LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Siks ifadesini içeren 79 kelime bulundu...

adalet-i tamme / adalet-i tâmme

 • Tam ve eksiksiz adalet.

alim / alîm

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Devâmlı ve eksiksiz bilen.

asced

 • Halis, karışıksız altın.

azimet

 • Takvâ ile amel etmek. Allah'ın emirlerini en mükemmel ve eksiksiz yapmağa çalışmak.
 • Kesin karar vermek.
 • Yola çıkmak, gitmek.

bi-fetret / bî-fetret

 • (Bilâ-fetret) Dâimâ, kesiksiz olarak.

bi-gışş / bî-gışş

 • Hilesiz, safi, karışıksız. (Farsça)
 • Samimi. (Farsça)

bi-kusur / bî-kusur

 • Eksiksiz, kusursuz, tam, mükemmel. (Farsça)

çolpa

 • Bir ayağı sakat olan. (Farsça)
 • Yürürken ilk defa sol ayağını atan. (Farsça)
 • Mc: Beceriksiz. Eli yakışıksız. (Farsça)

ekmeliyyet

 • Pek mükemmel ve kusursuz olanın hâli. Kusursuzluk, mükemmellik, noksansızlık, eksiksizlik.

enva-ı salihin / envâ-ı salihîn

 • Dinin emir ve yasaklarını eksiksiz olarak yerine getirenler.

etemm / اتم

 • Tastamam, eksiksiz.
 • Tam, mükemmel, eksiksiz. (Arapça)

galebe-i tamme / galebe-i tâmme

 • Tam ve eksiksiz yeniş, zafer.

gayr-ı memnun

 • Devamlı. Kesiksiz.
 • Minnetsiz, sürekli.

gayr-ı münkatı'

 • Devamlı, fasılasız, kesiksiz.

halis / hâlis / خالص

 • Saf, duru, katışıksız.
 • Katışıksız, saf, som. (Arapça)

hikmet-i kudsiye

 • Mukaddes, kusursuz ve eksiksiz hikmet.

hikmet-i tamme / hikmet-i tâmme

 • Tam ve mükemmel hikmet; eksiksiz ve yerli yerinde iş.

hüsn

 • (Hüsün) Güzellik. İyilik. Eksiksizlik. Cemal ile kemal.

ilm-i ekmel

 • Tam, eksiksiz ve mükemmel ilim.

iman-ı tam

 • Tam, eksiksiz iman.

inayet-i tamme / inâyet-i tamme

 • Bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan düzenliliğin eksiksiz ve tam oluşu.

irade-i tamme / irade-i tâmme

 • Tam ve eksiksiz irade, Allah'ın iradesi.

istikmal

 • Bir şeyin olgunluğa, kemale erdirilmesi. İkmal etmek. Eksiksiz ve tam oluş, tam ve kâmil olmak.

kabih

 • (Kabiha) Çirkin, fena, kötü, yakışıksız, ayıp.

kabih-kabiha

 • Çirkin, yakışıksız, fena, ayıp.

kamil / kâmil

 • (Kemal. den) Bütün, tam, olgun, eksiksiz, kemalde olan, kusursuz. Kemal ve fazilet sâhibi.
 • Resul-i Ekrem'in de (A.S.M.) bir vasfıdır.
 • Yaşını başını almış, terbiyeli ve görgülü kimse.
 • Âlim, bilgin kişi.
 • Bir aruz kalıbı ismi.
 • Bütün, eksiksiz, tam.
 • Kemale ermiş, olgun.
 • Geniş bilgili, kültürlü, bilgin.
 • Tam, eksiksiz, olgun.

kamilen / kâmilen

 • Noksansız, eksiksiz olarak. Tam olarak. Kâmil olarak. Bütünü ile. Tamamen.

kanaat-i kamile / kanaat-i kâmile

 • Tam, eksiksiz kanaat.

kemal / kemâl

 • Olgunluk, olma.
 • Eksiksizlik, tamlık.
 • Değer, baha.
 • Bilgi, fazilet.
 • Olgunluk, mükemmellik, eksiksiz olma, fazîlet.

kemal-i afiyet / kemâl-i âfiyet

 • Tam ve eksiksiz bir sıhhat.

kemal-i alaka / kemâl-i alâka

 • Eksiksiz ilgi ve alâka.

kemal-i dikkat / kemâl-i dikkat

 • Tam ve eksiksiz dikkat.

kemal-i iffet / kemâl-i iffet

 • Tam ve eksiksiz bir iffet ve namusluluk.

kemal-i imtisal / kemâl-i imtisâl

 • Eksiksiz bir şekilde bağlanma, boyun eğme.

kemal-i kudret ve hikmet / kemâl-i kudret ve hikmet

 • Allah'ın kudret ve hikmetinin eksiksiz ve mükemmel oluşu.

kemal-i lezzet / kemâl-i lezzet

 • Eksiksiz lezzet.

kemal-i sarahat / kemâl-i sarahat

 • Eksiksiz bir şekilde açık olma.

kemal-i suhulet / kemâl-i suhulet

 • Tam ve eksiksiz bir kolaylık, kolayca.

kemal-i takdir / kemâl-i takdir

 • Eksiksiz bir takdir; çok beğenme.

kudret-i tamme / kudret-i tâmme

 • Allah'ın eksiksiz tam kudreti, noksansız iktidarı.

künd

 • Biçimsiz, yakışıksız, kısa.
 • Kesmez, kör.
 • Yiğit, cesaretli, cesur.
 • Anlayışsız. Fehim ve idraki kısa.

mahs

 • Hâlis olmak, saf ve katışıksız olmak.

mahz-ı eser-i rahmet ve inayet / mahz-ı eser-i rahmet ve inâyet

 • İlâhî şefkat, merhamet ve yardımın eksiksiz gerçekleşmesi.

makabih

 • (Tekili: Makbaha) Çirkin ve yakışıksız davranışlar.

makbaha

 • (Çoğulu: Makabih) Kabih, yakışıksız ve çirkin hareket.

mazhar-ı etemm

 • Tam ve eksiksiz bir ayna, görünme yeri.

mücerred

 • (Çoğulu: Mücerredât) Yalnız, tek.
 • Hâlis, saf, katışıksız, karışık olmayan. Tek başına.
 • Çıplak, soyulmuş.
 • Tek başına yaşayan, evlenmemiş, bekâr.
 • Edb: Kur'ân yazısında noktasız harflerle yazılı mensur veya manzume. Bu şekil yazıya mahzuf veya mühmel de denir.

mükemmel

 • Tamam. Olgun. Noksansız. Eksiksiz. Kemal bulmuş. Kemale erdirilmiş. Çok iyi.
 • Eksiksiz.

mükemmeliyet

 • Tam olma; eksiksizlik.

müstekmil

 • (Kemâl. den) Tam ve olgun bir hâle getiren. Eksiksiz olarak bitiren.

mütemadi

 • Devamlı, kesiksiz, sürekli, daima.

na-kaste

 • Eksiksiz, noksansız. Tamam. (Farsça)

na-münasib

 • Münâsebetsiz, yakışıksız, uygunsuz, uygun olmayan. (Farsça)

na-reva

 • Yakışıksız, reva olmayan. Münâsib ve lâyık olmayan.

nab / nâb / ناب

 • Saf, halis, katışıksız. (Farsça)

niam-ı sübhaniye / niam-ı sübhâniye

 • Zâtında, sıfatında ve işlerinde eksiksiz ve kusursuz olan Allah'ın nimetleri.

nizam-ı ekmel

 • En mükemmel ve eksiksiz düzen.

noksaniyetsiz

 • Noksansız, eksiksiz.

noksansız

 • Eksiksiz.

pergune

 • Yakışıksız, çirkin. (Farsça)

raik

 • Hâlis, sâfi, sâde, katışıksız.

saf

 • Katışıksız, berrâk, temiz.
 • Zeki olmayan, derin düşünmeyen, dikkatsiz.

safi / sâfî

 • Katışıksız. Temiz, süzülmüş ve temiz.
 • Bozuk olmayan. Hâlis.
 • Temiz, katışıksız, duru.

safiye

 • Temiz, katışıksız, bozuk olmayan.
 • İçinde yapmacık ve uydurma bir şey, fazladan kelime ve kafiye bulunmayan söz.

sahih

 • Gerçek.
 • Sağ, sağlam.
 • Tam, eksiksiz.

salim / sâlim

 • Sağlam.
 • Sıhhatli. Sağ. Noksansız, eksiksiz.
 • Her türlü tehlikeden uzak olan. Emin ve korkusuz olan.
 • Gr: Kelimelerdeki harfler bozulmadan cemi' eki katılarak yapılan çoğul hali. Sâlimûn, sâlihât, sâdıkûn, sâdıkât gibi yapılan cemiler.
 • İçinde harf-i illet bulunma
 • Sağlam, eksiksiz, korkusuz.

salimen / sâlimen

 • Sağlam ve eksiksiz bir hâlde.

sıfat-ı kemal / sıfât-ı kemâl

 • Eksiksiz ve mükemmel olma sıfatı.

sıhhatli

 • Yanlışsız ve eksiksiz.

tahkik

 • Doğru olup olmadığını araştırmak veya doğruluğunu, yanlışlığını meydana çıkarmak. İncelemek. İçyüzünü araştırmak.
 • Bir şeyi eksiksiz ve ziyâdesiz yapmakta mübâlağa etmektir. Bir şeyin hakikatına ermek, künhüne vâkıf olmak, nihayetine erişmek demektir. Kur'an kıraat ıstılahında ise: He

tamam

 • Eksiksiz, bütün.
 • Bitme, bitirme, son, nihayet.
 • Tam, eksiksiz, noksansız.
 • Ne eksik ne fazla.
 • Münasib, uygun.

tamamen

 • Büsbütün, eksiksiz ve tam olarak, mükemmel biçimde.

tamm / tâmm / تام

 • Tam, eksiksiz. (Arapça)

tamme / tâmme / تامه

 • Bütün, noksansız, eksiksiz, tam.
 • Tam, eksiksiz. (Arapça)

tebliğ / teblîğ

 • Peygamberlerin, Allahü teâlânın emir ve yasaklarını, insanlara eksiksiz ve noksansız olarak bildirmeleri.

tecelli-i etemm / tecellî-i etemm

 • Noksansız tecelli, eksiksiz yansıma.

tekmil

 • Bitirmek, tamamlamak. Kemâle erdirmek.
 • Tam, bütün, eksiksiz.

tevzin-i adalet

 • Adaletin her şeyi teraziye alması; her hak sahibine hakkının tam ve eksiksiz verilmesindeki ölçü, tartı, denge.

varestegi / varestegî

 • Kurtulma, halâs bulma. (Farsça)
 • Rahatlık, serbestlik. (Farsça)
 • İlişiksizlik. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın