LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te SOY kelimesini içeren 103 kelime bulundu...

akl-ı mücerred / عقل مجرد

 • Soyut akıl.

arz etme

 • Söyleme, ifade etme.

arz eylemek

 • Söylemek, ifade etmek.

asalet / asâlet

 • Soyluluk.

asil / asîl

 • Soylu, terbiyeli.

asılzade

 • Soylu, sülâlesi ve ailesi asil olan.

asilzade / asilzâde / asîlzâde / اصيل زاده

 • Soylu.
 • Soylu çocuğu, asilzade. (Arapça - Farsça)

aslünesl / اصل و نسل

 • Soy sop. (Arapça - Farsça)

bed-maye / bed-mâye

 • Soysuz, sütü bozuk.

cürade

 • Soyulmuş nesne.

dehangüşa

 • Söyliyen, açılmış ağız, konuşan ağız. (Farsça)

dudman / dûdmân / دودمان

 • Soy sop. (Farsça)

ehl-i sahih

 • Söyledikleri doğru ve güvenilir olanlar.

elfaz-ı küfr / elfâz-ı küfr

 • Söylendiği zaman, îmânı gideren, müslümanlıktan çıkmaya sebeb olan sözler.

ensab / ensâb

 • Soylar, nesepler.

eşraf / eşrâf

 • Soylulular, şerefliler.

evkemakal / evkemâkal

 • Söylendiği gibi.

füru-maye

 • Soyu alçak. Kötü soylu. Sütü bozuk.

güyan

 • Söyleyen. (Farsça)

güyem

 • Söylerim (mânâsına fiil). (Farsça)

güyende

 • Söyleyici. Söyleyen. Kail olan. (Farsça)

guyi / guyî

 • Söyleyiş, söyleme. (Farsça)

hadis-i maktu' / hadîs-i maktû'

 • Söyleyenleri (râvîleri), Tâbiîn-i kirâmakadar bilinip, Tâbiîn'den rivâyet olunan hadîs-i şerîfler.

hadis-i müstefiz / hadîs-i müstefîz

 • Söyleyenleri üçten çok olan hadîs-i şerîfler.

hakaik-ı mücerrede / hakâik-ı mücerrede

 • Soyut hakikatler, gerçekler.

hakaik-i mücerrede / hakâik-i mücerrede

 • Soyut gerçekler.

hasbıhal

 • Söyleşi, sohbet.

hasep

 • Soy.

hısım

 • Soyca ve evlenme neticesinde aralarında bağ bulunanların beheri. Akraba.

hitab / hitâb

 • Söyleme, buyurma.

hizzeb

 • Soylu at.

ifade / ifâde / افاده

 • Söylem, anlatım, dile getirme. (Arapça)
 • İfâde edilmek: Anlatılmak, belirtilmek, dile getirilmek. (Arapça)
 • İfâde etmek: Anlatmak, belirtmek, dile getirmek. (Arapça)

ikrar / ikrâr

 • Söyleme, dile getirme.

ıkvaliyyat / ıkvâliyyât

 • Söylenmediği hâlde söylendi diye iddiâ edilen sözler. Lüzumsuz iddialar.

insilah / insilâh

 • Soyulma, sıyırılma.

irad / îrâd

 • Söyleme, dile getirme.

kail

 • Söyleyen.

karabet / karâbet

 • Soyca yakınlık. Hısımlık. Akrabalık.
 • Soy, süt ve evlilik yoluyla yakınlık, akrabâlık.
 • Soyca yakınlık, hısımlık, akrabalık.

karabet-i nesliye / karâbet-i nesliye

 • Soy yakınlığı, akrabalık.

karabet-i rahmiye

 • Soy yakınlığı, akrabalık.

kavlen

 • Söyleyerek. Söz ile. Anlaşarak.

ketmetmek

 • Söylemeyerek gizlemek, üstünü örtmek.

lay

 • Söyleyen, söyleyici. (Farsça)

lüsga

 • Söylerken rı'yı gayn'a veya lâm'a; ve sin'i te'ye kalbetmek.

mahiyet-i mücerrede / mâhiyet-i mücerrede

 • Soyutlanmış mahiyet, soyut öz.

makşur

 • Soyulmuş, kabuğu çıkarılmış.

mantuk

 • Söylenmiş, denilmiş, söz, kelam, nutuk, mefhum.

mashara / مسخره

 • Soytarı. (Arapça)

mehasin-i mücerrede

 • Soyut güzellikler; maddî olmaktan, her türlü sınırlayıcı özelliklerden uzak olan güzellikler.

melfuz / melfûz

 • Söylenmiş, dile getirilmiş olan.
 • Söylenmiş.

meskut

 • Söylenmemiş. Sükut edilmiş. Hakkında bir şey söylenmemiş.

mizenend / mîzenend

 • Söylüyorlar, vuruyorlar.

mücerred

 • Soyutlanmış.

muhafete

 • Söyleme, yavaş okuma.

müntabıka

 • Söylenirken dilin üst damağa kapanması. Bu hâlde ağızdan çıkan harfler; sad, dad, tı, zı.

mütekellim

 • Söyleyen, konuşan.

mütereddi

 • Soysuzlaşmış.

nacins / nâcins / ناجنس

 • Soysuz, cinsi bozuk. (Farsça - Arapça)

natakte

 • Söyledin. (mânasına karşısındakine hitabdır)
 • Söyledin.

nebs

 • Söylemek.

necabet / necâbet / نجابت

 • Soyluluk.
 • Soyluluk. (Arapça)

necib / necîb / نجيب

 • Soyu ve nesli temiz, aslı kerim olan. Cömert. Asilzâde. Güzel huylu ve ahlâklı.
 • Soylu, asil, temiz.
 • Soylu, asil, kişizade. (Arapça)

necibe

 • Soyu sopu temiz kimse. Cömert. Asilzâde.

necl-i necib

 • Soyu temiz çocuk.

nejad / نژاد

 • Soy, ırk. (Farsça)

nemat-ı takrir

 • Söyleme tarzı.

neseb / نسب

 • Soy, sop, nesil.
 • Soy, şecere. Çocuğu ana ve babaya bağlayan kan bağı. Ekseriya baba yönünden olan yakınlık için kullanılır. Babalar ve yukarıya doğru büyük babalar ile oğullar ve aşağıya doğru oğullar arasındaki alâkaya amûdî yakınlık; erkek kardeşler ile bunların oğ ulları ve amca oğulları arasındaki alâkaya ufkî y
 • Soy, sülale.
 • Soy. (Arapça)

neseben

 • Soyca, soy bakımından.
 • Soy itibariyle.
 • Soyca, sülâlece, soy bakımından.

nesebi / nesebî / نَسَب۪ي

 • Soy ile ilgili.
 • Soy yönünden, neseble ilgili olarak.
 • Soya âit.

nesil

 • Soy, sop, zürriyet.

nijad / nijâd / نژاد

 • Soy. (Farsça)

rivayetkerde

 • Söylenilen. Rivayet edilen. (Farsça)

sa'm

 • Soymak.

şayia / şâyia / شایعه

 • Söylenti, yayılma, duyulma.
 • Söylenti. (Arapça)

şecere / شجره

 • Soyağacı. (Arapça)

serd

 • Söyleme.

serrişte / سَرْ رِشْتَه

 • Söyleyip durma, bahane.

silsile-i neseb

 • Soy zinciri.

silsile-i şerafet ve siyadet / silsile-i şerâfet ve siyadet

 • Soyunun bir taraftan Hz. Hasan—şeriflik—, diğer taraftan da Hz. Hüseyin—seyyidlik—vasıtasıyla Hz. Muhammed'in (a.s.m.) soyundan gelme silsilesi.

şive / şîve

 • Söyleyiş, tarz, üslûp.
 • Söyleyiş, naz.

sülale / sülâle / سلاله

 • Soy, sop. Bir kimsenin soyu.
 • Soy.
 • Soy, sop, bir kimsenin soyu.
 • Soy sop. (Arapça)

ta'riye

 • Soyma. Çıplaklaştırma.

tahdis / tahdîs

 • Söylemek, rivayet etmek. Görülen iyiliği herkese söylemek.

takrir-i kelam / takrir-i kelâm

 • Söylemek. İfadede bulunmak.

te'kid-i manevi / te'kid-i manevî

 • Söylenişi başka, manası müşterek olan.

te'tee

 • Söylerken dilini, "tâ" lâfzına döndürmek.

tebar / tebâr / تبار

 • Soy, nesil, neseb. (Farsça)
 • Soy. (Farsça)

tecerrüd

 • Soyutlanma, sıyrılma.
 • Soyutlanma, ayrılma.

tecerrüd etme

 • Soyutlanma, sıyrılma.

tecerrüd etmek

 • Soyutlanmak, sıyrılmak.

tecerrüt

 • Soyutlanma, sıyrılma.

tecerrüt eden

 • Soyutlanan.

tecrid / tecrîd / تجرید

 • Soyutlama, yalnız bırakma.
 • Soyutlama. (Arapça)
 • Tecrîd edilmek: Soyutlanmak. (Arapça)
 • Tecrîd etmek: Soyutlamak. (Arapça)

tecrid etmek

 • Soyutlamak, uzaklaştırmak.

tecriden / tecrîden / تجریدا

 • Soyutlayarak. (Arapça)

tecrit etmek

 • Soyutlamak.

telaffuz / telâffuz / تَلَفُّظْ

 • Söyleyiş.
 • Söyleyiş, diksiyon.
 • Söyleyiş.

tu'tu

 • Söylerken duraklamak.

varid / vârid

 • Söylenen, ulaşan, gelen.

varid olan

 • Söylenen.

vasf-ı mezbur

 • Söylenen vasıf, daha önce yazılan sıfat.

vürud eden / vürûd eden

 • Söylenen, ifade edilen.
 • Söylenen, ifade edilen.

zadegan / zâdegân / زادگان

 • Soylular, aristokratlar. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın