LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sıkıl ifadesini içeren 68 kelime bulundu...

asir / asîr

 • Üsâre. Özsu.
 • Bir maddenin sıkılmış suyu.
 • Suyu alınmak için sıkılmış şey.

bast

 • Genişlemek, açmak, yaymak.
 • Bir şeye el uzatmak.
 • Sevindirmek.
 • Bir mecliste haya sebebiyle olan sıkılmanın gitmesiyle açılmak.
 • Özür kabul etmek.
 • Kaplamak.
 • Tas: Allahın cemâl tecellisiyle kalbin sükûn ve huzur içinde ferahlaması. (Mukabili: "Kabz"

bazık

 • Zeki. Anlayışlı.
 • Üzümün sıkılmış suyu.

bezbeze

 • Galibiyet, zafer, galebe, üstünlük.
 • Sıkılma, daralma.
 • Kısmet, nasib, pay. Hisse.

budu'

 • Can sıkılması.
 • İdrak etme, anlama.

cast

 • Üzüm teknesi. Üzümün sıkıldığı yer. (Farsça)

çeşm-deride

 • Sıkılmaz, utanmaz, arsız. (Farsça)

efşar

 • Çimdikleme. (Farsça)
 • Sıkılmış, sıkma (meyve suyu gibi.) (Farsça)

efşürde

 • Sıkılmış, posası çıkartılmış (şey.) (Farsça)

efşüre / افشره

 • Sıkılmış meyva suyu. (Farsça)

fasık-ı mütecahir / fâsık-ı mütecahir / fâsık-ı mütecâhir

 • Açıktan açığa kimseden sıkılmadan günah işleyen; işlediği günah ile övünen.
 • Açıktan açığa kimseden sıkılmadan günah işleyen. İşlediği günah ile övünen günahkâr kimse. (Böylelerin aleyhinde konuşmak gıybet sayılmaz.)

giran-hatır

 • Canı sıkılmış, gücenmiş. (Farsça)

habe

 • Sıkılma, bunalma, darlanma, boğulma. (Farsça)

habek

 • Üzülme, sıkıntı yapma. (Farsça)
 • Sıkılma, bunalma. (Farsça)

hacalet / hacâlet

 • Utangaçlık, sıkılma.

hacel

 • (Hacl) Utanma, sıkılma, hayâlılık.

haclet-engiz

 • Utandırıcı, sıkıltıcı. (Farsça)

hank

 • (Hınk) Boğmak. Boğazını sıkıp öldürmek. Boğazı sıkılıp boğulmak.

hasur

 • Mânevi mücahededen dolayı kadınlara yaklaşmaya rağbet etmeyen.
 • Sır saklayan. Keder ve üzüntüden gönlü daralan, tasadan içi sıkılan.
 • Çok bahil kimse. (Halkla yer ve içer, birşey vermez)
 • Oğlu ve kızı olmayan.
 • Avrete cimâ edemeyen.
 • İhlili dar olan deve.

haya / hayâ

 • Utanma, sıkılma.
 • Ar, namus, edeb.
 • Günahtan kaçınma.
 • Utanma, âr, nâmus. Çirkin şeylerden sıkılma veya edebe uymayan bir şeyin meydana gelmesinden dolayı kalbde meydana gelen rahatsızlık.

hezme

 • Elle basıldığında veya sıkıldığında oluşan çukur.

hicab

 • Utanma, sıkılma.
 • Perde, hail, engel.
 • Sıkılma, utanma.

ihtinak

 • (Hank. dan) Boğazın sıkılıp tıkanmasından dolayı nefes alamama. Boğulma.

infial

 • Gücenme. Darılma.
 • Can sıkılma. Teessür.
 • Hareketlenme. Harici bir sebeb ve te'sirle hâsıl olan hâl, te'sir ve hareket.
 • Harici te'sire kabil olmak.
 • Ruhun kabul ettiği tahavvülât. (Bir eser, müessirine nisbetle fiildir. Zuhur ettiği yere nisbetle infialdir.)

inhiyaş

 • Ezilip büzülme, sıkılma, çekinme.

istimlal

 • (Melâl. den) Can sıkılıp usanma, melâl getirme.

ıztına'

 • Sıkılma, utanma, kızarma.

kesafet

 • Sıkılık, tokluk.
 • Kalınlık, yoğunluk.
 • Saydam olmama.
 • Koyuluk.
 • Kalabalık.

ketumiyyet

 • Ketumluk. Ağız sıkılığı. Sır vermemeklik.

ma'sara

 • (Üzüm ve susam gibi şeylerin) sıkıldığı yer.

ma'sur

 • Sıkılmış. Suyu veya yağı çıkarılmış.

maasır

 • (Tekili: Ma'sara) Üzüm, susam gibi şeylerin sıkıldığı yerler.

mahcub / mahcûb

 • Utangaç, sıkılgan.

mahcubane / mahcubâne

 • Utanarak, utanmış bir hâlde. Sıkılganlıkla. (Farsça)

mahcube

 • Namuslu ve utangaç kadın veya kız. Sıkılgan kadın.
 • Kapı ardına konulan ağaç.

mahcubiyet

 • Utangaçlık, sıkılganlık, mahcubluk.

mahnuk

 • Boğulmuş. Boğazı sıkılmış. Boğuk.

mahnukan

 • Boğazı sıkılarak, boğulmuş olarak.

makbuz

 • (Kabz. dan) Alınmış, kabzolunmuş. Alınan.
 • Daraltılmış, sıkılmış.
 • Bir şeyin alındığına karşı verilen imzâlı ve mühürlü kâğıt.
 • Alınmış, alındı belgesi.
 • Sıkılmış, daraltılmış.

merdum-girizane / merdum-girîzâne

 • İnsanlardan sıkılarak, kalabalıktan hoşlanmayıp yalnızlık isteyerek.

merdümgiriz

 • İnsanlardan sıkılan, yalnızlığı seven.
 • İnsanlardan sıkılan, kalabalıktan hoşlanmayıp yalnızlık isteyen.

merdümgirizane

 • Kalabalıktan sıkılıp yalnızlık isteyerek.

merdümgirizlik

 • İnsanlardan sıkılganlık, kalabalıktan hoşlanmayıp yalnızlık isteme hâli.

mevt-i esved

 • Boğazı sıkılmak veya suya atılmak suretiyle husule gelen ölüm.

mudcer

 • (Ducret. den) Sıkıntılı olan. Sıkılmış.

münfail

 • İnfiâl eden. Te'sir ile harekete geçen.
 • Muztarib, kederli ve muğber olan. Bir şeyden canı sıkılan. Alınmış, gücenmiş.

münşerih

 • inşirahlı, gönlü açık, sıkılmayan, eğlenen
 • (Şerh. den) İnşirahlı, gönlü sıkılmayan, neş'eli.

munzacır

 • Yüreği sıkılmış.

müşmeiz

 • (İşmi'zaz. dan) Nefret eden, tiksinen, tiksinerek sıkılan.

mutazaccır

 • Sıkıntılı. İçi sıkılan. Rahatsız.

muztar

 • Zorlanmış. Cebr olunmuş. Mecbur kalış. Çaresiz kalıp başı sıkılan.

perdeber-endaz

 • Perdeyi kaldırıp atan. (Farsça)
 • Utanmayı bırakan, sıkılmayan, utanmayan, hayâsız. (Farsça)

perdebirunane / perdebirunâne

 • Sıkılmadan, utanmazcasına. Perdeyi kaldırırcasına. Edebsizce. (Farsça)

rübb

 • (Çoğulu: Rubub) En aşağı derece ile pişmiş ve üçte birinden azı gitmiş olan sıkılmış üzüm.

serbest

 • Kayıtsız. Başıboş. İstediği gibi hareket edebilen. (Farsça)
 • Sıkılmayan. (Farsça)
 • Engelsiz. (Farsça)

şerem-sar

 • (Şerm-sâr) Utanan, utanmış, sıkılgan. (Farsça)

şiddet

 • Sertlik, katılık.
 • Ziyadelik.
 • Sıkılık.
 • Tecvidde: Harf sükun ile ve nefesin hepsi habs olarak sakin bir halde okunduğu zaman savtın asla akmamasına denir. Şiddet iki kısma ayrılır:Şedide-i mechure : Elif, bâ, cim, dal, tı harfleri.şedide-i mehmuse : Kaf ve tâ harfleri.<

şıra

 • Meyveden sıkılan su.

tadaccur

 • (Ducret. den) Sıkılma, sıkıntı, iç sıkılması.

tadarug

 • Sıkılmak.

tahaşi

 • Bir yana olmak.
 • Utanmak.
 • Sıkılmak.

tazaccur

 • Sıkıntı. İç sıkılma.

teassür

 • Sıkılmak.

teklif

 • Zor birşey istemek. Bir vazife ileri sürmek.
 • Sıkılgan ve resmi davranış. İçli dışlı olmayan çekingen muâmele.
 • Vergi yüklemek.
 • Vazife vermek.
 • Cenab-ı Hakk'ın, insanları, emir ve nehiyleri üzerine hareket etmeğe vazifelendirmesi.
 • Fık: Şeriat-ı İslâmiyeni

terennüm

 • Güzel güzel anlatma.
 • Yavaş ve güzel sesle şarkı söyleme.
 • Ötmek. Musikîleşmek.

terennümat / terennümât

 • (Tekili: Terennüm) Terennümler. Güzel güzel anlatmalar.
 • Şarkı söylemeler. Ötmeler, musikîler.

usare

 • Öz su, sıkılmış meyve suyu.
 • Vücud bezlerinden akan faydalı su. Sıkılmış şeylerden çıkan su. Öz su.

yebani

 • Görgüsüz, kaba. (Farsça)
 • Yabâni, kırlarda biten. (Farsça)
 • Sıkılgan, ürkek. (Farsça)

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR