LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sonsu ifadesini içeren 576 kelime bulundu...

ab-ı hayat-ı bakiye / âb-ı hayât-ı bâkiye

 • Sonsuz hayat suyu.

abad / âbâd

 • Ebedler. Sonsuz gelecek zamanlar.
 • Ebedler, sonsuz gelecek zamanlar.

adalet-i sermediye

 • Sonsuz, daimî adalet.

adem-abad / adem-âbâd

 • Sonsuza dek yokluk.

adil-i bilhak / âdil-i bilhak

 • Sonsuz adalet sahibi, adaletle iş gören, herşeyin hakkını veren Allah.

adil-i hakim / âdil-i hakîm

 • Herşeyi hikmetle yapan, sonsuz adalet sahibi Allah.

adil-i hakim-i zülcelal / âdil-i hâkim-i zülcelâl

 • Sonsuz yücelik ve haşmet sahibi olan ve herşeye adaletle hükmeden Allah.

adil-i rahim / âdil-i rahîm

 • Adâletle iş gören, sonsuz rahmet ve merhamet sahibi Allah.

adiliyet / âdiliyet

 • Allah'ın haklıyı haksızı ayırması, her hakkı yerine getirmesi, sonsuz adalet sahibi olması.

adl

 • Her hak sahibine hakkını veren, sonsuz adalet sahibi olan Allah.

adl-i hakem

 • Haklıyı haksızı ayıran, hükmeden, her hakkı yerine getiren, sonsuz adalet sahibi olan Allah.

ahiret / âhiret

 • İnsanın ölümü ile başlayan ebedî (sonsuz) hayat. Âhirete îmân, inanılması lâzım olan altı esastan beşincisidir.
 • Bu dünyadan sonra gideceğimiz ebedi âlem. Âhiret, kıyamet koptuktan sonra, bütün varlıkların ve insanların devamlı kalacakları yerdir. Orada ölüm yoktur, hayat sonsuzdur; dinin emirlerine bağlı olanlar için cennet; dine bağlı olmıyanlar için de cehennem vardır. Âhirete inanmayan insan müslüman olama

alam-ı ebediye / âlâm-ı ebediye

 • Sürekli acılar, sonsuza kadar sürecek elemler.

alem-i ebedi / âlem-i ebedî

 • Sonsuz âhiret âlemi.

alem-i ebediyet / âlem-i ebediyet

 • Sonsuzluk âlemi.

alem-i rahmet / âlem-i rahmet

 • Allah'ın sonsuz rahmetin yaşanacağı âlem.

aleyhi nazaru'r-rahmani / aleyhi nazaru'r-rahmânî

 • Sonsuz merhamet ve şefkat sahibi olan Allah'ın nazarı ve teveccühü onun üzerine olsun.

alim / alîm / âlim

 • Sonsuz bilgi sahibi Allah.
 • Her şeyi hakkıyla bilen, sonsuz ilim sahibi Allah.

alim-i ezeli / alîm-i ezelî

 • Herşeyi hakkıyla bilen, ilmi herşeyi kuşatan ve ilminin başlangıcı olmayan sonsuz ilim sahibi Allah.

alim-i hafiz / alîm-i hafîz

 • Sonsuz ilmiyle herşeyi hakkıyla bilen ve herşeyi koruyup saklayan ve yarattıklarını esirgeyip gözeten Allah.

alim-i inayetkar / alîm-i inayetkâr

 • Sonsuz lütuf, yardım ve ihsan sahibi ve herşeyi hakkıyla bilen, ilmi herşeyi kuşatan Allah.

alim-i kadir / alîm-i kadîr

 • Her şeyi hakkıyla bilen, herşeye gücü yeten, herşeyi yapabilen, sonsuz güç ve kudret sahibi Allah.

alim-i kerim / alîm-i kerîm

 • Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi ve her şeyi hakkıyla bilen, ilmi herşeyi kuşatan Allah.

alim-i mukaddir / alîm-i mukaddir

 • Her şeyi hakkıyla bilen ve sonsuz ilmiyle ezelden ebede her şeyi yaratılmadan önce takdir edip plânlayan Allah.

alim-i rahim / alîm-i rahîm

 • Herşeyi hakkıyla bilen ve rahmetinin çok özel tecellîleri olan sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Allah.

alim-i zülcelal / alîm-i zülcelâl

 • Sonsuz ilmiyle herşeyi bilen ve sınırsız haşmet ve yücelik sahibi olan Allah.

allah

 • İnsanı, dünyayı, kâinatı, görülen veya görülemiyen bütün varlıkların yaratıcısı. Allah ezelidir; yani varlığının başlangıcı yoktur, çünki yaratılmamıştır ve varlığı devamlıdır, sonsuzdur. Hiç bir şey yokken o yine vardı. Allah'ın ilmi, kudreti ve iradesi ve diğer sıfatları da sonsuzdur. O herşeyi ve

allah zülcelal hazretleri / allah zülcelâl hazretleri

 • Sonsuz büyüklük, yücelik ve azamet sahibi olan Allah.

allah-ı zülkemal / allah-ı zülkemâl

 • Sonsuz mükemmellik sahibi olan Allah.

allahü zü'l-celal ve'l-kemal / allahü zü'l-celâl ve'l-kemâl

 • Sonsuz büyüklük, haşmet ve mükemmellik sahibi olan yüce Allah.

amal-i beşerin tenahisizliği / âmâl-i beşerin tenâhîsizliği

 • İnsanın arzu, istek ve emellerinin sonsuzluğu, bitmez ve tükenmez olması.

amir-i alim / âmir-i alîm

 • Sonsuz ilim sahibi olan idareci, Allah.

aramgah-ı ebedi / ârâmgâh-ı ebedî

 • Ebedi olarak dinlenilecek yer, sonsuz olarak istirahat edilen yer, mezar.

arzu-yu bekà

 • Sonsuz yaşama isteği.

aşk-ı ebedi / aşk-ı ebedî

 • Sonsuzluk aşkı.

ata-yı sübhan / atâ-yı sübhan

 • Her türlü eksiklik ve noksanlıktan sonsuz derece uzak olan Allah'ın lütfu, ihsanı.

ataraksiya

 • yun. Tesirlere (etkilere) karşılık göstermeme, durgunluk hâli.
 • (Fels.) Ruhun sükunete ulaşması, arzu ve ihtiraslardan uzak kalma. Eski çağ felsefesi, hayatın gayesi, saadet olarak duygusuzluk halini gösteriyordu. İnsan arzuları sonsuz, düşmanları sonsuzdur, (mikroptan kuyruklu yıldız

ataya-yı rahmaniye / atâyâ-yı rahmâniye

 • Sonsuz merhamet sahibi Cenâb-ı Hakkın bağış ve hediyeleri.

ayat-ı binihaye / âyât-ı bînihâye

 • Nihayetsiz âyetler, sonsuz deliller.

ayine-i müştak / âyine-i müştâk

 • Allah'ın güzel isimlerini bir ayna gibi üzerinde aksettiren ve Onun sonsuz güzelliğine düşkün olan insan.

ayn-ı zat-ı akdes / ayn-ı zât-ı akdes

 • Bütün kusurlardan, çirkinliklerden, eksiklikten, benzer ve ortak edinmekten sonsuz derecede yüce olan Allah'ın bizzat kendisi.

azamet-i kudret-i ilahiye / azamet-i kudret-i ilâhiye

 • Allah'ın kudretinin sonsuz büyüklüğü.

azze cemalühü / azze cemâlühü

 • Allah'ın sonsuz cemâli, güzelliği herşeyi kuşatmıştır.

bab-ı bekà / bâb-ı bekà

 • Sonsuzluk kapısı.

bahçe-i ebedi / bahçe-i ebedî

 • Sonsuz, sınırsız bahçe.

bahr-i bipayan / bahr-i bîpayan

 • Çok büyük sonsuz deniz.

baki / bâki / bâkî

 • Ebedî, dâimî. Sonu gelmez. Ölmez.
 • Sonsuz.
 • Cenab-ı Hak.
 • Artan. Geri kalan.
 • Bundan başka.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Devamlı, ebedî, sonsuz. Varlığının sonu olmayan.
 • Sonsuz, kalıcı.

baki-i hakiki / bâkî-i hakikî

 • Gerçek sonsuzluğun sahibi Allah.

baki-i sermedi / bâkî-i sermedî

 • Varlığı sonsuz ve sürekli olan Allah.

baki-i zülcelal / bâkî-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve yücelik sahibi ve varlığı kalıcı ve devamlı olan Allah.

bakiyane / bâkiyâne

 • Bâki olana yakışır surette. Ebediyyete yakışır şekilde. Sonsuzca. (Farsça)
 • Bakice, sonsuzca.

bakva

 • Bâkilik, ebedilik, sonsuzluk.

bani-i zülcemal / bâni-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi, herşeyin yapıcısı olan Allah.

barigah-ı kibriya / bârigâh-ı kibriyâ

 • Cenâb-ı Hakkın sonsuz büyüklüğünün tecellî ettiği yüceler yücesi makam.

beka / bekâ

 • Allahü teâlânın sıfatlarından. Allahü teâlânın varlığının sonsuz olması, hiç yok olmaması.
 • Bekâ-billah.
 • Devamlılık, kalıcılık, sonsuzluk.

beka alemi / beka âlemi

 • Sonsuzluk âlemi, âhiret hayatı.

bekà-alud / bekà-âlûd

 • Sonsuzluk sırrından pay almış.

beka-i ruh

 • Ruhun sonsuz olması.

bi-gayat / bî-gayat

 • (Tekili: Bi-gaye) Sonu olmayanlar, sonsuzlar. (Farsça)

bi-gayet / bî-gayet

 • Gayetsiz, sonsuz.
 • Gayesiz.

bi-hasıl / bî-hasıl

 • Ebedî, sonsuz, nihayetsiz, bâki. (Farsça)
 • Verimsiz, faydasız. (Farsça)

bi-intiha / bî-intiha

 • Sonsuz, nihâyetsiz. (Farsça)

bi-keran / bî-keran

 • (Bî-girân) Sınırsız, sonsuz. (Farsça)
 • Kenarsız. (Farsça)
 • Hesabsız. (Farsça)

bi-nihaye / bî-nihaye

 • Sonsuz, nihayetsiz, ebedi, bâki, tükenmez. (Farsça)

bi-payan / bî-payan

 • Sonsuz. Payansız. (Farsça)

bihesab / bîhesâb / بى حساب

 • Hesapsız, sonsuz. (Farsça - Arapça)

binihaye / bînihâye / bînihaye / بى نهایه

 • Nihâyetsiz, sonsuz.
 • Sonsuz, bitmez tükenmez. (Farsça - Arapça)

binnihaye

 • Sonuna kadar. Sonsuz.

bipayan / bîpâyân / بى پایان

 • Sonsuz, tükenmez.
 • Sonsuz. (Farsça)

bukya

 • Sonsuzluk, bâkilik, ebedilik.

cani

 • Cinayet işlemiş olan. Birisini öldürmüş veya yaralamış bulunan. Caniler nasıl haksız yere insanı öldürüyorlar ve onların hayatlarına son veriyorlarsa; kâfirler, inkârcılar, dinsizler de birer cani sayılırlar. Çünkü Allah'ın eserleri olan canlı ve cansız varlıklar onun sonsuz kudretini, ilmini, irade

cavid / câvid / جاود

 • (Câvidân, câvidâne, câvidânî) Sermedî, sonu olmayan, sonsuz, dâimî, lâyemut. (Farsça)
 • Kalıcı, sonsuz, ebedi. (Farsça)

cavidan / câvidân / جاودان

 • Kalıcı, sonsuz, ebedi. (Farsça)

cavidane / câvidâne

 • Câvidân, ebedi, sonsuza âit, sonsuza müteallik. (Farsça)

celal / celâl

 • Sonsuz azamet ve kibriya, büyüklük ve ululuk.

celil-i cemil / celîl-i cemîl

 • Sonsuz güzellik, haşmet ve yücelik sahibi olan Allah.

celil-i layezal / celîl-i lâyezâl

 • Varlığı sürekli, haşmet ve yüceliği sonsuz olan Allah.

celil-i mutlak / celîl-i mutlak

 • Sonsuz derecede haşmet, heybet ve görkem sahibi Allah.

celil-i pürkemal / celîl-i pürkemâl

 • Sonsuz kemâl ve haşmet sahibi Allah.

celil-i zülcemal / celîl-i zülcemâl

 • Sınırsız güzelliğiyle beraber, sonsuz yücelik ve heybet sahibi olan Allah.

cemal sahibi / cemâl sahibi

 • Sonsuz derecede güzellik sahibi, Allah.

cemal ve kemal sahibi / cemâl ve kemâl sahibi

 • Sonsuz güzellik ve kemâl sahibi olan Allah.

cemal-i ezeli / cemâl-i ezelî

 • Ezelî ve sonsuz güzellik sahibi olan Allah.

cemal-i rahimiyet / cemâl-i rahîmiyet

 • Allah'ın sonsuz merhamet ediciliğindeki benzersiz güzellik.

cemali / cemalî

 • Allah'ın sonsuz lütuf, ihsan, rahmet ve merhametine dair isim ve sıfatlarının tecellisiyle ilgili; lütuf ve cemal tecellisi gibi.

cemil / cemîl

 • Sonsuz güzel olan ve bütün güzelliklerin sahibi bulunan Allah.
 • Bütün güzelliklerin kaynağı ve sonsuz güzellik sahibi Allah.

cemil-i alel'ıtlak / cemîl-i alel'ıtlak

 • Sonsuz ve kusursuz güzellik sahibi olan Allah.

cemil-i baki / cemîl-i bâkî

 • Sınırsız güzellik sahibi ve varlığı devamlı ve sonsuz olan Allah.

cemil-i lemyezel / cemîl-i lemyezel

 • Varlığı sürekli, güzelliği sonsuz olan Allah.

cemil-i zülcelal / cemîl-i zülcelâl

 • Heybeti ve yüceliği sınırsız, güzelliği sonsuz olan Allah.

cemil-i zülkemal / cemîl-i zülkemâl

 • Sonsuz güzellik ve kemâl sahibi Allah.

cenab-ı erhamürrahim / cenâb-ı erhamürrâhim

 • Merhametlilerin en merhametlisi olan, sonsuz şeref ve azamet sahibi yüce Allah.

cenab-ı hak / cenâb-ı hak

 • Hakkın ta kendisi olan, sonsuz şeref ve azamet sahibi yüce Allah.

cenab-ı hakim-i rahim / cenâb-ı hakîm-i rahîm

 • Her şeyi hikmetle ve yerli yerinde yaratan, yarattıklarına sonsuz şefkat gösteren Allah.

cenab-ı halık / cenâb-ı hâlık

 • Herşeyin yaratıcısı olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah.

cenab-ı halık-ı rahim / cenâb-ı hâlık-ı rahîm

 • Herbir şeyi sonsuz şefkat ve merhametle yaratan, sonsuz şan ve şeref sahibi olan Allah.

cenab-ı hallak-ı rahim / cenâb-ı hallâk-ı rahîm

 • Sonsuz şefkat, merhamet, şeref ve yücelik sahibi olan herşeyin yaratıcısı Allah.

cenab-ı kadir-i kayyum / cenâb-ı kadir-i kayyûm

 • Herşeye gücü yeten, sonsuz güç ve kudret sahibi olan ve herşeyi Kendi varlığıyla ayakta tutan Allah.

cenab-ı kibriya / cenâb-ı kibriyâ

 • Azamet ve kudreti sonsuz olan, şeref ve azamet sahibi Allah.

cenab-ı rabbü'l-alemin hazretleri / cenab-ı rabbü'l-âlemîn hazretleri

 • Âlemlerin Rabbi olan sonsuz şeref ve büyüklük sahibi Allah.

cenab-ı zülcelal ve'l-kemal / cenâb-ı zülcelâl ve'l-kemâl

 • Sonsuz haşmet, yücelik ve mükemmellik sahibi olan Allah.

cennet

 • Bahçe. Âhirette müslümanların nîmet ve mutluluk içerisinde sonsuz olarak yaşayacakları yer.
 • İnananların dünyadaki güzel amellerine mükafaten sonsuza kadar kalacakları güzellikler âlemi.

cennet-i ebediye

 • Sonsuz Cennet hayatı.

cilve-i cemal-i baki / cilve-i cemâl-i bâki

 • Sonsuz güzelliğin bir yansıması.

cilve-i hayat-ı sermedi / cilve-i hayat-ı sermedî

 • Sürekli ve sonsuz olan bir hayatın görüntüsü, aksi.

cilve-i kudret-i kudsiye

 • Allah'ın sonsuz ve noksansız kudretinin tecellisi, yansıması.

cilve-i rahmet-i rahmaniye / cilve-i rahmet-i rahmâniye

 • Sonsuz şefkat ve merhameti bütün varlık âlemini kuşatan Allah'ın rahmetinin yansıması.

cism-i müebbed-i müşeyyed

 • Ebedleştirilmiş, sonsuzlaştırılmış sağlam cisim.

daim-i baki / dâim-i bâkî

 • Kendi varlığı sonsuza kadar devam eden, dilediği varlığa da bekà veren, onları sonsuz ve kalıcı yapan Allah.

daire-i kudret

 • Allah'ın sonsuz güç ve iktidarının hâkim olduğu daire.

dar-ı bekà / dâr-ı bekà

 • Sonsuzluk yurdu, âhiret.

dar-ı ebedi / dar-ı ebedî

 • Sonsuzluk yurdu.

dar-ı saadet ve ebediyet / dâr-ı saadet ve ebediyet

 • Sonsuzluk ve mutluluk yeri.

dar-ül-beka / dâr-ül-bekâ

 • Ahiret, sonsuz kalınacak yer.

defter-i iltifatat-ı rahmaniye / defter-i iltifâtât-ı rahmâniye

 • Sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ın iltifatlarını içine alan defter.

dehri / dehrî

 • Dünyanın sonsuzluğuna inanıp ahireti inkâr eden kimse Materyalist.
 • Allahü teâlâya ve âhirete inanmayıp, dehr (zaman) sonsuzdur ve dünyânın başlangıcı ve sonu yoktur, böyle gelmiş böyle gider diyen dinsiz, ateist.

dehriyun

 • Dünyanın sonsuz olduğuna inanıp, âhireti inkâr edenler.

dehriyye

 • Dünyanın sonsuzluğuna inanan felsefecilerin yolu.

dehriyyun

 • Dünyanın sonsuz olduğuna inanıp, âhireti inkâr edenler.

dest-i kudret-i ilahi / dest-i kudret-i ilâhî

 • Allah'ın sonsuz kudret eli.

eb'ad-ı binihaye / eb'âd-ı bînihaye

 • Sonsuz uzaklıklar.

ebed / ابد

 • Sonsuz, sonu olmayan.
 • Sonu olmayan, sonsuzluk.
 • Sonsuz gelecek zaman.
 • Sonsuz gelecek zaman. (Arapça)

ebed-perest

 • Sonsuzluğu aşırı seven.

ebed-ül abidin / ebed-ül âbidîn

 • Ebediyyen, sonsuz olarak.

ebed-ül-abad / ebed-ül-âbâd

 • Tükenmez, ebedî hayat. Sonsuzluk.
 • Cennet.

ebede kadar

 • Sonsuza kadar.

ebede namzet

 • Sonsuzluğa aday.

ebeden

 • Sonsuza kadar.
 • Sonsuza dek.

ebedi / ebedî / ابدی / اَبَد۪ي

 • Sonsuza ve ebediyete âit. Ebediyete dâir ve müteallik.
 • Sonu olmayan, sonsuz.
 • Sonsuz, sonu olmayan.
 • Sonsuzla ilgili.
 • Sonsuz. (Arapça)
 • Sonu olmayana âit, sonsuz.

ebedi haps-i münferid / ebedî haps-i münferid

 • Tek başına sonsuz bir hapis, sonsuz Cehennem hapsi.

ebedi haps-i münferit / ebedî haps-i münferit

 • Sonsuza kadar tek başına kalınacak olan hapis, hücre hapsi; Cehennem.

ebedi saadet / ebedî saadet

 • Sonu olmayan sonsuz mutluluk, huzur.

ebedi şekavet / ebedî şekavet

 • Sonsuz sıkıntı ve azap.

ebedileştirmek / ebedîleştirmek

 • Sonsuzlaştırmak.

ebedin yolu

 • Sonsuzluğun yolu.

ebediye

 • Sonsuz.

ebediyen

 • Sonsuza dek.

ebediyet / اَبَدِيَتْ

 • Sonsuzluk.
 • Sonsuzluk.
 • Sonsuzluk.

ebediyet alemi / ebediyet âlemi

 • Sonsuzluk âlemi; âhiret.

ebediyet-i mevhume

 • Sonsuzluk kuruntusu.

ebediyyen / ابدیا

 • Sonsuza kadar.
 • Sonsuza kadar, asla, hiçbir zaman. (Arapça)

ebediyyet / ابدیت

 • Sonsuzluk. (Arapça)

ebedperest / اَبَدْپَرَسْتْ

 • Sonsuzluğu sevip arzulayan.
 • Sonsuz hayata arzulu.
 • Sonsuzluğa âşık.

ebedü'l-abad / ebedü'l-âbâd

 • Sonsuzların sonsuzluğu, âhiret.

ebedü'l-abidin / ebedü'l-âbidîn

 • Sonsuzların sonsuzu.

ebedül'abad memleketi / ebedül'âbad memleketi

 • Sonsuzluklar ülkesi; sonsuz hayat, Cennet.

ebedülabad / ebedülâbâd

 • Sonsuzlar sonsuzu.

ef'al-i rahmaniyet / ef'âl-i rahmâniyet

 • Rahmeti sonsuz, yarattıklarını esirgeyip koruyan, şefkat eden ve rızıklandıran Allah'ın fiilleri.

ehemmiyet-i namütenahiye / ehemmiyet-i nâmütenâhiye

 • Sonsuz derecede ehemmiyetli, önemli.

ehl-i bekà

 • Bâkî olanlar, sonsuza dek yaşayanlar.

ehl-i ebed

 • Sonsuzluk ehli.

el-adl

 • Her hak sahibine hakkını veren, sonsuz adalet sahibi olan Allah.

elhamdü lillahi ala rahmaniyyetihi ve ala hakimiyyetihi / elhamdü lillâhi alâ rahmâniyyetihî ve alâ hakîmiyyetihî

 • Hamd ve şükür sonsuz merhamet sahibi ve herşeyi hikmetle, bir gaye ve maksatla yaratan Allah'a aittir.

eltaf ve inayet-i sübhaniye / eltaf ve inâyet-i sübhâniye

 • Her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah'ın lütuf ve yardımları.

eltaf-ı sübhaniye / eltâf-ı sübhâniye

 • Her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah'ın lütufları, şirin ikramları.

emr-i celil / emr-i celîl

 • Sonsuz derecede haşmet, heybet ve görkem sahibi Allah'ın emri.

emr-i rahmani / emr-i rahmânî

 • Rahmet ve merhameti sonsuz olan Allah tarafından bildirilen emir.

envar-ı binihaye-i kur'aniye / envâr-ı bînihaye-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın sonsuz nurları.

er-rahmanü'r-rahim / er-rahmânü'r-rahîm

 • Bütün varlıklara olduğu gibi tek tek her bir varlığa şefkat gösteren sonsuz rahmet sahibi Allah.

eser-i rahmet-i ilahiye / eser-i rahmet-i ilâhiye

 • Allah'ın herşeyi kuşatan sonsuz rahmetinin eseri.

esmaü'l-hüsna / esmâü'l-hüsnâ

 • Allah'ın sonsuz mükemmellikte ve güzellikte olan isimleri.

esrar-ı ezel / esrâr-ı ezel

 • Bilinmeyen sonsuzluk.

evsaf-ı celaliye ve cemaliye / evsâf-ı celâliye ve cemâliye

 • Cenâb-ı Hakkın sonsuz güzellik ve haşmetini bildiren sıfatları.

ezel / ازل

 • Başlangıcı olmayan, sonsuzluk.
 • Öncesizlik, geçmişe doğru sonsuzluk. (Arapça)

ezel ve ebed

 • Başlangıcı ve sonu olmama, öncesizlik ve sonsuzluk.

ezelden ebede

 • Sonsuz geçmişten sonsuz geleceğe kadar.

ezeli ve ebedi / ezelî ve ebedî

 • Başlangıcı ve sonu olmayan, sonsuz.

ezeliyet

 • Başlangıcı olmayan sonsuzluk.

ezhar ve esmar-ı binihaye / ezhâr ve esmâr-ı bînihaye

 • Sonsuz çiçekler ve meyveler.

ezvak-ı namütenahi / ezvâk-ı nâmütenâhi

 • Sonsuz zevkler.

faaliyet-i kudret

 • Allah'ın sonsuz kudretiyle ortaya çıkan fiiller, işler.

fail-i hakim-i rahim / fâil-i hakîm-i rahîm

 • Herşeyi sonsuz hikmet ve rahmetle yapan Allah.

fail-i zülcelal / fâil-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve yücelik sahibi Fâil, Allah.

fatır-ı alim / fâtır-ı alîm

 • Herşeyi bilen ve harika üstün san'atıyla yaratan, sonsuz ilim sahibi Allah.

fatır-ı hakim-i zülcelal / fâtır-ı hakîm-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan ve her şeyi bir gaye ve faydaya yönelik olarak, tam yerli yerinde benzersiz yaratan Allah.

fatır-ı hakim-i zülcemal / fâtır-ı hakîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi, herşeyi hikmetle ve harika üstün sanatıyla yaratan Allah.

fatır-ı kerim / fâtır-ı kerîm

 • Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi olan ve herşeyi hârika, eşsiz sanatıyla yaratan Allah.

fatır-ı kerim-i zülcemal / fâtır-ı kerîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik, lütuf ve cömertlik sahibi ve herşeyi hârika üstün sanatıyla yaratan Allah.

fatır-ı zülcelal / fâtır-ı zülcelâl

 • Sonsuz haşmet sahibi olan ve herşeyi benzersiz üstün sanatıyla yaratan Allah.

fatır-ı zülcemal / fâtır-ı zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi ve herşeyi benzersiz yaratan Allah.

fazl-ı rahman / fazl-ı rahmân

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Allah'ın yardımı.

fazl-ı rahmani / fazl-ı rahmânî

 • Sonsuz merhamet sahibi Allah'ın ikramı, ihsanı.

fena-i mutlak

 • Sonsuz yok oluş.

ferman-ı ebedi / ferman-ı ebedî

 • Sonsuz ferman.

ferman-ı sübhani / ferman-ı sübhânî

 • Her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah'ın fermanı, buyruğu.

fesübhanallah / fesübhânallah

 • "Allah her türlü eksiklikten sonsuz derecede yücedir" anlamında kullanıp hayret ve hayranlığı ifade eden kelime.

feya sübhanallah / feyâ sübhanallah

 • Ey her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah mânâsında bir şeyin tuhaflığını bildirmek için şaşkınlık ifadesi olarak kullanılır.

feyyaz-ı mutlak

 • Mutlak ve sonsuz feyiz ve bolluk sahibi. Allah.

feyz-i namütenahi / feyz-i nâmütenahî

 • Sonsuz feyiz ve bereket.

feza / fezâ

 • Uzay; ucu bucağı bulunmayan boşluk, kâinatın sonsuz genişliği.

feza-yı gayr-ı mütenahi / fezâ-yı gayr-ı mütenâhî

 • Sonsuz uzay boşluğu, uçsuz bucaksız gök.

feza-yı namütenahi / feza-yı nâmütenâhi

 • Sonsuz uzay boşluğu.

firak-ı ebedi / firâk-ı ebedî

 • Sonsuz ayrılık.

gani / ganî

 • Sonsuz zengin olan Allah.
 • Her cihetle sonsuz zenginlik sahibi olan Allah.

ganiyy-i kerim / ganiyy-i kerîm

 • Sonsuz cömertlik ve zenginlik sahibi olan Allah.

gayet derecede

 • Sonsuz derecede.

gayetsiz

 • Sonsuz.
 • Nihayetsiz, sonsuz.

gayr-ı mahdud

 • Hudutsuz, uçsuz bucaksız, sonsuz.

gayr-ı mahdut

 • Sınırsız, sonsuz.

gayr-ı mütenahi / gayr-ı mütenahî / gayr-ı mütenâhî

 • Sonsuz, nihayet bulmaz, bitmez.
 • Sonsuz.

gayr-i mütenahi / gayr-i mütenâhî

 • Sonsuz, sınırsız.

gayr-ı mütenahiye / gayr-ı mütenâhiye

 • Sonu olmayan, sonsuz.

gına-yı rabbaniye / gınâ-yı rabbâniye

 • Herşeyi terbiye eden ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın sonsuz zenginliği.

habib-i rahman / habib-i rahmân

 • Sonsuz merhamet sahibi ve yarattığı bütün varlıklara şefkatle rızıklarını veren Allah'ın en sevdiği kulu olan Hz. Muhammed.

habib-i rahmani / habib-i rahmânî

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan Allah'ın sevgili kulu; Hz. Muhammed (a.s.m.).

habib-i zülcelal / habib-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan Allah'ın sevdiği, Hz. Muhammed (a.s.m.).

hacat-ı ebediye / hâcât-ı ebediye

 • Sonsuz ihtiyaçlar.

hadd ü payanı olmayan / hadd ü pâyânı olmayan

 • Sonsuz ve kayıtsız olan.

hadsiz derecede

 • Sonsuz derecede.

hafiz-i alim / hafîz-i alîm

 • Herşeyi koruyup saklayan, ilmi herşeyi kuşatan sonsuz ilim sahibi Allah.

hafiz-i rahim / hafîz-i rahîm

 • Sonsuz rahmetiyle kullarını koruyup gözeten Allah.

hafiz-i zülcelal / hafîz-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve yücelik sahibi, büyük küçük herşeyi kaydedip koruyan Allah.

hafiz-i zülcelal-i ve'l-ikram / hafîz-i zülcelâl-i ve'l-ikram

 • Sonsuz haşmet, yücelik ve ikram sahibi olan, herşeyi koruyup gözeten ve muhafaza eden Allah.

hak teala ve tekaddes hazretleri / hak teâlâ ve tekaddes hazretleri

 • Varlığı gerçek olan, her şeyi hakkıyla yaratan ve her hakkın sahibi olan ve her türlü kusur ve noksanlıktan sonsuz derece uzak olan yüce Allah.

hakaik-i namütenahi / hakaik-i nâmütenâhî

 • Sonsuz hakikatler, gerçekler.

hakem-i zülcelal / hakem-i zülcelâl

 • Herbir şey nasıl olacaksa onun keyfiyeti hakkında genel hükmü veren sonsuz haşmet sahibi Allah.

hakim-i ezel ve ebed / hâkim-i ezel ve ebed

 • Varlığının başı ve sonu olmayan, hâkimiyeti zaman öncesinden sonsuza kadar devam eden Allah.

hakim-i hakem-i hakim-i zülcelali ve'l-cemal / hâkim-i hakem-i hakîm-i zülcelâli ve'l-cemâl

 • Herşeyin hâkimi, her varlığın küllî hükmünü veren, her şeyi hikmetle ve yerli yerinde yaratan, sonsuz büyüklük ve güzellik sahibi.

hakim-i kadir / hakîm-i kadîr

 • Her şeyi hikmetle yapan sonsuz güç ve kudret sahibi Allah.

hakim-i kerim / hakîm-i kerîm

 • Herşeyi hikmetle belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratan ve sonsuz cömertlik ve ikram sahibi Allah.

hakim-i pür-kemal / hakîm-i pür-kemâl

 • Her işini hikmetle, yapan ve mükemmelliğin sonsuz derecesine sahip olan Allah.

hakim-i zülcelal / hâkim-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve yücelik sahibi ve herşeyi hikmetle yapan Allah.

hakim-i zülcemal / hakîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi ve herşeyi hikmetle yaratan Allah.

hakim-i zülkemal / hâkim-i zülkemâl

 • Sonsuz mükemmellik sahibi ve herşeye hükmeden Allah.

halid / hâlid / خالد

 • (Hulud. dan) Sonsuz, ebedi. Daimi.
 • Sonsuz.
 • Sonsuz, ebedî. (Arapça)

halık-ı kadim-i kadir / hâlık-ı kadîm-i kadîr

 • Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi olan, varlığının başlangıcı olmayan, her şeyi yaratan Allah.

halık-ı kadir / hâlık-ı kadîr

 • Bütün varlıkların yaratıcısı olan ve her şeye gücü yeten, sonsuz kudret sahibi Allah.

halık-ı kerim ve rahim / hâlık-ı kerîm ve rahîm

 • Sonsuz cömertlik ve merhamet sahibi ve her şeyi yaratan Allah.

halik-ı rahim / hâlik-ı rahîm

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi ve herşeyi yaratan Allah.

halık-ı rahim ve hakim / hâlık-ı rahîm ve hakîm

 • Sonsuz merhamet sahibi olan ve herşeyi hikmetle yaratan Allah.

halık-ı rahim ve kerim / hâlık-ı rahîm ve kerîm

 • Sonsuz merhamet ve cömertlik sahibi olan yaratıcı, Allah.

halık-ı rahman-ı rahim / hâlık-ı rahmân-ı rahîm

 • Dünya ve âhirette yarattığı varlıklara sonsuz rahmet, şefkat ve merhametiyle davranan her şeyin yaratıcısı Allah.

halık-ı rahmanü'r-rahim / hâlık-ı rahmânü'r-rahîm

 • Çok merhamet sahibi olan ve şefkatle bütün yaratıkların rızkını veren, sonsuz rahmetiyle her bir varlığa ayrı ayrı şefkatini gösteren ve bütün varlıkların yaratıcısı olan Allah.

halık-ı zülcelal / hâlık-ı zülcelâl

 • Sonsuz büyüklük, haşmet sahibi olan ve herşeyi yaratan Allah.

halık-ı zülcelali ve'l-ikram / hâlık-ı zülcelâli ve'l-ikram

 • Haşmeti sonsuz, lütuf ve ikramları sınırsız yaratıcı, Allah.

halık-ı zülcemal / hâlık-ı zülcemâl

 • Sonsuz derecede güzellik sahibi ve her şeyin yaratıcısı olan Allah.

halık-ı zülkemal / hâlık-ı zülkemâl

 • Sonsuz mükemmellik sahibi olan ve herşeyi yoktan yaratan Allah.

hallak-ı kerim / hallâk-ı kerîm

 • Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi olan; çokça ve sürekli olarak yaratan Allah.

hallak-ı rahim / hallâk-ı rahîm

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan yaratıcı, Allah.

hamd-i binihaye / hamd-i bînihaye

 • Nihayetsiz hamd, sonsuz şükür.

hamden sümme hamden

 • Hamd üstüne hamd olsun, sonsuz şükürler olsun.

hannan-ı mennan / hannân-ı mennân

 • Rahmetlerin en hoş cilvesini kullarına bağışlayan ve sonsuz minnete lâyık olduğunu gösterecek şekilde kullarını nimetlendiren Allah.

haps-i ebedi / haps-i ebedî

 • Sonsuz bir hapis, Cehennem.

harf-i rahmani / harf-i rahmânî

 • Rahmet ve merhameti sonsuz olan Allah'tan gelen ve Ona ait harf.

havl ve kuvvet-i rabbani / havl ve kuvvet-i rabbânî

 • Herşeyin Rabbi olan Allah'ın sonsuz kudret ve kuvveti.

havl ve kuvvet-i rabbaniye / havl ve kuvvet-i rabbâniye

 • Her şeyi terbiye ve idare eden Allah'ın sonsuz güç ve kudreti.

hayat / hayât

 • Diri olmak, dirilik.
 • Allahü teâlâ hakkında bilmemiz vâcib olan sıfât-ı subûtiyye'den biri. Allahü teâlânın diri olması.
 • Bir insanın doğumundan ölümüne kadar geçen zaman.
 • Bir insanın ölümünden sonra başlayan ebedî (sonsuz) hayat.

hayat-ı bakiye ve ebediye / hayat-ı bâkiye ve ebediye

 • Kalıcı ve sonsuz olan âhiret hayatı.

hayat-ı cavidan / hayat-ı câvidân

 • Ebedî, sonsuz hayat.

hayat-ı ebedi / hayat-ı ebedî

 • Sonsuz hayat.

hayat-ı ebediye

 • Sonsuz hayat.

hayat-ı namütenahi / hayat-ı nâmütenahî

 • Sonsuz hayat.

hayy

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Dâimâ hayât sâhibi ve diri olan, hep var, varlığı ezelî ve ebedî (sonsuz) olan.

hayy-ı baki / hayy-ı bâkî

 • Sürekli var olan ve sonsuz hayat sahibi olan Allah.

hazain-i namütenahiye / hazâin-i nâmütenâhiye

 • Sonsuz, sınırsız hazineler.

hazine-i ebediye

 • Sonsuz bir servet, hazine.

hazine-i kübra / hazine-i kübrâ

 • Allah'ın sonsuz nimetlerinin bulunduğu hazine.

hediye-i rahmaniye / hediye-i rahmâniye

 • Sonsuz rahmet sahibi Allah'ın hediyesi.

helak-ı ebedi / helâk-ı ebedî

 • Sonsuz mahvoluş, bitiş.

helaket-i ebediye / helâket-i ebediye

 • Sonsuz mahvoluş.

hicran-ı ebedi / hicrân-ı ebedî / hicran-ı ebedî / هِجْرَانِ اَبَدِي

 • Ebedî hicran, sonsuz ayrılık acısı.
 • Sonsuz ayrılık.

hicran-ı la yezali / hicran-ı lâ yezalî

 • Sonsuz ayrılık. Ayrılıktan gelen sonu gelmez üzüntü.

hicran-ı layezali / hicrân-ı lâyezâlî

 • Bitmeyen hicran, sonsuz ayrılık acısı.

hikmet-i ebediye

 • Allah'ın sonsuz hikmeti; herşeyi belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratması.

hikmet-i sermedi

 • Allah'ın sonsuz hikmeti.

himmet-i namütenahi / himmet-i nâmütenahî

 • Sonsuz mânevî destek ve gayret.

hissiyat-ı bakiye / hissiyat-ı bâkiye

 • Kalıcı olmayı ve sonsuzluğu isteyen duygular.

hitab-ı ezeli / hitab-ı ezelî

 • Ezele ait hitap; başlangıcı olmayan sonsuzluk âleminin hitabı; Allah'ın sözü.

hitabat-ı ezeliye / hitâbât-ı ezeliye

 • Ezelî hitaplar; başlangıcı olmayan sonsuz varlığın sahibi Allah'tan gelen hitaplar, mesajlar, seslenişler.

hulud / hulûd

 • Devamlılık, sonsuzluk.

hurmet-i müsahere / hurmet-i müsâhere

 • Erkeğin herhangi bir kadın ile zinâ etmesi veya herhangi bir yerine unutarak ve yanılarak da olsa şehvetle (lezzet alarak) dokunması hâlinde, o kadının neseb (soy) ile ve süt ile olan anası ve kızları ile; kadının da o erkeğin oğlu ve babası ile evle nmesinin ebedî, sonsuz olarak haram, yasak olması

huzur-u kibriya / huzur-u kibriyâ

 • Sonsuz büyüklük sahibi Allah'ın yüce huzuru.

ıhlad

 • Meyletmek, yönelmek, eğilmek.
 • Sonsuzlaştırmak, ebedi kılmak.
 • Geç ihtiyarlamak.

ihtimal-i bekà

 • Sonsuzluk ihtimali.

ikram-ı rahmani / ikram-ı rahmânî

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Allah'ın ikramı.

ikramat-ı rahmaniye / ikrâmât-ı rahmâniye

 • Rahmeti sonsuz olan Allah tarafından gönderilen ikramlar.

ile'l-ebed

 • Sonsuza değin.

ilelebed / الى الابد

 • Sonsuza kadar.
 • Sonsuza kadar.
 • Sonsuza dek. (Arapça)

ilm-i binihaye / ilm-i bînihâye

 • Sonsuz ilim.

ilm-i ezeli / ilm-i ezelî

 • Allah'ın herşeyi ve bütün zamanları kuşatan sonsuz ilmi.

ilm-i külli / ilm-i küllî

 • Cenab-ı Hakkın her şeyi kuşatan sonsuz ilmi.

ilm-i muhit-i ezeli / ilm-i muhit-i ezelî

 • Allah'ın, geçmiş ve gelecek bütün zamanları ve herşeyi kuşatan sonsuz ilmi.

ilm-i nafi' / ilm-i nâfi'

 • İnsana aczini, kusurunu, Rabbinin büyüklüğünü bildiren, kalbde Allah korkusunu ve mahluklara karşı tevâzû, alçak gönüllülüğü artıran, kul haklarına ehemmiyet vermeyi temin eden sonsuz seâdeti (mutluluğu) ve Allahü teâlânın rızâsını kazanmaya vesîle olan ilim.

iltifat-ı rahmani / iltifat-ı rahmânî

 • Allah'ın sonsuz rahmetiyle kuluna yönelip ona lütufta bulunması.

iltifatat-ı binihaye / iltifatât-ı bînihaye

 • Sonsuz iltifatlar.

iltifatat-ı ebediye-i rahmaniye / iltifâtât-ı ebediye-i rahmâniye

 • Sonsuz merhamet sahibi Allah'ın teveccühleri.

iltifatat-ı rahmaniye / iltifâtât-ı rahmâniye

 • Allah'ın sonsuz rahmetiyle kullarına lütuf ve iyilikte bulunması.

iltifatat-ı rahmet / iltifâtât-ı rahmet

 • Allah'ın sonsuz rahmetinin iltifâtları.

imdad-ı rahmani / imdad-ı rahmânî

 • Rahmet ve merhameti sonsuz olan Allah'ın yardımı.

imdad-ı sübhaniye / imdad-ı sübhâniye

 • Her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah'ın yardımı.

imdadat-ı rahmaniye / imdâdât-ı rahmâniye

 • Sonsuz rahmet sahibi Allah'ın yardımları.

in'amat-ı rahmaniye / in'âmât-ı rahmâniye

 • Allah'ın sonsuz şefkat ve merhametiyle bağışladığı nimetler.

işarat-ı cemal / işârât-ı cemâl

 • Sonsuz güzelliğin işaretleri.

isbat-ı ezeliyet / isbat-ı ezelîyet

 • Allah'ın, başlangıcı olmayan sonsuz bir varlık olduğunun ispatı.

ism-i adl

 • Allah'ın sonsuz adalet sahibi olduğunu bildiren ismi.

ism-i cemil / ism-i cemîl

 • Allah'ın bütün güzelliklerin kaynağı ve sonsuz güzellik sahibi olduğunu ifade eden ismi.

ism-i kadir / ism-i kadîr

 • Allah'ın sonsuz güç ve kuvvet sahibi olduğunu bildiren ismi.

ism-i rahim ve rezzak / ism-i rahîm ve rezzâk

 • Allah'ın sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olduğunu ve bütün canlıların rızıklarını verdiğini ifade eden Rahîm ve Rezzak isimleri.

ism-i rahman / ism-i rahmân

 • Allah'ın sonsuz rahmet ve merhamet sahibi olduğunu ifade eden ismi.

istidad-ı gayr-ı mütenahi / istidad-ı gayr-ı mütenâhî

 • Sonsuz yetenek.

istihdam-ı rahmani / istihdam-ı rahmânî

 • Rahmet ve merhameti sonsuz olan Allah'ın çalıştırması, hizmet ettirmesi.

kader-i sübhani / kader-i sübhânî

 • Her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah'ın ezelî ilmi ile kâinatta olmuş ve olacak herşeyi bilip takdir etmesi.

kadir / kadîr

 • Herşeye gücü yeten, herşeyi yapabilen, sonsuz güç ve kudret sahibi Allah.

kàdir

 • Herşeye gücü yeten, sonsuz güç ve kudret sahibi Allah.

kadir-i alim / kadîr-i alîm

 • Herşeyi bilen, sonsuz güç ve kudret sahibi Allah.

kadir-i bimisal / kadîr-i bîmisâl

 • Herşeye gücü yeten, sonsuz güç ve kudret sahibi olan, eşi ve benzeri olmayan Allah.

kadir-i cebbar / kadîr-i cebbâr

 • İstediğini mutlaka yapan ve sonsuz kudret sahibi olan Allah.

kadir-i ezeli-i zülcelal / kadîr-i ezelî-i zülcelâl

 • Varlığının başlangıcı olmayan sonsuz haşmet ve kudret sahibi Allah.

kadir-i hakim / kadîr-i hakîm

 • Herşeyi hikmetle yaratan sonsuz kudret sahibi Allah.

kadir-i kayyum / kadîr-i kayyûm

 • Sonsuz kudret sahibi olan, herşeyi Kendi varlığıyla ayakta tutan ve dilediği gibi onları idare eden Allah.

kàdir-i kayyum / kàdir-i kayyûm

 • Ezelden ebede kadar bütün varlıkları ayakta tutan sonsuz kudret sahibi, Allah.

kadir-i kerim / kadîr-i kerîm

 • Sonsuz cömertlik sahibi olan ve kudreti herşeye yeten Allah.

kadir-i layezal / kadîr-i lâyezâl

 • Hiçbir zaman kaybolup gitmeyecek, sonsuz kudret sahibi Allah.

kadir-i zülcelal / kadîr-i zülcelâl

 • Kudreti herşeyi kuşatan ve sonsuz haşmet ve yücelik sahibi Allah.

kadir-i zülcemal / kadîr-i zülcemâl

 • Kudreti herşeyi kuşatan ve sonsuz rahmet sahibi olan Allah.

kainat-ı muhteşeme / kâinat-ı muhteşeme

 • Allah'ın sonsuz haşmet ve yüceliğini gösteren muhteşem kâinat.

kamil-i zülcelal / kâmil-i zülcelâl

 • Sonsuz mükemmellik ve büyüklük sahibi, Allah.

kamil-i zülcemal / kâmil-i zülcemâl

 • Sonsuz mükemmellik ve güzellik sahibi Allah.

kanun-u kader-i ilahi / kanun-u kader-i ilâhî

 • Allah'ın meydana gelecek hadiseleri gerçekleşmeden önce sonsuz ilmiyle belirlediği ve bütün kâinatta geçerli olan kanunlar.

kasıd

 • Sonsuz ilim, irade ve ihtiyarıyla her şeyi bir gaye için yaratan Allah.

kelam-ı rahmani / kelâm-ı rahmânî

 • Sonsuz rahmet sahibi Allah'ın kelâmı.

kemal-i namütenahi / kemâl-i nâmütenahî

 • Sonsuz mükemmellik.

kemal-i tazim / kemâl-i tâzim

 • Allah'ın sonsuz büyüklüğünü mükemmel bir şekilde dile getirme. Büyük saygı, hürmet.

kemal-i tazimat ve tekrimat

 • Sonsuz saygı ve hürmetleri arz etme, belirtme.

kemal-i vahdaniyet / kemâl-i vahdâniyet

 • Allah'ın sonsuz birliği.

kemalat-ı sübhaniye / kemâlât-ı sübhâniye

 • Bütün eksikliklerden yüce olan Allah'ın sonsuz mükemmellikteki sıfatları, nitelikleri.

kerim / kerîm

 • Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi Allah.

kerim-i müteal / kerîm-i müteâl

 • Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi olan yüce Allah.

kerim-i pürneval / kerîm-i pürneval

 • Her türlü nimeti bolca ikram eden, sonsuz kerem sahibi olan Allah.

kerim-i rahim / kerîm-i rahîm

 • Sonsuz ikram ve ihsan sahibi, pek merhametli olan Allah.

kerim-i zülcemal / kerîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik, ikram ve cömertlik sahibi olan Allah.

kerimiyet-i rabbaniye / kerîmiyet-i rabbâniye

 • Her şeyi idare ve terbiye eden Allah'ın sonsuz ikram ve cömertliği.

kibriya-yı azamet / kibriyâ-yı azamet

 • Zât ve sıfatların büyüklüğün sonsuz ve daimî oluşu.

kısmet

 • Nasîb. Allahü teâlânın ezelde (sonsuz öncelerde) herkes için dilediği şey.
 • Birkaç kimsenin bir şeydeki hisse-i şâyialarını (ayrılmamış hisselerini) kile, terâzî, arşın gibi bir ölçü âleti ile tâyin ve tahsis etme, belli etme, ayırma.

kitab-ı rahmani / kitab-ı rahmânî

 • Allah'ın sonsuz rahmet ve merhamet sahibi olduğunu anlatan kitap.

kitab-ı sübhani / kitab-ı sübhânî

 • Her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah'a ait kutsal kitap.

kıymet-i bipayan / kıymet-i bîpâyân

 • Sonsuz kıymette.

kudret-i gayr-ı mütenahi / kudret-i gayr-ı mütenâhi

 • Sonsuz bir kudret ve muktedir bir iktidar.

kudret-i rabbaniye / kudret-i rabbâniye

 • Herşeyin Rabbi olan Allah'ın sonsuz kudreti.

kudret-i samedaniye / kudret-i samedâniye

 • Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmadığı ve herşeyin Kendisine muhtaç olduğu Allah'ın sonsuz kudreti.

kudret-i sermediye

 • Allah'ın sonsuz güç ve iktidarı.

kudret-i zatiye-i ezeliye / kudret-i zâtiye-i ezeliye

 • Sonsuz güç ve iktidarı bizzat kendinden olan, varlığının başlangıcı ve sonu olmayan Allah.

kudret-i zülcelal / kudret-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve heybet sahibi Allah'ın sonsuz kudreti.

kur'an-ı kerim / kur'ân-ı kerim

 • Sonsuz şeref sahibi Kur'ân.

latenahi / lâtenâhî

 • Nihayetsiz. Sonsuz. Bitip tükenmeyen.
 • Sonsuz.

layetanahilik / lâyetanâhîlik

 • Sonsuzluk.

layetenahi / lâyetenahî / lâyetenâhî / lâyetenâhi / لا یتناهى

 • Sonsuz.
 • Sonsuz. Nihayetsiz.
 • Sonu gelmez, sonsuz.
 • Sonsuz. (Arapça)

layetenahilik / lâyetenâhîlik

 • Sonsuzluk, sınırsızlık.

layetenahiyet / lâyetenahiyet

 • Lâyetenahilik, sonsuzluk, nihayetsizlik.

lehülhamd

 • Allah'a sonsuz hamd olsun.

lemeat-ı bekaiye / lemeât-ı bekaiye

 • Sonsuzluğa ait parıltı.

lezaiz-i bakiye / lezâiz-i bâkiye

 • Bâki, sonsuz lezzetler.

lezaiz-i ebediye

 • Sonsuz lezzetler.

lütf-u rahman / lütf-u rahmân

 • Rahmeti sonsuz, yarattıklarını esirgeyip koruyan, şefkat eden ve rızıklandıran Allah'ın iyilik ve bağışı.

lütuf ve kerem-i binihaye / lütuf ve kerem-i bînihaye

 • Sonsuz cömertlik, ikram ve bağış.

ma'bud-u baki / ma'bûd-u bâkî / مَعْبُودُ بَاقِي

 • Sonsuza kadar ibâdete layık olan (Allah).

mabud-u cemil-i zülcelal / mâbûd-u cemîl-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve güzellik sahibi, kendisine ibadet edilen Allah.

mabud-u zülcelal / mâbud-u zülcelâl / mâbûd-u zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve heybet sahibi ve herşeyin kendisine ibadet ettiği Allah.
 • Sonsuz haşmet ve heybet sahibi ve herşeyin kendisine ibadet ettiği Allah.

mabud-u zülcemal / mâbud-u zülcemâl

 • Herşeyin kendisine ibadet ettiği sonsuz güzellik sahibi Allah.

mahbub-u layezal / mahbub-u lâyezâl

 • Yok olmayan, sonsuz sevgili, Allah.

mahbub-u layezali / mahbub-u lâyezâlî

 • Sürekli var olan, asla yok olmayan, sonsuz sevgili, Allah.

mahbub-u müebbed

 • Sonsuza kadar sevilecek olan.

mahbub-u mutlak

 • Sonsuz sevgili.

mahbub-u sermedi / mahbûb-u sermedî

 • Varlığı sonsuz sevgili Allah.

mahbub-u zülkemal / mahbub-u zülkemâl

 • Sonsuz kemâl sahibi olan ve gerçek anlamda sevilmeye layık olan Allah.

mahzen-i ebedi / mahzen-i ebedî

 • Sonsuz kaynak.

makarr-ı ebedi / makarr-ı ebedî

 • Sonsuza kadar kalınacak yer.

makarr-ı saltanat-ı ebedi / makarr-ı saltanat-ı ebedî

 • Sonsuz İlâhî saltanatın merkezi.

makarr-ı saltanat-ı ebediye

 • Sonsuz saltanat merkezi olan âhiret.

malanihaye

 • Sonsuz, nihâyetsiz. Uçsuz bucaksız.

malik-i rahim-i kerim / mâlik-i rahîm-i kerîm

 • Bol ihsan ve ikram sahibi; sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan herşeyin sahibi Allah.

malik-i zülcelal / mâlik-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve yücelik sahibi ve herşeyin sahibi olan Allah.

malik-i zülkemal / mâlik-i zülkemâl

 • Sonsuz kemâl sahibi ve herşeyin gerçek sahibi.

malikü'l-mülk-i zü'l-celali ve'l-cemali ve'l-ikram / mâlikü'l-mülk-i zü'l-celâli ve'l-cemâli ve'l-ikram

 • Bütün mülkün sahibi, sonsuz haşmet, güzellik ve ikram sahibi Allah.

malikü'l-mülki zü'l-celali ve'l-ikram / mâlikü'l-mülki zü'l-celâli ve'l-ikram

 • Bütün mülkün sahibi, sonsuz haşmet ve ikram sahibi Allah.

marifet-i zülcelal / mârifet-i zülcelâl

 • Sonsuz yücelik ve haşmet sahibi Allah'ı bilme, tanıma.

mektub-u rahmani / mektub-u rahmânî

 • Sonsuz rahmet sahibi Allah'a ait herbiri birer mektup gibi mânâlar ifade eden varlıklar.

melik-i kadir / melik-i kadîr

 • Sonsuz güç ve kudret sahibi ve herşeyin sahibi olan Allah.

mensucat-ı ebediye / mensucât-ı ebediye

 • Sonsuz hayata ait dokumalar.

menşur-u layezali / menşur-u lâyezâlî

 • Hükmü sonsuza kadar devam eden ferman.

menzil-i bekà

 • Sonsuzluğun bulunduğu yer.

mesken-i ebedi / mesken-i ebedî

 • Sonsuza dek kalınacak yer.

mevsuf-u zülkemal / mevsûf-u zülkemâl

 • Sonsuz kemâl sahibi ve mükemmel sıfatlarla vasıflanan Allah.

mevt-i ebedi / mevt-i ebedî

 • Sonsuz bir ölüm.

meyl-i saadet-i ebediye

 • Sonsuz mutluluğa olan eğilim, arzu.

meyve-i baki / meyve-i bâki

 • Kalıcı, sonsuzluğa ait meyve.

mihmandar-ı kerim-i zülcelal / mihmandar-ı kerîm-i zülcelâl

 • Dünya misafirhanesinde kullarına yardım edip rızıklandıran sonsuz haşmet ve celâl sahibi Allah.

mihver

 • Dünyanın kuzey ve güneş kutbu arasından geçtiği farz olunan hat, dönen bir şeyin ortasından geçen mil. Düzgün geometrik şekilleri iki eşit kısma ayıran doğru çizgi. Çark ve tekerlek gibi dönen şeylerin ortasından geçen mil. Merkez.
 • Mat: Üzerinde bir müsbet ciheti var farzedilen sonsu

misafir-i rahman / misafir-i rahmân

 • Sonsuz rahmet sahibi olan Allah'ın misafiri.

misafirhane-i rahman / misafirhane-i rahmân

 • Allah'ın sonsuz rahmetiyle kulları için bir konak gibi hazırladığı dünya.

misafirhane-i rahmani / misafirhane-i rahmânî

 • Allah'ın sonsuz rahmetiyle kulları için bir konak gibi hazırladığı dünya.

misafirhane-i rahmaniye / misafirhane-i rahmâniye

 • Allah'ın sonsuz rahmetiyle kulları için bir konak gibi hazırladığı dünya.

mu'cize-i ebediye

 • Sonsuz mu'cize.

müdebbir-i rahim-i zülcemal / müdebbir-i rahîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi, herşeyi şefkat ve merhametle sevk ve idare eden Allah.

müebbed

 • Ebedî. Dâimî. Sonsuz. Ömrün sonuna kadar.
 • Ebedî, sonsuz, ömür boyu.

mufarakat-i ebediye

 • Sonsuz ayrılık.

muhabbet-i bekà

 • Sonsuz yaşamayı sevme, arzu etme.

muhabbet-i rahman / muhabbet-i rahmân

 • Sonsuz merhamet ve şefkat sahibi olan Allah'a duyulan sevgi.

mühr-ü rahmani / mühr-ü rahmânî

 • Sonsuz rahmet sahibi olan Allah'ı gösteren mühür.

muhsin-i kerim / muhsin-i kerîm

 • Yarattıklarına sonsuz bağış ve ikramda bulunan Allah.

müjde-i saadet-i ebediye

 • Sonsuz mutluluk müjdesi.

mukadderat / mukadderât

 • Allahü teâlânın olacak şeyleri ezelde (sonsuz öncelerde) bilip takdîr ettiği şeyler, kader, alın yazısı.

mün'im-i kerim / mün'im-i kerîm

 • Sonsuz cömertlik sahibi ve nimet verici Allah.

mün'im-i rahim / mün'im-i rahîm

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi ve gerçek nimet verici olan, Allah.

mürebbi-i hakim-i zülcelal / mürebbî-i hakîm-i zülcelâl

 • Herşeyi hikmetle yapan ve terbiye eden, sonsuz haşmet ve yücelik sahibi Allah.

mürid / mürîd

 • Her şeyi istediği gibi, istediği zamanda ve keyfiyette yapan ve bir anda sonsuz şeyleri dilemekten âciz olmayan Allah.

müsemma-i zülcelal / müsemmâ-i zülcelâl

 • Güzel isimlerin sahibi ve sonsuz büyüklük ve haşmet sahibi olan Allah.

müsemma-i zülcemal / müsemmâ-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi ve en güzel isimlerle isimlendirilen Allah.

müştak ayinedar / müştak âyinedar

 • Allah'ın güzel isimlerini bir ayna gibi üzerinde aksettiren ve Onun sonsuz güzelliğine düşkün olan insan.

müstakbele ve ebede namzet

 • Geleceğe ve sonsuzluğa aday.

mutasarrıf-ı hakim / mutasarrıf-ı hakîm

 • Herşeyi hikmetle yapan ve dilediği gibi kullanan sonsuz tasarruf ve yetki sahibi Allah.

mutasarrıf-ı rahim / mutasarrıf-ı rahîm

 • Varlıklar üzerinde merhamet ve rahmetinin çok özel tecellîleri bulunan sonsuz tasarruf ve yetki sahibi Allah.

müteselsil-i ezeli / müteselsil-i ezelî

 • Başlangıcı olmayan sonsuz bir zincir.

mutlak / مطلق

 • Sonsuz, şüphesiz.

na-mahdud

 • Hudutsuz, sınırsız, sonsuz. (Farsça)

na-mahsur

 • Sonu olmayan, sınırlanmamış, sonsuz. (Farsça)

na-mütenahi / nâ-mütenâhî / نَامُتَنَاه۪ي

 • Sonsuz, ucu bucağı olmayan. Nihâyetsiz. (Farsça)
 • Sonsuz.

nakkaş-ı zülcelal / nakkâş-ı zülcelâl

 • Herşeyi nakışlı ve süslü bir şekilde yaratan, sonsuz haşmet ve yücelik sahibi Allah.

namütenahi / nâmütenâhi / nâmütenâhî / nâmütenahi / نامتناهى

 • Sonsuz.
 • Sonsuz.
 • Sonsuz, engin. (Farsça - Arapça)

nefes-i rahman / nefes-i rahmân

 • Sonsuz merhamet sahibi Cenab-ı Hakkın varlıklar üzerindeki rahmet esintisi.

nihayet derece

 • Sonsuz derece.

nihayet derecede

 • Sonsuz derecede.

nihayetsiz / nihâyetsiz

 • Sonsuz.
 • Sonsuz.

nokta-i istimdad

 • Yardım isteme noktası. İnsanın kalbindeki sonsuz emel ve arzuların yerine getirilmesine olan ihtiyaç.

nur-u baki / nur-u bâkî

 • Kendi varlığı sonsuza kadar devam eden ve dilediği varlığa bekâ veren, onları sonsuz ve kalıcı hale getiren Allah'ın nuru.

nur-u ezel

 • Başlangıcı olmayan sonsuz nur.

nur-u müebbed

 • Sonsuza kadar etrafını aydınlatacak olan nur.

nur-u sübhani / nur-u sübhânî

 • Her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah'ın nuru.

nuristan-ı rahman / nuristan-ı rahmân

 • Sonsuz rahmet sahibi olan Allah'ın nurlu memleketi.

nuru'l-envar / nûru'l-envâr

 • Nurların nuru, sonsuz nur sahibi olan Allah.

ömr-ü ebed

 • Sonsuz hayat, âhiret hayatı.

ömr-ü ebedi / ömr-ü ebedî

 • Sonsuz ömür; sonsuza kadar devam etme, yaşama.

ömr-ü ebediye / ömr-ü ebedîye

 • Sonsuz ömür, sonsuza kadar devam eden hayat.

padişah-ı ezeli / padişah-ı ezelî

 • Varlığının başlan-gıcı olmayan; hükmü sonsuz olan Allah.

padişah-ı zülcelal / padişah-ı zülcelâl

 • Sonsuz büyüklük, yücelik ve azamet sahibi Padişah, Allah.

payansız / pâyânsız

 • Sonsuz, bitmez tükenmez, engin. (Farsça - Türkçe)

perde-i dest-i kudret

 • Allah'ın sonsuz kudretine perde olan hâdiseler ve sebepler.

rabb-ı kerim / rabb-ı kerîm

 • Her bir varlığı terbiye edip idaresi ve tasarrufu altında bulunduran, sonsuz cömertlik ve ikram sahibi olan Allah.

rabb-i kerim / rabb-i kerîm

 • Sonsuz ikram ve ihsan sahibi, herşeyi idare ve terbiye edip egemenliği altında bulunduran Allah.

rabb-i rahim / rabb-i rahîm

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan ve herbir varlığı terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah.

rabb-i rahim ve kerim / rabb-i rahîm ve kerîm

 • Sonsuz cömertlik, şefkat ve merhamet sahibi olan ve herbir varlığı terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah.

rabb-i zülcelal / rabb-i zülcelâl

 • Sonsuz heybet ve yücelik sahibi olmakla beraber herşeyin Rabbi olan Allah.

rabb-i zülcelal-i ve'l-ikram / rabb-i zülcelâl-i ve'l-ikram

 • Sonsuz heybet ve yücelik sahibi olmakla birlikte çok ikramda bulunan ve herşeyin Rabbi olan Allah.

rahim / râhim

 • Rahmeti herşeyi kuşatan, sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Allah.

rahim-i hakim / rahîm-i hakîm

 • Herşeyi hikmetle yapan, sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Allah.

rahim-i kerim / rahîm-i kerîm

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan ve sınırsız bir cömertliği olan.

rahim-i sermedi / rahîm-i sermedî

 • Varlığı sürekli olan ve yarattığı varlıklara sonsuz merhameti ve şefkatiyle davranan Allah.

rahim-i zat-ı zülcelal / rahîm-i zât-ı zülcelâl

 • Rahmeti herşeyi kuşatan sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan Zât, Allah.

rahim-i zülcemal / rahîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi ve her varlığa özel merhameti olan Allah.

rahim-i zülkemal / rahîm-i zülkemâl

 • Sonsuz mükemmellik ve sınırsız rahmet sahibi olan Allah.

rahman / rahmân

 • Sonsuz merhametli, Allah.

rahman-ı rahim / rahmân-ı rahîm

 • Dünya ve âhirette yarattığı varlıklara sonsuz rahmet, şefkat ve merhametiyle davranan Allah.

rahman-ı zülcemal / rahmân-ı zülcemâl

 • Sonsuz güzellik ve merhamet sahibi olan Allah.

rahman-ı zülkemal / rahmân-ı zülkemâl

 • Sonsuz mükemmellik ve merhamet sahibi olan Allah.

rahmani / rahmânî

 • Rahmeti sonsuz olan Allah'a ait.

rahmet-i binihaye / rahmet-i bînihâye

 • Sonsuz rahmet.

rahmet-i binihaye-i ilahiye / rahmet-i bînihaye-i ilâhiye

 • Allah'ın sonsuz rahmet hazineleri.

rahmet-i bipayan / rahmet-i bîpayan

 • Sonsuz rahmet.

rahmet-i bipayan-ı ilahiye / rahmet-i bîpâyân-ı ilâhiye

 • Allah'ın sonsuz rahmeti, sonsuz İlâhî rahmet.

rahmet-i ebediye

 • Allah'ın sonsuz şefkati.

rahmet-i ilahiye / rahmet-i ilâhiye

 • Allah'ın herşeyi kuşatan sonsuz rahmeti.

rahmet-i mücesseme

 • Allah'ın sonsuz rahmetinin maddî cisim haline gelmiş hali olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

rahmet-i rabbani / rahmet-i rabbânî

 • Herşeyin Rabbi olan Allah'ın sonsuz rahmeti.

rahmet-i zülcelal / rahmet-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan Allah'ın her şeyi kuşatan rahmeti.

rahmetullahi aleyhi ebeden daima / rahmetullahî aleyhi ebeden dâimâ

 • Allah'ın rahmeti sonsuza kadar devamlı onun üzerine olsun.

refika-i ebediye

 • Sonsuza kadar arkadaş olarak kalacak olan eş, hanım.

rezzak-ı alim-i rahim / rezzâk-ı alîm-i rahîm

 • Sonsuz ilmiyle her şeyi hakkıyla bilen ve rızkını veren ve rahmetinin çok özel tecellîleri olan Allah.

rezzak-ı rahim / rezzâk-ı rahîm

 • Bütün varlıkların rızıklarını devamlı veren, sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan Allah.

rezzak-ı zülcelal / rezzâk-ı zülcelâl

 • Sonsuz haşmet, yücelik ve heybet sahibi olan ve bütün canlıların rızıklarını veren Allah.

rumuz-u celal / rumûz-u celâl

 • Sonsuz haşmet ve görkemin işaretleri.

saadet-i bakiye / saadet-i bâkiye

 • Sonsuz mutluluk, âhiret hayatı.

saadet-i ebedi / saâdet-i ebedî

 • Sonu olmayan, sonsuz mutluluk.

saadet-i ebediye / saâdet-i ebediye

 • Sonsuz mutluluk.

saadet-i sermediye

 • Sonsuz mutluluk.

saadet-saray-ı ebediye / saadet-sarây-ı ebediye

 • Sonsuz mutluluk sarayı; hiç bitmeyecek şekilde mutluluğun yaşanacağı Cennet hayatı.

şafi-i hakim-i zülcelal / şâfî-i hakîm-i zülcelâl

 • Hastalara şifa veren, her şeyi hikmetle, belli bir gaye ile yaratan ve sonsuz haşmet sahibi olan Allah.

sahib-i celal ve cemal / sahib-i celâl ve cemâl

 • Sonsuz haşmet, görkem ve güzellik sahibi.

şahid-i daimi ve ebedi / şahid-i dâimî ve ebedî

 • Sonsuz ve dâimî şahit, tanık.

saik-i hayat-ı ebediye / sâik-i hayat-ı ebediye

 • Sonsuz hayata, âhiret hayatına sevk edici, yönlendirici.

saltanat-ı ebediye

 • Sonsuz hakimiyet; Allah'ın sonsuz egemenliği, hâkimiyeti.

saltanat-ı sermediye

 • Sonsuz saltanat.

san'at-ı şuuriye-i rahmaniye / san'at-ı şuuriye-i rahmâniye

 • Rahmeti sınırsız olan Allah'ın sonsuz ilminin neticesi olarak ortaya çıkan san'atı.

san'atkar-ı zülcelal / san'atkâr-ı zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve görkem sahibi olan ve her şeyi san'atlı bir şekilde yaratan Allah.

san'atkar-ı zülcemal / san'atkâr-ı zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi olan ve herşeyi san'atlı bir şekilde yaratan Allah.

sani-i adl / sâni-i adl

 • Herşeyi sanatlı bir şekilde yaratan ve sonsuz adâlet sahibi olan Allah.

sani-i alim / sâni-i alîm

 • Sonsuz ilim sahibi olan ve herşeyi san'atla yaratan Allah.

sani-i alim-i zülcemal / sâni-i alîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi olan ve sonsuz ilmiyle herşeyi san'atlı bir şekilde yaratan Allah.

sani-i hakim-i zülcelal / sâni-i hakîm-i zülcelâl

 • Herşeyi san'atla ve hikmetle yaratan, sonsuz büyüklük ve haşmet sahibi Allah.

sani-i kadir-i zülcelal / sâni-i kadîr-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve azamet sahibi, herşeye gücü yeten, herşeyi sanatla yaratan Allah.

sani-i kerim / sâni-i kerîm

 • Sonsuz cömertlik ve kerem sahibi ve herşeyi san'atla yaratan Allah.

sani-i rahman / sâni-i rahmân

 • Sonsuz şefkatiyle yaratıklarını esirgeyip rızıklandıran ve herşeyi mükemmel birşekilde san'atlı olarak yaratan Allah.

sani-i semi ve basir / sâni-i semî ve basîr

 • Her şeyi işiten ve gören ve her şeyi sonsuz mükemmellikteki san'atlarla yaratan Allah.

sani-i zü'l-celal ve'l-ikram / sâni-i zü'l-celâl ve'l-ikrâm

 • Sonsuz haşmet ve ikram sahibi ve herşeyi san'atla yaratan Allah.

sani-i zülcelal / sâni-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve yücelik sahibi ve herşeyi san'atla yaratan Allah.

sani-i zülcemal / sâni-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi olan ve herşeyi san'atla yaratan Allah.

sani-i zülkemal / sâni-i zülkemâl

 • Sonsuz kemâl sahibi ve herşeyi sanatla yaratan Allah.

seadet-i ebediyye / seâdet-i ebediyye

 • Sonsuz, ebedî mutluluk, bahtiyârlık.

şecere-i bakıye / şecere-i bâkıye

 • Bakî, sonsuz bir ağaç.

sefain-i kibriya / sefâin-i kibriyâ

 • Sonsuz azamet ve büyüklük sahibi Allah'ın gemileri; yani gazegenler, yıldızlar.

sefine-i rabbaniye / sefine-i rabbâniye

 • Her şeyi terbiye ve idare eden Allah'a ait bir gemi; iman ehlini sonsuz mutluluğa ulaştıracak araç.

sefine-i rahmani / sefine-i rahmânî

 • Allah'ın sonsuz şefkatinin sergilendiği gemi.

şehrayin-i rahman / şehrâyin-i rahmân

 • Cenâb-ı Hakkın sonsuz rahmetiyle bir şenlik haline getirdiği yeryüzü.

şehristan-ı ebedü'l-abad / şehristan-ı ebedü'l-âbâd

 • Sonsuz olarak yaşanacak olan ülke; Cennet.

şekavet-i ebediye

 • Sonsuz sıkıntı ve mutsuzluk.

şems-i taban-ı zülcemal / şems-i tâbân-ı zülcemâl

 • Sonsuz güzel ve parlak olan yüce (ezelî) güneş.

sermediyet

 • Daimlik, süreklilik. Sonsuzluk, ebedîlik.
 • Rabbanîlik ve uluhiyyet.

sermediyet-i uluhiyet / sermediyet-i ulûhiyet

 • Allah'ın ortak kabul etmeyen ilâhlığının sonsuzluğu ve sürekliliği.

şevk-i bekà

 • Aşırı derecede sonsuzluk isteği.

şevk-i ebediyet

 • Sonsuzluğa şiddetli istek.

sıfat-ı mutlaka-i muhita / sıfât-ı mutlaka-i muhîta

 • Allah'ın yüce Zâtını niteleyen ve bütün kâinatı kuşatan sınırsız ve sonsuz kutsal özellikler.

sikke-i kübra-yı rahmaniyet / sikke-i kübrâ-yı rahmâniyet

 • Allah'ın sonsuz şefkatinin en büyük damgası.

sofra-i rahman / sofra-i rahmân

 • Dünya ve âhirette yarattıklarına sonsuz rahmet, şefkat ve merhametiyle muamele eden Allah'ın sofrası.

sofra-i rahmanü'r-rahim / sofra-i rahmânü'r-rahîm

 • Dünya ve âhirette yarattıklarına sonsuz rahmet, şefkat ve merhametiyle muamele eden Allah'ın sofrası.

sohbet-i bakiye / sohbet-i bâkiye

 • Sonsuzluk sırrına erişmiş sohbet.

sübhanallah / sübhânallah

 • "Allah her türlü eksiklikten sonsuz derecede yücedir".

sübhanallah velhamdülillah / sübhanallah velhamdülillâh

 • "Allah her türlü eksiklikten sonsuz derecede yücedir; teşekkür ve övgü de Allah'a mahsustur".

sübhanallahi ve bihamdihi / sübhanallahi ve bihamdihî

 • Allah her türlü eksiklikten sonsuz derecede yücedir ve ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet Allah'a mahsustur.

sühulet-i mutlaka

 • Sonsuz ve tam kolaylık.

sultan-ı ebedi / sultan-ı ebedî

 • Varlığı, hüküm ve saltanatı sonsuza kadar devam eden Sultan, Allah.

sultan-ı ezel

 • Sonsuz otorite ve hâkimiyet sahibi Ezelî Sultan, Allah.

sultan-ı zülcelal / sultan-ı zülcelâl

 • Sonsuz yücelik ve haşmet sahibi, herşeyin sultanı olan Allah.

sürur-u namütenahi / sürur-u nâmütenâhi

 • Sonsuz bir sevinç.

şuunat-ı sermediye / şuûnat-ı sermediye

 • Sonsuza kadar sürüp giden işler, haller ve nitelikler.

tasarruf-u kudret

 • Allah'ın sonsuz kudretinin tasarrufu.

tasarrufat-ı celaliye / tasarrufât-ı celâliye

 • Allah'ın sonsuz haşmetini yansıtan işleri, icraatları.

tasarrufat-ı kudret-i ilahiye / tasarrufât-ı kudret-i ilâhiye

 • Allah'ın sonsuz kudretiyle yaptığı işler.

tasarrufat-ı kudret-i rabbaniye / tasarrufât-ı kudret-i rabbâniye

 • Herşeyi terbiye ve idare eden Allah'ın sonsuz kudretiyle varlıklar üzerinde dilediğini yapması.

te'bid

 • (Çoğulu: Te'bidât) (Ebed. den) Ebedileştirme, sonsuzlaştırma.
 • Ebedîleştirme, sonsuz kılma.

te'bidat / te'bidât

 • (Tekili: Te'bid) Ebedileştirmeler, sonsuzlaştırmalar, te'bidler.

tecelli-i kudret / tecellî-i kudret

 • Allah'ın sonsuz kudretinin tecellîsi, yansıması.

tecelliyat-ı cemaliye / tecelliyât-ı cemâliye

 • Allah'ın sonsuz güzelliğinin yansımaları, görüntüleri.

tercüman-ı ebedi / tercüman-ı ebedî

 • Ebedî, sonsuz tercüman.

tercüme-i ezeliye

 • Ezelî tercüme; başlangıcı olmayan sonsuz varlık sahibi Allah'tan gelen tercüme.

teşekkürat-ı rahmaniye / teşekkürat-ı rahmâniye

 • Sonsuz rahmet sahibi Allah'a yapılan teşekkürler.

teselsül

 • Burhân-ı tatbîk delîli ve benzerlerinde, Allahü teâlânın varlığının lâzım olduğunu isbat etmekte kullanılan delillerden biri. Hâdislerin (sonradan var olan şeylerin) birbirinin varlığına sebeb olarak geriye doğru sonsuza kadar zincirleme birbiri ardı sıra gitmesi.

tevazi

 • (Vezy. den) İki çizginin birbirine değmeden sonsuza kadar yanyana uzaması, paralellik.

tevehhüm-ü ebediyet

 • Sonsuzluk kuruntusu; sonsuza kadar yaşayacağını sanmak.

tezahürat-ı cemaliye ve celaliye / tezahürât-ı cemâliye ve celâliye

 • Allah'ın sonsuz güzelliğiyle birlikte heybet ve haşmetinin yansımaları.

ubud

 • (Tekili: Ebed) Ebedler, sonsuzluklar.

ufk-u ezel

 • Başlangıcı olmayan sonsuzluk ufku.

vahid-i kadir / vâhid-i kadîr

 • Herşeye gücü yeten, sonsuz güç ve kudret sahibi olan, ve birliği herşeyi kaplayan Allah.

vahid-i zülcelal / vâhid-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve görkem sahibi, bir ve tek olan Allah.

vakıa-i ebediye

 • Sonsuz olay.

vakıf-ı esrar-ı sübhan / vâkıf-ı esrar-ı sübhân

 • Gizli sırları bilen, her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah.

vazife-i baki / vazife-i bâki

 • Sonsuzluğa, âhirete ait vazife.

vazife-i bakiye / vazife-i bâkiye

 • Sonsuzluğa, âhirete ait vazife.

ya celil / yâ celîl

 • Ey sonsuz büyüklük ve haşmet sahibi Allah.

ya cemil / yâ cemîl

 • Ey bütün güzelliklerin sahibi ve sonsuz güzellik sahibi Allah.

ya rahim / yâ rahîm

 • Ey rahmeti herşeyi kuşatan, sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Allah.

zat-ı adl / zât-ı adl

 • Her hak sahibine hakkını veren, sonsuz adalet sahibi olan Zât, Allah.

zat-ı akdes-i ilahi / zât-ı akdes-i ilâhî

 • Her türlü kusur ve noksandan sonsuz derece uzak olan Zât, Allah.

zat-ı alim / zât-ı alîm

 • Herşeyi hakkıyla bilen, ilmi herşeyi kuşatan, sonsuz ilim sahibi Zât, Allah.

zat-ı baki / zât-ı bâkî

 • Kendi varlığı sonsuza kadar devam eden ve dilediği varlığa bekâ veren, onları sonsuz ve kalıcı hale getiren Zât; Allah.

zat-ı celil-i zülcemal / zât-ı celîl-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik ve haşmet sahibi Zât, Allah.

zat-ı cemil-i zülcelal / zât-ı cemîl-i zülcelâl

 • Sınırsız yücelik ve haşmetiyle beraber, sonsuz güzellik sahibi olan Zât, Allah.

zat-ı cemil-i zülkemal / zât-ı cemîl-i zülkemal

 • Sonsuz mükemmellik ve güzellik sahibi Allah.

zat-ı ezeliye / zât-ı ezeliye

 • Varlığının başlangıcı olmayıp zaman üstü sonsuz olan Zât, Allah.

zat-ı ferd-i zülcelal / zât-ı ferd-i zülcelâl

 • Bir ve benzersiz olan, sonsuz büyüklük ve haşmet sahibi Allah.

zat-ı hafiz-i bizeval / zât-ı hafîz-i bîzevâl

 • Herşeyi sonsuza kadar noksansız bir şekilde muhafaza eden Allah.

zat-ı hakim-i zülcelal / zât-ı hakîm-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve büyüklük sahibi olan ve her şeyi hikmetle yaratan Allah.

zat-ı kadir / zât-ı kadîr

 • Herşeye gücü yeten, sonsuz güç ve kudret sahibi Allah.

zat-ı kadir-i alim / zât-ı kadîr-i alîm

 • Herşeyi hakkıyla bilen ve sonsuz güç ve kudret sahibi Zât, Allah.

zat-ı kadir-i hakim / zât-ı kadîr-i hakîm

 • Sonsuz güç ve kudret sahibi ve herşeyi hikmetle yapan Zât, Allah.

zat-ı kadir-i zülcelal / zât-ı kadîr-i zülcelâl

 • Kudreti herşeyi kuşatan ve sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan zât.

zat-ı kerim-i zülcemal / zât-ı kerîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik ve cömertlik sahibi Allah.

zat-ı kibriya / zât-ı kibriya

 • Sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Allah.

zat-ı rahim / zât-ı rahîm

 • Rahmeti herşeyi kuşatan, sonsuz şefkat merhamet sahibi Zât; Allah.

zat-ı rahim ve kerim / zât-ı rahîm ve kerîm

 • Sonsuz rahmet ve ikram sahibi olan Zât, Allah.

zat-ı rahim-i kerim / zât-ı rahîm-i kerîm

 • Sonsuz rahmet ve ikram sahibi olan Zât, Allah.

zat-ı rahmanü'r-rahim / zât-ı rahmânü'r-rahîm

 • Dünya ve âhirette yarattıklarına sonsuz rahmet, şefkat ve merhametiyle muamele eden Zât, Allah.

zat-ı zülcelal / zât-ı zülcelâl

 • Sonsuz büyüklük ve haşmet sahibi olan Zât, Allah.

zat-ı zülcelal ve'l-ikram / zât-ı zülcelâl ve'l-ikram

 • Sonsuz yücelik, haşmet sahibi olan, çok ihsan ve bağışta bulunan Allah.

zat-ı zülcemal / zât-ı zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi Zât, Allah.

zat-ı zülcemal ve kemal / zât-ı zülcemâl ve kemâl

 • Sonsuz güzellik ve mükemmellik sahibi olan Zât, Allah.

zat-ı zülkemal / zât-ı zülkemâl

 • Sonsuz mükemmellik sahibi Zât, Allah.

zevk-i baki / zevk-i bâki

 • Sonsuz zevk.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın