REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Son kelimesini içeren 548 kelime bulundu...

ab-ı hayat-ı bakiye / âb-ı hayât-ı bâkiye

 • Sonsuz hayat suyu.

aciz-i mutlak / âciz-i mutlak

 • Son derece güçsüz.

adalet-i sermediye

 • Sonsuz, daimî adalet.

adem-abad / adem-âbâd

 • Sonsuza dek yokluk.

adil-i bilhak / âdil-i bilhak

 • Sonsuz adalet sahibi, adaletle iş gören, herşeyin hakkını veren Allah.

adil-i hakim-i zülcelal / âdil-i hâkim-i zülcelâl

 • Sonsuz yücelik ve haşmet sahibi olan ve herşeye adaletle hükmeden Allah.

ahek-i tefte

 • Sönmemiş kireç.

ahir / âhir / ahîr / آخر / اٰخِرْ

 • Son dönem.
 • Sonraki.
 • Son, en son. (Arapça)
 • Son.
 • Son.

ahir zaman / âhir zaman

 • Son zaman, dünyamızın son çağı.

ahir zaman peygamberi / âhir zaman peygamberi

 • Son zaman Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.).

ahir-bin / âhir-bin

 • Sonunu gören, düşünen. (Farsça)

ahirde / âhirde

 • Sonda.

ahirdeki / âhirdeki

 • Sondaki.

ahire / âhire / آخره

 • Son. (Arapça)

ahiren / âhiren

 • Sonradan.
 • Son olarak.

ahiri / âhiri

 • Sonu.

ahirin / âhirîn

 • Sonrakiler.

ahirinde / âhirinde

 • Sonunda.

ahirkar / âhirkâr / آخركار

 • Sonunda, nihayet. (Arapça - Farsça)

ahirlerinde / âhirlerinde

 • Sonlarında.

ahirülemr / âhirülemr / آخرالامر

 • Sonunda, işin sonunda. (Arapça)

ahirzaman nebisi / âhirzaman nebîsi

 • Son peygamber (a.s.m.).

ahval-i ahir / ahvâl-i ahir

 • Son hâller, durumlar.

ahval-i ahirin / ahvâl-i âhirîn / اَحْوَالِ آخِرِينْ

 • Sonrakilerin halleri.

akıbet / âkıbet / عاقبت / عَاقِبَتْ

 • Son, netice.
 • Son, netice.
 • Son. (Arapça)
 • Son.
 • Son, netice.

akıbetbin / âkıbetbîn / عاقبت بين

 • Sonu gören, ileri görüşlü. (Arapça - Farsça)

akıbetendiş / âkıbetendîş / عاقبت اندیش

 • Sonunu düşünen. (Arapça - Farsça)

akıbetendişane / âkıbetendişane

 • Sonu için kaygılanırcasına.

akıbetülemr / âkıbetülemr / عاقبت الامر

 • Sonunda. (Arapça)

akibinde / akîbinde

 • Sonrasında, arkasında.

akim / akîm

 • Sonuçsuz, verimsiz.

akim bırakma / akîm bırakma

 • Sonuçsuz bırakma, başarısız kılma.

akont

 • Sonradan hesaplaşmak üzere bir borç veya kazanç hissesinden alacaklıya yapılan ödeme. (Fransızca)

alem-i ebedi / âlem-i ebedî

 • Sonsuz âhiret âlemi.

alem-i ebediyet / âlem-i ebediyet

 • Sonsuzluk âlemi.

aleyhi nazaru'r-rahmani / aleyhi nazaru'r-rahmânî

 • Sonsuz merhamet ve şefkat sahibi olan Allah'ın nazarı ve teveccühü onun üzerine olsun.

alim / alîm

 • Sonsuz bilgi sahibi Allah.

alim-i hafiz / alîm-i hafîz

 • Sonsuz ilmiyle herşeyi hakkıyla bilen ve herşeyi koruyup saklayan ve yarattıklarını esirgeyip gözeten Allah.

alim-i inayetkar / alîm-i inayetkâr

 • Sonsuz lütuf, yardım ve ihsan sahibi ve herşeyi hakkıyla bilen, ilmi herşeyi kuşatan Allah.

alim-i kerim / alîm-i kerîm

 • Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi ve her şeyi hakkıyla bilen, ilmi herşeyi kuşatan Allah.

alim-i zülcelal / alîm-i zülcelâl

 • Sonsuz ilmiyle herşeyi bilen ve sınırsız haşmet ve yücelik sahibi olan Allah.

allah zülcelal hazretleri / allah zülcelâl hazretleri

 • Sonsuz büyüklük, yücelik ve azamet sahibi olan Allah.

allah-ı zülkemal / allah-ı zülkemâl

 • Sonsuz mükemmellik sahibi olan Allah.

allahü zü'l-celal ve'l-kemal / allahü zü'l-celâl ve'l-kemâl

 • Sonsuz büyüklük, haşmet ve mükemmellik sahibi olan yüce Allah.

amir-i alim / âmir-i alîm

 • Sonsuz ilim sahibi olan idareci, Allah.

aniye

 • Son derece kızgın su.

arazi / arazî / عَرَض۪ي

 • Sonradan kazanılan.

arız / ârız / عَارِضْ

 • Sonradan ortaya çıkan.

arız olan / ârız olan

 • Sonradan ortaya çıkan.

arızi / arızî / ârızî / عَارِض۪ي

 • Sonradan hasıl olan şey. Geçici.
 • Sonradan olan, dıştan gelen.
 • Sonradan olana âit.

arzu-yu bekà

 • Sonsuz yaşama isteği.

aşk-ı ebedi / aşk-ı ebedî

 • Sonsuzluk aşkı.

asr-ı ahir / asr-ı âhir

 • Son asır, son devir.
 • Son yüzyıl.

aşr-ı ahir / aşr-ı âhir / عَشْرِاٰخِرْ

 • Son on gün; Mübarek Ramazan ayının son on günü.
 • Son on (gün).

asr-ı ehir / asr-ı ehîr

 • Son asır.

ataya-yı rahmaniye / atâyâ-yı rahmâniye

 • Sonsuz merhamet sahibi Cenâb-ı Hakkın bağış ve hediyeleri.

azab-ı müeccel / azâb-ı müeccel

 • Sonraya bırakılmış azap.

ba'de / بعد

 • Sonra.
 • Sonra. (Arapça)

bab-ı bekà / bâb-ı bekà

 • Sonsuzluk kapısı.

bad-ı hazan / bâd-ı hazân

 • Sonbahar rüzgârı.

bahçe-i ebedi / bahçe-i ebedî

 • Sonsuz, sınırsız bahçe.

baki / bâkî / بَاق۪ي

 • Sonsuz, kalıcı.
 • Sonu olmayan.

baki-i zülcelal / bâkî-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve yücelik sahibi ve varlığı kalıcı ve devamlı olan Allah.

bani-i zülcemal / bâni-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi, herşeyin yapıcısı olan Allah.

be-gayet

 • Son derece.

bed-fercam

 • Sonu kötü. Sonu korkulu ve lânetlenmiş olan. Akibeti fena. (Farsça)

begayet

 • Son derece. Pek ziyâde. (Farsça)

beka alemi / beka âlemi

 • Sonsuzluk âlemi, âhiret hayatı.

bekà-alud / bekà-âlûd

 • Sonsuzluk sırrından pay almış.

bekasız

 • Sonlu, sonu olan.

beyt-i ahir / beyt-i âhir

 • Son beyit.

bi-intiha / bî-intiha

 • Sonsuz, nihâyetsiz. (Farsça)

bi-l-ahire

 • Sonra, sonradan, sonunda.

bi-nihaye / bî-nihaye

 • Sonsuz, nihayetsiz, ebedi, bâki, tükenmez. (Farsça)

bi-payan / bî-payan

 • Sonsuz. Payansız. (Farsça)

bid'at

 • Sonradan ortaya çıkan şey, ilk defâ benzersiz bir şey ortaya koymak.

bihasıl / bîhâsıl / بى حاصل

 • Sonuçsuz. (Farsça - Arapça)

bil'ahire / bil'âhire / بِالْاٰخِرَه

 • Sonradan.

bilahare / bilâhare

 • Sonra, sonradan.

binihaye / bînihaye / بى نهایه

 • Sonsuz, bitmez tükenmez. (Farsça - Arapça)

binnetice / بالنتيجه

 • Sonuçta, sonuç olarak. (Arapça)

binnihaye

 • Sonuna kadar. Sonsuz.

bipayan / bîpâyân / بى پایان

 • Sonsuz, tükenmez.
 • Sonsuz. (Farsça)

bizeval / bîzeval

 • Sona ermez.

bukya

 • Sonsuzluk, bâkilik, ebedilik.

celal / celâl

 • Sonsuz azamet ve kibriya, büyüklük ve ululuk.

celil-i cemil / celîl-i cemîl

 • Sonsuz güzellik, haşmet ve yücelik sahibi olan Allah.

celil-i mutlak / celîl-i mutlak

 • Sonsuz derecede haşmet, heybet ve görkem sahibi Allah.

celil-i pürkemal / celîl-i pürkemâl

 • Sonsuz kemâl ve haşmet sahibi Allah.

cemal sahibi / cemâl sahibi

 • Sonsuz derecede güzellik sahibi, Allah.

cemal ve kemal sahibi / cemâl ve kemâl sahibi

 • Sonsuz güzellik ve kemâl sahibi olan Allah.

cemal-i layezali / cemâl-i lâyezâlî

 • Son bulmayan güzellik.

cemil / cemîl

 • Sonsuz güzel olan ve bütün güzelliklerin sahibi bulunan Allah.

cemil-i alel'ıtlak / cemîl-i alel'ıtlak

 • Sonsuz ve kusursuz güzellik sahibi olan Allah.

cemil-i zülkemal / cemîl-i zülkemâl

 • Sonsuz güzellik ve kemâl sahibi Allah.

cenab-ı hallak-ı rahim / cenâb-ı hallâk-ı rahîm

 • Sonsuz şefkat, merhamet, şeref ve yücelik sahibi olan herşeyin yaratıcısı Allah.

cenab-ı zülcelal ve'l-kemal / cenâb-ı zülcelâl ve'l-kemâl

 • Sonsuz haşmet, yücelik ve mükemmellik sahibi olan Allah.

cennet-i ebediye

 • Sonsuz Cennet hayatı.

cild-i ahir / cild-i âhir

 • Son cilt.

cilve-i cemal-i baki / cilve-i cemâl-i bâki

 • Sonsuz güzelliğin bir yansıması.

cilve-i rahmet-i rahmaniye / cilve-i rahmet-i rahmâniye

 • Sonsuz şefkat ve merhameti bütün varlık âlemini kuşatan Allah'ın rahmetinin yansıması.

cüsale

 • Sonbaharda dökülen yapraklar.

dar-ı bekà / dâr-ı bekà

 • Sonsuzluk yurdu, âhiret.

dar-ı ebedi / dar-ı ebedî

 • Sonsuzluk yurdu.

dar-ı saadet ve ebediyet / dâr-ı saadet ve ebediyet

 • Sonsuzluk ve mutluluk yeri.

defter-i iltifatat-ı rahmaniye / defter-i iltifâtât-ı rahmâniye

 • Sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ın iltifatlarını içine alan defter.

derece-i nihaye / derece-i nihâye

 • Son derece.

eb'ad-ı binihaye / eb'âd-ı bînihaye

 • Sonsuz uzaklıklar.

ebed / ابد / اَبَدْ

 • Sonsuz, sonu olmayan.
 • Sonu olmayan, sonsuzluk.
 • Sonsuz gelecek zaman.
 • Sonsuz gelecek zaman. (Arapça)
 • Sonu olmayan.

ebed-perest

 • Sonsuzluğu aşırı seven.

ebede kadar

 • Sonsuza kadar.

ebede namzet

 • Sonsuzluğa aday.

ebeden

 • Sonsuza kadar.
 • Sonsuza dek.

ebedi / ebedî / ابدی / اَبَد۪ي

 • Sonsuza ve ebediyete âit. Ebediyete dâir ve müteallik.
 • Sonu olmayan, sonsuz.
 • Sonsuz, sonu olmayan.
 • Sonsuzla ilgili.
 • Sonsuz. (Arapça)
 • Sonu olmayana âit, sonsuz.

ebedi alem / ebedî âlem

 • Sonu olmayan âlem, âhiret.

ebedi haps-i münferit / ebedî haps-i münferit

 • Sonsuza kadar tek başına kalınacak olan hapis, hücre hapsi; Cehennem.

ebedi saadet / ebedî saadet

 • Sonu olmayan sonsuz mutluluk, huzur.

ebedi şekavet / ebedî şekavet

 • Sonsuz sıkıntı ve azap.

ebedileştirmek / ebedîleştirmek

 • Sonsuzlaştırmak.

ebedin yolu

 • Sonsuzluğun yolu.

ebediye

 • Sonsuz.

ebediyen

 • Sonsuza dek.

ebediyet / اَبَدِيَتْ

 • Sonsuzluk.
 • Sonsuzluk.
 • Sonsuzluk.

ebediyet alemi / ebediyet âlemi

 • Sonsuzluk âlemi; âhiret.

ebediyet-i mevhume

 • Sonsuzluk kuruntusu.

ebediyyen / ابدیا

 • Sonsuza kadar.
 • Sonsuza kadar, asla, hiçbir zaman. (Arapça)

ebediyyet / ابدیت

 • Sonsuzluk. (Arapça)

ebedperest / اَبَدْپَرَسْتْ

 • Sonsuzluğu sevip arzulayan.
 • Sonsuz hayata arzulu.
 • Sonsuzluğa âşık.

ebedü'l-abad / ebedü'l-âbâd

 • Sonsuzların sonsuzluğu, âhiret.

ebedü'l-abidin / ebedü'l-âbidîn

 • Sonsuzların sonsuzu.

ebedül'abad memleketi / ebedül'âbad memleketi

 • Sonsuzluklar ülkesi; sonsuz hayat, Cennet.

ebedülabad / ebedülâbâd

 • Sonsuzlar sonsuzu.

eceliyyet

 • Sonradan vukuu şüphesiz olan hâdise.

echeliyet

 • Son derece cahillik.

ehemmiyet-i namütenahiye / ehemmiyet-i nâmütenâhiye

 • Sonsuz derecede ehemmiyetli, önemli.

ehl-i ebed

 • Sonsuzluk ehli.

elem-i zeval / elem-i zevâl

 • Sona erme elemi.

elhasıl / elhâsıl / الحاصل

 • Sonuçta. (Arapça)

emanet / emânet

 • Sonra alınmak üzere verilen şey.

emed

 • Son, nihayet. Gayet. Encam, intihâ.

emr-i celil / emr-i celîl

 • Sonsuz derecede haşmet, heybet ve görkem sahibi Allah'ın emri.

encam / encâm / انجام

 • Son.
 • Son, nihayet, netice.
 • Son. (Farsça)

evahir / evâhir / اواخر

 • Sonlar, son günler. (Arapça)

ezelden ebede

 • Sonsuz geçmişten sonsuz geleceğe kadar.

ezhar ve esmar-ı binihaye / ezhâr ve esmâr-ı bînihaye

 • Sonsuz çiçekler ve meyveler.

ezvak-ı namütenahi / ezvâk-ı nâmütenâhi

 • Sonsuz zevkler.

fail-i zülcelal / fâil-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve yücelik sahibi Fâil, Allah.

fasl-ı hazan / fasl-ı hazân

 • Sonbahar, güz.

fatır-ı hakim-i zülcelal / fâtır-ı hakîm-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan ve her şeyi bir gaye ve faydaya yönelik olarak, tam yerli yerinde benzersiz yaratan Allah.

fatır-ı hakim-i zülcemal / fâtır-ı hakîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi, herşeyi hikmetle ve harika üstün sanatıyla yaratan Allah.

fatır-ı kerim / fâtır-ı kerîm

 • Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi olan ve herşeyi hârika, eşsiz sanatıyla yaratan Allah.

fatır-ı kerim-i zülcemal / fâtır-ı kerîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik, lütuf ve cömertlik sahibi ve herşeyi hârika üstün sanatıyla yaratan Allah.

fatır-ı zülcelal / fâtır-ı zülcelâl

 • Sonsuz haşmet sahibi olan ve herşeyi benzersiz üstün sanatıyla yaratan Allah.

fatır-ı zülcemal / fâtır-ı zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi ve herşeyi benzersiz yaratan Allah.

fazl-ı rahman / fazl-ı rahmân

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Allah'ın yardımı.

fazl-ı rahmani / fazl-ı rahmânî

 • Sonsuz merhamet sahibi Allah'ın ikramı, ihsanı.

fena-i mutlak

 • Sonsuz yok oluş.

ferah-ı münezzeh

 • Son derece nezih, temiz sevinç.

fercam / fercâm / فرجام

 • Son, uç. (Farsça)
 • Son, akıbet. (Farsça)

ferman-ı ebedi / ferman-ı ebedî

 • Sonsuz ferman.

fevkalgaye

 • Son derecede.
 • Son derecede.

feyz-i namütenahi / feyz-i nâmütenahî

 • Sonsuz feyiz ve bereket.

feza-yı gayr-ı mütenahi / fezâ-yı gayr-ı mütenâhî

 • Sonsuz uzay boşluğu, uçsuz bucaksız gök.

feza-yı namütenahi / feza-yı nâmütenâhi

 • Sonsuz uzay boşluğu.

fikr-i ta'kib

 • Sona erdirme, peşini bırakmama.

firak-ı ebedi / firâk-ı ebedî

 • Sonsuz ayrılık.

firak-ı layezali / firâk-ı lâyezâlî

 • Sonu olmayan ayrılık.

gaile-i zaile / gaile-i zâile

 • Sona eren sıkıntı, ardı kesilen elem.

gani / ganî

 • Sonsuz zengin olan Allah.

ganiyy-i kerim / ganiyy-i kerîm

 • Sonsuz cömertlik ve zenginlik sahibi olan Allah.

garer

 • Sonu mâlum olmayan, neticesi bilinmeyen.

gayet / غايت

 • Son derece.
 • Son derece.

gayet derece

 • Son derece.

gayet derecede

 • Sonsuz derecede.

gayet itminan

 • Son derece kararlılık, sebat.

gayeten

 • Son derece.
 • Son derece, çok fazla olarak.

gayetsiz

 • Sonsuz.

gayr-ı muhassal

 • Sonuçlanmamış, somutlaşmamış, elde edilmemiş.

gayr-ı mütenahi / gayr-ı mütenahî / gayr-ı mütenâhî

 • Sonsuz, nihayet bulmaz, bitmez.
 • Sonsuz.

gayr-i mütenahi / gayr-i mütenâhî

 • Sonsuz, sınırsız.

gayr-ı mütenahiye / gayr-ı mütenâhiye

 • Sonu olmayan, sonsuz.

gayrimütenahi / gayrimütenâhî

 • Sonu olmayan.

güz

 • Sonbahar.
 • Sonbahar.
 • Sonbahar.

güz mevsimi

 • Sonbahar.

habib-i rahman / habib-i rahmân

 • Sonsuz merhamet sahibi ve yarattığı bütün varlıklara şefkatle rızıklarını veren Allah'ın en sevdiği kulu olan Hz. Muhammed.

habib-i rahmani / habib-i rahmânî

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan Allah'ın sevgili kulu; Hz. Muhammed (a.s.m.).

habib-i zülcelal / habib-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan Allah'ın sevdiği, Hz. Muhammed (a.s.m.).

hacat-ı ebediye / hâcât-ı ebediye

 • Sonsuz ihtiyaçlar.

hadd ü payanı olmayan / hadd ü pâyânı olmayan

 • Sonsuz ve kayıtsız olan.

hadd-i kusva

 • Son derece. Son had.

hadd-i münteha

 • Son nokta.

hadis / hâdis / حَادِثْ

 • Sonradan var olan.
 • Sonradan var olan.

hadsiz derecede

 • Sonsuz derecede.

hafiz-i rahim / hafîz-i rahîm

 • Sonsuz rahmetiyle kullarını koruyup gözeten Allah.

hafiz-i zülcelal / hafîz-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve yücelik sahibi, büyük küçük herşeyi kaydedip koruyan Allah.

hafiz-i zülcelal-i ve'l-ikram / hafîz-i zülcelâl-i ve'l-ikram

 • Sonsuz haşmet, yücelik ve ikram sahibi olan, herşeyi koruyup gözeten ve muhafaza eden Allah.

hakaik-i namütenahi / hakaik-i nâmütenâhî

 • Sonsuz hakikatler, gerçekler.

hakaik-i namütenahiye / hakaik-i nâmütenâhiye

 • Sonu gelmeyen hakikatler, gerçekler.

hakim-i zülcelal / hâkim-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve yücelik sahibi ve herşeyi hikmetle yapan Allah.

hakim-i zülcemal / hakîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi ve herşeyi hikmetle yaratan Allah.

hakim-i zülkemal / hâkim-i zülkemâl

 • Sonsuz mükemmellik sahibi ve herşeye hükmeden Allah.

halid / hâlid / خالد

 • Sonsuz.
 • Sonsuz, ebedî. (Arapça)

halık-ı kadim-i kadir / hâlık-ı kadîm-i kadîr

 • Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi olan, varlığının başlangıcı olmayan, her şeyi yaratan Allah.

halık-ı kerim ve rahim / hâlık-ı kerîm ve rahîm

 • Sonsuz cömertlik ve merhamet sahibi ve her şeyi yaratan Allah.

halik-ı rahim / hâlik-ı rahîm

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi ve herşeyi yaratan Allah.

halık-ı rahim ve hakim / hâlık-ı rahîm ve hakîm

 • Sonsuz merhamet sahibi olan ve herşeyi hikmetle yaratan Allah.

halık-ı rahim ve kerim / hâlık-ı rahîm ve kerîm

 • Sonsuz merhamet ve cömertlik sahibi olan yaratıcı, Allah.

halık-ı zülcelal / hâlık-ı zülcelâl

 • Sonsuz büyüklük, haşmet sahibi olan ve herşeyi yaratan Allah.

halık-ı zülcemal / hâlık-ı zülcemâl

 • Sonsuz derecede güzellik sahibi ve her şeyin yaratıcısı olan Allah.

halık-ı zülkemal / hâlık-ı zülkemâl

 • Sonsuz mükemmellik sahibi olan ve herşeyi yoktan yaratan Allah.

hallak-ı kerim / hallâk-ı kerîm

 • Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi olan; çokça ve sürekli olarak yaratan Allah.

hallak-ı rahim / hallâk-ı rahîm

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan yaratıcı, Allah.

haps-i ebedi / haps-i ebedî

 • Sonsuz bir hapis, Cehennem.

harekat-ı mütehavvile-i hadise / harekât-ı mütehavvile-i hâdise

 • Sonradan var olan değişen hareketler, oluşumlar.

harifi / harifî

 • Sonbaharla alâkalı.

haris

 • Son derece hırslı olan.

hatemiyet / hâtemiyet

 • Son olma.

hatime / hâtime / خاتمه / خَاتِمَه

 • Son. Nihayet. Son söz.
 • Son, nihayet.
 • Sonuç, son.
 • Son, son söz.
 • Son.
 • Son. (Arapça)
 • Hâtime vermek: Son vermek. (Arapça)
 • Sona erdiren.

hatime çekmek / hâtime çekmek

 • Son vermek.

hatime-keş

 • Son veren, hâtime çeken, bitiren, sona erdiren. (Farsça)

hatimenin hatimesi / hâtimenin hâtimesi

 • Sonucun neticesi, son sözün son sözü.

havatim / havâtîm

 • Sonlar, hâtimeler.

hayat-ı bakiye / hayat-ı bâkiye / حَيَاتِ بَاقِيَه

 • Sonu olmayan hayat, âhiret.

hayat-ı ebedi / hayat-ı ebedî

 • Sonsuz hayat.

hayat-ı ebediye

 • Sonsuz hayat.

hayat-ı namütenahi / hayat-ı nâmütenahî

 • Sonsuz hayat.

hayy-ı baki / hayy-ı bâki / حَيِّ بَاق۪ي

 • Sonu olmayan dâimi hayat sahibi (Allah).

hazain-i namütenahiye / hazâin-i nâmütenâhiye

 • Sonsuz, sınırsız hazineler.

hazan / hazân

 • Sonbahar, güz.

hazani / hazanî

 • Sonbahar ile alâkalı, güz mevsimine ait. (Farsça)

hazanistan

 • Sonbahar görmüş, sararıp solmuş yer. (Farsça)

hazanreside

 • Sonbahara erişmiş, solup sararmış. (Farsça)

hazine-i binihaye / hazine-i bînihaye

 • Sonu olmayan hazine.

hazine-i ebediye

 • Sonsuz bir servet, hazine.

hediye-i rahmaniye / hediye-i rahmâniye

 • Sonsuz rahmet sahibi Allah'ın hediyesi.

helak-ı ebedi / helâk-ı ebedî

 • Sonsuz mahvoluş, bitiş.

helaket-i ebediye / helâket-i ebediye

 • Sonsuz mahvoluş.

hicran-ı ebedi / hicran-ı ebedî / هِجْرَانِ اَبَدِي

 • Sonsuz ayrılık.

hicran-ı la yezali / hicran-ı lâ yezalî

 • Sonsuz ayrılık. Ayrılıktan gelen sonu gelmez üzüntü.

hidsan

 • Sonradan olmuş nesne.

himmet-i namütenahi / himmet-i nâmütenahî

 • Sonsuz mânevî destek ve gayret.

hitam / hitâm

 • Son.
 • Son.

hitam bulma

 • Sona erme.

hudus / hudûs

 • Sonradan meydana gelme, yok iken sonradan varlık kazanma.
 • Sonradan meydana gelme, yok iken varlık kazanma.
 • Sonradan olma.
 • Sonradan var olma.

hudüs

 • Sonradan meydana gelme.

hüsn-i hatime / hüsn-i hâtime

 • Son nefeste, rûhunu îmân ile teslim etme, îmân ile âhirete gitme.

huzur-u kibriya / huzur-u kibriyâ

 • Sonsuz büyüklük sahibi Allah'ın yüce huzuru.

icare-i müeccele

 • Sonradan alınacak kirâ.

icdan

 • Sonradan zengin olma.

ihtimal-i bekà

 • Sonsuzluk ihtimali.

ihtitam / ihtitâm / اختتام

 • Sona erme. (Arapça)

ikram-ı rahmani / ikram-ı rahmânî

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Allah'ın ikramı.

ila

 • Son, nihâyet, dek, değin,...ye,...ye kadar (mânâlarına gelir, harf-i cerdir.)

ila ahir / ilâ âhir

 • Sonuna kadar.

ila nihaye / ilâ nihâye

 • Sonuna kadar.

ila-ahir / ilâ-âhir

 • Sona kadar, diğerleri de böyledir ve başkaları... (manalarına gelir.)

ila-nihaye

 • Sona kadar, nihayete kadar. Böylece devam eder.

ilaahir / ilââhir

 • Sonuna kadar.
 • Sonuna kadar.

ilanihaye / ilânihaye / ilânihâye / الى نهایه

 • Sonuna kadar.
 • Sona kadar.
 • Sonuna kadar. (Arapça)

ile'l-ebed

 • Sonsuza değin.

ilelebed / الى الابد

 • Sonsuza kadar.
 • Sonsuza kadar.
 • Sonsuza dek. (Arapça)

ilh

 • Sonuna kadar.

ilm-i binihaye / ilm-i bînihâye

 • Sonsuz ilim.

iltifatat-ı binihaye / iltifatât-ı bînihaye

 • Sonsuz iltifatlar.

iltifatat-ı ebediye-i rahmaniye / iltifâtât-ı ebediye-i rahmâniye

 • Sonsuz merhamet sahibi Allah'ın teveccühleri.

imdadat-ı rahmaniye / imdâdât-ı rahmâniye

 • Sonsuz rahmet sahibi Allah'ın yardımları.

inkılab-ı şitevi / inkılâb-ı şitevî

 • Sonbaharın bitip, kış mevsiminin başlayışı. (Aralık ayının 21'ine rastlar.)

inkıraz / انقراض

 • Sönme. Zeval bulma.
 • Sönme, tükenme.
 • Sönme.

intaç eden

 • Sonuç veren.

inticam

 • Sona erme, nihayet bulma. Tamamlanma, tamam olma.

ıntıfa

 • Sönme. Yanarken sönme. Ortadan kalkma.

intifa / intifâ

 • Sönme.

intiha / intihâ / اِنْتِهَا

 • Son, nihayet, uç.İNTİHA' : Eğilme. Dayanma, yaslanma.
 • Son, uç nokta.
 • Son, sona erme.
 • Son bulma, son.

intiha-pezir

 • Sona eren, nihâyet bulan. (Farsça)

iptal

 • Sonuçsuz kalma.

işarat-ı cemal / işârât-ı cemâl

 • Sonsuz güzelliğin işaretleri.

ismam

 • Sona erdirme, bitirme, tamamlama.

isti'rab

 • Sonradan Araplara dâhil olmak, araplaşmak.

istical

 • Sonraya bırakılmasını istemek.

istidad-ı gayr-ı mütenahi / istidad-ı gayr-ı mütenâhî

 • Sonsuz yetenek.

itfa / itfâ / اطفا / اِطْفَا

 • Söndürme.
 • Söndürme.
 • Söndürme. (Arapça)
 • İtfâ etmek: Söndürmek. (Arapça)
 • Söndürme.

ıtfa'

 • Söndürmek.

kadir-i kayyum / kadîr-i kayyûm

 • Sonsuz kudret sahibi olan, herşeyi Kendi varlığıyla ayakta tutan ve dilediği gibi onları idare eden Allah.

kadir-i kerim / kadîr-i kerîm

 • Sonsuz cömertlik sahibi olan ve kudreti herşeye yeten Allah.

kamil-i zülcelal / kâmil-i zülcelâl

 • Sonsuz mükemmellik ve büyüklük sahibi, Allah.

kamil-i zülcemal / kâmil-i zülcemâl

 • Sonsuz mükemmellik ve güzellik sahibi Allah.

kasıd

 • Sonsuz ilim, irade ve ihtiyarıyla her şeyi bir gaye için yaratan Allah.

kelam-ı rahmani / kelâm-ı rahmânî

 • Sonsuz rahmet sahibi Allah'ın kelâmı.

kemal-i ihtimam / kemâl-i ihtimam

 • Son derece dikkat ve ihtimâm.
 • Son derece dikkat, özen ve titizlikle.

kemal-i ihtiram / kemâl-i ihtirâm / كَمَالِ اِحْتِرَامْ

 • Son derece hürmet etme.

kemal-i itina ve ihtimam / kemâl-i itinâ ve ihtimam

 • Son derece dikkat ve özen.

kemal-i namütenahi / kemâl-i nâmütenahî

 • Sonsuz mükemmellik.

kemal-i tazimat ve tekrimat

 • Sonsuz saygı ve hürmetleri arz etme, belirtme.

kemal-i telehhüf / kemâl-i telehhüf

 • Son derece keder ve üzüntü.

kemal-i vüs'at / kemâl-i vüs'at

 • Son derece genişlik.

kemal-i vüsuk / kemâl-i vüsuk

 • Son derece kendinden emin.

kemal-i vüsuk ile / kemâl-i vüsûk ile

 • Son derece kendinden emin olarak.

kemal-i zuhur / kemâl-i zuhur

 • Son derece açık olma; gözlerin görme sınırını aşacak şiddette açık ve meydanda olma.

kerim / kerîm

 • Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi Allah.

kerim-i müteal / kerîm-i müteâl

 • Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi olan yüce Allah.

kerim-i rahim / kerîm-i rahîm

 • Sonsuz ikram ve ihsan sahibi, pek merhametli olan Allah.

kerim-i zülcemal / kerîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik, ikram ve cömertlik sahibi olan Allah.

kesbi / kesbî

 • Sonradan, kazanılarak olan.

kısm-ı ahir / kısm-ı âhir

 • Son kısım.

kıymet-i bipayan / kıymet-i bîpâyân

 • Sonsuz kıymette.

köhnebahar

 • Sonbahar.

kudret-i gayr-ı mütenahi / kudret-i gayr-ı mütenâhi

 • Sonsuz bir kudret ve muktedir bir iktidar.

kudret-i zatiye-i ezeliye / kudret-i zâtiye-i ezeliye

 • Sonsuz güç ve iktidarı bizzat kendinden olan, varlığının başlangıcı ve sonu olmayan Allah.

kudret-i zülcelal / kudret-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve heybet sahibi Allah'ın sonsuz kudreti.

kur'an-ı kerim / kur'ân-ı kerim

 • Sonsuz şeref sahibi Kur'ân.

kurun-i ahire / kurun-i âhire

 • Son asırlar.

kurun-u ahire / kurun-u âhire

 • Son asırlar. İstanbul'un Fatih Sultan Mehmed tarafından zaptedildiğinden sonraki zaman. Hicri 857, Mi. 1453 yılından sonraki devir.

kurun-u uhra / kurûn-u uhrâ / قُرُونُ اُخْرٰي

 • Son çağ, dünya hayatının kıyamete yakın son devresi.
 • Son çağlar.

kutehendiş / kûtehendiş

 • Sonunu ve istikbali düşünmeyen. Kısa görüşlü. (Farsça)

latenahi / lâtenâhî

 • Sonsuz.

layetanahilik / lâyetanâhîlik

 • Sonsuzluk.

layetenahi / lâyetenahî / lâyetenâhî / lâyetenâhi / لا یتناهى

 • Sonsuz.
 • Sonsuz. Nihayetsiz.
 • Sonu gelmez, sonsuz.
 • Sonsuz. (Arapça)

layetenahilik / lâyetenâhîlik

 • Sonsuzluk, sınırsızlık.

lemeat-ı bekaiye / lemeât-ı bekaiye

 • Sonsuzluğa ait parıltı.

levahik / levâhik

 • Sonra ilâve olan, peşine eklenen.

lezaiz-i ebediye

 • Sonsuz lezzetler.

lisan-ı hakimane / lisân-ı hakîmâne

 • Son derece hikmetli sözler söyleyen dil.

lütuf ve kerem-i binihaye / lütuf ve kerem-i bînihaye

 • Sonsuz cömertlik, ikram ve bağış.

ma'bud-u baki / ma'bûd-u bâkî / مَعْبُودُ بَاقِي

 • Sonsuza kadar ibâdete layık olan (Allah).

ma-ba'd

 • Sonra. Gelecekteki.

maba'd / mâba'd

 • Sonu, sonrası.

maba'di / mâba'di

 • Sonrası, sonraki.

mabad / mâbâd / mâbad / مابعد

 • Sonrası.
 • Sonraki. (Arapça)

mabadi / mâbadi

 • Sonrası.

mabud-u cemil-i zülcelal / mâbûd-u cemîl-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve güzellik sahibi, kendisine ibadet edilen Allah.

mabud-u zülcelal / mâbud-u zülcelâl / mâbûd-u zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve heybet sahibi ve herşeyin kendisine ibadet ettiği Allah.
 • Sonsuz haşmet ve heybet sahibi ve herşeyin kendisine ibadet ettiği Allah.

mahasal / mâhasal / ماحصل

 • Sonuç. (Arapça)

mahbub-u layezal / mahbûb-u lâyezâl / مَحْبُوبِ لَا يَزَالْ

 • Sonu olmayan sevgili (Allah).

mahbub-u müebbed

 • Sonsuza kadar sevilecek olan.

mahbub-u mutlak

 • Sonsuz sevgili.

mahbub-u zülkemal / mahbub-u zülkemâl

 • Sonsuz kemâl sahibi olan ve gerçek anlamda sevilmeye layık olan Allah.

mahzen-i ebedi / mahzen-i ebedî

 • Sonsuz kaynak.

makarr-ı ebedi / makarr-ı ebedî

 • Sonsuza kadar kalınacak yer.

makarr-ı saltanat-ı ebedi / makarr-ı saltanat-ı ebedî

 • Sonsuz İlâhî saltanatın merkezi.

makarr-ı saltanat-ı ebediye

 • Sonsuz saltanat merkezi olan âhiret.

malanihaye

 • Sonsuz, nihâyetsiz. Uçsuz bucaksız.

malik-i ebedi / mâlik-i ebedî / مَالِكِ اَبَد۪ي

 • Sonu olmayan sâhib (Allah).

malik-i zülcelal / mâlik-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve yücelik sahibi ve herşeyin sahibi olan Allah.

malik-i zülkemal / mâlik-i zülkemâl

 • Sonsuz kemâl sahibi ve herşeyin gerçek sahibi.

marifet-i zülcelal / mârifet-i zülcelâl

 • Sonsuz yücelik ve haşmet sahibi Allah'ı bilme, tanıma.

mayuhdes

 • Sonradan olan.

mecrur / mecrûr

 • Son harfi esre olan kelime.

mektub-u rahmani / mektub-u rahmânî

 • Sonsuz rahmet sahibi Allah'a ait herbiri birer mektup gibi mânâlar ifade eden varlıklar.

melik-i kadir / melik-i kadîr

 • Sonsuz güç ve kudret sahibi ve herşeyin sahibi olan Allah.

mensucat-ı ebediye / mensucât-ı ebediye

 • Sonsuz hayata ait dokumalar.

menzil-i bekà

 • Sonsuzluğun bulunduğu yer.

mesken-i ebedi / mesken-i ebedî

 • Sonsuza dek kalınacak yer.

mevsim-i harif

 • Sonbahar, güz devresi.

mevsuf-u zülkemal / mevsûf-u zülkemâl

 • Sonsuz kemâl sahibi ve mükemmel sıfatlarla vasıflanan Allah.

mevt-i ebedi / mevt-i ebedî

 • Sonsuz bir ölüm.

meyl-i saadet-i ebediye

 • Sonsuz mutluluğa olan eğilim, arzu.

misafir-i rahman / misafir-i rahmân

 • Sonsuz rahmet sahibi olan Allah'ın misafiri.

mu'cize-i ebediye

 • Sonsuz mu'cize.

muahhar / مؤخر / مُؤَخَّرْ

 • Sonraya bırakılmış, te'hir edilmiş, geriye bırakılmış. Sonradan.
 • Sonra olma.
 • Sonraki.
 • Sonraki, daha sonraki, geç. (Arapça)
 • Sonra olan, sonraki.

muahharen

 • Sonradan, bilâhare. Muahhar olarak.

müdebbir / مُدَبِّرْ

 • Sonunu görerek tedbîr alan.

müdebbir-i hakim / müdebbir-i hakîm / مُدَبِّرِ حَك۪يمْ

 • Sonunu görerek hikmetle önlem alan (Allah).

müdebbir-i rahim-i zülcemal / müdebbir-i rahîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi, herşeyi şefkat ve merhametle sevk ve idare eden Allah.

müeccel

 • Sonraya bırakılan.

müehhirin / müehhirîn

 • Sonrakiler.

mufarakat-i ebediye

 • Sonsuz ayrılık.

muhabbet-i bekà

 • Sonsuz yaşamayı sevme, arzu etme.

muhabbet-i rahman / muhabbet-i rahmân

 • Sonsuz merhamet ve şefkat sahibi olan Allah'a duyulan sevgi.

muhassala / محصله

 • Sonuç.
 • Sonuç. (Arapça)

muhdes

 • Sonradan meydana getirilmiş.

muhibbiyet

 • Son derece sevmek.

mühr-ü rahmani / mühr-ü rahmânî

 • Sonsuz rahmet sahibi olan Allah'ı gösteren mühür.

mühtedi / mühtedî

 • Sonradan hidâyete eren, doğru ve hak yolu kabul eden.

muhtetim

 • Sona erdiren. Hitâma vardıran.

müjde-i saadet-i ebediye

 • Sonsuz mutluluk müjdesi.

mukaddeme-i mükafat-ı lahika / mukaddeme-i mükâfat-ı lâhika

 • Sonradan verilecek olan mükafatın başlangıcı.

mülahaka

 • Sonradan yetişmek ve tâbi olmak.

mün'im-i kerim / mün'im-i kerîm

 • Sonsuz cömertlik sahibi ve nimet verici Allah.

mün'im-i rahim / mün'im-i rahîm

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi ve gerçek nimet verici olan, Allah.

müncer olmak

 • Sonuçlanmak.

münhasif / مُنْخَسِفْ

 • Sönükleşen, parlaklığını yitirip görünmez hâle gelen.
 • Sönmüş, batmış, tutulmuş.
 • Sönen, sönük.

münkesif

 • Sönmüş, sönük.

müntafi / müntafî

 • Sönen.
 • Sönen.

müntec

 • Sonuçlanmış.

müntefi

 • Sönen, ortadan yok olan, intifa eden.
 • Sönen.

münteha / منتها / müntehâ / مُنْتَهَا

 • Son, en son derece, en son yer, nihayet. Son uç.
 • Son, en son derece.
 • Son. (Arapça)
 • Son.

müntehi / müntehî

 • Sona eren. Son. Bir şeyi tamamlayan. Biten.
 • Sona eren.
 • Sona eren, nihâyete kavuşan. Tasavvuf yolunda çıkılabilecek derecelerin sonuna varan velî.

mürcia

 • Sonunda menfaati olan şey.

mürudet

 • Son derece dikbaşlık gösterme. Çok fazla âsilik yapma.

müsemma-i zülcemal / müsemmâ-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi ve en güzel isimlerle isimlendirilen Allah.

müstahdes

 • Sonradan ihdas edilmiş, sonradan meydana çıkarılmış.

müteahhir

 • Sonraki, sonra gelen.
 • Sonradan gelen.
 • Sonraki.

müteahhir fen

 • Sonra gelen bilim.

müteahhirin / müteahhirîn

 • Sonradan gelenler, yetişenler, son devir âlimleri.
 • Sonra gelenler. Kelâm ilminde İmâm-ı Gazâlî ile, diğer İslâmî ilimlerde Şems-ül-Eimme Hulvânî ile başlayıp onlardan sonra gelen âlimler.
 • Son zamanlarda gelenler ve yetişenler. (Büyük allâmeler hakkında söylenir.)
 • Sonrakiler.

mütenahi / mütenâhî / mütenâhi / متناهى / متناهي

 • Sona eren, biten.
 • Sona eren. (Arapça)
 • Sonu olan.

mutfi / mutfî

 • Söndüren, itfa eden.

mutlak / مطلق

 • Sonsuz, şüphesiz.

na-mahsur

 • Sonu olmayan, sınırlanmamış, sonsuz. (Farsça)

na-mütenahi / nâ-mütenâhî / نَامُتَنَاه۪ي

 • Sonsuz, ucu bucağı olmayan. Nihâyetsiz. (Farsça)
 • Sonsuz.

nafercam / nâfercâm / نافرجام

 • Sonu iyi olmayan, yararsız. (Farsça)

namütenahi / nâmütenâhi / nâmütenâhî / nâmütenahi / نامتناهى

 • Sonsuz.
 • Sonsuz.
 • Sonsuz, engin. (Farsça - Arapça)

nefes-i rahman / nefes-i rahmân

 • Sonsuz merhamet sahibi Cenab-ı Hakkın varlıklar üzerindeki rahmet esintisi.

nefs-i zeval / nefs-i zevâl

 • Sona ermenin kendisi.

neş'e-i uhra / neş'e-i uhrâ

 • Son kez yaratılıp diriltilme (âhirette).

netaic / netâic / نتائج

 • Sonuçlar. (Arapça)

netice / نتيجه / netîce

 • Son, sonuç.
 • Sonuç.
 • Sonuç.
 • Sonuç. (Arapça)
 • Netice çıkarmak: Sonuç çıkarmak, sonuca varmak. (Arapça)

netice verme

 • Sonuç verme.

netice-i mükafat / netice-i mükâfat

 • Sonuçta verilecek mükâfat.

neticepezir

 • Son bulmuş, neticelenmiş. (Farsça)

neticesinde

 • Sonucunda.

neticesiz

 • Sonuçsuz.

neticeten

 • Sonuç olarak.

nevdevlet / نودولت

 • Sonradan görme. (Farsça - Arapça)

nezaret-i şahane

 • Son derece güzel bakım ve gözetim.

nihai / nihaî

 • Sona ait, sonuncu.

nihai vesika / nihaî vesika

 • Son anlaşma belgesi, sonuç bildirgesi.

nihayet / nihâyet / نهايت / نهایت / نِهَايَتْ

 • Son.
 • Son.
 • Son.
 • Son. (Arapça)
 • Nihayet bulmak: Sona ermek. (Arapça)
 • Son.

nihayet derece

 • Sonsuz derece.

nihayet derecede

 • Sonsuz derecede.

nihayet kesir

 • Son derece çok.

nihayet-pezir

 • Son bulan. Nihâyet bulur olan.

nihayetinde

 • Sonunda.

nihayetpezir / nihâyetpezir

 • Sona erme.

nihayetsiz / nihâyetsiz

 • Sonsuz.
 • Sonsuz.

nihayette olan

 • Son sınırda, en üst derecede olan.

nısf-ı ahir / nısf-ı âhir / nısf-ı ahîr / نصف اخير / نِصْفِ اٰخِرْ

 • Son yarı.
 • Son yarısı.
 • Son yarı.

nokta-i münteha / nokta-i müntehâ

 • Son nokta.

nur-u müebbed

 • Sonsuza kadar etrafını aydınlatacak olan nur.

nuristan-ı rahman / nuristan-ı rahmân

 • Sonsuz rahmet sahibi olan Allah'ın nurlu memleketi.

ömr-ü ebed

 • Sonsuz hayat, âhiret hayatı.

ömr-ü ebedi / ömr-ü ebedî

 • Sonsuz ömür; sonsuza kadar devam etme, yaşama.

ömr-ü ebediye / ömr-ü ebedîye

 • Sonsuz ömür, sonsuza kadar devam eden hayat.

padişah-ı zülcelal / padişah-ı zülcelâl

 • Sonsuz büyüklük, yücelik ve azamet sahibi Padişah, Allah.

payan / pâyân / پایان / پَايَانْ

 • Son, uç.
 • Son. (Farsça)
 • Son.

payansız / pâyânsız

 • Sonsuz, bitmez tükenmez, engin. (Farsça - Türkçe)

pesin

 • Sonraki, gerideki, en son. (Farsça)

peziray-hitam

 • Sona eren, biten, hitam bulan.

pür-hazan / pür-hazân

 • Sonbahara uğramış, solup sararmış. (Farsça)

rabb-i kerim / rabb-i kerîm

 • Sonsuz ikram ve ihsan sahibi, herşeyi idare ve terbiye edip egemenliği altında bulunduran Allah.

rabb-i rahim / rabb-i rahîm

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan ve herbir varlığı terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah.

rabb-i rahim ve kerim / rabb-i rahîm ve kerîm

 • Sonsuz cömertlik, şefkat ve merhamet sahibi olan ve herbir varlığı terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah.

rabb-i zülcelal / rabb-i zülcelâl

 • Sonsuz heybet ve yücelik sahibi olmakla beraber herşeyin Rabbi olan Allah.

rabb-i zülcelal-i ve'l-ikram / rabb-i zülcelâl-i ve'l-ikram

 • Sonsuz heybet ve yücelik sahibi olmakla birlikte çok ikramda bulunan ve herşeyin Rabbi olan Allah.

rahim-i kerim / rahîm-i kerîm

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan ve sınırsız bir cömertliği olan.

rahim-i zülcemal / rahîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi ve her varlığa özel merhameti olan Allah.

rahim-i zülkemal / rahîm-i zülkemâl

 • Sonsuz mükemmellik ve sınırsız rahmet sahibi olan Allah.

rahman / rahmân

 • Sonsuz merhametli, Allah.

rahman-ı zülcemal / rahmân-ı zülcemâl

 • Sonsuz güzellik ve merhamet sahibi olan Allah.

rahman-ı zülkemal / rahmân-ı zülkemâl

 • Sonsuz mükemmellik ve merhamet sahibi olan Allah.

rahmet-i binihaye / rahmet-i bînihâye

 • Sonsuz rahmet.

rahmet-i bipayan / rahmet-i bîpayan

 • Sonsuz rahmet.

rahmet-i zülcelal / rahmet-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan Allah'ın her şeyi kuşatan rahmeti.

rebi-i sani / rebi-i sâni

 • Sonbahar.

refika-i ebediye

 • Sonsuza kadar arkadaş olarak kalacak olan eş, hanım.

reside-i hitam / reside-i hitâm

 • Sona ermiş, hitâm bulmuş, bitmiş.

rezzak-ı alim-i rahim / rezzâk-ı alîm-i rahîm

 • Sonsuz ilmiyle her şeyi hakkıyla bilen ve rızkını veren ve rahmetinin çok özel tecellîleri olan Allah.

rezzak-ı zülcelal / rezzâk-ı zülcelâl

 • Sonsuz haşmet, yücelik ve heybet sahibi olan ve bütün canlıların rızıklarını veren Allah.

rumuz-u celal / rumûz-u celâl

 • Sonsuz haşmet ve görkemin işaretleri.

saadet-i bakiye / saadet-i bâkiye

 • Sonsuz mutluluk, âhiret hayatı.

saadet-i ebedi / saâdet-i ebedî

 • Sonu olmayan, sonsuz mutluluk.

saadet-i ebediye / saâdet-i ebediye

 • Sonsuz mutluluk.

saadet-i ebediye ve sermediye

 • Sonu olmayan, sürekli mutluluk; âhirette sonu olmayan Cennet mutluluğu.

saadet-i sermediye

 • Sonsuz mutluluk.

saadet-saray-ı ebediye / saadet-sarây-ı ebediye

 • Sonsuz mutluluk sarayı; hiç bitmeyecek şekilde mutluluğun yaşanacağı Cennet hayatı.

sahib-i celal ve cemal / sahib-i celâl ve cemâl

 • Sonsuz haşmet, görkem ve güzellik sahibi.

şahid-i daimi ve ebedi / şahid-i dâimî ve ebedî

 • Sonsuz ve dâimî şahit, tanık.

sahra-yı vahşet / sahrâ-yı vahşet

 • Son derece ıssız ve hiç kimsenin bulunmadığı çöl.

saik-i hayat-ı ebediye / sâik-i hayat-ı ebediye

 • Sonsuz hayata, âhiret hayatına sevk edici, yönlendirici.

saltanat-ı ebediye

 • Sonsuz hakimiyet; Allah'ın sonsuz egemenliği, hâkimiyeti.

saltanat-ı şahane

 • Son derece güzel ve mükemmel saltanat.

saltanat-ı sermediye

 • Sonsuz saltanat.

san'atkar-ı zülcelal / san'atkâr-ı zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve görkem sahibi olan ve her şeyi san'atlı bir şekilde yaratan Allah.

san'atkar-ı zülcemal / san'atkâr-ı zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi olan ve herşeyi san'atlı bir şekilde yaratan Allah.

sani-i alim / sâni-i alîm

 • Sonsuz ilim sahibi olan ve herşeyi san'atla yaratan Allah.

sani-i alim-i zülcemal / sâni-i alîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi olan ve sonsuz ilmiyle herşeyi san'atlı bir şekilde yaratan Allah.

sani-i bizeval / sâni-i bîzevâl

 • Sonu olmayan, her şeyi san'atla yaratan Allah.

sani-i kadir-i zülcelal / sâni-i kadîr-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve azamet sahibi, herşeye gücü yeten, herşeyi sanatla yaratan Allah.

sani-i kerim / sâni-i kerîm

 • Sonsuz cömertlik ve kerem sahibi ve herşeyi san'atla yaratan Allah.

sani-i rahman / sâni-i rahmân

 • Sonsuz şefkatiyle yaratıklarını esirgeyip rızıklandıran ve herşeyi mükemmel birşekilde san'atlı olarak yaratan Allah.

sani-i zü'l-celal ve'l-ikram / sâni-i zü'l-celâl ve'l-ikrâm

 • Sonsuz haşmet ve ikram sahibi ve herşeyi san'atla yaratan Allah.

sani-i zülcelal / sâni-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve yücelik sahibi ve herşeyi san'atla yaratan Allah.

sani-i zülcemal / sâni-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi olan ve herşeyi san'atla yaratan Allah.

sani-i zülkemal / sâni-i zülkemâl

 • Sonsuz kemâl sahibi ve herşeyi sanatla yaratan Allah.

seadet-i ebediyye / seâdet-i ebediyye

 • Sonsuz, ebedî mutluluk, bahtiyârlık.

sefain-i kibriya / sefâin-i kibriyâ

 • Sonsuz azamet ve büyüklük sahibi Allah'ın gemileri; yani gazegenler, yıldızlar.

şehristan-ı ebedü'l-abad / şehristan-ı ebedü'l-âbâd

 • Sonsuz olarak yaşanacak olan ülke; Cennet.

şekavet-i ebediye

 • Sonsuz sıkıntı ve mutsuzluk.

şems-i taban-ı zülcemal / şems-i tâbân-ı zülcemâl

 • Sonsuz güzel ve parlak olan yüce (ezelî) güneş.

şevk-i ebediyet

 • Sonsuzluğa şiddetli istek.

sırr-ı menzil

 • Son durak sırrı, gerçeği.

sohbet-i bakiye / sohbet-i bâkiye

 • Sonsuzluk sırrına erişmiş sohbet.

sonsuz

 • Sonu olmayan.

sühulet-i mutlaka

 • Sonsuz ve tam kolaylık.

sultan-ı ezel

 • Sonsuz otorite ve hâkimiyet sahibi Ezelî Sultan, Allah.

sultan-ı zülcelal / sultan-ı zülcelâl

 • Sonsuz yücelik ve haşmet sahibi, herşeyin sultanı olan Allah.

sümme / ثُمَّ

 • Sonra, tekrar.
 • Sonra.
 • Sonra.

sümmet-tedarik

 • Sonradan, başka yerlerden tedarik edilmiş olan. Sonradan düşünülmüş, uydurulmuş.

sümmettedarik

 • Sonradan, başka yerden elde edilmiş olan.

sun'i / sun'î / صُنْع۪ي

 • Sonradan yapılma, yapay.

sürur-u namütenahi / sürur-u nâmütenâhi

 • Sonsuz bir sevinç.

şuunat-ı sermediye / şuûnat-ı sermediye

 • Sonsuza kadar sürüp giden işler, haller ve nitelikler.

talik / tâlik

 • Sonraya bırakma, erteleme.

tasavvur-u zeval / tasavvur-u zevâl / تَصَوُّرُزَوَالْ

 • Son bulmanın zihinde canlanması.

tavilüzzeyl / tavîlüzzeyl

 • Sonu gelmez durum hâline gelmiş.

teahhur

 • Sonraya kalma, gecikme.

tedbir / tedbîr / تَدْب۪يرْ

 • Sonunu görerek önlem alma.

tedebbür

 • Sonunu düşünme.

tehevvür / تَهَوُّرْ

 • Sonunu düşünmeden öfkelenme.

temhil

 • Sonraya bırakma. Mühlet verme.

tenahi / tenâhi

 • Sona erme; sonlu olma.

terettüb-ü netice

 • Sonuç olarak ortaya çıkma.

terettüp eden

 • Sonuç olarak ortaya çıkan.

terettüp etme

 • Sonuç olarak ortaya çıkma, neticelenme.

terettüp-ü netice

 • Sonuç olarak ortaya çıkan şey.

teşekkürat-ı rahmaniye / teşekkürat-ı rahmâniye

 • Sonsuz rahmet sahibi Allah'a yapılan teşekkürler.

tevehhüm-ü ebediyet

 • Sonsuzluk kuruntusu; sonsuza kadar yaşayacağını sanmak.

tezadd-ı tabi' / tezadd-ı tâbi'

 • Sonradan gelenin, tâbi olanın zıt olması. Tâbi olanın zıt oluşu.

uful

 • Sönüp gözden kaybolmak (güneşin sönüp kaybolması gibi).

vahid-i zülcelal / vâhid-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve görkem sahibi, bir ve tek olan Allah.

vakıa-i ebediye

 • Sonsuz olay.

vapesin / vâpesin / واپسين

 • Sonuncu. (Farsça)

vater

 • Sonundaki. Çok uzak. (Farsça)

vazife-i baki / vazife-i bâki

 • Sonsuzluğa, âhirete ait vazife.

vazife-i bakiye / vazife-i bâkiye

 • Sonsuzluğa, âhirete ait vazife.

vücud-u arızi / vücud-u ârızî / وُجُودُ عَارِض۪ي

 • Sonradan olan vücud.

yebes

 • Sonradan kuruyan yaş mevzi.

zaaf-ı mutlak

 • Son derece zayıflık.

zaif-i mutlak

 • Son derece zayıf.

zail / zâil / زَائِلْ

 • Sona eren, sürekli olmayan.
 • Son bulan.

zaile / zâile / زَائِلَه

 • Son bulan.

zat-ı celil-i zülcemal / zât-ı celîl-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik ve haşmet sahibi Zât, Allah.

zat-ı cemil-i zülkemal / zât-ı cemîl-i zülkemal

 • Sonsuz mükemmellik ve güzellik sahibi Allah.

zat-ı hakim-i zülcelal / zât-ı hakîm-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve büyüklük sahibi olan ve her şeyi hikmetle yaratan Allah.

zat-ı kadir-i hakim / zât-ı kadîr-i hakîm

 • Sonsuz güç ve kudret sahibi ve herşeyi hikmetle yapan Zât, Allah.

zat-ı kerim-i zülcemal / zât-ı kerîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik ve cömertlik sahibi Allah.

zat-ı kibriya / zât-ı kibriya

 • Sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Allah.

zat-ı rahim ve kerim / zât-ı rahîm ve kerîm

 • Sonsuz rahmet ve ikram sahibi olan Zât, Allah.

zat-ı rahim-i kerim / zât-ı rahîm-i kerîm

 • Sonsuz rahmet ve ikram sahibi olan Zât, Allah.

zat-ı zülcelal / zât-ı zülcelâl

 • Sonsuz büyüklük ve haşmet sahibi olan Zât, Allah.

zat-ı zülcelal ve'l-ikram / zât-ı zülcelâl ve'l-ikram

 • Sonsuz yücelik, haşmet sahibi olan, çok ihsan ve bağışta bulunan Allah.

zat-ı zülcemal / zât-ı zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi Zât, Allah.

zat-ı zülcemal ve kemal / zât-ı zülcemâl ve kemâl

 • Sonsuz güzellik ve mükemmellik sahibi olan Zât, Allah.

zat-ı zülkemal / zât-ı zülkemâl

 • Sonsuz mükemmellik sahibi Zât, Allah.

zelzele-i zeval ve firak / zelzele-i zevâl ve firâk / زَلْزَلَۀِ زَوَالْ و فِرَاقْ / zelzele-i zevâl ve firak / زَلْزَلَۀِ زَوَالْ و فِرِاقْ

 • Son bulma ve ayrılığın sarsıntısı.
 • Son bulma ve ayrılık sarsıntısı.

zeval / zevâl / زَوَالْ

 • Sona erme, silinme.
 • Son bulma.

zeval-alud / zevâl-âlûd

 • Son bulmayla bulaşık.

zevali / zevâlî

 • Sonu ermesi yakın.

zevk-i baki / zevk-i bâki

 • Sonsuz zevk.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın