LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Saçma ifadesini içeren 94 kelime bulundu...

abes / عبث

 • Boş, saçma.
 • Saçma, gayesiz, hikmetsiz, gereksiz.
 • Saçma, abes. (Arapça)

abesiyet

 • Abeslik, saçmalık.

av'ave

 • Havlama, köpeğin havlaması.
 • Mc: Hezeyan, saçma sapan konuşma.

bahs

 • Kazmak.
 • Ayırmak.
 • Saçmak.
 • Birşey hakkında etrafiyle söz söyleyip hakikatı araştırma. Konuşulan şey.
 • Teftiş.
 • Söz münazarası, muaraza, mübahese.
 • Bir mevzû hakkında tafsilât, açıklama.
 • İddialaşma.

berhud / berhûd

 • Saçmasapan söz, mânasız söz. (Farsça)

besbas

 • Saçmasapan, manâsız söz. (Farsça)

besbes

 • (Çoğulu: Besâbis) Herze. Mânasız, saçma sözler.

bi-meal / bî-meal

 • Hükümsüz, mânasız, saçmasapan söz. (Farsça)

ebatil / ebâtil / اباطل

 • Saçma sapan sözler, ipe sapa gelmez şeyler. (Arapça)

eracif / erâcîf / اراجيف

 • Saçmalıklar, uydurmalar. (Arapça)

evham-ı vahiye

 • Saçma vehimler, asılsız kuruntular.

fers

 • Dağıtmak. Saçmak.
 • Ciğer parçalamak.
 • Hurma çekirdeğinin kabuğunu soymak.
 • Atın pisliği. Fışkı.

feşan

 • Saçma. Neşretme. (Farsça)
 • Yayıcı. Serpici olan. (Farsça)

güzaf / güzâf / گزاف

 • Saçma sapan, ipe sapa gelmez, boş, beyhude. (Farsça)

hasa

 • Toprak saçmak.

hasv

 • Toprak saçmak.
 • Az birşey vermek.

haşvi / haşvî

 • Mânâsız sözler söyleyen, saçma sapan konuşan.
 • Haşve benziyen.

hatıb-ı leyl

 • Geceleyin odun toplayan kimse.
 • Mc: Mânâsız ve saçmasapan sözler konuşan adam.

herze / هرزه

 • Boş söz. Saçmasapan söz. Boş lâkırdı. (Farsça)
 • Boş, saçma sapan söz.
 • Saçma. (Farsça)

herze-lay

 • Herze söyleyen, saçmalayan.

herzederay

 • Mânâsız ve saçmasapan sözler konuşan. (Farsça)

herzegu / herzegû / هرزه گو

 • Saçma sapan konuşan. Lüzumsuz ve mânasız söz söyleyen. (Farsça)
 • Saçma sapan konuşan, lüzumsuz ve mânâsız sözler söyleyen.
 • Saçmasapan konuşan.
 • Saçmalayan. (Farsça)

herzeguyi / herzegûyî / هرزه گویى

 • Saçmalama. (Farsça)

herzehayi / herzehayî

 • Mânâsız konuşma, saçmasapan söyleme. (Farsça)

herzekar / herzekâr

 • Saçma sapan konuşan, mânasız sözler söyleyen. (Farsça)

herzekarane / herzekârane / herzekârâne

 • Saçma sapan konuşarak. Boş ve lüzumsuzca uydurmalarla, abuk sabukça. (Farsça)
 • Saçmalayarak.
 • Saçmasapan konuşarak.

hezeliyat

 • Ciddi olmayan sözler, saçmalamalar.
 • (Tekili: Hezl) Ciddi olmayan sözler. Saçma sapan konuşmalar. Deli saçması.

hezeyan / hezeyân / هزیان / هَذَيَانْ

 • Saçmalık, saçmalama.
 • Kötü sözler. Soğuk şakalar.
 • Sayıklama. Saçma sapan konuşma.
 • Deli saçması, saçmalama.
 • Sayıklama. (Arapça)
 • Saçmalama. (Arapça)
 • Saçmalama.

hezeyan-ı fikri / hezeyan-ı fikrî / hezeyân-ı fikrî / هَذَيَانِ فِكْر۪ي

 • Fikrî saçmalık.
 • Fikre âit saçmalama.

hezeyan-ı küfri / hezeyan-ı küfrî

 • Küfür saçmalaması.

hezeyanat / hezeyânât

 • (Tekili: Hezeyan) Sayıklamalar.
 • Saçma sapan ve mânâsız konuşmalar.
 • Saçmalıklar.

hezeyancı

 • Saçmalayan.

hezeyanlı

 • Saçmalayan.

hezeyanvari / hezeyanvâri / hezeyanvârî

 • Saçma sapan bir şekilde.
 • Saçmalarcasına.

hezl

 • Ciddi olmayan söz. Saçma, uydurma, yalan konuşmak.
 • Edb: Meşhur bir manzumeye lâtife tarzından nazım yapmak. Bu tarzda yapılan nazım.
 • Saçma, uydurma.

hezr

 • Saçmasapan, boş ve mânâsız söz.

hezzar

 • Devamlı saçmalayan adam.

hitar

 • Saçma söz, mânâsız kelâm.

hurafat / hurâfât

 • Aslı esası olmayan saçma inanışlar.

hurafe

 • Saçma inanış.

hurafet

 • Delile dayanmayan saçma inanış.

ifaze-i nur

 • Nur saçma, aydınlatma.

isar

 • Kendisi muhtaç olduğu halde başkasına nimet vermek, cömertlik, ikrâm.
 • İhtiyar etmek.
 • Yumuşatmak.
 • Dökmek, serpmek. Saçmak.

istihdam

 • Bir hizmette kullanmak, hizmete almak, hizmet ettirmek.
 • Edb: Bir çok mânâsı olan bir kelimenin her mânâsına muvâfık kelime söylemek. Meselâ: "Avcınızın attığı da, sözleri de saçma idi" cümlesinde olduğu gibi.

jajha

 • Saçma sapan söyliyen. Mânâsız ve boş konuşan. (Farsça)

jajhayan

 • Saçma sapan söz söyleyenler. Mânâsız ve boş konuşanlar. (Farsça)

kazh

 • Atmak, saçmak.

kırzam

 • Saçma sapan şeyler konuşan. Manâsız sözler söyliyen kimse.

kuule

 • Ayağının arkasıyla yerden toprak saçmak.

maglata

 • Mugalata. Boş ve mânasız söz. Zihin yanıltmak için söylenen saçma sapan söz.

mağlata / مَغْلَطَه

 • Yanıltıcı saçma kıyâs.

mağlata ve safsataya düşürme

 • Yanlış ve saçmalığa sürükleme.

mahmum

 • Hummaya, sıtmaya tutulmuş. Sıtmalı olan. Ateşli olan. Mecnun. Saçma sapan konuşan.

malayani / mâlâyanî

 • Faydasız, boş, saçma.

mecc

 • Ağızla su püskürmek.
 • Sulu şeyler atmak ve saçmak.

mehcur

 • (Hicr. den) Uzaklaşmış, uzakta kalmış, ayrı düşmüş. Bırakılmış, metruk, unutulmuş, gayr-i müstâmel.
 • Saçma sapan, hezeyan. Amel edilmeyen. Kullanılmaz olmuş. Ayrılmış.

mevadd-ı vahiye / mevadd-ı vâhiye

 • Boş, saçma şeyler, anlamsız maddeler.

mihzar

 • Mânâsız ve saçma sapan sözler konuşan.

mücareze

 • Saçma ve iyi olmıyan sözlerle lâtife yapma.

münasere

 • Saçmak.

müstahilat

 • (Tekili: Müstahil) İmkânsız şeyler.
 • Mânâsız, boş ve saçma şeyler.

müstehilat

 • (Tekili: Müstehil) (Havl. den) Mümkün olmayan şeyler, kabil olmayan şeyler.
 • Mânasız, saçma şeyler.

mütela'sim

 • (Çoğulu: Mütela'simîn) Saçmasapan cevap veren, kemküm eden.

mütela'simane

 • Saçmalayarak, kemküm ederek. (Farsça)

na-merbut

 • Rabıtasız, mânâsız, anlamsız, saçma sapan. (Farsça)

nazh

 • Su serpmek, su saçmak.
 • Suyun çok olması.
 • Suyun, pınarından çıkıp akması.
 • Defetmek, kovmak.

nefz

 • Saçma, yayma. Neşretme.
 • Silkmek.
 • Nazar etme, bakma.

nesir

 • Saçma, serpme.
 • Vezinsiz, ölçüsüz söz.

nesr

 • (Nesir) Çoğaltmak, saçmak, yaymak.
 • Manzum olmayan söz veya yazı.

nisar / nisâr / نثار

 • Saçmak, dağıtmak.
 • İ'ta etmek. Vermek.
 • Saçmak.
 • Saçma. (Arapça)
 • Nisâr etmek: Saçmak. (Arapça)

perakendegu / perakendegû

 • Saçma sapan konuşan. Saçmalayan. (Farsça)

perhüde

 • Saçmasapan söz, hezeyan. (Farsça)
 • Ateşten dolayı sararmış eşyâ. (Farsça)

pervaz

 • Kanat açmak, uçmak. Uçan, uçucu. (Farsça)
 • Nur. (Farsça)
 • Karargâh. (Farsça)
 • Saçmak. (Farsça)
 • Hücre. (Farsça)
 • Saçak. (Farsça)
 • Ayna. Dolap. (Farsça)
 • İnce, uzun tahta. (Farsça)
 • Uçan, uçucu gibi mânâlara gelerek birleşik kelimeler yapılır. (Farsça)

reşraş

 • Kavak ağacı.
 • Su veya yağ damlayan kebap.
 • Su saçmak.

sefy

 • Savurmak. Saçmak.

şetat

 • Hadden aşırı olmak.
 • Hakdan uzak.
 • Zulüm, cevr, yalan, kizb, saçma.

suret-i zaife-i vahiye / suret-i zaife-i vâhiye

 • Hakikatsız, saçma sapan zayıf suret ve vesvese.

tahsa'

 • Toprak saçmak.

tebzirat / tebzirât

 • (Tekili: Tebzir) İsraflar.
 • Tohum saçmalar.

tela'süm

 • Dil dolaşma, şaşırma.
 • Cevap verilecek yerde veremeyip kekeleme.
 • Saçmasapan cevap verme.

tenfiz

 • Silkmek.
 • Saçmak, dağıtmak.

tensir

 • Serpme, saçma.

terarih

 • (Tekili: Türrehe) Saçmasapan ve mânâsız sözler.

terb

 • Bir nesneyi toprakla örtmek, üstüne toprak saçmak.

terşiş

 • (Reşş. den) Saçma, serpme.

türrehat

 • (Tekili: Türrehe) Saçma sapan sözler.

türrehe

 • (Çoğulu: Terârih-Türrehat) Saçma sapan ve mânasız söz.

üfnun

 • Hâl. Nev, çeşit. Saçma sapan söz. Dedikodu.

vahi / vâhî

 • Mânâsız, saçma. Ehemmiyetsiz.
 • Ahmak. Düşkün. Zaif.
 • Mânâsız, saçma.

yafe

 • Saçma ve mânasız söz. (Farsça)

yave / yâve / یاوه

 • Hezeyan, saçma sapan söz, lakırtı, lâf.
 • Hezeyan. Yalan. Yaygara. Saçma sapan söz. (Farsça)
 • Sahipsiz hayvan. (Farsça)
 • Zırva, saçma. (Farsça)

yave-gu / yâve-gû

 • (Çoğulu: Yâve-guyân) Saçmasapan konuşan, saçmalayan. (Farsça)

yavegu / yâvegû / یاوه گو

 • Zırvalayan, saçmalayan. (Farsça)

zer'

 • Yaratmak.
 • Yere tohum saçmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın