LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Saklı ifadesini içeren 117 kelime bulundu...

adude

 • Yumuşaklık. Tazelik.

arec

 • Topallık, aksaklık.

arıza / ârıza

 • Aksama, aksaklık, engebe.

avarız / avârız

 • Arızalar, aksaklıklar, noksanlıklar.

cenin

 • (Cenne. den) Ana karnındaki harekete başlıyan çocuk.
 • Gizli ve mestur, saklı olan şey.

çerbi / çerbî

 • Tatlılık, yumuşaklık. (Farsça)

esaret / esâret / اسارت

 • Esirlik, tutsaklık.
 • Esirlik, tutsaklık.
 • Tutsaklık. (Arapça)

esrar-ı hafiyye

 • Gizli ve saklı sırlar.

gamn

 • Yumuşaklık.

hab'

 • Gizli, saklı, hafi.
 • Gizlemek, örtmek, setretmek.

habhabe

 • Yumuşaklık, rahavet.
 • Muzdarip olmak, acı çekmek.

hafa

 • Gizlilik. Gizli olmak. Saklılık.

hafi / hafî

 • Gizli. Açıkta olmayan. Saklı.
 • Fık: Sigasından dolayı değil, bir ârızadan dolayı mânası kapalı kalan lafız.
 • Gizli, saklı.

hafiye

 • Saklı ve gizli şeyleri araştıran.
 • Casus.
 • Polis.

hafiyyat-ı umur / hafiyyat-ı umûr

 • İşlerin saklı tarafları, gizli kısımları.

hafiyyen

 • Gizlice, saklı olarak, gizliden. Aşikâr olmıyarak.

hafiyyeten

 • Gizlice, gizli ve saklı olarak.

halal / halâl

 • Yasak edilmiş olmayan, yâhut yasak edilmiş ise de, İslâmiyet'in özr, mâni ve mecbûriyet saydığı sebeblerden birisi ile yasaklığı kaldırılmış olan şeyler.

ham'

 • Eğrilik, aksaklık.

hamas

 • Verem.
 • Yumuşaklıkla ve kolaylıkla bir şeyi çıkarmak.

haramiyet / harâmiyet

 • Haramlık, yasaklık.

hevade

 • Yavaşlık.
 • Yumuşaklık.
 • Kavmin içinde salah ve muvâfakata sebep olması mümkün olan kimse.

hilm / حلم

 • Doğuştan olan huy yumuşaklığı. Şiddete tahammül. Nefsini heyecandan korumak.
 • Vakar. Sükûn.
 • Yumuşaklık, insanın tabiatında olan yumuşaklık duygusu.
 • Yumuşaklık, kızmama.
 • Yumuşaklık. (Arapça)

hilm ü haya / hilm ü hayâ

 • Yumuşaklık ve utanma duygusu.

hilmiyyet

 • Yumuşaklık, yavaşlık, yumuşak huyluluk.

hınaf

 • Devenin yulardan burnunu çözmesi.
 • Deve bileğinde olan yumuşaklık.

humal

 • Aksaklık.

hurmet

 • Haramlık, yasaklık.

i'tidal

 • Bir şeyde veya halde ifrat veya tefrite düşmemek. Vasat derece olmak.
 • Yumuşaklık. Uygunluk.
 • Gündüz ve gecenin birbirine denk, eşit olması.
 • Miktar ve keyfiyyet hususunda iki hâlet arasında mutavassıt olmak.

ihbak

 • Boyun eğme, inkıyâd, yumuşaklıkla söz dinleme.

inkitam

 • Gizli tutulma, saklı tutulma.

kamin / kâmin

 • Saklı. Gizli. Belirsiz. Pusuda duran.

kaminun / kâminun

 • (Tekili: Kâmin) Saklı ve gizli olanlar.

kasvet

 • Katılık, sertlik, kalbden hayır (iyilik) ve yumuşaklığın çıkması.

katim / kâtim

 • (Ketm. den) Ketmeden, saklıyan, tutan. Sır saklayan.

katim-i esrar / kâtim-i esrar

 • Sır saklıyan.

kazel

 • Çok fazla aksaklık. (Müe: Kazlân)

kenz

 • Define, hazine. Yer altında saklı kalmış kıymetli eşya, para veya altın gibi şeyler.

kesh

 • Aksaklık.

koy

 • Küçük körfez. Karanın içine girmiş, rüzgârdan saklı deniz parçası. Deniz koyuna benzer, çevresi mahfuz yer. Köşe, bucak.

künun

 • Birşeyi gizleme, saklı tutma.

kurb

 • Yakınlık. Yakında oluş. Yakın olmak. Yakınlık kazanmak. (Zamanda, mekânda, nisbette, hatvede ve kuvvette kullanılır.)
 • Tıb: Böğür. Karnın yumuşaklığına kadar olan yer.

kuvve-i lamise / kuvve-i lâmise

 • Dokunma ve hissetme duygusu. Sertliği ve yumuşaklığı anlama duygusu.

lengi / lengî

 • Aksaklık, topallık. (Farsça)

letafet / letâfet / لطافت

 • Hoşluk, lâtiflik.
 • Cisimden alâkayı kesip bir nevi nurâniyet kesbetmek.
 • Güzellik, nezaket, yumuşaklık, hafiflik.
 • Hoşluk, yumuşaklık, tatlılık.
 • Hoşluk, güzellik, incelik, yumuşaklık.
 • Hoşluk. (Arapça)
 • Yumuşaklık. (Arapça)
 • Güzellik. (Arapça)

lin / lîn

 • Yumuşaklık ve mülayim olmak.
 • Tecvidde: Bu sıfata sahib olan vav, ye harfleridir.

linet / lînet

 • (Liynet) Mülâyimlik, yumuşaklık.

litaf

 • (Tekili: Latif) Yumuşaklıklar.

liyan

 • (Mülâyene) Mülayemetle, yumuşaklıkla muamele etmek.

lüdane

 • Yumuşaklık.

lüdune

 • Yumuşaklık.

lütf u kerem

 • Kerem ve iyilik; iyilik ve yumuşaklıkla muamele; cömertlik, merhamet ve ihsan.

mahfi / mahfî

 • Gizli, saklı.
 • Gizli, saklı.

mahfiyyen

 • Gizlice. Gizli ve saklı olarak.

mahremane

 • Gizli ve saklı olarak. Mahrem bir tarzda. (Farsça)

mahremiyet

 • Mahremlik, gizlilik, yasaklık.

mekmun

 • Gizli. Saklı.

meknun / meknûn

 • Örtülü, gizli. Saklı.
 • Dizilmiş. Dizili. Manzum.
 • Gizli, saklı.

mektum / mektûm

 • Gizli. Saklı. Gizli kalmış.
 • Hükümetten gizli tutulan.
 • Gizli, saklı.
 • Gizli, saklı.

melaset

 • Yumuşaklık. (Zıddı: Huşunet)

melk

 • Dalkavukluk.
 • Yumuşaklık yapmak.
 • Mahvetmek.
 • Yıkamak.
 • Emmek.
 • Vurmak.

melyene

 • Yumuşaklık.

memkure

 • Sirkeli ve sarmısaklı balık.

memnu' / memnû'

 • Yasaklı.

memnuiyyet

 • Yasaklık. Haram veya yasak oluş.

meranet

 • Yumuşaklık.
 • Bir mâdenin çekiç vasıtası ile dövüldüğünde yayılması vasfı.

müda'mes

 • Gizli, saklı.

müdahmes

 • Gizli, saklı.

müdehmes

 • Gizli, saklı.

müdellis

 • Sattığı malın kusur ve ayıbını müşteriden saklıyan.

mugayyebe

 • Gizli şey. Görünmeyen ve saklı olan nesne.

muhtefi / muhtefî

 • Gizlenen. Saklı, gizli.
 • İftira eden.

mülasık

 • (Lüsuk. dan) İltisaklı. Bitişik. Yapışık. Yanyana bulunan.

mülayemet / mülâyemet

 • Lâtife etmek, şaka yapmak.
 • Sevinç izhar etmek.
 • Yumuşaklık. Uygunluk. Yumuşak huyluluk.
 • Bağırsakların yumuşaklığı.
 • Yumuşaklık.

mülayenet

 • Yumuşak etmek.
 • Yumuşaklık.

müleyyin

 • Yumuşatan, yumuşaklık veren, yumuşaklık verici.

mündemiç olan

 • Bir şeyin içinde var olan, bulunan, saklı olan.

münehmes

 • Örtülü, saklı, gizli.

mürn

 • Yumuşaklık.

müstetir

 • (Setr. den) Örtülü, gizlenen. Gizli, saklı.
 • Gizlenen, gizli, saklanan, saklı.

mütereffik

 • (Çoğulu: Mütereffikîn) Sükûnetle ve yumuşaklıkla davranan.

mütereffikin / mütereffikîn

 • (Tekili: Mütereffik) Sükûnetle, yumuşaklıkla davrananlar. Yumuşak muâmele edenler.

mütevari

 • (Verâ. dan) Gizli, saklı. Bir şeyin arkasına veya altına çekilerek saklanan.

müvasat

 • Yumuşaklıkla davranmak.

muzmer

 • Gizli, saklı, örtülü. İzmar edilmiş. İçinde saklı kalmış.
 • Gizli, saklı.
 • Gizli, örtülü, saklı, dışarıya vurulmamış, içte gizli.
 • Gizli, saklı.

muzmer-i hakaik

 • Saklı, gizli kalmış, meydana çıkarılmamış hakikatler. Hakikatlerin gizlisi.

muzmerat

 • (Tekili: Muzmer) Örtülü, saklı, gizli, dışarı vurulmamış.

nermi / nermî

 • Gevşeklik, yumuşaklık. (Farsça)

nermiyet

 • Yumuşaklık, gevşeklik.

nihan / nihân

 • Gizli, saklı. Bulunmayan. Mevcut olmayan. (Farsça)
 • Sır. (Farsça)
 • Gizli, saklı.
 • Gizli, saklı.

nihani / nihanî

 • Gizlilik, saklılık. (Farsça)

nühüft

 • Saklı, gizli. (Farsça)

nühüfte

 • Saklı, gizli. (Farsça)

nühüftegi / nühüftegî

 • Gizlilik, saklılık. (Farsça)

nüume

 • Yumuşaklık.

nuumet

 • Yumuşaklık.

penam

 • Gizli, saklı. Örtülü. (Farsça)

pinhan / pinhân / پنهان

 • Gizli, saklı, hafi, mahfi, mestur, müstetir. (Farsça)
 • Gizli, saklı.
 • Gizli, saklı. (Farsça)

rahasa

 • Yumuşaklık.

raiyye

 • (Çoğulu: Raâyâ) Saklı, mahfuz.

raz

 • Gizli sır, saklı şey. (Farsça)
 • Mimar. (Farsça)
 • Marangozların işini tanzim eden. (Farsça)

reha'

 • Geçim bolluğu.
 • Genişlik, gevşeklik, pörsüklük, yumuşaklık.

rehaset

 • Tazelik, yumuşaklık, incelik.
 • Ucuzluk.
 • Bir işi gevşek tutma.

rıfk

 • Yumuşaklık, yavaşlık, tatlılık, nezaket. (Zıddı: unf)
 • Yumuşaklık, tatlılık.

rıfki / rıfkî

 • (Rıfkıye) Yumuşaklıkla, tatlılıkla ilgili.

rikkat

 • Acıma, incelik, yufka yüreklilik. Yumuşaklık.
 • Kalb inceliği ve yumuşaklığı.
 • Acıma, yumuşaklık, yufka yüreklilik, kalb inceliği.

sırrdaş

 • Birbirinin sırrını bilen.
 • Sır saklıyan.

suples

 • Yumuşaklık, esneklik. (Fransızca)

tehevvür

 • Çok kızmak, çok öfkelenmek, sertlik; hilmin (yumuşaklığın) zıddı. Gadabın, kızmanın aşırısı. Atılganlık.

temelluk

 • Yaltaklanmak.
 • Tevâzu ve yumuşaklık göstermek.
 • Dalkavukluk.

teref

 • İyi ve güzel yemek.
 • Yumuşaklık.
 • İnce, güzel şey.

tereffuk

 • (Rıfk. dan) Tatlı dil ve güler yüzlülükle davranma. Yumuşaklıkla muâmele etme.

timlak

 • Mülayemet etmek, yumuşaklık göstermek.
 • Tereddüt etmek, karar verememek.

turfe

 • (Çoğulu: Etrâf) Nâziklik, yumuşaklık.
 • Nimet.
 • Güzel yemek.
 • Zarif, iyi nesne.
 • Üst dudağın ortasında fazlalık olarak yumru et olması. (O kişiye "etref" derler.

yafuh

 • Bıngıldak. Yeni doğan çocukların baş kemiklerinin arasındaki yumuşaklık.

zemel

 • Bir yanı üzerine çöküp öbür yanını yukarıya kaldırarak koşmak.
 • Devenin ayağına ârız olan aksaklık.
 • Su tulumunun sarkması.

zımni / zımnî

 • İçinde saklı, gizli olarak.
 • Kendiliğinden.
 • Saklı, gizli, örtülü.