LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Satış ifadesini içeren 36 kelime bulundu...

akd-i muavaza

 • Hibe ve sadaka gibi teberruattan olmayıp iki taraftan ivaz verilerek yapılan akd, ivazlı akd. Satış, trampa gibi.

alivre

 • Elde edildiği vakit teslim edilmek üzere, bir mahsul üzerine önceden yapılan satış.

banyol

 • Bu kelime; zindan, hapishâne mânâlarında kullanılırdı. Buraya katiller, hırsızlar ve beylik esirlerin satışa yaramıyanları konurdu.

bat satışı / bât satışı

 • Şartsız, kesin satış, alış-verişte şart koşmama.

batıl satış / bâtıl satış

 • Sahîh olmayan, yâni dînen bulunması lâzım gelen şartların hepsi veya bir kısmı bulunmayan satış, alış-veriş. Satılacak malın mütekavvim olması (kullanılmasına dînen izin verilmesi, kıymetli ve kullanılabilir olması) bu şartlardandır. Buna göre; domuz, içki ve denizdeki balık mütekavvim değildir.

bayi' / bâyi'

 • Satan, satıcı, dînimizce satış yapabilme ehliyetine sâhib kimse.

beraat satışı / berâât satışı

 • Zekât toplayan âmillerin (memurların), köylüden alacakları zekât ve uşrun cins ve miktârını gösteren ve berâât adı verilen senedlerin satışı.

bey' / بيع

 • Satmak, satış yapmak, alış-veriş. İki kişinin mallarını gönül rızâsı ile değişmeleri.
 • Satma, satılma, satış.
 • Satma, satış.
 • Satış. (Arapça)

bey'-i bat / bey'-i bât

 • Kat'i satış.

bey'-i bil vefa / bey'-i bil vefâ

 • Vefa ile satış. Alıcı ve satıcının, satıştan vazgeçmek hakkına sâhip olduğu alış-veriş.

bey'-i fasid / bey'-i fâsid

 • Aslı İslâmiyet'e uygun, fakat sıfatı uygun olmayan satış.

bey'-i mekruh / bey'-i mekrûh

 • Aslı ve sıfatı İslâmiyet'e uygun ise de kendisine dînin yasak etmiş olduğu bir şey karışmış olan satış.

bey'-i sahih / bey'-i sahîh

 • Aslı ve sıfatı İslâmiyet'e uygun olan satış; doğru ve sıhhatli alış-veriş.

beyya'

 • (Bey'. den) Dellal.
 • Alıp satan kimseler.
 • Perâkende olarak satış yapan küçük tüccar.

büyu'

 • (Tekili: Bey') Satışlar. Satın almalar.

dad-ı hakk / dâd-ı hakk

 • Allah vergisi.
 • Veriş, satış.

dest-be-dest

 • Elden ele, el ele. (Farsça)
 • Peşin satış. (Farsça)
 • Birbirine bitişik olan. (Farsça)

deyn-i kavi / deyn-i kavî

 • Ödünç verilen zekât malı ve zekât malının satışı karşılığı alınacak olan semen (bedel).

deyn-i mütevassıt

 • Ticâret malı olmayan zekât hayvanları ile köle, ev, yiyecek, içecek gibi ihtiyâç maddelerinin satışları karşılığı ve binâların kirâ alacakları.

dükkan / dükkân

 • Öteberi satış yeri.

fasid bey' / fâsid bey'

 • Aslı İslâmiyet'e uygun olup sıfatı uygun olmayan satış.

füruht / fürûht / فروخت

 • Satım. Satış. (Farsça)
 • Satış. (Farsça)

garer

 • Tehlike, zarar. Sonu belli olmayan şüphe ihtimâli olan satış.

hıyar-ı tağrir

 • Âkitlerden birinin diğer taraftan aldatılarak bir malı gabn-ı fâhiş ile satmasından veya satın almasından dolayı satış muamelesini fesh hususunda muhayyer olmasıdır.

ihtikar / ihtikâr

 • Bir şeyi kıymetlensin diye saklamak.
 • Ist: İnsanların veya ehlî hayvanların yiyeceklerine âit şeylerin satış kıymetleri yükselsin diye kırk gün kadar saklamak. Böyle yapan kimseye muhtekir denir.
 • Vurgunculuk, bozgunculuk.

kabale

 • Kadı'nın (hâkimin) verdiği hüccet.
 • Toptan, götürü ile yapılan satış.
 • Yahudilerin kendi cemaatlarına verdikleri vergi.

makbuzat

 • (Tekili: Makbuz) Alınan paralar. Satıştan veya borçlulardan toplanan paralar.

mezad / mezâd

 • Artırma ile yapılan satış.
 • Tuluk, dağarcık.
 • Mezat, artırmalı satış.

mübadele / mübâdele

 • Bir şeyi diğer bir şeyle değişmek, değiştirmek, satış.

mücazefe

 • Söz ile karşısındakinin hakkını örtmek, aldatmak.
 • Fık: Tartıp ölçmeden göz kararı ile yapılan tahmini satış. Götürü almak. Toptan satmak.

müzayede / müzâyede

 • Artırma, satış.

nekabet / nekâbet

 • Yapılan satış sözleşmesinden dönmek, vazgeçmek.

safka

 • Bir satış anında müşteri ile satıcının tokalaşarak, "hayrını gör" demeleri.
 • Yapılan satış.

sahih bey' / sahîh bey'

 • Aslı ve sıfatı dîne uygun olan satış. Mûteber olması için bütün şartlarını taşıyan alış-veriş.

sevm

 • Satılık bir şeye kıymet takdir etme, paha biçme.
 • Su-i kasd. Zulüm ve minnete giriftar etmek. Derde sokmak.
 • Dağlamak.
 • Başına buyruk olup istediği yere gitmek.
 • Kuş havada dolaşmak.
 • Satışa arzetmek.
 • Satın almak istemek.
 • Fâide yetiştirmek.<

şüf'a

 • Başkasına satılmış olan bir mülkü, satış değeri ile satın almak hakkı. Bu hakka mâlik olan kimseye şefî' denir.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın