LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Semi ifadesini içeren 125 kelime bulundu...

abher / عبهر

 • Nergis. (Arapça)
 • Zerrinkadeh çiçeği. (Arapça)
 • Yasemin. (Arapça)

acür

 • Yoğunluk, semizlik, besililik.
 • Yoğun.
 • Her nesnenin hacmi ve cüssesi olmak.

alcün

 • Ahmak kadın.
 • Semiz dişi deve.

baden

 • Semiz, iri gövdeli kimse.

bahte

 • Semiz, besili koyun.
 • Burulmuş üç yaşında koç.

bakla'

 • Bakla.
 • şahtere dedikleri ota " baklat-ül melik" derler.
 • Semizotu denilen bitki.

becbac

 • Semiz, besili.
 • Zayıf kimse.

bedanet

 • Yağlı, besili olma. Semizlik.

behzere

 • (Çoğulu: Behâzere) Semiz davar.

beşyun / beşyûn

 • Semiz, besili, yağlı. (Farsça)

bidanet

 • Semizlik, besililik, yoğunluk.

birsa'

 • Uzun boylu, semiz.

bügeyg

 • Koyun.
 • Besili erkek geyik.
 • Semiz keçi.
 • Bir yerin adı.

buhle

 • Semizotu. (Farsça)

caadet

 • Etli, semiz ve kıllı kişi.
 • Su kenarında biter bir ot.
 • Bir kabile adı.

çağ

 • Zaman, vakit, esnâ, hengâm, mevsim.
 • Yaş.
 • Boy, kamet, tenâsüb, lüzumu derece semizlik.
 • Devir, tarih çağları. (İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ.)

cahdel

 • Semiz.

cazz

 • Semiz,iri gövdeli adam.

çerb / چرب

 • Besili, semiz, yağlı. (Farsça)
 • Muvafık, münasib, uygun. (Farsça)
 • Temayüz, imtiyaz. Diğerlerinden fazla ve üstün olma. (Farsça)
 • Semiz. (Farsça)

çerb-pehlu

 • Besili, semiz, gövdeli, yağlı. (Farsça)

cezre

 • Kasaplık koyun, keçi gibi davar.
 • Semiz koyun.

dagfasa

 • Semizlik, şişmanlık, besililik, etlilik.
 • Bol geniş nesne.

dahis

 • Kokmuş, kemiksiz et.
 • Semiz nesne.
 • Çok adet, fazla miktar.

dal

 • Semiz avrat. Şişman kadın.

debub

 • Semizlik ve şişmanlığından dolayı yürüyemeyen deve.

devsere

 • Büyük, semiz, kuvvetli deve.

dıhvenne

 • Habis kimse.
 • Semiz kısa boylu, tıknaz kişi.

elule

 • Semiz, besili koyun.

erid

 • Besili, semiz.

fakleyun

 • Semizotuna benzer bir ot.

fasic / fâsic

 • Semiz.
 • Yüklü olmayan kısır deve.
 • Kısır, semiz davar.

felfel

 • İri gövdeli, semiz adam.

ferbih / فربه

 • Etli, besili, semiz. (Farsça)
 • Semiz. (Farsça)

ferbihi / ferbihî

 • Semizlik, topluluk, etlilik. (Farsça)

ferfah

 • Semizotu.

fevhed

 • Semiz oğlan, şişman çocuk.

fürfur

 • Semiz, besili koç.
 • Bir kuşun adı.

gabt

 • "Koyun semiz mi" diye el ile yoklamak.

gass ü semin

 • Fakir ve zengin. Zayıf ve semiz.

güsiste

 • Kopmuş, kırılmış. (Farsça)
 • Sökülmüş, çözülmüş, gevşemiş. (Farsça)

hebr

 • (Çoğulu: Hübur) Çukur yer.
 • Kesmek.
 • İki dağ arasında olan düz yer.
 • Etli, semiz olmak.

hüdafet

 • Semizlik, besililik, etlilik.

huzub

 • Semiz olmak, besili olmak.

ibnü'l-hacer

 • İbn Hacer el-Heysemî'nin (ö.1567) fıkıh esasları üzerine kaleme aldığı eseri.

ibzaz

 • Yağlanma, şişmanlama, semirme.

ıcre

 • Başına tülbent sarmak.
 • Besili ve semiz olmak.

ıfdac

 • (Çoğulu: Ufâzic) Semiz, besili hayvan.
 • Yumuşak nesne.

ihza'

 • Semirme, yağlanma. Semirtme, semirtilme.

kazan

 • Semiz şişman kimse.

kebn

 • Kova ağzını iki kat edip dikmek.
 • Udul etmek, dönmek, vazgeçmek.
 • Besili ve semiz olmak.
 • Kaybetmek.

kehat

 • Büyük, semiz dişi deve.

kell

 • (Çoğulu: Külul) Ağırlık.
 • Yorgunluk.
 • Ufak taneli yağmur.
 • Yetim.
 • Semizlik, besililik.
 • Cibinlik dedikleri ince örtü.

kın'ar

 • Dağ keçisinin semiz ve büyük olanı.

lahamet

 • Semizlik, etlilik, şişmanlık.

lahim / lahîm

 • Semiz, etli, şişman.

lakaydane / lâkaydane

 • Kayıtsız ve alâkasızca. Mühimsemiyerek.

lefef

 • Pelteklik, kekemelik.
 • Yorgunluk.
 • Besililik, semizlik.

lehame

 • Etlilik, semizlik.

leys

 • (Çoğulu: Lüyus) Arslan.
 • Sinek avlayan örümcek.
 • Arasında yaş ot bitmiş olan kuru ot.
 • Birbirine girmiş ot.
 • Semiz ve şişman kimse.

me'le

 • (Çoğulu: Miâl) Hazırlanmak.
 • Şişman kadın, semiz avret.
 • Bahçe.

milvah

 • Tuzak yanında koydukları kuş.
 • Semiz olmayan hayvan.

mücadile suresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 58. Suresi olup Kad-semi' ve Sure-i Zıhâr da denilmiştir.

mülahham

 • (Lâhm. dan) Etli, semiz, şişman.

müsmin

 • Semiz, şişman.

müstemian

 • (Semi'. den) İşiterek, duyarak. Dinleyici olarak.

müsterhi / müsterhî

 • (Reha. dan) Gevşek, sarkık, gevşemiş.

mütehassir

 • (Hasr. dan) Özleyen, hasret çeken. Mahrum kalan. İsteğine erişemiyen.

mütehavin

 • (Hevn. den) İşinde gevşek ve kayıtsız olan. Bir işe ehemmiyet vermiyen, mühimsemiyen.

nehel

 • Susuz olmak.
 • İçmenin evveli.
 • Yaşlı, ihtiyar.
 • Semiz etli deve.

nevaye

 • Devenin semiz olması.

neyy

 • Pişmemiş çiğ et vs.
 • Devenin semiz olması.
 • Semiz ve besili deve.

niva

 • Düşmanlık.
 • Besili, semiz deve.

raib

 • Korkmuş.
 • Semizliğinden yağı damlar olan.
 • Dolu.

rebil

 • (Çoğulu: Rubul) Yoğun, semiz, besili.
 • Yer kuruyunca biten bir ot.
 • Uyluğun iç yanı.

rebile

 • Semizlik, besililik.

rebiz

 • Semiz ve kuyruğu büyük olan koç.

ricle

 • Semizlik otu.

ruhud

 • Etli, besili, şişman, semiz. (Müe: Ruhude)

şahamet

 • Semizlik, yağlılık, şişmanlık.

şahim

 • Semiz, yağlı, şişman, besili.

samin

 • Semiz, yağlı, besili.

sedane

 • Etlilik, semizlik, besililik.

sedin

 • Semiz, besili, etli ve cüsseli kimse.

şehamet

 • Yağlılık, semizlik, besililik.

sehhah

 • (Mübalağa ile) Semiz ve besili nesne.

şemaim

 • (Tekili: Şemime) Güzel kokular.

semanet

 • Semizlik, yağlılık, besililik.

semen / سمن

 • Yâsemin. (Farsça)
 • Semizlik. (Arapça)
 • Yasemin. (Farsça)

semen-bu

 • Yâsemin gibi kokan, yâsemin kokulu. (Farsça)

semen-fam

 • Yâsemin renkli, rengi yâsemin gibi olan. (Farsça)

semenber / سمنبر

 • Yasemin göğüslü. (Farsça)

semin / سمين

 • (Semine) Çok değerli, pahalı, kıymetli.
 • Semiz. Eti yağı bol.
 • Semirmiş, semiz. (Arapça)

şemlal-şemlil / şemlâl-şemlil

 • (Bak: ŞEMİLLE)

semn

 • Semizlik, beslilik, yağlılık.
 • Tereyağı.

semsak

 • Yâsemin.

şenun

 • Aç. Ne zayıf, ne semiz olan deve.

serhed

 • Hörgüç yağı.
 • Semiz, yağlı, besili.

şeyyir

 • (Çoğulu: Şiyâr) Semiz ve besili hayvan.

siman

 • (Tekili: Semin) Semizler, besililer, yağlılar.

simen

 • Semizlik, yağlılık, besililik.

simn

 • (Simâne) : Semizlik, yağlılık, besililik, şişmanlık.

sühuh

 • Dökülmek.
 • Semiz ve besili olmak.

sürdah

 • (Çoğulu: Serâdih) Semiz etli dişi deve.
 • Ufak otlar yetişen yumuşak yer.

tadabbüb

 • Besililik. Semizlik.

tadbib

 • Semiz etmek, beslemek.
 • Geri koymak.

tadmir

 • Atı semirince yulaf verip beslemek. (Kırk günde olur.)
 • İnce belli yapmak.

tanh

 • Semiz olmak, besili ve şişman olmak.
 • Yemeğin hazmolmaması, sindirilmemesi.

tararet

 • Semizlik, besililik, şişmanlık.

telahhum

 • (Lahm. dan) Semirme, etlenme.

telhim

 • (Lâhm. dan) Etlendirme, semirtme.

tenedduh

 • Koyunun otlamaktan semiz ve besili olması.

teşahhum

 • (Şahm. dan) Yağlanma, semirme, şişmanlama.

tesemmün

 • (Semen. den) şişmanlama, semirme.

tesmin

 • (Semen. den) Semirtme, yağlatma.

teva'un

 • Davarın, beslenip semizlemek hususunda nihayet hududu bulması.

tırk

 • Kuvvet.
 • Besililik, semizlik.

ukne

 • (Çoğulu: Uknâ-Akân-Uknât) Karın büklümü. (Şişmanlık ve semizlikten olur.)

ura'ır

 • (Çoğulu: Arâır) Semiz etli deve.
 • Şerefli adam.
 • Kavmin reisi.

vari

 • Semiz et.
 • Vahşi hımar, yabani eşek.

yasemen / yâsemen / یاسمن

 • Yasemin. (Farsça)

yelended

 • Etli, semiz kimse.

zahir

 • Engin denizler.
 • Taşkın, coşkun.
 • Semiz, tavlı ve bol olan.

zakkum

 • Cehennem'de bir ağacın ismi, cehennemliklerin yiyeceği.
 • Gösterişi güzel, çiçekli ve zehirli meyvesi olan yâsemine benzeyen bir bitki ismi.

zayan

 • Yasemin çiçeği.

zenbak

 • Güzel kokulu bir çiçek. Zambak.
 • Yâsemin yağı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın