LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sah kelimesini içeren 249 kelime bulundu...

merfu' hadis / merfû' hadîs

 • Sahâbe-i kirâmın (Resûlullah efendimizin sohbetinde yetişmiş mübârek arkadaşlarının); "Resûlullah'tan işittim, böyle buyurdu" diyerek haber verdikleri hadîs-i şerîf. Buna, hadîs-i mevsûl de denir.

ağraz-ı şahsiye / ağrâz-ı şahsiye

 • Şahsî kinler, garazlar.

ağraz-ı şahsiyye

 • Şahsî maksatlar, ferdî niyetler.

ala ruusi'l-eşhad / alâ ruûsi'l-eşhad

 • Şahitlerin gözü önünde.

alem-i şahadet / âlem-i şahadet

 • Şahâdet âlemi. Bu dünya. Cenâb-ı Hakkın âyetlerine ve emirlerine imân edenlerin, hakka, hakikate şahadette bulundukları ve Allah'a itaat ve ibadetle mükellef oldukları dünya âlemi.

amr ibn-ül-as

 • Sahabe olup kumandanlıklarda ve valilikte bulunmuştur. Çok zeki ve belâgatlı bir zât olduğu söylenir. Vefatı (Hi: 43) tür.

arzu-yu zati / arzu-yu zâtî

 • Şahsî arzusu, isteği.

ashab / ashâb / اصحاب / اَصْحَابْ

 • Sahipler, sahabeler.
 • Sahabeler.
 • Sahâbeler.

ashabı

 • Sahipleri.

asr-ı sahabe / asr-ı sahâbe

 • Sahabelerin (r.a.) yaşadığı dönem.

batıl satış / bâtıl satış

 • Sahîh olmayan, yâni dînen bulunması lâzım gelen şartların hepsi veya bir kısmı bulunmayan satış, alış-veriş. Satılacak malın mütekavvim olması (kullanılmasına dînen izin verilmesi, kıymetli ve kullanılabilir olması) bu şartlardandır. Buna göre; domuz, içki ve denizdeki balık mütekavvim değildir.

baysungur

 • Şahin cinsinden olan yırtıcı bir kuş.

bedevi / bedevî

 • Sahrada, çölde ve vahada göçebe halde yaşayanlar.

benimsemek

 • Sahip çıkmak, bir şey hakkında benimdir iddiasında bulunmak. Kabullenmek. (Türkçe)

bevbat

 • Sahra, çöl, geniş kumluk araziler.

bey'-i batıl / bey'-i bâtıl

 • Sahih olmayan, yâni dînen bulunması lâzım gelen şartların hepsi veyâ bir kısmı bulunmayan alış veriş.

bilmüşahede / bilmüşâhede

 • Şahit olmakla.

biyoğrafi

 • Şahısların hayatlarını mevzu edinen yazı çeşitlerine verilen isim.

budha

 • Sâha. Avlu, meydan.

buhbuha

 • Saha. Alan, orta yer.

ca'li / ca'lî

 • Sahte, yapmacıklı, düzme.

carih / cârih

 • Şahitliği reddeden, yaralayan.

cemaat-i sahabe

 • Sahabe topluluğu.

cülüban

 • Sahtiyandan yapılan dağarcığa benzer bir kap.

cüz'i-yi müşahhas / cüz'î-yi müşahhas / جُزْئِي يِ مُشَخَّصْ

 • Şahsı belirli olup başkalarıyla ortaklık kabûl etmeyen şey.

daire / dâire

 • Saha, alan, geometrik şekil, resmi kurum.

daire-i mülk

 • Sahip olunan şeylerin dairesi.

dar / dâr / دار

 • Sâhib, mâlik, tutan (mânasındadır.) Meselâ: Bayrakdâr : Bayrak tutan. (Farsça)
 • Sahip olan, bulunduran, tutan. (Farsça)

darende / dârende / دارنده

 • Sahip. (Farsça)

derece-i malikiyet / derece-i mâlikiyet

 • Sahiplik derecesi.

dıhye

 • Sahabeden bir zâtın adı. (R.A.)

düello / دُوئَلْلُو

 • Şahitler önünde iki kişinin silahlı çarpışması.
 • Şâhidler huzurunda iki kişinin silahlı çarpışması.

eazım-ı sahabe / eâzım-ı sahabe

 • Sahabenin büyükleri.

ebu eyyub-il ensari / ebu eyyub-il ensarî

 • Sahabe-yi Kiramdan olup Halid bin Zeyd-i Hazrecî diye de anılır. Hicretten sonra Peygamberimize (A.S.M.) ilk mihmandârlığı yapmış idi. Hicretin 50. yılında pir-i fâni olduğu halde teberrüken Kostantiniyye'nin fethine azimet eden İslâm ordusu ile harbe iştirak etmiş, İstanbul surları dışında şehid ol

efendi

 • Sahip, saygın, terbiyeli.

ehadis-i sahiha / ehâdis-i sahiha

 • Sahih hadisler; uydurma veya zayıf olmayan hadisler.

ehl-i ihtisas

 • Sahasında uzman olan kimseler.

ehl-i sevahil / ehl-i sevâhil

 • Sahilde, deniz veya göl kenarında yaşayanlar. (Farsça)
 • Sahillerde yaşayanlar; geçimlerini denizcilik ve balıkçılıkla temin edenler.

ehliyet-i eda / ehliyet-i edâ

 • Şahsın dînen geçerli olacak şekilde iş yapabilmeye elverişli olması.

ekabir-i sahabe / ekâbir-i sahabe

 • Sahabenin önde gelenleri.

emval-i metruke

 • Sahipleri olmayan, sahipleri kaybolmuş, sahipsiz mallar. Terkedilmiş mallar.

erbab / erbâb

 • Sahipler.
 • Sahipler, becerikliler, terbiyeciler.

esanid-i sahiha / esânîd-i sahiha

 • Sahih ve güvenilir senedler; raviler, hadisleri aktaranlar.

eshab / eshâb

 • Sahipler.

eshab ve etba / eshâb ve etba

 • Sahabeler ve tabiin.

eşhas / eşhâs / اشخاص

 • Şahıslar, kişiler.
 • Şahıslar.
 • Şahıslar.

eşhās / اَشْخَاصْ

 • Şahıslar.

etbautebe-i tabiin / etbautebe-i tâbiîn

 • Sahâbe ve Tâbiînden sonra Peygamber efendimizin övdüğü nesillerden üçüncüsü olan Tebe-i tâbiîni görenler.

evrad-ı kudsiye-i şah-ı nakşibendi / evrâd-ı kudsiye-i şah-ı nakşibendî

 • Şah-ı Nakşibendî'nin sürekli olarak okuduğu kutsal virdler, zikirler.

fasid temizlik / fâsid temizlik

 • Sahîh olmayan temizlik.Kadınlarda hayız kanının kesilmesinden sonra on beş gün geçmeden önce kan görme hâli.

felat

 • Sahrâ, çöl. şenliksiz yer.

ferd-i şahs

 • Şahsî fert, birey.

ferdi / ferdî

 • Şahsî.

ferman-ı şahane / ferman-ı şâhâne

 • Şâhâne ferman, buyruk.

fetiş

 • Sahibine uğur getirdiğine ve tabiatüstü özellikler taşıdığına inanılan nesne veya hayvan.

garaz-ı şahsi / garaz-ı şahsî

 • Şahsî düşmanlık, şahsî kin.

gayr-ı men hüve leh

 • Sâhibinden gayrısı.
 • Sahibinden başkası, sahibinin kendi dışında; kendisi için olmayan.

gıbb-eş şehade / gıbb-eş şehâde

 • Şâhitlikten sonra.

güva

 • Şahit, delil. (Farsça)

güvah

 • Şahit. Gören. Bilen. Tanıyan. (Farsça)
 • Şahit, bilen.

güvahi / güvahî

 • Şahitlik. şahitlik etmek. (Farsça)

habl-ül verid

 • Şah damarı. Atar damar.

hablülverid / hablülverîd

 • Şahdamarı.

hadis-i mevsul / hadîs-i mevsûl

 • Sahâbînin (Resûlullah efendimizin arkadaşları); "Resûlullah'tan işittim, böyle buyurdu" diyerek haber verdiği hadîs-i şerîfler. Bunda, Resûl-i ekreme kadar rivâyet edenlerin hiç birinde kesinti olmaz.

hadis-i mürsel / hadîs-i mürsel

 • Sahâbe-i kirâmın ismi söylenmeyip, Tâbiîn'den (Sahâbeyi görenlerden) birinin, doğruca Resûl-i ekrem buyurdu ki dediği hadîs-i şerîfler.

hadis-i müsned-i münkatı' / hadîs-i müsned-i münkatı'

 • Sahâbîden başka bir veya birkaç râvîsi (nakledeni) bildirilmeyen hadîs-i şerîfler.

hadis-i sahih / hadîs-i sahih

 • Sahih hadîs; Peygamber Efendimize (a.s.m.) ait olduğu kesin bilinen ve doğru senetlerle aktarılan hadis.

hadis-i zaif / hadîs-i zaîf

 • Sahîh ve hasen olmayan hadîs-i şerîfler.

hadise-i şahsi

 • Şahsi olay.

haiz / hâiz / حائز / حَائِزْ

 • Sahip.
 • Sahip, içine alan.
 • Sahip, bulunduran. (Arapça)
 • Hâiz olmak: Bulundurmak, sahip olmak. (Arapça)
 • Sâhib.

haiz olma / hâiz olma

 • Sahip olma.

haize / hâize

 • Sahip olan.

hareket-i şahsiye

 • Şahsî hareket.

haşiye

 • Sahife kenarına veya altına yazılan izah. Bir kitabın izah ve şerhini yapan yazı. Kenar, pervaz.

havsala-i mevcude

 • Sahip olunan anlama gücü.

hayat-ı şahsiye ve nev'iye ve içtimaiye

 • Şahsî, türe ait ve sosyal hayat.

hazine-mande / hazine-mânde

 • Şahıs üzerinden kaydı silinerek devlet hazinesine kalan mal veya para. (Farsça)

hedaya-yı şahane / hedâyâ-yı şahane

 • Şahane, mükemmel hediyeler, armağanlar.

heşile / heşîle

 • Sahibinin izni olmayarak bir adamın bindiği deve.

hile / hîle

 • Sahtekârlık, hud'a. Aldatmak, yanıltmak.

hüccet-i kasıra

 • Şahsa mahsus olup başkasına taâlluk etmeyen hüccet.

hükmi şahıs / hükmî şahıs

 • Şahıs gibi muamele gören cemiyet, şirket gibi birlik teşkil eden müessese.

hukuk-u şahsiye

 • Şahsın hak ve hukuku, kişi hakları.

hürriyet-i şahsiye

 • Şahsî hürriyet; kişisel özgürlük.

hususat-ı şahsiye

 • Şahsi konular.

hususi alem / hususî âlem

 • Şahsa ait, özel âlem, özel dünya.

hüviyet

 • Şahsiyet, kişilik.

ifda'

 • Sahraya çıkmak, çöle çıkmak.

ihtitam-ı bahaiye

 • Şâh-ı Nakşibend Hazretlerinin devamlı okuduğu virdin son bölümü.

ikame-i beyyine

 • Şâhid getirme.

ilan-ı şehadet / ilân-ı şehâdet

 • Şahitliğini bildirme, duyurma.

inayet-i şahsiye / inâyet-i şahsiye

 • Şahsa ve kişiye yapılan yardım, ikram, lütuf.

intikam-ı şahsi / intikam-ı şahsî

 • Şahsî intikam düşüncesi veya duygusu.

işgere

 • Şâhin, atmaca ve doğan gibi av için kullanılan terbiye görmüş kuş. (Farsça)

işhad / işhâd

 • Şahit gösterme.
 • Şahit gösterme.

isticvabname

 • Şahidlerin ve maznunun ifadelerinin yazılı olduğu kâğıt. (Farsça)

istirahat-i şahsiye ve umumiye

 • Şahsın ve toplumun rahatı.

istişhad / istişhâd

 • Şahit gösterme, şahit tutma, delil olarak gösterme.
 • Şahit gösterme.

istişhad etme

 • Şahit gösterme, şahit tutma, delil getirme.

istişhaden

 • Şâhid göstererek, şâhid getirerek.

kafkaf

 • Şahtere otu.

kaide-i şahsiye

 • Şahsî, kişisel kural.

kalp

 • Sahte.
 • Sahte, hileli.

kalp lira / قَالْپْ ل۪يرَه

 • Sahte lira.

kased

 • Şahyar dedikleri nesne.

kemalat-ı şahsiye / kemâlât-ı şahsiye

 • Şahsî olgunluklar, faziletler, güzellikler.

keramat-ı şahsiye / kerâmât-ı şahsiye

 • Şahsî kerâmetler.

keyani / keyanî

 • Şaha ait. Hükümdarla alâkalı. (Farsça)

kıyamet-i şahsiye-i umumiye

 • Şahsa, bireye ait umumî kıyamet.

kıymet-i şahsiye

 • Şahsî kıymet ve değer.

kudema-yı sahabe

 • Sahabelerin ileri gelenleri, eskileri.

leb-i derya / لب دریا

 • Sahil, deniz kenarı. (Farsça)

lebab

 • Sahralarda ve çayırlarda az miktar olan yaş ot.

lecm

 • Şahmed-ül arzdan büyük bir tepenin adı.

lisan-ı şehadet

 • Şahitlik eden dil.

mahiyet-i şahsiye

 • Şahsî mahiyet ve asıl kişilik.

makbul-üş şahade / makbul-üş şahâde

 • Şahâdeti kabul edilen. Şahidliği kabul edilmiş olan.

malik / mâlik / مالك / مَالِكْ

 • Sahip, bir şeyi olan, bir şeye sahip olan.
 • Sahip.
 • Sahip.
 • Sahip. (Arapça)
 • Sâhib.

malik olan / mâlik olan

 • Sahip olan.

malik olmak / mâlik olmak

 • Sahip olmak.

malikiyet / mâlikiyet / مالكيت

 • Sahiplik.
 • Sahiplik.
 • Sahip olma. (Arapça)

malikiyet davası / mâlikiyet dâvâsı

 • Sahiplik iddiasında bulunma.

mamelek / mâmelek / ماملك

 • Sahip olunan herşey.
 • Sahip olunan. (Arapça)

manevi şahıs / mânevî şahıs

 • Şahs-ı mânevî.

matbah-ı şahane

 • Şahane, mükemmel mutfak.

mazhar olan

 • Sahip olan.

maziryun

 • Şahtere otu.

menafi-i şahsiye / menâfi-i şahsiye

 • Şahsî menfaatler, yararlar.

menfaat-ı şahsiye

 • Şahsî menfaat, yarar.

merdudü'ş-şehadet / merdûdü'ş-şehadet

 • Şahitliği kabul edilmeyen.

meşahir-i sahabe / meşâhir-i sahabe

 • Sahabelerin meşhurları.

meşahir-i ulema-i sahabe / meşâhir-i ulema-i sahabe

 • Sahabelerin meşhur âlimleri.

meşhud

 • Şahit olunan, görülen, gözlemlenen.

meşhudiyet

 • Şahit olunma hali.

mevla / mevlâ

 • Sahip, efendi, Allah.

meydan / meydân

 • Saha, alan.

misaliler / misâlîler

 • Sahih bir rüyada iken misâl âleminde görülen şahıslar.

mu'cize-i sahabiye / mu'cize-i sahâbiye

 • Sahabelerle alâkalı olup, pekçoğunun gördüğü, tasdik ettiği mu'cizeler.

müdli / müdlî

 • Şâhid ve delil gösteren.

mükella'

 • Sâhil. Nehir kenarı.

mümevveh

 • Sahte, samimi olmayan, içten değil. Görünüşte haklı olan. Gösterişle alâkadar.
 • Sahte, kof.

mümevvehat

 • Sahte, bâtıl şeyler.

mürsel hadis / mürsel hadîs

 • Sahâbe-i kirâmın (Resûlullah efendimizin sohbetinde yetişen mübârek insanların) ismi söylenmeyip, Tâbiîn'den (Sahâbe-i kirâmı görüp, sohbetinde yetişen kimselerden) birinin, doğruca, Resûl-i ekrem buyurdu ki, diyerek bildirdiği hadîs-i şerîfler.

müşahhas / مُشَخَّصْ

 • Şahıslanmış, somut.
 • Şahıslaştırılmış, somut.

mushaf

 • Sahife, kitap, Kurân.

müsteşhid

 • Şâhid gösteren, şâhid tutan.

müt'a nikahı / müt'a nikâhı

 • Şâhidsiz olarak bir kadına belli miktarda para verip, belli bir zaman için berâber yaşamağı sözleşmek.

mütesahhir

 • Sahur yiyen.

müteşahhıs / مُتَشَخِّصْ

 • Şahıs haline gelen, cisimlenen.

mütevacid

 • Sahte ve yapma olarak vecde gelen.

muzahraf

 • Sahte yaldızlı, yalancı süslü olan.

müzahraf / مُزَخْرَفْ

 • Sahte yaldızla süslü pislik.

muzahrefiyet

 • Sahtecilik; süsleyip cilalamak sûretiyle aslı gibi, doğal gibi göstermeye çalışmak.

nafiz / nâfiz

 • Sahîh, geçerli. Başkasının hakkı bulunmayan. Başkasının hakkını tealluk etmeyen.

nakşi / nakşî

 • Şah-ı Nakşibend tarafından kurulan tarikata mensup olan kimse.

nazar-ı şuhud

 • Şâhidlerin, şehâdet edenlerin görmesi ve tetkikleri.

nihali / nihalî

 • Sahan altlığı. (Farsça)

nikah-ı müt'a / nikâh-ı müt'a

 • Şâhidsiz olarak, bir kadınla belli para verip, belli zaman için berâber yaşamağı sözleşmek.

saadet-i şahsiye

 • Şahsî mutluluk.

şah-ı eser / şâh-ı eser

 • Şâheser, üstün ve büyük eser.

sahabe / sahâbe

 • Sahipler, Peygamberimizin arkadaşları.

sahabet / sahâbet / صَحَابَتْ

 • Sahip çıkma, benimseme.
 • Sahip olma, sahiplik.
 • Sâhib çıkma.

sahabetkarane / sahabetkârane / sahâbetkârâne

 • Sahip çıkarak, koruyarak.
 • Sahip çıkarcasına, korurcasına.

şahadet / şahâdet

 • Şahitlik, tanıklık.
 • Şahitlik, Allah yolunda ölmek.

şahan / şâhân / شاهان

 • Şahlar. (Farsça)

şahane / şâhâne

 • Şah gibi, şaha yakışır bir surette.
 • Şaha yakışır şekilde.

şahenşah / şâhenşâh / شاهنشاه

 • Şahlar şahı, en büyük padişah.
 • Şahların şahı.
 • Şahlar şahı. (Farsça)

şahi / şâhî / شاهى

 • Şahlık. (Farsça)

sahib / sâhib / صاحب

 • Sahip, koruyucu, sohbet arkadaşı.
 • Sahip. (Arapça)

şahid / şâhid

 • Şahitlik yapan, bilen, tanıyan.
 • Şâhidlik eden, görüp bilen. Birinin başkasında hakkının bulunduğunu isbat için şehâdet (şâhidlik) ederim demek sûretiyle hâkimin huzûrunda ve hasmın karşısında haber veren.
 • Şahit, tanık, gören.

sahih ehadis / sahih ehâdîs

 • Sahih hadisler; Peygamber Efendimize (a.s.m.) ait olduğu kesin olarak bilinen ve doğru sened ve güçlü râvîlerle aktarılan hadisler.

sahihan

 • Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'in birlikte adı.

sahilnişin

 • Sâhilde oturan. (Farsça)

sahilreside

 • Sâhile varmış, kıyıya ulaşmış. (Farsça)

şahin / شاهين

 • Şahin. (Farsça)

şahit

 • Şahitlik yapan, bilen, tanıyan.

şahkar / şâhkâr / شاهكار

 • Şaheser, başyapıt. (Farsça)

şahreg

 • Şah damar, büyük damar. (Farsça)

şahs

 • Şahıs, kişi, kimse.

şahsi / şahsî

 • Şahsa mahsus, şahsa ait, dair. Kişi ile, şahıs ile alâkalı.

sahtegi / sahtegî

 • Sahtelik, yalan, düzme. (Farsça)

sahtekar / sahtekâr

 • Sahte iş yapan, hilekâr. Kalpazan. (Farsça)
 • Sahteci, aldatıcı.

şahterec

 • Şahtere otu.

sahur / sahûr / ساحور

 • Sahur. (Arapça)

sahv

 • Sahve, ayılma.

şahzade

 • Şâh oğlu. Hükümdar veya pâdişah oğlu. Prens. (Farsça)

seciye-i aliye-i sahabe / seciye-i âliye-i sahabe

 • Sahabelerin yüksek karakteri.

şeh / شه

 • Şah, padişah. (Farsça)

şehadat / şehâdât

 • Şahitlikler ve tanıklıklar.
 • Şahitlikler, şehitlikler.

şehadet / şehâdet / شهادت / شَهَادَتْ

 • Şahitlik, tanıklık.
 • Şahid olma.
 • Şahitlik.

şehadet eden

 • Şahitlik, tanıklık eden.

şehadet etmek

 • Şahitlik, tanıklık yapmak.

şehadet-meab

 • Şahitlik alanı.

şehd-i şehadet / شَهْدِ شَهَادَتْ

 • Şâhid olma, görme balı.

şehid / şehîd

 • Şahit olan, Allah için ölen.

şehidetün / şehîdetün

 • Şahittir (kadınlar için kullanılır).

şehzade / şehzâde / شهزاده

 • Şah çocuğu, şehzade. (Farsça)

selef

 • Sahabe ve tabiin gibi ilk örnek Müslüman nesil.

şerait-i hayat-ı şahsiye / şerâit-i hayat-ı şahsiye

 • Şahsî hayat şartları.

şevahid / şevâhid

 • Şahitler.

sevahil / sevâhil

 • Sahiller, kıyılar.
 • Sahiller.

şevzak

 • Şahin kuşu.

şevzenik

 • Şahin kuşu.

şeyzenuk

 • Şahin kuşu.

sıdk-ı şehadet

 • Şahitliğin doğruluğu.

sıfat-ı hassa / sıfât-ı hassa

 • Şahsa ait özel sıfatlar.

sıffin

 • Sahabeler arasında meydana gelen bir savaşın adı.

şihab / şihâb

 • Şahap, akanyıldız, gök cismi.

sikke-i şahane

 • Şahane sikke, işaret.

sosyalist / صُوسُيَالِستْ

 • Şahsî mülkiyeti kaldırıp her şeyi topluma mal eden sistemi savunan kişi.

sübjektif

 • Şahsî görüşe göre olan, indî.

şuhud / şuhûd

 • Şahit olma, gözlemleme.

suhuf / صُحُفْ

 • Sahifeler, bazı peygamberlere gelen ve ilâhî emirleri bildiren sayfalar.
 • Sahîfeler.

suluh

 • Sahte olmayıp geçer akçalar. Sağlam ve hakiki paralar.

sürriyye

 • Sahibi tarafından başka yerde oturtulan cariye.

tabakat-ı sahabe

 • Sahabilerin dereceleri.

tabiin / tabiîn / tâbiîn / تَابِع۪ينْ

 • Sahabeleri görenler.
 • Sahabeleri gören mü'minler.
 • Sahâbeleri görenler.

tabiun / tâbiûn

 • Sahabeleri görenler.

tasavvur-u şahsi / tasavvur-u şahsî

 • Şahsî düşünce. şahsa ait tasavvur.

tebeddi

 • Sahraya çıkmak, çöle çıkmak.

temellük / تَمَلُّكْ

 • Sahiplenme.
 • Sahiplenme.

teşahhus

 • Şahıslanma, belirme.

teşahhus vermek

 • Şahsiyet, kişilik vermek.

tesahub / tesâhub

 • Sahip çıkma; koruma.
 • Sahiplenme.

tesahup

 • Sahiplenme, dost edinmek.

tesehhur

 • Sahur yemeği yeme.

teşhis

 • Şahıslandırma, tanıma.

teyma'

 • Sahra, çöl, yaban.

timsal-i şahsiyet

 • Şahsiyetin heykeli; kişiliğin yansıması, görüntüsü.

tuğra-i şahane / tuğra-i şâhâne

 • Şâh ve hükümdarlara ait tuğra, mühür.

ulema-i azime-i sahabe / ulema-i azîme-i sahabe

 • Sahabenin büyük âlimleri.

ulema-i sahabe / ulemâ-i sahabe

 • Sahabenin âlimleri.

uli

 • Sâhib. Ehil.

ulü

 • Sahipler. Bir şeyin ehli olanlar.

vahdet-i şahsiye

 • Şahsın birliği.

vazife-i şahsiye

 • Şahsî vazife, kişisel görev.

veba-yı ağraz-ı şahsiye / vebâ-yı âğraz-ı şahsiye

 • Şahsî kinlerin vebası; kişisel kin mikrobu.

veli / velî

 • Sahip, gözetici, koruyucu.

vücud-u şahsi / vücud-u şahsî

 • Şahsî varlık.

yed-i tasarruf

 • Sahibolma, sâhiblik.

yehma

 • Sahra, çöl.

za

 • Sâhib, malik, erbab, ehil mânalarında olup, "Zî" ve "Zû" şeklinde de kullanılır. (Müennesi "Zât" dır)

zamair-i şahsiyye

 • Şahıs zamirleri. " Ben, sen, o" gibi isim yerine geçen kelimeler.

zaman-ı sahabe / zaman-ı sahâbe

 • Sahabelerin yaşadığı dönem.

zat / ذات

 • Şahıs.

zatınız / zâtınız

 • Şahsınız.

zatiyyat / zâtiyyat

 • Şahsiyetler. Zâta mahsus işler.

zevil

 • Sahibi, sahipler.

zeyd bin sabit

 • Sahabe-i Güzinden ve Aşere-i Mübeşşeredendir. Henüz on bir yaşında iken isteği ile İslâmiyet'i kabul etmiştir. Kur'ân-ı Kerim'i kemiklerde yazılı ve hâfızların ezberinde iken bugünkü şeklinde ilk olarak yazan, bu hizmette en büyük hizmet kendisine nasib olandır. Resul-ü Ekrem'in (A.S.M.) kâtipliğini