LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Siyasi ifadesini içeren 66 kelime bulundu...

adem-i merkeziyet-i siyasiye

 • Siyasî olarak yerinden yönetim; bir ülke sınırları dahilinde bulunan eyâlet ve bölgelerin tek merkezden değil, yerel yönetimler tarafından idare edilmesi.

ağraz-ı siyaset / ağrâz-ı siyaset

 • Siyasi taraftarlığın doğurduğu kin ve düşmanlık.

ağraz-ı siyasi / ağraz-ı siyasî

 • Siyasî gayeler, siyasî tarafgirliğin doğurduğu kin ve düşmanlıklar.

ashab-ı meratip

 • Makam ve mevki sahipleri; siyasi, askeri ve ekonomik gücü elinde bulunduranlar.

casus

 • (Çoğulu: Cevâsis) Hafiye. Gizli sırları haber veren. Kendi asıl şahsiyetini gizleyip, kendini iyi şahsiyet şeklinde göstererek ve gizli yollarla bir devletin askeri, siyasi ve mâli durumlarına dair haberleri başka bir devlet menfaatına olarak toplayıp bildiren kimse.

cemiyet ve fırka

 • Siyasî parti, grup ve topluluk.

cemiyet-i siyasi

 • Siyasi örgüt.

cemiyet-i siyasiye

 • Siyasi topluluk, örgüt.

cereyan / cereyân

 • Akma, akış, gidiş. Hareket. Akıntı. Gezme. Mürûr. Vuku, vâki olma.
 • Mc: Aynı fikir ve gaye etrafında toplananların meydana getirdikleri faaliyet ve hareket. Bu hareket; dinî, fikrî veya siyasî hareketler gibi birbirlerinden farklı sahalarda olabilir.

coğrafya

 • Yeryüzünün şimdiki hâlini çeşitli cihetlerden inceleyen ilim. Bölümlerinden olan Fizikî Coğrafyada: Karalarla denizlerin durumları ve iklimleri;İktisadî Coğrafyada: Toprak mahsulleri, sanayi ve ticaret işleri;Siyasî Coğrafyada: Irk, dil, millet hususiyetleri ve devlet sınırları anlatılır.Bunlardan b

dağdağa-i siyaset

 • Siyasî kargaşa ve çalkantılar.

devlet

 • Sınırları belli olan bir memleketin sahibi olan insanların kurduğu siyasî, hukukî, idarî mahiyetteki merkezî teşkilât. Devlet, teşekkül tarzı, takip ettiği esas siyaset, temsil ettiği hâkimiyet ve iktidarın mahiyeti bakımından çeşitlere ayrılır:1- Kapitalist Devlet: İktisadî siyasete, şahsî mülkiyet
 • Ülkeyi yönetmek için örgütlenmiş siyasî topluluk.

diplomat

 • yun. Memleket hakkında siyasi söz sâhibi. Dış meseleler hakkında milletlerarası işlerle uğraşan siyaset adamı.
 • Becerikli, söz söyliyebilen.
 • Memleket ve millet meseleleri hakkında siyasî söz sahibi.

düstur-u siyasi / düstur-u siyasî

 • Siyasî düstur, prensip.

ehl-i dünya ve siyaset

 • Dünya ve siyasi hayata dalıp, âhireti düşünmeyenler.

ehl-i siyaset / ehl-i siyâset / اَهْلِ سِيَاسَتْ

 • Siyâsîler.

fikr-i siyasi / fikr-i siyasî

 • Siyasî düşünce.

fırak-ı siyasiye

 • Siyasî fırkalar, siyasî partiler.

fırka-i siyasiye

 • Siyasî parti.

hadise-i siyasiye / hâdise-i siyasiye

 • Siyasî olay.

harb

 • İki veya daha çok devletin birbirleriyle siyasi alâkaları keserek silahlı kuvvetlerle çarpışmaları, vuruşmaları.

hayat-ı içtimaiye ve siyasiye

 • Sosyal ve siyasi hayat.

hayat-ı içtimaiye-i siyasiye-i beşeriye

 • İnsanlığın sosyal ve siyasî hayatı.

hayat-ı siyasiye ve içtimaiye

 • Siyasî ve toplumsal hayat.

hegemonya

 • yun. Kuvvetle ve kıymetli vasıflarla olan üstünlük.
 • Bir devletin başka bir devlet üzerindeki siyasi üstünlüğü ve baskısı.

hukuk-u siyasiyye / hukuk-u siyâsiyye

 • Siyasi haklar. Memleket idâresini ve halkın hakkını tanıyan hükümlerin tamamı.

ideoloji

 • İnsanların düşünce ve hareketlerine muayyen bir istikamet vererek, siyasî veya ictimaî bir doktrin meydana getirmek isteyen fikir sistemi. (Fransızca)

inkılab-ı siyasi / inkılâb-ı siyasî

 • Siyasî değişim, dönüşüm.

istibdad-ı siyasi / istibdad-ı siyasî

 • Siyasî baskı.

istikbal-i siyasi / istikbal-i siyasî

 • Siyasî karşılama.

ittihad ve terakki

 • 1918 tarihine kadar devam eden ve Osmanlı Devletinin son zamanlarında mühim rol oynamış bir siyasî parti.

kanaat-i siyasiye

 • Siyasî kanaat, görüş.

komita

 • Siyasi bir maksat için bir araya gelenlerin gizli cemiyeti.
 • (Slavca) Maksadına ulaşmak için ekserî silah kullanan, siyasî, gizli ihtilaki cemiyet. Eşkiya.

komitacı

 • Siyasi bir gayeye ulaşmak için, silâhlı mücadele yapan gizli bir topluluk veya teşkilâtın mensubu olan kimse.

komünizm

 • Komünizm (Latince kökenli communis - ortak, evrensel); üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulu sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplumsal düzen ve bu düzenin kurulmasını amaçlayan toplumsal, siyasi ve ekonomik bir ideoloji ve harekettir. (Fransızca)

konsolos

 • İtl. Yabancı ülkelerde yurttaşlarının haklarını korumak ve bağlı bulunduğu hükümete siyasî ve ticarî bilgileri vermekle vazifeli hariciye memuru.

lider

 • Şef. Başkan. Siyasi bir topluluğun başı.

maksad-ı siyasi / maksad-ı siyasî

 • Siyasi gaye ve maksat.

mesalih-i siyasiye / mesâlih-i siyasiye

 • Siyasî yararlar, çıkarlar.

meşrutiyet

 • Başında hükümdar bulunmakla birlikte seçimle belirlenmiş bir yasama meclisine dayanan, yürütmesi denetime açık anayasal idare şekli; Osmanlılarda 1876 anayasasıyla başlayan, 1908 değişikliğiyle devam eden hukukî ve siyasi döneme verilen ad.

miting

 • İng. İçtimaî ve siyasî bir mes'ele için yapılan büyük toplantı.

mizan-ı siyaset

 • Siyaset terazisi; siyasi denge.

mücrim-i siyasi / mücrim-i siyasî

 • Siyasi suçlu.

muvaffakiyet-i siyasiye

 • Siyasî başarı.

nota

 • (İtalyancadan) Emir ve istek bildiren yazı.
 • Bir şeyi sonradan hatırlamak için konan işaret.
 • Resmi ve siyasi mektup, muhtıra.
 • Mülâhazat.
 • Hesap pusulası.
 • Müziğe ait yazı.

oligarşi

 • Yun. Siyasi iktidarın, bir zümreden olan kişilerin elinde bulunması.

otorite

 • Kumanda etme hakkı, itaat ettirme iktidarı. (Fransızca)
 • İdari veya siyasi iktidar. (Fransızca)
 • Muhakemeleri veya doktrini umumiyetle doğru olarak kabul edilen ve bir sahada derinleşmiş olan şahıs veya eser. (Fransızca)

pakt

 • Akid, sözleşme, andlaşma. Siyasi anlaşma. (Fransızca)

prens bismark

 • (1815 - 1898) Meşhur Alman siyasilerinden ve Alman birliği için çalışanlardan birisidir. İslamiyeti ve Hz. Peygamber'i (A.S.M.) medh ü sena ederek hayranlığını bildiren bir mütefekkirdir.

siyasat / siyâsât

 • Siyasetler, siyasî uygulamalar.

siyaset tabibleri

 • Siyasî hastalıkların hekimleri, doktorları; siyasî meselelere çözüm arayanlar.

siyasetdaş

 • Aynı siyasî görüşü paylaşan.

siyaseten

 • Siyaset bakımından, siyasî bakımdan.

siyasetvari / siyasetvâri

 • Politika yaparak; siyasî bir ifâde ve tavırla.

siyasi cemiyet / siyasî cemiyet

 • Siyasî maksatlarla kurulan örgüt, dernek.

siyasiyun

 • Siyasiler, politikacılar.

siyasiyunlar

 • Siyasiler, politikacılar.

siyasiyyun / siyasiyyûn

 • Siyasiler, politikacılar.

sohbet-i dünyeviye-i siyasiye

 • Dünyaya ilişkin siyasî sohbet.

takrir

 • İyi ifade etmek. Bildirmek.
 • Ağzından anlatmak.
 • Yerleştirmek. Kararlaştırmak. Yerini belirtmek.
 • Resmî olarak yazı ile bildirmek.
 • Tapuda, mülkünü başkasına sattığını bildirmek.
 • Siyasî nota.

tereşşuhat-ı siyasiye ve dünyeviye / tereşşuhât-ı siyasiye ve dünyeviye

 • Siyasî ve dünyevî menfaat olduğunu gösteren belirtiler.

ulum-u siyasiye

 • Siyasî ilimler.

vaziyet-i siyasiye

 • Siyasî durum.

vehhabilik / vehhâbîlik

 • Sapık bir fırka. On sekizinci yüzyıl ortalarında Arabistan yarımadasında Necd bölgesinde ortaya çıkan, Muhammed bin Abdülvehhâb tarafından kurulan dînî ve siyâsî bir yol. Bu yolda olana Vehhâbî denir.

vesvese-i siyasiye

 • Siyasî şüphe ve kuruntular.

zeka-yı siyasi / zekâ-yı siyasî

 • Siyasî zekâ.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın