hareket.

şule-i cevvale

 • Sürekli hareket ederek etrafına ışık saçan parıltı.

sünbe

 • Suret.

sür'aten

 • Sür'atle, hemen, derhal, çabuk.

surahi / surahî / صراحى

 • Sürahi. (Arapça)

sureten / sûreten

 • Suret itibariyle, suret olarak, görünüşte. Sanki.
 • Sûretçe, biçimce, görünüşte.

suretger

 • Suret yapan, resim çizen, ressam. (Farsça)

suretperest / sûretperest

 • Sûrete pek düşkün olan.

suretperestlik

 • Surete tapmak, görünüşe çok değer vermek, fotoğrafa tapmak.

suri / surî / sûrî

 • Surete ait, görünüşe ait ve müteallik. Hakiki, ciddi ve samimi olmayan. Zâhirî.
 • Surete ait, görünüşe ait. gerçek dışı, ciddi ve samimi olmayan.
 • Sûrete ait, görünüşte.

sürmedan / سرمه دان

 • Sürmelik. (Türkçe - Farsça)

şurub / şurûb / شروب

 • Şurup. (Arapça)

suver

 • Suretler.
 • Sûreler, sûretler.

tahvid

 • Sür'atle gitmek, hızla gitmek.

tamam-ı suret

 • Suretin, fotoğrafın tamamı.

tasvir / tasvîr / تَصْو۪يرْ

 • Sûret verme.

teas

 • Sürçüp yüzü üstüne düşmek.

tecelli-i timsal

 • Suretlerin tecellisi.

tedai-yi efkar / tedâî-yi efkâr

 • Sürekli olarak bir fikrin başka fikirleri çağrıştırması.

tedellük

 • Sürtme. Oğma.

tedlik

 • Sürme.

temadi / temâdi

 • Sürüp gitme.

terakkiyat-ı daimi / terakkiyât-ı daimî

 • Sürekli, yükseliş, ilerleme.

tevaggul / توغل

 • Sürekli uğraşı. (Arapça)

tevhid-i sermedi / tevhid-i sermedî

 • Sürekli var olan yaratıcının birliği.

tezemmün

 • Sür'atle gitmek.

timsal-i sūret / timsâl-i sūret / تِمْثَالِ صُورَتْ

 • Suretin örneği.

türşru / türşrû / ترش رو

 • Suratı sirke satan, ekşi suratlı. (Farsça)

ubudiyet-i mütemadiye

 • Sürekli olan kulluk.

ükule

 • Sürüden ayırıp beslenilen koyun.

vezveze

 • Sür'atle sıçramak.

vird-i şerif

 • Sürekli okunarak tekrar edilen duâ ve zikirler.

vird-i zeban / vird-i zebân

 • Sürekli tekrarlanan zikir.

vücud-u baki / vücud-u bâki

 • Sürekli vücud.

ze'v

 • Sürmek ve sulamak.

zelk

 • Sürçme, kayma.

zell / زل

 • Sürçme, kayma. (Arapça)

zelle

 • Sürçme, yanılma.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın