LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Simasi ifadesini içeren 59 kelime bulundu...

aks-i misal / aks-i misâl / عَكْسِ مِثَالْ

 • Görüntünün yansıması.
 • Sûretin yansıması.

aks-i nur / aks-i nûr / عَقْسِ نُورْ

 • Nurun yansıması.
 • Nurun yansıması.

cilve-i cemal ve kemal / cilve-i cemâl ve kemâl

 • Güzellik ve mükemmelliğin yansıması, görüntüsü.

cilve-i cemal-i baki / cilve-i cemâl-i bâki

 • Sonsuz güzelliğin bir yansıması.

cilve-i ef'al / cilve-i ef'âl

 • İlâhî fiillerin yansıması.

cilve-i esma / cilve-i esmâ

 • Allah'ın isimlerinin görüntüsü, yansıması.

cilve-i hayat

 • Hayat görüntüsü, yansıması.

cilve-i hitab-ı rabbani / cilve-i hitab-ı rabbânî

 • Herşeyi yaratıp terbiye eden Allah'ın hitabının cilvesi, yansıması.

cilve-i i'caz / cilve-i i'câz

 • Mu'cizeliğin görüntüsü, yansıması.

cilve-i in'ikas / cilve-i in'ikâs

 • Görüntünün yansıması.

cilve-i irade

 • Cenâb-ı Hakkın iradesinin bir yansıması, izi.

cilve-i irade-i ilahiye / cilve-i irade-i ilâhiye

 • İlâhî iradenin yansıması, görünmesi.

cilve-i kudret

 • Allah'ın kudretinin yansıması.

cilve-i kudret-i ezeliye

 • Varlığının başlangıcı olmayan ve ezelden beri var olan Allah'ın kudretinin tecellisi, yansıması.

cilve-i kudret-i fatır / cilve-i kudret-i fâtır

 • Benzersiz şeyler yaratan Allah'ın kudretinin cilvesi, yansıması.

cilve-i kudret-i kudsiye

 • Allah'ın sonsuz ve noksansız kudretinin tecellisi, yansıması.

cilve-i kudret-i rabbaniye / cilve-i kudret-i rabbâniye

 • Rabbânî kudret ve iradenin yansıması.

cilve-i lezzet

 • Lezzet veren tecelli, lezzetin bir yansıması.

cilve-i mana / cilve-i mânâ

 • Mânânın yansıması, görünmesi.

cilve-i nur

 • İlâhî nurun yansıması ve görünmesi.

cilve-i rahmet-i alem / cilve-i rahmet-i âlem

 • Cenâb-ı Allah'ın bütün âlemleri kuşatan rahmetinin yansıması.

cilve-i rahmet-i rahmaniye / cilve-i rahmet-i rahmâniye

 • Sonsuz şefkat ve merhameti bütün varlık âlemini kuşatan Allah'ın rahmetinin yansıması.

cilve-i rububiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiyesinin yansıması.

cilve-i samediyet

 • Herşey Kendisine muhtaç olduğu halde Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'ın isim ve sıfatlarının varlıklar üzerindeki yansımasının görünümü.

cilve-i zatiye / cilve-i zâtiye

 • Zâtının, aynının görüntüsü, yansıması.

ehadiyet

 • Allah'ın bütün esması ile her bir varlıkta isimlerinin yansıması.

feyz-i kemal / feyz-i kemâl

 • Olgunluğun feyzi, mükemmelliği yansıması.

hoşmanzar

 • Manzarası güzel. Güzel görünen. (Farsça)
 • Mc: Güzel yüzlü. Siması güzel olan. (Farsça)

in'ikas

 • Tasavvufta bir büyüğün kalbindeki feyz denilen mânevî ilimlerin talebenin kalbine yansıması.

in'ikas-ı kemal / in'ikâs-ı kemâl

 • Kusursuzluğun yansıması.

kabih-ül vech

 • Çirkin yüzlü. Suratı, siması güzel olmayan.

lahk

 • (Lehak) Geriden yetişmek, ardından yetiştirilmek.
 • Alüvyon. Liğ. Akarsuların taşımasıyla gelen maddeler.

mugayyebat-ı hamse / mugayyebât-ı hamse

 • Beş bilinmeyen. Bizce gaib olan beş şey:1- Kıyamet vakti, 2- Yağmurun ne zaman yağacağı, 3- Ana rahmindeki çocuğun mahiyeti ve ceninin isti'dadı ve mânevi simasının ne olduğu, 4- Yarın insan hayr ve şer olarak ne kazanacağını, 5- İnsanın nerede öleceğini Allah bildirmedikçe kimse bilemez. Bunlara me

müstemirrü't-tecelli / müstemirrü't-tecellî

 • Yasıması devamlı, kesintisiz.

tecella-yı cemal / tecellâ-yı cemâl

 • Güzelliğin yansıması.

tecelli-i azamet-i kudret / tecellî-i azamet-i kudret

 • Allah'ın kudretinin büyüklüğünün tecellîsi, yansıması.

tecelli-i celali / tecellî-i celâli

 • Büyüklük ve haşmetin yansıması.

tecelli-i cemal / tecellî-i cemâl

 • Güzelliğin yansıması.

tecelli-i eltaf / tecellî-i eltaf

 • Çok lâtif, çok hoş olan bir güzelliğin yansıması.

tecelli-i esma ve sıfat / tecellî-i esmâ ve sıfât

 • Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellîsi, yansıması.

tecelli-i hakimiyet / tecellî-i hâkimiyet

 • Hakimiyetin tecellisi, yansıması.

tecelli-i iktidar / tecellî-i iktidar

 • Allah'ın kudretinin tecellîsi, yansıması.

tecelli-i ism-i azam / tecellî-i ism-i âzam

 • Allah'ın en büyük isminin yansıması.

tecelli-i kübra-yı adl ve hikmet / tecellî-i kübrâ-yı adl ve hikmet

 • Adaletin ve hikmetin büyük tecellîsi, yansıması.

tecelli-i kudret / tecellî-i kudret

 • Allah'ın sonsuz kudretinin tecellîsi, yansıması.

tecelli-i kudret ve irade / tecellî-i kudret ve irade

 • Allah'ın irade ve kudretinin tecellîsi, yansıması.

tecelli-i merhamet / tecellî-i merhamet

 • Merhametin tecellîsi, yansıması.

tecelli-i muhabbet / tecellî-i muhabbet

 • Sevgi yansıması, görüntüsü.

tecelli-i rahmet / tecellî-i rahmet

 • Rahmet yansıması.

tecelli-i rububiyet / tecellî-i rububiyet

 • Allah'ın rububiyetinin, terbiye ve idare ediciliğinin yansıması.

tecelli-i saltanat-ı uluhiyet / tecellî-i saltanat-ı ulûhiyet

 • Allah'ın ilâhlık saltanatının yansıması.

tecelli-i timsal / tecellî-i timsal

 • Görüntünün belirmesi, yansıması.

tecelli-i vahdet / tecellî-i vahdet

 • Allah'ın birliğinin tecellîsi, yansıması.

tecelli-i ziya / tecellî-i ziya

 • Işığın yansıması.

tecelliyat-ı sıfat / tecelliyat-ı sıfât

 • İlâhî sıfatların yansıması, görünmesi.

terbi' / terbî'

 • Dörtleme, yâni cenâzenin omuz üzerinde tabutun tahta kolundan el ile tutarak dört kişinin taşıması.
 • Mezârı düz yapmak.

teşahhusat-ı vechiye / teşahhusât-ı vechiye

 • Yüze ait belirmeler, insanın simasındaki ayırdedilme özelliği.

tevhid-i ceberut / tevhid-i ceberût

 • Kâinatın simasına akseden azamet, kibriya, haşmet, kudret gibi yüce sıfatları bir olan Allah'a verme ve Ona ait kılma.

timsal-i şahsiyet

 • Şahsiyetin heykeli; kişiliğin yansıması, görüntüsü.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın