LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sara ifadesini içeren 407 kelime bulundu...

ab-ı ahmer / âb-ı ahmer / آب احمر

 • Kızıl su.
 • Kırmızı şarap.
 • Gözyaşı.

ab-ı ateşin / âb-ı âteşîn / آب آتشين

 • Ateşli su.
 • Kırmızı şarap.
 • Gözyaşı.

ab-ı engur / âb-ı engûr / آب انگور

 • Üzüm suyu.
 • Şarap.

ab-ı harabat / âb-ı harâbât / آب خرابات

 • (meyhane suyu) şarap.

ab-ı kevser / âb-ı kevser / آب كوثر

 • Cennet suyu.
 • Şarap.

abluka

 • İtl. Etrafını sarıp hâriçle alâkasını kesme. Bahren muhasara, denizden kuşatma.

ablukayı bozmak

 • Muhasara hattını yarıp geçmek.

ablukayı kaldırmak

 • Muhasarayı bırakmak.

acuz

 • Çok yaşlı kadın. Kocakarı.
 • Kılıç.
 • Şarap.
 • Sırtlan.

afak-ı cihan / âfâk-ı cihan

 • Dünyanın etrafını saran ufuklar.

ağa yeri

 • Topkapı sarayında hazine kethüdasının oturduğu yer.

agavat

 • (Tekili: Ağa) Saray hizmetlerinde kullanılan harem ağaları.

ahba

 • (Tekili: Haba) Saray adamları.

akabe biatı

 • Nübüvvetin 11. senesinde Mekke'nin haricindeki Akabe denilen yerde Medine ahalisinden bir cemaatın, Hz. Peygamber'le (A.S.M.) gürüşüp konuşarak İslâm'ı kabul ve tasdik ettikleri biat hâdisesi.

akağa

 • Osmanlı saraylarında hizmet gören beyaz hadımağası.

akil-ül hevam / âkil-ül hevâm

 • Haşaratla beslenen.

akropol

 • yun. Eski Yunan şehirlerinde içinde saray ve tapınakların bulunduğu müstahkem tepe.

amelen

 • Bilfiil, işleyerek, fiilen, çalışarak.

arazi-i mürfaka / arâzi-i mürfaka

 • Huk: Sokaklarda oturulacak yerler ve caddelerde boş bırakılan kısımlar. Yolculara ait terkedilmiş konak yerleri, kervansaraylar.

arz-hane

 • İstanbuldaki Topkapı sarayında bulunan Hırka-i Şerif odasının dışında kalan aralık oda. (Farsça)

asran

 • (Asaran) İki devir. Gece ve gündüz.
 • İki asır.
 • Gündüzün zamanı.

astane-i saadet / astâne-i saâdet

 • Saadet eşiği. Sultan sarayı, İstanbul.

atebe-i felek-mertebe

 • Osmanlı Padişahlarının sarayı.

ateş-i ter

 • Kırmızı şarap.

atik

 • (Çoğulu: Avâtik) Sırtın üst kısmı. Omuz ile boyun arası.
 • Eski şarap.

avadancı

 • Tar: Osmanlı sarayında bir hademe sınıfı.

bab-ı hümayun / bâb-ı hümayun

 • Topkapı Sarayı'nın ilk kapısı.

bab-ı saadet / bâb-ı saadet

 • Saadet kapısı.
 • Sultanın sarayı.
 • İstanbul şehri.

bad-ı şimali / bâd-ı şimalî

 • Kuzey rüzgârı. (Farsça)
 • Nefes, soluk. (Farsça)
 • Ah sesi, ah çekme. (Farsça)
 • Allah'ın inâyeti. (Farsça)
 • Medih. (Farsça)
 • Söz. (Farsça)
 • Büyüklük taslama, kibirlilik. (Farsça)
 • şarap. (Farsça)

bade / bâde / باده

 • Şarap, içki.
 • Şarap, içki. Kadeh. (İçkinin her çeşiti haramdır, büyük günahtır. İnsan sağlığına zararları ilmî bir gerçektir. Aile, cemiyet hayatı ve ahlâk için de yıkıcıdır. İçkiden ve içenlerden uzak durmak gerekir.) (Farsça)
 • İçki. (Farsça)
 • Şarap. (Farsça)

bade-i ikbal / bâde-i ikbal

 • İkbal şarabı. Yüksek mevkide bulunmanın verdiği geçici neşe ve keyif.

badekeş / bâdekeş / باده كش

 • Şarap içen. (Farsça)

balapervazane / bâlâpervâzâne

 • Yüksekten konuşarak, atıp tutarak.

balıkhane kapısı

 • Topkapı Sarayı'nın Marmara kıyısındadır. Padişahlarca cezandırılan vezirler burada idam edilir, sürgün edileceklerse buradan gemilere bindirilirlerdi.

bi-kar / bî-kâr

 • Kârsız, işsiz kimse. Bekâr kişi. (Bekârlık, bikârların kârıdır. İşârât) (Farsça)

bid'akarane / bid'akârâne

 • Dine zarar verecek yeni âdetleri dine maletmeye çalışarak.

bid'atkarane / bid'atkârâne

 • Aslen dinde olmayıp sonradan ortaya çıkan ve dine zarar verici yeni âdet ve uygulamaları dine mal etmeye çalışarak.

bilfiil

 • Fiilen, çalışarak.

bint-ül kerem

 • Şarap, hamr.

birunane

 • Haddini aşarak. Haddini tecavüz ederek.

bünyan

 • Yapı, bünye, saray.

cahiliyyet

 • Cahilliğe âit.
 • İslâmiyet'ten önceki câhiliye devrine âit. Cahiliyet sadece İslâmiyet öncesine ait değildir. Bu gün "tabiatçılık, maddecilik" gibi çeşitli adlarla eski puta tapıcılık daha da yobazlaşarak devam ediyor. Allah'ı inkâr ederken tabiatı ve maddeyi onun yerine koyarak kendil

cam-ı zerrin

 • Altın kadeh. (Farsça)
 • Tas: Allah âşıkının kalbi. (Farsça)
 • Bir kasaba adı. (Farsça)
 • Bir şarab adı. (Farsça)

çavuş

 • Vaktiyle divanlarda hükümdarların hizmetinde bulunan yaver veya muhzır gibi subaylara denilirdi. Tanzimattan evvelki Osmanlı saray teşkilatında çavuşlar, padişahın yaverleri ve çavuşbaşı mabeyn müşiri idi.
 • Onbaşıdan üstte ve assubaydan alttaki derecede olan asker.
 • İşçilerin b

celeb

 • Kesilecek hayvanları ve bilhassa koyun sürüsünü celbederek kasaplara satan tacir.
 • Tar: İstanbul sarayında ilk işe başlamış olan acemi.

cemaat-i çilingiran-ı hassa / cemaat-i çilingirân-ı hâssa

 • Tar: Saraydaki çilingirlik işlerini yapmakla muvazzaf sanatkârlar zümresi.

cemaat-i hademe-i ehl-i hiref

 • Tar: Saray işlerini yapmakla vazifelendirilmiş sanatkârlar zümresi.

cemaat-ı mücellidan-ı hassa / cemaat-ı mücellidân-ı hâssa

 • Tar: Saraydaki kitabları ciltlemekle vazifeli sanatkârlar.

ciryal

 • Altının kırmızılığı.
 • Bir cins kırmızı boya.
 • Temiz renk.
 • Şarap.

cümle kapısı

 • Sarayın büyük kapısı.
 • Dış kapı.

cüret eden

 • Cahilce cesaret eden; saygı sınırlarını aşarak davranan.

dar-üs saade / dâr-üs saâde

 • Saâdet yeri, saray.

dem-keş

 • Nefes çeken, soluk çeken. (Farsça)
 • Devamlı öten bir güvercin cinsi. (Farsça)
 • Kaval, ney gibi çalgıları devamlı üfürenler. (Farsça)
 • Bazı kuşların, kübbül gibi uzun uzun ötenleri. (Farsça)
 • Şarap içen. (Farsça)

derbar / derbâr / دربار

 • Saray. (Farsça)

dergah / dergâh / درگاه

 • Dergah. (Farsça)
 • Saray. (Farsça)
 • Tekke. (Farsça)
 • Tapı, huzur. (Farsça)

dergah-ı mualla / dergâh-ı muallâ

 • Büyük kapı.
 • Mc: Saray.

destak

 • Şarabın beyazlığı ve dökülmesi.

destarbend

 • Sarık saran, sarıklı. (Farsça)

devrak

 • Şarap ölçeği.

divanhane

 • Odalar arasındaki büyük salon. Büyük ev. Divan kurulacak büyük oda. Saraylarda odalar hâricinde olan büyük salon. (Farsça)

dürdkeş / دردكش

 • Tortulu şarap içen. (Farsça)

ebil

 • Nasârâ rahibi ve ekâbiri.

ekiden

 • Metin, muhkem ve sağlam şekilde.
 • Açık ve kesin olarak. Sarahaten ve kat'iyyen.
 • Mükerreren, tekrar olarak.

enderun

 • İç, dâhil.
 • Kalb, içyüz, gönül.
 • Vaktiyle Osmanlı Sarayının iç teşkilâtı.

enuşe

 • Hoş, mes'ut, saadetli. (Farsça)
 • Genç padişah. (Farsça)
 • şarab, içki. (Farsça)

etibba-i hassa

 • Saray hekimleri, saray doktorları.

eyvan / eyvân

 • Köşk, saray.
 • Köşk, saray.

eyvan-ı kisra

 • Dicle Nehri kenarında sol tarafta Medâyin şehrinde yıkıntıları bulunan eski İran (Acem) Padişahına mahsus bir saray. Bu saray, Peygamberimizin (A.S.M.) doğduğu gece çatlamıştır.

fa'alane / fa'alâne

 • Hiç durmazcasına çalışarak. Daima çalışır surette. (Farsça)

faiz

 • (Fevz. den) Dilediğine eren. Başaran. Korktuğundan kurtulan. Üstün gelen. Necat bulan.
 • Kapının üstündeki eşik.

fazih / fazîh

 • Hurma koruğundan yapılan şarap.

feyhec

 • İçki ölçülen bardak. Şarab. Hamr. Bâde.

fısh

 • Nasârâ bayramı.

füshat-seray / füshat-serây

 • Geniş yer, geniş saray. (Farsça)

gedikli

 • t. Tar: Yeniçeri efradı arasında eskilikleri dolayısıyla imtiyazlı olanlar. Bunlar diğer yeniçerilerden ayrılmak için bellerine seraser denilen kumaştan kuşak sararlardı.
 • Yıkık, çentikli ve düşük yeri olan.
 • Mülk olduğu halde vakfa ait bir tarafı olan.
 • Deniz assubayı k

gılman-ı enderun

 • Tar: Topkapı Sarayı (Yenisaray) iç oğlanları hakkında kullanılan bir tabirdir. Bunlar derece ve hizmet itibariyle başka başka odalara ayrılmışlardı.

gılman-ı hassa

 • Tar: Padişahların hususi köleleri. Bunlara ilk zamanlarda "İç oğlanları", daha sonları da "İç ağaları" da denilirdi. Bunlar, "Enderun-u Hümayun" denilen ve sarayın Babussaade'den içeride bulunan kısmında hizmet ederler; derece ve hizmet itibariyle başka başka odalarda otururlardı. Bu odalar; Büyük v

gubeyra

 • Yaban iğdesi.
 • Habeş vilâyetinde darıdan yapılan bir cins şarap.

gülhane

 • İstanbulda Sarayburnu'ndan Topkapı Sarayı'nın duvarlarına ve bir taraftan Çizme Kapısı hizasına kadar devam eden saha. Bunun deniz tarafında, şimdiki hat boyunun batısında vaktiyle sıra ile gül bahçeleri bulunduğundan bu isim verilmiştir.

gureba-i yemin

 • İbrahim paşa, Galata ve Edirne saraylarından çıkanlarla, harpte fevkalâde yararlık gösteren yabancılar ve yeni Müslüman olmuşlardan teşkil olunan iki süvari bölüğünden birinin ismidir. Bu iki bölüğe birden "Gureba-i Yemin ve Yesar Bölükleri" denildiği gibi "Garip ve Yiğitler Bölükleri" veya "Aşağı B

hadaik-ı hassa / hadaik-ı hâssa

 • Saray bahçeleri. Bunlar biri saray içinde, diğeri saray dışında olmak üzere iki kısımdı. Saray içindeki bahçe ve bostan işleriyle meşgul olanlara "Has Bahçe Bostancıları"; saray dışındakilere ise "Hassa Bostancıları" denilirdi. Saray dışı bahçe ve bostanların bazıları şunlardı: Kadıköy bağı, Davut P

hadd-i sekr

 • Fık: Şarap haricindeki diğer içkilerin bil'ihtiyar içilmesinden hâsıl olan sarhoşluğun icab ettirdiği ceza.

hadd-i şürb

 • Fık: Az veya çok miktarda şarap (alkollü içki) içilmesinden dolayı uygulanacak ceza.

hadim / hâdim

 • (Hidmet. den) (Çoğulu: Huddâm) Hademe, hizmetçi, hizmet eden, işe yarayan.
 • İmân ve İslâmiye'te ve millete faydalı olmağa çalışan.
 • Erkekliği yok edilmiş olanlar. Bunlardan saraylarla büyük kişilerin konaklarında çalışanlara Hadim ağası denilirdi. Osmanlı İmparatorluğunda bunla

hammar

 • (Hamr. den) Şarap yapan veya satan kimse. Meyhaneci, şarapcı.
 • Tas: Mc: Mürşid, şeyh, kılavuz.

hamr / خمر

 • Ekşi. Şarap. İçki olup sarhoşluk veren şey.
 • Birine bâde içirmek.
 • Bir hususu söylemeyip setreylemek. Ketmeylemek.
 • Şarab, sarhoşluk veren içki.
 • Şarap.
 • Şarap.
 • Şarap. (Arapça)

han

 • Yolcuların misafir olduğu bina. Kervansaray. Otel. (Farsça)
 • Ticaret ehlinin sakin olduğu yer. (Farsça)

handeris

 • Eski şarap.

haniye

 • Şarap.
 • Erkeği öldükten sonra evlenmeyip, çocuğuna bakan kadın.

har-bende

 • Seyis. Eşek ve katır gibi yük hayvanlarına bakan kimse. (Farsça)
 • Tar: Saray katırcıları. (Farsça)

haratin-i hassa / haratîn-i hassa

 • Osmanlılar zamanında Topkapı Sarayı'ndaki bir sınıf san'atkârın adı idi. Bunlar demir ve ağaç eşyayı tesviye ederlerdi. Bugünkü tâbirle tornacı demekti. Bileziklerden çarklara ve silâh yivlerine kadar her çeşit şey yaparlardı.

harben

 • Savaşarak, harbederek, döğüşerek. Muharebe etmek suretiyle.

harem

 • Mekke-i mükerreme şehrinden biraz daha geniş olup, hudûdunu İbrâhim aleyhisselâmın diktiği taşların gösterdiği yer, alan. Bu sâha içine gayr-i müslimlerin girmesi yasak ve ihrâmlı iken bâzı işleri yapmak harâm olduğu için Harem denilmiştir.
 • Müslümanların evlerinde, saray, konak ve be

harem-seray

 • Sarayların kadınlara mahsus olan kısımları. Buna "Harem-i Hümayun" da denilir.
 • Câmi içi.

haseki

 • Tar: Vaktiyle sarayda görevli bazı subaylara verilen isim.

hasif / hâsif

 • (Husuf. dan) Sararmış. Rengi, parlaklığı kalmamış. Husufa uğramış.

hasır

 • (Hasr. dan) Muhâsara eden, etrafını çeviren, hasreden.

haza'

 • Asmacık denilen otun tohumu. (Sara hastalarına iyi gelir.)

hazandide

 • Güz mevsimini görmüş, yaprakları sararmış solmuş. (Farsça)

hazanistan

 • Sonbahar görmüş, sararıp solmuş yer. (Farsça)

hazanlika

 • Soluk yüzlü, sararmış, solmuş. Hazân yüzlü. (Farsça)

hazanreside

 • Sonbahara erişmiş, solup sararmış. (Farsça)

hazine kethudası

 • Tar: Yavuz Sultan Selim Han zamanında kurulan hazine kethudâlığı, saraya girip çıkan demirbaş eşyanın korunup saklanmasıyla mes'ul idi. Bu müessesenin başında bulunan memura da hazine kethudâsı denilirdi.

hazine-i hassa / hazine-i hâssa

 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında devlet bütçesinden padişaha maaş sağlayan ve saraya ait gelirlerin toplandığı malî bir müessese.

helva-hane

 • İçinde helva pişirilen genişçe ve derinliği az tencere. (Farsça)
 • Tar: Saray için her türlü tatlı yiyeceklerin yapılmasına yarayan saray mutfağının bir bölümü. (Farsça)

hem-dest-i vifak

 • Bir fikir ve mes'elede anlaşarak elele vermek, hep birden aynı sözü söylemek.
 • Bir meselede anlaşarak elele verme, elbirliği.

herzekarane / herzekârane / herzekârâne

 • Saçma sapan konuşarak. Boş ve lüzumsuzca uydurmalarla, abuk sabukça. (Farsça)
 • Saçmasapan konuşarak.

hicab-ı meşimi / hicab-ı meşimî

 • Rahim zarı. Ana rahminde cenini saran zar.

hicabet

 • Kapıcılık. Perdecilik.
 • Teşrifatçılık, mabeyncilerin mesleği. Saray memurluğu.
 • Ortaçağ islâm devletlerinde vezirlik.
 • Kâbe perdeciliği.

hil'at-ı veda / hil'at-ı vedâ

 • Tar: Osmanlılar zamanında saraya misafir edilen kimselere ayrıldıkları zaman giydirilen hil'at.

hırka-i saadet

 • Cenab-ı Peygamber'in (A.S.M.) İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda gümüş sandık içinde muhafaza edilen hırkasıdır. Mısır'ın fethi üzerine Mekke Şerifi tarafından diğer emanat-ı mübareke ile beraber Yavuz Sultan Selim Han'a hediye edilmiştir. Hırka-i Şerif de denir.

hırka-i saadet dairesi

 • İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda "mukaddes emanetlerin" bulunduğu yer. Burada yüzyıllardan beri, başta Peygamberimiz Hz.Muhammed'in (A.S.M.) hırkaları olmak üzere İslâmî nitelikte birçok mukaddes eşya saklanmaktadır. Bu eşya Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından, Mısır'ın fethinden (1517) son

hırka-i seadet / hırka-i seâdet

 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem, Eshâb-ı kirâmdan (Peygamberimizin arkadaşlarından), Kâ'b bin Züheyr'e, yazdığı güzel kasîdesinden dolayı hediye ettiği bu hırka, İstanbul'da Topkapı Sarayı Müzesi Hırka-i Seâdet dâiresinde diğer kutsal emânetlerle birlikte muhâfaza edilmektedir.

hodfuruşane / hodfurûşâne

 • Kendini övüp beğendirmeye çalışarak.

hükm-i zımni / hükm-i zımnî

 • Fık: Zımnen vaki olan hüküm. (Bir kimse diğer bir kimse aleyhine; "Benim filân şahıs zimmetinde sâbit olacak şu kadar lira alacağıma onun emriyle kefil olmuş idin" diye dâva ve o kimse kefâleti ikrar ve borcu inkâr etmekle müddei, borcu isbat ederek hâkim dahi hükmetse bu hüküm kefil aleyhine sarâhe

hulasaten

 • Kısaca, özet olarak, hülâsa olarak, muhtasaran.

hulle-i icadat / hulle-i îcâdât

 • Yaratma fiilinin üzerini saran elbise; îcat elbisesi.

huluvv

 • Boş olmak, hâlî oluş. Boşluk. Boşta olmak.
 • Huk: Tarafların anlaşarak evlilik hayatlarına son vermeleri.
 • Huk: Bir gayr-i menkulün, muayyen bir bedel ile kiralanmış olmasından doğan kiracılık hakkı ve menfaati.
 • Hava parası adıyla verilen meblağ.

hum

 • Küp. (Farsça)
 • Şarap küpü. İçine şarap doldurulan küp. (Farsça)

humhane / humhâne / خم خانه

 • Meyhane. (Farsça)
 • Şarap küplerinin konulduğu yer. (Farsça)
 • Tas: Âşığın kalbi. (Farsça)
 • Şarap mahzeni. (Farsça)
 • Meyhane. (Farsça)

hun-i can / hun-i cân

 • Şarap.

hurtum

 • (Çoğulu: Harâtim) Burun.
 • şarap.

huruşan

 • Çağlıyarak, coşarak, (Farsça)
 • Coşan, çağlayan. (Farsça)

i'tisam

 • Günahlardan sakınmak.
 • Pâk olmak.
 • Bir şeye yapışarak sıkı tutmak ve korunmak.

ibrik / ibrîk / ابریق

 • İbrik, ıbrık, su, şarap gibi sıvı konulan kap. (Arapça)

ibrikdar

 • Eskiden sarayda büyük devlet adamlarının konaklarında su döken ve leğen ibrik işlerine bakan kimse.

ibşar

 • (Büşr. den) (Çoğulu: İbşarât) Müjdeleme, tebşir etme, sevinçli bir haber bildirme.

iç hazine

 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında sarayda muhafaza edilen bir kısım paralar. (Türkçe)

iç oğlanı

 • Saray hizmetine alınıp devletin çeşitli makamlarına namzed olarak yetiştirilen gençler. İç oğlanı, Yıldırım Bayezid zamanında yeni teşekküle başlayan saray hizmetlerinde bulunmak üzere yeniçerilik için toplanan devşirmelerden ayrılmak suretiyle meydana getirilmiş ve bu usûl sonradan yapılan kanunla (Türkçe)

icmali / icmalî

 • Kısaca, toplu olarak, tafsilatsız. Muhtasaran.

iftariyye

 • İftarlık. İftar için hususi olarak hazırlanmış nevale. Bunlar oruç bozulduktan sonra yemek yenmeden evvel yendiği için bu ad verilmiştir.
 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında padişah sarayında, vüzera, eşraf ve âyân konaklarında, davetlilere iftardan sonra diş kirası namıyle verilen bahşi

igtibak

 • Akşam vaktinde şarap içmek.

ihtimamkarane / ihtimamkârâne

 • Dikkatlice ve özenle çalışarak.

ihtiyat hazinesi

 • Tar: Savaş ve diğer fevkalâde masraflara karşılık olmak üzere sarayda biriktirilen paralar. Gelirleri havass-ı hümayun hâsılatı, ganimetlerin beşte biri ve başka hükümdarlardan gelen hediyelerdi. Buna "iç hazine" veya "enderun hazinesi" de denilirdi.

iktina'

 • Yığma, biriktirme.
 • Çalışarak kazanma.
 • Meslek edinme.
 • Tuzak kurup avlanma.
 • İmsak etme.
 • Sermâye verme.

iktisab / iktisâb / اكتساب

 • Kazanma, çalışarak kazanma. (Arapça)
 • İktisâb etmek: Kazanmak. (Arapça)
 • İktisâb eylemek: Kazanmak. (Arapça)

iktitam

 • (Ketm. den) Ketmetme, gizleme, saklama.
 • Sararma.

ılk

 • (Çoğulu: Alâk) Kurumak.
 • şarap, hamr.
 • Her nesnenin iyisi.

ilm-i kesbi / ilm-i kesbî

 • Çalışarak elde edilen ilim.

ilm-i münazara

 • Bir meseleyi tartışarak çözümleme ilmi.

iltika'

 • İnsanın rengi değişmek. Benzi sararmak.

iltima

 • Sararıp solmak. Renk değiştirmek.

imtizackar / imtizackâr

 • Uyuşarak, anlaşarak, karışarak. Kaynaşmağa müsait surette. (Farsça)

imtizackarane / imtizâckârâne

 • Kaynaşarak, uyuşarak.

insırah

 • (Sarahat. den) Açığa çıkma, zâhir olma, sarahat bulma.

isfend

 • Şarap.

ısfirar

 • Sararmak. Sarı olmak.

ısfırar / ısfırâr / اصفرار

 • Sararma. (Arapça)

ısfirar-ı ayn

 • Gözün sararması.

ısfirar-ı evrak

 • Yaprakların sararması.

ısfirar-ı şems

 • Güneşin sararmış gibi görünüşü.

isfirar-ı şems vakti / isfirâr-ı şems vakti

 • Güneşin sararması vakti. Tozsuz, dumansız, berrak bir havada güneş ışığının geldiği yerlerin veya kendisinin bakacak kadar sararmaya başlamasından (güneşin alt kenarının görünen ufuktan bir mızrak boyu yükseklikte olduğu vakitten) güneş batıncaya kadar geçen zaman. İslâm astronomi âlimleri, bir mızr

isimlik

 • Tar: Saraylılar tarafından gönderilen hediyelik şeylerin kimin tarafından gönderildiğini belirten adres pusulası.

isperlos

 • Saray, konak, kâşâne. (Farsça)

ıstabl-ı amire / ıstabl-ı âmire

 • Saray ahırı.

istiğrak / istiğrâk

 • İlâhî aşka dalıp coşarak kendinden geçme, esrime.

ittifakan

 • Birleşerek, anlaşarak.

ittifakkarane / ittifakkârâne

 • Anlaşarak.

ittiza'

 • Alçak gönüllülük, tevazu, mütevazilik.
 • Devenin, boynuna basarak üstüne binebilmek için, başını aşağı eğme.

kaba necaset / kaba necâset

 • İnsandan çıkınca abdesti veya guslü gerektiren her şey, eti yenmeyen hayvanların, (yarasa hâriç) ve yavrularının yüzülmüş, dabağlanmamış derisi, eti, pisliği ve bevli ile süt çocuğunun pisliği, bevli ve ağız dolusu kusmuğu, insanın ve bütün hayvanlar ın kanı ile şarab, leş, domuz eti ve kümes ve yük

kadir alayı

 • Tar: Kadir gecesi padişahların saraydan çıkıp, civardaki camilerden birinde namaz kılmaları münâsebetiyle yapılan merâsim.

kafkaf

 • Şarap, hamr.

kahve

 • şarap.
 • Hâlis süt.
 • Kahve.
 • Güzel koku.
 • Bolluk, bereket.
 • Kahvehane.

kalen

 • Konuşarak.

kalfa

 • Sarayla konaklardaki cariyeler hakkında kullanılan bir tâbir idi. Konaklarda bu tâbir, daha çok bunların eskileri ve yaşlıları hakında kullanılırdı. Gençlerine "kız" denilir ve adlarıyla çağrılırlardı.
 • Eski tarz mekteblerde öğretmen yardımcısı.
 • Bir san'atta usta ile çırak ara

kapçak

 • Tar: Eski zaman muharebelerinde muhasara edilen kalelerin duvarlarına tırmanmak için kullanılan büyük çengel.

karban-saray / kârban-saray

 • Kervansaray. Şehirlerde veya yol üzerlerinde kervanların ve yolcuların gecelemelerine mahsus büyük han. (Farsça)

karkaf

 • Şarap, hamr.

karvanseray / karvanserây / كاروان سرای

 • Kervansaray. (Arapça)

kaşane / kâşâne

 • Büyük, süslü ve gösterişli ev. Saray. Kışlık, rahat ve mükemmel ev, oda. (Farsça)

kasara

 • (Çoğulu: Kasr-Kasarât) Boyun kökü.
 • Yoğun ağaç.
 • Gemilerin baş ve arka taraflarında güverteden daha yüksek yapılan güverte.

kasır

 • Saray, köşk.
 • Saray.

kasr / قصر

 • Köşk. Yüksek ve ferah bina. Taştan veya kârgir küçük saray.
 • Köşk, saray.
 • Kısa kesme, kısaltma, kısma.
 • Azaltma, kesme, eksiklik.
 • Köşk, saray,
 • Tahsis.
 • Kıraatte uzatmadan okumak.
 • Kısalık, saray.
 • Saray.

kasr-ı alem / kasr-ı âlem

 • Âlem sarayı.

kasr-ı garip

 • Şaşkınlık uyandıran saray.

kasr-ı hayal

 • Hayal sarayı.

kasr-ı ilahi / kasr-ı ilâhî

 • İlâhî köşk, saray.

kasr-ı islamiyet / kasr-ı islâmiyet / قَصْرِ اِسْلاَمِيَتْ

 • İslâmiyet sarayı.
 • İslâmiyet sarayı.

kasr-ı kainat / kasr-ı kâinat

 • Kâinat sarayı.

kasr-ı meşid-i nurani / kasr-ı meşîd-i nuranî

 • Temelleri sağlam ve etrafına aydınlık saçan saray.

kasr-ı mualla / kasr-ı muallâ

 • Yüce, yüksek saray.

kasr-ı müşeyyed

 • Sağlam yapılmış büyük köşk, saray.

kasr-ı müşeyyed-i alem / kasr-ı müşeyyed-i âlem

 • Sağlam yapılmış âlem sarayı.

kasr-ı nurani-yi islamiyet / kasr-ı nurânî-yi islâmiyet

 • İslâmiyetin nurlu ve aydınlık sarayı.

kavlen

 • Söyleyerek. Söz ile. Anlaşarak.

kayl

 • (Çoğulu: Akyâl) Ulu şerif kimse.
 • Öğle vakti şarap içmek.

kelave

 • İpek veya iplik saracak çark.

kerkeç

 • Eskiden muhasara olunan kaleleri tazyik etmek ve top ve tüfekle dövmek için dışarısına yapılan kule ve tabyalar.

kesb / كسب

 • Çalışarak kazanma. (Arapça)

kesb-i insani / kesb-i insanî

 • İnsanın çalışarak kazanması, elde etmesi.

kesb-i muarefe / kesb-i muârefe

 • Bir mevzuda çalışarak ihtisas sahibi olmak. Birbinini tanımak ve alışmak.

kesbi / kesbî / كسبى

 • Çalışarak elde edilen. (Arapça)

kesbi olmadığını / kesbî olmadığını

 • Çalışarak kazanılmış olmadığını.

kesis

 • Hurma şarabı.
 • Darı bozası.
 • Arapların taş üstünde kurutup ve dövüp azık edip yedikleri et.

kındid / kındîd

 • Şarap, hamr.

kınnine / kınnîne

 • Büyük şişe.
 • Şarap kabı.

kisbi / kisbî

 • Çalışarak elde edilen.

kıss

 • Nasâra tâifesinin ulusu, reisi ve danişmendi.
 • Bir yerin adı.

korsan gemisi

 • Deniz hırsızlığı ve korsanlık yapan gemiler. Düşman gemilerini basarak mallarını alan bir devletin donanma gemilerine de aynı ad verilirdi.

kubbe altı

 • Tar: Topkapı Sarayı'nda başta sadrazam olmak üzere devlet adamlarının ve vezirlerin toplanıp devlet işlerini görüştükleri yer.

kubbe-nişin

 • İstanbulda Topkapı Sarayı'nda Kubbealtı denen yerde toplanan kabine üyeleri denebilecek toplantıya katılan vezirlerin herbiri. (Farsça)

kümeyt

 • Koyu doru at.
 • Kırmızı şarap.

kummehan

 • Za'ferân.
 • Şarap köpüğü.

kusur-u aliye / kusûr-u âliye

 • Yüksek saraylar, köşkler.

kusur-u müzeyyene / kusûr-u müzeyyene

 • Süslenmiş saraylar, köşkler.

kusur-u semavi / kusûr-u semâvi

 • Gökteki saraylar.

kusur-u semaviye / kusûr-u semâviye

 • Gök sarayları.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kut-ı mesih

 • Hurma.
 • Şarap.

laic

 • (Çoğulu: Levaic) Kalbini aşk ateşi saran kimse.

lala

 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında sadrazamlar hakkında "Atabek" karşılığı olarak kullanılan bir tâbir olduğu gibi, şehzâdelerin mürebbilerine de bu ad verilirdi. (Farsça)
 • Saraya alınan acemilerin terbiyesine memur edilenler. (Farsça)
 • Eskiden büyük memurlarla zenginler de çocuklarının terbiyesine (Farsça)

leffen

 • Beraber sararak. İliştirilmiş olarak. Rabtedilmiş olarak.

lisanen

 • Konuşarak. Dil ile. Söz söyleyerek.

maarız

 • (Tekili: Muarraz) Bir sözü söyleyip başka bir şey murad etme ve cem' olmak, toplamak itibariyle ma'razlar, ta'rizler, adem-i tasrihler, sarahatsizlikler.

maasır

 • (Tekili: Ma'sara) Üzüm, susam gibi şeylerin sıkıldığı yerler.

mabeyn / mâbeyn / مابين

 • Arası. (Arapça)
 • Padişah sarayı. (Arapça)

mahsur

 • Etrafı çevrilmiş. Muhasara altına alınmış. Hasrolunmuş. Hududlanmış. Kuşatılmış.

masru / masrû / مصروع

 • Saralı. (Arapça)

matbah-ı amire / matbah-ı âmire

 • Saray mutfağı.

maziye

 • Şarap, hamr.
 • Beyaz iyi bal.
 • Beyaz ince yumuşak gömlek.

meczub / meczûb / مَجْذُوبْ

 • Coşarak kendinden geçen.

medain

 • (Medayin) Şehirler, medineler. Büyük memleketler.
 • Şimdi harabe olup İslâmiyyetten evvel yaşamış Kisralıların Nuşirevan zamanında kurdukları merkez-i hükümetleri olan büyük şehir. Peygamber Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın doğduğu gece bu şehirdeki büyük sarayın eyvanları yıkılm

medeni / medenî

 • Topluluk hâlinde yardımlaşarak yaşayan, kibâr, nâzik, terbiyeli, görgülü kimse.
 • Medîne'de nâzil olan âyet-i kerîmeler ve sûreler.

meftunane

 • Meftuncasına, kendinden geçmiş olarak, tutkuncasına. Şaşarak, hayrancasına.

mekteb-i sultani / mekteb-i sultanî / mekteb-i sultânî / مكتب سلطانى

 • İstanbul'da Galatasaray Lisesi.
 • Galatasaray Lisesi.

melas

 • Saracak ve dürecek yer.

melsa'

 • Pürüzsüz ve düz yer.
 • şarap.

mesbe'

 • Şarabı satın almak.
 • Dağ içinde olan yol.

meşmule

 • Şarap.

meşrubat

 • İçilen şeyler. Herhangi bir içilecek şey. Şarap. ("Hamr" denen içkiye de şarap denir.)

mey / مى

 • Şarap, içki. (Farsça)
 • Şarap,
 • Şarap. (Farsça)
 • İçki. (Farsça)

mey-aşam

 • İçki içen. Şarap içen. (Farsça)

mey-füruş

 • Şarap satan, meyhâneci, şarapçı. (Farsça)

mey-gun

 • Şarap renginde olan, kırmızıya yakın olan. (Farsça)

mey-keş

 • İçki içen, şarap içen. (Farsça)

mey-perest

 • (Çoğulu: Meyperestân) Devamlı şarap içen. (Farsça)

meygun / meygûn / ميگون

 • Şarap rengi. (Farsça)

meyhane / meyhâne / ميخانه

 • Şarap içilen yer, içkievi. (Farsça)

mi'sar

 • (Mi'sara) Mengene.

mina

 • Şişe, cam, billur.
 • Parlak saray.
 • Sırça. Kuyumcuların kullandıkları lâcivert renkli sırça.

mir-ahur

 • Sarayda at işlerine bakan memurun ünvanıdır. (Farsça)

mishat

 • Şarap koyacak kap.

muasara

 • (Muâsarat) (Asr. dan) Muâsır olma. Aynı asır ve zamanda yaşama.

muavaza / muâvaza

 • İki tarafın da ivaz vererek, anlaşarak yaptığı akit. Sayışma. Bir şeyi diğer bir şeye bedel, ivaz olarak vermek. Aslı olmadığı halde menfaat celbi için hususi bir surette müzakere ile yapılan hileli iş. Yapmacık.

muaveneten

 • Yardımlaşarak, dayanışma içinde olarak.

muavenetkarane / muavenetkârâne

 • Yardımlaşarak.

muavenettarane / muavenettârâne

 • Yardımlaşarak.

mübarat

 • Bir kimsenin iş ortağından veya karısından, anlaşarak ayrılması.

mübarezekarane / mübârezekârâne

 • Çarpışarak, dövüşerek.

mubikat-ı seb'a

 • İnsanı felâkete götüren yedi kebâir, yedi büyük günah: Katil, zinâ, şarab içmek, ukuk-ı vâlideyn (yâni; sılâ-yı rahmi terk), kumar oynamak, yalan şâhidliği, dine zarar verecek bid'alara tarafdarlık.

mücmelen

 • Mücmel bir tarzda. Kısa olarak, muhtasaran, hülâsa olarak.

müdam

 • Şarap, mey, hamr.

müdami / müdamî

 • Devamlı olarak şarap içen.

müdekkikane

 • İnceden inceye tedkik ederek, en ince noktaları, mes'eleleri de görmeğe, bilmeğe çalışarak. (Farsça)

muhasara / محاصره

 • Sarma, kuşatma. (Arapça)
 • Muhasara etmek: Sarmak, kuşatmak. (Arapça)

muhasır

 • (Çoğulu: Muhasırîn- Muhasırûn) (Hasr. dan) Etrafının kuşatıp saran. Muhasara eden.

muhasırin / muhasırîn

 • (Tekili: Muhâsır) Muhasara edenler, etrafını kuşatanlar.

muhasırun / muhasırûn

 • (Muhasırîn) Düşmanı etraftan kuşatanlar. Muhasara edenler.

muhassirin / muhassirîn

 • (Tekili: Muhassir) Zarar ve ziyan verdirenler. Hasara uğratanlar.

muhit / محيط

 • Çevre. (Arapça)
 • Saran, kuşatan. (Arapça)

muhtekir

 • İhtikâr yapan. Vurguncu, ihtiyaç mallarını kıymeti artsın da satayım diye saklayan. Halkın zararına çalışarak malı saklayan.

mukalkal

 • Kararsız.
 • Şarap, hamr.

mül

 • Şarap. (Farsça)

mümarese

 • (Çoğulu: Mümaresat) Çalışarak meharet kazanmak, üstadlık etmek. Bir işe devam ederek ihtisas sahibi olmak.
 • Duruşmak.

munsarih

 • (Sarâhat. dan) Açık, meydanda, zâhir.

münzeviyane

 • Bir köşeye çekilip ibadetle uğraşarak, vaktini ibadetle geçirerek.

musaffer

 • Boşalmış, hâli.
 • Sararmış.

musalahakarane / musalâhakârâne / musâlâhakârâne

 • Barışarak, barış içinde.
 • Barışarak, barışırcasına.

müsaraa

 • (Çoğulu: Müsâraât) Acele etmek. Bir şeye doğru koşmak. Sür'atle teşebbüse geçmek.

müsaraka

 • (Bak: MÜSARAKAT)

müskir

 • Sarhoş edici, şarap ve içki.

muslihane / muslihâne

 • Sulh yolu ile, iyilikle anlaşarak. Arabuluculukla. (Farsça)

mustar

 • Şarap.

müştemil

 • Kavrayan, saran, içine alan. Büsbütün örten.

mutatarribane

 • Coşarak, sevinerek, şevke gelerek. (Farsça)

mütecavizane / mütecâvizâne

 • Haddi aşarak, saldırgan bir şekilde.

mütecessisane / mütecessisâne

 • Gizli şeyleri öğrenmeğe çalışarak. Merakla. Mütecessis bir tarzda. (Farsça)

mütecevvizane

 • Mecazlı konuşarak, mecazlı söz söyleyerek. (Farsça)
 • Caiz olmayan şeyi caiz görürcesine. (Farsça)

mütedafian

 • Düşmanı defederek.
 • İtişerek, kakışarak.

mütekellimane / mütekellimâne

 • Konuşarak, söz söylercesine.
 • Konuşarak.

mütekemmilane / mütekemmilâne

 • Olgunlaşarak, tekemmül ederek. Eksiği kalmayarak. (Farsça)

mütelahiyane

 • Oyunla uğraşarak, oynayarak. (Farsça)

mütenemmirane / mütenemmirâne

 • Kaplanlaşarak. (Farsça)
 • Sert bir dille korkutarak. (Farsça)

mütesabbiyane / mütesabbiyâne

 • Çocuklaşarak. Çocuk tavırları takınarak. (Farsça)

mütesallitane / mütesallitâne

 • Musallat olarak, sırnaşarak, tasallut edercesine. (Farsça)

mütevacihen

 • Karşılaşarak, karşı karşıya olarak. Yüz yüze gelerek, yüzleşerek.

müteveffık

 • Muvaffak olan, başaran.

müttefikan

 • Beraber olarak, anlaşarak, birlikte.

muvaffak olan

 • Başaran.

naki'

 • (Çoğulu: Enkia) Kuru üzümü su içinde ıslatarak yapılan şarap.
 • İçinde hurma ıslatılan havuz.
 • Suyu çok olan kuyu.
 • Kandıran, kandırıcı.

nakıs

 • Ekşi şarap.

nasara

 • Hristiyanlar. Nasraniler. Hz. İsa'ya (A.S.) ilk önceleri Nâsıra Karyesindeki ahali yardım ettiklerinden, onlara "Nasara" ismi verilmiştir.

nasrani / nasrânî

 • Îsâ aleyhisselâma inanan. Çoğulu, nasârâdır. Hazret-i Îsâ'nın bildirdiği dîne nasrâniyyet (nasrânîlik) adı verilir.

nebiz

 • (Çoğulu: Enbize) Hurma şarabı.
 • Yola bırakılıp atılan çocuk.

nevruz-u sultani / nevrûz-u sultânî

 • Sultan nevruzu; Osmanlı Devletinde bizzat sarayın organize edip sultanın da katıldığı ve coşkuyla kutlanan bahar bayramı; 21 Mart.

nuşdaru

 • Panzehir. (Farsça)
 • Tiryak. (Farsça)
 • şarap. (Farsça)

pakend

 • Yakut. (Farsça)
 • şarap, bâde. (Farsça)

perhüde

 • Saçmasapan söz, hezeyan. (Farsça)
 • Ateşten dolayı sararmış eşyâ. (Farsça)

pertab

 • Atılma, sıçrama. (Farsça)
 • Hız almak için geriden koşarak atılma. (Farsça)
 • Uzağa düşen ok veya başka bir şey. (Farsça)

peymane

 • Büyük kadeh. (Farsça)
 • Ölçek, kile. (Farsça)
 • Şarap bardağı. (Farsça)

piyale / piyâle / پياله

 • Kadeh. Şarap bardağı. (Farsça)
 • Kadeh. (Farsça)
 • Şarap kadehi. (Farsça)

pür-hazan / pür-hazân

 • Sonbahara uğramış, solup sararmış. (Farsça)

rah

 • (Çoğulu: Rayâh) Şarap, içki, hamr.
 • El ayası mânâsına olan "Râha'nın C."
 • Gitmek.

rahik

 • Safi şarap, Cennet şarabı.

reyah

 • (Tekili: Râh) şaraplar.
 • Gökçek kokulu küçük bir kuyu.

ribat / رباط

 • Konak. (Arapça)
 • Han, kervansaray. (Arapça)
 • Tekke. (Arapça)

riyazetçi

 • Fâni şeylerden uzaklaşarak, bir köşeye çekilip kendi halinde az gıda ile yaşayan kişi.

ru-zerd

 • Sararmış, sarı yüzlü. (Farsça)

sa'f

 • Bir şarap cinsi.

şa'rani / şa'ranî

 • (Hi: 899-973) Dört hak mezhebin birleşen ve ayrılan tarafları hakkında mu'teber eserleri olan meşhur bir fakihtir. Mizan-ı Şaranî ismiyle bilinen eseri meşhurdur.

saadet-saray / saâdet-saray

 • Saâdetli saray.

saadet-saray-ı ebediye / saadet-sarây-ı ebediye

 • Sonsuz mutluluk sarayı; hiç bitmeyecek şekilde mutluluğun yaşanacağı Cennet hayatı.

saadet-saray-ı ebediyye / saâdet-saray-ı ebediyye

 • Ebediyyetin saâdetli sarayı. (Cennet kastediliyor)

saadet-saray-ı istikbal / saâdet-saray-ı istikbal

 • İstikbalin saâdetli sarayı.

saadet-saray-ı medeniyet

 • Mutlu eden medeniyet sarayı.

sabuh / sabûh / صبوح

 • Sabah içilen şarap. (Arapça)

sadha

 • Şarabın iyisi. Kendine nisbet olunan bir yerin adı.

safka

 • Bir satış anında müşteri ile satıcının tokalaşarak, "hayrını gör" demeleri.
 • Yapılan satış.

sahba / sahbâ / صهبا

 • Şarap. (Arapça)

sahbet

 • Şarabın kırmızı olması.
 • Saç kılının kırmızıya yakın olması.

sahib-i kasr

 • Sarayın sahibi.

sakitane / sâkitâne

 • Susarak, sessizce.

salavat

 • (Tekili: Salât) Namazlar.
 • Bütün dualar. İhtiyaçtan gelen ricalar.
 • Nimetten çıkan şükürler. İbadetler.
 • Hazret-i Muhammed'e (A.S.M.) memnuniyet ve bağlılık için yapılan dualar.
 • Nasârâ kilisesi.

salben

 • Asarak, asmakla öldürmek suretiyle.

salbetmek

 • Asarak öldürmek.

samut

 • (Samt. dan) Az konuşan.
 • Susmuş. Surat asarak susan.

sara'

 • Sararmış hanzal otu.

şarab / şarâb / شراب

 • Şarap, içki, bu isim helâl içkileri de kapsar.
 • Şarap. (Arapça)

şarab-ı kevser / şarâb-ı kevser

 • Cennetteki Kevser nehrinin sarhoş etmeyen leziz şarabı.

şarab-ı muhabbet / şarâb-ı muhabbet

 • Sevgi şarabı.

şarab-ı tahur

 • Temiz ve helâl olan Cennet şarabı. Cennete mahsus şurub.

şarabi / şarâbî / شرابى

 • Şarapçı. (Arapça)
 • Şarap rengi. (Arapça)

sarari / sararî

 • (Çoğulu: Sarariyyûn) Gemici.

saray-ı acib

 • Hayranlık uyandıran saray.

saray-ı acip

 • Hayranlık uyandıran saray.

saray-ı alem / saray-ı âlem

 • Dünya sarayı.

saray-ı dar-ı beka / saray-ı dâr-ı beka

 • Devamlı ve kalıcı olan âhiret sarayı.

saray-ı kabe-i ulya / sarây-ı kâbe-i ulyâ

 • Bir saray hükmünde olan şu kâinatta her şeyin Rabbine yöneldiği yüce Kâbe.

saray-ı kainat / saray-ı kâinat

 • Kâinat sarayı.

saray-ı kur'an / saray-ı kur'ân

 • Kur'ân sarayı.

saray-ı meşhure

 • Meşhur saray.

saray-ı muhteşem

 • İhtişamlı, görkemli saray.

saray-ı saadet

 • Mutluluk sarayı.

saray-ı samedani / saray-ı samedânî

 • Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan fakat her şeyin Kendisine muhtaç olduğu Cenâb-ı Hakkın sarayı; kâinat.

saray-ı vücud

 • Bin kubbeli harika bir saraya benzetilen insan vücudu.

saray-ı vücut

 • Vücut sarayı.

sarsarani

 • (Çoğulu: Sarsaraniyyât) Bir deve cinsi.
 • Bir cins balık.

seb'

 • İçmek için şarap satın almak.
 • Yakmak.
 • Bir kimseyi değnek veya kamçı ile dövmek.

sebbabegeza / sebbabegezâ

 • Şaşarak parmağını ısıran. (Farsça)

sebic

 • Yatık veya sekik adı verilen, ağzı dar şarap testisi.
 • Gecelik.

şehid

 • Din uğrunda savaşarak ölen müslüman.

seker

 • Hurmadan elde edilen içki, bir nevi şarap.
 • Hurma şarabı.

sekkare

 • Şarap yapan.

şemul

 • Sâfi halis şarap.
 • Kıble mukabilinden esen rüzgar.

sera / serâ / سرا

 • Saray. (Farsça)

sera-perde

 • Saray perdesi. Eskiden harem dairesinin önüne çekilen büyük perde. (Farsça)
 • Padişah çadırı, otağ. (Farsça)

şerabhar / şerâbhâr / شرابخوار

 • Şarap içen. (Arapça - Farsça)

seraçe

 • Küçük saray. Küçük konak. Saraycık. (Farsça)

seradik

 • (Sürâdik) Padişaha mahsus çadır perdesi veya büyük sarayın perdesi.
 • Cibinlik tarzında yapılan perdeden oda.

seraperde / serâperde / ساراپرده

 • Saray perdesi. (Farsça)
 • Otağ. (Farsça)

seray / serây / سرای

 • Büyük konak, kâşâne. (Farsça)
 • Saray. (Farsça)
 • Hükümet konağı. (Farsça)
 • Saray. (Farsça)

serdab

 • Yer altında olan serin ve soğuk oda, bodrum. Böyle yerler ekseriyetle sıcak bölgelerde, gündüzleri sıcaktan korunmak için yapılırdı. Anadolu'nun bazı yerlerinde buna "zir-i zemin" denilir. (Farsça)
 • Tar: Padişah saraylarında, sağ ve sol taraflarında birer oda bulunan üç köşeli sofalara verilen (Farsça)

serdengeçti

 • Tar: Akıncılardan düşman ordusu içine dalmak veya muhasara altına alınan bir kaleye girmek için fedai yazılan kimseler. Bunlara ellerinde kınlarından sıyrılmış kılıçlarla bu tehlikeli işlere atıldıkları için "dalkılıç" da denilirdi. Düşman ordusuna dalacak veya kaleye girecek olanların dönmelerinden

şerib

 • Yabancı kimse ile oturup şarap içen.
 • Davarını yabancı kimsenin davarıyla birlikte sulamak.

serrac / serrâc / سراج

 • Saraç. (Arapça)

serrachane / serrâchâne / سراج خانه

 • Saraçhane. (Arapça - Farsça)

seru

 • Boynuz. (Farsça)
 • şarap kadehi. (Farsça)

şesar

 • (Şâsır) Geyik buzağısı. (Müe: Şesara)

silahdar

 • Tar: Sarayın ileri gelen erkânından birinin ünvanıdır. "Silahdar-ı şehriyarî" de denilirse de mâruf olan "Silahdar Ağa"dır.

şirrib

 • Şaraba karşı hırsı olan.

süleyman

 • Beni İsrail Peygamberlerindendir. Davud (A.S.) ın oğludur. Babasının vasiyyeti üzerine Beyt-ül Makdisi yedi senede inşa ettirdi. Kudüste büyük bir hükümet sarayı yaptırdı. Şark ve garb melikleri kendisine itaate geldiler. Kırk sene hem peygamberlik, hem padişahlık yaptı. Beni İsrailden Yahuda ve Bün

süradik

 • (Serâdik) Saray perdesi. Padişaha mahsus sarayın veya çadırın perdeleri.

süradık / sürâdık / سرادق

 • Saray perdesi. (Arapça)

sürh-ab / sürh-âb

 • Kırmızı su. (Farsça)
 • Mc: Kan veya şarap. (Farsça)

ta'rik

 • Şaraba biraz su katmak.
 • Kovayı doldurmak.
 • Terletmek.
 • Hastalık veya perhizden dolayı zayıflamak.

tadahduh

 • Şarap dökülmek.

tahaddi mu'cizesi

 • Cenab-ı Hakk'ın, Resülüne inzal ettiği Kur'anın şeksiz, şüphesiz bir mu'cize-i ebediye olduğunu sarahaten göstermek için, şüphesi olanlara karşı "Kur'an'ın mislini ve nazirini yapın" diye meydan okuması.

tahamür

 • Uyuşturmak.
 • şarap yapmak.

tahşidat / tahşidât

 • Birikmeler. Toplamalar. Yığınaklar.
 • Konuşarak fazla üzerinde durma.

taif

 • Etrafını dolaşarak ziyaret eden. Tavaf eden. Dolaşan.
 • Hicaz'da Mekke-i Mükerreme'nin yüz kilometre güneydoğusunda, Gazva Dağı'nın güney eteklerinde ve bir takım tepelerin batı eteklerinde olarak 1882 metrelik yükseklikte bir şehirdir. Peygamber (A.S.M.) hicretin sekizinci yılında Hun

taklid

 • Takma, asma, kuşatma.
 • Benzetmeğe ve benzemeğe çalışmak. Benzerini yapmak. Birine benzemeğe çalışarak alay etmek. Sahte. Bir şeyin sahtesini yapmak.

tasaffür

 • Sararmak.

tasalluten

 • Musallat olarak, tasallut ederek, sataşarak.

tasfir

 • (Çoğulu: Tasfirât) (Safir. den) Sarartma, sarıya boyama.
 • Islık çalma.

tearuzan / teâruzan

 • Zıtlaşarak.

tebelbül-ü akvam / tebelbül-ü akvâm / تَبَلْبُلُ اَقْوَامْ

 • Dillerin birden farklılaşarak kavimlerin ortaya çıkması.

tekapu / tekâpu

 • Öteye beriye seğirtme. Telâşla koşarak birşeyler araştırma. (Farsça)
 • Dalkavukluk. (Farsça)

tekellümen

 • Konuşarak.

terasuf

 • (Kaldırım taşları biçiminde) birbirine yanaşarak sıkışma, istif olma.

tıla'

 • Sürülecek şey. Sürülecek merhem, yağ veya ilâç.
 • Madeni parlatmakta kullanılan sıvı yaldız.
 • Cilâ verecek boya.
 • Diş sarılığı.
 • Üzüm suyundan kaynatmak sebebiyle üçte birinden azı giden şarap.

tinnin / tinnîn

 • Büyük yılan, ejder, ejderha.
 • Koz: Gökte yedi burc boyunca uzanan hafif beyazlık.
 • Ejderha burcu. Semânın şimal yarım küresinde Küçük Ayı burcunu etrafından saran, kıvrılıp bir yıldız dörtgeni ile nihayet bulan bir burç.

tişrab

 • Şarap içmek.

ukar

 • şarap.
 • Lüks mobilya.

ulk

 • Şarap.

ümm-ül habais / ümm-ül habâis

 • Şarap, rakı gibi haram olan içki.

ümmü'l-habais / ümmü'l-habâis

 • (Kötülüklerin anası) şarap, içki.

unuşe

 • Refah, huzur, rahatlık.
 • Adâlet. Merhamet.
 • Şarap.
 • Beğenme.

üsera

 • (Üsârâ) Esirler. Harbde teslim alınanlar.
 • Köleler.

üslub-u hakim / üslub-u hakîm

 • Edebî san'atlardan biridir. Sorulan bir suale, soranın halini nazara alarak başka bir sual gibi telâkki edip, ona göre cevab vermek demektir. Meselâ : Bazı Ashab Resulüllah'a (A.S.M.) hilâlin ince başlayıp, kalınlaşarak bedr şekline gelip, sonra yine başladığı şekle dönmesinin sebebini sordular. Bun

vakt-ı ısfırar

 • Gün batımına doğru güneşin sararma vakti.

velayet-i kamile / velâyet-i kâmile

 • Mükemmel velilik; kulluk noktasında mânevî mertebeleri aşarak Allah'ın yakınlığını ve dostluğunu elde etme mükemmelliği.

vücud-u kasr

 • Köşkün, sarayın varlığı.

yakut-u müzab

 • Erimiş yakut.
 • Göz yaşı.
 • Kan.
 • Kırmızı şarap.

yemin

 • Sözü Allah'ı (C.C.) zikrederek kuvvetlendirmek. Kasem.
 • El tutuşarak, Allah'a bağlılıklarını bildirerek, Allah'a ve birbirlerine söz vererek ahitleşmek.
 • Mübarek.
 • Sağ taraf, sağ el.

zahiri ilimler / zâhirî ilimler

 • Okuyarak, çalışarak ve araştırarak elde edilen, öğrenilen ilimler. Kelâm, tefsîr, fıkıh gibi din bilgileriyle; mantık, matematik, fizik, kimyâ, biyoloji, geometri gibi fen bilgileri.

zerab

 • Beyaz şarap. (Farsça)
 • Yaldız mürekkep. (Farsça)

zerdab

 • (Zerd-âb) İrin, cerahat. (Farsça)
 • Safra. (Farsça)
 • Beyaz şarap. (Farsça)