REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Serma ifadesini içeren 51 kelime bulundu...

anonim

 • yun. Yapıcısının adı belirtilmeyen eser.
 • Sermayesi hisselere bölünerek, her ortağın mes'uliyet ve salâhiyeti sermayedeki hissesiyle orantılı bulunan ortaklık, şirket.

bedayi'

 • (Tekili: Bidâa) Sermayeler, anamallar.

bezaat

 • Sermaye.

bi-bidaat / bî-bidaat

 • Sermayesiz. (Farsça)

bi-saman / bî-sâman

 • Sermayesiz, parasız. (Farsça)

bidaa

 • (Bidâat) Sermaye, ana para.
 • Tahsil olunmuş ilim.

bıdaat

 • Bilgi.
 • Sermaye.

dest-maye

 • Sermaye, elde olan şey. (Farsça)

ehl-i servet

 • Servet ve sermaye sahibi.

giran-destmaye

 • Zengin, gani. Sermayesi ve malı mülkü çok olan. (Farsça)
 • Mârifetli, mahâretli, hünerli. (Farsça)

hasr

 • Noksan olmak.
 • Sermayesini zayi edip ziyân etmek.

hisse senedi

 • Sermayesi paylara bölünebilen ticaret şirketlerinde, ortalıkdan doğan hakları ve sermaye payını temsil eden değerli evrak.

ibda'

 • (İbzâ') Parça parça etmek.
 • Sorulan şeye güzel cevab vermek.
 • Kandırmak.
 • Birisine, kâr tamamen kendine âit olmak üzere sermaye vermek.

iflas

 • Malı tükenmek, parası kalmamak. Borçlarını ödeyemiyecek hâle gelmek. Sermayesini batırmak.
 • Ahirette günahları çok olanın hüsrana düşmesi.

iktina'

 • Yığma, biriktirme.
 • Çalışarak kazanma.
 • Meslek edinme.
 • Tuzak kurup avlanma.
 • İmsak etme.
 • Sermâye verme.

kala / kâla

 • Kumaş. (Farsça)
 • Ev eşyası, giyim eşyası. (Farsça)
 • Sermaye, anamal. (Farsça)

kalil-ül bidaa / kalil-ül bidâa

 • Sermayesi az.

kem-bidaa

 • Sermayesi az. (Farsça)
 • Bilgisi zayıf, câhil. Az okumuş. (Farsça)

konsolit

 • (Konsolide) Ana sermayenin ödeme tarihi belli olmayan ve yalnız faizi ödenen devlet tahvili. (Fransızca)

limited

 • Mes'uliyetleri, koydukları sermayeye göre hudutlu olan ortaklık.

meta

 • Satılacak mal, eşya.
 • Sermaye.

mübzi'

 • Kârı ve kazancı tamamen kendisine kalmak üzere birine sermaye veren.

mudarebe

 • (Darb. dan) Döğüşme, vuruşma.
 • Bir taraftan sermaye diğer taraftan emek ile kurulan ticaret şirketi.
 • Dövüşme, vuruşma.
 • Sermaye ve emek konarak kurulan şirket.

mudarebe şirketi / mudârebe şirketi

 • Ortaklardan bir kısmının sermâye vermesi, bir kısmının da iş yapmayı üzerine alması üzerine anlaşma yapılarak kurulan şirket, ortaklık.

mufavada şirketi / mufâvada şirketi

 • Sermâyedeki hisseleri, kâr ve kullanma hakkı, ortaklar arasında eşit olan ve ortakların müslüman olması ve herbirinin sermâyesinden başka parası bulunmaması şartlarıyla kurulan bir şirket. Müsâvat şirketi.

müflis

 • İflas etmiş. Parasız kalmış. Ticarette kâr elde edemeyip veya bazı sebeplerle sermayesini batırmış olan.

mukaraza

 • Kazanca ortak olup zararı sermâyeye ait olmak üzere bir kimseye belirli bir miktar sermaye verme.

müstebdı'

 • Kazancı, kârı kendine yani veren kişiye âit olmak üzere sermaye verilen kimse.

nakd-i ömr

 • Ömür sermayesi, hayat sermayesi.

nakd-i ömür / نَقْدِ عُمُرْ

 • Ömür sermâyesi.
 • Ömür sermâyesi.

nisab / nisâb / نصاب

 • Zekât ölçüsü, ölçü miktarı.
 • Üzerine zekât verilmesi farz olan mal miktarı.
 • Asıl, esas. Sermaye mal. Derece, had.
 • Fık: Altının nisabı: 20 miskal; gümüşünki 200 dirhem (yani 600 gram); koyun ile keçinin 40 adet; sığır, manda 30; ve devenin nisabı da 5'dir.
 • Bir m
 • Aranan sınır. (Arapça)
 • Sermaye. (Arapça)

rabb-ül mal

 • Mal sâhibi. Sermaye sâhibi.

re's-ül mal

 • Ana para, sermâye, kapital.
 • İnsan ömrü, hayat.
 • Ana para, sermaye, kapital.
 • İnsanın ömrü. Hayat.

re'sü'l-mal / re'sü'l-mâl

 • Ana sermâye.

re'sülmal / re'sülmâl / رأس المال

 • Ana para, sermaye.
 • Sermaye, anapara, kapital. (Arapça)

rêsülmal

 • Sermaye, ana para.

sefahet ehli

 • Zevk ve eğlenceye düşkün olan ve sermayesini gereksiz yere harcayanlar.

sermaye-i hayat

 • Hayat sermayesi.

sermaye-i insaniye

 • İnsanın sermayesi.

sermaye-i kemterane / sermaye-i kemterâne

 • Mütevazi sermaye, az servet.

sermaye-i ömür

 • Ömür sermayesi.

sermaye-i saadet

 • Mutluluk sermayesi.

sermaye-i servet

 • Mal varlığı, sermaye.

sermaye-i ticaret

 • Ticaretin kazandırdığı servet; manevî sermaye.

sermayedar / sermayedâr / sermâyedâr / سرمایه دار

 • Sermayeyi elinde tutan.
 • Sermâyesi olan. (Farsça)
 • Sermaye sahibi, kapitalist. (Farsça)

şirket-i a'mal / şirket-i a'mâl

 • Çalışmayı sermaye olarak kabul eden şirket.

taksim-i gurama / taksim-i guramâ

 • Kârı veya zararı ortaklar arasında koydukları sermaye nisbetinde taksim etmek.
 • Fık: Bir borçlunun terekesini alacaklıların borç miktarları nisbetinde aralarında taksim etmek.

te'sil

 • Sermaye vermek.
 • Asıl etmek.

teessül

 • Sermaye edinmek.
 • Cem'etmek, toplamak.

uddet

 • Birikim, sermaye, hazırlık.

vücuh şirketi / vücûh şirketi

 • Sermâyesiz olup, halk arasında emniyet ve îtibârları ile veresiye alıp-satmak üzere kurulan şirket.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın