LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sorumlu ifadesini içeren 53 kelime bulundu...

aziz-i mısır / azîz-i mısır / عَز۪يزِ مِصِرْ

 • Eski mısırda hazineden sorumlu kişi.

cemaat-i mükellefin / cemaat-i mükellefîn

 • Dinen sorumlu olanlar topluluğu.

daire-i teklif

 • Sorumluluk ve imtihan yeri.

dar-ı teklif ve mücahede

 • Sorumluluk ve mücadele yeri.

dar-ut-teklif / dâr-ut-teklîf

 • Kulların Allahü teâlânın emirlerini yerine getirmekle mükellef, sorumlu tutulduğu yer. Dünyâ.

ef'al-i mükellefin / ef'âl-i mükellefîn

 • İslâm dîninde mükelleflerin (dînî vazîfeleri yerine getirmekle yükümlü, sorumlu kimselerin) yapmaları ve sakınmaları lâzım olan emirler ve yasaklar. Ahkâm-ı İslâmiyye (fıkıh bilgileri), din bilgileri.

erbab-ı gaflet

 • Gaflette olanlar; Allah'ı düşünmeyen ve sorumluluklarından habersiz davrananlar.

farzıkifaye / farzıkifâye

 • Bazı müminlerin yapmasıyla sorumluluktan kurtulunan vazife.

gayr-ı mes'ul

 • Mes'ul olmayan, sorumlu tutulmayan.

hazinedar / خزینه دار

 • Haznedar, hazinenin birinci derecede sorumlusu. (Arapça - Farsça)

hikmet-i teklif

 • İnsanlara dünya hayatında bazı sorumlulukların yüklenmesinin hikmeti, imtihan gayesi.

ilanat müvezzii / ilânat müvezzii

 • İlânlardan, duyurulardan sorumlu olan, onları dağıtan.

kefalet / kefâlet

 • Kefillik. Kefîl olmak. Bir kimsenin, borcunu ödememesi, taahhüdünü (verdiği sözü) yerine getirmemesi hâlinde onun yerine borcu ödemeği, sözü yerine getirme mes'ûliyetini (sorumluluğunu) alacaklıya karşı üzerine almak.

kefil / kefîl

 • Başkasına âit bir işi veya borcu üzerine alan, sorumluluğunu yüklenen kimse. Kefîle, dâmin de denir.

medar-ı mes'ul

 • Sorumluluk sebebi.

medar-ı mes'uliyet / medâr-ı mes'uliyet / medâr-ı mes'ûliyet / مَدَارِ مَسْئُولِيَتْ

 • Mesuliyet, sorumluluk sebebi.
 • Sorumluluk sebebi.

medar-ı mesuliyet / medâr-ı mesuliyet

 • Bazı suçlardan sorumlu tutulma sebebi.

medar-ı teklif / medâr-ı teklif

 • Görev ve sorumluluk sebebi.

melekü'l-bihar

 • Denizlerden sorumlu melek.

melekü'l-cibal

 • Dağlardan sorumlu melek.

melekü'l-emtar

 • Yağmurdan sorumlu melek.

mes'ul / mes'ûl / مَسْئُولْ

 • Sorumlu.
 • Sorumlu.

mes'ul etmek

 • Sorumlu etmek.

mes'uliyet / mes'ûliyet / مَسْئُولِيَتْ

 • Sorumluluk.
 • Sorumluluk.

mes'uliyet-i maneviye / mes'uliyet-i mâneviye

 • Mânevî sorumluluk.

mesul / mesûl

 • Sorumlu.

mesuliyet / mesûliyet / مسئوليت

 • Sorumluluk.
 • Sorumluluk.
 • Sorumluluk. (Arapça)

mucib-i mes'uliyet / mûcib-i mes'uliyet

 • Sorumluluk gerektiren.
 • Sorumluluk gerektiren.

müdür-ü mes'ul

 • Sorumlu müdür.

mükellef

 • Bir şeyi yapmaya ve yerine getirmeye mecbûr olan; Allahü teâlânın emir ve yasaklarından mes'ûl (sorumlu) olan; îmânı olan, âkil (akıllı) ve bâliğ (evlenme yaşına, ergenlik çağına ulaşmış) olan kimse.

mükellefin / mükellefîn

 • Yükümlüler, sorumlular.

mükellefiyet

 • Yükümlülük, sorumluluk.

mükellefiyet-i ubudiyet

 • Kulluğa ait yükümlülük, sorumluluk.

müstemlekat nazırı / müstemlekât nâzırı

 • Sömürgelerden sorumlu bakan.

sinn-i mükellefiyet

 • Dinî emir ve yasaklarla sorumlu olma yaşı.

sinn-i teklif

 • Sorumluluk yaşı.

tahmil / tahmîl / تحميل

 • Yükleme. (Arapça)
 • Sorumluluk verme. (Arapça)

taht-ı taahhüd

 • Sorumluluk ve güvence altı.

tegafül

 • Gaflet etme, duyarsızlıklık, mânevî sorumluluklarından habersiz davranma.

tekalif / tekâlif

 • Yükümlülükler, sorumluluklar.

tekalif-i diniye / tekâlif-i diniye

 • Dinle ilgili sorumluluklar, dini yükümlülükler.

tekalif-i hayat / tekâlif-i hayat

 • Hayatla ilgili sorumluluklar ve yükümlülükler.

tekalif-i hayatiye / tekâlif-i hayatiye

 • Hayatın yükümlülükleri, sorumlulukları.

tekalif-i ilahiye / tekâlif-i ilâhiye

 • Allah'ın yüklediği sorumluluklar.

tekellüfkarane / tekellüfkârâne

 • Gösteriş hevesiyle bir sorumluluğun altına girme, zoraki davranarak.

teklif

 • Yükümlülük, sorumluluk.

teklif etme

 • Yükleme, sorumlu tutma.

tevekkül-ü tembelane / tevekkül-ü tembelâne

 • Tembelce tevekkülde bulunma; üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeden sonucu Allah'tan isteme.

tevfiz

 • Yetki ve sorumluluğu başkasına veya Allah'a havale etme.

uhde / عهده

 • Bir işi üzerine alma. Söz verme.
 • Ahidnâme. Bir kimsenin üstünde olan iş veya şey.
 • Mes'uliyet hududu.
 • Ric'at ve taalluk dâiresi.
 • Becerme, yapma.
 • Mes'uliyet, sorumluluk.
 • Sorumluluk.
 • Sorumluluk, söz verme.
 • Sorumluluk. (Arapça)

vebal

 • Günah, zarar, ziyan, şiddet, ağırlık, azap, doğru olmayan bir hareketin manevî sorumluluğu.

veli / velî / ولى

 • Sahip, malik, evliya, koruyucu, muhafaza eden, küçük çocukların durumundan sorumlu kişi, baba, ata.
 • Velâkin, fakat, amma.
 • Ermiş, velî. (Arapça)
 • Çocuktan sorumlu olan. (Arapça)

zaptiye nazırı / zaptiye nâzırı

 • Emniyet ve güvenlikten sorumlu üst düzey memur, güvenlik subayı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın