LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sebeb olan ifadesini içeren 49 kelime bulundu...

akl-ı sakim / akl-ı sakîm

 • Kısa görüşlü akıl. Düşündükleri şeylerde ve yaptıkları işlerde yanılan ve çok kere pişmanlığa sebeb olan akıl.

anasır / anâsır

 • (Tekili: Unsur) Unsurlar. Bir şeyin meydana gelmesine sebeb olan temel esaslar. Elementler.

ayet / âyet

 • Eser.
 • Kimsenin inkâr edemiyeceği açık delil. Nişân. Alâmet. İşaret.
 • Menzil, mekân.
 • Kur'ân-ı Kerim'deki her bir cümle. Mânen uyanmağa, intibâha sebeb olan hâdise. (Kur'ân-ı Kerim'de 6666 âyet vardır.)

bais

 • (Ba's. dan) Gönderen. Sebeb olan. İcab ettiren.
 • Yeniden yaratan. Ölüleri tekrar dirilten.
 • Peygamber gönderen (Allah C.C.)

bais-i sür'at

 • Hızlı gitmesine, sür'atli olmasına sebeb olan.

bid'at-ı seyyie

 • Resûlullah'ın ve Eshâbının zamanlarında bulunmayıp da, dinde sonradan meydana çıkan ve bir sünnetin unutulmasına sebeb olan bozuk inanış ve ibâdet olarak yapılan işler.

danka'

 • Dar, sıkıntı. Zararlı, zarara sebeb olan.

deva

 • İlâç, çare. Hastalığın iyi olmasına sebeb olan gıda.

efsun / efsûn

 • Fen yolu ile tecrübe edilmemiş maddeler ve Kur'ân-ı kerîmden olmayan, mânâsız yazılar kullanmak. Mânâsı bilinmeyen ve îmânın gitmesine sebeb olan şeyleri okumak.

ehl-i salib / ehl-i salîb

 • Haç sâhipleri. Târihte papalığın teşvikiyle müslümanlara karşı birleşerek seferler tertipleyen, milyonlarca insanın canına kıyan, devletlerin yıkılmasına sebeb olan hıristiyan milletler topluluğu, haçlılar, hıristiyanlar.

elfaz-ı küfr / elfâz-ı küfr

 • Söylendiği zaman, îmânı gideren, müslümanlıktan çıkmaya sebeb olan sözler.

esbab

 • (Tekili: Sebeb) Sebebler. Bir şeye vâsıta olanlar. Sebeb olanlar.

esbab-ı nüzul

 • İnmesinin sebebleri.
 • Kur'an-ı Kerim âyetlerinin gelmesine (Cebrail Aleyhisselâm vasıtası ile indirilmesine) sebeb olan hâdiseler.

essebebü kelfail

 • (Essebebü ke-l fâil) Bir işe sebeb olan, o şeyi yapan fâil gibidir (mealinde).

farık / fârık

 • (Fârıka) Tefrik eden, farkeden, ayıran. Ayrılmasına, farkolunmasına sebeb olan alâmet.

fitne

 • Ayrılık, karışıklık, kargaşa; insanı hak ve hakîkatten saptıracak şey. İnsanları sıkıntıya, belâya düşüren, müslümanların zararına sebeb olan iş. Düşmanlığa sebeb olan şey.

hadis-i nefs / hadîs-i nefs

 • Kalbe gelip de, yapmakla yapmamak arasında tereddüde sebeb olan düşünce.

hayyeales-salah-hayyealel-felah / hayyeales-salâh-hayyealel-felâh

 • Ezân ve ikâmet okunurken söylenen "Haydin namaza" ve "Haydin kurtuluşa" mânâsına mü'minleri kurtuluşa, seâdete sebeb olan namaza çağıran iki mübârek söz.

hazine-i teceddüd

 • Yenilik hazinesi. Çok yeniliklere sebeb olan.

hidayet-eda / hidayet-edâ

 • Hidayete sebeb olan. Hidayet verici. (Farsça)

hilafi / hilafî

 • Hilafa, ihtilafa sebeb olana dair.

hilal-i id / hilâl-i îd

 • Bayram hilali. Bayram edileceğinin anlaşılmasına sebeb olan hilâl.

ibret

 • Uyanıklığa sebeb olan ders.
 • Çok çirkin ve düşündürücü.
 • Tuhaf, acâyip.

iksir

 • Çok te'sirli, her derde devâ sayılan mevhum cisim. Bir şeyin olmasına veya hastanın iyileşmesine sebeb olan ehemmiyetli madde.
 • Tıb: Oldukça şekerli ve kolayca alınabilen bir ilâç.
 • Eski kimyada: (Bazılarının söylediğine göre) kıymetsiz madenleri ve sair şeyleri altuna tebdile

ilhad / ilhâd

 • Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmiş olan, müctehid âlimlerin söz birliği ile bildirdikleri ve müslümanlar arasında yayılan îmân bilgilerine uymamak, doğru yoldan ayrılmak küfre (îmânsızlığa) sebeb olan inanış.

istihsan

 • Güzel bulma, güzel görme.
 • Kıyas denilen delîlin iki kısmından birisi olan hafî (gizli, kapalı) kıyas, yâni asl (hakkında açıkça hüküm bulunan şey) ile, fer' (hakkında açıkça hüküm bulunmayan şey) arasında müşterek (ortak) olan ve aslın hükmünün fer'e verilmesine sebeb olan illetin (vasfın, ö

kurbet

 • Yakınlık.
 • Fık: Allah'a manevî yakınlığa sebeb olan amel-i sâlih.

kurret-ül a'yun

 • Gözlerin nuru.
 • Çok sevilen ve göz aydınlığına sebeb olanlar.

medar-ı fahr

 • İftihara sebeb olan. Övmeğe vesile.

medar-ı taayyüş

 • Maişet tedarikine sebeb olan, geçim vesilesi.

medih / medîh

 • (Medh. den) Övmeye ve medhetmeye sebeb olan şey. Övme mevzuu.

mefhar

 • İftihara, övünmeğe, sevinmeğe sebeb olan. İftihara vesile olan şey.

mel'anet

 • (La'n. dan) Lânete sebeb olan. Lânete müstehak iş.
 • Yol ayrımı ve insan menzili.

mevadd

 • (Tekili: Madde) Fezâda, boşlukta yer kaplayan varlıklar. Maddeler. Cisimler.
 • Kısımlar.
 • Kanunlar. Kaideler. İşler. Hususlar.
 • Söz ve beyana sebeb olan mevcudat. Her şeyin aslı, mayası.

mezlaka

 • Ayak kayacak yer. Kaypak yer.
 • Mc: Yanlışlığa düşmeye sebeb olan hal.

mucib-i istikrah

 • Nefrete, sevmemeye sebeb olan.

müddea bih / müddeâ bih

 • Dâvâcının dâvâ ettiği, dâvâya sebeb olan şey.

muhdis

 • Hâdiseye sebeb olan. İhdas eden. Yeni bir şey ortaya çıkaran.

münaza-un fih

 • Hakkında ihtilaf mevcut olan şey, münakaşa edilen mes'ele. Aradaki husumete sebeb olan.

müreccih / مُرَجِّحْ

 • Tercîhe sebeb olan.

müvesvis

 • Vesvese veren, şek veren. Şüphelenmeğe sebeb olan.

müzekki-i nefs

 • İnsanın nefsini ıslâh eden. Terbiyeye sebeb olan.

rızk

 • Yiyip içecek şey. Maddi mânevi ihtiyaca lâzım nimet. Allah'ın herkese lütuf ve kısmet ettiği ve bekaya sebeb olan nimet.

sadaka-i cariye / sadaka-i câriye

 • Yapıldıktan sonra sevâbı devâm eden hayırlı, iyi işler. Devamlı hayra sebeb olan sadaka.

sarr

 • Sevindiren, sürura sebeb olan.

şifakar / şifakâr

 • Şifalı. Şifaya sebeb olan. (Farsça)

temime / temîme

 • Bir sebeb, vesîle olarak görülmeyip, doğrudan te'sir edeceğine ve bir zararı def edeceğine inanılarak yapıldığı için, dînen şirk (Allahü teâlâya ortak koşmak) sayılan, mânâsı bilinmeyen ve küfre (îmânın gitmesine) sebeb olan şeyleri okumak.

vesile / vesîle

 • Kişiyi Allahü teâlâya yaklaştıran, Allahü teâlânın nezdinde (katında) yakınlığa ve hâcetlerin yâni ihtiyâçların giderilmesine sebeb olan her şey.

zenberek / زَنْبَرَكْ

 • Harekete sebeb olan yay.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın