LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Silik ifadesini içeren 384 kelime bulundu...

a'vaz

 • Karşılıklar. Bedeller.

abisten

 • Gizli, gizleme. (Farsça)
 • Gebe. (Farsça)
 • Dişilik. (Farsça)

afv-i anilkat'

 • Huk: Azalarından biri kesilen bir şahsın, buna karşılık hak kazandığı diyet veya kısas davalarından vaz geçmesi.

ağleb-i ihtimal / ağleb-i ihtimâl / اغلب احتمال

 • Büyük bir ihtimalle, büyük bir olasılıkla.

aiz

 • Karşılık olarak veren.
 • Karşılık olarak verilmiş olan.

akika / akîka

 • Çocuk nîmetine karşılık, Allahü teâlâya şükr niyeti ile kesilen hayvan.

alem-i islamın şahs-ı manevisi / âlem-i islâmın şahs-ı mânevîsi

 • Bütün İslâm âleminden meydana gelen mânevî şahıs; tüzel kişilik.

alikadir / âlikadir

 • Kadri yüce, yüksek kişilik sahibi.

anese

 • Ünsiyet etmek. Karşılıklı görüşmek, arkadaş olmak, yakınlık göstermek. (Vahşetin zıddı)

ara-i mütekabile / ârâ-i mütekâbile

 • Karşılıklı görüşler.

arak

 • Ter, rutubet.
 • Dağdaki yol.
 • Çukur.
 • Deve izleri.
 • Sıra sıra olan şey.
 • Zenbil.
 • Menfaat, sevab, karşılık.
 • Süt.

ariye

 • (Ariyet) Geri verilmek üzere alınan, iğreti. Bir kimsenin geri almak üzere, karşılıksız olarak başkasının faydalanmasına terk ettiği mal. Kullanılmak üzere alınan emanet mal.

asliyyet

 • Asl'ın hususiyeti ve hâli. Hususilik, mümtaziyet, seçkinlik.
 • Başka şeyler karışmamış olan bir şeyin ilk hali.

ataraksiya

 • yun. Tesirlere (etkilere) karşılık göstermeme, durgunluk hâli.
 • (Fels.) Ruhun sükunete ulaşması, arzu ve ihtiraslardan uzak kalma. Eski çağ felsefesi, hayatın gayesi, saadet olarak duygusuzluk halini gösteriyordu. İnsan arzuları sonsuz, düşmanları sonsuzdur, (mikroptan kuyruklu yıldız

ateşperestlik

 • Mecûsîlik, ateşe tapma.

atıfet / âtıfet

 • Koruma, sevgi, Acıma. Şefkat. Esirgeme.
 • Hüsn-ü zan. Karşılıksız sevgi.
 • Karşılıksız sevgi, acıyıp esirgeme.

atuf / atûf

 • Karşılıksız seven ve acıyıp esirgeyen Allah.

ayiz

 • Mukabil olarak veren. Karşılık olarak verilmiş.

azab

 • Dünyada işlenen suç ve kabahate karşılık olarak âhirette çekilecek ceza.
 • Eziyet. Büyük sıkıntı. Şiddetli elem.

bagilik

 • Serkeşlik, âsilik.

barbarlık

 • Medeniyetsizlik, vahşilik.

batıniyye / bâtıniyye

 • Mecûsîlikteki ve çeşitli bâtıl dinlerdeki inanışları İslâm dînindenmiş gibi göstermeye çalışan İranlı Meymûn bin Deysân el-Kaddah tarafından kurulan bozuk yol.

batman

 • Eskiden kullanılan ve 8 kiloluk ağırlığa karşılık gelen bir ölçü birimi.

becayiş

 • Karşılıklı yer değiştirme, değiş-tokuş.

becayiş-i mekani / becâyiş-i mekânî

 • Karşılıklı yer değiştirme.

bedava

 • Parasız, meccanen, karşılıksız. (Farsça)
 • Mc: Çok ucuz. (Meselâ: Bunu bu fiata bedava almışsın, cümlesinde olduğu gibi.) (Farsça)

bedel

 • (Çoğulu: Bedelât) Elde ve ayakta olan zahmet ve ağrı.
 • Karşılık. Bir şeyin yerine verilen ve yerini tutan şey. İvaz.
 • Başkasının adına hacca giden.
 • Gr: Söz esnâsında bir şeyi sıfatı veya vasfı ile beraber söylersek ve fakat kasdımız o şeyin vasfı veya sıfatı değil de zâ
 • Karşılık.
 • Karşılık.

bedelen

 • Bedel ve karşılık olarak.

bedeleyn

 • İvazlı akidlerde iki tarafın yüklendikleri karşılık.

bektaşi / bektâşî

 • Bektâşîlik tarikatından olan kimse.

berr

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). İhsân eden, iyilik eden, yâni her iyilik kendisinden olan, îmân edip, iyi ameller yapmayı nasîb edip, bunlara karşılık âhirette sevâb ve dünyâda sıhhat, kuvvet, mal, makam, evlâd ve yardımcı lar veren.
 • Îtikâdı doğru, amelleri i

bila bedel / bilâ bedel

 • Bedelsiz, karşılıksız.

bilanço

 • ing. Ticarî bir müessesenin muayyen bir devre sonunda alacak verecek durumunu göstermek üzere meydana getirdiği cetvel.
 • Mc: Herhangi bir işte belirli bir müddet sonundaki iyi ve kötü neticelerin karşılıklı durumu.

bilmukabele

 • Karşılık olarak.
 • Karşılıklı. Karşılık olarak. Mukabil olarak.
 • Karşılık vermekle.

bir miktar-ı mukabil

 • Az bir karşılık.

boşanmak

 • Eşi ile olan nikâh bağını bozmak. Eşinden ayrılmak. (Medeni kanun, boşama yetkisini mahkemeye bırakmıştır. İslâm dini evlenmeyi Allah'ın emirleri dahilinde karşılıklı rızaya bağlı hür bir sözleşme olarak gördüğünden kadınla erkek boşanma yetkisinin kimde olacağını da kararlaştırabilirler. İsterlerse (Türkçe)

caize

 • (Cevaz. dan) (Çoğulu: Cevaiz) Azık, yol yiyeceği.
 • Hediye, armağan, bahşiş.
 • Edb: Eskiden takdim olunan medhiyeli bir şiire veya bir san'at eserine karşılık olarak verilen para, hediye ve bahşişler.

cevab / cevâb / جواب

 • Sorulan şeye söz veya yazıyla verilen karşılık.
 • Kabul etmemek. Reddetmek.
 • (Tekili: Câbiye) Havuzlar.
 • Cevap, soruya verilen karşılık.
 • Yanıt. (Arapça)
 • Karşılık. (Arapça)

cevab-ı kat'i / cevab-ı kat'î

 • Kesin cevap, karşılık.

cevab-ı na-savab / cevab-ı nâ-savab

 • Doğru olmayan karşılık. Yanlış cevab.

cevab-ı savap / cevâb-ı savap

 • Doğru cevap, karşılık.

cevabat

 • (Tekili: Cevâb) Cevablar. Sorulan sorulara verilen karşılıklar. Mukabil sözler.

cevaben

 • Karşılık ve cevap olarak.

cevabi / cevabî

 • Karşılık, cevap.
 • (Tekili: Câbi) Tahsildarlar, câbiler.

ceyş-ül azim / ceyş-ül azîm

 • Büyük ordu. Binikiyüz kişilik askeri kuvvet.

ceza / cezâ / جزاء / جَزَا

 • Karşılık, mukabil, ivaz. Cürüm veya günâh işleyenlere verilen azab.
 • Gr: Şart cümlelerinde ikinci kısım.
 • İyi veya kötü karşılık.
 • Şart cümlesinde cevap, karşılık olarak gelen kısım.
 • Suça karşılık verilen acı.
 • Karşılık. (Arapça)
 • Ceza. (Arapça)
 • Karşılık.

cizye

 • İslâm devletinde zımmî denilen gayr-i müslim vatandaştan, can ve mal güvenliklerinin korunmasına karşılık seneden seneye alınan vergi. Buna harâc-ur-ruûs (baş vergisi) de denir.

cu'l

 • Ücret, mukabil, karşılık.
 • Ayak kirası.
 • Padişahın etbâından aldığı mal.

cud / cûd

 • Cömertlik. Karşılık beklemeden yapılan cömertlik.

cüz'iyet / جُزْئِيَتْ

 • Hususîlik.

dirhem

 • Eskiden kullanılan ve yaklaşık 3 gramlık ağırlığa karşılık gelen bir ölçü birimi.

ecir

 • Ücret, karşılık.
 • Karşılık, ücret.
 • İyi bir amelin karşılığı olarak verilen manevî mükâfat.

ecr

 • (Çoğulu: Ücur) Bir iş, bir hizmet mukabilinde verilen şey.
 • Ahirete aid mükâfat, hayır ceza.
 • Ücret, mukabil, karşılık. Sevab.
 • Tıb: Kırılan bir uzvun sarılması.
 • Sevap, karşılık.
 • İyilik, mükâfât, ücret, karşılık. Allahü teâlânın râzı olduğu, beğendiği işleri yapanlara verdiği sevâb.
 • Ücret, karşılık.

ecr u mesubat / ecr u mesubât

 • Karşılık ve mükâfat. İyi amele karşılık Allah tarafından ahirette verilen sevap.

el-alaü lillahi şehidetün / el-âlâü lillâhi şehîdetün

 • "Allah'ın verdiği nimetler" Allah için şâhiddir ("şehîdetün" kelimesi dişilik kipidir).

elips

 • Odaklar adı verilen sabit iki noktasından uzaklıkları toplamı sabit olan noktaların gösterdiği kapalı eğridir. Eğri ve kapalı bir geometrik şekildir. Karşılıklı iki tarafından genişlemiş bir çemberi andırır. (Fransızca)

emniyet-i mütekabile

 • Karşılıklı güven.

fahri / fahrî

 • Karşılıksız olarak. Parasız olarak.
 • İftiharla. Övünerek.
 • Karşılıksız, parasız, gönüllü olarak bir şeyi yapma.
 • Karşılıksız, parasız.

fahriyyen

 • Gönülden isteyerek. Karşılıksız olarak.

faiz / fâiz

 • Ödünç vermekte, rehnde (ipotek yâni ödenecek mal karşılığı olarak, bir malı, alacaklıda veya başka âdil bir kimsede emânet bırakmada) ve alış-verişte, alıcıdan veya vericiden birinin ötekine karşılıksız vermesi şart edilen fazla mal, para veya menfaa t. Ribâ.

fazli / fazlî

 • Karşılıksız verilen.

fi sebilillah / fî sebilillah

 • Allah yolunda, karşılık beklemeksizin.

fidye

 • Bir şeyin yerine geçmek üzere verilen bedel.
 • Çok yaşlı ve hasta olan kimsenin tutamadığı oruç, ölüm hastalığına yakalananın kılamadığı namaz, vefât etmiş kimsenin namaz ve oruç borçları için ve hacda, ihramlının hastalık özründen dolayı ihramın bâzı yasaklarını işlemesine karşılık vermesi ge

fisebilillah / fîsebîlillâh

 • Allah yolunda. Bir işin karşılıksız, sâdece Allahü teâlânın rızâsı için yapıldığını ifâde eden bir tâbir.

gurre

 • Düşürülen bir cenine (ana rahmindeki çocuğa) karşılık verilmesi gereken mâlî tazmînât.

habs-i münferid

 • Tek başına olan hapis. Hapishanede bir kişilik hücre.
 • Ehl-i dalâlet için olan ölüm ve kabir.

halif

 • Karşılıklı olarak yapılan bir antlaşmanın şartlarını yerine getirmeye yemin eden, and içen, müttefik.

hamıziyyet / hâmıziyyet

 • Ekşilik, kekrelik.

hamz / حمض

 • Ekşilik. Kekrelik.
 • Ekşilik. (Arapça)

hasbeten lillah / hasbeten lillâh

 • Allah rızası için. Allah yoluna. Karşılık istemeksizin.
 • Allah rızası için, Allah yolunda, karşılık istemeksizin.

hasbi / hasbî / حَسْب۪ي

 • Karşılıksız; sırf Allah rızası için.
 • Karşılıksız. Allah rızası için.
 • Karşılık beklemeyen.
 • Karşılıksız.

havel

 • Eğrilik.
 • Şaşılık. Bir şeyin yerinden ayrılması.

hecr-i cemil

 • Kalben ve fikren onlardan uzak durup fiillerinde onlara uymamakla beraber, kötülüklerine karşılık vermeğe kalkışmayıp müsamaha, idare ve güzel ahlâk ile hüsn-i muhalefet etmek.

hibe

 • Bağışlamak. Parasız ve karşılıksız vermek. Bağışlanan şey.
 • Hal ve şân.
 • Bağış. Bir malı karşılıksız olarak başkasına verme. Hibe edilen mala hediye denir.

hınas

 • (Tekili: Hünsâ) Kendisinde hem erkeklik ve hem de dişilik özelliği taşıyanlar.

hissiyet

 • Duygululuk, hissîlik.

hudud-u şer'iyye

 • Şer'i hadler. Muayyen suçlara karşılık tatbik edilen şer'i cezâlar.

hul

 • (Tekili: Hâyil) Bela. Zahmet.
 • Mukabele etmek, karşılık vermek.

humuza

 • Ekşilik.

humuzet / humûzet / حموضت

 • Ekşilik. Kekrelik.
 • Ekşilik. (Arapça)

humuziyet

 • Ekşilik. Kekrelik.

hunsa

 • Hem erkek, hem de dişi olan.
 • Erkeklik ve dişilik alâmetlerini birlikte taşıyan bitki.

hünsa

 • Kendisinde hem erkeklik hem dişilik alâmeti bulunan kimse.
 • Aynı çiçekte erkeklik ve dişiliğin bulunması.

hünsaiyyet

 • Aynı kimsede ve aynı zamanda hem erkeklik hem dişilik.

hürmet-i mütekabile

 • Karşılıklı saygı göstermek.

hususiyet

 • Ahbaplık, tanışıklık, yakınlık.
 • Hususilik.

hüviyet

 • Şahsiyet, kişilik.

huzuka

 • Ekşilik.

iade-i ziyaret / iâde-i ziyâret

 • İâde-i ziyâret etmek: Ziyarete karşılık vermek.

iare

 • Emaneten vermek. Bir malın kullanılmasından karşılık istemiyerek meccanen başkasına vermek.

iaza

 • (İvaz. dan) Bedel ve karşılık vermek. Bedel vermek.

icare

 • Kira. Gelir, irâd. Ücret.
 • Fık: Belli bir menfaati belli bir karşılık ile satmak.

ihlas

 • (Hulus. dan) Kalbini safi etmek. İçten, samimi, riyasız sevgi. İçten gelen sevgi ile doğruluk ve bağlılık.
 • Sırf Allah emretmiş olduğu için ibadet etmek. Yapılan ibadet ve işlerde hiçbir karşılık ve menfaati, hakiki ve esas gaye etmeyerek yalnız ve yalnız Allah rızasını esas maksat ve

ihlas-ı tam / ihlâs-ı tâm

 • Tam ihlâs, yaptığı her işinde Allah'ın emrini ve rızasını gözetme, dünyevî veya uhrevî hiçbir karşılık beklememe.

ihtica'

 • Karşılıklı olarak birbirini hicvetme.

ihtimal / ihtimâl / احتمال

 • Olasılık.
 • Olasılık. (Arapça)
 • Yüklenme. (Arapça)
 • Belki. (Arapça)
 • İhtimal vermek: Sanmak, tahmin etmek. (Arapça)

ihtimalat / ihtimâlât / احتمالات

 • Olasılıklar. (Arapça)

ihtiyat hazinesi

 • Tar: Savaş ve diğer fevkalâde masraflara karşılık olmak üzere sarayda biriktirilen paralar. Gelirleri havass-ı hümayun hâsılatı, ganimetlerin beşte biri ve başka hükümdarlardan gelen hediyelerdi. Buna "iç hazine" veya "enderun hazinesi" de denilirdi.

imkanat / imkânât

 • İmkânlar, ihtimaller, olasılıklar.

inhizal

 • Beli kırılmış gibi ağır yürüme.
 • Soruya karşılık verme.

irsiyyet / ارثيت

 • Kalıtımsallık, irsîlik. (Arapça)

isabet

 • Ecir, mükâfât, karşılık vermek.
 • Doldurmak.

isam

 • (İsm. den) Ceza. Bir kabahat veya suçun gerektirdiği netice, karşılık.

istiaza

 • Karşılık olarak, ivaz olarak bir şey istemek.

iştibak

 • (Şebeke. den) Örülmek. Örgülenmek.
 • Karşılıklı birbirine geçmek.
 • Perişanlık.
 • Zâhir olmak.
 • Koz: Güneş battıktan sonra gökte kum taneleri gibi görünen karışık yıldızlar.

ittihab

 • (Hibe. den) Karşılıksız olarak verilen bir bağışı kabul etme.

ıvaz

 • Karşılık, bedel.

ivaz / عوض

 • Karşılık olarak verilen şey. Bedel.
 • Karşılık, bedel.
 • Karşılık olarak verilen şey, bedel.
 • Karşılık.
 • Karşılık, bedel. (Arapça)

ivazan / عوضا

 • Karşılık olarak, mukabilinde, karşılığında.
 • Karşılığında, karşılık olarak. (Arapça)

ivazsız

 • Karşılıksız, bedelsiz.

kabr-i vahşet

 • Vahşet kabri; yabanilik, vahşilik mezarı.

kadr

 • Bir alış-verişte karşılıklı olarak değiştirilen iki maldan herbirinin ölçek veya ağırlıkla ölçülen mal olmaları.

kanun-u mübareze

 • Karşılıklı mücadele, çatışma kanunu.

kefaret-keffaret

 • İşlenen bir günaha, bir yeminin bozulmasına karşılık verilen sadaka.

keffaret / keffâret

 • İşlenen bir hata veya günahın bağışlanmasına vesile olması için verilen sadaka veya tutulan oruç, karşılık.

ketibe

 • Asker bölüğü. Ordudan ayrılmış toplu alay. Düşmana çapul eden birkaçyüz kişilik süvari kolu.

keyfer

 • Karşılık, mukabil. (Farsça)
 • Mükâfat veya ceza. (Farsça)

kira / kirâ

 • Bir malın, menfaatine yâni kullanılmasına karşılık olarak verilen ücret. Bir evin, bir iş yerinin veya herhangi bir mülkün, taşıt veya binek hayvanının, sâhibi tarafından faydalanılmak ve kullanılmak üzere belli bir ücret karşılığında bir müddet için başkasına verilmesi.

kıtal

 • Muharebe. Kavga. Öldüresiye yapılan karşılıklı harp.

kuds

 • Mübareklik. Kudsilik. Nezafet. Pâk olmak. Noksanlardan uzak olmak.

kudsiyet

 • Kudsilik, mukaddeslik, azizlik.
 • Temizlik, paklık.

kumar

 • Para veya başka bir menfaat karşılığı oynanan oyun; birkaç kimsenin aralarında para veya mal toplayarak piyango çekip, isâbet etmeyenlerin isâbet edenlere mal veya para vermek için sözleşme veya para ile kazanmak için tahminde bulunma, toto. Karşılık lı para veya mal koyarak bahse tutuşma.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kuyud ve hey'at / kuyud ve hey'ât

 • Bir sözün bütününü meydana getiren harf, kelime gibi parçalarıyla bunların sarf ve nahiv (dilbilgisi) yönünden özellikleri; meselâ, erkeklik-dişilik, belirlilik-belirsizlik, isim-sıfat gibi.

kuyudat / kuyûdât

 • Kayıtlar; bir sözün bütününü meydana getiren harf, kelime gibi parçalarıyla bunların sarf ve nahiv (dilbilgisi) yönünden özellikleri; meselâ, erkeklik-dişilik, belirlilik-belirsizlik, isim-sıfat gibi.

kuyudat-ı kelam / kuyûdât-ı kelâm

 • Sözün kayıtları; bir sözün bütününü meydana getiren harf, kelime gibi parçalarıyla bunların sarf ve nahiv (dilbilgisi) yönünden özellikleri; meselâ, erkeklik-dişilik, belirlilik-belirsizlik, isim-sıfat gibi.

ledg

 • (Teldag) Yılan veya akrep sokması.
 • Mc: Sözle birini incitmek.
 • Ekşilik.

lian / liân

 • Lânetleşmek, erkeğin zevcesini (hanımını) zinâ etmekle suçlaması veya bu çocuk benden değildir demesi hâlinde dört şâhid getiremezse, zevcenin isteği üzerine eşlerin hâkim huzûruna çağrılarak usûlüne uygun (âyet-i kerîmedeki bildirildiği şekilde) kar şılıklı yemîn etmeleri ve lânetleşmeleri. Buna mu

ma'kusiyet

 • Terslik, zıdlık, aksilik.

ma'siyet

 • İsyan, günah, âsilik.

maasi / maasî

 • Âsilikler, isyanlar, günahlar.

mahiyet-i şahsiye

 • Şahsî mahiyet ve asıl kişilik.

manevi şahsiyet / mânevî şahsiyet

 • Belli bir kişi olmayıp bir topluluktan meydana gelen mânevî kişi, topluluk, tüzel kişilik.

me'cur

 • Karşılık almaya, mükâfata hak kazanmış kimse.
 • Kiraya verilen.

meccan

 • Parasız, karşılıksız, ücretsiz, bedâva, meccânen.

mecmu-u vahşet ve cinayet

 • Vahşiliklerin ve cinayetlerin bütünü.

mecusi

 • Çok eskiden yaşamış, kulağı küçük olan birisinin adıdır. Ateşperestlik âyinine sebeb olduğundan "Ateşperestlere" bu isim verilmiştir.
 • Eski İran dini olan Mecusilikten olan kimse.

mecusiyet

 • Mecusilik.

medar-ı müfaharet

 • Karşılıklı övünç vesilesi, gurur sebebi.

mekr-i ilahi / mekr-i ilâhî

 • Allahü teâlânın mekr (hîle) yapanların mekrini kendilerine çevirmesi, kötülüklerini, kurdukları tuzaklarını bozması, mekrlerine karşılık onları cezâlandırması.

merhamet-i mütekabile

 • Karşılıklı merhamet besleme.

mesih-üd deccal

 • Deccal'a da bu isim verilmesinin bir sırrı şudur ki: Bir gözü silik, yani kör ve ayıplı olmasındandır. Sadece bu dünyayı görüp, âhireti görecek gözünün kör olmasındandır.

mevahib / mevâhib

 • Hibe olunan şeyler. Karşılıksız verilenler.
 • Karşılıksız verilenler, ihsanlar.

mevhub

 • (Çoğulu: Mevâhib) (Vehb. den) İhsan edilmiş, verilmiş, hibe olunmuş, bağışlanmış.
 • Fık: Karşılıksız olarak birine verilmiş.

mevhube

 • Verilmiş. İhsan edilmiş. Karşılıksız olarak birisine verilmiş mal.
 • Karşılıksız olarak verilen; hibe edilen.

miktar-ı mukabil

 • Karşılığının bir miktarı, en ufak karşılık.

mimsiz medeniyet

 • Vahşilik, denîlik. Alçaklık.
 • Medeni kelimesinin, Kur'ân alfabesine göre "mim" harfini kaldırırsak, denî kelimesi kalır. Buna binaen, "mimsiz medeniyyet" de denî, alçak ve zâlim yerinde kullanılmıştır.

mir'at-ı vacibü'l-vücud ve'l-mennan / mir'ât-ı vâcibü'l-vücud ve'l-mennân

 • Varlığı zorunlu olup var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan ve yarattıklarına herşeyi karşılıksız veren Allah'ın isim ve sıfatlarını yansıtan ayna.

mu'aşeret / mu'âşeret

 • İnsanların birbirleriyle görüşmelerinde ve işlerinde karşılıklı uymaları gereken usûller, kurallar.

muadat

 • Karşılıklı düşmanlık, karşılıklı husumet.

muadele

 • Müsâvilik, eşitlik. İki şey arasında mikdarca, vasıfca beraberlik.
 • Karşılıklı anlayış.
 • Adâlet.
 • Mc: Anlaşılmaz iş. Muammâ.

muadelet / muâdelet

 • Müsâvilik, denklik. Karşılıklı uygunluk. Eşitlik.
 • Eşitlik, denklik, karşılıklı denge ve uygunluk.

muahede / muâhede

 • Karşılıklı yeminleşme, anlaşma. Devletler arasında andlaşma.
 • Karşılıklı and içme, antlaşma.

muahid / muâhid

 • Belli şartlar çerçevesinde antlaşma yapan.
 • Karşılıklı anlaşma sonucu olarak İslâm devletine cizye ödeyen ve buna karşılık koruma altına alınan Müslüman olmayan kimse.

müanese

 • Dostane görmek, görüşmek. Karşılıklı ünsiyet etmek.

muaraza

 • Bir şeyden yan verip sapmak.
 • Biri ile yarışmak.
 • Birbirine karşı gelmek. Sözle karşılıklı mücadele. Söz mücadelesi.

muarefe / muârefe

 • Karşılıklı görüşme ve tanışma.
 • Gr: Nekre olmayan kelime. Muayyen ve harf-i târifli olmak.
 • Karşılıklı görüşme, tanışma.

muaşaka

 • Sevişme. Ziyadesiyle arz-ı muhabbet etme. Birbirini sevme. Karşılıklı aşk ve muhabbet.

muatat

 • Birbirine atâ etmek, karşılıklı hediyeleşmek.
 • Vermek.

mübahasat

 • (Tekili: Mübâhese) Mübâheseler. Bir şeye dâir iki veya daha fazla kimsenin kendi aralarında yaptıkları konuşmalar.
 • Bahse girişmeler. İddiâlı ve karşılıklı konuşmalar.

mübahase / mübâhase / مُبَاحَثَه

 • Karşılıklı konuşma, fikir belirtme, sohbet.
 • Karşılıklı konuşma.

mübahese

 • Karşılıklı konuşma, bahse giriş.

mübatana

 • Bir mevzu üzerinde karşılıklı çekişme.

mücameat

 • Karşılıklı iyi ilişkiler kurmak.
 • Cinsî münasebette bulunmak.

mücamelet

 • Karşılıklı olarak iyi muamelede bulunma. Güzel ve hoş geçinme.

mücaraha

 • (Cerh. den) Karşılıklı birbirini yaralama.

mücavebet

 • (Cevab. dan) Birbirine cevap verme, cevaplaşma, mektuplaşma. Karşılıklı cevap verme.

mücazat / مجازات

 • Ceza. Suçlara karşı verilen karşılık.
 • Karşılık.
 • Karşılık.
 • Bir suça verilen ceza.
 • Cezalandırma. (Arapça)
 • Karşılık verme. (Arapça)

mücazebe

 • Karşılıklı birbirini çekme ve cezbetme.

müdaabe

 • (Müdâabet) Karşılıklı takılma, lâtife yapma, şakalaşma.

müdavele-i efkar / müdavele-i efkâr

 • Birbirinin fikirlerinden istifade ile karşılıklı konuşmak ve fikir alış-verişi yapmak. (Müdavele-i efkârdan bârika-i hakikat çıkar. N.Kemal)

müdavele-i hissiyat

 • Duyguların karşılıklı alışverişi.

müfadat-ı üsera / müfadat-ı üserâ

 • Eskiden muhârib iki kavmin karşılıklı olarak esirlerini değişmeleri.

müfahare

 • Karşılıklı övünme.

müfaharet

 • (Fahr. den) Karşılıklı övünme.

müfsid

 • İfsad eden, fenalaştıran. Bozan.
 • Başlanmış ibadeti bozan.
 • Nifak koyan, fesad ilka eden. (Hiç bir müfsid, ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut, bâtılı hak görür. Evet kimse demez "ayranım ekşidir." Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz tic

müftehirane / müftehirâne

 • İftihar ederek, karşılık beklemeden. (Farsça)
 • Elbette. Memnuniyetle. (Farsça)

mugazebe

 • Karşılıklı olarak birbirini kızdırıp gazaba getirme.

muhabere

 • Haberleşme. Karşılıklı birbirine haber verme.

muhacat

 • (Hecv. den) Birbirini hicvetme. Karşılıklı olarak birbirlerini yerme.

muhacet

 • (Hecv. den) Karşılıklı olarak birbirini hicvetme, yerme.

muhadat

 • Hediyeleşmek. Karşılıklı olarak hediyeler vermek.

muharebe

 • (Çoğulu: Muharebât) Harbetmek. Karşılıklı cenk. Cidal.

muhasamet

 • Karşılıklı düşmanlık besleme.

muhaverat / muhaverât

 • (Tekili: Muhavere) Konuşmalar. Muhâvereler. Karşılıklı görüşüp konuşmalar.
 • Karşılıklı konuşmalar.

muhavere / muhâvere / مُحَاوَرَه

 • Karşılıklı konuşma.
 • Karşılıklı konuşma.

muhavere-i latife / muhâvere-i lâtife

 • Karşılıklı olarak yapılan güzel ve nükteli bir sohbet.

muhazah

 • Mukabele olmak, karşılık olmak.

müjde-gan / müjde-gân

 • Müjdeye karşılık verilen bahşiş veya hediye. (Farsça)

mukabele / مقابله

 • Karşılık, karşılamak.
 • Mücadele.
 • Karşılaştırmak. Karşılıklı yapılan iş, karşılıklı yapılan okuma.
 • Camide Kur'ân-ı Kerimi okuyup halka dinletmek.
 • Yüz yüze olmak.
 • Düşmanın şerrinden kurtulmak ve onun şiddetini kaldırmak için onu yıldıracak tedbirde bulunm
 • Karşılık.
 • Karşılık verme.
 • Karşılık verme.

mukabele eden

 • Karşılık veren.

mukabele etmek / mukâbele etmek

 • Karşılık vermek.

mukabele ve muvazene

 • Terazinin iki kefesi gibi karşılıklı tartılma.

mukabele-i bilmisil

 • Misilleme yaparak karşılık verme.

mukabele-i bilmisl

 • Benzeriyle, aynıyla karşılıkta bulunma.

mukabele-i maneviye / mukabele-i mâneviye

 • Mânevi karşılık.

mukabele-i rahmani / mukabele-i rahmânî

 • Rahmân olan Allah'ın Zâtına has ve yaraşır şekilde karşılık vermesi.

mukabelesiz

 • Karşılık vermeksizin.

mukabeleten

 • Karşılık olarak.
 • Karşılık vererek.

mukabil

 • Karşılık.
 • Karşılık olan. Karşı taraf. İvaz, bedel, karşılığı.

mukàbil

 • Karşılık.

mukabil / mukâbil / مقابل

 • Karşılık.
 • Karşılığında. (Arapça)
 • Karşılık. (Arapça)

mukabilsiz

 • Karşılıksız.

mükafat / mükâfat / mükâfât

 • (Kifâyet. den) Bir hizmet veya muvaffakiyete ve iyiliğe karşı verilen karşılık.
 • Berâberlik.
 • Takdirnâme.
 • İyi karşılık.

mükafat-ı maneviye / mükâfat-ı mâneviye

 • Mânevî mükâfat, karşılık.

mükafaten / mükâfaten

 • Mükâfat ve karşılık olarak.

mükafele / mükâfele

 • Karşılıklı olarak birbirine kefil olma.

mükafil / mükâfil

 • Karşılıklı kefillerden herbiri.

mükaleme / mükâleme / مُكَالَمَه

 • Karşılıklı konuşma.
 • Karşılıklı konuşma. Anlaşma. Müzakere. Muhavere. Söyleşme.
 • Karşılıklı konuşma.

mükaleme-i kudsiye / mükâleme-i kudsiye

 • Karşılıklı kutsal konuşma.

mukaraa

 • (Kur'a. dan) Ad çekişme. Karşılıklı kur'a çekme.
 • Kılınç kullanarak döğüşmek. Cenkte, muharebede kahramanların birbiriyle vuruşmaları.
 • Bir şeyin taksiminde atışmak.

mukavele

 • Kavilleşmek. Karşılıklı anlaşmak. Sözleşmek.
 • Anlaşmada imzalanan ve karar altına alınanların yazıldığı kâğıt.

mükayele / mükâyele

 • (Mükâyelet) Bir kimsenin davranışına aynıyla karşılık verme.
 • Ölçülmek.

mükazebe / mükâzebe

 • (Kizb. den) Karşılıklı olarak yalan söyleme.

mülaane / mülâane

 • Karşılıklı beddua etme, ilenme, lânet etme.
 • Zevcesini (eşini) zinâ ile suçlayan erkeğin dört şâhit getirememesi hâlinde, zevcenin isteği üzerine eşlerin hâkim huzûruna çıkarak usûlüne uygun (âyet-i kerîmelerde bildirilen ifâdelerle) karşılıklı yemin etmeleri ve lânetleşmeleri.

mülakat / mülâkat

 • Karşılıklı görüşme.

mülatafe / mülâtafe

 • Lâtifede bulunma, espiri yapmak, edep sınırlarını aşmadan şaka ile takılma, karşılıklı şakalaşma.

mülatefe / mülâtefe

 • Karşılıklı lâtifede bulunma, espiri yapma.

mümalata / mümâlata

 • Bir şâir bir mısra, başka bir şâir de diğer bir mısra söylemek üzere karşılıklı şiir söylemek.
 • Karşılıklı şiir söyleme.

mümanea / mümânea

 • Karşılıklı menetme, ruhsat vermeyip önleme.
 • Karşılıklı engelleme.

mumatala

 • Sohbet eder gibi karşılıklı konuşma.

münaferat

 • Nefret etmeler, karşılıklı soğuk davranmalar.

münaferet / münâferet

 • Birbirinden kaçıp nefret etmek, karşılıklı huzursuzluk.
 • Adâvet, hased ve şeref cihetinde hakeme müracaat eylemek.
 • Birbiri ile müfahere eylemek.
 • Karşılıklı nefret.

münakale

 • Karşılıklı iletişim, etkileşim, alış-veriş.

münakare

 • Talep edişmek, karşılıklı istemek.

münakaşa

 • Mücadele. Münazaa. Karşılıklı sözle çekişmek. Bir mes'eleyi sormayı çok ileri götürerek çekişmek.

münakere

 • Kavga ve niza etmek.
 • Karşılıklı inkâr.

münaşede

 • (Neşide. den) Karşılıklı neşide söyleme.

münazara / münâzara

 • Karşılıklı konuşmak. İlmî ve kaideye uygun olarak yapılan münakaşa. Mübahese.
 • Doğruyu ortaya çıkarmak maksâdı ile karşılıklı olarak yapılan ilmî konuşma. Bir mes'eleyi belli kâideler dâhilinde karşılıklı inceleme, bir mes'ele hakkında yapılan karşılıklı konuşma.
 • Karşılıklı fikir alışverişi, ilmi tartışma.

münferid

 • (Münferit) Tek başına, tek, yalnız, kendi başına.
 • Hapishânede tek kişilik hücre.

murafaa

 • Karşılıklı hak iddia ederek konuşmak.
 • Bir dâvâ için birisini hâkim huzuruna celb ettirmek. Yüzleşerek muhakeme olunmak.

mürtecil

 • Hemen, düşünmeden şiir söyliyen veya karşılık veren. Hazırcevap.

mürudet

 • Son derece dikbaşlık gösterme. Çok fazla âsilik yapma.

müşaare

 • (Şiir. den) Karşılıklı olarak birbirine şiir söylemek. Şiir yarışı.

musab

 • Sevab kazanmış olan. Ameline karşılık ecir kazanmış olan.

müsabaka

 • Karşılıklı yarışma. Hangisinin ileride olduğunu anlamak için yapılan tecrübe, imtihan. Bir şeyde derece anlama için iki veya daha çok şahıslar arasında bazı şartlarla yapılan tecrübe.

musaberet

 • Karşılıklı sabır. Sabırlılık. Katlanmak.

müşacere

 • Sözle karşılıklı çekişme. Kavga, niza.
 • Birbirine ağaçla vurma.

musadakat

 • (Sıdk. dan) Karşılıklı dostluk.

müşafehe

 • Yakından karşılıklı konuşmak, karşı karşıya konuşmak.

musahabe / musâhabe

 • Karşılıklı sohbet etme, konuşma.

musahabet

 • Karşılıklı sohbet.

musalaha

 • Karşılıklı anlaşmak. Barışmak. Sulh akd etmek.

musalahat

 • (Tekili: Musâlaha) (Sulh. dan) Karşılıklı anlaşmalar. Barışlar.

müsalemet / müsâlemet

 • Karşılıklı barış içinde olma.

müşareket

 • Birbirine ortak olmak, ortaklık. Beraber olup bir iş yapmak.
 • Gr: İkili tarafın da isteğini bildiren fiil.
 • Karşılıklı anlaşma, birbirini anlama.

mutabaat

 • Karşılıklı anlaşma. Uyma tâbi olma. Bir şeye uyup muvafakat etme.

mütareke / متاركه / mütâreke / مُتَارَكَه

 • Bir mes'eleyi hal için bir şeyi terketmek.
 • Karşılıklı olarak anlaşmak, kuvvet ve silâhı bırakmak.
 • Bırakışma, karşılıklı silah bırakma. (Arapça)
 • Karşılıklı ateşkes.

mütarik

 • Karşılıklı olarak terkeden, bırakan. Mütâreke eden.

mütecavib

 • Karşılıklı cevap veren.

mütedahik

 • (Mütedahike) Karşılıklı gülüşen, tedahük eden.

mütedarib

 • (Darb. dan) Birbirine vuran karşılıklı vuruşan.

mütehasım

 • (Çoğulu: Mütehasımîn) (Husumet. den) Karşılıklı düşmanlık eden ve birbirine hasım olan.
 • Karşılıklı olarak dâvâ edenlerden herbiri.
 • Karşılıklı düşmanlık eden; karşılıklı olarak dâvâ eden.

mütehasımin / mütehasımîn

 • (Tekili: Mütehasım) Çekişenler, birbirlerine düşmanlık ve husumet edenler. Hasım olanlar. Karşılıklı dâva edenler.

mütekabil / mütekâbil / متقابل

 • Karşılıklı, bir diğerinin karşısında.
 • Karşılıklı.
 • Karşılıklı.
 • Karşılıklı. (Arapça)

mütekabile / mütekâbile / متقابله

 • Karşılıklı olan.
 • Karşılıklı davranış veya vaziyet.
 • Karşılıklı. (Arapça)

mütekabilen / mütekâbilen / متقابلا

 • Karşılıklı olarak, karşı karşıya.
 • Karşılıklı olarak. (Arapça)

mütekabiliyet

 • Karşılıklı vaziyet, karşılıklı durum.

mütekatı'

 • Karşılıklı kesişen, birbirini kesen.

mütekatil

 • (Katl. den) Karşılıklı olarak birbirine öldüren, katleden.

müterazi

 • (Rıza. dan) Karşılıklı olarak birbirlerinden hoşnut ve razı olan.

müteşatim

 • (Müteşâtime) Karşılıklı olarak birbirine söven.

muvafakat

 • Uygunluk. Uymak. Anlaşmak. Karşılıklı anlaşma. Râzı olma. Müsâade.

muvalat

 • Dostluk, karşılıklı sevgi. Yardım, koruma.
 • Dostluk, karşılıklı sevgi, koruma, yardım.

müvalat / müvâlât

 • Abdest alırken her uzvu ara vermeden birbiri ardınca yıkamak.
 • Dostluk, karşılıklı sevgi.Tebrik ile terdif ederim arz-ı hulûsu, Kalbimdeki sıdk u müvâlât senindir.

müvaseka

 • Ahdedişmek, karşılıklı yeminleşmek.

müvazat

 • Mukabele olmak, karşılıklı olmak.

müvellid-ül humuza

 • Ekşilik, oksitlenme meydana getiren. Oksijen.

müzahemet / müzâhemet

 • Karşılıklı olarak sıkıntı ve zahmet verme.

müzakerat

 • (Tekili: Müzâkere) Müzâkereler. Bir fikir hakkında karşılıklı görüşmeler. Bir arada muhtelif fikirleri beyan etmek.
 • Bir mesele hakkında karşılıklı görüş alışverişleri.

müzakere / müzâkere

 • Karşılıklı fikir alışverişi, görüşme.
 • Bir konuyu anlamak için karşılıklı konuşma, ders çalışma.

müzd

 • Ücret, karşılık, kira. (Farsça)
 • Mükâfat. (Farsça)

nakizeyn

 • Karşılıklı iki zıt şey.

nokta-i telaki / nokta-i telâki

 • Karşılaşma noktası. Uygun ve karşılıklı nokta. Buluşma noktası, yeri.
 • Münâsebet. Uygunluk.

nuhl

 • Karşılıksız hediye ve hibe.

okka

 • 1.283 grama karşılık gelen ağırlık ölçüsü.

pasuh

 • Karşılık, cevap. (Farsça)

pasuhgüzar

 • Cevap veren, karşılık veren. (Farsça)

peşkeş

 • (Pişkeş) Başkasının malını birine bağışlamak. Verilmemesi lâzım olan şeyi başkasına vermek. Karşılıksız vermek. (Farsça)

redd-i kelam / redd-i kelâm

 • Söze itiraz etme, karşılık verme.

reddiye

 • Bir mes'ele hakkında zıt karşılık. Cevap. Beğenilmeyen bir şeye cevap vermek.

riba / ribâ

 • Fâiz; ödünç vermekte, rehnde (ipotekte) ve alış-verişte, alıcıdan veya vericiden (satıcıdan) birinin ötekine karşılık olarak vermesi şart edilen fazla mal.

rukbi / rukbî

 • İki kişinin karşılıklı olarak, öldükten sonra sâhib olmaları şartıyla birinin malını diğerine bağışlaması yâni sen ölürsen evin benim olsun, ben ölürsem evim senin olsun şeklindeki hibe.

ruz-u ceza / rûz-u cezâ / رُوزِ جَزَا

 • Amellerin karşılıklarının verildiği gün.

sabiiler / sâbiîler

 • Aya ve yıldızlara tapan kimseler. El-Cezîre (Cizre) ve Harran civârında yaşayan bu kimseler, yahûdîlik, hıristiyanlık ve mecûsîlik gibi çeşitli dinlerden bâzı inanışları alarak bir din meydana getirmişlerdir.

sadaka

 • Allahü teâlânın rızâsına niyet ederek ve karşılık beklemeden muhtâc olanlara, fakirlere, hibe edilen mal, para ve her türlü iyilikte, ihsânda bulunma.
 • Zekât.
 • Ganîmet.

şahs-ı ma'nevi / şahs-ı ma'nevî / شَخْصِ مَعْنَو۪ي

 • Bir topluluğun ifade ettiği manevî kişilik.

şahs-ı manevi / şahs-ı mânevî

 • Mânevî şahıs, tüzel kişilik; belli bir ideal ve gaye etrafında bir araya gelen topluluğun oluşturduğu mânevî şahsiyet ve ortak kimlik.

şahs-ı manevi-i dalalet / şahs-ı mânevî-i dalâlet

 • İnkârcılığı yaymaya çalışan kişilerden oluşan manevî kişilik.

şahsımanevi / şahsımânevî

 • İnsanların bir araya gelip oluşturdukları mânevî kişilik.

şahsiyat

 • Kişilikler.

şahsiyet / شخصيت

 • Kişilik.
 • Kişilik.
 • Kişilik. (Arapça)

şahsiyet-i alelade / şahsiyet-i alelâde

 • Sıradan şahsiyet, kişilik.

şahsiyet-i manevi / şahsiyet-i mânevî

 • Tüzel kişilik; belli bir kişi olmayıp bir topluluktan meydana gelen mânevî kişilik.

şahsiyet-i maneviye / şahsiyet-i mâneviye

 • Belli bir kişi olmayıp bir topluluktan meydana gelen mânevî kişilik; Sahabe mânâsını oluşturan ortak kimlik, ortak mânâ.

şahsiyet-i zahiri / şahsiyet-i zahirî

 • Görünürdeki, dışa yansıyan yönündeki şahsiyet, kişilik.

sebilullah

 • Allah (C.C.) yolu. Karşılıksız. Allah rızası.

şefakat

 • Şefkat, acıyarak şefkatle sevmek. Karşılık istemeden merhamet edip acımak, sevmek.

şefkat

 • İçten ve karşılıksız merhamet.
 • Başkasının kederiyle alâkalanmak, acıyarak sevmek. Yardıma, sevgiye muhtaç olanlara karşılıksız olarak merhamet ve sevgiyle yardıma koşmak. Karşılıksız, sâfi, ivazsız sevgi beslemek.
 • Acıyarak karşılıksız sevme.

şekt

 • Bedel etmek, karşılık vermek.

semen

 • Mebî'ye yâni satın alınan şeye karşılık verilen mal veya para.

semen-i müsemma / semen-i müsemmâ

 • Bâyi' (satıcı) ile müşterinin karşılıklı rızâ ile mebî (mal) için hakîkî kıymetine uygun olsun veya olmasın, tâyin ettikleri yâni uyuştukları bedel.

sened

 • Kuvvetli olabilecek söz.
 • Tapu.
 • Üzerine dayanılacak ve itimad edilecek şey. Mutemed. Melce'.
 • İki kişi veya çok kimseler arasındaki anlaşmayı tesbit eden ve karşılıklı imzalanan kâğıt, vesika.

sermest-i vahşet

 • Vahşilik. İslâmiyet ve insaniyet dışı zevkle kendinden geçme hali.

sevab / sevâb

 • İyilik ve ibâdet yapana âhirette Allahü teâlâ tarafından verilecek mükâfât, iyi karşılık. Ecir.

siga-i hitap

 • Karşılıklı konuşma kipi.

sistem

 • Bir bütün meydana getirecek şekilde, karşılıklı olarak birbirine bağlı unsurların hepsi. (Fransızca)
 • İlimde bir bütün meydana getirecek esasların hepsi. (Fransızca)
 • Bir nizâm dâiresinde çalışan takım. (Fransızca)
 • Proğramlı çalışmak. (Fransızca)
 • Manzume. (Fransızca)

şükm

 • Ücret, ivaz. Cezâ. Karşılık. Amelin ücreti.

süreyya

 • Ülker (Pervin) yıldızı. Yedi (veya altı) yıldızlardır ki; ikişer ikişer karşılıklı dururlar ve Ayın geçtiği yerlere yakın görünürler. Gerdanlığa benzemesinden Felekiyâtta "Ikd-ı Süreyya" tabir edilir.

sürü

 • Tar: Devşirme suretiyle alınan Hristiyan çocuklarının yüzer, yüzellişer, ikiyüzer veya daha fazla kişilik kafileler halinde sevkedilmeleri. Sürü adı verilen bu kafileler, sürücülerle muhafızların nezareti altında hükümet merkezine sevkedilirlerdi.

sutur-u kainat-ı dehr / sutur-u kâinat-ı dehr

 • Kâinatın her biri asırlara karşılık gelen satırları, kâinat zamanlarının satırları.

şuzuzat-ı kanuniye / şuzûzât-ı kanuniye

 • Kanun dışılıklar.

ta'viz

 • Bedel, bir şey vermek. Karşılık, bedel göstermek.
 • Değiştirmek.

ta'vizat / ta'vizât

 • (Tekili: Ta'viz) Karşılık olarak verilen şeyler. Ödünç verilen para.

ta'vizen

 • Karşılık olarak, karşılık alınmak suretiyle. Gelecekte gelirinden kesilmek şartıyla.

taarrüf

 • Karşılıklı anlaşma, tanışma.
 • Bir şeyi herkesin bilmesi.
 • Kendini hünerleriyle tanıttırma.

taarüf

 • Karşılıklı tanışma, birbirini tanıma.

taavvuz

 • (İvaz. dan) Bedel almak. Bir şeye karşılık almak.
 • Bir şey karşılığı olarak alınmak.

tahabbüb

 • Karşılıklı sevgi gösterme.

tahacüz

 • Men'edişmek, karşılıklı engel olmak.

takas

 • Vereceğini alacağına karşılık tutmak suretiyle ödeşmek, sayışmak, değişmek.
 • Karşılıklı değişme.

tarafeyn

 • İki taraf, davada, karşılıklı iki hasım, her iki taraf.
 • İki taraf. İki nihayet.
 • Dâvada karşılıklı iki hasım. Her iki taraf.

tarz-ı mükaleme / tarz-ı mükâleme

 • Karşılıklı konuşma tarzı.

tasavül

 • Karşılıklı hamle etmek.

taviz / tâviz

 • Karşılık, bedel.

tavtiş

 • Karşılıklı olarak reddetmek.

tazminat / tazminât

 • Maddî veya mânevî zarara karşılık ödetilen maddî bedel, mal.
 • Zarara karşılık verilen para.

teadud

 • (Adud. dan) Kol kola girme.
 • Birbirini tutma. Karşılıklı yardımda bulunma. Birbirine yardım etme.

teakub / teâkub / تعاقب

 • Birbirini izleme. (Arapça)
 • Teâkub etmek: Birbirini izlemek. (Arapça)
 • Teâkud etmek: Karşılıklı akitleşmek. (Arapça)

tearuz / teâruz / تعارض

 • Karşılıklı zıtlık, çelişme. (Arapça)
 • Teâruz etmek: Çelişmek. (Arapça)

teati

 • Karşılıklı alıp vermek.
 • Bir şeye el uzatıp almak. Hakkı olmayan şeye el uzatmak.
 • Fık: Pazarlıksız ve konuşmadan fiilen vâki olan mal alış verişi.

teatufat / teatufât

 • (Tekili: Teâtuf) Karşılıklı sevgiler.

tebadül

 • Birbirinin yerine geçmek. Karşılıklı değişmek. Trampa.

tebahi

 • Övünme, tefahur.
 • Muharebe edişmek, karşılıklı dövüşmek.

teberru

 • Bağış, bir malın veya paranın karşılıksız olarak verilmesi.

teberru etmek

 • Bağışlamak, karşılıksız olarak vermek.

teberru'

 • Bir kimsenin, mecbur ve mükellef (yükümlü) olmadan, herhangi bir şeyi kendi rızâsı ile karşılıksız olarak birisine onun mülkü olacak şekilde vermesi.
 • Bağış. Bir malın karşılıksız olarak verilmesi. Mecburiyet olmadığı hâlde birisine bir malı vermek. Hayırlı işlerde yardım ve ihsanda bulunmak.

tecavüb

 • Cevaplaşma. Karşılıklı cevap verme.

tecazüb / tecâzüb

 • Karşılıklı çekicilik.

tecrid koğuşu

 • Tek kişilik hücre.

tecrid-i münferit

 • Tek kişilik hücre hapsi.

tecridhane / tecrîdhâne

 • Tek kişilik yer.

tedahük

 • Karşılıklı gülüşme.

tedavür

 • Sıra ile yapmak, bir şeyi karşılıklı yapmak.

tefaküh

 • (Fâkihe. den) Birbirlerine karşılıklı yemiş atma.
 • Mc: Şakalaşma.

tegabün

 • (Gabn. dan) Karşılıklı aldatma. Aldanma veya aldanmanın zuhuru.

tegayüz

 • (Çoğulu: Tegayüzât) Karşılıklı olarak kızışıp öfkelenme.

tehabbüb / tehâbbüb

 • Karşılıklı sevme.

tehatub

 • (Hatb. dan) Hitablaşma. Karşılıklı birbirine hitab etme.

tekabül

 • Karşılıklı olma. Bir şeyin karşılığı olma. Yüzleşme. Karşılık olma. Karşılama.
 • Tezat.
 • Birbirine karşılık olma, bir ayna gibi karşısında olma.
 • Karşılıklı olma.
 • Karşılıklı olma, bir şeyin karşılığı olma, yüzleşme, karşılık olma, karşılama.

tekaüd

 • Oturma. Fârig olma.
 • Karşılıklı oturma.
 • Emeklilik.

telaun

 • Birbirine karşılıklı lânet okuma.

telazum / telâzum

 • Karşılıklı gerektirme, birbirini gerekli kılma.

temasül / temâsül

 • Birbirinin aynısı olma, karşılıklı benzeyiş.

tenafür / tenâfür

 • Karşılıklı nefret.

tenasur

 • Yardımlaşma. Karşılıklı yardım etme.
 • Haberler birbirini tasdik eylemek.

terahün

 • Karşılıklı olarak rehin vermek.

terakus

 • Karşılıklı olarak oynaşıp raksetme.

terami

 • Oklaşmak, karşılıklı olarak ok atışmak.

teşahhus vermek

 • Şahsiyet, kişilik vermek.

tesakutan

 • Ardı ardına düşerek. Karşılıklı düşürmek suretiyle.

tesanüd

 • Karşılıklı yardımlaşma. Birbirine istinad etme.

teşhis / teşhîs / تشخيص

 • Ayırt etme. (Arapça)
 • Kişilik kazandırma. (Arapça)
 • Tanı. (Arapça)
 • Teşhîs edilmek: (Arapça)
 • Ayırt edilmek. (Arapça)
 • Tanı konulmak. (Arapça)
 • Teşhîs etmek: (Arapça)
 • Ayırt etmek. (Arapça)
 • Tanı koymak. (Arapça)

tevazün

 • Denklik. Müvâzene hâsıl olmak. Aynı tartıda olmak. Karşılıklı iki taraf da vezinde müsâvi olmak. Denkleşmek.

tezad

 • İki şeyin birbirine zıt olması. Aksilik. Terslik.
 • Edb: Mânaca birbirine zıt olan kelimeleri bir arada toplamak.
 • İki şeyin birbirine zıt olması, aksilik, terslik.
 • Anlamca zıt olan kelimeleri bir arada toplamak.

türşi / türşî / ترشى

 • Ekşilik.
 • Turşu.
 • Ekşilik. (Farsça)
 • Turşu. (Farsça)

ücret

 • Bir iş, hizmet, bir şeyden faydalanma veya satılan bir şey karşılığında verilen para veya mal, karşılık.

uhuvvetkarane / uhuvvetkârane

 • Kardeşçesine, kardeş gibi olarak. Birlik, beraberlik ve karşılıklı sevgi ile. (Farsça)

uluvv-ü cenab / uluvv-ü cenâb

 • Yüksek makam ve kişilik sahibi.

ulüvv-ü cenap

 • Yüce kişilik.

ünuset / ünûset / انوثت

 • Dişilik. Müennes oluş.
 • Dişilik.
 • Dişilik.
 • Dişilik. (Arapça)

üveysi / üveysî

 • Üstâdı, hocası olsun olmasın, hayatta veya vefât etmiş bir büyüğün rûhâniyetinden istifâde ederek, terbiye görerek yetişen, olgunlaşan kimse. Bu şekilde yetişme yoluna üveysîlik denir.

vahşet

 • (Vahş - Vahiş) Yabanilik.
 • Issızlık, tenhalık.
 • Vehim, ürküntü. Korku. Vahşilik.
 • Tenha, ıssız, korkunç yer.
 • Elbise ve silâhını çıkarıp atmak.
 • Aç kimse.

vakfetmek

 • Fık: Bir malı veya bir şeyi bir işe bağlayıp o yolda devamlı kılmak.
 • Bir şeyi karşılıksız olarak Allah yoluna vermek.

vaziyet-i muhtemel

 • Muhtemel durum, olasılık hesabı.

vehhab / vehhâb

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden), mahlûkâtına (yarattıklarına) ihsân hazînelerinden karşılıksız veren Allahü teâlâ.

vesayet

 • (Visâyet) Vasilik.
 • Vasiyet.
 • Tembih, emir. Tavsiye.

vicahi / vicahî

 • (Vicahiyye) Yüzyüze olan, karşılıklı olan.

zabıt

 • Mahkeme, meclis gibi yerlerde söylenenlerin olduğu gibi yazılmışı.
 • Alâkalılarca yazılarak karşılıklı imzalanan, karşılıklı anlaşmayı bildiren yazı.
 • Yazı varakası.
 • Birçok kimselerce imzalanan rapor.

zat-ı hakimane / zât-ı hâkimâne

 • Her şeyde bir gaye ve maksadı düşünerek hikmetle davranan şahsiyet, kişilik.

zeyf

 • (Çoğulu: Ziyâf - Züyuf - Ezyâf) Kalp ve silik para veya akçe.

zıhar

 • İki şey arasında münasebet ve mutabakat meydana getirmek. İki şeyi birbirine mutabık eylemek. Arka arkaya, mukabil kılmak.
 • Karşılıklı yardımlaşmak.
 • Fık: Bir kocanın, karısını müebbeden mahremi olan birisinin bakması câiz olmayan bir yerine teşbih etmesi.Meselâ, bir adam karıs

zıman

 • Zarar ve ziyana karşılık verilen bedel.

zırar

 • Karşılıklı zarar vermek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın