LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sahif ifadesini içeren 54 kelime bulundu...

ayet-i müdayene / âyet-i müdâyene

 • Kur'an-ı Kerim'de (Sure-i Bakara, 281. âyet) borçlu ve alacaklı hakkındaki âyet. (Bu âyet vasatî olarak bir sahife uzunluğundadır.)

cevahir-ül-kelimat

 • Şemsi adındaki bir zat tarafından Arapçadan Türkçeye kaleme alınan 108 sahifelik bir lügat kitabının adı.

cüz' / جُزْؤْ

 • Kurânın özel bölünmüş yirmi sahîfesi.

der-kenar

 • Kenarda bulunan, hâşiye. Bir sahifenin kenarına çıkarılan yazı.

evrak

 • (Tekili: Vakar) Sahifeler. Yapraklar.

haşiye

 • Sahife kenarına veya altına yazılan izah. Bir kitabın izah ve şerhini yapan yazı. Kenar, pervaz.

hizb

 • Bölük, taraftar.
 • Kur'ân-ı kerîmin yirmi sayfadan meydana gelen cüzlerinin dörtte biri olan beş sahife.

ibrahim

 • Halilullah ve Halil-ür Rahman da denir. Peygamberlerden İshak ve İsmâil'in (A.S.) babasıdır. Yirmi sahifelik kitap kendisine nâzil olmuştur. Süryanice konuşurdu. Peygamberimizin de (A.S.V.) ceddi idi. Urfa'da doğduğu da rivayet edilir. Zamanın kralı Nemrud tarafından ateşe atılmak istendi, mu'cize o

ikmal-i nüsah

 • Bütün sahifeleri tamam etmek, okuyup bitirmek.

istinsah

 • (Nesh. den) Sahifeyi çoğaltmak, nüshasını yazmak. Kopya etmek.
 • Silinmesini ve iptalini istemek.

karatis

 • (Tekili: Kırtâs) Kâğıtlar, sahifeler. Kâğıt tabakaları.

keraris

 • (Tekili: Kürrâse) El yazması kitapların sekiz sahifeden ibâret olan formaları.

kırtas

 • (Çoğulu: Karâtis) Kâğıt. Kâğıt tabakası, sahife.
 • Kâğıtçı.

kitabet-i fıtriye

 • Fıtri olan yazılmış şeyler.
 • Kâinat sahifelerinin kitab gibi oluşu.

kürrase

 • (Çoğulu: Kerâris) Elyazma kitapların sekiz sahifeden meydana gelen forması.

kütüb ve suhuf-u semaviye

 • Allah tarafından bazı peygamberlere gönderilen kitaplar ve sahifeler.

matviyyat / matviyyât

 • Dürülmüş ve bükülmüş olanlar. Kitap sahifeleri gibi toplanmış olanlar.

mecelle

 • Mecmua. Fikir topluluğu. Risale. Kitab. Hikmetli sahife.
 • Fıkıh kitabının muâmelât kısmının toplu bir parcası.
 • İslâm Hukukuna dâir bir mecmua.

mehrak

 • (Çoğulu: Mehârik) Sahife, sayfa.

mesafih

 • Sahife haline getirilmiş şeyler, kitaplar.
 • Mushaflar, Kur'ânlar.

mesahif

 • Sahifeler. Kitap sahifeleri.
 • Kur'anlar. Mushaflar.

mübeyyiz

 • Temize çeken. İlk yazılan müsvedde sahifeyi temizce tekrar yazan.

muhdar

 • (Muhzar) Hazırlanmış.
 • Amellerinin sâhifelerini müşâhede etmiş olarak.

mürettibhane

 • Matbaalarda yazıların dizilip sahife şeklinde tertib edildiği yer.

mushaf

 • Sahife. Sahife halinde yazılı kitap.
 • Kur'ân-ı Kerim'in bir ismi.
 • Sahife halinde yazılmış kitap.
 • Kur'ân.
 • Sahife, kitap, Kurân.

neşr-i suhuf

 • Sahifelerin neşri.
 • Haşirde, insanların hesab görülmek için dirildiklerinde amel defterlerinin meydana çıkarılıp herkesin amelinin belli oluşu.

nüsah

 • Nüshalar, sahifeler, yazılı şeyler.

nüsha

 • Dualı kağıt, sahife, yazılı şey.

nüsha-i kübra

 • Büyük sahife. Kâinat, dünya, çok manayı ifade eden âlem.

nüsha-i suğra

 • Küçük sahife, küçük nüsha. Küçük mâna ifade eden, küçük mahluk, âlemin küçük bir nüshası mânasında insan.

rakk

 • Kitap, sahife.
 • Kâğıt yerine kullanılan ince deri parçası.
 • Tomar.
 • Yama.

safha

 • Aynı şey üzerinde görülen değişik hâllerden her biri.
 • Bir şeyin gözle görülen yüzlerinden her biri.
 • Kısım.
 • Bir şeyin düz yüzü.
 • El ayası.
 • Bir hâdisede birbiri ardınca görülen hâllerin beheri.
 • Yazılmış ve yazılabilir sahife.

safha-i rengin / safha-i rengîn

 • Süslü, parlak, rengârenk sahife.

sahaif

 • (Tekili: Sahife) Sahifeler.

sahaif-i a'mal / sahâif-i a'mâl

 • Amellerin yazıldığı sahifeler.

sahaif-i alem / sahâif-i âlem

 • Âlem sahifeleri.

sahaif-i ef'al / sahâif-i ef'al

 • Fiilerin ve işlerin sahifeleri.

sahaif-i leyl ve nehar / sahâif-i leyl ve nehar

 • Gece ve gündüz sahifeleri.

sahaif-i mevcudat / sahâif-i mevcudat

 • Varlık sahifeleri.

sahaif-i nukuş-u sübhaniye / sahâif-i nukuş-u sübhâniye

 • Her türlü kusur ve noksandan uzak olan Allah'ın nakışlarını gösterdiği sahifeler.

sahife-i a'mal / sahife-i a'mâl

 • İş ve davranışların yazıldığı sahifeler.

sahife-i haliye / sahife-i hâliye

 • Boş sahife.

sahife-i havaiye

 • Hava sahifesi.

sahife-i semavi / sahife-i semâvî

 • Gök sahifesi.

sahife-i vahid

 • Bir tek sahife, bir sayfa.

semavi suhuflar / semavî suhuflar

 • Bazı peygamberlere gelen sahifeler halindeki küçük kitaplar.

suhuf / صُحُفْ

 • (Tekili: Sahife) Sahifeler.
 • Bâzı Peygamberlere gelen sahife halindeki kitap.
 • Bâzı peygamberlere gelen sahife halindeki kitaplar.
 • Sahifeler, bazı peygamberlere gelen ve ilâhî emirleri bildiren sayfalar.
 • Sahîfeler.

suhuf-u enbiya

 • Peygamberlere gelen sahifeler; küçük kitaplar.

suhuf-u ibrahim

 • Hz. İbrahim'e indirilen sahifeler, küçük kitap.

suhuf-u semaviye / suhuf-u semâviye

 • Bazı peygamberlere gelen sahifeler halindeki küçük kitaplar.

sütun

 • Direk, amud, rükün. Silindir biçiminde destek. (Farsça)
 • Gazete veya kitap sahifelerinde yukarıdan aşağıya olan bölünmüş kısımlardan herbiri. Kolon. (Farsça)

tıls

 • (Çoğulu: Atlâs) Sahife.
 • Mahvolmuş nesne.
 • Tüyü dökülmüş olan deve uyluğunun derisi.
 • Elbisenin eskimesi.

tırs

 • (Çoğulu: Etrâs) Kâğıt, sahife.

ulema-i ilm-i huruf

 • Kur'anın bir harfinden, bir sahife kadar esrar bulduklarını söyleyen ve dâvalarını, o fennin ehline isbat edenler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın